Lepší život vïaka
inovatívnej technológii
Panther Healthcare
Chirurgické Staplery
Komplexné portfólio staplerov a katerov pre otvorenú, laparoskopickú
a miniinvazívnu chirurgiu.
Distribútor produktov Panther Healthcare na Slovensku
www.pantherhealthcare.com
www.meditrade.sk
Lepší život vïaka
inovatívnej technológii
Lineárny stapler
Dlhý úzky hriade¾ pre lepší prístup a vidite¾nos, najmä v hlbšej
mužskej panve a hrudníku.
Pre-clamp uzatváranie umožòuje chirurgovi upravi pozíciu bez traumy.
Unikátna bezpeènostná vlastnos!
Farebný indikátor znázoròuje rôzne farby pre rôzne fázy odpálenia
primárna fáza
polo-zatvorená fáza
plne-zavretá fáza
fáza po odpálení
www.pantherhealthcare.com
www.meditrade.sk
produktové informácie
Kód produktu
Popis
FLSLF30 3.5mm
FLSLF30 4.8mm
FLSLF45 3.5mm
FLSLF45 4.8mm
FLSLF60 3.5mm
FLSLF60 4.8mm
FLSLF90 3.5mm
FLSLF90 4.8mm
Lineárny stapler s farebným indikátorom 30mm, 3.5mm výška svoriek
Lineárny stapler s farebným indikátorom 30mm, 3.5mm výška svoriek
Lineárny stapler s farebným indikátorom 45mm, 3.5mm výška svoriek
Lineárny stapler s farebným indikátorom 45mm, 4.8mm výška svoriek
Lineárny stapler s farebným indikátorom 60mm, 3.5mm výška svoriek
Lineárny stapler s farebným indikátorom 60mm, 4.8mm výška svoriek
Lineárny stapler s farebným indikátorom 90mm, 3.5mm výška svoriek
Lineárny stapler s farebným indikátorom 90mm, 4.8mm výška svoriek
(FLSL)H3.5A
(FLSL)H4.8A
(FLSL)H3.5B
(FLSL)H4.8B
(FLSL)H3.5C
(FLSL)H4.8C
(FLSL)H3.5E
(FLSL)H4.8E
Zásobník per lineárny stapler 30mm, 3.5 mm výška svoriek
Zásobník per lineárny stapler 30mm, 4.8 mm výška svoriek
Zásobník per lineárny stapler 45mm, 3.5 mm výška svoriek
Zásobník per lineárny stapler 45mm, 4.8 mm výška svoriek
Zásobník per lineárny stapler 60mm, 3.5 mm výška svoriek
Zásobník per lineárny stapler 60mm, 4.8 mm výška svoriek
Zásobník per lineárny stapler 90mm, 3.5 mm výška svoriek
Zásobník per lineárny stapler 90mm, 4.8 mm výška svoriek
Informácie, ktoré sú obsahom tejto brožúrky slúžia len na opis produktu a propagáciu. Pred použitím produktu si pozorne preèítajte návod pre
použitie. Pre viac informácií neváhajte kontaktova obchodného zástupcu MEDITRADE alebo informova sa na web stránke www.pantherhealthcare.com.
Distribútor produktov Panther Healthcare na Slovensku
Meditrade spol. s r.o.
Levoèská 1
851 01 Bratislava
Tel. +421 5010 9510
E-mail: [email protected]
Lepší život vïaka
inovatívnej technológii
Lineárny kater
Náplò so zeleným oznaèením (4,8mm) je špeciálne navrhnutá
pre 2.0 mm kompresiu tkaniva
Nová èepe¾ s každou náplòou. Zaruèuje hladkú,
presnú transekciu pri každom odpálení.
Nastavite¾né odpa¾ovacie tlaèidlo. Umožòuje odpálenie z každej
strany nástroja. Flexibilné a jednoduché ovládanie.
www.pantherhealthcare.com
www.meditrade.sk
produktové informácie
Kód produktu
Popis
SSAB-60 4.8mm
SSAB-60 3.8mm
SSAB-80 4.8mm
SSAB-80 3.8mm
Lineárny kater 60mm, 4.8mm výška svoriek
Lineárny kater 60mm, 3.8mm výška svoriek
Lineárny kater 80mm, 4.8mm výška svoriek
Lineárny kater 80mm, 3.8mm výška svoriek
SADB-60N
SADB-60D
SADB-80N
SADB-80D
Zásobník Lineárny kater 60mm, 3.8mm výška svoriek
Zásobník Lineárny kater 60mm, 4.8mm výška svoriek
Zásobník Lineárny kater 80mm, 3.8mm výška svoriek
Zásobník Lineárny kater 80mm, 4.8mm výška svoriek
Informácie, ktoré sú obsahom tejto brožúrky slúžia len na opis produktu a propagáciu. Pred použitím produktu si pozorne preèítajte návod pre
použitie. Pre viac informácií neváhajte kontaktova obchodného zástupcu MEDITRADE alebo informova sa na web stránke www.pantherhealthcare.com.
Distribútor produktov Panther Healthcare na Slovensku
Meditrade spol. s r.o.
Levoèská 1
851 01 Bratislava
Tel. +421 5010 9510
E-mail: [email protected]
Lepší život vïaka
inovatívnej technológii
Endostapler
Flexibilné využitie – jednoruèná manipulácia,
vhodné pre všetky typy náplní
Nová èepe¾ noža po každom odpálení.
Náplò so zeleným oznaèením (4,8mm) je špeciálne navrhnutá
pre 2.0 mm kompresiu tkaniva
www.pantherhealthcare.com
www.meditrade.sk
produktové informácie
Kód produktu
Popis
CEAA 30
CEAA 45
CEAA 60
Endostapler (štandardná rukovä)
Endostapler (krátka rukovä)
Endostapler (XL rukovä)
CADA-45T
Zásobník pre Endostapler 45mm,
2.5 mm výška svoriek
Zásobník pre Endostapler 45mm,
3.5 mm výška svoriek
Zásobník pre Endostapler 45mm,
4.8 mm výška svoriek
Zásobník pre Endostapler 60mm,
3.5 mm výška svoriek
Zásobník pre Endostapler 60mm,
4.8 mm výška svoriek
CADA-45N
CADA-45D
CADA-60N
CADA-60D
Informácie, ktoré sú obsahom tejto brožúrky slúžia len na opis produktu a propagáciu. Pred použitím produktu si pozorne preèítajte návod pre
použitie. Pre viac informácií neváhajte kontaktova obchodného zástupcu MEDITRADE alebo informova sa na web stránke www.pantherhealthcare.com.
Distribútor produktov Panther Healthcare na Slovensku
Meditrade spol. s r.o.
Levoèská 1
851 01 Bratislava
Tel. +421 5010 9510
E-mail: [email protected]
Lepší život vïaka
inovatívnej technológii
Cirkulárny stapler
Dizajn s výklopnou hlavou pre ¾ahké a bezpeèné
odstránenie poèas anastomózy.
Nákova umožuje ¾ahšie a s nižšou tenziou vytiahnu stapler
z dutiny po odpálení. Vyššia presnos orezu.
Redukuje traumy dutiny, redukuje riziko krvácania a úniku.
Vnútorná a vonkajšia poistka.Tento patentovaný dizajn
zabraòuje nesprávnemu odpáleniu a operácia je rýchlejšia,
¾ahšia a bezpeènejšia.
www.pantherhealthcare.com
www.meditrade.sk
produktové informácie
Kód produktu
Popis
FCSME 24
FCSME 26
FCSME 29
FCSME 32
Cirkulárny stapler 24mm, dvojitá poistka, výklopná hlava
Cirkulárny stapler 26mm, dvojitá poistka, výklopná hlava
Cirkulárny stapler 29mm, dvojitá poistka, výklopná hlava
Cirkulárny stapler 32mm, dvojitá poistka, výklopná hlava
FCSLWBE 24
FCSLWBE 26
FCSLWBE 29
FCSLWBE 32
FCSLWBE 34
Cirkulárny stapler 24mm, dvojitá poistka
Cirkulárny stapler 26mm, dvojitá poistka
Cirkulárny stapler 29mm, dvojitá poistka
Cirkulárny stapler 32mm, dvojitá poistka
Cirkulárny stapler 34mm, dvojitá poistka
Informácie, ktoré sú obsahom tejto brožúrky slúžia len na opis produktu a propagáciu. Pred použitím produktu si pozorne preèítajte návod pre
použitie. Pre viac informácií neváhajte kontaktova obchodného zástupcu MEDITRADE alebo informova sa na web stránke www.pantherhealthcare.com.
Distribútor produktov Panther Healthcare na Slovensku
Meditrade spol. s r.o.
Levoèská 1
851 01 Bratislava
Tel. +421 5010 9510
E-mail: [email protected]
Lepší život vïaka
inovatívnej technológii
Hemoroidálny
cirkulárny stapler
Prieh¾adná hlava umožòuje lepšiu vidite¾nos
a umiestnenie tkaniva medzi vzorky
Dilatátor so svete¾ným zdrojom umožòuje
jasnos a preh¾adnos operaèného po¾a.
Vnútorná a vonkajšia poistka. Tento patentovaný
dizajn zabraòuje nesprávnemu odpáleniu a operácia
je rýchlejšia, ¾ahšia a bezpeènejšia
www.pantherhealthcare.com
www.meditrade.sk
produktové informácie
Kód produktu
Popis
FCSSWAE 32
Hemoroidálny Cirkulárny Stapler 32mm, dvojitá poistka,
s priesvitnou hlavou
Hemoroidálny Cirkulárny Stapler 33mm, dvojitá poistka,
s priesvitnou hlavou
Hemoroidálny Cirkulárny Stapler 34mm, dvojitá poistka,
s priesvitnou hlavou
FCSSWAE 33
FCSSWAE 34
FCSS-DLSA
FCSS-DLSB
Dilatátor so svetelným zdrojom (v tvare štvorca)
Dilatátor so svetelným zdrojom (v tvare motýla)
Informácie, ktoré sú obsahom tejto brožúrky slúžia len na opis produktu a propagáciu. Pred použitím produktu si pozorne preèítajte návod pre
použitie. Pre viac informácií neváhajte kontaktova obchodného zástupcu MEDITRADE alebo informova sa na web stránke www.pantherhealthcare.com.
Distribútor produktov Panther Healthcare na Slovensku
Meditrade spol. s r.o.
Levoèská 1
851 01 Bratislava
Tel. +421 5010 9510
E-mail: [email protected]
Lepší život vïaka
inovatívnej technológii
Kožný stapler
Stále vidite¾ná kontrola zostávajúcich svoriek v staplery
Navigácia pomocou šípky pre dobré umiestnenie spiniek
Otvorený koniec a nízky profil staplera umožòuje vidite¾nos
pri zavádzaní svoriek
www.pantherhealthcare.com
www.meditrade.sk
produktové informáce
Kód produktu
Popis
Balenie
DSSB - 35
hrúbka svorky - 0,56mm
šírka zavretej svorky - 6,9mm
výška zavretej svorky - 3,6mm
6 kusov v krabièke
Informácie, ktoré sú obsahom tejto brožúrky slúžia len na opis produktu a propagáciu. Pred použitím produktu si pozorne preèítajte návod pre
použitie. Pre viac informácií neváhajte kontaktova obchodného zástupcu MEDITRADE alebo informova sa na web stránke www.pantherhealthcare.com.
Distribútor produktov Panther Healthcare na Slovensku
Meditrade spol. s r.o.
Levoèská 1
851 01 Bratislava
Tel. +421 5010 9510
E-mail: [email protected]
produktové kategórie
LINEÁRNY KATER / STAPLER
Lineárny stapler s unikátnym farebným indikátorom
a rozdielnymi dåžkami 30/45/60/90 mm a výškou svoriek
3,5/4,8 mm
LINEÁRNY KATER
Dåžka stapleru 60/80 mm a výška svoriek 3,8/4,8 mm
ENDOSKOPICKÝ LINEÁRNY
KATER / STAPLER
Dåžka stapleru 30/45/60 a výška svoriek 2,5/3,5/4,8 mm
CIRKULÁRNY STAPLER
Vonkajší diameter 24/26/29/32/34 mm, s výklopnou hlavou
a výškou svoriek od 4,5 mm do 5,0 mm
HEMOROIDÁLNY CIRKULÁRNY
STAPLER
Transparentná náplò a vonkajší rozmer 32/33/34 mm
a výška svoriek 3,8 mm
TInformácie, ktoré sú obsahom tejto brožúrky slúžia len na opis produktu a propagáciu. Pred použitím produktu si pozorne preèítajte návod pre
použitie. Pre viac informácií neváhajte kontaktova obchodného zástupcu MEDITRADE alebo informova sa na web stránke
www.pantherhealthcare.com.
chirurgické procedúry
KOLOREKTÁLNA CHIRURGIA
V prípade zhrubnutého tkaniva, ktoré sa pri otvorených alebo laparoskopických
kolorektálnych operáciách vyskytuje èasto, stapler so svorkami rozmeru 4,8mm
ponúka optimálne uzavretie a bezpeènú transekciu tkaniva ako napríklad pri:
Ÿ
¾avej hemi-kolektómii,
Ÿ
sigmoidnej alebo rektálnej transekcii,
Ÿ
transekciii ožiareného hrubého èreva.
Výhody staplerov Panther v kolorektálnych procedúrach:
Ÿ
precízna formácia zošitia pre optimálnu hemostázu a minimálny risk vzniku
fistuly a stenózy, najmä pri hrubých tkanivách ktoré vyžadujú 4,8mm rozmer
svoriek,
Ÿ
nová èepe¾ pri každom zošívaní zabezpeèuje efektívne rezanie a minimalizuje
riziko kontaminácie,
Ÿ
intuitívny dizajn ktorý poskytuje ¾ahký prístup, najmä v úzkej dutine.
BARIATRICKÁ CHIRURGIA
Vo väèšine bariatrických procedúr je úspech operácie priamo ovplyvnený
kvalitou použitých staplerov a diverzitou rozmerov používaných svoriek vo vzahu k
hrúbke tkaniva.
Výhody staplerov Panther v bariatrickej chirurgii:
Ÿ
precízna formácia zošitia pre optimálnu hemostázu a minimálne riziko vzniku
fistuly a stenózy, najmä pri hrubých tkanivách ktoré vyžadujú 4,8mm rozmer
svoriek,
Ÿ
nová èepe¾ pri každom zošívaní zabezpeèuje efektívne rezanie a minimalizuje
riziko kontaminácie,
Ÿ
intuitívny dizajn ktorý poskytuje jednoduchý prístup najmä pri operáciách
pažeráku a žalúdka – Hisov uhol,
Ÿ
možnos použitia jednej rukoväte s rôznymi náplòami, èo napomáha efektivite
a znižuje celkový èas operácie.
HRUDNÁ CHIRURGIA
Špeciálna pozornos pri výbere staplerov je èasto vyžadovaná najmä pri výkonoch
pozdåž medzip¾úcnej dutiny a parenchýmu, èasto na extrémne zhrubnutom tkanive
ktoré je krehké v dôsledku ožiarenia.
Výhody Panther staplerov v hrudnej chirurgii:
Ÿ
precízna formácia zošitia pre optimálnu hemostázu a minimálne riziko vzniku
fistuly a stenózy, najmä pri hrubých tkanivách ktoré vyžadujú 4,8mm rozmer
svoriek,
Ÿ
nová èepe¾ pri každom zošívaní zabezpeèuje efektívne rezanie a minimalizuje
riziko kontaminácie,
Ÿ
intuitívny dizajn ktorý poskytuje jednoduchý prístup najmä v oblasti p¾úc,
Ÿ
možnos použitia jednej rukoväte s rôznymi náplòami, èo napomáha efektivite
a znižuje celkový èas operácie.
chirurgické procedúry
HEMOROIDÁLNA CHIRURGIA
Nedávno bola chirurgická hemoroidectómia považovaná za štandardnú
procedúru v lieèbe hemoroidov.
Dnes je však štandardom technika hemoroidopexie pomocou staplera, ktorá
redukuje prolaps hemoroidálneho tkaniva excíziou tkaniva prolapsu použitím
špeciálneho cirkulárneho staplera.
Procedúra je reprodukovate¾ná a zlepšuje hlavné ukazovatele:
Ÿ
minimalizuje pooperaèné krvácanie,
Ÿ
znižuje boles a používanie analgetík,
Ÿ
pacient sa rýchlejšie uzdraví.
Posledné štúdie poukazujú na niektoré nedostatky pri používaní hemoroidálnych
staplerov – nesprávne umiestnenie hlavy staplera a sutúry, nie príliš optimálna
vizualizácia v priestore.
Panther hemoroidálny stapler tieto nedostatky vïaka svojim jedineèným
vlastnostiam minimalizuje – análny dilatátor a transparentná prieh¾adná náplò
pomáhajú pri vizualizácii tkaniva v náplni.
Staplery spoloènosti Panther Healthcare sú certifikované: CE 0197, FDA, ISO 13485, ISO 9001 a
Certifikátom najvyššej technológie.
Staplery znaèky Panther spåòajú najvyššie štandardy a ponúkajú operatérovi aj pacientovi komfort z h¾adiska:
- bezpeènosti sutúry najmä hrubého tkaniva,
- optimálnej hemostázy,
- efektívneho rezania a minimálneho rizika kontaminácie,
- všestrannosti a maximálnej efektivity,
- jednoduchého prístupu v úzkych lokalitách,
- priaznivej ceny.
Distribútor produktov Panther Healthcare na Slovensku
Meditrade spol. s r.o.
Levoèská 1
851 01 Bratislava
Tel. +421 5010 9510
E-mail: [email protected]
www.pantherhealthcare.com
Download

brosura panther SVK - MEDITRADE spol. s ro