2. oznámenie
Výbor Slovenskej zoologickej spoločnosti a Prešovská univerzita v Prešove so
spoluorganizátormi Vám ďakujú za prihlásenie na vedecký kongres „Zoológia 2014“,
19. Feriancove dni, ktorý sa uskutoční 20. až 22. novembra 2014 v priestoroch Prešovskej
univerzity v Prešove.
Na tento ročník sa prihlásilo viac ako 140 účastníkov, v rámci odborného programu odznie
viac ako 70 prednášok a bude prezentovaných viac ako 50 posterov.
Zameranie a cieľ kongresu
Kongres je organizovaný v rámci 19. Feriancových dní. Podujatím chceme vzdať poctu jedným z našich
najvýznamnejších zoológov, bývalému predsedovi arachnologickej sekcie Slovenskej entomologickej
spoločnosti pri SAV Mgr. Jaroslavovi SVATOŇOVI (81 rokov), významnému slovenskému ornitológovi,
múzejníkovi a prvému redaktorovi časopisu Tichodroma - RNDr. Branislavovi MATOUŠEKOVI, CSc. (81
rokov) a výbornému učiteľovi, stavovčiarovi, ekológovi a preparátorovi RNDr. Ľubomírovi BRTEKOVI, CSc.
(80 rokov), ktorí naše pozvanie na kongres prijali.
Rovnako chceme podujatie venovať aj ďalším významným zoológom:
prof. RNDr. Ladislavovi JEDLIČKOVI, DrSc. - (75 rokov)
doc. RNDr. Martinovi NOVACKÉMU, CSc. - (75 rokov)
prof. RNDr. Karolovi HENSELOVI, CSc. - (75 rokov)
prof. RNDr. Jozefovi TEREKOVI, PhD. - (70 rokov)
RNDr. Dušanovi CYPRICHOVI, CSc. - (70 rokov)
Cieľom kongresu bude predovšetkým:
• zjednotiť komunitu slovenských zoológov a sympatizantov zoológie,
• inšpirovať sa novými smermi výskumu v zoológii,
• zvýšiť informovanosť o aktuálnom dianí v oblasti zoológie a smerovaní tohto vedného odboru.
Organizačný výbor
Peter Manko, predseda organizačného výboru a podpredseda Slovenskej zoologickej spoločnosti
Členovia
Beáta Baranová, Katedra ekológie FHPV PU v Prešove
Vladimír Kubovčík, predseda Slovenskej zoologickej spoločnosti
Ladislav Pekárik, podpredseda Slovenskej zoologickej spoločnosti
Ivan Baláž, tajomník Slovenskej zoologickej spoločnosti
Michal Ambros, hospodár Slovenskej zoologickej spoločnosti
Peter Bačkor, člen výboru Slovenskej zoologickej spoločnosti
Vedecký výbor
Martin Hromada, Katedra ekológie FHPV PU v Prešove
Ján Koščo, Katedra ekológie FHPV PU v Prešove
Andrej Mock, Katedra zoológie ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach
Ľubomír Panigaj, Katedra zoológie ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach
Marcel Uhrin, Katedra zoológie ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach
Michal Stanko, Parazitologický ústav SAV v Košiciach
Organizátori a spoluorganizátori
Hlavnými organizátormi vedeckého kongresu sú:
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV
a
Prešovská univerzita v Prešove
ul. 17 novembra č.15, 080 01 Prešov
Spoluorganizátormi podujatia sú:
Miesto konania – mesto Prešov
Mesto Prešov je dostupné individuálnou, železničnou aj autobusovou dopravou. Železničná a autobusová
stanica sú v dostupnosti 5 minút od areálu Prešovskej univerzity pri využití trolejbusovej linky mestskej hromadnej
dopravy, ktorá premáva v 12-15 minútových intervaloch (viď odkaz), prípadne do 15 minút pešej chôdze. Pokiaľ
pricestujete autom, môžete využiť bezplatné parkovanie na parkovisku v blízkosti hlavnej budovy univerzity.
V bezprostrednej blízkosti hlavnej budovy Prešovskej univerzity v Prešove sa nachádza ubytovacie zariadenie
Študentský domov – „nový internát“, kde sa môžu účastníci kongresu ubytovať a jedáleň Prešovskej univerzity
v Prešove, kde je možné objednať si stravu a kde sa uskutoční spoločenský večer - banket. Areál Prešovskej
univerzity je od centra mesta vzdialený 7 minút pri využití trolejbusovej linky mestskej hromadnej dopravy, ktorá
premáva od areálu univerzity v pol hodinových intervaloch (viď odkaz), prípadne 15 minút pešej chôdze.
Z kultúrnych zaujímavostí si v centre mesta môžete pozrieť napr. židovskú synagógu, repliku turínskeho plátna
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, kostol svätého Mikuláša alebo evanjelické kolégium. Približne 15 minút
pešej chôdze od areálu univerzity sa nachádza Prešovská Kalvária, odkiaľ je dobrý výhľad na mesto a jeho okolie.
V dostupnosti MHD sa nachádza aj národná kultúrna pamiatka Solivar.
Odkaz: mestská hromadná doprava
www.dpmp.sk
Doprava zo stanice na miesto konania kongresu: trolejbusová linka č. 38, smer Sídlisko III, nástup na zastávke
Železničná stanica (na strane autobusovej stanice), výstup na zastávke Vysokoškolský areál.
Doprava z miesta konania kongresu na stanicu: trolejbusová linka č. 38, smer Sibírska, nástup na zastávke
Vysokoškolský areál, výstup na zastávke Železničná stanica (na strane vlakovej stanice).
Doprava z miesta konania kongresu do centra mesta: trolejbusová linka č. 5, smer Bajkalská, nástup na zastávke
Vysokoškolský areál (na strane internátov) a trolejbusová linka č. 2, smer Obrancov mieru, nástup na zastávke
Vysokoškolský areál (na druhej strane cesty od internátov), v oboch prípadoch výstup na zastávke Na Hlavnej.
Prezentácia príspevkov
 rokovacím jazykom na kongrese budú slovenčina a čeština (v rámci workshopov ukrajinčina, poľština,
angličtina). Príspevky bude možné prezentovať formou prednášok alebo posterov.
Prednášky:
 trvanie prednášky je obmedzené na čas 15 minút (10 minút prednáška a 5 minút diskusia). Prosíme
prednášajúcich o dodržiavanie maximálneho vyhradeného času na prednášku! Čas bude dôsledne kontrolovaný
a prednášku nebude možné predlžovať;
 k dispozícii bude počítač s OS MS Windows 7 a balík MS Office 2010, dataprojektor, laserové ukazovadlo. V
prípade, že máte ďalšie špeciálne požiadavky, zašlite ich prosím na [email protected] Zároveň prosíme
prednášajúcich, aby mali svoje prezentácie pripravené na nahratie v rámci prestávky pred ich sekciou;
 prednášky sú rozdelené do niekoľkých prednáškových blokov;
Bloky nebudú paralelné s výnimkou workshopu „Koexistencia unisexuálnych a bisexuálnych populácií
európskych pĺžov rodu Cobitis“, ktorý pobeží v sobotu, paralelne so sekciou „Na krídlach vážky“ v čase od
1100 do 1230. Rovnako paralelne pobežia prezentácie stredoškolských študentov v čase prehliadky
posterov, v čase od 1615do 1700 v piatok, 21. novembra.
Postery:
 postery budú môcť byť vystavené počas celého trvania kongresu. Mali by mali byť vystavené najmä v piatok,
21. novembra 2014 v čase posterovej sekcie od 1615 do 1700;
 maximálna veľkosť posterov nesmie presiahnuť 90×120 cm (Š×V).
Ponuka odbornej literatúry
Účastníkom kongresu dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si tituly vydavateľstva VEDA z oblasti biológie,
zoológie a ekológie
(http://www.veda.sav.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=24)
počas konania kongresu s 10% zľavou. (Nie je možné zabezpečiť všetky tituly, preto ak máte o niektorý z nich
záujem, prosíme Vás o zaslanie nezáväznej informácie na adresu: [email protected] najneskôr do
pondelka, 10. 11. 2014, aby sme mohli zabezpečiť dostatočný počet kusov a hlavne tituly, o ktoré bude záujem.
Plenárne prednášky
V priebehu kongresu odznejú štyri plenárne prednášky:

Tomáš Derka “Slovenskí zoológovia v stratenom svete: výskum stolových hôr Guyanskej vysočiny
(Venezuela)”

Martin Kundrát "Vznik vtáčích dinosaurov: nepoznaná 'tvár' Archaeopteryxa"

Radim Šumbera "O eusocialitě rypošovitých (Bathyergidae, Rodentia)"

Karel Janko „Sex s biologickou zbraní: když se ryba začne přirozeně klonovat. Evoluce nepohlavního
rozmnožování sekavců (Cobitis) v Evropě “
Sprievodné akcie
Prvou zo sprievodných akcií pre účastníkov kongresu „Zoológia 2014“ bude výstava fotografií divej prírody
bratov Mateja a Juraja Žiaka "Naším pohľadom" (http://www.wildlifephotobrothers.com/). Spolu s kolegami z
UPJŠ v Košiciach sa počas kongresu uskutoční aj výstava kolorovaných kresieb Pavla Kocourka „Skrytá krása
mnohonôžok“. Vernisáž k obom výstavám sa uskutoční počas prvého dňa kongresu, 20. novembra o 19 00.
Ďalšia akcia, premietanie filmu „Vlčie hory“ a diskusia s jeho autormi, je plánovaná na večerné hodiny prvého
dňa kongresu, 20. novembra o 2000.
Počas kongresu sa uskutočnia workshopy na témy:
„Koexistencia unisexuálnych a bisexuálnych populácií európskych pĺžov rodu Cobitis.“
„Malé vodné elektrárne z pohľadu zoológov.“
V rámci banketu "Prešovské zoologické obludárium" dňa 21. novembra prebehne slávnostný krst knižnej
publikácie jedného z členov vedeckého výboru kongresu, doc. Michala Stanka, s názvom "Ryšavka tmavopása
(Apodemus agrarius, Rodentia) na Slovensku" a krst "Ornitologickej príručky" autorského kolektívu Kocian,
Krištín, Doležal, Grim, Trnka, Harvančík a Baláž, ktorej editormi sú A. Trnka, T. Grim.
Banket „PZO“
Rovnako, ako na prechádzajúcom kongrese, aj tentoraz budú mať účastníci možnosť stretnúť a porozprávať sa aj
v neformálnej atmosfére spoločenského večera – banketu s názvom „PZO“ (Prešovské zoologické obludárium).
Banket bude organizovaný formou recepcie, teplé a studené pokrmy budú podávané bufetovou formou.
V ponuke určite nebudú chýbať vínne či pivné špeciality, či jedlá lokálneho charakteru. Atmosféru večera
bezpochyby spríjemní mladá hudobná skupina „Tublatanka revival“ z Prešova.
Banket sa uskutoční v piatok, 21. novembra 2014 od 2030 v Jedálni Študentského domova PU. Vstupné na
banket je zahrnuté vo vložnom.
Internetové pripojenie
V celej budove Prešovskej univerzity je zabezpečený prístup na internet prostredníctvom WI-FI signálu –
sprístupnenie je možné prostredníctvom hesla, ktoré účastníci obdržia pri registrácii.
Stravovanie
Účastníkom kongresu, ktorí si objednali stravu v jedálni Študentského domova PU budú lístky odovzdané pri
registrácii. Strava bude pre účastníkov kongresu vydávaná prednostne.
Rovnako môžu účastníci kongresu využiť ponuku ďalších stravovacích zariadení v blízkosti areálu univerzity.
V jedálni Študentského domova PU sa rovnako uskutoční spoločenský banket „PZO“.
Ubytovanie
Účastníci kongresu si ubytovanie zabezpečujú individuálne. Do pozornosti dávame možnosť krátkodobého
ubytovania v rámci Študentského domova a jedálne Prešovskej univerzity v Prešove na ul. 17. novembra č. 11 “nový internát”. Výhodou tohto ubytovania je blízkosť k miestu konania kongresu. K dispozícii je ubytovanie
v bunkovom systéme (celková kapacita cca 30 miest). Jedna bunka pozostáva z dvoch dvojlôžkových hosťovských
izieb so spoločným sociálnym zariadením. Ubytovanie je poskytované v cene 12 €/osoba/noc. V prípade záujmu je
kontaktnou osobou p. Bc. Martina Bašistová, referentka ubytovacieho oddelenia, na ktorú sa môžete obracať a ktorá
Vám poskytne požadované informácie k ubytovaniu (051/77 22 851, kl. 105; [email protected]).
Ďalšie možnosti ubytovania v blízkej dostupnosti miesta konania kongresu (cca 10-15 minút pešej chôdze):






Turistická ubytovňa Súkromnej SOŠ v komplexe MLADOSŤ Kontakt: 051 4-77 172 02, kl. 113, 0905
166 713 p. Tomko, http://www.skolamladost.sk/, časť služby, e-mail: [email protected]
Hotel LINEAS s.r.o. na Budovateľskej ulici č. 14 v Prešove http://www.lineas.sk/, rezervácie ubytovania
na tel. čísle 054-7723325
Penzión RADLINKA na Radlinského ulici č. 17 v Prešove, Kontakt: www.radlinka.sk,
[email protected], rezervácie ubytovania na t.č. +421 51 230 2936
Penzión BRAHAMA, Záhradná 33, Prešov, www.brahama.sk, [email protected], +421 51 749
6982, +421 911 904 024
Apartmán SONATA, Záhradná 8, Prešov, www.apartman-sonata.sk, [email protected], 0907 477 717
Hotel Bélier, Jarková 1, Prešov, www.hotelbelier.sk, [email protected], +42151 28 68 044,
+42151 77 82 518
Za organizačný výbor bližšie informácie rád poskytne
rád poskytne
Peter Manko
Katedra ekológie
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove
ul. 17 novembra č. 1, 081 16 Prešov
e-mail: [email protected]
Sponzori a partneri
Tešíme sa na stretnutie v Prešove!
(http://www.presov.sk/portal/)
Mapka Prešova s vyznačenými najdôležitejšími miestami pre konanie kongresu:
1 – Jedáleň, internát, miesto konania banketu
2 – Internát
3 – FHPV - miesto konania kongresu
4 – Autobusová stanica Prešov
5 – Železničná stanica ŽSR Prešov
Download

2. oznámenie