XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/03
Hat szűk esztendő a párkányi
gimnáziumban
Šesť ťažkých rokov v štúrovskom
gymnáziu
15 tanárt bocsátanak el
Prepúšťajú 15 pedagógov
Idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a párkányi gimnázium. Az ünnepet egy komoly probléma árnyékolja be. Egy
2008-as törvénynek köszönhetőn az ötödikes diákok 5 százaléka
tanulhat tovább nyolc osztályos gimnáziumokban. Sok helyütt,
köztük Párkányban is megszűnik az ilyen jellegű képzés, ezért az
elkövetkező 6 évben 15 tanárt kell elbocsátani. Az évfordulóról
és az elbocsátásokról Mezei Ildikóval, az intézmény igazgatójával
beszélgettünk.
Kezdjük a kellemesebb résszel. Miként ünnepli meg az iskola
fennállásának 60. évfordulóját?
Március 31-én és április 1-én ünnepeljük meg ezt a kerek évfordulót. A 31-e a diákoké, ez az ő ünnepük is, tanítás sem lesz
ezen a napon. A programot is ők készítik és közreműködnek is
benne. Ötletük alapján nem hagyományos órák lesznek, hanem
olyan beszélgetések, előadások, írókkal, különböző szaktekintélyekkel, amelyek által az életről, vagy épp bizonyos tantárgyakról
egy kicsit másként tanulhatnak. Az
elmúlt hatvan év alatt nagyon sok
olyan ember ült a gimnázium padjaiban, aki elért valamit az életben.
Sok jogász, orvos, mérnök tanult itt
és az utóbbi években is sok sikeres,
ügyes diákunk volt. Nagyon büszkék vagyunk, ha a volt tanulóink
sikereiről hallunk, és örülünk, hogy
az alapokat nálunk sajátították el.
Készítenek egy olyan büszkeségfalat, ahová felkerülnek a büszkeségek
nevei?
Igen, készítünk, fényképeket is
próbáltunk összegyűjteni a falra.
Büszkélkedni fogunk, mert van
mire büszkének lennünk.
Gondolom, az egykori tanárokról
is megemlékeznek…
Sajnos, sokan már nincsenek
köztünk, természetesen róluk is
megemlékezünk, hisz róluk is szól
az elmúlt 60 év.
A hatvanas évfordulót beárnyékolja egy új törvény és a fenntartónak azon döntése, amely értelmében nyolc osztályos gimnáziumot
Párkányban nem kíván létesíteni.
Valóban. 2008. szeptember 1-től egy új törvény lépett életbe
az iskolarendszerben: e szerint a népesség 5 százaléka tanulhat
tovább 8 osztályos gimnáziumban az alapiskola ötödik osztálya
után. A fenntartó döntött arról, melyik iskolában maradhat meg
a „kisgimi”. Tudni kell azonban, hogy nagyon kevés a diák és sok
a középiskola, így egyre kevesebb a „nagygimisek” száma is. Nagyon nehéz nyitni 8 osztályos gimnáziumi osztályt és a fenntartó
azt is nézi, hol reális az ilyen osztályok létesítése.
V tomto roku oslavuje svoje 60. narodeniny založenia Gymnázium v Štúrove, čo však zatieni jeden vážny problém. Vďaka zákonu
z roku 2008 môže v osemročných gymnáziách študovať len 5% pia‑
takov. Z tohto dôvodu na viacerých miestach, napr. aj v Štúrove,
zaniká možnosť výučby a vzdelávania takého rázu. Kvôli redukcii osemročného štúdia v nasledujúcich 6-tich rokoch prepustia 15
učiteľov. O jubileu a personálnych problémoch sme sa rozprávali
s riaditeľkou školy, pani Ildikó Mezeiovou.
Ako a kedy sa konajú oslavy z príležitosti 60 - ročného jubilea?
Oslavy sa konajú 31. marca a 1. apríla. Prvý deň patrí v plnom
rozsahu žiakom, v ten deň sa nebude ani vyučovať. Pripravia a
zúčastnia sa aj pripraveného programu. Na ich podnet sa konajú
netradičné hodiny spestrené rôznymi stretnutiami, prednáškami
spisovateľov, básnikov, odborníkov, v rámci ktorých sa môžu učiť
o živote či o jednotlivých predmetoch trochu inakším spôsobom.
Počas týchto 60 rokov si sadlo do našich školských lavíc nespočetné množstvo výnimočných,
úspešných ľudí – právnici,
lekári, inžinieri atď. Napĺňa
nás hrdosťou, ak sa dopočujeme o úspechoch našich bývalých žiakov. Sme nesmierne radi, že práve u nás získali
k svojej kariére potrebné základy.
Pripravujete aj stenu najúspešnejších žiakov?
Áno, máme takéto plány
– pozbierať mená a fotky našich najúspešnejších.
Spomeniete si aj na vašich
bývalých kolegov?
Bohužiaľ, viacerí už nie
sú medzi nami. Samozrejme,
že si aj na nich spomenieme,
veď boli súčasťou uplynulých 60 rokov.
Jubilejnú oslavu však zatieni platný zákon a rozhodnutie
udržovateľa, v zmysle ktorého nemieni zriadiť v Štúrove
osemročné gymnázium.
Naozaj. Nový zákon s platnosťou od 1. septembra 2008 presne
stanovuje: študovať môže v osemročných gymnáziách len 5% piatakov základných škôl. Zriaďovateľ mal kompetenciu o výbere
takýchto škôl. Musíme však poznamenať, že v uplynulých rokoch
značne klesol počet žiakov, tak aj počet gymnazistov štvorročného
štúdia. Stredných škôl pripúda stále viac a viac, takže aj sám zriaďovateľ musel uvažovať o reálnych možnostiach prevádzkovania
takýchto tried.
Folytatás a 2. oldalon
Pokračovanie na 2. strane
KÖZÉLET - VEC VEREJNÁ
2.
Hat szűk esztendő a párkányi gimnáziumban
Folytatás az 1. oldalról
Nyitra-megye döntése értelmében Párkányban
nem az.
Sajnos, az utóbbi 7 évben kis létszámú osztályok
nyíltak, többnyire 12 diákkal. Ilyen létszámú osz‑
tályokkal nem tudjuk fenntartani az iskolát. A
megye figyelembe véve ezt a tényt is, úgy döntött,
hogy az érsekújvári járás központjában egy magyar
és egy szlovák nyolc osztályos gimnázium működhet
tovább. A többi intézmény kénytelen befejezni az ilyen
jellegű oktatást. Ez a döntés tehát nemcsak a párkányi
gimnáziumot érinti.
Mi változik ezzel a lépéssel a párkányi gimnázium
életében?
Még hat évig lesz nyolc osztályos gimnázium, ekkor
végeznek a jelenlegi másodikosok, ezt követően
már csak 4 éves tanítás lesz. Az osztályok számának
csökkenésével egyenes arányban csökken az órák
száma is, így muszáj csökkentenünk a pedagógusok
létszámát.
Hány tanár munkahelye szűnik meg?
Az elkövetkező hat év alatt a jelenleg oktató 31 pe‑
dagógusból 15 veszíti el a munkahelyét. Minden év‑
ben át kell majd értékelni a helyzetet és meghozni a
döntést, hogy ki az, akitől elbúcsúzunk. Szeptembertől
4 pedagógussal lesz kevesebb a tanári karban.
Ha jól sejtem, főként a magyar, matematika, szlovák és angol tanárok munkahelye van veszélyben,
hisz az ő óráik napi szinten szerepelnek a diákok órarendjében.
Igen, ezen tantárgyak óraszáma fog a leg‑
inkább csökkeni, így elsősorban őket fogják érinteni
az elbocsátások.
Hány diákja van jelenleg a gimnáziumnak?
365 diákunk van, ez a szám folyamatosan csök‑
keni fog. Főként az elkövetkező 6 esztendő lesz
szűkös, mert a 4 osztályosok sincsenek sokan, az
egykori 30-as létszámú osztályok 20-ra zsugorod‑
tak. Nem is nagyon lehet több tanulóval számolni,
hisz az alapiskolák kilencedikesei kevesen vannak.
A szlovák nyelvű alapiskolában lesz olyan év, ami‑
kor alig 30-an, 40-en ballagnak el, közülük pedig
nem mindenki jelentkezik hozzánk. Régebben a
négy osztályos gimnázium diákjai után kapott fej‑
kvóta tartotta el az intézményt.
Hat-hét évvel ezelőtt nem fértek el az Ady
utca-i épületben a diákok, néhány osztály külső
helyszínen tanult. Ezért egy szinttel bővítették az
intézményt, hamarosan azonban 8 osztály marad
üresen. Mi lesz ezekkel a termekkel?
Nagy valószínűséggel különböző irodák kapnak
bennük helyet. Az épület egyes részeit szét tudjuk
választani, így az egységek nem zavarják majd
egymást.
Tudomásom szerint februárban egy hetes
ellenőrzést tartott az intézményükben az Állami Tanfelügyelet. Milyen eredményt értek el?
Nagyon jó értékelést szereztünk, Nyitra-megyé‑
ben már második alkalommal lettünk az elsők, el‑
sőként a mi iskolánk kapott ilyen magas értékelést.
A legmagasabb pontszámot a történelem, a mate‑
matika, a fizika és az informatika kapta, de a többi
vizsgált tantárgy is jó eredménnyel zárt. Ez nem
azt jelenti, hogy nincs mit javítani, sőt, ez kötelez
bennünket arra, hogy még jobban dolgozzunk és
megpróbáljuk a maximumot nyújtani. Szép Éva
Šesť ťažkých rokov v štúrovskom gymnáziu
Pokračovanie z 1. strany
Podľa rozhodnutia Nitrianskeho kraja štúrovské
podmienky nie sú vhodné na prevádzkovanie takýchto tried.
S ľútosťou konštatujeme, že počas posledných
7-ich rokov sa otvorili len málopočetné triedy pre‑
važne s 12-imi žiakmi. Pri takom počte nie je možné
prevádzkovať a udržať v rovnováhe existenciu našej
školy, čo bral do úvahy aj náš zriaďovateľ. Preto sa
zrodilo rozhodnutie: v centre novozámockého okresu
môže fungovať aj naďalej jedno maďarské a jedno
slovenské osemročné gymnázium. To sa netýka len
štúrovského gymnázia.
Aké zmeny nastanú týmto krokom v živote gymnázia?
Naše osemročné gymnázium bude fungovať ďal‑
ších 6 rokov, potom sa špecializujeme len na štvorroč‑
né štúdium. Znížením počtu tried sa súmerne znižuje
aj počet vyučovacích hodín, čím je potrebná aj reduk‑
cia počtu pedagógov.
Koľko pedagógov stratí tak svoju prácu?
V ďalších šiestich rokoch zo súčasných 31 pedagó‑
gov sa stane zbytočných 15. Každý rok sa prehodnotí
aktuálna situácia a musí sa rozhodnúť o osobe, s kto‑
rou sa rozlúčime. Od septembra nás bude o 4 menej v
zborovni.
Tuším, že zo všetkých sú v stave ohrozenia najmä
maďarčinári, matematici, slovenčinári a angličtinári, tí, ktorí majú denno-denne stanovený počet hodín.
Áno, radikálne sa znižujú práve tieto hodiny, takže
im hrozí najviac rozviazanie pracovnej zmluvy.
Koľko žiakov má v súčasnosti gymnázium?
Našu školu navštevuje 365 žiakov, čo však neustá‑
le bude v budúcnosti klesať. Rozumieme pod tým
ďalšie šesťročné obdobie z dôvodu, že počet štvr‑
tákov je čoraz menší – max. 20 žiakov v jednej tri‑
ede, čo ovplyvňuje aj stagnujúci počet deviatakov
ZŠ. V Základnej škole s vyučovacím jazykom slo‑
venským sa rysuje aj rok, keď počet absolventov
sa pohybuje až 30-40, z nich sa k nám prihlási len
určitá časť. V minulosti sme sa mohli udržať len
vďaka príspevkom (na žiaka) štvorročného štúdia.
Pred šiestimi-siedmimi rokmi sa vaši žiaci nezmestili v centrálnej budove na ulici Adyho, preto
bolo potrebné rozšíriť a prebudovať školskú budovu o nové poschodie. Čoskoro sa ale vyprázdni
8 tried. Aký bude ich osud?
S najväčšou pravdepodobnosťou v nich budú
fungovať rôzne kancelárie. Jednotlivé časti budovy
si vieme rozdeliť, a tak jednotlivé celky sa nebudú
navzájom vyrušovať.
Podľa istých informácií k vám zavítala na týždeň aj Štátna školská inšpekcia. Akými výsledkami sa to skončilo?
Dosiahli sme veľmi dobré hodnotenie – v Nitri‑
anskom kraji sme sa ocitli po druhýkrát na prvom
mieste. Najvyšší počet bodov sme získali na deje‑
pis, matematiku, fiziku a výpočtovú techniku, ale
ani ostatné predmety nezaostávali za nimi razant‑
nejšie. Na základe hĺbkových kontrol v Nitrian‑
skom kraji v posledných dvoch rokoch naša škola
ako prvá dostala takéto vysoké hodnotenie. To nás
zaväzuje podávať stále lepšie výkony. Preklad: F.Cs.
MŠO Štúrovo oddiel vzpierania – čo ich čaká v roku 2010
Tohoročnou hlavnou úlohou je účinkovanie v muž‑
skej vzpieračskej lige. Po 4 rokoch neúčasti budú
tento rok štartovať v prvej lige skupiny západ. Súťaží
sa na dve kolá, po ktorých nasleduje finále. Najlepšie
družstvo postúpi do extraligy mužov na rok 2011. Prvé
kolo sa uskutoční 17.apríla v Štúrove v mestskej hale.
MŠO Štúrovo budú reprezentovať : Hatala Róbert,
Hudec Radoslav, Vatai Viktor, Botka Marek, Nagy
Ladislav. Majú veľkú šancu postúpiť do extraligy,
čo sa ešte v histórii štúrovského vzpierania nepoda‑
rilo. Ďalej ich čakajú majstrovstvá SR mužov, kde
majú šance na získanie cenných kovov. Toho roku
by sa radi zúčastnili aj majstrovstiev SR veteránov,
čo je zároveň aj kvalifikáciou na ME veteránov v
Rakúskom Linzi. Prebojovať sa tam posnažia Nagy
Ladislav a Botka Marek. Ďalej je tu ešte množstvo
pozvánok na turnaje v zahraničí /Česko, Poľsko,
Maďarsko, Slovinsko/. Držme palce našim vzpiera‑
čom aby sa im podarilo postúpiť do extraligy a 17.
apríla ich povzbuďme v čo najväčšom počte. -gp-
03/2010
Vállalkozók figyelem
A párkányi városi hivatal nyil‑
vános vállalkozói adatbázist hoz
létre. A regiszter a város honlap‑
ján a „vállalkozó” címszó alatt
lesz elérhető. Az építészeti- és va‑
gyongazdálkodási osztály minden
egyes, párkányi székhellyel ren‑
delkező vállalkozó jelentkezését
várja. Az érdeklődőknek nem kell
mást tenni, mint a www.sturovo.
sk honlapon, a polgár és nyomtat‑
ványok címszó alól letölteni a for‑
manyomtatványt és kitölteni azt.
A dokumentumot a vállalkozói en‑
gedély fénymásolatával együtt az
építészeti-, vagy a vagyongazdál‑
kodási osztályra személyesen,
postai úton vagy faxon kell eljut‑
tatni. „A város holnapján az alap‑
információk fognak szerepelni.
Amilyen ütemben jelentkeznek a
vállalkozók, úgy kerülnek feltöl‑
tésre az adatok. Természetesen,
ez a szolgáltatás ingyenes, hisz
nem reklámról, hanem nyilvános
adatbázisról van szó, amely segíti
a különböző párkányi szolgáltató‑
kat, üzleteket, vagy vállalkozókat
kereső polgárt” – mondta lapunk‑
nak Šafranko Miroslav, az építé‑
szeti osztály vezetője. Sz.É.
Do pozornosti
podnikateľom
Mestský Úrad v Štúrove vy‑
tvorí verejnú databázu podnika‑
teľov. Register nájdete na interne‑
tovej stránke mesta pod názvom
„podnikateľ“. Oddelenie výstav‑
by a oddelenie správy majetku
očakáva prihlásenie všetkých
podnikateľov so sídlom v Štúro‑
ve. Záujemcom stačí stiahnuť so
stránky www.sturovo.sk formulár
a vyplniť ho. Dokument spoločne
s kópiou povolenia na podnikanie
/živnosť/ doručiť na oddelenie
výstavby osobne, poštou alebo
faxom. „Na domovskej stránke
mesta budú uvedené základné in‑
formácie. Informácie sa budú ob‑
javovať priebežne podľa prihlá‑
senia jednotlivých podnikateľov.
Samozrejme uverejňovanie bude
bezplatné, pretože databáza neslú‑
ži na reklamné účely, ale pomáha
občanom pri vyhľadávaní rôznych
služieb a obchodov“ – povedal Ša‑
franko Miroslav, vedúci výstavby.
Preklad g.p.
03/2010
Nem kell árvízre
számítanunk
Bár Szlovákia egyes részein az áradások
miatt első fokú riasztás volt érvényben, a
Duna partján élő embereknek nem kell árvízre számítani. Baj csak akkor lehet, ha
felgyorsul az olvadás, és nagyobb mennyiségű eső esik.
Szabó Ferenc, a Szlovák Vízgazdálkodási
Vállalat komáromi kirendeltségének vezetője
elmondta, mindig a hókészlet mennyiségétől
függ az áradás mértéke, az idei téli csapadék
nagysága messze nem éri el a 2002-es, és a
2006-os szintet (az említett években nagy ár
vonult le a Dunán). 2002-ben augusztusban,
2006-ban február végén ért térségünkbe az ár,
jelentős területeket elöntve. Tavaly júniusban
emelkedett meg a határfolyónk szintje. „Ha
eső nélkül és lassan vonul le a víz, nem kell
nagyobb problémákra számítani a Dunán,
ahogy a Vágon, a Garamon és az Ipoly egy‑
es szakaszain sem” – mondta Szabó Ferenc,
hozzátéve, hogy egy egy hétig tartó esőzés
felborítaná az elmondottakat és akár másod‑
fokú riasztás is érvénybe léphetne a Dunán és
a Vágon is. Az első fokú riasztás egyébként
a legalacsonyabb készenléti szintet jelenti.
Köbölkúton másodfok volt érvényben, a pá‑
rizsi mocsárként elhíresedett nádasban emel‑
kedett meg túlságosan a víz szintje. Sz.É.
KÖZÉLET - VEC VEREJNÁ
3.
Megépül a bevásárlóközpont
Március végén kezdődnek a munkálatok
Előbb a fészkelő madarak, majd a gazdasági válság tett keresztbe Párkány első
bevásárlóközpontjának, melynek a kezdeti
tervek szerint 2008-ban lett volna az átadása. A jelenlegi állás szerint március végén,
április elején megkezdődik az építkezés.
2010 márciusában elkezdődik az az épít‑
kezés, melyre oly régóta várunk. Az egykori
keményítőgyár épületét még 2007-ben, szin‑
te percek alatt bontották le, a helyén szin‑
tén ugyan ilyen gyors ütemben épült volna
meg Párkány első szórakoztató-bevásárló
központja. A sétálóutca tövében lévő, helyiek
által csak gödörnek nevezett, városcsúfító
terület azonban üresen maradt, benőtte a gaz.
Michal Smolak, a CUUBUUS Engineering
tervezőiroda projektmenedzsere a késést a
védett madarak fészkelésével és archeológiai
feltárássokkal magyarázta. A „szárnyas” prob‑
lémák leküzdése után a gazdasági válság is be‑
leszólt a tervekbe: a bankok nem adtak köny‑
nyen hitelt a beruházónak. Mára azonban már
az üzletek tulajdonosaival is sikerült meg‑
kötni a bérleti szerződéseket, így március vé‑
gén, április elején megkezdődik az építkezés.
Az eredetileg tervezett két és fél emeletből
az első ütemben csak a földszint épül meg, a
földalatti garázst földszinti helyettesíti. A ho‑
telről sem mondtak le a beruházók: a komp‑
lexum ezen része az idegenforgalom további
fejlődésétől függően épül majd meg. Ennek
ellenére Párkány első, 15 boltot felvonultató
„shopping centerében” nem csak vásárlás‑
ra, hanem pihenésre és szórakozásra is lesz
lehetőség. Michal Smolak szavai szerint a
nyitás 2010 őszén esedékes, ez azonban függ
attól is, milyen ütemben fognak haladni a
munkálatok. A több tíz személynek munkát
adó létesítmény kivitelezése megközelítőleg
7 millió eurót emészt fel. A bevásárlóközpont
miatt lebontott, postával szemben találha‑
tó egykori keményítőgyárat egyébként még
1842-ben a budapesti Frankl család alapítot‑
ta, Párkányi Műmalom és Keményítőgyár Rt.
néven.
A bevásárlóközpont építésével egy idő‑
ben, a város, rekonstrukció miatt nagy va‑
lószínűséggel lezárja a Bocskai utcát, ahol
több iskolabusznak van megállója. A februári
képviselő-testületi ülésen erre a problémára
Csepregi Zoltán, MKP-s képviselő és egyben
az Érsekújvári Autóbusz-vállalat helyi ve‑
zetője hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint
a Kotva-Billa térségébe lehetne átirányítani a
buszokat, itt jelzőlámpák garantálnák a gye‑
rekek biztonságát. Ján Oravec, polgármester
szerint másképp is orvosolni lehetne a hely‑
zete: mozgó jelzőlámpa, a Bocskai utca idő‑
szakos megnyitása és a közlekedés iskola
utcába terelése is megoldhatná az problémát.
A bevásárlóközpont kivitelezésekor nem kell
forgalomkorlátozásra számítani: az építke‑
zéshez szükséges forgalom a Zrínyi utcán ke‑
resztül halad majd.
Szép Éva
Pénzhiány miatt marad a hepehupa körforgalom
Párkány egyetlen körforgalma, amely a
Szent István, a Smetana és a Jesenský utca
kereszteződésénél található egyre rosszabb
állapotban van. A Szlovák Útkezelő Vállalat
pénzhiány miatt csak a szükséges karbantartást végzi el.
A körforgalom gyalázatos, balesetveszé‑
lyes állapotára Kornélia Slabáková képviselő
a februári testületi gyűlés felszólalásai között
hívta fel a figyelmet. Ján Oravec, polgármester
válaszként elmondta: a körforgalom a Szlovák
Útkezelő Vállalathoz tartozik. A keresztező‑
dést eredetileg ideiglenes jelleggel, 2004-ben
építette meg a párkányi közterület-fenntartó
vállalat (ma AVE Párkány), ekkor még a város
hatáskörébe tartozott a Jesenský utca. Azóta a
„körkereszteződés” szinte teljesen leamortizá‑
lódott, Párkány pedig Ján Oravec szavai szerint
Virágeső Gála nőnapra
Nem véletlen, hogy Bartók Béla és Kodály Zoltán nyomát
követték a rendezők, amikor Budapesten a Kongresszusi Központ
Pátria termében rendkívüli figyelmet szenteltek a szépkorúaknak.
A Tisztelet Társasága Schmuck Andor vezetésével Virágeső Gála
címen március 8-án nagysikerű koncerttel, neves művészek fellé‑
pésével tisztelte meg a kétezres létszámú közönséget. Mága Zoltán
hegedűművészt és az angyalokat, Király Viktort, Korda Györgyöt,
Balázs Klárit, Juszt Lászlót és Verebes Istvánt hallhattuk a mű‑
sorban. Külön köszönet Cselétka Máriának, a Mária Valéria Tour
utazási iroda vezetőjének, aki 100 darab tiszteletjegyet kapott a
koncertre, így az Új Évszázad Nyugdíjas Klub tagjai is részesei
lehettek és átélhették a fergeteges tapssal kísért koncertet. Az est
fénypontját tovább emelte, hogy a befejezésnél minden egyes sze‑
mély a kezében egy virágszállal távozhatott. Köszönjük, hogy ott
lehettünk a felejthetetlen estén!
Varga Júlia
csak annyit tehet, hogy rendszeresen figyel‑
mezteti az állami útkezelőséget a körforgalom
hibáira. A hídhoz vezető I/63-as, első osztályú
út problémájáról, a balesetveszély esetleges
kiküszöböléséről Iveta Fedorovát, a pozsonyi
vállalat sajtószóvivőt is megkérdeztük. „Az
út eredetileg a város hatáskörébe tartozott,
később sorolták át az első osztályú utak közé”
– kezdte magyarázatát Fedorová, aki maga is
elismeri, hogy a körforgalom nem felel meg az
első osztályú utak követelményeinek. „Ebben
az évben csak a legszükségesebb karbantartást
végezzük el, pénzügyi eszközeink korlátozot‑
tak” – nyilatkozta a sajtószóvivő, aki nem tudta
megmondani, mennyibe kerülne a teljes felújí‑
tás. Párkányban tehát 2010-ben biztosan marad
a majd hat éve ideiglenesként épített körforga‑
lom… Szép É.
GÁLA BÁLA
PÁRKÁNYBAN
Itt a tavasz,
jön a nyár, a turkáló
téged vár!
Osztrák és angol ruhaneműk
1 euróért
Gyermek ruhák
25 centért
Minden szerdán és pénteken,
9-12-ig a párkányi
Szabadidőközpontban
(a Búcsi Elektróval szemben)
Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985
4.
Pes – priateľ či
nepriateľ človeka
Ľudia žijú oddávna vo vzájomnom
vzťahu s prírodou. Využívajú pre svoj
život všetky zložky životného prostredia.
V posledných rokoch si priveľmi osvojili
konzumný spôsob života, v ktorom bez
veľkého uvažovania prijímajú všetko, čo
im prináša pocit radosti a spokojnosti.
Väčšina ľudí si uvedomuje len svoje práva a slobody a na povinnosti voči prírode
akosi zabúda.
Denne sa o tom presviedčam ráno cestou
do roboty, keď stretávam štúrovských psíč‑
károv, ktorí sa rozrástli ako huby po daždi.
Psi svojim majiteľom možno spríjemňujú ži‑
vot – hádam, ich nemajú len preto, že je to
hit – ale nám ostatným ho svojimi psími vý‑
kalmi znepríjemňujú, Na svojho psíka majú
právo, ale aj povinnosť postarať sa o výkaly.
Ani jedného majiteľa psa som ešte nevidela,
že by zbieral do vrecúška tieto exkrementy,
ako je to v iných krajinách pre psíčkárov sa‑
mozrejmé.
Pani Zima nám pomocou označkovaného
snehu ukázala presné trasy týchto psíčkárov.
Po roztopení snehu na niektorých úsekoch
ste doslova absolvovali slalom, ak ste ne‑
chceli mať znečistenú obuv. Nehovoriac o
tom, že by mali brať ohľad aj na deti, ktoré s
blížiacim sa jarným obdobím, by rady využí‑
vali na hry zelené plochy bez výkalov – veď
tiež si chcú uplatniť len svoje právo.
Majitelia štvornohých priateľov by sa
mali naučiť obetovať časť svojho pohodlia
pri svojich prechádzkach a zachovať príjem‑
né životné prostredie aj pre nás nepsíčkárov,
lebo tiež náme na to právo. A.G.
Bez povodní
aj tento rok
Napriek tomu, že v niektorých lokalitách
Slovenska platí havarijná signalizácia prvé‑
ho stupňa kvôli záplavám, obyvatelia podu‑
najských oblastí nemusia čeliť takým pro‑
blémom. „Výška hladiny Dunaja závisí vždy
od množstva zásob snehu. Zrážky v tomto
roku nedosahujú hodnoty uplynulých rokov
(2002 a 2006)” – informoval nás František
Szabó, vedúci komárňanskej Správy vnútor‑
ných vôd Slovenského vodohospodárskeho
podniku. V júni minulého roku zaznamena‑
li miernu tendenciu zvýšenia hladiny rieky.
„Pri optimálnych podmienkach (bez výskytu
zrážok) odborníci nerátajú s povodňami na
úsekoch Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa. Pri
rozsiahlych zrážkach (počas celého týžd‑
ňa) by sa však zmenila celá situácia, a to s
platnosťou havarijnej signalizácie druhého
stupňa na Dunaji a Váhu” – dodal František
Szabó. Havarijná signalizácia prvého stupňa
predstavuje najnižší stupeň pohotovosti a va‑
rovania. V Gbelciach vyhlásili druhý stupeň
ohrozenia, z dôvodu stúpajúcej hladiny vody
v močiari Paríž.
Preklad: F.Cs.
03/2010
VEC VEREJNÁ
Výstavba nového obchodného domu sa začne koncom marca
Stavebné práce odštartujú koncom marca
Kvôli hniezdiacej oblasti a hospodárskej kríze sa zmarila výstavba prvého obchodného centra v Štúrove a plánovaná
kolaudácia sa mala uskutočniť už v roku
2008. Podľa súčasných plánov koncom
marca, začiatkom apríla, by sa mali začať
stavebné práce.
V marci tohto roku konečne odštartujú
výstavbu vytúženého obchodného centra.
Budovu niekdajšej škrobárne zbúrali v roku
2007 behom niekoľkých minút a takým tem‑
pom by sa malo vybudovať aj prvé štúrovské
obchodno-zábavné centrum. Obrovská diera,
ako ju nazývajú aj miestni obyvatelia, však
zíva aj odvtedy prázdnotou, je obrastená len
hustou burinou. Michal Smolak, projektový
manažér kancelárie CUUBUUS Engineering,
apeloval hniezdením chránených vtákov a ar‑
cheologickými vykopávkami. Po odstránení
týchto problémov ale museli čeliť aj hospo‑
dárskej kríze. Banky neposkytli tak ľahko in‑
vestorovi potrebné plánované úvery. Odvtedy
sa však podarilo uzatvoriť nájomné zmluvy
s vlastníkmi jednotlivých obchodov, a tak
výstavba môže začať koncom marca, začiat‑
kom apríla tohto roku. Z plánovaného počtu
poschodí (2,5 poschodia) sa v prvej fáze vy‑
buduje len prízemie a garáž v suteréne takisto
nahradí len garáž na prízemí, t.j. nad zemou.
Hotelová časť taktiež patrí medzi reálne ci‑
ele investorov. Výstavba a jej priebeh však
závisí predovšetkým od rozvoja turistického
ruchu v našom meste. Napriek tomu v prvom
štúrovskom shopping centre, zahrňujúcom 15
obchodných jednotiek, bude slúžiť nielen na
nakupovanie, ale aj na relax a zábavu. Celý
komplex v prípade potreby bude možné roz‑
širovať o ďalšie časti. Podľa informácií Mi‑
chala Smolaka otvorenie sa plánuje na jeseň
roku 2010, čo ale závisí aj od tempa staveb‑
ných prác. Spomínané centrum pre desiatky
osôb zabezpečuje stály pracovný pomer v
budúcnosti a vyžaduje investíciu vo výške
cca. 7 miliónov eur.
Začatím výstavby obchodného centra, z
dôvodu rekonštrukcie, mesto uzatvorí dopra‑
vu na Bocskaiho ulici, kde sa nachádza auto‑
busová zastávka viacerých školských autobu‑
sových liniek. Na februárovom zasadnutí MZ
nato upozornil Zoltán Csepregi, poslanec za
SMK a zástupca SAD v Štúrove. Podľa mi‑
enky pána poslanca by sa jednotlivé linky dali
presmerovať do oblasti Kotva-Billa, kde by
plynulý priebeh a bezpečnú dopravu školá‑
kov zabezpečili semafory. Podľa mienky Jána
Oravca, primátora mesta, existujú dva varian‑
ty: pohyblivé semafory, provizórne otvorenie
Ulice Bocskaiho a presmerovanie dopravy do
Ulice Adyho. Počas výstavby obchodného
centra neplánujú žiadne obmedzenie premáv‑
ky, pretože celá doprava ku komplexu bude
realizovaná cez Ulicu Zrínyiho.
Preklad: F. Cs.
V septembri sa objasní osud prístavu
Pred pár rokmi vzlietla správa, že v štúrov‑
skom zálive plánuje maďarský investor inves‑
tíciu v hodnote jeden milión dolárov. Investor
by postavil na dvoch hektároch prístav pre
malé lode. Plán zostal zatiaľ iba snom, spo‑
ločnosť AGIMPEX požiadala mestské zastu‑
piteľstvo o predĺženie predzmluvy, konečné
rozhodnutie môžeme očakávať v septembri.
Spoločnosť AGIMPEX z Nyergesújfalu
v začiatkoch plánovala ukončiť výstavbu na
jeseň 2007, neskoršie koncom roka 2009.
Prístav by vedel prijať 60 – 70 šesť metro‑
vých športových člnov a štyri 15 – 20 met‑
rov dlhých lodí. Práce sa ešte do dnešného
dňa nezačali. Nakoľko 7 000 m2 z budúceho
prístavu patrí mestu, spoločnosť požiada‑
la opäť o predĺženie termínu (predĺženie do
31.decembra 2010). Mestské zastupiteľstvo
predĺženie schválilo. – dozvedeli sme sa od
vedúceho oddelenia správy majetku Štefana
Siposa. Počas predošlých rokov spoločnosť
vykonávala vážnu prácu v pozadí, aby sa pro‑
jekt mohol uskutočniť. Z tejto práce domáci
nič nepostrehli. Viditeľnou prácou bolo iba
vyhĺbenie a vyčistenie „jamy“. K tejto práci
neboli potrebné žiadne povolenia od úradov.
Ako sme sa dozvedeli na zasadaní mestské‑
ho zastupiteľstva, spoločnosť AGIMPEX už
viac ako dva roky pracuje na získavaní po‑
volení. Priebeh im sťažuje aj skutočnosť, že
sa jedná o medzinárodný projekt. „ Stavebné
povolenie dostali už v roku 2008, momentál‑
ne pracujú na zabezpečení financií. Istá časť
pozemku patrí spoločnosti, okrem pozemku
mesta má dlhodobú nájomnú a predkupnú
zmluvu aj na pozemok patriaci Správe riek.“
– povedal nám Štefan Sipos. AGIMPEX sa
pravdepodobne v septembri rozhodne, či bude
ďalej pokračovať v projekte. Ak sa výstavba
prístavu uskutoční podľa pôvodných plánov,
tak sa vybuduje aj benzínová stanica pre mo‑
torové člny, bazén, mólo, priestor na opaľova‑
nie, reštaurácia a hotel na umelo vytvorenom
polostrove pre tých, čo si chcú oddýchnuť.
Investor musí splniť aj podmienky mesta:
napr. chodník k Dunaju, ktorý môžu ľudia
voľne používať. Nakoľko sa v plánoch v prí‑
pade povodne muselo počítať aj s dvojmetro‑
vým rozdielom hladiny toku Dunaja, investor
by mal kameňmi posilniť a vytvoriť zelené
priestranstvo na brehu. Prevádzka prístavu by
bola sezónna, a aj z dvoch hľadísk by napo‑
máhala vodnému turizmu v regióne. Bola by
príťažlivá z hľadiska turistického aj cestov‑
ného ruchu, kultúrne podmienky by prilákali
milovníkov vodných športov z okolia Štúrova
aj Ostrihomu. Druhým dôležitým hľadiskom
by bola benzínová stanica v prístave. Takáto
možnosť tankovania je najbližšie vo Viedni
alebo v Budapešti.
Preklad: g.p.
Darovanie krvi
Národná transfúzna služba SR v Nových Zámkoch v spolupráci MO červeného kríža v
Štúrove oznamuje, že dňa 14. apríla 2010 t.j. v stredu od 7.00 hod. do 10.30 hod. organizuje v
hotely THERMAL dobrovoľné darovanie krvi. Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo
by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z
jeho blízkych krv potrebovať.
03/2010
KÖZÉLET
5.
Szeptemberben fény derül a kishajó kikötő sorsára
Jó néhány évvel ez‑
előtt röppent fel a hír,
amely szerint a párkányi öbölben magyar
tőkéből egymillió dolláros beruházást tervez‑
nek. A kivitelező kéthek‑
táros területen kishajó
kikötőt építene. A terv
egyelőre csak álom marad, az Agimpex társa‑
ság ismét az előszer‑
ződés meghoszszabbítását kérte a képviselőtestülettől, végleges dön‑
tés szeptemberben vár‑
ható.
A
nyergesújfalui
Agimpex társaság kez‑
detben 2007 őszéig,
később 2009 végéig sze‑
rette volna befejezni
a 60-70 darab hat méte‑
res sportcsónak lehor‑
gonyzását és négy darab
15-20 méter hosszú
hajó fogadását biztosító létesítményt, ám
a munkálatok a mai napig nem kezdőd‑
tek el. Mint azt Sipos Istvántól, a városi
hivatal vagyongazdálkodási osztályának ve‑
zetőjétől megtudtuk, a kikötő leendő területé‑
nek majd 7000 négyzetmétere Párkányé, ezért
a vállalat a város vezetésétől ismét a megadott
határidő eltolását (az előszerződés 2010. de‑
cember 31-ig történő meghosszabbítását) kér‑
te, melyre a képviselő-testület rábólintott. Az
elmúlt évek alatt a cég komoly háttérmunkát
végzett el annak érdekében, hogy a projekt
megvalósuljon. Ebből a helyiek szinte semmit
sem észlelhettek, szemmel látható nyomai csak
a „gödör” kitisztításának vannak (ehhez a mun‑
kálathoz nem kellett engedély az illetékes ható‑
ságoktól). Mint az a testületi gyűlésen is elhan‑
gzott, az Agimpex már több mint két éve intézi
a szükséges engedélyeket, a folyamatot tovább
bonyolította az, hogy nemzetközi ügyintézés‑
ről van szó. „Az építkezési engedélyt már
2008-ban megkapta a cég, így jelenleg a pénz‑
ügyi fedezet biztosítása jelenti a problémát. Az
érintett terület egy része egyébként a beruházó
sajátja, a városi parcellákon kívül a folyam‑
kezelő vállalattal megkötött, hosszú távú bér‑
leti és elővételi szerződése van” – tudtuk meg
Sipos Istvántól. Az Agimpex előreláthatólag
szeptemberben
jelen‑
ti be, hogy folytatja-e a
projekt megvalósítását,
vagy sem. Amennyiben
az eredeti tervek sze‑
rint épül meg a kikötő,
a motorcsónakok, illet‑
ve más vízi járművek szá‑
mára benzinkutat és me‑
dencét, a pihenni vágyók
számára mólót és napo‑
zásra alkalmas területet is
kiépítenének, egy művi‑
leg kialakított félszigeten
vendéglő és szálló létre‑
hozását is tervezik. A be‑
ruházónak a város feltéte‑
leit is teljesítenie kell: így
például olyan lejárót kell
biztosítania a Duna-part‑
ra, melyet az emberek
szabadon használhatnak.
Mivel a Dunán a legma‑
gasabb és legalacsonyabb
vízállás közt akár két mé‑
teres szintkülönbség is
lehet, a tervezés során az árvízre is gondolni
kellett: a befektető megerősítené, lekövezné a
partot, valamint zöldövezetet alakítana ki. A
kikötő működése egyébként szezonális lenne,
és két tény miatt is élénkíthetné régiónk vízi
turizmusát. Az érintett szakasz idegenforgal‑
mi, turisztikai szempontból is vonzó, a kul‑
turált környezet a vízi sportok szerelmeseit is
Párkány és Esztergom környékére csábíthatná.
A másik fontos szempont az, hogy benzinkút is
lenne a kikötőben: ilyen töltőállomás legköze‑
lebb Bécsben, vagy Budapesten található. Sz.É.
Hol késik már a mentő?
Gondok a mentőszolgálatnál
Lapunk a helyi mentőszolgálat működésével kapcsolatosan kapott panaszlevelet, mely szerint januártól nagymértékben
roszszabbodott a betegszállítás minősége,
az ígért időponthoz képest több órát is késik a mentő. Ez nemcsak a nagyobb távolságokra, hanem a poliklinikára szállításra
is igaz. A szállítást biztosító MEDCom kft.
ügyvezető-igazgatója, Banai-Tóth György
leszögezte, szándékuk az ellátás javítása.
„Tudomásom szerint csak egy mentő áll
Párkány és környéke rendelkezésére. Amikor
a fővárosba szállítottak, majd két órát késett
a mentő. Előtte Helembára ment betegért,
visszafelé megállt értem, majd a többi utas
következett Kéménd, Bart, Szőgyén, Ebed,
Csenke és Pozsony érintésével. Pozsonyban
különféle kórházakban tették le a betegeket,
a kísérő nélkül utazókat bekísérték az osztály‑
okra, segítettek a csomagok cipelésében. A
súlyos betegeknek előre megadott időpontra
kell érkezni. Némelyeknek már reggel hatra
ott kellene lenni. A mentősökre nincs pana‑
szom, mert nagyon segítőkészek, előzéke‑
nyek. Néha bizony késő este ér haza a mentő.
Gondolom, a szervezés és az elegendő kocsi
lenne a megoldás” – áll a levélben. Informá‑
cióink szerint a mentőszolgálatnál az elmúlt
hónapokban személyi cserékre került sor, az
új alkalmazottak pedig nem régiónk lakói,
így sokan gyanítják, nem rendelkeznek kellő
helyismerettel, ezért is alakulhatnak ki a tete‑
mes csúszások. A mentőszolgálat a komáromi
MEDCom kft. alá tartozik. A cég ügyvezetőigazgatója, Banai-Tóth György leszögezte:
a párkányi régióban a lakosság számának
megfelelően négy korszerű mentőautó látja
el a betegszállítást. Szavai szerint tervezett
betegszállításról van szó, tehát előzetes be‑
jelentés, igénylés után a diszpécser dönti el,
ápolók részéről, hanem a betegtársaik részéről is.
„Rendszeresen előforduló probléma, hogy elalszik
a paciens, az ápoló öltözteti fel a beteget, segít
összecsomagolni, reggelit előszíteni és még sorol‑
hatnánk. Ezeknek a betegeknek is el kell jutni az
orvosukhoz. Mindez időt és türelmet igényel. Na‑
gyon örülünk, hogy a tisztelt olvasó megfelelőnek
tartja a személyzet hozzáállását, segítőkészséget”
– áll a reakcióban. Szép Éva, Foto: -gp-
mikor, hova, milyen kapacitású mentőautót
küld ki reggelente, illetve már hajnalban, ha
pozsonyi szállításról is szó van. „Ameny‑
nyiben az átlagosnál több paciens igényli
a betegszállítást, úgy a központi, komáro‑
mi telepről tudunk átirányítani mentőautót,
erre már volt is példa. Megfelelő szakképe‑
sítéssel rendelkező sofőr-ápolók látják el
a feladatukat, hangsúlyozzuk, teljes hely,
és régióismerettel” – mondta Banai-Tóth
György. Az ügyvezető-igazgató elismerte,
2010.január 1.-i hatállyal személyzeti vál‑
tozásokra került sor, szándékuk az ellátás
javítása, az elvégzett elemzések pedig azt
mutatják, a döntés helyes volt. Átlagban
egy mentőautó három - öt beteget szállít
egyszerre, nincs kihasználva az autó kapa‑
citása. Szavai szerint a legtöbb gondot a tá‑
volság okozza: Párkány helyrajzilag mesz‑
sze van Érsekújvártól, Pozsonytól egyaránt.
A reggeli csúcsforgalomban köztudottan
nehéz bejutni Pozsony területére, nagy az
időveszteség. Ehhez még hozzájárul, hogy a
szállítandó betegek többsége, mivel súlyos
betegekről van szó, több figyelmet, segít‑
séget, türelmet igényel, nemcsak a sofőr -
KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ
6.
Hitelezési csalás a párkányi régióban
Hamis okmányokkal és igazolásokkal,
több mint 30-szor jutottak csalók hitel‑
hez a párkányi Tatra Bankon keresztül.
A csalás elkövetőit egyenként bíróság elé
állítják, a hamisító 5-12 évi szabadság‑
vesztésre számíthat.
Hamis bankszámlakivonatok előállítása,
okirat-hamisítás, álmunkáltatók nevében
kiállított jövedelemigazolások hamisításá‑
nak vádjával indult eljárás a 36 éves Oto
R. ellen. Ilyen papírokat több mint 30-an
vettek igénybe ahhoz, hogy 7-9 ezer eurós
hitelhez jussanak a párkányi Tatra Bank‑
ban, a kölcsönből 2-3 ezer euró a hamisí‑
tó markát ütötte. Az ügyfelek ezt követően
nem fizették a törlesztő részleteket. Szórád
György, az Érsekújvári Járási Rendőrka‑
pitányság bűnügyi igazgatója lapunknak
elmondta, már vádat emeltek Oto R. ellen
és a csalást elkövetőket külön-külön állít‑
ják bíróság elé. „Azok a személyek, akik
a csalást elkövették, tudatosan hamis papí‑
rokkal szereztek kölcsönt. Sok volt a közös
a leadott dokumentumokban, az elkövetők
azonban egymásról nem tudtak. Elkezdtünk
kérdezősködni, kutatni azután, hogy honnan
szerezték be a szükséges igazolásokat. Nem
igazán akartak beszélni erről, volt, aki nem
is ismerte névről azt, aki a papírokat besze‑
rezte, így nem volt egyszerű a dolgunk. Sok
mindent összevetve jutottunk el a hamisí‑
tóhoz, aki megkereste az embereket, rászed‑
te őket a csalásra, beszerezte az iratokat,
majd elvitte őket a bankba. Az intézkedésé‑
ért komoly százalékot kapott a kölcsönből”
– mesélte az ügy folyamatát Szórád György,
aki szerint nem az volt a nagy munka, hogy
megtudják, ki áll a háttérben, hanem az,
hogy hogyan bizonyítsák. „A szervező sehol
nem mutatkozott, és persze mindent tagad,
tagadott. Nem ez az egyetlen ügy, amelyen
dolgozunk. Vannak olyan gyanúsítottjaink,
akik mint üzlettulajdonosok, saját termékei‑
ket, tudatosan hamis papírokkal „eladják”,
persze olyan személyeknek, akik szintén lu‑
dasak, ők is viszik el a balhét, az üzletkötő
pedig jól jár, mert ugyanazt az árut kétszer
eladja különböző cégek, így például a Quat‑
ro és a Home Credit kárára” – magyarázta
Szórád.
370-tisíc eurová prestavba Vadašu
Ako sme vás už informovali v našom
januárovom čísle, na termálnom kúpalisku Vadaš sa pustili do renovačných prác
vo výške 370 tisíc eur (bez daní). Z dôvodu nízkej tržby počas zimných mesiacov
sa muselo siahnuť po bankový úver Dexia
banky, a to vo výške 83 tisíc eur. Tieto finančné prostriedky však Vadaš spláca už
v priebehu jedného kalendárneho roka.
„Zdôrazňujem, že sa nejedná o nový fi‑
nančný úver, len o kontokorentný úver, kto‑
rý sa vyznačuje tým, že nie je jeho použiteľ‑
nosť vopred stanovená. Každý spotrebiteľ sa
rozhodne sám, kedy a načo financie využije,
až do stanoveného limitu. Ak si z finančné‑
ho balíka čerpá, platí úrok, ak nečerpá, má
to na účte ako rezervu”- vysvetľoval Endre
Hogenbuch, riaditeľ Vadaša.
Podľa mienky Hogenbucha nudistickú
pláž vyvolajúcu rôzne ohlasy sa oplatilo
zriadiť, viacerí ju chvália a stali sa stálymi
klientmi. „Už aj tento rok sa zaujímali o ňu.
Áno, plánujeme ju zas’”- skonštatoval ria‑
diteľ.
Ako sme Vám to predčasom avizovali, v
týchto dňoch prebieha revitalizácia bazéno‑
vého areálu a sociálnych zariadení, aby sme
Vás v máji mohli privítať na modernejšom,
krajšom kúpalisku, ktoré ponúka väčší kom‑
fort ako doteraz. Na kúpalisku práve prebie‑
ha úprava zámkovej dlažby, príprava bazéna
Relax a stavba dvoch nových sociálnych
zariadení. Medzičasom sa práce rozšírili o
výmenu nového vodovodu na bazénový are‑
ál. Rekonštrukcie umožnili vytvorenie 15
pracovných miest.
Preklad: F.Cs., Lívia Németh
03/2010
Pre nedostatok peňazí sa
kruhový objazd neobnoví
Jediný kruhový objazd v Štúrove na
križovatke ulíc Svätého Štefana, Smetanovej a Jesenského ulici je vo veľmi zlom
stave. Slovenská správa ciest pre nedostatok peňazí vykonáva iba najnutnejšiu
údržbu.
Dezolátny a nebezpečný stav kruhového
objazdu pripomenula vo svojom príspevku
poslankyňa Kornélia Slabáková na febru‑
árovom zasadaní mestského zastupiteľstva.
Primátor Ján Oravec odpovedal: „Kruhový
objazd patrí pod Slovenskú Správu ciest.
Kruhový objazd bol vybudovaný ako do‑
časný v roku 2004 Technickými službami
mesta Štúrovo /teraz AVE Štúrovo/“. Vtedy
ešte ulica Jesenského patrila pod správu
mesta. Odvtedy sa kruhový objazd skoro
úplne amortizoval. Podľa slov primátora
môže mesto iba pravidelne upozorňovať
Správu ciest na nevyhovujúci stav objazdu.
O probléme cesty č l/63 vedúcej k mostu,
a o možnosti predísť dopravným nehodám
sme sa spýtali hovorkyne bratislavského
podniku Ivety Fedorovej. „Cesta pôvodne
patrila do správy mesta, neskoršie ju prera‑
dili medzi cesty prvej kategórie“- začala vy‑
svetľovať hovorkyňa, ktorá sama uznala, že
kruhový objazd nevyhovuje požiadavkam
cesty prvej triedy. „ Pre nedostatok peňazí
tento rok uskutočníme iba tú najpotrebnejšiu
údržbu.“- povedala hovorkyňa. Nevedela
povedať, koľko by stála úplná obnova. To
znamená, že v roku 2010 zostane v Štúrove
ďalej v použití takmer šesťročný dočasný
kruhový objazd...
Preklad g.p.
370 ezer euróból szépül a Vadas
Mint ahogy arról januárban beszá‑
moltunk, különböző felújítási mun‑
kálatok folynak a párkányi termál‑
fürdőben. A beruházás összértéke 370
ezer euró (adó nélkül), s mivel éppen
ezekben a hónapokban a legkevesebb
a bevétele a Vadasnak, a Dexia banktól
felvett hitelt a munkálatok miatt majd
83 ezer euróval kellett megfejelni.
Ezt a pénzt egy éven belül törleszti a
fürdő. „Hangsúlyozom, nem új hitelt
vettünk fel, hanem a kontokorens lett
megemelve. A bank nem kért mást,
minthogy még egyszer terheljük be a
Thermált és az alatta lévő területet”
– magyarázta lapunknak Hogenbuch
Endre, a komplexum igazgatója. A kon‑
tokorens egy olyan hitelkeret, amely
nem célirányos, a felhasználó maga
dönti el, mikor és mire használja, attól
függően, hogy szüksége van-e rá vagy
sem. Amennyiben meríti, kamatot fi‑
zet, amennyiben nem meríti, tartalék‑
ként szerepel a számláján. Hogenbuch
Endre szerint a tavaly oly sok embert
meghökkentő újdonság, a nudista
strand bevált, sokan dicsérték és visz‑
szajáró vendégek lettek. „Már az idén
is érdeklődtek az iránt, hogy lesz-e.
Igen, lesz“ – szögezte le. Mint azt már
korábban említettük, a Vadas Thermál‑
fürdőben nagy gőzerővel folynak a
medencetér és a szociális helyiségeket
megszépítő, felújító munkálatok, hogy
Önök májusban egy sokkal moder‑
nebb, komfortosabb és szebb fürdőbe
válthassanak majd jegyet. Jelenleg a
térkövek lerakása, a Relax medence
előkészítése, valamint a két új szoci‑
ális helyiségeknek helyet adó épület
építése folyik. Időközben a munkála‑
tok kibővültek a termálvizes főcsövek
cseréjével is, így az új medencébe
már új, korszerű csöveken áramlik a
kellemes termálvíz. A munkálatoknak
köszönhetően 15 személy kapott mun‑
kalehetőséget.
Szép É., Németh Lívia
03/2010
KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ
Kde mešká sanitka?
Problémy so záchrannou službou.
Naše noviny dostali sťažnosť v podobe listu o činnosti záchrannej služby, podľa ktorej sa od januára nadmieru znížila úroveň
prepravy nemocných. Sanitka mešká viac hodín od dohodnutej
doby a to nielen v prípadoch na väčšiu vzdialenosť, ale aj pri dovoze na polikliniku. Riaditeľ firmy MEDCom s.r.o., Banai – Tóth
Juraj povedal že je v nich záujme skvalitniť služby.
„Podľa mojich informácii je pre Štúrovo a okolie vyčlenená iba
jedna sanitka. Keď ma viezli do hlavného mesta, sanitka meškala sko‑
ro dve hodiny. Najprv sa zastavila pre pacienta v Chľabe, cestou späť
pre mňa, potom nasledovali ďalší pacienti v Kameníne, Brutoch, Svo‑
díne, Obide a v Čenkove. V Bratislave sme vyložili prepravovaných
v rôznych nemocniciach, pacientom bez doprovodu sanitár pomohol
s batožinami až na oddelenie. Vážne nemocní pacienti boli objednaní
na čas. Niektorí museli byť v Bratislave už ráno o šiestej hodine. Na
sanitárov sa nesťažujem, pretože boli nápomocní. Niekedy veru do‑
razí sanitka domov až neskoro večer. Myslím si, že dostatočné množ‑
stvo vozidiel a lepšia organizácia by boli riešením“ – stojí v liste.
Podľa našich informácií v prepravnej spoločnosti došlo v uplynulých
mesiacoch k výmene sanitárov. Noví zamestnanci nie sú obyvateľmi
nášho regiónu, preto si viacerí myslia, že nemajú dostatočné infor‑
mácie o obciach v regióne a preto dochádza k meškaniu. Záchranná
služba patrí pod komárňanskú firmu MEDCom s.r.o.. Riaditeľ firmy
Banai – Tóth Juraj nám povedal: V štúrovskom regióne zabezpečujú
prepravu úmerne podľa počtu obyvateľov štyri moderné sanitky. Jed‑
ná sa o plánovanú prepravu, to znamená, podľa predošlého nahlásenia
dispečer rozhodne kedy, kde a akú sanitku pošle ráno, poprípade nad‑
ránom, ak sa jedná o prepravu do Bratislavy. „Ak prepravu žiada viac
pacientov, môžeme poslať sanitku na výpomoc z ústredia z Komárna,
už aj na to bol príklad. Prácu vykonávajú odborne vyškolení vodiči a
sanitári, zdôrazňujem s úplnou znalosťou obcí a regiónu.“ – povedal
Banai – Tóth Juraj. Riaditeľ uznal, že k prvému januáru 2010 došlo k
zmenám personálu, účelom bolo skvalitniť služby. Vykonané kontro‑
ly ukazujú, že to bolo správne rozhodnutie. Jedna sanitka v prieme‑
re prepravuje 3 – 5 pacientov naraz, kapacita vozidla nie je využitá.
Podľa jeho slov najväčší problém spôsobuje vzdialenosť. Štúrovo je
ďaleko od Nových Zámkov aj od Bratislavy. Vieme, ako ťažko je do‑
stať sa do Bratislavy v rannej preprave, je to veľká strata času. Treba
brať do úvahy aj to, že väčšina prepravovaných pacientov, nakoľko
sú vážne chorí, potrebujú väčšiu pozornosť, pomoc a trpezlivosť zo
strany šoférov, ako aj od ostatných prepravovaných pacientov. „Pravi‑
delne sa opakujúcim problémom je, že pacient zaspí, potom mu treba
pomôcť pri obliekaní, pobaliť sa, pripraviť raňajky, atď. Aj títo paci‑
enti sa musia dostať ku svojmu lekárovi. To všetko je náročné na čas a
trpezlivosť. Veľmi sa teším, že ctený čitateľ hodnotí postoj personálu
za dobrý a nápomocný“ – stojí v reakcii.
Preklad: g.p.
Páchateľ bol do 8 minút
v rukách polície
12.marca krátko pred deviatou hodinou ráno došlo v Štúrove k
lúpežnému prepadnutiu. 57 - ročný muž z Maďarskej republiky vo‑
šiel so zbraňou v ruke do zmenárne a od pracovníčky žiadal penia‑
ze. Žena mu v obave o svoj život vydala asi 600,-€. Nezamaskovaný
páchateľ s peniazmi pokojne odišiel. Štúrovskí policajti do 8 minút
zadržali podozrivého muža, u ktorého našli zbraň aj finančnú ho‑
tovosť. Za zločin lúpeže hrozí 57 - ročnému občanovi Maďarskej
republiky väzenie až na 12 rokov. Novozámocký vyšetrovateľ dal
podnet na väzobné stíhanie obvineného.
Úverový podvod
v Štúrovskom regióne
7.
Falošnými dokumentami a potvrdeniami sa podvodníci, ktorým hrozí odňatie slobody na 5 až 12 rokov, dostali viac ako
30-krát k úverom od Tatra banky.
Zhotovenie falošných bankových výpisov, falšovanie úradných
dokumentov, fiktívne potvrdenia o platovom výmere od fiktívnych
zamestnávateľov – toto všetko má na svojom „konte” 36-ročný Oto
R. O takéto papiere sa uchádzalo až 44 osôb, aby sa dostali k úveru
vo výške 7-9 tisíc eúr v štúrovskej pobočke Tatra banky. Zo zapo‑
žičaných financií si páchateľ vyžiadal províziu 2-3 tisíc eúr. Po ad‑
ministratívnych záležitostiach však títo klienti vôbec nesplácali sta‑
novené splátky úveru. Podľa informácií Györgya Szóráda, riaditeľa
Policajného zboru v Štúrove, Oto R. je v súčasnosti obžalovaný z
podvodu a ostatných podvodníkov postavia pred súd osobitne. „Tie
osoby, ktoré spáchali trestný čin, úmyselne si získali úver falošnými
papiermi. Predložené dokumenty boli vo viacerých bodoch totožné
bez toho, aby páchatelia mali informácie o ostatných. Začali sme sa
zaoberať s pôvodom, spôsobom získaných potvrdení, ale podvodní‑
ci buď to nechceli prezradiť, alebo dotyčného Ota R. ani menovite
nepoznali, preto pátranie nebolo jednoduché. Po sumarizácii fak‑
tov sme sa napokon dostali k podvodníkovi, ktorý svojich poten‑
ciálnych klientov odviezol do banky a vydobyl si slušnú čiastku zo
získaného úveru“- informoval nás riaditeľ Szórád. Podľa jeho slov,
najťažším krokom bolo práve dokazovanie, totiž hlavný organizátor
striktne odmietal obvinenia a mlčal. Nie je to však v súčasnosti oje‑
dinelý prípad. Máme aj podozrivých majiteľov firiem v súvislosti s
predajom výrobkov cez sieť Quatro a Home Credit.
Vážení občania
Mestský úrad v Štúrove oznamuje občanom, že v našom meste
sa spracováva ROEP (Register obnovenej evidencie pozemkov),
ktorý slúži na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom.
Spracováva sa pozemková kniha, listiny z katastra a listiny z
archívu. Šetrením sa zistilo, že chýbajú prídelové listiny, ktoré
sa nenašli ani v Národnom archíve v Bratislave. Preto žiadame
tých, ktorí sú si vedomí, že takého listiny majú doma, prípadne
iné dokumenty, ktoré by pomohli usporiadať vlastníctvo, aby
priniesli kópie týchto listín na Mestský úrad v Štúrove, II. posch. č.d. 33 a 36 do konca apríla 2010.
Tisztelt lakosok!
A Párkányi Városi Hivatal értesíti a lakosságot, hogy városunkban feldolgozás alatt áll a ROEP (felújított földnyilvántartási jegyzék), amely a földterületek tulajdonjogát hivatott
rendezni telekkönyvi kivonatok, valamint kataszteri és levéltári
iratok feldolgozása alapján. A feldolgozás során megállapították, hogy hiányoznak iratok, okmányok, juttatáslevelek (prídelové listiny), amelyeket a Pozsonyi Állami Levéltár sem őriz.
Ezért kérjük azon lakosokat, akik birtokában vannak olyan
dokumentumoknak, amelyekkel segítenék a tulajdonviszonyok
rendezését, hogy az okmányok fénymásolatait adják le 2010.
április végéig a Párkányi Városi Hivatalban, II.emelet, 33 és 36
–os ajtó.
8.
KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ
03/2010
Senkinek sincs ínyére a graffitik letisztítása
A Párkányt és Esztergomot, Szlovákiát és Magyarországot összekötő Mária Valéria hidat évről-évre több
graffiti csúfítja. A két város tehetetlen, az illetékes útkarbantartó vállalatok évente letisztítják a vasszerkezetet.
Az ismeretlen „művészeket” pedig még az sem rettenti
vissza, hogy rajtaütésük esetén pénzbírságra is számít‑
hatnak, ehhez talán az is hozzájárul, hogy eddig egyetlen
elkövető kilétére sem derült fény.
Néhány éven át az illetékes útkarbantartó vállalatok egy‑
másra mutogattak, nem volt ugyanis olyan dokumentum,
amely pontosan előírta volna azt, hogy a Mária Valéria híd
esetén kinek mi a pontos feladata. 2007. június 18-án aláírás‑
ra került az a kormányközi egyezmény, amely a két ország
közös államhatárán lévő közúti határhidak üzemeltetésé‑
ről, fenntartásáról és korszerűsítéséről szól. Mindaddig egy
1978-ból származó, csehszlovák-magyar egyezmény volt
használatos. A Komárom- Esztergom Megyei Magyar Közút
Kht. Igazgatóságának a munkatársától Pischné Katona Zsu‑
zsannától megtudtuk, a magyar fél gondoskodik a híd kocsi
pályájának és mindkét oldali járdájának a téli üzemeltetési
munkálatairól, valamint végzi a közvilágítás és a hajózási
jelzések fenntartását és viseli a mindezekkel kapcsolatban
felmerülő költségeket. A szlovák fél gondoskodik a hídon a
kocsi pálya és mindkét oldali járda nyári üzemeltetési mun‑
káinak ellátásáról és téríti az ezzel összefüggő költségeket. Graffiti
ügyben azonban ez a dokumentum nem hoz változást, hisz a szlo‑
vákiai karbantartó vállalat joggal kérdezheti, mi tartozik a nyári, és
mi a téli karbantartáshoz? Ha a rajzok már télen is láthatóak vol‑
tak, miért nem lehetett őket eltávolítani és miért kell megvárni vele
a nyarat? A híd az érintettek szerint minden évben lemosásra kerül,
a Magyar Közút Kht. KMRF Esztergomi üzemmérnöksége a graf‑
fitiket időnként takarítja, a firkák folyamatosan újra termelődnek,
egy-két hét leforgása alatt az ismeretlen „művészek” újra alkotásaik‑
kal tetoválják ki a hidat. A szakembereknek gondot okoz az is, hogy
nem ismerik a graffitik elkészítéséhez felhasznált festékek vegyi ösz‑
szetételét, nem tudják, hogy a korrózióvédő bevonaton meghibáso‑
dást okozhatnak-e. A híd szerkezete az újjáépítés során olyan réte‑
get kapott, amely megkönnyíti a firkák eltávolítását, ezt követően
azonban ennek a bevonatnak a felhordását meg kell ismételni. Ha
tudnák, ki készíti a rajzokat, rongálás vétsége miatt feljelentést kez‑
deményezhetnének ellene.
Szép É.
Odstránenie graffiti je len otázkou ochoty?
Most Márie Valérie rok čo rok zohavuje množstvo sprejom
popísaných a maľovaných graffiti. Obidve pohraničné mestá sú
však bezmocné, hoci príslušné komunálne služby ich ročne odstránia za nemalé finančné prostriedky zo železnej konštrukcie.
Počas niekoľkých rokov komunálne služby sa dohadovali, lebo
neexistoval dokument ustanovujúci záväzné úlohy a pokyny v prípa‑
de prevádzkovania mostu Márie Valérie.
Dňa 18. júna 2007 však bola podpísaná medzinárodná dohoda o
prevádzkovaní a modernizácii cestnej komunikačnej siete a hranič‑
ných mostov. Dovtedy sa riadili na základe česko-slovenského kon‑
traktu z roku 1978. Pred dvomi rokmi v dohode „Signál“ zmluvní
partneri sa zaviazali prevádzkovať a rekonštruovať most. „Práva
spojené s prevádzkovaním realizujú podľa stanovených predpisov“
– informovala nás inžinierka Zsuzsanna Pischné Katona. Ako sme
sa dozvedeli od pracovníčky ostrihomskej filiálky Správy verejných
ciest v Maďarsku (Magyar Közút Kht.), maďarský zmluvný partner
má na starosti zimné prevádzkovanie chodníkov, ciest po celom mos‑
te a vykonáva údržbu verejného osvetlenia a signalizačných, navi‑
gačných zariadení riečnej plavby. Slovenský zmluvný partner zabez‑
Srdečne Vás
pozývame do
predajne hračiek!
Játékboltunkba
szeretettel várjuk
minden Kedves
vásárlónkat!
Medzi Tatra Bankou a
rybárskych potrieb Twister.
Fő utca 52, a Twister
horgászbolt és a Tatra Banka
között.
pečuje zas’ letné prevádzkovanie chodníkov, ciest po celom moste a
zabezpečuje všetky finančné náklady spojené s údržbou. V súvislosti
s graffiti však ani tento dokument neprináša ráznu zmenu, veď slo‑
venský partner sa právom môže pýtať, čo patrí do letného a čo do
zimného prevádzkovania? Ak sa graffiti objavia už v zime, prečo ich
nemohli odstrániť maďarskí partneri už vtedy? Podľa Správy verej‑
ných ciest v Maďarsku graffiti občas odstránia, ale stále sa objavia a
je ich stále viac a viac. Behom 1-2 týždňov po ich odstránení sú zno‑
va vytetované na moste. Odborníkom spôsobuje značné problémy aj
to, že nepoznajú chemické zloženie použitých farieb, sprejov a tak
nemajú ani tušenie, či sa neporušuje pri odstraňovaní špeciálny po‑
vlak proti korózii. „Železná konštrukcia mostu totiž dostala povlak,
ktorý umožňuje odstránenie takýchto „umeleckých diel“, avšak po
ňom sa musí nanášať nová, čerstvá ochranná vrstva“ – vysvetľoval
nám hlavný inžinier László Bognár. Podľa jeho mienky, ak by mali
k dispozícii informácie o „autoroch“ týchto kresieb, mohlo by byť
podané trestné oznámenie za vandalizmus a úmyselné poškodzova‑
nie majetku.
Preklad: F.Cs.
03/2010
9.
10.
03/2010
03/2010
11.

  
 

 
 

  
 
 


 


 







 
 
 


 
 


03/2010
EGYHÁZI ÉLET - HÚSVÉT - VEĽKÁ NOC
12.
Nincs itt!
Kispap koromban szívesen sétálgattam a
700 éves pozsonyi Szent Miklós temetőben.
Ebbe a temetőbe már a 18. század végétől
nem temetnek, így rengeteg öreg, elhagyott
sírt láttam benne. Gyakran annál a sírnál
álltam meg, amely a legelhagyottabbnak
tűnt, és ott imádkoztam. Gondoltam, úgy
sincs már senki, aki az oda temetettekért
imádkozzon.
Talán nem nagyon tévedek, ha azt állí‑
tom, hogy mindannyiunknak van egy, vagy
akár több olyan sírunk, amelyet renszeresen
látogatunk, gondozunk, imádkozunk felette.
Természetes, érthető tény, hogy ha elvesz‑
tünk valakit, aki közel állt hozzánk, arról nem
feledkezünk meg, hanem továbbra is szívünk‑
ben hordozzuk őt, és ez külső kifejezést nyer sír‑
ja gondozásában. Minél több rokona, ismerőse
volt egy embernek, minél többen szerették, an‑
nál többen látogatják a sírját. De vajon tudja-e
a kedves olvasó, hogy melyik a világ legláto‑
gatottabb sírja? Elárulom: a Szent Sír Jeruzsá‑
lemben. Zarándokok ezrei érkeznek nap mint
nap, hogy lássák a sírt. Pedig üres! Nincs ott
senki! Miért jönnek hát az üres sírhoz?
Ez a sír különb a világ összes sírjánál. Az
emberek nem gyászolni, sírni mennek hozzá,
hanem erőt meríteni. Attól a naptól kezdve, mi‑
kor az asszonyok jöttek húsvétvasárnap hajna‑
lán, gyászolva és zokogva, hogy megnézzék azt
a helyet, ahová Jézust temették, de a sírüregben
nem Jézus holttestét találták, hanem egy angyal
várta őket ezzel az üzenettel: „Ne féljetek! Tu‑
dom, Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek.
Nincs itt. Föltámadt, amint megmondta. Jöj‑
jetek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott.
Most pedig siessetek és vigyétek hírül tanítvá‑
nyainak: föltámadt halottaiból“. Az asszonyok
nagy örömmel eltelve gyorsan elhagyták a sírt
és siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványok‑
nak. (Máté evangéliuma szerint.) Attól a naptól
kezdve hangzik az örömhír a világ minden tá‑
ján: „Nincs itt. Föltámadt“. És ezért jönnek a
zarándokok oly nagy számban. Hogy ők maguk
is lássák, valóban üres a sír.
Ha mi nem is tudunk elmenni Jeruzsálem‑
be, hogy megnézzük a Szent Sír Bazilikáját,
mégis halljuk meg a húsvét vigíliáján fel‑
csendülő Alleluját, mely egész évben hangzik
templomainkban, hogy erőt öntsön belénk, és
vigaszt nyújtson a nehéz napokon. Nagyszom‑
baton látogassuk meg a szent sírt templomunk‑
ban! Lélekben kérjük Istent, hogy miközben azt
a helyet nézzük, ahol nyugodott, lelkünk mé‑
lyén mi is meghallhassuk az üzenetet: „Nincs
itt. Föltámadt. Most pedig siessetek és vigyétek
hírül szeretteiteknek: Jézus él, föltámadt ha‑
lottaiból“. Ezzel a belső hanggal megerősítve,
bár csak mi is futhatnánk, ahogy az asszonyok
is nagy örömmel eltelve siettek, hogy vigyék
a hírt! Bár csak több szeretetet, megértést tud‑
nánk vinni családjainkba! Bár csak erőt öntene
belénk is az üres sír a mindennapi gondok meg‑
oldásához!
Az asszonyok sírva mentek, de ujjongva
tértek vissza. A zarándokok fáradtan jönnek,
de megerősödve távoznak. A mi életünk is
– bár olykor a könnyek völgye – túlcsorduló
örömmé válhat, ha megértjük: Nincs a sírban.
Föltámadt, és ma is él!
Kedves olvasók, ha legközelebb szerette‑
ik sírjánál fognak állni, vagy esetleg az élet
keménysége túl nehezen sújtja a vállukat,
ha úgy fogják érezni, hogy az élet terhe túl
nehéz, és már nem lehet tovább haladni, lé‑
lekben álljanak meg Jézus üres sírjánál! Hi‑
szen Ő tudta, mi a fájdalom, a szenvedés, a
halál, de mindezt legyőzte, hogy vele mi is
győzedelmeskedjünk. Jézus üres sírja legyen
számunkra is a boldog remény forrása!
Mindannyiuknak boldog és áldott Húsvéti
ünnepeket kívánok! Az üres sírból áradó fény
és a föltámadt Krisztus ereje kísérje önöket
életük útjain! Márk atya
Niet ho tu!
Počas štúdií v seminári som sa rád prechádzal v 700 - ročnom bratislavskom cintoríne Svätého Mikuláša. V tomto cintoríne
sa už od konca 18. storočia nepochováva,
preto je tu množstvo opustených hrobov.
Často som zastal pri tom hrobe, ktorý sa
zdal byť najopustenejším zo všetkých, aby
som sa pri ňom pomodlil. Aj tak už asi nie
je nikto, kto by sa za nich modlil - hovoril
som si.
Azda sa príliš nemýlim, ak poviem, že kaž‑
dý z nás má jeden, alebo aj viac takých hro‑
bov, ktoré pravidelne navštevuje, stará sa o ne,
modlí sa pri nich. Je to prirodzená, pochopi‑
teľná vec, že ak stratíme niekoho, koho sme
mali radi, nezabúdame naňho, ale naďalej ho
nosíme vo svojom srdci, čo sa navonok prejaví
starostlivosťou o jeho hrob. Čím viac príbuz‑
ných, známych mal niekto, čím viacerí ho mali
radi, tým väčší počet ľudí prichádza k hrobu.
Ale viete, ktorý hrob je na svete najnavštevo‑
vanejší? Prezradím vám to. Je to Boží hrob v
Jeruzaleme. Tisícky pútnikov denne prichádza‑
jú, aby ho videli. A pritom je prázdny! Nikto v
ňom nie je! Prečo teda prichádzajú k prázdne‑
mu hrobu?
Tento hrob je najzvláštnejší spomedzi všet‑
kých. Ľudia ku nemu neprichádzajú smútiť,
plakať, ale načerpať silu. Od toho dňa, keď si
ženy išli na brieždení veľkonočnej nedele poz‑
rieť miesto, kde pochovali Ježiša, vzlykajúc so
zármutkom, ale v hrobe nenašli Ježišovo telo,
lež anjelské posolstvo: „Vy sa nebojte! Viem,
že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet
ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si
miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho
učeníkom: „Vstal z mŕtvych.“ (podľa Matúšo‑
vho evanjelia) Od toho dňa zneje radostná zvesť
vo všetkých končinách zeme: „Niet ho tu. Vstal
z mŕtvych.“ Preto prichádzajú aj zástupy pútni‑
kov, aby na vlastné oči videli prázdny hrob.
Hoci my nemôžeme ísť do Jeruzalema, aby
sme navštívili Baziliku Božieho hrobu, predsa
nech aj nám zneje veľkonočná Alleluja, ktorá
sa slávnostne spieva na veľkonočnej vigílii, ale
ozýva sa v kostoloch po celý rok, aby do nás vli‑
ala silu a bola nám potechou v ťažkých dňoch.
Na Bielu sobotu navštívme Boží hrob v našom
kostole. V duchu prosme Boha, aby sme hľadi‑
ac na miesto, kde odpočíval, v hĺbke duše moh‑
li začuť posolstvo: „Niet ho tu. Vstal. Rýchlo
choďte povedať svojim drahým: Ježiš žije, vstal
z mŕtvych.“ Týmto vnútorným hlasom po‑
silnení, kiež by sme mohli utekať, ako aj ženy
s veľkou radosťou bežali oznámiť zvesť. Kiež
by sme mohli priniesť našej rodine viac lásky,
porozumenia. Kiež by vlial do nás prázdny
hrob silu k riešeniu každodenných ťažkostí.
Ženy prichádzali s plačom, vracali sa s ra‑
dosťou. Pútnici prichádzajú unavení, odchád‑
zajú posilnení. Aj náš život, hoci je niekedy
slzavým údolím, môže sa zmeniť v prekypu‑
júcu radosť, ak pochopíme: Niet ho tu. Vstal z
mŕtvych a aj dnes žije!
Milí čitatelia, keď najbližšie budete stáť pri
hrobe svojich drahých, alebo vás azda príliš
tvrdo zasiahne ťarcha života, alebo budete cí‑
tiť, že život je príliš ťažký, že už sa nedá ísť
ďalej, v duchu sa postavte k Ježišovmu prázd‑
nemu hrobu. On vedel, čo je bolesť, utrpenie,
smrť, ale všetko to premohol, aby sme my v
ňom mohli zvíťaziť. Ježišov prázdny hrob nech
je aj pre nás prameňom radostnej nádeje.
Všetkým vám prajem šťastné a požehnané
veľkonočné sviatky. Nádej prúdiaca z prázdne‑
ho hrobu a sila vzkrieseného Krista nech vás
sprevádzajú na vašich životných cestách.
kaplán Marek
Magyar püspöki helynöke van a Nyitrai Egyházmegyének
Mint arról már a közelmúltban értesültünk, örvendetes hírrel szolgált a Nyitrai
Egyházmegye a magyar hívők számára.
Mons. Viliam Judák megyéspüspök február
1-jétől a magyar nyelvű katolikus hívek szolgálatára püspöki helynökké nevezte ki Ďurčo Zoltán érsekújvári esperes-plébánost.
-Elsőként Magyar Károly párkányi esperesplébánost kértük fel, röviden mutassa be az új
helynököt és mondja el e jelentős eseménnyel
kapcsolatos véleményét.
-Személyesen ismerem őt a szemináriumból,
ahova két éven át együtt jártunk. Esperes úr sze‑
mélye nagyszerű ennek a feladatnak az ellátá‑
sára. 56 éves, Vicsápapátin született. 1976-ban
szentelték fel pappá, Gútán, Komáromban és
Lekéren teljesített szolgálatot. Jelenleg Érsekúj‑
várban szolgál. Közel van Nyitrához, így min‑
den egyházi eseményről időben és megfelelően
tudja tájékoztatni a püspököt, hisz köteles a
püspöknek beszámolni azokról az ügyekről,
melyeket intéz, ő a kapcsolattartó, hivatalosan ő
képviseli a mi kéréseinket. Megfelelő helyzetis‑
merettel rendelkezik, ami azért is fontos, mert
az érsekújvári, párkányi és a zselízi körzetben
van a legtöbb magyar ajkú hívő és lelkipásztor.
-Számunkra ez azt is jelenti, hogy elkerülünk olyan „kínos” helyzeteket, mint a
tavalyi magyar nyelvű bérmálkozás volt?
Remélem, hogy ezután ilyenre nem lesz
példa. Fontos, hogy egy bérmálkozó ne csak
úgymond túl legyen a bérmálkozáson, hanem
valamilyen „útravalót” is kapjon. Ezentúl egy
magyarul beszélő püspöki helynök áll majd a
rendelkezésükre az egyes szentségek kiszolgálá‑
sára. Február 7-én Érsekújvárban az egyházme‑
gye püspöke iktatta be az új helynököt hivata‑
lába, délután ellátogatattak egyházközségünkbe,
hisz voltak olyan sürgős problémák, melyek mi‑
előbbi megoldást kívántak, és ezeket, ha időle‑
gesen is, de sikerült megoldani.
Farkas Zsolt, a Jópásztor Alapítvány elnöke
a következőket mondta el lapunknak:
„A Jópásztor Alapítvány üdvözli Ďurčo Zol‑
tán érsekújvári esperes-plébános helynöki ki‑
nevezését a Nyitrai Egyházmegyében, ahol a
közel kétszáz plébániából több mint ötvenben
magyar ajkú hívek is élnek. Zoltán atya több
éven át vezette a Jópásztor Alapítványt, amely
a Komáromi Imanapok megszervezéséért és a
felvidéki magyar kispapképzésért alakult meg.
Az egyházmegye magyar katolikus híveinek
gondozásáért felelős püspöki helynök kinevezé‑
se pozitív válasznak tekinthető a 2008. február
14-ei egyházmegyei felosztásra reagáló Nyílt
levélre, amely a felvidéki magyar katolikusok
anyanyelven történő lelkipásztori ellátásának
megoldását kérte az illetékes egyházi hatóságtól.
A Nyílt levelet a Jópásztor Alapítvány, a Páz‑
maneum Társulás, valamint a Mécs László Tár‑
sulás kezdeményezte, amelyhez a legjelentő‑
sebb magyar civil szervezetek is csatlakoztak,
25 ezren írták alá. Elmondható, hogy nem azon
keveseknek lett igazuk, akik – érdekből vagy
számításból – elhamarkodottnak nyilvánították
a Nyílt levél megfogalmazását, és sok esetben
félremagyarázták annak szándékát. A felvidéki
magyar katolikusok jogos kéréseinek kinyil‑
vánítása nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a Besztercebányai- és most már a Nyitrai
Egyházmegyében is magyar anyanyelvű lelki‑
pásztor látja el a helynöki feladatokat a magyar
papok és híveik körében. A Nagyszombati Fő‑
egyházmegyében püspöki szinten is megoldott a
helyzet, hiszen itt Orosch János püspököt bízták
meg a helynöki feladatokkal. A Jópásztor Ala‑
pítvány a magyar katolikusok többségének óha‑
ját szem előtt tartva továbbra is szorgalmazza,
hogy a kinevezett püspöki helynökök munkáját
olyan, a magyar katolikusok pasztorációjával
megbízott főpásztor koordinálja, akinek tevé‑
kenysége nem korlátozódik csupán valamelyik
egyházmegyére, hanem összefogja a felvidéki
magyar katolikus papokat és híveket, ezáltal
is elősegítve a lelki élet fellendülését a külön‑
böző egyházmegyék magyarok által is lakott
területein”. -gp-
03/2010
KULTÚRA
13.
Eszelős költészet
Mottó:
„A híd fontos szimbólum, meghatározó élmény az emberek életében, és döntő tényező
a folyó mindkét partja számára.”
Hogy az épp városunkban tartózkodó
hídőrök milyen „elrugaszkodott” művészetikulturális attrakciókra képesek, bizonyítja a
jelenlegi hídőr-család, Kanako Tsuruta, Rey
Alfonso Jimenez és kisfiuk, Haru Ea februá‑
ri produkciója is. Feladatukat felvállalva, egy
olyan installációt hoztak létre, mely minden
elemében az összetartozást, a folyó két part‑
jának egymáshoz való kapcsolódását szimbo‑
lizálta. Szimbólum már a projekt megnevezé‑
se is: Poesia excentrica – mostpons hídpons.
A híd szó szlovák és magyar megfelelőjének
„támasza, összekötője” a latin pons szó, mely
ugyancsak hidat jelent. És itt nemcsak a szó va‑
lódi jelentésére kell gondolni, de arra is, hogy
a latin, mint nyelv generációkon keresztül az
emberek közti hír(át)adás eszközeként volt
jelen. A művészpáros zene, fény, költészet,
grafika, festmények, hangfelvételek, fotók és
installáció segítségével igyekezett elénk tárni
a két part, az azt összekötő híd, illetve a két
város kölcsönhatásairól szerzett benyomásait,
meglátásait. A városi múzeumban és a hídőr‑
házban létrehozott tárlatot február 13-tól 28ig láthatta a különlegeset szerető közönség.
A megnyitón a művészek felhívták a publi‑
kum figyelmét arra, hogy milyen gazdag ez
a vidék természeti kincsekben, amit jelentős
mértékben fel is használtak projektjük meg‑
valósításánál. Gesztenyéből nyert festékkel
készítettek rajzokat, szőlőszemek felhasználá‑
sával pedig különböző formákat, virágokat. A
nagy mennyiségű kartonpapír is a helyi papír‑
gyár terméke volt, amelyre – mintegy kis ab‑
lakok – a környéken készített fotók kerültek,
vagy igazi musttal készített rajzok ábrázolták
művésznevén 1rey Havannában született.
A szobrászművész, muzeológus, művészeti
tervező 1Rey 1984-ben megalapította a La
Espirogira elnevezésű alternatív művészeti és
írócsoportot Havannában, melynek öt éven át
volt a vezetője. 1986-ban egyik alapítója volt
a Fiatal Művészek Nemzetközi Társaságának.
Eddigi pályafutása során Kuba, Etiópia és Eu‑
rópa különféle múzeumaiban, levéltáraiban és
egyéb intézményeiben tevékenykedett. 1993tól vezetője a Kölnben székelő Kubai Levél‑
tár elnevezésű kulturális csoportosulásnak.
Bár nem tartja magát fotográfusnak, eddigi
itt-tartózkodása alatt mintegy 40 ezer fényké‑
pet készített. Vallja, hogy képzőművész énje
ilyenkor a fényképezőgépet használja ecset‑
ként. Ebből születnek azok az alkotások, me‑
lyek magukban hordozzák a dokumentumjel‑
az összetartozás fontosságát. 19-én pedig, egy leget, mindamellett ott ragyog bennük a költői
Múzeumi Hosszú Éjszaka keretén belül erősí‑ meglátás is.
tették ezt az alapkoncepciót, ahol is az eszter‑
gomi és a párkányi tűzoltók segítségével egy
fénydialógust hoztak létre a két part között. A
térség természeti adottságait és lehetőségeit fi‑
gyelembe véve, a művészek végül katalógust
fognak készíteni azokról az értékekről, melye‑
ket ez a régió reálisan ki tud(na) használni.
Kanako Tsuruta Japánban, Fukuokában
született. Művészettörténetet, esztétikát és mu‑
zeológiát tanult Tokióban, majd tanulmányai to‑
vábbi helyszíneként Spanyolország és Német‑
ország következett. 1993-ban megalapította a
Komura Művészegyesület Tokióban, melynek
1995-ig vezetője is volt. 1998-tól Kölnben él.
Nagyobbrészt természetes anyagokkal szeret
dolgozni, mint a kő, fa, üveg, kagyló, stb. For‑
maművészetére jellemző a helyszínen megta‑
pasztalt élmények művészi megfogalmazása,
azok különös, furcsa térbeli elhelyezése.
A kubai/német Rey Alfonso Jimenez,
kép és szöveg: Juhász Gyula
03/2010
NAŠA MINULOSŤ - KULTÚRA
14.
Kürti kőtéskóstoló
Idén immár hetedik alkalommal rendezték meg Kürtön a Kőtéskóstolót a helyi faluházban. A Kőtéskóstoló ebben a faluban
egy nagyon régi étel fesztiválja. Ezt a hagyományosan böjtben készülő ételt máshol
csiramálénak, biracsnak is nevezik. Azokat
buzdították, akik értenek a készítéséhez,
hiszen az érdem az övék! Örvendetes, hogy
a nevezők között a tapasztalt gazdasszonyok mellett egyre több fiatal háziasszony is
bekapcsolódik, sőt férfiak is értenek az étel
készítéséhez. Az egyedülálló étel lelkes rajongótábornak örvend nemcsak a helyiek,
de a távolabbi vidékről érkezők körében is,
akik utoljára nagymamájuk konyhájában
fogyasztották az ételt.
Mint azt Danczi Mónikától, a rendezvény
főszervezőjétől megtudtuk, ez a rendezvény
azért is jó, mert kevés olyan van, ahol a házi‑
asszonyok munkássága is ki van emelve, ezért
vesznek részt rajta szívesen. Az idén rendha‑
gyó módon rendezték meg az eseményt. Mivel
rengeteg család érkezett kicsi gyermekekkel,
több kiegészítő programot is szerveztek. Sze‑
repelt a programban kézműves vásár, könyv
vásár, húsvéti kiállítás a helyi alapiskola éle‑
téből, kézműves foglalkozások, és locsolóvers
verseny, továbbá tűzzománc tárgyak és fafa‑
ragások árusítása, húsvéti asztal- és ajtódísz
készítés. Közreműködött Szendi Tünde és
Ilye-falvi Emese moldvai csángó népdalokkal
és kobzos kísérettel.
A faluházban ízlésesen megterített „régi”
(ezen hagyma, kolbász stb. volt, mint régen) és
„új” (modern, dizájnos terítésű) húsvéti asztal
várta a látogatókat. Ezen kívül a gyermekek
szövőgépen szőnyeget szőttek (kb. fél méter
hosszút), melyet majd a helyi könyvtárban állí‑
tanak ki, és mindenkinek – aki szőtte – ott lesz
a neve.
A kóstolón bírálóbizottság előtt sorakoztat‑
ták fel a kőtéssel teli tálakat. A legjobbak az
aranykőtés díjat nyerték el. Az elbírálás után a
közönség fogyaszthatta el a különleges búza‑
csírából készült mézédes finomságot.
A 26 kőtést szakmai zsűri – Póda Erzsébet,
az Új Nő szakácskönyveinek szerkesztője,
Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára, Sza‑
bó Andrea, a helyi iskola igazgatóhelyettese,
Melecsky Tibor, helyi borász, Bujna Terézia és
Balogh Rozália háziasszonyok – bírálta el. Az
5 legjobb kőtés nyerte el az aranykőtés díjat.
Akik készítették: a helyi cserkészcsapat rover
őrse (akik először kapcsolódtak be a verseny‑
be), a 12 éves Húska Bence (szintén először),
Kanyicska Ágnes, aki a közönségdíjat is el‑
nyerte, Sütő Rozália, valamint Gulyás Rozália,
aki egyben az aranykőtés vándordíjat is haza‑
vihette, mivel ő bizonyult a legjobbnak. A ván‑
dordíj egy fából faragott motívum, rajta rézle‑
mez, melybe minden évben bevésik a nyertes
nevét. Minden nevezőnek járt egyedi emlékdíj,
valamint a támogatók felajánlásából könyvek.
Húsvét közeledtével helyt kívántak adni a
szintén kiveszőben lévő szép hagyománynak,
azon locsolóverseknek, melyek az ünnep szép‑
ségét fejezik ki. Idén első alkalommal hirdet‑
ték meg a locsolóvers-költő versenyt. Azon
jelentkezőket várták, akik saját szerzeményü‑
ket, vagy akár klasszikus locsolóverseket vol‑
tak hajlandók elszavalni, megosztani azokat a
közönséggel. Sokan a helyszínen rögtönözve
írtak verset – voltak a komáromi, dunaszer‑
dahelyi és érsekújvári járásból is – melyeket
aztán a cserkészek olvastak fel. A zsűri – Száz
Ildikó, Sütő Judit és Szekeres Krisztina –
felnőtt és gyermek kategóriában is hirdetett
győztest, valamint oklevelet kapott a legfrap‑
pánsabb, legviccesebb és legszebb húsvéti
vers szerzője is. A 17 nevező szépen díszített,
hagyományos „hagyma lében” főtt húsvé‑
ti tojást kapott ajándékba. A versenyt a helyi
Kisbokréta citeracsoport kísérte. Ennek apro‑
póján a helyi cserkészek locsolkodásra is ihle‑
tet kaptak, és úgy döntöttek, felelevenítik a lo‑
csolkodást a faluban, és bizony meglocsolják a
lányokat úgy, mint régen volt szokás. Tisztelet
és elismerés a kürtieknek, legfőképp Danczi
Mónikának, akik minden erejükkel azon van‑
nak, hogy megőrizzék, és ne hagyják kiveszni
a hagyományokat. Bízunk benne, hogy jövőre
még több látogatót vonzanak majd Kürtre az
ilyen rendezvények.
Glázer Éva
Čaj – nápoj náš každodenný
Po Nových Zámkoch a Leviciach putuje
výstava s názvom Čaj - nápoj náš každodenný už na tretie miesto svojho pôsobenia.
Do konca mája 2010 ju budete môcť navštíviť v Mestskom múzeu v Štúrove. Výstava,
ktorá bude otvorená od začiatku apríla, sa
zaoberá (kultúrnymi) dejinami, okolnosťami a možnosťami konzumácie čaju v
európskych súvislostiach. Vystavené predmety odzrkadľujú skôr domáce vzťahy.
Výstava organizovaná Múzeom Jána Thaina
v Nových Zámkoch oboznámi návštevníkov
so zbierkovými predmetmi piatich sloven‑
ských múzeí a tým je umožnené vnímať svet
čaju v mnohých súvislostiach. Vďaka spolu‑
práci spoločností, ktoré čaj balia a predávajú,
návštevníkom je priblížená nielen minulosť,
ale aj súčasnosť čajovej kultúry u nás.
Čaj je jedným z vecí, ktoré považujeme
za prirodzenú súčasť nášho života. Je to však
oveľa viac ako obyčajný nápoj. Je to liečivý
zázrak prírody, práca ľudí na plantážach, päť‑
tisícročná kultúra Východu. Každopádne sa s
čajom spájajú chvíle oddychu a pohody, či už
v pohodlí našich domovov alebo v čarovnej
atmosfére čajovní, do ktorých na rozdiel od
minulosti má prístup každý.
Stalo sa to presne pred 400 rokmi, keď sa
roku 1610 čaj dostal do Európy prostredníc‑
tvom lodí holandskej Východoindickej spo‑
ločnosti. Vtedy bol ešte veľmi vzácnym tova‑
rom určeným výlučne pre panovnícke dvory.
V roku 1635 sa s čajom oboznámil Paríž, v
roku 1650 sa čaj dostal do Londýna a väčších
nemeckých miest. Ku koncu 18. storočia sa
čaj stal najobľúbenejším anglickým nápoj‑
om. Jeho cena sa znížila a stal sa tak nápojom
prístupným pre každého.
Prvá zmienka o pití čaju u nás je písomne
doložená v bratislavských záznamoch z roku
1745, avšak jeho konzumácia sa rozšírila až o
80 – 90 rokov neskôr, keď sa čaj začal variť v
kaviarniach a neskôr sa dostal aj do cukrární.
Ich atmosféru prináša bohatá škála čajova‑
rov, samovarov, medených čajových kanvíc a
čajových sitiek z 19- 20. storočia, ako aj ple‑
chovky s čínskym motívom na uskladnenie
čaju, ktoré kedysi stáli na policiach obcho‑
dov. Farebný sortiment dobových plagátov,
kartónových reklám a oznamov lahodí oku,
rovnako aj čaj v rôznych formách a baleni‑
ach. Môžeme tu vidieť čaj sypaný, viazaný,
lisovaný, aj porciovaný do filtrov a pyrami‑
dálnych vrecúšok.
Čajové šálky, čajníky, nádoby a serví‑
rovacie súpravy z porcelánu a kameniny ,
slúžiace na servírovanie a konzumáciu čaju
tvoria takisto zaujímavú časť výstavy, na
prehliadku ktorej Vás aj touto cestou srdečne
pozývame.
Mgr. Zuzana Császárová, historik
Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch
Úspešná vernisáž
Dňa 10.03.2010 sa pri príležitosti
XXV. Kultúrnych dní Bálinta Ba‑
lassiho v Mestskej galérii v Štúrove
konala vernisáž výstavy Spolku re‑
gionálnych výtvarníkov. Tentoraz
sa verejnosti predstavilo 21 tvorcov
v rôznych výtvarných disciplínach.
Autorov i hostí výstavy privítal Ti‑
bor Halasi – riaditeľ MsKS v Štúro‑
ve. Slávnostný prejav mala Boócz
Mária predsedkyňa MO Csemado‑
ku. Odborné hodnotenie predniesol
Gerstner Štefan, poverený vedením
SRV. Medzi hosťami výstavy sme
mohli privítať Szép Rudolfa, zástup‑
cu primátora MÚ v Štúrove, Attilu
Farkasa, predsedu kultúrnej komisie
MZ Štúrovo a ďalších milých hostí
z domova i z Ostrihomu. Decentný
kultúrny program predniesla hudob‑
ná dvojica ZŠ E. Adyho v zastúpení
Jutky Oroskyovej a Andrei Árono‑
vej. Okrem slávnostnej atmosféry
vernisáže bola skutočnosť, že sa na
nej zúčastnilo aj niekoľko nových
výtvarníkov, ktorí vstúpili do SRV v
priebehu minulého resp. začiatkom
tohto roka. Celá expozícia úspeš‑
nej výstavy po ukončení v Štúro‑
ve poputuje do Galérie v Šahách a
Osvetového domu v Tokode, resp.
do priestorov známej Limes galé‑
rie v Komárne, aby sme aj takýmto
spôsobom prispeli k šíreniu dobrého
mena regiónu a nášho mesta.
Text a foto: Ákos Gerstner
03/2010
KULTÚRA
Március 15. Párkányban
A 25. alkalommal megrendezett Balassi Bálint Kulturális Napok részeként emlékeztek meg a magyar szabadságharcról Párkányban. A rendezvény főszónoka, Csáky Pál, az MKP elnöke
volt, aki beszédében a „himnusztörvényről“ is beszélt.
Először az
Ady Endre Ala‑
piskolánál és a
sétálóutcai kop‑
jafánál tették le
koszorúikat az
egybegyűltek.
A megemléke‑
zés a helyi kul‑
túrházban foly‑
tatódott, mely‑
nek
nézőtere
szinte teljesen
megtelt.
Az
idén, nagy va‑
lószínűséggel a
politikai klíma és a közelgő választások miatt a megszokottól töb‑
ben vettek részt a rendezvényen. A kulturális műsor részeként fellé‑
pett a párkányi Szivárvány énekkar, a Temesvári Pelbárt Ferences
Gimnázium kórusa, a helyi gimnázium alkalmi irodalmi színpada,
a fellépők színvonalas előadással emlékeztek. Az ünnepi beszédet
Csáky Pál, az MKP országos elnöke mondta, aki a szabadságharc
egyes mozzanatait a jelenre vetítette át. „Nem létezik nép, nem léte‑
zik nemzet, amelyet meg tud törni a durva hatalom, ha ez a nép nem
hagyja, és nem akarja. Ha ez a nép olyan belső tartalékokkal, tar‑
tással és büszkeséggel bír, amelyről visszaperegnek a bigott táma‑
dások, az elnemzetietlenítő igyekezetek, bármiféle egyéb lépés, ami
megalázni akarná őket. S látjuk, mi történik most is Szlovákiában
a „himnusztörvénnyel“? Azokra hull vissza mind annak kritikája,
amit tettek, akik ezt velünk szemben megpróbálták kitalálni és fel‑
használni. A történelemben semmiféle helyzet nem lehet re‑
ménytelen, ha tudjuk, hogy kik vagyunk, ha tudjuk, hogy mit
akarunk, és ha van bennünk kellő elszántság” – mondta Csáky
Pál. Másnap délelőtt az Esztergomi Honvéd temetőben koszo‑
rúzással folytatódott a Csemadok Párkányi Alapszervezete által
szervezett megemlékezés.
Sz.É.
Nejcserés támadás Gergely Róberttel
Akik a vígjátékot szeretik, nem fognak csalódni a Nejcserés
támadás című, két felvonásos fergeteges vígjátékban, amelyet
a Gergely Theáter ad el elő április 24-én, Párkányban a Városi
Művelődési Központ színpadán.
A Gergely Theáter egy fiatal, vidám lelkes utazószínház. A Nej‑
cserés támadás Bencsik Imre ötletéből Straub Dezső átiratában jött
létre, a darab szerepeiben
Gregor Bernadett, Sáfár
Anikó, Harsányi Gábor,
Cseke Katinka, NémediVarga Tímea és Gergely
Róbert lubickol.
Mit tehet a feleségé‑
be szerelmes, de gyakran
kicsapongó férj (Gergely
Róbert) ha a szeretett
asszonyka (Gregor Ber‑
nadett) megunva férje
hűtlenkedéseit
bosszút
forral?
Bizony, a jó nevű
pszichológus-szoknya‑
pecér rémülten tervet
szövöget, hogy ezt a
számára iszonyatos bosz‑
szút elkerülje. Kapóra
jön számára a régi ütődött
osztálytárs
(Harsányi
Gábor) megjelenése. A két
férfi „zseni” terve azon‑
ban nem biztos, hogy úgy
sikerül, ahogy tervezték.
Mert ott van a lakásban a
nagy bonyolító (Cseke Ka‑
tinka), a takarítónők gyöngye! Amellett még egy újabb szeretőjelölt
(Némedi-Varga Tímea) és az osztálytárs rendőrnő kedvese (Sáfár
Anikó) is színre lép, hogy mégse legyen olyan túl egyszerű ez az a‑
múgy is feje tetejére állított világ. Mert a végén bizony már nem min‑
denki tudja, hogy ki kicsoda! Ahogy ez már az életben lenni szokott!
Forrás: www.gergelytheater.hu
15.
KULTÚRA
16.
Mindennapi italunk – a tea
Érsekújvár és Léva után immár harmadik állomáshelyére érkezik a Mindennapi italunk - a tea című kiállítás, amelynek 2010. május végéig a Párkányi Városi
Múzeum ad otthont. Az áprilistól látható
kiállítás mindenekelőtt európai viszonylatban tárgyalja a tea fogyasztásának (kultúr)
történetét, körülményeit, lehetőségeit, a kiállított tárgyak viszont a hazai viszonyokat
tükrözik.
Az érsekújvári Thain János Múzeum ren‑
dezésében öt szlovákiai múzeum gyűjtemé‑
nyi tárgyaival ismerkedhet meg a látogató, s
járhatja körül a tea világát sokféle vonatko‑
zásban. S a napjainkban teát forgalmazó, cso‑
magoló társaságok közreműködésének jóvol‑
tából nemcsak a hazai teázás múltja, hanem
jelene is nyomon követhető a kiállításon. A
tea egy azon dolgok közül, amelyeket életünk
természetes tartozékának tartunk. Pedig a tea
több mint egyszerű hétköznapi ital. Benne
rejlik a természet csodája, gyógyító ereje, a
teaültetvényeken dolgozók mindennapi fá‑
rasztó munkája, a Kelet ötezer éves kultúrá‑
ja. Mindenképpen a pihenés és a kényelem
percei, órái kapcsolódnak hozzá otthonaink
kényelmében vagy a mostanság igencsak
divatos, hangulatos teaházainkban, amelyek
most az elmúlt korok gyakorlatától eltérően
mindenki számára hozzáférhetőek.
Épp 400 éve, hogy a tea a holland KeletIndiai Társaságok hajóinak köszönhetően
1610-ben Európába jutott. Akkoriban még
nagyon értékes árucikknek számított, s csu‑
pán az uralkodóházak számára volt hozzáfér‑
hető. 1635-ben a teát megismerik Párizsban,
majd 1650-ben Londonban és a nagyobb né‑
met városokban. A 18. század végére a tea
vált a legkedveltebb angol itallá. A teaárak
csökkentek, így az ital mindenki számára
elérhető élvezeti cikk lett.
Nálunk az 1745. évi pozsonyi feljegy‑
zésekben bukkanunk a teafogyasztás első
nyomára, de elterjedése csak 80 – 90 évvel
később indult meg, amikor a kávéházakban
teát készítettek, majd a tea hamarosan otthon‑
ra talál a cukrászdákban is. Ezek hangulatát
idézi a kereskedelemi célokra használt, 19
-20. századi, igényes kivitelezésű teafőzők,
szamovárok, réz teáskannák, teaszűrők gaz‑
dag skálája, valamint a tea tárolására szol‑
gáló, többnyire kínai motívummal díszített
pléhdobozok, amelyek egykoron kereskedé‑
sek polcain díszelegtek.
A korabeli plakátok, kartonreklámok, hir‑
detések színes választéka szemet gyönyör‑
ködtető látvány, akárcsak a tea különféle
változatban és csomagolásban, hiszen szórt,
fűzött, sajtolt és filteres formában, valamint
piramiszacskóba csomagolva egyaránt meg‑
tekinthető.
A tea fogyasztására, felszolgálására szol‑
gáló porcelán és kőedény teáscsészék, teás‑
kannák, teáskészletek bemutatása szintén
érdekes színfoltja a kiállításnak, amelyre
minden kedves érdeklődőt szeretettel vá‑
runk.
Császár Zsuzsa, az érsekújvári Thain
János Múzeum történésze
Forma Fesztivál – Mikro Piknik
A budapesti székhelyű Felvidéki Magyarok és Barátaik Egyesület 2009-ben kiírt
„Phelwidek Photo 2.0“ fotópályázatára
olyan alkotók képeit várták, amelyek valamilyen módon kötődnek a Felvidékhez,
illetve az ott élő emberekhez. A legjobbaknak ítélt pályaműveket tavaly decemberben Budapesten már kiállították. Onnan
érkezett Párkányba az az anyag, mely
március 5-én került bemutatásra a városi
múzeumban.
A tizennyolc fiatal fényképész huszonhét
fotójából nyílt kiállítás a fényképészeti mű‑
fajok és technikák sokszínűségét vonultatja
fel. Megjelenik a tárgy- és a természetfo‑
tó, de éppúgy jelen van a szociofotó, a ri‑
portfotó, valamint ezek ötvözetei. A szépen
kidolgozott, nagyméretű képek a művészi
megjelenés mellett jelentős esztétikai élmény‑
ben is részesítetik a látogatót. A kiállítás
egyébként a párkányi VMK-ban, június 5-én
sorra kerülő, Forma összművészeti fesztivál
2010. évi megnyitó rendezvénye. A projekt
lényeges pontja a visegrádi országok hatha‑
tós együttműködése, valamint a határon át‑
nyúló kulturális összefogás Magyarország
és Szlovákia között. A Formafeszt-re azokat
az érdeklődőket várják a szervezők, akik a
Magyarországon, ill. Szlovákiában kiállított
képeket szeretnék egy helyen megtekinteni,
mi több, a hozzá tartozó zenei csemegéből
is szívesen csipegetnének. Ebből a kínálatból
láthattunk-hallhattunk most egy kis ízelítőt
Trencsík Pál (hegedű) és Tungli Tamás (per‑
cussion) előadásában. A megnyitó ideje alatt
működő tájékoztató jellegű prezentáció érde‑
mi információkat közölt a majdani fesztivál
arculatáról, melyet Trencsík Pál szervező és
Bakai Bence, az esztergomi Piknik Fesztivál
szervezője élőszóban is felvázolt. Elmondá‑
suk szerint a két fesztivál az idei esztendőben
egymást támogatva, mintegy kulturális fúzi‑
ót létrehozva segíti a másik munkáját, gazda‑
gítva annak tartalmát. Himmler György tanár
megnyitójában részletezte a társaság eddigi
törekvéseit, előre vetítve az ambiciózus fi‑
atalok jövőbeni elképzeléseit is. A képeket
további múzeumok, galériák, kiállítóhelyek
várják Pozsonytól egészen Prágáig.
Juhász Gyula
Forma Festival
– Mikro Piknik
03/2010
Združenie FMB so sídlom v Budapešti
v roku 2009 vypísala konkurz s názvom
„Phelwidek Photo 2.0“. Podmienkou boli
fotografie zobrazujúce život na Južnom
Slovensku. Po posúdení konkurzných
diel odbornou porotou, tie najlepšie boli
vystavené v decembri minulého roka
v Budapešti. Odtiaľ boli privezené a v
rámci vernisáže 5. marca uvedené v mestskom múzeu pre verejnosť.
Výstavu zostavenú z dvadsiatich sied‑
mich fotografií osemnástich mladých fo‑
tografov, charakterizuje rôznofarebnosť
fotografických žánrov a techník. Pekne
vypracované, veľkorozmerné snímky po‑
skytujú pre návštevníkov okrem umelec‑
kého aj značný estetický zážitok. Výstava
je otváracím podujatím Forma Fest-u 2010,
konaného 5. júna v MsKS Štúrovo. Ambíci‑
ou projektu Festivalu Forma je utužovanie
cezhraničnej kooperácie v oblasti kultúry
krajín V4, v prvom rade medzi Sloven‑
skom a Maďarskom. Organizátori festivalu
očakávajú tých záujemcov, ktorí by chceli
vystavené fotografie vidieť spoločne na jed‑
nom mieste, ba čo viac, užiť si aj hudobných
lahôdok patriacich k festivalu. Z tejto ponu‑
ky sme si mohli teraz vypočuť malú ukážku
v podaní Pavla Trencsíka (husle) a Tomá‑
ša Tungliho (percussion). Počas otvorenia
výstavy návštevníci mali možnosť vďaka
organizátorom spoznať projekt Festival
Forma pomocou projektorovej prezentácie.
Organizátori za Forma Festival Pavol Tren‑
csík zo Štúrova a za Piknik Festival v Ostri‑
home Bence Bakai, predostreli prítomným
hlavnú myšlienku a ciele podujatia. Podľa
ich slov, tieto dva festivaly si budú tento rok
navzájom pomáhať. Vo svojom otváracom
príhovore profesor Juraj Himmler špecifi‑
koval doterajšie úsilie tohto zoskupenia a
zhodnotil ich tvorivú, umelecko-kultúrnu
činnosť. Nemalým prínosom festivalu je
poskytnutie vhodného priestoru pre prezen‑
táciu aktivít mladých umelcov a vytvorenie
prostredia pre ich ďalšiu tvorivú prácu. Až
do otvorenia Festivalu Forma pocestujú
tieto inštalácie cez Slovensko, Maďarsko
a Česko – od Bratislavy až po Prahu – do
ďalších múzeí, galérií a výstavných siení.
Július Juhász, foto: László Németh
Sikeres megnyitó
Ez év március 10-én a Balassi Bálint Kul‑
turális Napok előestéjén sikeres megnyitónak
lehettünk tanúi. Városunkban már kezd hagyo‑
mánnyá válni a Körzeti Alkotó Kör egy – egy
művészeti megnyilvánulása. Ez alkalommal a
kibővült 31 tagból 21 alkotó hozta el, mutatta
be legújabb munkáját. A megnyitó ceremónia
keretén belül városi galériánkban az alkotókat
és a szépszámú nyilvánosságot Halasi Tibor a
Városi Művelődési Központ igazgatója, majd
Boócz Mária a Csemadok Párkányi Alapszer‑
vezetének elnöke köszöntötte. A tárlat mélta‑
tására ez évben is Gerstner István vállalkozott.
Ez évi kiállításunkat jelenlétével megtisztelte
Szép Rudolf, városunk alpolgármestere, Far‑
kas Attila a képviselőtestület kulturális bizott‑
ságának elnöke és nem egy kedves hazai és
esztergomi érdeklődő. A verbális megnyitót
az Ady Endre Alapiskola pedagógusainak ze‑
nei kettőse tette színesebbé Orosky Judit és
Áron Andrea szereplésében. A tárlat anyaga a
párkányi bemutató után ismét tovább vándo‑
rol. Ezúttal először Ipolyságra majd Tokodra,
valamint kibővített formában Komáromba a
nagy becsben álló Limes Galéria falai közé,
hogy így is gyarapítsa és terjessze városunk
kulturális életének hírnevét.
Kép és szöveg: Gerstner Ákos
03/2010
17.
03/2010
ŠPORT - NAŠA MINULOSŤ
18.
Návrh na najúspešnejších športovcov
v 90 - ročnej histórii športového hnutia v meste
1. Pavol Molnár - futbalista, 20 násob‑
ný reprezentant ČSR v rokoch1955 až1961,
prestúpil do Slovanu Bratislava, kde tak, ako
v Štúrove i v reprezentácii bol výborný stre‑
lec gólov. (1954-1961)
2. Ladislav Baran - futbalový brankár,
legenda, bol vyhlásený za najlepšieho bran‑
kára, celú kariéru verný nášmu mestu.
3. Ferdinand Suchovský - zápasenie, ma‑
jster Slovenska i tréner mladých zápasníkov.
Tréner: Ján Grillus.
4. Kazimír Szatmáry - tenis, majster Slo‑
venska, výborný futbalista, neskôr funkcio‑
nár FO.
5. Alexander Nikman - vodný motoriz‑
mus, trieda SD 1, dosiahol 4. miesto na ME,
3. miesto na M - ČSSR. Tréner a vedúci: Ju‑
raj Jung. (1970-1972)
6. Ladislav Pásztor - vzpieranie, repre‑
zentant ČSSR, majster republiky. Tréner:
Miloš Zelinka. (1971-1972)
7. Atilla Baka - vzpieranie, reprezentant,
majster SR i ČSSR. Tréner: Miloš Zelinka.
(1975-1977)
8. Atilla Hencz - vodný motorizmus, vi‑
acnásobný majster republiky ČSFR i SR.
Viacnásobný európsky i svetový šampión.
Tréner: Vojtech Hencz. (1983-08)
9. J.Tobiaš –L.Király - kanoistika, majstri
Slovenska. Tréneri Juraj Pál - Tibor Hostyák.
(1980)
10. Peter Pásztó - kanoistika, dvojnásobný
majster SR v kanoe dvojic, reprezentant. Tré‑
neri: Jozef Kužel, Juraj Pál. (1983-1984)
11. Katarína Csibová - džudo, dorastenec‑
ká majsterka ČSFR. Tréneri: Florián Dejcző,
Árpád Csányi. (1985)
12. Ján Bobek - kanoistika, majster Slo‑
venska, ako prvý kanoista získal medailu za 3.
miesto na M-ČSFR v dvojkanoe s V.Vankom.
Tréner: Jozef Kužel. (1986-1987)
13. Norbert Donovan - vzpieranie, majs‑
ter SR, 2. miesto v ČSFR. Tréner: Miloš Ze‑
linka. (1986)
14. Roman Skultéty - vzpieranie, 2.miesto
na M-ČSFR. Tréner: Miloš Zelinka. (1988)
15. Annamária Kovácsová - hádzaná, na‑
jlepšia hráčka a strelkyňa gólov, reprezentant‑
ka. Tréner: Ladislav Kovács. (1990)
16. Rastislav Kužel - kanoistika, viacná‑
sobný majster ČSFR Slovenska v roku 1993.
Juniorsky majster sveta a 2 x 5. miesto, v roku
1999 dvakrát 3. miesto v K 2 a K 4 na ME,
1. miesto v K 4 na predolympijských hrach
v Sydney. V roku 2000 semifinalista olympij‑
ských hier v Sydney v K 1 na 1000 metrov. V
roku 2002 majster Európy v K 2 i K4, majs‑
ter sveta v K 4. V roku 2005 majster sveta na
dračích lodiach. Tréner: Jozef Kužel. (19902005)
17. Silvia Szitásová - vzpieranie, ma‑
jsterka SR i ČSFR. Tréner: Miloš Zelinka.
(1991)
18. Kornél Saláta - futbalista, teraz hráč
Slovanu Bratislava, reprezentant Slovenska,
bol oporou zadných radov Slovenska v roz‑
hodujúcom zápase s Poľskom o postup na
Majstrovstva sveta do Južnej Afriky. Tréneri:
Záhradnicsek, Bielik, Tácsik, Toberný, An‑
cic. (2009)
19. Peter Gelle - kanoistika, reprezentant
Slovenska, viacnásobný Majster republiky.
V roku 2003 získal 3. miesto na ME, semifi‑
nalista MS 2008, 2006. Tréner: Jozef Kužel.
(2003-2009)
20. Ján Šušor - kanoistika, majster repub‑
liky, reprezentant SR, 3.miesto na ME C 2
500 m. Tréner: Jozef Kužel. (1995)
Vážení športovci, priatelia, ak máte i Vy
nejaké návrhy na koho sme zabudli, taktiež
i svoje hlasy doručte, prosím, do 20.mája
do lodenice pri moste p. Kuželovi, alebo do
Športhotela na štadióne p. Tobernému. Ďaku‑
jeme.
Jozef Kužel
Stalo sa pred 100 rokmi- 1910
6. marec – Skvelý úlovok štúrovských
žandárov. Chytili notorického zlodeja. Jozef
Otterkocsi lúpil v Budapešti, V Parkani sa
vlámal 3-krát, a od dvoch ľudí vylákal penia‑
ze s tým, že ich im vráti akonáhle si rozmení
1000 korún.
7. marec – Z pivnice gazdu Istvána Fo‑
dora niekto ukradol 2 sudy a zobral ich do
susednej pivnice Vincenta Nemesa. Klein
László obchodník zo zábavy zastrelil poľov‑
níckeho psa Antala Szabóa, ktorý stál 200
korún. Kone prepravcu Istvána Geröa sa na
ceste do Nány vyplašili, voz sa prevalil, kočiš
vyletel a zlomil si obe ruky.
2. apríl – Na železničnej stanici žandári
pristihli Mihálya Lakatosa, tuláka bez práce,
pri vlámaní sa do skladu.
9. apríl – V hostinci „Zöld vadász“ sa
uskutočnil banket na počesť poslanca za
robotnícku stranu Györgya Sacelláryho. Na
bankete sa zúčastnili všetci jeho voliči.
10. apríl – Do Parkane a Ostrihomu priši‑
el za doprovodu jazdeckej jednotky poslanec
za ľudovú stranu Mihály Vaszary. Na kostol‑
nom námestí ho predstavil pán farár Dr Ma‑
jer Imrich , potom poslanec predniesol svoj
program.
17. apríl – Vlak z Viedne do Budapesti ,na
ktorom sa viezol po okružnej ceste po Európe
Theodor Roosevelt o pôl deviatej zastal na
pár minút na Parkaňskej železničnej stanici.
Vedúci stanice niekoľkými anglickými slova‑
mi pozdravil bývalého prezidenta USA.
1. máj – Hasičská kapela a jazdecká jed‑
notka sprevádzala poslanca za robotnícku
stranu Gyulu Sacelláryho na námestie pred
kostolom, kde ho pozdravil Gyula Szekér.
11. máj – O 12 hodine sa zapálil slame‑
ný stoh Vence Szadóczkyho. Domáci uhasili
oheň vlastnými silami.
26. máj – Parkaňský dobrovoľný hasičský
zbor usporiadal tanečnú zábavu v hostinci
„Zöld Vadász“ (hostinec Krizsán), na základ
hasičskej veže.
6. jún – Povozca Gy. Miklósa, Ferenc
Dobó tak nešťastne spadol z koča naloženého
ďatelinou, že na mieste zomrel.
17. júl – Čln so 6 výletníkmi sa pri prístave
preboril, iba odvaha bratov Kósovcov zachrá‑
nila výletníkov od utopenia. Chlapci riskovali
svoje životy.
3. september – poobede sa na železničnej
stanici dostal pod kolesá cúvajúceho rušňa a
okamžite zomrel Nagy Bálint vypomáhajúci
cúvač.
2. október – Pre železničnou stanicou sa
pobili ostrihomskí a parkaňskí nájomní koči‑
ši.
23. október – I napriek tomu , že sa na
okolí vyskytli ochorenia cholerou, usporiada‑
li jarmok Simona Júdu. Správa o jarmoku je
dosť pesimistická: „Na jednom lepšom týž‑
dennom jarmoku je taký pohyb, akým sa de‑
valvoval slávny jarmok Šimona Júdu. Ani len
nepršalo. Ani chuť, ani nálada, ani kupujúci,
ani predajca“.
6. november – Predstavenie vo Veľkom
hostinci mal vynikajúci umelec Vígszinhá‑
zu, Ákos Bihari.
12. november – Na slávnostnom otvorení
úplne moderného Veľkého hostinca a Hotela
sa objavil parlamentný poslanec György Sa‑
celláry s manželkou, hlavný župan, župan,
dvaja okresní hlavní sudcovia a približne 100
popredných z Parkane a Ostrihomu.
10. december – Za organizácie Párkanyi
Társaskör uskutočnil známy poet Szávay Gy‑
ula prednes básní. Na klavíri spoluúčinkova‑
la umelkyňa Klára Bricht.
11. december – Župa zvolila súdnych de‑
legátov, z Parkane Vince Krizsán a Aladár
Klinda.
12. december – Na rok 1911 zvolila ko‑
márňanská kráľovská súdna stolica porotcov:
Géza Renner a Lipót Schiller st.
31. december – Parkaňský Ženský dobro‑
činný spolok Izraelita usporiadal vo Veľkom
hostinci čajové posedenie.
Zo správ Esztergom és Vidéke zozbieral: Ján Paulovics
Preklad: -gp-
Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Frunyó Csilla,
Anna Gallová, Glázer Péter, Juhász Gyula. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108-as számon, a [email protected] e-mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál vagy a művelődési központban.
Nyomdai kivitelezés és tördelés: DEEM Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget.
Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Szépová, redakčná rada: Roland Cucor, Csilla Frunyóová, Anna Gallová,
Peter Glázer, Július Juhász. O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: [email protected] alebo v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove.
Zalomenie a tlač: DEEM Design s.r.o. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Nyilvántartási szám / Registračné číslo: EV 2667/08
03/2010
19.
SPOMÍNAJME SI - EMLÉKEZZÜNK
„....visszahoz egy régi perc, megidéz egy
fénykép, míg csak élnem kell,
sose lesz ez másképp.
Ugyanaz a fájdalom, ugyanaz az érzés...
Hova lett a boldogság, hova a sok álom…”
Apróhirdetés
Riadková inzercia
„Szeretetben, fájdalomban szíve holttá sápadt.
Édes Jézus, adj nyugodalmat drága jó
apánknak”.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
halálának 5. évfordulóján drága
halottunkra
Fájdalmas szívvel emlékezünk április
8-án, halálának 4. évfordulóján
MAGYAR NORBERTRE
id. BOTKA FERENCRE
(1971-2005)
Szerető család
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm, el kellett indulni. Szívetekben
hagytam emlékem örökre, ha látni akartok,
nézzetek fel az égre. Te voltál a jóság és
szeretet, míg élünk, feledni téged nem lehet.
Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
virágot csak a sírodra tehetünk. Könnycsepp
gördül végig az arcunkon, nem feledünk soha
és hiányzol nagyon”.
Szerető családja
„Életedben csak szépet s jót adtál,
Bánatot csak egyszer, mikor meghaltál”.
Bánatos szívvel és fájdalommal emlé‑
kezünk halálának 25-dik évfordulóján
Fájó szívvel emlékezünk halálának
1.évfordulóján szerettünkre,
id. SZÁSZ BÉLÁRA
DIÓSI GÁBORRA
Szerető családja
Fáj a seb a szívemben, feledni nem enged,
mert olyan ember ment el, akit feledni nem
lehet.
Szerető családja
Dňa 16.4.2010 uplynuli 3 roky čo nás
navždy opustil manžel, otec a dedo
JURAJ HEVERI
Fájó szívvel emlékezünk
Česť jeho pamiatke
NEMES JOLÁNRA
Szerető családja
Manželka s rodinou
-Na predaj: 4-izbový byt, 92 m2, Štefáni‑
kova, poschodie 5/8. Tel.: 0903452252
-Na predaj: R.D. Obid, 2-izbový, po‑
zemok 400 m2, obytná plocha 68 m2,
tehla, ústredné kúrenie. Cena: 22 tisíc
eur. Tel.: 0903452252
-Na predaj: Nána, R.D., obytná plocha
140 m2, pozemok 457 m2. Plynové
kúrenie, mes.voda. Cena: 28000 eur.
Tel.: 0918247740
-Na predaj: vinica s chatou, Kamenný
Most, 1500 m2, elektrina. Cena: 3000
eur. Tel.: 0918247740
-Predám alebo vymením 4-izbový byt
za 2-izbový. Tel.: 0905284704
-Garamkövesden, Párkánytól 4 kilomé‑
terre parasztház nagy telekkel eladó.
Tel.: 0036303479909
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok.
Tel.: 0905983602
-Predám bufetový priestor na termálnom
kúpalisku Vadaš. Tel.: 0915799622
-Büfé eladó a Vadas Termálfürdőben.
Tel.: 0915799622
-Predám dvojizbový byt v Štúrove.
Cena: 34 tisíc eur. Tel.: 0905962474
-Predám stavebno-rekreačný pozemok
v Kováčove. Cena: 14 tisíc eur. Tel.:
0905962474
20.
COCHER ELEKTRO
Široká ponuka hodiniek
Mobilné telefóny
Samsung (Corby a Star)
dotykovým displejom
za prijateľné ceny a
v rôznych farebných
odtieňoch.
Hlavná 19, tel.: 036 7511 191
www.cocher.sk
03/2010
Download

Hat szűk esztendő a párkányi gimnáziumban Šesť ťažkých rokov v