Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania:
PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
Druh kontinuálneho vzdelávania: Špecializačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná ( prezenčná 120 hod a dištančná forma 30
hodín)
Rozsah vzdelávacieho programu: 150 hodín v priebehu maximálne 10 mesiacov
Priebeh vzdelávania : vo forme vzdelávacích modulov:
-
Nástroje a kompetencie v prevencii drogových závislostí
Fyziológia a patofyziológia závislostí a spolu závislostí.
Adiktológia- veda o závislosti a jej úloha v školskej prevencii.
Prevencia závislostí v súčinnosti rodinného a školského prostredia
Intervenčné postupy pri závislosti v školskom prostredí.
Získaný počet kreditov: 33 kreditov
.
Miesto realizácie vzdelávacieho programu : Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity
v Ružomberku
. Začiatok kontinuálneho vzdelávania: pri dostatočnom počte uchádzačov ( min. 10) apríl
– máj 2014
Predpokladané ukončenie vzdelávania: apríl - máj 2015
Podmienky pre zaradenie uchádzača: Na kontinuálne vzdelávanie alebo na získanie
profesijnej kompetencie na výkon kariérovej pozície špecialistu na riešenie problematiky
drogovej závislostí v školskom prostredí - Pedagogický zamestnanec, ktorého riaditeľ zaradil
do kariérovej pozície učiteľ špecialista – koordinátor prevencie drogových závislostí.
Spôsob prihlasovania : písomná prihláška, súhlas dotknutej osoby
Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine: potvrdením od riaditeľa školy, ktorý
potvrdí, že pedagogický zamestnanec vykonáva kariérovú pozíciu koordinátora prevencie
drogových závislostí.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu :
Aktívna účasť na vzdelávaní min 80%, vypracovanie úloh z dištančnej formy vzdelávania
a obhajoba záverečnej práce pred trojčlennou skúšobnou komisiou.
Profil absolventa :
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda penzum informácií a poznatkov o danej
problematike drogových závislostí z oblasti adiktológie. Nadobudnuté poznatky dokáže
aplikovať v praxi, správne odhaliť ako aj včasne intervenovať, identifikovať a efektívne
zvládať riešenia problematiky závislostí. Absolvent dokáže účinnejšie pôsobiť a postupovať
v prípade výskytu problémov drogovej závislostí. Disponuje nástrojmi a kompetenciami
potrebnými v prevencii drogových závislostí. Absolvent
úspešným ukončením
špecializačného vzdelávania nadobudne a rozvinie si pedagogické, komunikačné a sociálne
zručnosti potrebné pre výkon koordinátora prevencie .Po odhalení užívania akejkoľvek
drogovej látky na príslušnej škole dokáže osloviť širší tím odborníkov a tým zamedziť tomu,
aby sa drogová závislosť u žiaka ďalej gradovala. Okrem toho v rámci preventívnych
programov na škole bude vedieť na odbornej úrovni zaujať postoj k užívaniu návykových
látok a ich škodlivosti na organizmus a psychiku dieťaťa. Absolvent
ukončením
vzdelávacieho programu má získať profesíjné kompetencie na výkon kariérovej pozície
koordinátora prevencie drogových závislostí. .
Cieľ vzdelávacieho programu:
-
Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností
koordinátora prevencie drogových závislostí.
Získanie poznatkov o príčinách užívania drog, etiológie drogových závislostí,
Získanie poznatkov o doterajších intervenčných postupov pri závislosti v školskom
prostredí
Získanie poznatkov pri identifikovaní príznakov drogových závislostí v rámci
edukačného procesu.
Cena : 129,- €
Ďalšie informácie, prihláška, tlačivá, : [email protected]
http://www.pf.ku.sk/index.php/studium/kontinualne-vzdelavanie-uiteov.html
-
Download

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho