inŠTaLácia piTneJ vody
inŠTaLácia vykuRovania
hyGiena so systÉmom
Univerzálne rieŠenie pre vŠetky montáŽne sitUácie
Program tvaroviek RAUTITAN PX využíva cielene výhodné vlastnosti polymérových materiálov pre udržanie čistoty našej pitnej vody. Už dnes je dimenzovaný
pre problematické kvality vody a tým je najlepšie
chránený pred koróziou a usadeninami.
Centrálny význam má tiež vysoko kvalitná rúrka PEXa RAUTITAN flex a plasthliníková kompozitná rúrka
RAUTITAN stabil. Hladké vnútorné povrchy rúrky
dlhodobo zabraňujú inkrustáciám. V kombinácii so
spojovacou technikou násuvnej objímky vyplýva ďalší
plusový bod: tepelná odolnosť – v prípade poruchy
krátkodobo až do 100 °C.
Lepšie vedenie tepla
Pomocou systému RAUTITAN sa teplo spoľahlivo
rozdeľuje od zdroja tepla až po posledné vykurovacie teleso. Kompletne vďaka možnostiam pripojenia na všetky bežné druhy vykurovacích telies.
Bezpečne vďaka systémovo overeným komponentom REHAU a vysoko kvalitnej spojovacej technike
násuvnej objímky.
Pripojenie armatúry pomocou systému RAUTITAN
Individuálne pripojenie vykurovacieho telesa
Nezáleží na tom, či sa bude vykurovacie teleso
pripájať z podlahy, zo steny alebo soklovej lišty –
REHAU má vždy vhodné riešenie.
Z podlahy
Opticky príjemný vzhľad garnitúr z ušľachtilej ocele,
ako aj možnosť individuálneho náteru pripojovacích kusov umožňuje optimálne prispôsobenie
prostrediu.
Optimálne predpoklady pre inštaláciu pitnej vody. V závislosti od kvality pitnej vody
sú k dispozícii rôzne materiály tvaroviek:
RAUTITAN PX z polymérového materiálu,
RAUTITAN MX zo špeciálnej mosadze
odolnej voči odzinkovaniu a RAUTITAN SX
z ušľachtilej ocele.
Bezpečne až k vodovodnému kohútiku
„Pitná voda zostane pitnou vodou“ – to očakávajú
všetci používatelia a prevádzkovatelia inštalácií
pitnej vody. Splnenie tejto požiadavky sa stalo naším
záväzkom.
Všetky komponenty RAUTITAN spĺňajú platné normy
a smernice týkajúce sa kvality pitnej vody a jej
transportu vnútri budov.
Zo steny s rúrkou stabil
Pripojenia sa ukryjú v stene a umožnia úplnú voľnosť podlahy pre priebežné čistenie.
RauTiTan – nová geneRácia
Rozdeľovanie studenej vody pomocou systému RAUTITAN
Univerzálnosť.
profesionálnosť.
nekompromisná
bezpečnosť.
Univerzálny.
Profesionálny.
Nekompromisne
bezpečný.
Zo soklovej lišty
Ideálne riešenie pre sanácie v náročných dekoroch
javor, buk svetlý a buk biely. Systémy soklových líšt
RAUSOLO a RAUDUO presvedčia optimálne vzájomne prispôsobeným programom kanálov a tvaroviek.
Racionálna montáž vďaka logickému systému:
- Z výroby predbežne izolované rúrky
- Spevnenie pripojenia prostredníctvom programu
držiakov vhodných pre stavbu
- Zasúvacie korýtko znižuje zmenu dĺžky podmienenú teplotou a umožňuje väčšie odstupy medzi
upevňovacími objímkami.
- Overené a schválené riešenia požiarnej ochrany,
ktoré spoľahlivo zabránia prenosu dymu a ohňa
Vďaka tepelnému oddeleniu vykurovacích a elektrických komôr umožňuje systém RAUDUO dokonca
súčasnú pokládku vykurovacích potrubí a elektrických vedení.
REHAU s.r.o., Kopčianska 82/A, 850 00 Bratislava,
Z dôvodu svojho menšieho vonkajšieho
priemeru nachádzajú v soklových lištách
naďalej využitie násuvné objímky z
mosadze. Je ich možné dostať spolu s
tvarovkami ako sadu.
893709 SK 01.2010
Tel.: +421 2 682091 21, 72, 49, Fax: +421 2 638134 22,
[email protected], www.rehau.sk
13
15
www.rehau.sk
Stavba
Auto
Priemysel
RauTiTan pX
RauTiTan
pX
SpoJovacia Technika budÚcnoSTi
RauTiTanTechnika
pX budÚcnoSTi
SpoJovacia
RauTiTan
pX
RauTiTan
pX pXbudÚcnoSTi
RauTiTan
SpoJovacia
Technika
SpoJovacia
Technika
budÚcnoSTi
SpoJovacia
Technika
budÚcnoSTi
SpoJovacia
Technika
budÚcnoSTi
spojovacia technika násUvnej objímky
spojovacia technika násUvnej objímky
spoĽahlivá, bezpečná, efektívna a Univerzálna
spoĽahlivá, bezpečná, efektívna a Univerzálna
dokazUjeme
kvalitU
Nasúvame inovácie
overenÉ
pre náročnÉ
poUŽitie
Nasúvame inovácie
Polymérová
násuvná
objímka
Polymérová
násuvná
objímka
Polymérové
modely
sa dajú,
inak ako klasické
Nasúvame inovácie
Polymérové
modely
sa dajú,zinak
ako klasické
násuvné
objímky
RAUTITAN
mosadze,
nasúvať z
Nasúvame
inovácie
Polymérová
násuvná objímka
Nasúvame
inovácie
Nasúvame
inovácie
Nasúvame
inovácie
násuvné
objímky
RAUTITAN
z
mosadze,
nasúvať
z
oboch
strán.modely
Vďaka
elasticite
materiálu
sú
potrebné
Polymérová
násuvná
Polymérové
sa objímka
dajú, inak
ako klasické
Polymérová
Polymérová
násuvná
násuvná
objímka
objímka
oboch
strán.
Vďakasily.
elasticite
materiálu
sú potrebné
iba
malé
lisovacie
Výhoda:
dlhšia
životnosť
Polymérové
modely
sa
dajú,
ako
klasické
násuvné
objímky
RAUTITAN
zinak
mosadze,
nasúvaťakuz
Polymérové
modely
sa
dajú,
inak
ako
klasické
Polymérové
modely
sa
dajú,
inak
ako klasické
Polymérové
modely
sa
dajú,
inak
ako
klasické
iba
malé
lisovacie
sily.
Výhoda:
dlhšia
životnosť
akumulátora.
S
polymérovými
násuvnými
objímkami
sa
násuvné
objímky
RAUTITAN
z
mosadze,
nasúvať
z
oboch strán. Vďaka elasticite materiálu sú potrebné
násuvné
násuvné
objímky
objímky
RAUTITAN
RAUTITAN
z mosadze,
z mosadze,
nasúvať
nasúvať
zsa Flexibilne
z
mulátora.
Sajpolymérovými
násuvnými
objímkami
spracúvajú
tvarovky
z
ušľachtilej
ocele
(RAUTITAN
oboch
strán.
Vďaka
elasticite
sú
potrebné
iba
malé
lisovacie
sily.
Výhoda:materiálu
dlhšia životnosť
aku- Rúrky podpoužiteľná:
tlakom
oboch
strán.
Vďaka
elasticite
materiálu
sú
potrebné
oboch
strán.elasticite
Vďaka
elasticite
materiálu
sú potrebné
oboch
strán.
materiálu
sú(RAUTITAN
potrebné
Obojstranne
nasúvateľná násuvná
spracúvajú
ajVďaka
tvarovky
z ušľachtilej
ocele
Flexibilne použiteľná:
SX),
mosadze
(RAUTITAN
MX)
a
červenej
mosadze
iba
malé
lisovacie
sily.
Výhoda:
dlhšia
životnosť
akumulátora. S polymérovými násuvnými objímkami sa Skúška pevnosti v pretlaku vystavuje rúrky REHAU
iba
malé
iba
lisovacie
malé
lisovacie
sily.
Výhoda:
sily.
Výhoda:
dlhšia
životnosť
dlhšia
životnosť
akuakuobjímka
Obojstranne
nasúvateľná násuvná
SX), mosadze
(RAUTITAN MX) a červenej mosadze
(RAUTITAN
mulátora.
SSRX).
násuvnými
objímkami
sa
spracúvajú
ajpolymérovými
tvarovky z ušľachtilej
ocele
(RAUTITAN
Flexibilnestúpajúcemu
použiteľná:
neustále
tlaku a preukazuje ich pôsomulátora.
polymérovými
násuvnými
objímkami
sa
objímka
mulátora.
S polymérovými
násuvnými
objímkami
sa
mulátora.
SRX).
polymérovými
násuvnými
objímkami
sa
(RAUTITAN
Flexibilne
použiteľná:
Obojstranne
nasúvateľná
spracúvajú
aj
tvarovky
z
ušľachtilej
ocele
(RAUTITAN
Flexibilne
použiteľná:
SX), mosadze (RAUTITAN MX) a červenej mosadze bivú
enormnú
stabilitu:násuvná
Aby došlo k prasknutiu rúrok
Flexibilne
použiteľná:
spracúvajú
spracúvajú
aj tvarovky
aj tvarovky
z ušľachtilej
z ušľachtilej
ocele (RAUTITAN
ocele (RAUTITAN
Flexibilne
použiteľná:
Flexibilne
použiteľná:
Flexibilne
použiteľná:
Obojstranne
nasúvateľná
násuvná
objímka
Obojstranneflex,
nasúvateľná
násuvná
SX),
mosadze
(RAUTITAN
MX)
a
červenej
mosadze
(RAUTITAN
RX).
RAUTITAN
je
potrebný
približne
Obojstranne
nasúvateľná
násuvná
Obojstranne
Obojstranne
nasúvateľná
nasúvateľná
násuvná
násuvnásedemnásobok
SX),
mosadze
(RAUTITAN
MX)
mosadze
Obojstranne
nasúvateľná
násuvná
SX), kmosadze
(RAUTITAN
MX) a červenej
SX),nápadu
mosadze
(RAUTITAN
MX) aa červenej
červenej
mosadzemosadze
objímka
Pre
bezpečné spracovanie:
objímka
Od
(RAUTITAN
RX).perfektnému riešeniu
objímka objímka
maximálne
dovoleného prevádzkového tlaku pri
objímka
objímka
(RAUTITAN
(RAUTITAN
RX).
RX).
Centrovacie
zarážky
pre presné nasadenie
Pre bezpečné
spracovanie:
Od nápadu
ktvarovka
perfektnému
riešeniu
Polymérová
izbovej
teplote.
Pri
rúrkach
RAUTITAN
stabil je táto
montážneho
náradia
RAUTOOL
Centrovaciezarážky
zarážkypre
pre
presnénasadenie
nasadenie
Centrovacie
presné
Polymérová
tvarovka
Napriek
svojej
malej
hmotnosti
sú
tvarovky
Pre
bezpečné
spracovanie:
Od nápadu k perfektnému riešeniu
hodnota
dokonca
vyššia.
montážneho
náradiaešte
RAUTOOL
Napriek svojej
malej
sú
tvarovky
RAUTITAN
PXktvarovka
zperfektnému
PPSUhmotnosti
enormne
robustné
a mnoPre bezpečné
bezpečné
spracovanie:
Centrovacie
zarážky
pre presné nasadenie
Pre
spracovanie:
Od
nápadu
riešeniu
Polymérová
Pre
bezpečné
spracovanie:
Od
kk zperfektnému
riešeniu
Pre
Pre
spracovanie:
bezpečné
spracovanie:
Odzaťažiteľné.
nápadu
perfektnému
riešeniu
Pre bezpečné
bezpečné
spracovanie:
Od nápadu
nápadu
perfektnému
riešeniu
RAUTITAN
PX
PPSUk enormne
robustné
a mnoCentrovacie
zarážky
pre
presné
nasadenie
montážneho
náradia
RAUTOOL
hostranne
Veľký vnútorný
priemer
Centrovacie
zarážky
pre
presné
nasadenie
Polymérová
tvarovka
Napriek svojej
malej hmotnosti
sú tvarovky
Centrovacie
zarážky
pre
presné
nasadenie
Centrovacie
Centrovacie
zarážky
pre
zarážky
presné
nasadenie
presné nasadenie
Centrovacie zarážky
pre
presnépre
nasadenie
Polymérová
Polymérová
tvarovka
tvarovka
montážneho
náradia
RAUTOOL
hostranne zaťažiteľné.
Veľký vnútorný
priemervlastmontážneho náradia RAUTOOL
prepožičiava
tvarovke
optimálne
hydraulické
Napriek
svojej
malej
hmotnosti
sú
tvarovky
RAUTITAN
PX
z
PPSU
enormne
robustné
a
mnoNútený
ťah
ako
najlepší
dôkaz
montážneho
montážneho
montážneho
náradia
náradia
RAUTOOL
RAUTOOL
náradia
RAUTOOL
Napriek
svojej
malej
sú
tvarovky
Napriek
svojejhmotnosti
malej
hmotnosti
súkovoch,
tvarovky
Napriek
svojejtvarovke
malej
hmotnosti
súhydraulické
tvarovky
prepožičiava
optimálne
vlastnosti.
Korózne
sa objavujú
pri
RAUTITAN
PX
zjavy,
PPSUktoré
enormne
robustné
a mnohostranne
zaťažiteľné.
Veľký
vnútorný
priemer
Stroj na skúšky ťahom naťahuje rúrky za kontroRAUTITAN
RAUTITAN
PX
z
PPSU
PX
enormne
z
PPSU
enormne
robustné
robustné
a
mnoa mnonosti.
javy,
ktoré sa PX
objavujú
pri kovoch,
sú
pri Korózne
tvarovkách
RAUTITAN
vylúčené.
PPSU
hostranne
zaťažiteľné.
Veľký
vnútorný
priemer
prepožičiava
tvarovke
optimálne
hydraulické
vlasthostranne
zaťažiteľné.
Veľký
vnútorný
priemer
hostranne
zaťažiteľné.
Veľký
vnútorný
priemerlovaných podmienok do dĺžky bez toho, aby došlo
hostranne
zaťažiteľné.
VeľkýaPX
vnútorný
priemer
sú
pri tvarovkách
RAUTITAN
vylúčené.
PPSU
nemá
sklon
k
inkrustáciám
je
hygienicky
úplne
prepožičiava
tvarovke
optimálne
hydraulické
vlastnosti. Korózne javy, ktoré sa objavujú pri kovoch,
k pretrhnutiu. Výsledok je jasný: Rúrky REHAU zo
prepožičiava
prepožičiava
tvarovke
tvarovke
optimálne
hydraulické
hydraulické
vlast- vlastnemá sklon
inkrustáciám
atvaroviek
jeoptimálne
hygienicky
úplne
neškodný
– kideálny
materiál
prekovoch,
potrubia
nosti.
Korózne
javy,
ktoré
sa
objavujú
pri
sú
pri
tvarovkách
RAUTITAN
PX
vylúčené.
PPSU
sieťovaného polyetylénu vo svojej pružnosti víťazia
nosti.
Korózne
javy,
sa
objavujú
pri
nosti.
Korózne
javy,
sa objavujú
pri kovoch,
nosti. vody.
Korózne
javy, ktoré
ktoré
saktoré
objavujú
pri
kovoch,
neškodný
– ideálny
materiál
tvaroviek
prekovoch,
potrubia
pitnej
sú
pri
tvarovkách
RAUTITAN
PX
vylúčené.
PPSU
nemá sklon k inkrustáciám a je hygienicky úplne
nad kovom a inými materiálmi rúrok.
sú
pri tvarovkách
sú pri tvarovkách
RAUTITAN
RAUTITAN
PX vylúčené.
PX vylúčené.
PPSU PPSU
pitnej
vody.
nemá
sklon
k
inkrustáciám
a
je
hygienicky
úplne
neškodný
–
ideálny
materiál
tvaroviek
pre
potrubia
Aj v spojovacej technike násuvnej objímky vychádza
nemá
kk inkrustáciám
aa je
úplne
nemá
sklon
k inkrustáciám
a je hygienicky
nemá sklon
sklon
inkrustáciám
je hygienicky
hygienicky
úplne úplne
Vysoká
kvalita
do
najmenšieho
detailu
Násuvné objímky RAUTITAN PX sú vyrobené z PVDF neškodný
–
ideálny
materiál
tvaroviek
pre
potrubia
pitnej vody.
ťahový test vynikajúco: Rúrka sa ani pôsobením
–PXideálny
materiál
ideálny
materiál
tvaroviek
tvaroviek
pre potrubia
Vysoká neškodný
kvalita
do–najmenšieho
detailu
Násuvné objímky RAUTITAN
PX zsúPPSU
vyrobené
z PVDF neškodný
RAUTITAN
presviedča
svojou
funkčnosťou
apre potrubia
(polyvinylidénfluorid)
a tvarovky
(polyfepitnej
vody.
extrémnych síl nevytiahne zo spoja.
pitnej
pitnej
vody.
pitnej vody.
vody.
RAUTITAN
PX presviedča
svojou
funkčnosťou
a ako Ľahký a predsa mimoriadne odolný proti
(polyvinylidénfluorid)
a tvarovky z PPSU
(polyfebezpečnosťou.
Avšak
nie
iba
tým.
RAUTITAN
PX
nylsulfón).
Obidva
vysokovýkonné
plasty
dokázali
Násuvné objímky RAUTITAN PX sú vyrobené z PVDF Vysoká kvalita do najmenšieho detailu
RAUTITAN
PX si bez
námahy
Ľahký a predsa
mimoriadne
odolný
proti
bezpečnosťou.
Avšak
nie ibapôvabe
tým. RAUTITAN
ako zlomeniu:
nylsulfón).
Obidva
vysokovýkonné
plasty iného
dokázali
veľmi
hodnotný
vdooptickom
a haptike PX
udáva
viackrát
svoje
univerzálne
kvality,
okrem
pri
Vysoká
kvalita
najmenšieho
detailu
Násuvné
objímky
RAUTITAN
PX
sú
vyrobené
zz PVDF
RAUTITAN
PX presviedča
svojou funkčnosťou
a
(polyvinylidénfluorid)
a tvarovky
zsúPPSU
(polyfeVysoká
kvalita
do
najmenšieho
detailu
Násuvné
objímky
RAUTITAN
PX
vyrobené
PVDF
poradí
s veľmi
vysokými
zaťaženiami.
Vysoká
kvalita
do
najmenšieho
detailu
Násuvné
objímky
RAUTITAN
PX
sú
vyrobené
z
PVDF
zlomeniu:
RAUTITAN
PX si
bez námahy
Vysoká
kvalita
do
najmenšieho
detailu
Násuvné
objímky
RAUTITAN
PX
sú
vyrobené
z
PVDF
veľmi
hodnotný
v
optickom
pôvabe
a
haptike
udáva
viackrát
svoje
univerzálne
kvality,
okrem
iného
pri
trend
na trhu
svojímnie
dizajnom.
výrobe
lietadiel
a vovysokovýkonné
výrobe
v čistom
izolovanom
RAUTITAN
PX aj
presviedča
svojou
a ako Ľahký
(polyvinylidénfluorid)
a tvarovky
z PPSU
(polyfea predsa mimoriadne odolný proti
bezpečnosťou.
Avšak
iba tým.funkčnosťou
RAUTITAN PX
nylsulfón).
Obidva
plasty
dokázali
(polyvinylidénfluorid)
(polyvinylidénfluorid)
a tvarovky
tvarovky
z PPSU
(polyfez PPSU (polyfe- RAUTITAN
PX aj
presviedča
PX presviedča
svojou funkčnosťou
svojou funkčnosťou
a
a poradí s veľmi vysokými zaťaženiami.
výrobe lietadiel
a vo výrobe
v ačistom
izolovanom
trend naRAUTITAN
trhu
svojím
dizajnom.
prostredí.
Ľahký
predsa
mimoriadne
odolný
proti
zlomeniu:
RAUTITAN
PX RAUTITAN
si bez
námahy
Ľahký
aa rozťažnosti
predsa
mimoriadne
odolný
bezpečnosťou.
Avšak
nie
iba
tým.
RAUTITAN
PX
ako
nylsulfón).
Obidva
vysokovýkonné
plasty
dokázali
veľmi
hodnotný
v
optickom
pôvabe
a
haptike
udáva
viackrát
svoje
univerzálne
kvality,
okrem
iného
pri
Skúška
rozťažnosti
RAUTITAN
PXproti
Skúška
PX
Ľahký
predsa
mimoriadne
odolný
proti
nylsulfón).
Obidva
plasty
Avšak
iba
RAUTITAN
PX
aaa predsa
Ľahký
mimoriadne
a predsa
mimoriadne
odolný
proti
odolný proti
nylsulfón).
Obidva vysokovýkonné
plasty dokázalibezpečnosťou.
bezpečnosťou.
Avšak
nie iba
tým. RAUTITAN
ako
Ľahký
predsa
mimoriadne
odolný
proti
nylsulfón).
Obidva vysokovýkonné
vysokovýkonné
plasty dokázali
dokázali
bezpečnosťou.
Avšak nie
nie
iba tým.
tým.
RAUTITAN
PX ako
ako PXĽahký
prostredí.
zlomeniu:
RAUTITAN
PX
si
bez
námahy
poradí s veľmi
vysokými
zaťaženiami.
zlomeniu:
RAUTITAN
PX
si
bez
námahy
veľmi
hodnotný
v
optickom
pôvabe
a
haptike
udáva
viackrát
svoje
univerzálne
kvality,
okrem
iného
pri
trend na trhu aj svojím dizajnom.
výrobe lietadiel a vo výrobe v čistom izolovanom
PopriPopri
rúrkach
RAUTITAN
sa
tvrdému
testu
rúrkach
RAUTITAN
sa
tvrdému
testu zaťaženia
zlomeniu:
RAUTITAN
PX
si
bez
námahy
zlomeniu:
RAUTITAN
zlomeniu:
RAUTITAN
PX
si
bez
námahy
PX
si
bez
zlomeniu:
RAUTITAN
PX si
bez námahy námahy
viackrát
viackrát
svoje
univerzálne
svoje univerzálne
kvality,
okrem
kvality,
iného
okrem
priiného pri
veľmi hodnotný
veľmi hodnotný
v optickom
v optickom
pôvabe apôvabe
haptikea udáva
haptike udáva
poradí
veľmi
vysokými
zaťaženiami.
poradí
ss veľmi
vysokými
zaťaženiami.
Materiály
sa vyznačujú
svojou
vysokou
vrubovou
trend
na
trhu
aj
svojím
dizajnom.
výrobe
lietadiel
a
vo
výrobe
v
čistom
izolovanom
prostredí.
poradí
s
veľmi
vysokými
zaťaženiami.
zaťaženia
podrobujú
samozrejme
aj
spojopodrobujú
samozrejme
aj
spojovacie
komponenty,
poradí
s
veľmi
poradí
vysokými
s
veľmi
zaťaženiami.
vysokými
zaťaženiami.
poradí s veľmi vysokými zaťaženiami.
výrobe
aa vo
čistom
trend
trhu
výrobe
lietadiel
a vovvvoči
výrobe
vizolovanom
čistom
izolovanom
nasvojím
trhu ajdizajnom.
svojím dizajnom.
výrobe lietadiel
lietadiel
vo výrobe
výrobe
čistom
izolovanom
trend na
natrend
trhu aj
aj
svojím
dizajnom.
Materiály
sa vyznačujú
svojou
vysokou
vrubovou
húževnatosťou,
odolnosťou
chemikáliám
a
prostredí.
vacieako
komponenty,
sú násuvné
objímky
sú násuvnéako
objímky
a tvarovky.
Nielen diely
prostredí.
prostredí.
húževnatosťou,
odolnosťou voči
chemikáliám
a
tepelnému
používateľov:
Materiály sastarnutiu.
vyznačujúVýhody
svojoupre
vysokou
vrubovouPrvky
a tvarovky.
Nielen
diely z kovových
materiálov
z kovových
materiálov
tu dokazujú
maximálnu
tepelnému
starnutiu.
Výhody
pre
používateľov:
Prvky
RAUTITAN
súodolnosťou
zvlášť
ľahkévoči
avysokou
môžu
savrubovou
bezpečne
Materiály
saPXvyznačujú
svojou
húževnatosťou,
chemikáliám
a
tu dokazujú
maximálnu
a kvalitu.tvarovky
bezpečnosť
a kvalitu.bezpečnosť
Nové polymérové
Materiály
Materiály
sa
vyznačujú
sa
vyznačujú
svojou
vysokou
svojou
vysokou
vrubovou
vrubovou
RAUTITAN aj
PXprisúextrémnych
zvlášť ľahkéteplotách
a môžu sa
spracovať
dobezpečne
–10a°C.
húževnatosťou,
odolnosťou
voči
chemikáliám
tepelnému
starnutiu.
Výhody
pre
používateľov:
Prvky
Nové
polymérové
tvarovky
a násuvné
a
násuvné
objímky
RAUTITAN
PX
vobjímky
ničom nezaohúževnatosťou,
voči
chemikáliám
húževnatosťou,
odolnosťou
vočidochemikáliám
a
húževnatosťou,
odolnosťou
voči
chemikáliám
spracovať
aj pri odolnosťou
extrémnych
teplotách
–10aa°C.
tepelnému
starnutiu.
Výhody
pre
používateľov:
Prvky
RAUTITAN PX sú zvlášť ľahké a môžu sa bezpečne
RAUTITAN
v ničom nezaostávajú.
Príkla- násuvnej
stávajú.PXPríkladom
je skúška rozťažnosti
tepelnému
tepelnému
starnutiu.starnutiu.
Výhody pre
Výhody
používateľov:
pre používateľov:
Prvky Prvky
RAUTITAN
PX
sú
zvlášť
ľahké
a
môžu
sa
bezpečne
spracovať
aj
pri
extrémnych
teplotách
do
–10
°C.
dom
je
skúška
rozťažnosti
násuvnej
objímky
objímky
RAUTITAN
PX:
RAUTITAN
PX
môžu
bezpečne
RAUTITAN
PX súľahké
zvlášťaa ľahké
a môžu
sa bezpečne
RAUTITAN
PX sú
sú zvlášť
zvlášť
ľahké
môžu sa
sa
bezpečne
spracovať aj pri extrémnych teplotách do –10 °C.
RAUTITAN
PX: skúsenosti v tlakových odliatkoch a
Dlhoročné
spracovať
spracovať
aj pri extrémnych
aj pri extrémnych
teplotáchteplotách
do –10 °C.
do –10 °C.
Dlhoročné
v tlakových
odliatkoch
správnyskúsenosti
výber materiálov
sa overili
pri skúške
a správny
výberpolymérovej
materiálov sa
overili pri
skúškePri dolnej
rozťažnosti
násuvnej
objímky.
rozťažnosti
polymérovej –10
násuvnej
teplote spracovania
°C saobjímky.
násuvnáPriobjímka
dolnej
teplote
spracovania
°C sa násuvná
rozšíri
oveľa
viac, ako je–10
skutočné
roztiahnutie
objímka
rozšíri pri
oveľa
viac, ako je skutočné
vznikajúce
zalisovaní.
roztiahnutie vznikajúce pri zalisovaní.
Mimoriadna efektívnosť vďaka optimálnemu
prietoku
Premyslená až do detailu a dimenzovaná pre
efektívnu prevádzku: zvlášť rafinovaná technika
rozširovania minimalizuje pri systéme RAUTITAN
zúženie rúry v oblasti spoja a zaručuje tak takmer
plynulý prietok.
Renomované inštitúty potvrdzujú vysokú
kvalitu systému RAUTITAN.
Neporaziteľná mnohostrannosť, univerzálne
využitie
Vďaka svojmu neporovnateľne univerzálnemu
využitiu je RAUTITAN univerzálny kompletný systém
pre zariadenia pitnej vody a vykurovania. Jednotlivé
komponenty sú navzájom perfektne zosúladené.
Presviedčajú premyslenými technickými riešeniami,
ktoré sa vyznačujú nielen bezpečnosťou a spoľahlivosťou počas prevádzky, ale tiež značne uľahčujú
inštaláciu.
41
Zasunutie
Skrátenie rúrky
tvarovky
Nedosiahnuteľne spoľahlivý bez O-krúžku
RAUTITAN vytvorí trvalo tesný spoj iba pomocou
rúrky, tvarovky a násuvnej objímky. Dodatočné
O-krúžky alebo iné tesniace prostriedky, ktoré sa v
dlhodobej prevádzke ukazujú často ako slabé miesta, sú zbytočné. Namiesto toho funguje samotná
rúrka ako tesniaci prostriedok.
Mimoriadna efektívnosť vďaka optimálnemu
prietoku
Premyslená až do detailu a dimenzovaná pre
efektívnu prevádzku: zvlášť rafinovaná technika
rozširovania minimalizuje pri systéme RAUTITAN
zúženie rúry v oblasti spoja a zaručuje tak takmer
plynulý prietok.
Nekompromisne bezpečný vďaka jednoduchej
optickej kontrole
Pri bezpečnosti nie sú možné žiadne kompromisy –
a preto musia byť všetky rúrkové spoje na sto
percent nepriepustné. O to sa pri RAUTITAN stará
spojovacia technika násuvnej objímky. Už pred
tlakovou skúškou je k dispozícii jednoduchá vizuálna
kontrola s určitosťou pevne vytvoreného spoja.
Neporaziteľná mnohostrannosť, univerzálne
využitie
Vďaka svojmu neporovnateľne univerzálnemu
využitiu je RAUTITAN univerzálny kompletný systém
pre zariadenia pitnej vody a vykurovania. Jednotlivé
komponenty sú navzájom perfektne zosúladené.
Presviedčajú premyslenými technickými riešeniami,
ktoré sa vyznačujú nielen bezpečnosťou a spoľahlivosťou počas prevádzky, ale tiež značne uľahčujú
inštaláciu.
52
Nasadenie
Nasunutie násuvnej
čeľustí objímky
63
Zalisovanie
Rozšírenie konca
násuvnej
rúrkyobjímky a tvarovky
4
Zasunutie tvarovky
5
Nasadenie čeľustí
6
Zalisovanie násuvnej objímky a tvarovky
5
5
5
55
555
5
6
7
7
Download

RauTiTan – nová geneRácia inŠTaLácia piTneJ vody inŠTaLácia