www.blaupunkt.com
Radio CD MP3 WMA
Milano MP28
Monte Carlo MP28
San Remo MP28
7 648 493 110
7 648 483 110
7 648 491 110
Instrucciones de manejo e instalación
Instruções de serviço e de montagem
Betjenings- og monteringsvejledning
Instrukcja obsługi i montażowa
Návod k obsluze a k montáži
Návod na obsluhu a inštaláciu
Инструкция по эксплуатации и установке
01MilSRemMCarlMP28_es.indd 1
31.01.2008 9:42:42 Uhr
Milano/Monte Carlo MP28
1
2
3
4
5
7
14
15
16
6
8
9
10
11
12
13
San Remo MP28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
15
14
13
12
Milano/Monte Carlo/San Remo MP28
17
18
19
2
01MilSRemMCarlMP28_es.indd 2
31.01.2008 9:42:43 Uhr
Ovládacie prvky
2 Tlačidlo ovládača
3 Tlačidlo MENU
na vyvolanie menu so základnými nastaveniami.
4 Tlačidlo SRC
Voľba zdroja signálu spomedzi volieb
rádio, CD a AUX.
5 Regulátor hlasitosti
6 Vypínač
Krátke stlačenie: Zapnutie prístroja. Počas prevádzky: Stlmenie zvuku
(Mute/umlčanie) prístroja.
Dlhé stlačenie: Vypnutie prístroja.
7 Displej
8 Tlačidlo DIS
Zmena obsahu displeja.
9 Tlačidlo TS
na spustenie funkcie Travelstore.
: Tlačidlo AUD
na nastavenie basov, výšok, stredov,
vyváženia a prelínania.
Zapnutie/vypnutie a nastavenie funkcie X-Bass.
Voľba prednastavenia ekvalizéra.
; vstup AUX
< Tlačidlo TA
spustí funkciu Traffic-Announcement.
Dopravné hlásenia majú prednosť pred
režimom rádia alebo CD.
= Blok tlačidiel s číslicami
> Tlačidlo BAND
Výber úrovní predvoľby FM a vlnových
rozsahov MW a LW.
? Tlačidlo so šípkou
Krátke stlačenie: Režim rádia: manuálne vyhľadávanie vo zvolenom frekvenčnom pásme.
Režim CD-/MP3-/WMA: ďalšia skladba.
Dlhé stlačenie: Režim rádia: automatické vyhľadanie zvoleného frekvenčného
pásma.
Režim CD-/MP3-/WMA: rýchle previnutie dopredu.
@ Tlačidlo so šípkou
Krátke stlačenie: Režim rádia: manuálne vyhľadávanie vo zvolenom frekvenčnom pásme.
Režim CD-/MP3-/WMA: predchádzajúca skladba.
Dlhé stlačenie: Režim rádia: automatické vyhľadávanie vo zvolenom frekvenčnom pásme.
Režim CD-/MP3-/WMA: rýchle previnutie dozadu.
SLOVENSKY
1 Tlačidlo
na vyklopenie odoberateľného ovládacieho panelu (Flip Release Panel).
A - štrbina na vloženie CD
B Tlačidlo Reset
dá sa stlačiť len použitím ostrého predmetu.
C Tlačidlo (Eject)
na vybratie CD z prístroja.
131
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 131
31.01.2008 9:47:02 Uhr
Obsah
O tomto návode ............................. 134
Použité symboly .......................... 134
Použitie podľa určenia .................. 134
Vyhlásenie o zhode ...................... 134
Pre vašu bezpečnosť ...................... 135
Ak si prístroj montujete sami.......... 135
Na toto musíte bezpodmienečne
dávať pozor ................................. 135
Pokyny na čistenie ....................... 135
Likvidácia starých prístrojov ......... 135
Rozsah dodávky............................. 136
Osobitné príslušenstvo
(nie je súčasťou dodávky) ............. 136
Záruka .......................................... 136
Servis ........................................ 136
Odoberateľný ovládací panel .......... 137
Ochrana proti krádeži ................... 137
Odnímanie ovládacieho panelu ...... 137
Nasadzovanie ovládacieho panelu .. 137
Funkcia časového okna (Time-out) .. 138
Zapínanie/vypínanie ...................... 138
Zapínanie/vypínanie..................... 138
Zapnutie/vypnutie prostredníctvom
zapaľovania vozidla ...................... 138
Vypnutie pomocou odoberateľného
čelného panelu ............................ 138
Nastavenie hlasitosti ..................... 139
Hlasitosť pri zapnutí ..................... 139
Rýchle zníženie hlasitosti (Mute) .... 139
Stlmenie zvuku pri používaní
telefónu...................................... 139
Zapnutie/vypnutie potvrdzovacieho
tónu ........................................... 140
Režim rádia ................................... 140
Nastavenie tunera ........................ 140
Zapnutie režimu rádia ................... 141
RDS .......................................... 141
Výber vlnového rozsah/úrovne
predvoľby ................................... 142
Naladenie staníc .......................... 142
Nastavenie citlivosti vyhľadávania
staníc ......................................... 142
Ukladanie stanice ........................ 143
Vyvolanie uložených staníc ............ 143
Typ programu (PTY) .................... 143
Dopravné vysielanie ...................... 144
Zapnutie/vypnutie priority
dopravného vysielania .................. 144
Nastavenie hlasitosti dopravného
hlásenia ..................................... 145
Režim CD ...................................... 145
Spustenie režimu CD .................... 145
Výber skladieb ............................ 146
Rýchle vyhľadávanie (so zvukom) ... 146
Náhodné prehrávanie skladieb
(MIX) ......................................... 146
Prehranie ukážok skladieb (SCAN) .. 146
Opakovanie skladieb (REPEAT) ...... 147
Prerušenie reprodukcie (PAUSE).... 147
Nastavenie zobrazenia na displeji ... 147
Dopravné hlásenie počas
režimu CD ................................... 147
Vyberanie CD .............................. 148
132
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 132
31.01.2008 9:47:02 Uhr
Obsah
Technické údaje ............................. 156
Zosilňovač .................................. 156
Tuner ......................................... 156
Prehrávač CD .............................. 156
Preamp Out ................................ 156
Citlivosť vstupu AUX ..................... 156
Návod na inštaláciu ........................ 185
SLOVENSKY
Režim MP3/WMA........................... 148
Príprava MP3-/WMA-CD ............... 148
Spustenie režimu MP3 .................. 149
Nastavenie zobrazenia na displeji ... 149
Výber adresára ............................ 149
Výber skladieb/súborov ................ 149
Rýchle vyhľadávanie (so zvukom) ... 150
Náhodné prehrávanie skladieb
(MIX) ......................................... 150
Prehranie ukážok skladieb (SCAN) .. 150
Opakovanie skladieb (REPEAT) ...... 150
Prerušenie reprodukcie (PAUSE).... 151
Nastavenia menu ........................... 151
Nastavenie času........................... 151
Výber časového režimu 12/24 hod. .. 152
Načítanie štandardných nastavení .. 152
Zapnutie/vypnutie vstupu AUX ....... 152
Zmena jasu displeja...................... 152
Zvuk ............................................. 153
Nastavenie basov ......................... 153
Nastavenie výšok (Treble) ............. 153
Nastavenie rozdelenia hlasitosti
naľavo/napravo (Balance) ............. 153
Nastavenie rozdelenia hlasitosti
vpredu/vzadu (Fader) ................... 154
X-BASS ...................................... 154
Prednastavenia ekvalizéra
(Presets) .................................... 154
Externé zdroje audiosignálu ........... 155
Obnovenie nastavení prístroja
(Reset) ......................................... 155
133
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 133
31.01.2008 9:47:02 Uhr
O tomto návode
O tomto návode
Použitie podľa určenia
Tento návod obsahuje dôležité informácie
na jednoduchú a bezpečnú montáž a obsluhu prístroja.
• Predtým, než začnete prístroj používať,
dôkladne si prečítajte celý návod.
• Návod uložte tak, aby bol neustále prístupný všetkým používateľom.
• Tretím osobám prístroj odovzdávajte
vždy spoločne s týmto návodom.
Okrem toho sa riaďte návodmi k ďalším prístrojom, ktoré používate v spojitosti s týmto
prístrojom.
Tento prístroj je určený na montáž a prevádzku vo vozidle s napätím palubnej siete 12 V a musí byť zabudovaný do štrbiny
podľa normy DIN. Neprekračujte hranice
výkonnosti uvedené v Technických údajoch. Opravy a prípadne i montáž zverte
odborníkovi.
Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Blaupunkt GmbH týmto vyhlasuje, že prístroj vyhovuje základným požiadavkám i ďalším relevantným predpisom
smernice 89/336/EHS.
Použité symboly
V tomto návode sa používajú nasledujúce
symboly:
POZOR!
Varuje pred laserovým lúčom
NEBEZPEČENSTVO!
Varuje pred poraneniami
POZOR!
Varuje pred poškodením CD mechaniky
Značka CE potvrdzuje splnenie
smerníc EU
쏅 Označuje krok postupu
• Označuje výpočet
134
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 134
31.01.2008 9:47:02 Uhr
Pre vašu bezpečnosť
Prístroj bol vyrobený v súlade s dnešnou
úrovňou techniky a zodpovedá uznávaným
bezpečnostno-technickým požiadavkám.
Napriek tomu môžu vzniknúť určité druhy
nebezpečenstva, pokiaľ nebudete dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v tomto
návode.
Ak si prístroj montujete sami
Prístroj si smiete namontovať, len ak máte
skúsenosť s montážou autorádií a ak sa
dobre vyznáte v elektroinštalácii auta.
Riaďte sa montážnym návodom na konci
tohto návodu.
Na toto musíte bezpodmienečne
dávať pozor
POZOR!
Prístroj je vybavený laserom triedy
1, ktorý môže poškodiť vaše oči.
Prístroj neotvárajte a nevykonávajte na ňom
žiadne zmeny.
NEBEZPEČENSTVO!
Zvýšené riziko poranenia sa
o konektor
V prípade nehody môže vyčnievajúca zástrčka v zásuvke AUX-IN na čelnej strane spôsobiť poranenia. Používanie rovných konektorov alebo adaptéra môže viesť k zvýšenému riziku poranenia.
• Z tohto dôvodu vám odporúčame používať konektory s pravouhlými vývodmi, napr. doplnkový kábel Blaupunkt (7
607 001 535).
Počas prevádzky:
• Prístroj obsluhujte iba v prípade, ak to
pripúšťa dopravná situácia! Pri vykonávaní zložitejších nastavení zastavte na
vhodnom mieste.
• Ovládací panel vyberajte a nasadzujte
len vtedy, keď vozidlo stojí.
• Vždy počúvajte s nastavením primeranej hlasitosti, aby ste si chránili svoj
sluch. V prestávkach so stlmeným zvukom (napr. pri zmene zdroja audiosignálu) nebude akákoľvek zmena hlasitosti počuteľná. Počas tejto prestávky
so stlmeným zvukom nezvyšujte hlasitosť.
• Počúvajte iba pri miernej hlasitosti, aby
ste vždy mohli počuť zvukové výstražné
signály (napr. polície).
Po ukončení prevádzky:
• Bez ovládacieho panelu je prístroj pre
zlodejov bezcenný. Ovládací panel pri
opúšťaní vozidla vždy vyberte.
• Ovládací panel pri transporte chráňte
pred nárazmi a zabráňte znečisteniu
kontaktov.
Pokyny na čistenie
SLOVENSKY
Pre vašu bezpečnosť
Rozpúšťadlá, čistiace a abrazívne prostriedky, ako aj spreje na čistenie interiéru a prostriedky na údržbu plastov môžu obsahovať
látky, ktoré poškodzujú povrch prístroja.
Na čistenie prístroja používajte len suchú
alebo mierne vlhkú handričku.
Likvidácia starých prístrojov
Starý prístroj nevyhadzujte do komunálneho odpadu!
Na likvidáciu starého prístroja využite systémy na vrátenie, resp. zber.
135
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 135
31.01.2008 9:47:02 Uhr
Rozsah dodávky
Záruka
Rozsah dodávky
Záruka
V rozsahu dodávky je obsiahnuté:
1 Autorádio
1 Držiak
2 Montážne nástroje
1 Dierna páska
1 Púzdro
1 Návod na obsluhu
Na naše výrobky zakúpené v Európskej únii
poskytujeme záruku výrobcu. Na prístroje
zakúpené v krajinách mimo EU sa vzťahujú
záručné podmienky, vydané naším príslušným zastúpením.
Záručné podmienky nájdete na www.blaupunkt.com alebo o ne môžete požiadať priamo na:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Osobitné príslušenstvo
(nie je súčasťou dodávky)
Používajte len osobitné príslušenstvo
schválené firmou Blaupunkt.
Diaľkové ovládanie
Pomocou ručného diaľkového ovládania
a/alebo ovládania na volante môžete bezpečne a pohodlne ovládať základné funkcie
svojho autorádia.
Zapnutie/vypnutie diaľkovým ovládaním
nie je možné!
Aké diaľkové ovládania môžete pre svoje
autorádio používať, sa dozviete u odborného predajcu Blaupunkt alebo na internete
na adrese www.blaupunkt.com.
Servis
Spoločnosť Blaupunkt ponúka v niektorých
krajinách opravárenský servis vrátane vyzdvihnutia a dodania.
Na adrese www.blaupunkt.com sa môžete
informovať, či je tento servis dostupný vo
vašej krajine.
Pokiaľ chcete tento servis využiť, môžete si
cez internet vyžiadať vyzdvihnutie a dodanie svojho prístroja.
Zosilňovače (Amplifier)
Môžu sa používať všetky zosilňovače
(Amplifier) Blaupunkt a Velocity.
136
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 136
31.01.2008 9:47:02 Uhr
Odoberateľný ovládací panel
Ochrana proti krádeži
Vaše autorádio je na ochranu proti krádeži
vybavené odnímateľným ovládacím panelom (Flip-Release-Panel). Bez tohto ovládacieho panelu je prístroj pre zlodeja bezcenný.
Autorádio chráňte proti krádeži a pri každom opustení vozidla si zoberte ovládací
panel so sebou. Ovládací panel nenechávajte v aute, ani na skrytom mieste.
Upozornenia:
• Ovládací panel vám nesmie spadnúť.
• Ovládací panel nikdy nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu alebo
iným zdrojom tepla.
• Zabráňte priamemu dotyku pokožky s kontaktami ovládacieho panela.
Kontakty v prípade potreby vyčistite
utierkou, nepúšťajúcou vlákna, napustenou alkoholom na čistenie.
Odnímanie ovládacieho panelu
쏅 Stlačte tlačidlo 1.
Ovládací panel sa vyklopí nadol.
1.
쏅 Potlačte ovládací panel mierne doprava
a potiahnite ho rovno z držiaka.
Upozornenia:
• Akonáhle vyberiete ovládací panel,
prístroj sa vypne. Prístroj si pri ďalšom zapnutí pamätá naposledy počúvaný zdroj audiosignálu.
• Vložené CD zostane v prístroji.
Nasadzovanie ovládacieho
panelu
1.
2.
3.
쏅 Založte ovládací panel na pravej strane
a zatlačte ho mierne doprava (pozrite
obrázok, 1.).
쏅 Opatrne zatlačte ovládací panel do ľavého držiaka, až kým počuteľne nezapadne (pozrite obrázok, 2.).
쏅 Vyklopte ovládací panel nahor do štrbiny a nechajte ho (s použitím mierneho
zatlačenia) počuteľne zapadnúť (pozrite obrázok, 3.).
Ak bol prístroj pri odoberaní ovládacieho panela zapnutý, po nasadení sa znova
zapne s použitím posledných nastavení
(rádio, CD alebo AUX).
SLOVENSKY
Odoberateľný ovládací
panel
2.
쏅 Uchopte ovládací panel na ľavej strane.
137
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 137
31.01.2008 9:47:02 Uhr
Funkcie časového okna
Funkcia časového okna
(Time-out)
Prístroj disponuje funkciou „Time-out“ (časové okno).
Ak napr. stlačíte tlačidlo MENU 3 a vyberiete položku menu, prepne sa prístroj
späť asi o 5 sekúnd po poslednom stlačení
tlačidla. Vykonané nastavenia sa uložia do
pamäte.
Zapnutie/vypnutie
Zapínanie/vypínanie
Prístroj môžete zapnúť ktorýmkoľvek tlačidlom.
Zapínanie/vypínanie
Na zapnutie prístroja,
쏅 stlačte tlačidlo voľby, ktorú chcete aktivovať.
Prístroj sa zapne.
쏅 Pri vypínaní podržte tlačidlo vypínača 6 stlačené dlhšie ako 2 sekundy.
Prístroj sa vypne.
Zapnutie/vypnutie
prostredníctvom zapaľovania
vozidla
Ak je prístroj prepojený so zapaľovaním vozidla podľa zobrazenia v návode na inštaláciu a nebol vypnutý tlačidlom 6, zapína/
vypína sa spolu so zapaľovaním.
Vypnutie pomocou
odoberateľného čelného panelu
쏅 Odnímte ovládací panel.
Prístroj sa vypne.
Upozornenie:
Kvôli ochrane batérie vozidla sa prístroj
pri vypnutom zapaľovaní po hodine
vypne automaticky.
138
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 138
31.01.2008 9:47:02 Uhr
Hlasitosť
Hlasitosť je možné regulovať v krokoch od
hodnoty 0 (vypnuté) až po hodnotu 100
(maximum).
Na zvýšenie hlasitosti,
쏅 otáčajte regulátor hlasitosti 5 doprava.
Na zníženie hlasitosti,
쏅 otáčajte regulátor hlasitosti 5 doľava.
Hlasitosť pri zapnutí
Ak prístroj vypnete, uloží sa naposledy
zvolená hlasitosť.
Keď prístroj zapnete, opäť uložená hlasitosť
sa opäť nastaví.
Rýchle zníženie hlasitosti (Mute)
Hlasitosť môžete rýchlo znížiť na vami nastavenú hodnotu (Mute).
쏅 Krátko stlačte tlačidlo vypínača 6.
Na displeji sa zobrazí „MUTE“.
Odstránenie funkcie Mute
Na aktivovanie predtým počúvanej hlasitosti,
쏅 opäť krátko stlačte tlačidlo vypínača 6.
Stlmenie zvuku pri používaní
telefónu
Ak je Vaše autorádio prepojené s mobilným
telefónom, pri prijatí telefonátu sa zvuk autorádia stlmí.
Upozornenie:
Počas telefonátu sa nebudú prepínať
žiadne dopravné hlásenia.
Existujú zariadenia pre telefonovanie bez
použitia rúk, ktoré pri nízkom signále - LOWSignal (0 V) - alebo pri vysokom signále HIGH-Signal (12 V) - aktivujú stlmenie zvuku rádia. Bližšie informácie si prosím prečítajte v návode na použitie od vašej súpravy
na telefonovanie bez použitia rúk. V menu si
môžete navoliť, či sa rádio má počas prichádzajúceho hovoru stlmiť pri vysokom - HIGH
- alebo nízkom - LOW - signáli:
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„TEL MUTE“.
쏅 Na prepnutie medzi hodnotami „HIGH/
LOW/OFF“stlačte tlačidlo ?.
Upozornenie:
Hodnota „HIGH“ znamená, že prístroj
sa stlmí pri prichádzajúcom vysokom tzv. HIGH-signále.
Hodnota „LOW“ znamená, že prístroj sa
stlmí pri prichádzajúcom nízkom - tzv.
LOW-signále.
Hodnota „OFF“ znamená, že hlasitosť
autorádia sa pri prichádzajúcom hovore nezníži vôbec.
SLOVENSKY
Nastavenie hlasitosti
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
139
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 139
31.01.2008 9:47:03 Uhr
Hlasitosť
Zapnutie/vypnutie
potvrdzovacieho tónu
Pri stlačení určitých tlačidiel prístroja, zaznieva potvrzdovací tón (pípnutie). Zvuk
pípnutia môžete zapnúť alebo vypnúť.
Taktiež je možné zvoliť si jednu zo štyroch
hodnôt hlasitosti pípnutia.
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„BEEP“.
쏅 Stlačte tlačidlo ? alebo @, aby
ste nastavili hlasitosť pípnutia na hodnotu v rozmedzí 1 - 4.
쏅 Na vypnutie pípnutia stlačte tlačidlo
? alebo stláčajte tlačidlo @ dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí
nápis „BEEP OFF“.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Režim rádia
Režim rádia
Tento prístroj je vybavený prijímačom RDS.
Mnoho prijímaných FM staníc vysiela signál, ktorý obsahuje okrem programu tiež
informácie ako názov stanice a typ programu (PTY).
Akonáhle je možné prijímať tento signál, názov stanice sa zobrazí na displeji.
Nastavenie tunera
Aby bola zaručená bezchybná funkcia rádioprijímača, musí sa prístroj nastaviť na oblasť, v ktorej sa používa. Môžete si zvoliť medzi hodnotami Europa - „EURO“, Amerika „USA“ a Ázia - „ASIA“. Od výrobcu je tuner
nastavený na krajinu, v ktorej sa prístroj
predal. V prípade problémov s rozhlasovým
príjmom preverte prosím toto nastavenie.
Upozornenie:
Funkcie rádia, opísané v tomto návode
na použitie, sa vzťahujú na nastavenie
tunera pre Európu (EURO). Ak prepnete na iné prostredie (ASIA, USA), používateľské nastavenia sa vymažú.
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ a na displeji nezobrazí nápis „AREA EURO“, „AREA USA“ alebo
„AREA ASIA“.
쏅 Pomocou tlačidla ? si zvoľte región
pre svoj tuneralebo toto nastavenie vykonajte stlačením tlačidla @.
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
140
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 140
31.01.2008 9:47:03 Uhr
Režim rádia
Ak sa pri nastavovaní nachádzate v režime
CD alebo AUX,
쏅 stláčajte tlačidlo SRC 4 dovtedy,
pokiaľ sa na displeji nezobrazí nejaký
RDS-názov stanice alebo frekvencia.
RDS
Vaše rádio dokáže využívať informácie získané prostredníctvom systému Radio-DataSystem (RDS). RDS umožňuje príjem doplnkových informácií na rádiovej frekvencii.
Okrem zobrazenia názvu stanice môže RDS
používať aj funkcie na zvýšenie komfortu
(pozrite ďalšiu kapitolu).
Upozornenie
RDS sa vysiela len v pásme FM. Nie
všetky rádiostanice v FM rozsahu ponúkajú RDS.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia názvu
stanice
Podľa svojich požiadaviek môžete zobrazenie názvu stanice zapnúť alebo vypnúť. Vo
východiskovom stave je funkcia zapnutá.
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„RDS ON“ alebo „RDS OFF“.
Na zapnutie, resp. vypnutie funkcie RDS,
쏅 stlačte tlačidlo ? alebo @.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Komfortné funkcie RDS (AF, REG)
Komfortné funkcie RDS AF (alternatívna
frekvencia) a REG (regionálne) rozširujú výkonové spektrum vášho rádioprijímača.
• AF: Ak je aktivovaná komfortná funkcia
RDS, prístroj sa automaticky prepne na
takú frekvenciu, na ktorej bude možné
naladenú stanicu prijímať najlepšie.
• REG: Niektoré stanice rozdeľujú v určitom čase svoj program na regionálne programy s rozdielnym obsahom.
Funkcia REG bráni tomu, aby autorádio
prechádzalo na alternatívne frekvencie
s iným obsahom programu.
Upozornenie:
AF a REG sa musia osobitne aktivovať/
deaktivovať v menu.
Zapnutie/vypnutie funkcie AF
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„AF ON“ alebo „AF OFF“.
Na zapnutie/vypnutie funkcie AF,
쏅 stlačte tlačidlo ? alebo @.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
SLOVENSKY
Zapnutie režimu rádia
141
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 141
31.01.2008 9:47:03 Uhr
Režim rádia
Zapínanie/vypínanie funkcie REG
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„REG ON“ alebo „REG OFF“.
Na zapnutie/vypnutie funkcie REG,
쏅 stlačte tlačidlo ? alebo @.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Výber vlnového rozsah/úrovne
predvoľby
Pomocou tohto prístroja môžete prijímať
programy frekvenčných pásiem UKW (FM)
ako aj MW a LW. Pre vlnový rozsah FM sú
Vám k dispozícii 3 úrovne predvoľby (FM1,
FM2 a FMT) a pre vlnové rozsahy MW a LW
po jednej úrovni predvoľby.
Na každej úrovni predvoľby môže byť pod
jednotlivé tlačidlá staníc uložených 6 staníc.
Vlnové rozsahy MW a LW môžete zapínať,
príp. vypínať prostredníctvom menu.
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „LW
ON“ alebo „LW OFF“, príp. „MW ON“
alebo „MW OFF“.
Na zapnutie/vypnutie vlnových rozsahov,
쏅 stlačte tlačidlo ? alebo @.
Nastavenia sa uložia.
Aby bolo možné prepínať medzi úrovňami
predvoľbami FM1, FM2 a FMT, resp. vlnovými rozsahmi SV (MW) a DV (LW),
쏅 stlačte tlačidlo BAND >.
Naladenie staníc
Máte rôzne možnosti naladenia staníc.
Automatické hľadanie staníc
쏅 Podržte tlačidlo ? alebo @ na
2 sekundy.
Naladí sa ďalšia stanica, ktorú je možné prijímať.
Ručné naladenie stanice
Naladenie stanice môžete vykonať aj ručne.
Na zmenu nastavenej frekvencie v malých
krokoch,
쏅 krátko stláčajte tlačidlo ? alebo
@ dovtedy, pokiaľ sa nenastaví želaná
frekvencia.
Nastavenie citlivosti
vyhľadávania staníc
Máte možnosť voľby, či sa naladia iba stanice so silným alebo aj slabým signálom.
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„SENS HIGH“ alebo „SENS LOW“.
쏅 Nastavte želanú citlivosť pomocou tlačidla ? alebo @.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
142
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 142
31.01.2008 9:47:03 Uhr
Režim rádia
Ručné ukladanie stanice do pamäte
쏅 Zvoľte si želanú úroveň predvoľby FM1,
FM2, FMT, LW alebo MW.
쏅 Nalaďte požadovanú stanicu.
쏅 Podržte jedno z tlačidiel staníc 1 - 6 =,
pod ktoré chcete stanicu uložiť a držte
ho stlačené dlhšie ako 2 sekundy.
Nastavenia sa uložia.
Automatické ukladanie stanice
(Travelstore)
6 najsilnejších staníc z regiónu môžete uložiť automaticky (iba FM). Uloženie do pamäte prebehne na úrovni predvoľby FMT.
Upozornenie:
Na tejto predvoľbe sa však vymažú
stanice, uložené v minulosti.
쏅 Krátko stlačte tlačidlo TS 9.
Ukladanie do pamäte sa začne. Na displeji
sa zobrazí „FM TSTORE“. Po ukončení procesu začne hrať stanica s číslom 1, na predvoľbe FMT.
Vyvolanie uložených staníc
쏅 Zvoľte si úroveň predvoľby uloženia,
príp. vlnový rozsah použitím tlačidla
BAND >.
쏅 Stlačte jedno z tlačidiel staníc
1 - 6 =.
Uložená stanica začne hrať, ak ju možno
prijímať.
Typ programu (PTY)
Okrem názvu stanice poskytujú niektoré
stanice FM tiež informácie o type svojho
programu. Tieto informácie dokáže vaše
autorádio prijímať a zobraziť.
Takými typmi programu môžu byť napr.:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
SERVICE
POP
ROCK
SCIENCE
CHILDREN
Pomocou funkcie PTY môžete cielene vyberať stanice s určitým typom programu.
Ak sa zvolí typ programu a spustí sa vyhľadávanie, prejde prístroj z aktuálnej stanice
na stanicu so zvoleným typom programu.
Upozornenia:
• Ak sa nenájde žiadna stanica so zvoleným typom programu, ozve sa viacnásobné pípnutie a na displeji sa krátko
zobrazí nápis „PTY NONE“. Naposledy
prijímaná stanica sa opäť naladí.
• Ak naladená alebo iná stanica zo skupiny staníc začne požadovaný typ
programu vysielať neskôr, prístroj sa
automaticky prepne z aktuálnej stanice, resp. z režimu prehrávača CD, na
stanicu s požadovaným typom programu.
• Ak prepínanie pomocou funkcie PTY
nechcete využívať, funkciu PTY vypnite v menu.
SLOVENSKY
Ukladanie stanice
143
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 143
31.01.2008 9:47:03 Uhr
Režim rádia
Zapnutie/vypnutie funkcie PTY
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis „PTY OFF“ alebo zvolený program
(napr. OLDIES, JAZZ, CLASSICS).
쏅 Stlačte tlačidlo ? alebo @ a zapnite, resp. vypnite funkciu PTY (PTY
OFF). Na displeji sa zobrazí typ aktuálneho programu).
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia. Ihneď začne vyhľadávanie. Počas procesu vyhľadávania nemôžete vykonávať žiadne nastavovanie v menu
prístroja.
Upozornenie:
Alternatívna možnosť: funkciu PTY môžete zapnúť/vypnúť pomocou tlačidla
TS 9.
Na zapnutie/vypnutie funkcie PTY pomocou tlačidla TS 9,
쏅 stlačte a podržte tlačidlo TS 9 dlhšie
ako 2 sekundy.
Funkcia PTY sa zapne/vypne.
Dopravné vysielanie
Dopravné vysielanie
Váš prístroj je vybavený prijímacím prvkom
RDS-EON. EON (Enhanced Other Network)
spôsobí, že v prípade dopravného hlásenia
(TA) sa rádio v rámci skupiny staníc automaticky prepne zo stanice nevysielajúcej
dopravné hlásenia na príslušnú stanicu
v skupine staníc, ktorá vysiela dopravné
hlásenia.
Po dopravnom hlásení sa zase prepne na
predtým počúvaný program.
Ak si neželáte, aby sa vykonávala zmena
staníc v rámci skupiny alebo funkcie PTY,
môžete funkciu EON zapnúť, resp. vypnúť.
Na zapnutie/vypnutie funkcie EON,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„EON ON“ alebo „EON OFF“.
쏅 Stlačte tlačidlo ? alebo @ a
funkcia EON sa zapne/vypne.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Zapnutie/vypnutie priority
dopravného vysielania
쏅 Na zapnutie/vypnutie prednostného
prehrávania dopravných hlásení stlačte tlačidlo TA <.
Dopravné hlásenia sú prehrávané prioritne
v prípade, že na displeji je zobrazený symbol „TA“.
144
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 144
31.01.2008 9:47:03 Uhr
Dopravné vysielanie
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„TA VOL“.
쏅 Stlačte tlačidlo ? alebo @ a nastavte hlasitosť. Môžete si zvoliť hodnotu z rozsahu -2 a +2.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Upozornenie:
Pomocou regulátora hlasitosti 5 môžete nastavovať aj hlasitosť dopravného hlásenia po dobu jeho trvania.
Nastavovanie je možné aj počas dopravného hlásenia.
Režim CD
S týmto prístrojom môžete prehrávať bežné audio CD, CD-R a CD-RW s priemerom
12 cm.
POZOR!
•
•
•
Polepené a tvarované CD môžu
poškodiť mechaniku CD.
Nevkladajte shape CD (tvarované CD).
Nevkladajte CD s priemerom 8 cm.
Na CD disky nič nenalepujte, pretože
nálepka by sa mohla pri prehrávaní odlepiť.
Upozornenia:
• CD disky popisujte len popisovačmi
na CD, pretože neobsahujú žieraviny.
Permanentné značkovače môžu CD
disky poškodiť.
• Na bezchybnú funkciu používajte
iba CD s logom Compact Disc. CD
s ochranou pred kopírovaním môžu
spôsobiť pri reprodukcii problémy.
Spoločnosť Blaupunkt nemôže zaručiť bezchybnú funkciu CD s ochranou
proti kopírovaniu!
• Okrem audio CD môžete na tomto
prístroji prehrávať aj CD s hudobnými súbormi MP3-/WMA. Prečítajte
si informácie v kapitole „Režim MP3/WMA“.
SLOVENSKY
Nastavenie hlasitosti
dopravného hlásenia
Režim CD
Spustenie režimu CD
Ak sa v mechanike nenachádza žiadne CD,
쏅 stlačte tlačidlo 1.
Ovládací panel sa vyklopí.
145
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 145
31.01.2008 9:47:04 Uhr
Režim CD
쏅 CD, potlačenou stranou nahor, bez použitia sily zasuňte do mechaniky, až pocítite odpor.
CD sa automaticky zasunie do mechaniky.
Nebráňte zasunutiu CD, ani mu nenapomáhajte.
쏅 Ovládací panel miernym tlakom uzavrite, kým citeľne nezapadne.
Reprodukcia CD sa začne.
Upozornenie:
Ak bolo pred zasunutím CD vypnuté zapaľovanie vozidla, musíte prístroj najprv zapnúť vypínačom 6, čím sa začne
aj prehrávanie.
Ak sa v mechanike už nachádza CD,
쏅 stláčajte tlačidlo SRC 4 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „symbol
CD“.
Prehrávanie sa začne od naposledy prehrávanej skladby.
Výber skladieb
쏅 Stlačte tlačidlo ? alebo @ na
prechod na ďalšiu, príp. predchádzajúcu skladbu.
Po jednom stlačení tlačidla @ sa znova
spustí prehrávanie aktuálnej skladby.
Rýchle vyhľadávanie
(so zvukom)
Na rýchle vyhľadávanie dozadu, resp. dopredu
쏅 podržte tlačidlo ? alebo @ stlačené dovtedy, pokiaľ sa nespustí rýchle vyhľadávanie smerom dopredu alebo
dozadu.
Náhodné prehrávanie skladieb
(MIX)
Na zvolenie náhodného poradia pri prehrávaní skladieb CD,
쏅 stlačte tlačidlo 4 MIX =.
Na displeji sa zobrazí nápis „MIX“.
Prehrá sa ďalšia, náhodne vybraná skladba.
Ukončenie funkcie MIX
쏅 Znova stlačte tlačidlo 4 MIX =.
Z displeja zmizne symbol MIX.
Reprodukcia bude normálne pokračovať.
Prehranie ukážok skladieb
(SCAN)
Môžete si nechať prehrať krátke ukážky zo
všetkých skladieb na CD.
쏅 Stlačte tlačidlo 2 SCN =.
Na displeji sa zobrazí nápis „SCN“.
Prehrá sa ukážka ďalšej skladby.
Ukončenie funkcie SCAN
Na ukončenie procesu vyhľadávania
(SCAN),
쏅 stlačte tlačidlo 2 SCN =.
Symbol SCN z displeja zmizne.
Bude pokračovať prehrávanie skladby,
z ktorej bola prehraná ukážka.
Nastavenie dľžky prehrávania ukážky
pre funkciu SCAN
V menu prístroja môžete nastaviť dĺžku
prehrávania ukážky prehranej pri funkcii
SCAN.
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
146
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 146
31.01.2008 9:47:04 Uhr
Režim CD
Opakovanie skladieb (REPEAT)
Ak chcete nechať niektorú zo skladieb zopakovať,
쏅 stlačte tlačidlo 3 RPT =.
Na displeji sa zobrazí nápis „RPT“.
Skladba sa opakuje, kým sa funkcia Repeat
neukončí.
Ukončenie funkcie Repeat
Ak chcete funkciu Repeat ukončiť,
쏅 znova stlačte tlačidlo 3 RPT =.
Symbol RPT z displeja zmizne.
Reprodukcia bude normálne pokračovať.
Prerušenie reprodukcie (PAUSE)
Na prerušenie reprodukcie,
쏅 stlačte tlačidlo 1 =.
Na displeji sa zobrazí nápis „PAUSE“.
Ukončenie prerušenia reprodukcie
Na pokračovanie reprodukcie,
쏅 stlačte počas prerušenia tlačidlo 1
=.
Reprodukcia bude pokračovať.
Nastavenie zobrazenia na
displeji
Upozornenia:
• Zobrazenie možno zmeniť len v prípade, že je v menu zapnutá funkcia
RDS.
• Zobrazenie sa zmení o 5 sekúnd.
Pre režim CD si môžete vybrať z viacerých
možností zobrazenia:
• Čas
• Naposledy nastavená stanica (len pri
príjme názvu stanice pomocou funkcie
RDS)
• Naposledy nastavená frekvencia
• Naposledy nastavená funkcia PTY
• Zobrazenie titulu skladby CD
Pre voľbu medzi možnosťami zobrazenia,
쏅 stláčajte tlačidlá DIS 8, dovtedy,
pokiaľ sa na displeji neobjaví želané
zobrazenie.
Dopravné hlásenie počas režimu
CD
SLOVENSKY
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„SCAN“.
쏅 Stlačte tlačidlo ? alebo @ na
voľbu dľžky prehrávania spomedzi
hodnôt 5, 10 alebo 20 sekúnd.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Ak chcete počas režimu CD prijímať dopravné hlásenia,
쏅 stlačte tlačidlo TA <.
Priorita dopravných hlásení je aktivovaná, keď sa na displeji zobrazí symbol TA.
Prečítajte si informácie v kapitole „Dopravné
vysielanie“.
147
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 147
31.01.2008 9:47:04 Uhr
Režim CD
Režim MP3/WMA
Vyberanie CD
Režim MP3/WMA
쏅 Stlačte tlačidlo 1.
Ovládací panel sa vyklopí nadol.
Na tomto autorádiu je možné prehrávať aj
CD-R a CD-RW s hudobnými súbormi MP3.
Okrem toho môžete prehrávať súbory WMA.
Táto kapitola uvádza iba prehrávanie súborov MP3, pretože obsluha pri prehrávaní
súborov MP3 a WMA je identická.
쏅 Stlačte tlačidlo C vedľa štrbiny na
vloženie CD.
CD sa vysunie.
쏅 CD vyberte a uzavrite ovládací panel.
Upozornenia:
• Vysunuté CD sa po 10 sekundách
zase automaticky vtiahne.
• CD je možné vysunúť, aj keď je prístroj vypnutý alebo ak je aktívny iný
zdroj audiosignálu.
Upozornenie:
Na tomto prístroji nemožno prehrávať
súbory WMA, chránené pomocou Digital Rights Management (DRM), pochádzajúce z internetových hudobných
predajní.
Príprava MP3-/WMA-CD
Pri nevhodnej kombinácii napaľovačky CD,
napaľovacieho softvéru a napaľovateľných
diskov CD môžu nastať problémy s prehrávaním vytvoreného CD. V prípade problémov s CD, ktoré ste si napálili sami, by ste
mali zmeniť výrobcu diskov alebo použiť
disky s inou farbou záznamovej vrstvy.
Formát CD musí byť podľa normy ISO 9660
Level 1, Level 2 alebo Joliet. Všetky ostatné
formáty nemusia byť prehrané spoľahlivo.
Upozornenia:
Aby bola zaistená nerušená reprodukcia,
• nepokúšajte sa prehrávať alebo označovať príponou „.MP3“ iné súbory než
súbory MP3. Tieto neplatné súbory
budú pri reprodukcii ignorované.
• nepoužívajte žiadne „zmiešané“ CD,
ktoré obsahujú MP3 súbory a súbory
v iných formátoch (prístroj číta v priebehu reprodukcie MP3 len súbory
MP3).
148
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 148
31.01.2008 9:47:04 Uhr
Režim MP3/WMA
ID3 tagy MP3 súborov
Skladby MP3 môžu obsahovať prídavné informácie ako: meno interpreta, názov titulu
a albumu (ID3 tagy). Tento prístroj môže na
displeji zobraziť ID3 tagy verzie 1 a verzie
2.
Spustenie režimu MP3
Režim MP3 sa spúšťa ako bežný režim CD.
Prečítajte si informácie v časti „Spustenie
režimu CD“ v kapitole „Režim CD“.
Upozornenie
Ak sa v mechanike nachádza MP3- alebo WMA-CD, na displeji sa počas MP3
režimu zobrazí nápis „MP3“.
Nastavenie zobrazenia na
displeji
Pre nasledujúce nastavenia sa v prístroji
musí nachádzať MP3-CD.
Upozornenia:
• Zobrazenie času, naposledy nastavenej stanice a PTY-funkcie môžete
meniť len v prípade, že je v menu prístroja zapnutá funkcia RDS.
• Zobrazenie sa zmení o 5 sekúnd.
Nastavenie štandardného zobrazenia
Na displeji si môžete nechať zobraziť k aktuálnej skladbe rôzne informácie:
• Čas
• Skladba
• Názov pásma
• Žáner
• Naposledy nastavená stanica
• Naposledy nastavená funkcia PTY
• Názov súboru
Pre voľbu medzi možnosťami zobrazenia,
쏅 stláčajte tlačidlo DIS 8, dovtedy,
pokiaľ sa na displeji neobjaví želané
zobrazenie.
Výber adresára
Ak chcete prejsť smerom hore alebo dole na
iný adresár,
쏅 stlačte raz alebo viackrát tlačidlo alebo 2.
Výber skladieb/súborov
Na prechod smerom hore alebo dole na inú
skladbu/súbor v aktuálnom adresári,
쏅 stlačte jeden alebo viackrát tlačidlo
? alebo @.
Pri jednom stlačení tlačidla @ sa znova
spustí prehrávanie aktuálnej skladby.
SLOVENSKY
• nepoužívajte žiadne CD typu MixMode so skladbami audio CD a MP3.
Ak sa pokúsite prehrať CD typu MixMode, prehrajú sa len skladby audio
CD.
149
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 149
31.01.2008 9:47:04 Uhr
Režim MP3/WMA
Rýchle vyhľadávanie
(so zvukom)
Na rýchle vyhľadávanie dopredu, resp. späť,
쏅 podržte tlačidlo ? alebo @ stlačené dovtedy, pokiaľ sa nespustí rýchle vyhľadávanie smerom dopredu alebo
dozadu.
Náhodné prehrávanie skladieb
(MIX)
Pre voľbu náhodného poradia pri prehrávaní skladieb CD,
쏅 stlačte tlačidlo 4 MIX =.
Na displeji sa zobrazí nápis „MIX“.
Prehrá sa ďalšia, náhodne vybraná skladba.
Ukončenie funkcie MIX
쏅 Znova stlačte tlačidlo 4 MIX =.
Symbol MIX z displeja zmizne.
Reprodukcia bude normálne pokračovať.
Prehranie ukážok skladieb
(SCAN)
Môžete si nechať prehrať krátke ukážky zo
všetkých skladieb na CD.
쏅 Stlačte tlačidlo 2 SCN =.
Na displeji sa zobrazí nápis „SCN“.
Prehrá sa ukážka ďalšej skladby.
Ukončenie funkcie SCAN
Na ukončenie procesu vyhľadávania
(SCAN),
쏅 stlačte tlačidlo 2 SCN =.
Symbol SCN z displeja zmizne.
Bude pokračovať prehrávanie skladby,
z ktorej bola prehraná ukážka.
Nastavenie dĺžky prehrávania ukážky
pre funkciu SCAN
V menu prístroja môžete nastaviť dĺžku
prehrávania ukážky, prehranej pri funkcii
SCAN.
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„SCAN“.
쏅 Stlačte tlačidlo ? alebo @ na
voľbu dĺžky prehrávania spomedzi
hodnôt 5, 10 alebo 20 sekúnd.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Opakovanie skladieb (REPEAT)
Na zopakovanie skladby,
쏅 krátko stlačte tlačidlo 3 RPT =.
Na displeji sa zobrazí nápis „RPT“.
Skladba sa opakuje, kým sa funkcia Repeat
neukončí.
Na zopakovanie adresára,
쏅 stlačte tlačidlo 3 RPT = a podržte ho
stlačené dlhšie ako 2 sekundy.
Na displeji sa rozbliká nápis „RPT“.
Adresár sa bude opakovať, až pokiaľ sa
funkcia Repeat neukončí.
Ukončenie funkcie Repeat
Ak chcete funkciu Repeat ukončiť,
쏅 znova stlačte tlačidlo 3 RPT =.
Symbol RPT z displeja zmizne.
Reprodukcia pokračuje normálne.
150
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 150
31.01.2008 9:47:04 Uhr
Režim MP3-/WMA
Menu-Nastavenia
Prerušenie reprodukcie (PAUSE)
Nastavenia menu
쏅 Stlačte tlačidlo 1 =.
Na displeji sa zobrazí nápis „PAUSE“.
Nastavenie času
Pri nastavovaní denného času,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„CLOCK ON“ alebo „CLOCK OFF“.
Čas a režim hodín môžete nastavovať len
v prípade, že sa v položke menu nachádzate na „CLOCK ON“.
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí čas.
쏅 Stlačte tlačidlo ? alebo @, aby
ste zmenili hodnotu.
쏅 Na prepnutie medzi hodinami a minútami stlačte tlačidlo alebo 2.
Upozornenie:
Ak sa nachádzate na položke menu
„CLOCK ON“, prístroj zobrazí čas pri
všetkých zvolených zdrojoch. Čas sa
nastavuje automaticky podľa RDS signálu, ak je možné ho prijímať.
SLOVENSKY
Ukončenie prerušenia reprodukcie
쏅 Počas prestávky stlačte tlačidlo 1
=.
Reprodukcia bude pokračovať.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
151
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 151
31.01.2008 9:47:04 Uhr
Menu-Nastavenia
Výber časového režimu
12/24 hod.
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„HOUR 24“, príp. „HOUR 12“.
쏅 Stlačte tlačidlo ? alebo @, aby
ste zmenili režim.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Načítanie štandardných
nastavení
Upozornenie:
Pri načítaní štandardných nastavení sa
prepíšu vami zadané nastavenia - tzv.
používateľské nastavenia (audio, pamäť staníc).
Pre načítanie štandardných nastavení,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„DEF OFF“.
쏅 Stláčajte tlačidlo ? alebo @,
dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí
nápis „DEF LOAD“ (default load).
쏅 Počas 5 sekúnd stlačte tlačidlo MENU
3 (funkcia časového limitu - Timeout),
aby sa načítali štandardné nastavenia.
Zapnutie/vypnutie vstupu AUX
Vstup AUX môžete zapínať/vypínať v menu
prístroja.
쏅 Stlačte tlačidlo MENU 3.
쏅 Stláčajte tlačidlo alebo 2 dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„AUX ON“ alebo „AUX OFF“.
쏅 Stlačte tlačidlo ? alebo @, aby
ste vypli/zapli vstup AUX.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 stlačte tlačidlo MENU 3 alebo počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Upozornenie
Ak je v menu vstup AUX vypnutý, nemôžete si ho zvoliť ako zdroj audiosignálu.
Zmena jasu displeja
Na prepnutie medzi veľkým a malým jasom
(svetlým a tmavým displejom),
쏅 podržte tlačidlo DIS 8 stlačené dlhšie
než dve sekundy.
152
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 152
31.01.2008 9:47:05 Uhr
Zvuk
Nastavenia rozdeľovania hlasitosti zvuku
(vyváženie a prelínanie) X-BASS, basy, výšky a DSP (Digital Sound Processor) sú pre
všetky zdroje audiosignálu spoločné.
Nastavenie basov
Úroveň basov si môžete nastaviť na niektorú
z hodnôt v rozsahu -10 a +10.
Nastavenie úrovne
쏅 Stláčajte tlačidlo AUD : dovtedy,
pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„BAS“.
쏅 Otáčaním regulátora hlasitosti 5 nastavte úroveň na hodnotu v rozsahu 10 až +10.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Upozornenie:
V prípade, že je zvolené niektoré
z prednastavení ekvalizéra (POP M,
ROCK M, CLASSICS, FLAT), manuálne
nastavené zvýšenie úrovne basov a výšok sa prepíše. Akonáhle je aktivované manuálne zvyšovanie, ekvalizér sa
vypne. Prečítajte si pokyny v odseku
„Východiskové nastavenia ekvalizéra
(Presets)“.
Nastavenie výšok (Treble)
Úroveň výšok môžete nastaviť na niektorú
z hodnôt v rozsahu -10 až +10.
Nastavenie úrovne
쏅 Stláčajte tlačidlo AUD : dovtedy,
pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„TRB“.
쏅 Otáčaním regulátora hlasitosti 5 nastavte úroveň na hodnotu v rozsahu 10 až +10.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Upozornenie:
V prípade, že je zvolené niektoré
z prednastavení ekvalizéra (POP M,
ROCK M, CLASSICS, FLAT), manuálne zvýšenie úrovne basov a výšok sa
prepíše. Akonáhle je aktivované manuálne zvýšenie úrovne, ekvalizér sa
vypne. Prečítajte si pokyny v odseku
„Predvolené nastavenia ekvalizéra
(Presets)“.
Nastavenie rozdelenia hlasitosti
naľavo/napravo (Balance)
Pri nastavovaní rozdelenia hlasitosti naľavo/napravo (Balance),
쏅 stláčajte tlačidlo AUD : dovtedy,
pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„BAL“.
쏅 Otáčaním regulátora hlasitosti 5 nastavte rozdeľovanie hlasitosti na niektorú hodnotu v rozsahu od 10L po
10R.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
SLOVENSKY
Zvuk
153
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 153
31.01.2008 9:47:05 Uhr
Zvuk
Nastavenie rozdelenia hlasitosti
vpredu/vzadu (Fader)
Prednastavenia ekvalizéra
(Presets)
Na nastavenie rozdelenia hlasitosti vpredu/
vzadu (Fader),
쏅 stláčajte tlačidlo AUD : dovtedy,
pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„FAD“.
쏅 Otáčaním regulátora hlasitosti 5 nastavte rozdeľovanie hlasitosti na niektorú hodnotu v rozsahu od 10F po
10R.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Tento prístroj je vybavený ekvalizérom,
v ktorom sú už naprogramované nastavenia: „FLAT“ (lineárne) a nastavenia hudobných žánrov „CLASSICS“, „POP M“ a „ROCK
M“.
Na nastavenie ekvalizéra
쏅 stláčajte tlačidlo AUD : dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí niektorý
z nápisov „FLAT“, „CLASSICS“, „POP
M“, „ROCK M“, príp. „DSP OFF“.
쏅 Otáčaním regulátora hlasitosti 5
zvoľte jedno z nastavení alebo zvoľte
možnosť „DSP OFF“, na vypnutie ekvalizéra.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Aktuálne nastavenie sa zobrazí na displeji.
X-BASS
Pomocou funkcie X-Bass môžete pri nízkej
hlasitosti zvýrazniť basy.
Zvolené nastavenie funkcie X-Bass je platné
pre všetky zdroje audiosignálu (rádio, CD,
MP3 alebo AUX).
Zapnutie/vypnutie funkcie X-Bass
쏅 Stláčajte tlačidlo AUD : dovtedy,
pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„X-BASS ON“ alebo „X-BASS OFF“.
쏅 Na uplatnenie želaného nastavenia otáčajte regulátorom hlasitosti 5.
Akonáhle je nastavovanie ukončené,
쏅 počkajte 5 sekúnd.
Nastavenia sa uložia.
Pri zapnutej funkcii sa na displeji zobrazuje
nápis „X-BASS“.
Upozornenie:
Bez prednastavení ekvalizéra si basy
a výšky môžete nastaviť v rozmedzí
hodnôt od -10 do +10.
Ak zmeníte nastavenia výšok alebo basov počas toho, ako je aktivované prednastavenie ekvalizéra (POP M, ROCK
M, CLASSICS, FLAT), ekvalizér sa automaticky vypne (DSP OFF).
154
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 154
31.01.2008 9:47:05 Uhr
Externý zdroj audiosignálu
Reset
Externé zdroje audiosignálu Obnovenie nastavení
Externé zdroje audiosignálu, ako sú CD- prístroja (Reset)
prehrávače, prenosné prehrávače CD alebo
MP3-prehrávače môžete k prístroju pripojiť
prostredníctvom vstupu AUX.
SLOVENSKY
Upozornenia:
• Na pripojenie externého zdroja audiosignálu alebo cez zadný, či predný
vstup AUX (podľa modelu) potrebujete kábel s Cinch konektormi (zadný
vstup AUX) alebo 3,5 mm pravouhlý
konektor (predný vstup AUX).
• AUX vstup možno vybrať pomocou
tlačidla SRC 4. Na displeji sa zobrazí nápis „AUX“.
Ak chcete prístroj uviesť do stavu, v akom
bol dodaný z výroby,
쏅 stlačte resetovacie tlačidlo B, pomocou predmetu s ostrým hrotom.
Prístroj sa reštartuje.
Obnovia sa výrobné nastavenia prístroja.
155
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 155
31.01.2008 9:47:05 Uhr
Technické údaje
Technické údaje
Zosilňovač
Výstupný výkon:
4 x 22 W sínusoidne, podľa normy
DIN 45324 pri
14,4 V na 4 Ohm-y.
4 x 40 W max. výkon
Tuner
Vlnové rozsahy:
UKW (FM) :
MW
:
LW
:
87,5 - 108 MHz
531 - 1 620 kHz
153 - 279 kHz
FM - Prenosové pásmo:
35 - 15 000 Hz
Prehrávač CD
Prenosové pásmo:
20 - 20 000 Hz
Preamp Out
2 kanály
2V
Citlivosť vstupu AUX
AUX-IN:
150 mV/10 kΩ
Hmotnosť
cca 1,6 kg
Zmeny vyhradené
156
06MilSRemMCarlMP28_sk.indd 156
31.01.2008 9:47:05 Uhr
PORTUGUÊS
DANSK
Instruçõesdesegurança
Durante a montagem e a ligação
do aparelho, queira respeitar as seguintes instruções de segurança.
• Separar o pólo negativo da bateria!
Respeitar ao mesmo tempo as instruções de segurança do fabricante
do automóvel.
• Quando se procede à furagem de
buracos, prestar atenção para não
serem danificadas quaisquer partes
do veículo.
• As secções transversais dos cabos
positivo e negativo não devem ser
inferiores a 1,5 mm2.
• Não ligar as fichas existentes do
lado do automóvel ao auto-rádio!
Os cabos adaptadores necessários
para o seu automóvel podem ser
adquiridos nos revendedores da
BLAUPUNKT.
• O seu veículo pode divergir desta
descrição em função do modelo.
Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de montagem ou
POLSKI
Instruções de
montagem
ČESKY
Durante el montaje y la conexión
es imprescindible observar las siguientes normas de seguridad.
• Desemborne el polo negativo de la
batería. Observe las normas de seguridad dadas por el fabricante del
vehículo.
• Al perforar agujeros, asegúrese de
no dañar ninguna pieza del vehículo.
• La sección transversal del cable positivo y del cable negativo no debe
ser menor de 1,5 mm2.
• ¡No conecte a la radio los conectores ubicados en el vehículo!
Los cables adaptadores necesarios
para su vehículo los encontrará en el
comercio especializado en artículos
de la marca BLAUPUNKT.
• Dependiendo del modelo, es posible
que su vehículo varíe un poco con
respecto a la descripción aquí dada.
Tenga en cuenta que no asumimos
ninguna responsabilidad por los daños debidos a un montaje o conexión
incorrectos ni por los daños resultantes.
Si las instrucciones aquí dadas no
son aptas para el montaje en su vehículo, póngase en contacto con su
proveedor de artículos Blaupunkt o
con el fabricante del vehículo, o llame a nuestro teléfono de atención al
cliente.
SLOVENSKY
Normas de seguridad
En caso de montar un amplificador, es
necesario conectar la puesta a tierra de
las unidades antes de establecer el contacto de los conectores para las hembrillas Line-In y Line-Out.
No deben conectarse masas de otros
equipos a la masa de la radio (carcasa).
РУССКО
Instrucciones de
instalación
ESPAÑOL
Instrucciones de instalación • Instruções de montagem • Monteringsvejledning •
Instrukcja montażowa • Návod k montáži • Montážny návod • Инструкция по установке
185
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 185
04.02.2008 13:30:15 Uhr
de ligação nem por danos daí decorrentes.
Caso as presentes instruções não sejam adequadas para a montagem no
seu veículo, dirija-se ao revendedor
da Blaupunkt, ao fabricante do seu
veículo ou à nossa linha verde.
No caso de montagem de um amplificador, é imprescindível ligar primeiro
os aparelhos à terra antes de se conectar as fichas às tomadas Line In ou Line
Out.
A massa de aparelhos externos não
deve ser ligada à massa do auto-rádio
(caixa).
Monteringsvejledning
Sikkerhedshenvisninger
Under monteringen og tilslutningen skal følgende sikkerhedshenvisninger iagttages.
• Batteriets negative pol skal afbrydes! Herved skal bilfabrikantens sikkerhedshenvisninger iagttages.
• Vær opmærksom på, at ingen bildele
ødelægges under boringen af huller.
• Tværsnittet af plus- og minuskablet
må ikke underskride 1,5 mm2.
• Bilens stik må ikke tilsluttes radioen!
De nødvendige adapterkabler til din
biltype kan købes hos BLAUPUNKTspecialforretningen.
• Alt efter konstruktion kan bilen afvige fra denne beskrivelse. For skader
på grund af monterings- eller tilslut-
ningsfejl og for følgeskader overtager vi intet ansvar.
Hvis de her anførte henvisninger
til monteringen ikke skulle passe,
kontakt din Blaupunkt-specialforretning, bilfabrikanten eller vor telefonhotline.
Ved montering af en forstærker skal
apparaternes stel først tilsluttes, før
stikkene for tilslutningerne Line-In eller
Line-Out sættes i.
Eksterne enheders stelforbindelse
må ikke sluttes til bilradioens stelforbindelse (kabinet).
Instrukcja montażowa
Wskazówki bezpieczeństwa
Podczas montażu i podłączania należy
przestrzegać poniższych wskazówek
bezpieczeństwa.
• Odłączyć biegun ujemny akumulatora! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta pojazdu.
• Przy wierceniu otworów uważać, aby
nie uszkodzić któregoś z urządzeń
pokładowych pojazdu.
• Przekrój kabla plusowego i minusowego nie może być mniejszy niż
1,5 mm2.
• Nie podłączać wtyczek samochodu do radia!
Odpowiedni dla danego typu pojazdu przewód-adapter można nabyć
u autoryzowanego sprzedawcy produktów BLAUPUNKT.
186
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 186
04.02.2008 13:30:16 Uhr
Bezpečnostní pokyny
Během montáže a připojení
dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny.
• Odpojte záporný pól akumulátoru! Přitom dodržujte bezpečnostní
pokyny výrobce vozidla.
• Při vrtání otvorů dbejte na to, abyste
nepoškodili žádné díly vozidla.
• Průřez kabelu plus a minus pólu
musí být minimálně 1,5 mm2.
• Konektory od vozidla nepřipojujte
k rádiu!
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
DANSK
POLSKI
ČESKY
SLOVENSKY
Návod k montáži
Adaptérový kabel potřebný pro vaše
vozidlo obdržíte ve specializované
prodejně BLAUPUNKT.
• V závislosti na konstrukci se může
postup u vašeho vozidla od zde
popsaného postupu lišit. Za škody
způsobené montáží nebo připojením
nepřebíráme žádné ručení.
Pokud zde uvedené pokyny pro
montáž neodpovídají vašemu vozidla, obraťte se na specializovaného
prodejce Blaupunkt, výrobce vozidla
nebo naši horkou linku.
Při montáži zesilovače, předtím než
budou konektory zapojeny do zdířek
Line-in nebo Line-out, musí být nejprve
bezpodmínečně připojeny kostry přístrojů.
Kostry jiných přístrojů nesmí být připojeny na kostru autorádia (kryt přístroje).
Montážny návod
Bezpečnostné pokyny
Počas montáže a zapojenia rešpektujte následné bezpečnostné pokyny.
• Odpojte záporný pól akumulátora!
Rešpektujte pri tom bezpečnostné
pokyny výrobcu vozidla.
• Pri vŕtaní otvorov dávajte pozor na
to, aby sa nepoškodili žiadne diely
vozidla.
• Prierez kábla kladného a záporného
pólu nesmie byť menší ako 1,5 mm2.
РУССКО
• Zależnie od marki i modelu, konstrukcja Państwa pojazdu może niekiedy
odbiegać od podanego tu opisu. Firma
Blaupunkt wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane
błędnym montażem i instalacją urządzenia.
W przypadku, gdy podane tu wskazówki nie znajdują zastosowania w
Państwa pojeździe, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów Blaupunkt, producentem pojazdu lub zadzwonić do
naszej infolinii.
Przy montażu wzmacniacza należy koniecznie najpierw podłączyć masy urządzeń, zanim połączona zostanie wtyczka do gniazda Line-In lub Line-Out.
Do masy radioodtwarzacza (obudowa) nie wolno podłączać masy obcych
urządzeń.
187
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 187
04.02.2008 13:30:16 Uhr
• Koncovky elektroinštalácie vozidla sa do rádia nesmú zapojiť!
Potrebný kábel s adaptérom pre vaše
vozidlo obdržíte v špecializovaných
predajniach BLAUPUNKT.
• V závislosti od konštrukcie sa môže
postup pri vašom vozidle od tu popísaného postupu líšiť. Za škody
spôsobené montážou alebo neodborným pripojením nepreberáme
záruku.
Ak by tu uvedené pokyny na montáž
nezodpovedali vášmu vozidlu, obráťte sa prosím na špecializovaného
predajcu fy Blaupunkt, výrobcu vášho vozidla alebo na našu zákaznícku
linku.
Pri montáži zosilňovača je bezpodmienečne nutné najprv zapojiť kostru prístroja, než sa nakontaktujú zástrčky do
zásuvky Line-In alebo Line-Out.
Kostry cudzích prístrojov sa nesmú
napojiť na kostru (schránku) autorádia.
Инструкция по
установке
Указания по технике
безопасности
Во время монтажа и подсоединения
соблюдайте, пожалуйста, следующие
указания по технике безопасности.
• Отсоедините минусовую клемму
аккумулятора! Соблюдайте при
этом правила техники безопасности завода-изготовителя Вашего автомобиля.
188
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 188
• При сверлении отверстий следите
за тем, чтобы не повредить компоненты автомобиля.
• Сечение плюсового/минусового
кабелей должен быть не меньше
1,5 мм2.
• Не включайте в аудиосистему автомобильные штекеры!
Необходимые для Вашего типа автомобиля адаптерные кабели Вы можете приобрести в авторизованном
сервисном центре Blaupunkt.
• Ваш автомобиль может - в зависимости от конструкции - отклоняться
от данного описания. Завод-изготовитель аудиосистемы не несет
ответственности за повреждения
и-за ошибок при монтаже или подключении, а также за косвенный
ущерб.
Если перечисленные здесь указания для Ваших условий монтажа не
подходят, то обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный
центр Blaupunkt или продавцу
Вашего автомобиля.
При установке усилителя перед соединением штекеров гнезд линейного
входа и выхода сначала нужно в обязательном порядке подключить массы
устройств.
Запрещается подключение масс
посторонних устройств к массе аудиосистемы (корпусу).
04.02.2008 13:30:16 Uhr
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
DANSK
De venta como accesorios especiales
Disponíveis como acessórios opcionais
Fås som specialtilbehør
Dostępne jako wyposażenie dodatkowe
Jako zvláštní příslušenství můžete
obdržet
Ako osobitné príslušenstvo dostanete
Поставляется как дополнительная
принадлежность
POLSKI
Ferretería de montaje suministrada
Elementos de fixação fornecidos
Medleverede monterings- og tilslutningsdele
Dołączone części montażowe i
połączeniowe
Přiložené montážní díly a přípojné
svorky
Dodávané montážne a pripojovacie
dielce
Поставляемые в комплекте
компоненты для установки и
подсоединения
SLOVENSKY
ČESKY
Preamp./Sub./Center - out cable
A
РУССКО
7 607 001 512
7 607 621 . . .
189
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 189
04.02.2008 13:30:16 Uhr
Juegos de montaje
Kits de montagem
Indbygningssæt
Zestawy montażowe
Montážní soupravy
Montážne súpravy
Установочные комплекты
1.
12V
2.
!
7 608 . . . . . .
1.
3.
0°- 30°
+/– 10°
+/– 10°
190
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 190
04.02.2008 13:30:16 Uhr
PORTUGUÊS
Antenna
182
DANSK
1.
165
2.
1-20
POLSKI
53
ESPAÑOL
6. Desmontaje / Desmontagem /
Udbygning / Demontaż /
Demontáž / Demontáž / Демонтаж
4.
SLOVENSKY
ČESKY
2.
5.
РУССКО
3.
7.
AUX IN
only
San Remo MP28
Monte Carlo MP28
12V
191
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 191
04.02.2008 13:30:16 Uhr
8.
C-1
C
1
7
4
10
9
6
3
5
2
B
C-2
8
C-3
16
13
15
12
11
14
1
3
5
7
2
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
19
18
17
20
10 Ampere
A
A
B
1
2
3
4
5
6
7
NC
Radio Mute
NC
Permanent +12V
NC
NC
Kl.15/Ignition
1
2
3
4
5
6
7
Speaker out RR+
Speaker out RR–
Speaker out RF+
Speaker out RF–
Speaker out LF+
Speaker out LF–
Speaker out LR+
8
Masse/GND
8
Speaker out LR–
1
2
3
4
5
6
Line Out LR
Line Out RR
Line Out / Ground
NC
NC
NC
C1
C2
7
8
9
10
11
12
NC
NC
NC
SW Supply - RC +12V
Remote Control
RC - GND
C3
13
14
15
16
17
18
19
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
20
NC
Amplifier
192
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 192
04.02.2008 13:30:17 Uhr
ESPAÑOL
9.
A
POLSKI
DANSK
PORTUGUÊS
Preamp./Sub./Center - out cable
7 607 001 512
7
1 35
8
24 6
ČESKY
Kl. 15 +12V
GND
+
+
+
+
-
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
РУССКО
RR
F LR
RF L
SLOVENSKY
Radio Mute
+12V
12V
Modificaciones reservadas!
Sob reserva de alterações!
Ret til ændringer forbeholdes!
Zmiany techniczne zastrzeżone!
Změny vyhrazeny!
Zmeny vyhradené!
Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений!
193
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 193
04.02.2008 13:30:17 Uhr
© 2008 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal
use only.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology
outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
194
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 194
04.02.2008 13:30:17 Uhr
SLOVENSKY
РУССКО
Please keep the filled-in radio pass in a safe place!
¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar
seguro!
Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!
Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!
Prosimy przechowywać metrykę radia w bezpiecznym miejscu!
Vyplněný dokument o přístroji prosím bezpečně uschovejte!
Vyplnený dokument o prístroji prosím bezpečne uschovajte!
Пожалуйста, храните заполненный паспорт устройства в надежном месте!
195
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 195
04.02.2008 13:30:17 Uhr
Germany
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Czech. Rep.
Hungary
Poland
Turkey
USA
Brasil
(Mercosur)
Malaysia
(Asia Pacific)
Phone:
Fax:
(D)
(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
(CZ)
(H)
(PL)
(TR)
(USA)
0180-5000225
01-610 39 0
02-525 5444
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 62331
40 4078
00 31 24 35 91 338
+47 64 87 89 60
2185 00144
902 52 77 70
08-7501850
01-8471644
02-6130 0446
76 889 704
0800-118922
0212-335 07 23
800-950-2528
05121-49 4002
http://www.blaupunkt.com
01-610 39 391
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
00 31 24 35 91 336
+47 64 87 89 02
2185 00165
91 410 4078
08-7501810
01-8471650
02-6130 0514
–
022-8771260
0212-346 00 40
708-6817188
(BR)
0800 7045446
+55-19 3745 2773
(MAL) +604-6382 474
WWW:
+604-6413 640
01/08 - CM-AS/SCS1 (es, pt, dk, pl, cz, sk, ru)
Country:
Name:
.....................................................................
Type:
7....................................................................
648 . . .
Serial no.:
BP ................................................................
8622405900
Passport
Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
196
B2_EA_MiSReMCarMP28.indd 196
04.02.2008 13:30:17 Uhr
Download

Radio CD MP3 WMA Milano MP28 Monte Carlo MP28