ZLATÝ DEPOZIT alebo ŽIVOTNÉ POISTENIE ?
STARINSURANCE, apríl 2011
Ak ste utopista a veríte, že
menové problémy,
terorizmus a sociálne
nepokoje vo svete sa
skončia do konca roka,
potom zlato pre Vás nie je
zaujímavé.
Ak veríte tak ako ja, že
sme sa len na čas vykúpili
z paniky posledných
dvoch rokov a že príčiny
problémov zostali a sú
dlhodobé, potom sa
k zlatu budete stavať
omnoho pozitívnejšie.
Peter Munk, Chairman, Barrick Gold
Davos 2011
strana 1/2
Aby sme mohli porovnávať, je potrebné si najprv zadefinovať Životné poistenie.
Životné kapitálové/ investičné poistenie je produkt pozostávajúci z 2 základných
zložiek:
a) POISTENIE RIZÍK – poistenie, ktoré vyplatí klientovi dohodnutú poistnú sumu
v prípade, že nastala poistnými podmienkami definovaná poistná udalosť,
napr. diagnóza, úraz, smrť,...
Časť poistného zaplatená za túto zložku sa každý 1 rok spotrebuje. Ak nastala
poistná udalosť, klientovi bolo vyplatené dohodnuté poistné plnenie. Ak
poistná udalosť nenastala, zaplatené poistné bolo spotrebované na poistnú
ochranu a poisťovňa klientovi z poistného nič nevráti, ani neodloží do
sporiacej zložky (existujú však aj špecifické výnimky).
b) SPORIACA ZLOŽKA – do nej klient vkladá druhú časť svojho poistného a táto
mu podľa dohodnutých podmienok vytvára očakávanú alebo garantovanú
finančnú sumu určenú na výber v ďalekej budúcnosti, obvykle o 20 a viac
rokov. Poisťovňa tieto peniaze klienta vkladá do rôznych finančných nástrojov,
ako sú napr. bankové úložky, investičné fondy, atď., podľa typu životného
poistenia.
SPORIACA ZLOŽKA – rozdiel medzi Kapitálovým a Investičným životným
poistením
„Kapitálové živ. poistenie“ je konzervatívnym sporením. Na konci poistnej doby
garantuje klientovi výplatu konkrétnej finančnej sumy ak klient dodržal zmluvne
dohodnuté podmienky, napr.: doba trvania poistenia, výška plateného poistného,
frekvencia platenia, ... Aby túto garanciu mohla poisťovňa dodržať, investuje
klientove poistné konzervatívnym spôsobom. Avšak len časť poistného, plateného
za sporiacu zložku, použije poisťovňa na vytvorenie „cieľovej sumy“. Napr., pri
zrušení poistnej zmluvy počas prvých 2 rokov trvania klient nedostane naspäť od
poisťovne vôbec nič. Po 2. roku už poisťovňa využíva čoraz väčšiu čiastku zo
zaplateného poistného na vytváranie „cieľovej sumy“. Klient preto pri prípadnom
zrušení poistenia pred uplynutím dohodnutej doby trvania už dostane vyplatenú
časť vložených peňazí (tzv. odkupnú hodnotu). Keďže poistenie je obvykle
dohadované na 15 až 25 rokov a predčasné zrušenie je pre klienta finančne veľmi
nevýhodné, je toto poistenie v zásade dôchodkovým produktom. V prípade
dodržania všetkých zmluvných podmienok je klientovi na konci trvania vyplatená
garantovaná „cieľová suma“ aj s prípadným extra výnosom, ak ho poisťovňa
vytvorila. Keďže tu hovoríme najmä o garanciách, úročenie a extra výnosy sú
nízke, sporené peniaze sú dlhodobo viazané.
„Investičné životné poistenie“ je modernejším typom kapitálového poistenia.
Hlavný rozdiel spočíva v tom, že „investičko“ negarantuje konkrétnu „cieľovú
sumu“ na výplatu po ukončení poistenia (aj tu však existujú špecifické výnimky,
napr. v Metlife Amslico). Na základe klientom zvolenej investičnej stratégie
poisťovňa cez správcovskú spoločnosť nakupuje podielové listy vybraných fondov.
Na konci poistenia, takisto uzatváraného na veľmi dlhú dobu, je klientovi
vyplatený výsledok jeho investície – či už stratový alebo ziskový. Nevýhodnosť
predčasného zrušenia tohto dlhodobého investičného sporenia je obdobná ako u
kapitálového poistenia.
ZLATÝ DEPOZIT alebo ŽIVOTNÉ POISTENIE ?
STARINSURANCE, apríl 2011
strana 1/2
Základné výhody ZLATÉHO DEPOZITU v porovnaní so sporiacou zložkou
ŽIVOTNÉHO POISTENIA:
Napriek väčšiemu pokoju
v Egypte sa možno
domnievať, že sociálne
nepokoje na Strednom
Východe budú
pokračovať.
V nadväznosti na Egypt
čakáme, ktorá krajina
bude ďalšia v poradí.
Máme správy
o nepokojoch
a protestoch v Alžírsku,
Bahrajne a v ďalších
krajinách.
Frank Lesh, FuturePath Trading
14 február 2011
a) Ochrana pred úplnou stratou hodnoty – klient Partner banky nakupuje
fyzické, 24 kar. investičné zlato, ktoré má obvykle uložené v trezore banky (len
malá časť klientov si zlato necháva doručiť do vlastných rúk). V prípade pádu
finančných trhov ako napr. v roku 2008, silnej inflácie, devalvácie meny, ....
stráca akákoľvek suma v peniazoch buď nominálnu hodnotu (fyzicky menej
peňazí) alebo kúpyschopnosť (reálne menej tovaru za tie isté peniaze).
Niekedy býva strata až 100%. Fyzické zlato nikdy nestratí celú svoju hodnotu,
nemôže byť „spreneverené“ napr. zlým rozhodnutím investičného manažéra.
Zároveň, väčšinou rastie na cene práve v dobách poklesu hodnoty
papierových peňazí a investičných portfólií.
b) Možnosť vybrať a použiť svoje peniaze bez limitov a sankcií – ZLATÝ DEPOZIT
nemá žiadne limity dlhodobého sporenia životných poistení. Otvára sa na
dobu neurčitú, bez povinnosti sporiť desiatky rokov. Klient sa sám rozhoduje,
akú sumu bude investovať/ sporiť a či pravidelne alebo občasne, alebo aj
vôbec. Ak mu vyhovuje v jednom mesiaci investovať 100 euro a v druhom nič,
je to na jeho rozhodnutí. Žiaden záväzok investície nemá. Svoje peniaze má
klient k dispozícii bez sankcií a kedykoľvek počas trvania, a to hneď na druhý
deň po prvom nákupe. Jednoducho dá pokyn na predaj a peniaze sú mu
zaslané na jeho bežný účet. Vybrať si môže práve toľko hotovosti, koľko
potrebuje a kedy potrebuje. Rovnako zrušenie ZLATÉHO DEPOZITU je plne na
jeho rozhodnutí, bez akýchkoľvek sankcií či finančných postihov.
c) Ochrana pred krachom finančnej inštitúcie – rešpektujúc podmienky súčasnej
legislatívy by poisťovňa v zásade nemala zbankrotovať a stratiť tak schopnosť
dostáť všetkým svojim záväzkom. Ak sa tak však stane, poisťovne nie sú
súčasťou systému ochrany klientskych vkladov tak ako je to u bánk, na
Slovensku s garanciou do výšky 100.000,-eur. V prípade ZLATÉHO DEPOZITU
Partner banky je klient ochránený pred 2 rizikami naraz. Peniaze na účte
banky v dobe pred fyzickým nákupom zlata sú chránené dvoma garančnými
asociáciami, ktorých je Partner banka členom. Sú to „Asociácia rakúskych bánk
a bankových domov“ a „Rakúska ochrana depozitov“, s ochranou do výšky
100.000,- eur. Následne, ak má klient už nakúpené fyzické zlato, toto je
v banke vedené ako „špeciálne aktívum“. Tzn., že na klientove zlato si
v prípade konkurzu žiadni veritelia banky nemôžu uplatniť svoj nárok. Zlato je
zároveň bezpečne uskladnené a poistené v bankových trezoroch v Rakúsku (ak
ho klient nemá vo vlastnej držbe).
VÝSLEDOK POROVNANIA:
Ako produkt môžeme ZLATÝ DEPOZIT porovnávať len so SPORIACOU ZLOŽKOU
Životného poistenia, keďže neobsahuje žiadne poistenie rizík. Môže však byť
formou sporenia, ktoré so súčasným uzatvorením rizikového poistenia (možné
cez STARINSURANCE) podľa potrieb klienta vytvorí zaujímavú alternatívu najmä
k investičnému životnému poisteniu. Hoci vývoj cien zlata za uplynulých 10
rokov hovorí o stabilnom a zásadnom náraste jeho hodnoty v očiach investorov
a tento trend sa dá očakávať aj do budúcnosti, nie je považované za formu
konzervatívnej investície. Jeho cena je určovaná dopytom a ponukou tak ako
napr. pri investíciách cez podielové fondy. Vo vzťahu ku kapitálovému životnému
poisteniu môže byť preto považované skôr za vhodný doplnok ako za
alternatívu.
Download

ZLATÝ DEPOZIT alebo ŽIVOTNÉ POISTENIE ?