BÜTÇE HAZIRLAMA VE
UYGULAMA EĞİTİMİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Hüseyin AYDIN
Hakan ÖZTÜRK
Sunum Planı


BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ
BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİ
BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ
Yasal Çerçeve
 Bütçe Hazırlama Takvimi
 Süreçte Yeralan Kurumlar ve
İşlevleri

Bütçe Süreci/ Döngüsü

.
Bütçe
Hazırlık
Süreci
Bütçe
Uygulama
Süreci
Raporlama
Süreci
Yasal Çerçeve
Anayasa
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu (KMYK)

Bütçe Mevzuatı
 Anayasanın 161-162-163. maddesi
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 Yılı Bütçe Kanunları
Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi
 Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama
Rehberi
Bütçe Uygulama Tebliğleri ve diğer İlgili Mevzuat
Anayasa


MADDE 161.– Devletin ve kamu iktisadî
teşebbüsleri dışındaki kamu
tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık
bütçelerle yapılır.
(Değişik: 29.10.2005-5428/3 md.) Mali
yıl başlangıcı ile merkezi yönetim
bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve
kontrolü kanunla düzenlenir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu (5018/15)


KMYK Kanunu Devlet bütçesinin kapsamını,
hazırlama esaslarını ve bütçenin
uygulanmasını ayrıntılı bir şekilde
düzenlemiş ve yasal ilkeleri belirlemiştir.
Merkezi yönetim bütçe kanunu, merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
gelir ve gider tahminlerini gösteren,
bunların uygulanmasına ve yürütülmesine
yetki ve izin veren kanundur.
Temel kavramlar


Merkezi yönetim bütçesi, KMYK’na ekli
(I),(II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan
kamu idarelerinin bütçeleridir.
Genel bütçe, devlet tüzel kişiliğine dahil
olan ve KMYK’na ekli (I) sayılı cetvelde yer
alan kamu idarelerinin bütçeleridir.
Temel kavramlar

Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili
olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek
üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu
gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen,
kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla
düzenlenen ve KMYK’na ekli (II) cetvelde
yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.
Bütçe Hazırlama Takvimi (SONUÇ AŞAMASI)
FAALİYET
FAALİYETTE BULUNAN
KURUM
TARİH
İÇERİK
Makro ekonomik göstergeler ve
BÜTÇE ve PERFORMAS
büyüklüklerinin Yüksek
PROGRAMI
Bakanlar Kurulu
TASARISININ T.B.M.M’
1-17 Ekim
Planlama
bütçe
Kurulunda
görüşülmesinden
sonra,MaliyeBakanlığınca
hazırlanan
merkeziyönetimbütçekanuntasarısıile milli bütçe
tahminraporu,mali yıl başındanen az 75 gün önce
YE SEVKİ
bakanlar kurulu tarafından TBMM sunulur.
T.B.M.M. Plan Bütçe
BÜTÇE KANUN
TASARISININ TBMM’ DE
GÖRÜŞÜLMESİ
Komisyonu
Anayasanındüzenlediğişekliyleuygulamaya
devam
17 Ekim – 1 0 Aralık
etmektedir.
T.B.M.M. Genel Kurulu
10 – 30 Aralık
BÜTÇE KANUN
TASARISININ
T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanı25 – 31 Aralık
KANUNLAŞMASI
YÜRÜRLÜK
1 Ocak
31 Aralık
Anayasanındüzenlediğişekliyleuygulamayadevam
etmektedir.
Anayasanındüzenlediğişekliyleuygulamayadevam
etmektedir.
Merkeziyönetimbütçekanunumali yıl başından
önce resmi Gazetede yayımlanır.
Birimimiz Bütçe Hazırlık Çalışmaları


Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama
Rehberi
Yatırım Genelgesi ve Eki Yatırım
Programı Hazırlama Rehberi
Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama
Rehberi

Orta vadeli program ve orta vadeli mali
plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin
bütçe tekliflerini ve yatırım programını
hazırlama sürecini yönlendirmek üzere;
Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama
Rehberi Maliye Bakanlığınca yayımlanır.
Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması


- İdare performans hedefleri, ve bu
doğrultuda planlamış olduğu alım vb
giderleri listelemesi suretiyle her yıl
Maliye Bakanlığınca belirlenen oranların
üzerindeki kısımları tablo 25’e aktarılması
suretiyle planlama yapılabilmektedir.
Bütçe görüşmelerinde idarenin gerekçesi
oranında teklif kabul edilebilmektedir.
Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gider teklifleri, Maliye Bakanlığınca
belirlenen kurumsal, fonksiyonel ve
ekonomik
sınıflandırma
esasına
(analitik bütçe sınıflandırması); gelir
teklifleri ise ekonomik sınıflandırma
esasına uygun olarak hazırlanır
BÜTÇE UYGULAMA/HARCAMA SÜRECİ



Bütçe Kanunu 31 Aralık tarihine kadar
Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Bütçe Kanununu, kapsamdaki ilgili idareler
ve Maliye Bakanlığı yürütür.
Uygulama
süreci,
Maliye
Bakanlığı
tarafından çıkarılan uygulama talimatları ve
genelgeleri ile yönlendirilir.
Ödeneklerin Kullanılmasının Esasları


Özel bütçeli idareler ayrıntılı finansman
programlarını hazırlar ve harcamalarını
bu
programa
uygun
olarak
yaparlar.
Ayrıntılı
harcama
ve
finansman
programlarının
hazırlanmasına,
vize
edilmesine,
uygulanmasına
ve
uygulamanın izlenmesine dair usûl ve
esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Ödeneklerin Kullanılmasının Esasları(Devam)
(5018/31)

Harcama yetkilileri ödenek gönderme
belgesiyle belirlenir. Ödenek
Gönderme belgesi ile ödenek
gönderilen birimler harcama birimi
kendisine ödenek gönderilen birimin en
üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir.
Ödeneklerin Kullanılmasının Esasları(Devam)


Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin
üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen
ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar
doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan
mal ve hizmetler ile diğer giderlerin
karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî
yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan
zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile
ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl
bütçesinden ödenir.
Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda
iptal edilir.
Ödeneklerin Kullanılmasının Esasları(Devam)
(Bütçe Uygulama Tebliği)

İlama bağlı borçlar ayrı bir
tertipte bütçelenmediğinden, bundan
kaynaklanan borçlar, borcun doğduğu
hizmetin yürütüldüğü tertiplerden
ödenecektir.
Ödeneklerin Kullanılmasının Esasları(Devam)
(Bütçe Uygulama Tebliği)

Harcama birimleri ödenek dağılımı ile
planlanan ödenekler kadar değil,
kendilerine Ödenek Gönderme Belgesi
ile gönderilen ödenekler kadar
harcama yapma yetkisine sahiptirler.
Ödeneklerin Kullanılmasının Esasları(Devam)
- Harcama birimleri AFP ‘de yer alan oranlar
dahilinde harcayacaklardır.
- Harcama birimleri, serbest bırakılan ödenekler ve
gelir gerçekleşmelerini de dikkate alarak Ödenek
Gönderme Belgesi ile gönderilen ödenekleri
kullanabileceklerdir.
- Harcama yetkilileri, serbest bırakılan ödeneklerin
üzerinde veya ÖGBelgesindeki ödenekleri aşan
tutarda ödeme emri düzenleyemeyecek ve bu
ödenekleri aşan bir harcama yapamayacaklardır.
Ödeneklerin Kullanılmasının Esasları(Devam)
(5018/70) Ödenek Üstü Harcama

Kamu zararı oluşturmamakla birlikte
bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına,
serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya
ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını
aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine,
her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil
yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı
tutarına kadar para cezası verilir.
Ödeneklerin Kullanılmasının Esasları(Devam)

Elektrik, doğalgaz, su, telefon, bilgiye
abonelik ve internet erişimi gibi mal ve
hizmet alım giderlerinin, serbest ödenek
yetersizliği nedeniyle zamanında
ödenmemesi suretiyle ek mali yük
oluşturularak kamu zararına neden
olunmaması bakımından, tertipler itibariyle
serbest ödenekler öncelikle bu giderlere
ilişkin faturaların ödenmesinde
kullanılacaktır.
Ödeneklerin Kullanılmasının Esasları(Devam)


- Ödeme Emri Belgesi düzenlenirken
Fonksiyon kodlarından doğru kodlarının
seçilmesi
- Ödeme Emri Belgesi düzenlenirken
gelir – gider işlemlerinde yansıtma
kodlarının mutlaka kullanılması
Ayrıntılı Harcama Programı(AHP/AFP)
Ayrıntılı Harcama Programı (AHP): KMYK Kanuna
ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, aylar
itibariyle yapabilecekleri harcamaları gösteren ve
tertip düzeyinde oluşturulan programı,
 Ayrıntılı Finansman Programı (AFP): 5018 sayılı
Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde
yer alan idarelerin, aylar itibariyle yapabilecekleri
harcama (tertip düzeyinde) ve tahsil
edebilecekleri gelir miktarları ile net finansmanın
kullanımına ilişkin öngörülerini gösteren programı,
ifade eder.

Ayrıntılı Harcama Programı(AHP/AFP)


AHP/AFP’lerin harcama kısmı tertip düzeyinde
hazırlanıp
Bakanlıkça
bu
düzeyde
vize
edilmektedir. Ancak harcama birimlerince 4.
düzeyde kodlar doğru seçilmek üzere harcama
yapılacaktır.
Örneğin; 03.5.5.12 kodundan Personel Taşıma
Hizmeti yürütülürken bu bütçenin uygulanmasını
engelleyecek şekilde 03.5.3.02 Yolcu Taşıma
Giderleri ödenmemelidir. Buna uygun aslen
planlama yapılmalıdır. Bütçe planlaması bunu
gerektirmektedir.
BÜTÇE İŞLEMLERİ






Serbest Bırakma
AHP/AFP Revize işlemi
Ödenek Aktarma
Ödenek Ekleme
Ödenek Devri
Ödenek İptali
BÜTÇE İŞLEMLERİ


Bütçe işlemlerine ilişkin yetki, KMYK
Kanunu ve yılı Bütçe Kanunlarında
tanımlanır.
Maliye Bakanlığı her yıl bütçe işlemleri ile
ilgili olarak idarelerde uygulama birliği ve
kolaylığı sağlamak üzere bütçe işlemlerine
ilişkin esas ve usulleri kapsayan bir
uygulama genelgesi yayımlar.
Ödenek Aktarma

Belli bir bütçe tertibine tahsis edilmiş
olan ödeneğin, KMYK Kanunu, yılı bütçe
kanunu ve diğer kanun hükümlerine
dayanılarak bir tertipten düşülüp
başka bir tertibe eklenmesi işlemlerini
ifade eder.
Ödenek Aktarmaları


Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla
yapılır.
Ancak, merkezî yönetim kapsamındaki kamu
idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin,
yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde
ödenek aktarması yapabilirler. Bu şekilde yapılan
aktarmalar, yedi gün içinde Maliye Bakanlığına
bildirilir.
Ödenek Aktarmaları
(Bütçe Uygulama Tebliği)



Aktarma işlemi ile; ödenek eklenecek tertibin
kesintili başlangıç ödeneğinin (KBÖ) yüzde 20’si
esas alınır. (Torba bütçe olduğundan bu işlemler
Aktarma Yasaklarına girmemesi açısından Kasım
ayından itibaren değerlendirilerek
yapılabilecektir)
Örneğin; 38.06.00.01.-09.4.1.00-2-03.2’den
38.06.00.01-09.4.1.00-2-03.5’e aktarma yapılması
Ödenek Aktarma-Aktarma Yasakları


Personel giderleri tertiplerinden, aktarma
yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten
aktarma yapılmış tertiplerden, diğer
tertiplere aktarma yapılamaz.
Ödenek
eklenen
tertipten
düşme
yapılamayacağından idareler bu yönde
aktarma işlemi yapamayacağı gibi aktarma
talebinde de bulunamayacaktır.
Ödenek Aktarmaları
(Bütçe Uygulama Tebliği)

Bütçelerin “03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri” ve “05-Cari Transferler”
ekonomik kodları yani cari nitelikli
ödenekler ile “06-Sermaye Giderleri”
ve “07-Sermaye Transferleri”
ekonomik kodlarında yer alan sermaye
nitelikli ödenekler arasında aktarma
yapılamaz.
Ödenek İptali

Muhtelif kanunlarla verilmiş olan
yetkilere istinaden bütçe ödeneklerinin
iptal edilmesi işlemini ifade eder.
Yüklenmeye Girişilmesi
(KMYK Kanunu Madde 26)

Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş
sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne
dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet
alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme
yükümlülüğüne girilmesidir. Bütçede yeterli
ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye
girişilemez. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır.
Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler
dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye
girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka
iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için
kullanılamaz.
Kurumsal Bütçeleme
2010 yılında yükseköğretim kurumlarının bütçeleme düzeyi
farklılaştırılarak,
harcama
birimlerinin
ayrı
olarak
gösterildiği birim (başkanlık, fakülte, yüksekokul vb.) esaslı
bütçeleme yerine ödeneklerin toplu olarak tertiplendiği
kurum esaslı bütçelemeye geçilmiştir.
Yükseköğretim kurumlarının bütçe teklifleri tek bir
kurumsal kod altında kurumsal sınıflandırmanın III ve IV
üncü düzeyinde (00.01 Üst yönetim, akademik ve idari
birimler)
hazırlanarak
e-bütçe
sistemine
girilerek
hazırlanmaktadır.
Ödenek Dağılımı
TERTİP
38.06.00.01.09.4.1.07-2-03.2.1.01
TERTİP
KBÖ.
75.000
KBÖ.
38.06.09.04.09.4.1.07-2-03.2.1.01
25.000
38.06.06.83.09.4.1.07-2-03.2.1.01
15.000
38.06.07.02.09.4.1.07-2-03.2.1.01
15.000
38.06.07.05.09.4.1.07-2-03.2.1.01
20.000
Üniversiteler Bütçe
Uygulama ve Bütçe
İşlemleri Modülü
Birimlere Ödenek
Dağılım Alt modülü
Ödenek Aktarmaları
TERTİP
38.06.00.01.09.4.1.00-2-03.2
EKLENEN
50.000
38.06.00.01.09.4.1.00-2-03.5
TERTİP
50.000
EKLENEN
38.06.09.04.09.4.1.00-2-03.2
25.000
38.06.06.83.09.4.1.00-2-03.2
10.000
38.06.04.32.09.4.1.00-2-03.2
15.000
38.06.07.07.09.4.1.00-2-03.5
DÜŞÜLEN
DÜŞÜLEN
50.000
KURUMSAL
TERTİBİ
DEĞİŞTİREN
AKTARMA İŞLEMİ
Bütçe Düzenine İlişkin Hükümler
(1) Gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandırmasına uygun
olarak fonksiyonlar
şeklinde düzenlenir. Fonksiyonlar; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
düzeyde alt fonksiyonlara ayrılır.
(2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda giderlere ilişkin yer alan;
a) “Fasıl ve bölüm” deyimleri, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci
düzeyini,
b) “Kesim” deyimi, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyini,
c) “Madde” deyimi, fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü düzeyini,
ç) “Tertip” deyimi, kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodların
bütün düzeyleri ile ekonomik
sınıflandırmanın ilk iki düzeyini,
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
İKİNCİ DÜZEY
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
(38-39)
KURUMUN ADI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
I. Düzey II. Düzey
38
Yüksek Öğretim Kurulu
01
Ankara Üniversitesi
02
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
03
Hacettepe Üniversitesi
04
Gazi Üniversitesi
05
İstanbul Üniversitesi
06
İDARİ BİRİMLERİN
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
ANAHTARI
İDARİ BİRİMLER
Yardımcı birimler
-Özel kalem
-İdari ve Mali İşler
-Personel / İnsan Kaynakları
-Eğitim
-Yayın
-Arşiv
-Sağlık
-Bilgi İşlem / Muhabere ve Elektronik
-Makina İkmal / Yapı İşleri - İnşaat Bakım
-Dış İlişkiler / AB İlişkiler
Danışma ve Denetim
-Denetim Birimleri
-Mali Hizmetler Birimleri
-Hukuk Müşavirliği
-Basın ve Halkla İliş. Müş.
FONKSİYONEL KODLAMA
Kurumun Ana Fonksiyonuna Göre
01.3.9
01.3.1
01.3.1
01.3.9
01.3.9
07.2.1
01.3.9
01.3.9
Kurumun Ana Fonksiyonuna Göre
Kurumun Ana Fonksiyonuna Göre
01.3.2
01.3.9
01.1.1
FİNANSMAN TİPİ
SINIFLANDIRMA
FİNANSMAN
KODU
AÇIKLAMA
1
GENEL BÜTÇELİ İDARELER
2
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
3
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
4
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
5
MAHALLİ İDARELER
6
ÖZEL ÖDENEKLER
7
DIŞ PROJE KREDİLERİ
8
ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR
ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI
İKİNCİ DÜZEY GİDER KODLARI (CARİ)
I
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
II
1
2
3
4
5
7
8
9
1
2
3
4
5
7
9
1
2
3
4
5
6
7
8
GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
MİLLETVEKİLLERİ
CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ
İSTİHBARAT PERSONELİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
MİLLETVEKİLLERİ
İSTİHBARAT PERSONELİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI
İKİNCİ DÜZEY GİDER KODLARI (SERMAYE)
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
STOK ALIMLARI
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA GÖRE BİRİM
KURUMSAL-FONKSİYONEL KODLARI
BİRİM
KODU
FONKSİYONEL
KURUMSAL
FAKÜLTELER
FİN
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
38
06
00
01
01
3
9
00
2
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
904
Bağlı cetveller
a) Gider cetvelinin bölümleri (ödeneklerin dağılımı) (A).
b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından
ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak
gelirler (B).
c) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine
dayanak teşkil eden temel hükümler (C).
ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin
esaslar (E).
Bağlı cetveller
d) 5018 sayılı Kanuna ekli (II-Özel Bütçe) ve (IIIDüzenleyici ve Denetleyici Kurumlar) sayılı cetvellerde yer
alan idare ve kurumların nakit imkânları ile bu
imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F).
e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat
tutarları (H).
f) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken
parasal sınırlar (İ).
g) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer
ücret ödemelerinin tutarları (K).
Bağlı cetveller
i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde
yer alan kamu idarelerinin yıl içinde edinebilecekleri taşıtların
cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların
yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri
(T).
GİDER (A) CETVELİ
TERTİBİ
KURUMSAL KOD
I
38
II III IV
06 00 01
FONKSİYONEL
KOD
I
01
09
II III IV
3
9 00
4
1 00
Fİ
N.
EKO. 2014 YILI
TİP KOD BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
İ
I
I II
2 03 5
8.175.000
2 03 5 10.898.000
(E) CETVELİ
BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR
31. MdAşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi
usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak
üzere;
a) Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasını,
b) Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasını,
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk
Lirasını,
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk
Lirasını, aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri”
tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin
olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödene
ği esas alınır.
4734/62.madde ı bendi
4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d bendi
kapsamında
yapılacak
harcamalarda,
bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin
%10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü
olmadan aşılamayacaktır.
TEŞEKKÜRLER
Download

Bütçe Sunumu - İstanbul Üniversitesi | İdari ve Mali İşler Daire