BIOMETRIC, spol. s r. o.
Sídlo: Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
www.biometric.sk
iMGTRIC
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
Článok I.
Zmluvné strany
Obecný úrad DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Podacie číslo:
//-.r^S
/^OjJU
1. Zhotovíte!':
Došlo dňa:
\ Q "02-
2012
Obchodné meno:
BIOMETRIC, spol. s r.o.
Sídlo:
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
Zastúpeným:
Ing. Vladimír Galajda - konateľ
IČO :
438 74 801
IČ DPH :
SK2022498731
Bankové spojenie:
2397098251/0200
Zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 49662/B
(ďalej len „Zhotoviteľ")
2. Objednávateľ
Obchodné meno
: Obec Dunajská Lužná
Sídlo
: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Zastúpeným
: Štefanom Jurčíkom
:00400009
IČO
: 2020663755
DIČ
Bankové spojenie : 25522112/0200
(ďalej len „Objednávateľ")
Článok II.
Všeobecné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre Objednávateľa dielo
„Dochádzkový systém" podľa či. III tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a za dielo zaplatiť
Zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa či. V tejto zmluvy.
Článok III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť a namontovať pre
Objednávateľa kartový dochádzkový systém S980 (ďalej len „dielo), špecifikovaný v
prílohe č. 1 tejto zmluvy podľa podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky
spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Strana 1
BIOMETRIC, spol. s r. o.
Sídlo: Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
www.biometric.sk
BIOMETRIC
Článok IV.
Čas a miesto plnenia
I
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dokončiť dielo
v zmysle čl. III tejto zmluvy a odovzdať ho Objednávateľovi do 30 dní odo dňa
podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.
2. Miestom montáže a prevzatia diela je Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466, 900 42
Dunajská Lužná.
3. Právo na úpravu termínu má zhotoviteľ v prípade zásahu vyššej moci. Zásahmi vyššej
moci sa na účely tejto zmluvy považujú situácie neovplyvniteľné zmluvnými stranami,
akými sú vznik vojnového konfliktu, povstania a živelné pohromy /atď/.
4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne doručiť objednávateľovi oznámenie o vzniku, alebo
hrozbe vzniku akejkoľvek udalosti či skutočnosti, ktorá bráni alebo môže brániť či sťažiť
riadnemu a včasnému zhotovovaniu diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania
diela.
Článok V.
Cena diela
1.
Cena za vykonanie diela Zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena montážnych dielov) je
určená na základe cenového návrhu a jeho špecifikácia tvorí obsah prílohy č. 1 tejto
zmluvy.
2. Vyššie uvedená cena za dielo dohodnutá v prílohe č. 1 tejto zmluvy je nemenná a
zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela,
najmä nákup materiálu, dopravné náklady, montáž, zariadenie, uskladnenie odpadov,
garančné opravy a všetky ďalšie náklady, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu
všetkých zmluvných výkonov a na uvedenie diela do prevádzky.
3. K cene diela bude fakturovaná DPH v zmysle aktuálnych platných predpisov.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe
daňového dokladu - faktúry vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 14 dní odo dňa
doručenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú. 2397098251/0200. Faktúra zhotovená zhotoviteľom
musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia
zmluvy bez poskytnutia preddavku, t.j. faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr
v deň písomného potvrdenia Objednávateľa o dodaní, namontovaní, bezporuchovom
sprevádzkovaní diela (t.j. Protokol bez uvedenia vád, resp. Protokol potvrdzujúci
odstránenie vád diela zistených pri odovzdaní) a zaškolení zamestnancov Objednávateľa.
Strana 2
BIOMETRIC, spol. s r. o.
Sídlo: Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
www.biometric.sk
Článok VI.
Vykonanie diela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Súčasťou splnenia záväzku Zhotoviteľom je inštalácia zhotoveného programu na počítače
Objednávateľa, vykonanie skúšok osvedčujúcich prevádzkyschopnosť programu a
zaškolenie jeho pracovníkov s obsluhou programu. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť
návod na použitie namontovaného systému v písomnej podobe v slovenskom jazyku.
Dodanie, namontovanie, bezporuchové sprevádzkovanie diela a zaškolenie zamestnancov
Objednávateľa potvrdí Objednávateľ do 3 dní po splnení všetkých týchto povinností
Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi písomne v súlade s ods. 7 tohto článku zmluvy.
Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ v súlade s pokynmi Objednávateľa.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol
potrebnú súčinnosť.
Zhotoviteľ však nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním
alebo iným vplyvom objednávateľa alebo jeho zamestnancami, alebo vonkajšími
okolnosťami (napr. živelnou pohromou). Takto oznámené vady diela nemôžu byť ani
dôvodom na jednostranné odstúpenie od tejto zmluvy.
Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným vykonaním,
odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom, formou písomného
preberacieho protokolu.
O odovzdaní a prevzatí dokončeného a namontovaného diela je Zhotoviteľ povinný
spísať preberací protokol v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží
každá zmluvná strana. Ak budú v protokole uvedené vady a nedorobky je Zhotoviteľ
povinný tieto odstrániť a to v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa podpísania preberacieho
protokolu). V tomto prípade sa dielo považuje za odovzdané len po odstránení týchto vad
a nedorobkov.
Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na
objednávateľa odovzdaním predmetu diela.
Článok VII.
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať do 3 dní od vyzvania
zhotoviteľom a zaplatiť dohodnutú cenu. Ak objednávateľ preberací protokol nepodpíše
a nepredloží do 3 dní zoznam vad diela, považuje sa preberací protokol za podpísaný
a dielo za prevzate bez vad.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť podľa tejto
zmluvy.
Strana 3
BIOMETRIC, spol. s r. o.
Sídlo: Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
www.biometric.sk
S ^ Q M g T R I C
ipr
Článok VIII.
Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh, vrátane dodania
potrebného montážneho materiálu.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k
odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
Článok IX.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa
odovzdania a prevzatia diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a pre časti diela, na
ktorých boli zistené vady pri odovzdávaní a preberaní diela dňom ich odstránenia.
2. Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi vady predmetu diela, ktoré sa objavili pri
odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení Objednávateľ
uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si Objednávateľ na
základe vady uplatňuje.
3. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak
tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej
doby nezapočítava. Na opravované časti diela po záručnej dobe sa stanovuje záručná
doba 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady. Ak dôjde k výmene časti
diela, začne plynúť záručná doba na vymenenú časť diela znova od prevzatia novej veci.
To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Zhotoviteľ je
povinný vydať Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní
opravy a o dobe jej trvania.
4. Zhotoviteľ zodpovedá tiež za vady diela vzniknuté po uvedenom čase, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym resp. neodborným používaním
predmetu tejto zmluvy a z toho vyplývajúcim poškodením predmetu zmluvy
objednávateľom alebo iným vplyvom Objednávateľa alebo jeho zamestnancov, alebo
vonkajšími okolnosťami (napr. živelnou pohromou). Záruka sa ďalej nevzťahuje na
vandalizmus. Takto oznámené vady diela nemôžu byť ani dôvodom na jednostranné
odstúpenie od tejto zmluvy.
6. Objednávateľovi nepatrí právo z vad diela, ak Objednávateľ písomne neoznámi vady
diela, bez zbytočného odkladu Zhotoviteľovi po tom, čo ich zistil, najneskôr však do
uplynutia záručnej doby podľa tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v priebehu záručnej doby dôjde k akémukoľvek
zásahu do predmetu diela zo strany tretej osoby, bez predchádzajúce súhlasu zhotoviteľa,
stráca objednávateľ záruku a to v plnom rozsahu.
Strana 4
BIOMETRIC, spol. s r. o.
Sídlo: Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
www.biometric.sk
K I
MGTRIC
Článok X.
Zodpovednosť zo subdodávateľských vzťahov
Zhotoviteľ môže poveriť inú osobu zhotovením diela, resp. jeho časti. V takomto prípade
zodpovedá zhotoviteľ rovnako, akoby dielo zhotovil sám. Inou osobou sa rozumie podnikateľ,
nie zamestnanci alebo spoločníci podnikateľa.
Článok XI.
Sankcie
1.
2.
3.
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo na uplatnenie zmluvnej pokuty
nasledovne :
V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo v
prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela
podľa Článku VI bod 7 tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,1 % z ceny diela za každý začatý deň z omeškania, maximálne 5 %
z celkovej ceny diela. Táto zmluvná pokuta je splatná do 14 dní po doručení vyúčtovania
zhotoviteľovi.
V prípade omeškania Objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej
sumy za každý začatý deň omeškania, maximálne 5 % z celkovej ceny diela. Úrok z
omeškania je splatný do 14 dní po doručení vyúčtovania objednávateľovi.
V prípade uplatnenia nároku zmluvnej strany na úrok z omeškania je táto strana povinná
vystaviť faktúru, ktorú zašle poštou na adresu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany
dohodli splatnosť faktúr do 14 dní po doručení faktúry.
Článok XII.
Odstúpenie od zmluvy
1. Pred riadnym splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy
ukončená len dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy v zmysle tohto
článku.
2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v prípade omeškania
s úhradou riadne a opodstatnene vyhotovených faktúr podľa zmluvy, pokiaľ
objednávateľ neuhradí riadne a opodstatnene vyhotovené faktúry za uskutočnené práce
v dodatočnej lehote 7 pracovných dní od obdržania písomného upozornenia.
3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia prejavu o odstúpení druhej
zmluvnej strane.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné
sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za
vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak výsledné dielo bude mať zhodnú vadu
3x po sebe aj po vykonaných dvoch záručných opravách.
Strana 5
BIOMETRIC, spol. s r. o.
Sídlo: Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
www.biometric.sk
BIC M G T R I C
Článok XIII.
Ostatné dojednania
1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením s touto zmluvou, a nesmú ich zneužiť vo svoj
prospech alebo v prospech tretích strán.
2. Povinnosť uvedenú v bode 1 tohto článku zmluvy budú zmluvné strany dodržiavať bez
časového obmedzenia. Výnimku z tejto povinnosti má ktorákoľvek zmluvná strana len na
základe požiadavky orgánu činného v trestnom konaní alebo na základe požiadavky
iného štátneho orgánu k tomu oprávneného zo zákona, pričom dotknutá zmluvná strana je
povinná na to upozorniť druhú zmluvnú stranu s uvedením rozsahu poskytovaných
údajov.
3. V prípade, že Zhotoviteľ pri vykonaní diela príde do kontaktu s osobnými údajmi
zamestnancov Objednávateľa, je povinný počínať si tak, aby nedošlo v zmysle ustanovení
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov k ich zneužitiu, najmä sa Zhotoviteľ
zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku, tieto
nezverejniť, poskytnúť a chrániť tieto pred nedovoleným sprístupnením tretím osobám
hoc aj z nedbanlivosti.
4. V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi cenu diela, má zhotoviteľ právo si
namontovanú technológiu a softwere zobrať a objednávateľ je mu povinný zaplatiť
všetky náklady, zisk a škodu, ktorá mu takýmto konaním objednávateľa vznikla.
5. V prípade zániku niektorej zo zmluvných strán prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto
zmluvy na právnych nástupcov.
Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy je možné robiť formou písomných a
očíslovaných dodatkov, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa dohodli , že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len
písomne.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia právnym
poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 513/1991
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy alebo jeho časť je, alebo sa stane
neplatným či nevykonateľným nebude mať táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť vplyv
na platnosť či vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany
zaväzujú neúčinné a neplatné ustanovenia nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim
účelom a hospodárskym významom najbližšie k ustanoveniu tejto Zmluvy, ktoré má byť
nahradené.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky prípadné spory, ktoré by mohli v súvislosti s
touto Zmluvou vzniknúť, predovšetkým priateľským obchodným rokovaním.
Strana 6
BIOMETRIC, spol. s r. o.
Sídlo: Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
www.biometric.sk
DIVJGTR1C
7.
Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží jeden
rovnopis vyhotovenia zmluvy a zhotoviteľ druhý.
8. Zhotoviteľ a objednávateľ podpisom tejto zmluvy prehlasujú, že na ich majetok nebol
vyhlásený konkurz, ani nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, nemajú žiadne
daňové nedoplatky, nie sú v omeškaní s platením zdravotného a nemocenského poistenia
ani dôchodkového zabezpečenia a príspevku na poistenie nezamestnanosti pre svojich
zamestnancov, že im nehrozí úpadok a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli
ohroziť riadne plnenie ich povinností a záväzkov podľa tejto zmluvy. Nepravdivosť, aj
čiastočná, prehlásenia v tomto bode zmluvy zakladá právo ktorejkoľvek zmluvnej strany
odstúpiť od tejto zmluvy.
9. Zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto Zmluvy a prehlasujú, že
ustanovenia Zmluvy boli uzavreté v súlade s ich určitou, vážnou, zrozumiteľnou vôľou,
nie pod nátlakom a nie za jednostranne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany
potvrdzujú, že súhlasia s obsahom tejto Zmluvy, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu podpísali oprávnené osoby.
Strana 7
BIOM6TRIC
Cenový návrh
na dopyt od pána Zurkovej
Na základe dopytu odberateľa :
predkladá dodávateľ :
OU Dunajská Lužná
Dunajská Lužná
BIOMETRIC, spol. s r. o
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
Tel.: 421-0903013557
E-mail: [email protected]
IČO : 43874801
IČ DPH: SK2022498731
tento cenový návrh na odsúhlasenie ceny, spôsobu platby a termínu plnenia v zmysle
požiadavky odberateľa:
1. Cena za zariadenie
Popis
Katalóg
H i B f f é ŕ í M ® \V
Jednotkoví Jednotková
cena (EUR}: cena(SKK):
S880
559
16840,4340
CR10
Externá USB nahadzovačka kariet
65
1958,1900
Identifikátor^ 1
i
11
i
3MBBM MB&fcl
/ 'MM
MM'
EM
Bezkontaktná karta EM
|I
| 57,2394 I
1,9
Procramovévvb avenie
Dochádzkový modul - spracovanie
527
15876,4020
AttPro 50
dochádzkových údajov (licencia na 3 PC)
Dochádzkový modul - spracovanie
370,25
11154,1515
AttPro 50 LITE
dochádzkových údajov (licencia na 3 PC)
P_Remote
|
Celkom SKK:
" S S l M f l M B n
Terminál pre evidenciu dochádzky, farebný
displej, podpora viacerých formátov
1 -HW
l-SW
1-D
Podpora
I
Počet: lI Celkom EUR:
Inštalácia HW (normálne 184,3 € pri
objednaní do 31.12)
Inštalácia a nastavenie SW, školenie
Doprava podľa skutočnosti
Servisná zmluva na 12 mesiacov garancia servisného zásahu do 24 hodín,
vzdialená správa, aktualizácie. PRVÉ TRI
Spolu EUR bez DPH
1
559
16 840,4340
1
65
1 958,1900
!
švWR
50
|I
WM
95
fH'Ä ®
| 2 861,9700
1
527
15 876,4020
0
0
0,0000
1
30,1260
1
1
30,1260
105,8
0,35
3187,3308
10,5441
1
0
105,8
0
3 187,3308
0,0000
30%
30%
0
0
0,0000
^mM
40 754,45 Sk
Záručná doba.
Na komponenty a inštalačné práce je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu technického
zariadenia v mieste inštalácie. Na programové vybavenie je poskytovaná záruka 24 mesiacov.
Platená podpora.
Zákazníkom odporúčame podpísať zmluvu o podpore pri prevádzke programového vybavenia (servisná zmluva).
Cena ročnej podpory, počas ktorej má zákazník nárok na nové verzie nainštalovaného SW (Update)
a našu podporu je 30% z ceny nainštalovaného programového vybavenia podľa formy podpory,
o ktorú má záujem.
Servisná prehliadka.
Raz ročne doporučujeme vykonať servisnú prehliadku systému. Pri servisnej prehliadke sa preveria funkcie technického
vybavenia systému a vykoná sa údržba inštalácie programového vybavenia. Cena prehliadky závisí od potrebného času
na prehliadku, dopravných nákladov a použitého materiálu (výmena batérií a iných vadných dielov ...). Servisná
y
prehliadka sa dojednáva v servisnej zmluve.
2. Spôsob platby : faktúra so splatnosťou 14 dní od vystavenia.
3. Termín plnenia : dohodou
Dátum vystavenia cen. návrhu :
Vypracoval:
Dátum platnosti cen. návrhu :
14 12.2011
Ing. Vladimír Galajda
30 dní od dátumu vystavenia.
Download

iMGTRIC - Obec Dunajská Lužná