Internetový výskum
Internetové výskumy sa realizujú prostredníctvom online panela, ktorý pozostáva
z viac ako 13 000 aktívnych užívateľov internetu. Užívatelia internetu sa stávajú
členmi panelu na základe registrácie na internetovej stránke www.vyskumy.sk.
Členovia panelu a ich správanie sa vo vzťahu k internetu je pravidelne
monitorované a aktualizované.
Internet ako komunikačný prostriedok ponúka
viacero kvantitatívnych aj kvalitatívnych
marketingových riešení.
zisťovanie názorov na určitú tému
štúdie mapujúce preferencie užívateľov
Rozsah služieb, ktoré internetové výskumy
ponúkajú:
zisťovanie socio-demografickej štruktúry
jednotlivých internetových médií pomocou
panelu internetových užívateľov
testovanie a hodnotenie internetových
stránok
testovanie nového online produktu
profilovanie a segmentácia trhu
trendy v oblasti e-commerce
tracking spokojnosti a lojality pre oblasť
e-commerce a oblasť web stránok
zisťovanie efektívnosti internetovej reklamy
© TNS 2012
Internetový panel
Internetový panel je panel užívateľov internetu.
Na serveri www.vyskumy.sk je zriadené
respondentské centrum, kde sa záujemcovia
môžu zaregistrovať do databázy, z ktorej sú
ďalej vyberaní a oslovovaní k účasti
na jednotlivých výskumných projektoch.
Užívatelia internetu sa tiež môžu zapájať
do projektu, ktorého cieľom je meranie
návštevnosti internetových stránok a
monitoring internetovej reklamy.
V reálnom čase sú k dispozícii parametre
celého internetového panelu – sociodemografické charakteristiky respondentov
z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania,
ekonomickej aktivity, kraja, veľkosti miesta
bydliska a používania internetu vo svojej
domácnosti.
Je však oveľa lacnejší a rýchlejší ako klasický
offline prieskum, nakoľko sa realizuje
prostredníctvom online dotazníka cieleného na
respondentov internetového panelu.
3.
WebEval vyhodnocuje a optimalizuje webové
stránky.
Internetové prieskumy
Internetový prieskum je v niektorých oblastiach,
resp. pre získanie niektorých informácií
vhodnejším prostriedkom ako klasický offline
prieskum.
Navyše predstavuje aj niekoľko výhod, ako
napríklad:
Získava obraz o tom, ako zákazníci vnímajú
firemnú webovú stránku, aké sú ich potreby
a očakávania.
Zároveň zisťuje socio-demografickú
charakteristiku návštevníkov týchto stránok.
4.
rýchlosť
cenová efektívnosť
priama komunikácia s respondentom, bez
anketára
okamžitý online zápis odpovedí
respondentov
bezpečnosť zberu dát
reprezentatívne vzorky na reprezentatívnu
alebo internetovú populáciu, podľa vopred
vyšpecifikovaných potrieb
Najčastejšie realizované internetové prieskumy
sú:
1.
WebEval
iFocus Group
iFocus Group je online alternatíva skupinových
diskusií, ktorá je vhodná na zisťovanie názorov
a postojov internetových užívateľov, testovanie
a hodnotenie konceptov, na zisťovanie reakcií
na online reklamu, ale tiež na hodnotenie
internetových stránok.
Meranie návštevnosti internetových
stránok
Okrem internetových prieskumov ponúka TNS
Slovakia aj riešenia na analýzu návštevnosti a
návštevníkov internetových stránok.
Technológia usercentric meria výkonnosť
média na strane užívateľa. Zisťuje kto, kedy a
ktoré webové stránky navštevuje, čiže zisťuje
správanie a socio-demografiu užívateľov.
iAdhoc
Monitoring internetovej reklamy
iAd-hoc je jednorazový, exkluzívny prieskum
uskutočňovaný podľa požiadaviek a zadania
klienta. Vopred vybraná cieľová skupina je
oslovená emailovou výzvou, prostredníctvom
ktorej sa môže zúčastniť samovypĺňania vopred
naprogramovaného dotazníka.
2.
Monitoring internetovej reklamy sa taktiež
realizuje na paneli slovenských užívateľov
internetu.
Do projektu je zapojených približne 3 500
internetových užívateľov.
iOmnibus
Podobne ako klasický omnibusový prieskum je
aj iOmnibus vhodný najmä pre tých, ktorí
potrebujú získať odpoveď iba na niekoľko
vybraných otázok.
TNS Slovakia s.r.o.
Apollo Business Center II, bl. E
Prievozská 4D, 814 94 Bratislava
Slovak Republic
t: +421 (0)2 524 970 80
f: +421 (0)2 524 970 83
e: [email protected]
www.tns-global.sk
Rôzne formáty reklamných kampaní sa
monitorujú na všetkých hlavných slovenských
stránkach, ktoré títo užívatelia internetu
navštevujú.
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vl.č. 9908/B, IČO: 3140 6246, DIČ: SK2020355117
TNS pôsobí vo viac ako 80 krajinách. TNS na Slovensku je zapojená
do činností v organizáciách SAVA, ESOMAR a Global Compact
Download

Internetový výskum - produktový list