t.
M I N I n^LI ZAC IA, ZH OD N OCOYANI E
A zuE5KoDfroianrc
LAlllltltt
illllllG"AK||
AtTERlATiul
snMctrn zismullnsuRoufr"ro
srdoox00pAD0u
JanaCernick*,
Andrea
Mi1kutovd
a
a
pouilnu hs.lurajspes
trtoglf.ilE
rrurlirr- JEDlt0DUClt[
crsnI opArounEnu
uPLw
tlEnrzlrclstnn$pARouAtE
zurnmimnoilrr m rrrxniruidmounrEno
znrnu
RNDrSlmonaVanddkovd
a
a
pnrynZum
unrrndtouE
zH0llll0TElttE
ooplnoWctt
otEJou
mnrlrRcrncrfn hq.Steran
Kuia
Ittltizl srnnfm
porucnrou
rrunolurmAurct
zAinils xouonosniu
f spfiro-iiirciOnr
ilAsrouElstru
Laubertov{,
M, GerhaftovL,
K,
a
o
2,
PREDPISY,DOKUnENTY, KOnENrAne
'
'
.
.
'
'
.
'
'
'
3,
grzputiliZBER
iluiln zlgtzprGtm
EtEKTRoottpADu
Kotemiv
gulli ool(0lfGA
R0l(u
2015usrrrvoBGE
lrAn2000oByrATE[ou
oorolALlzoumfz Kotektiv
P0sLAllGl
oplirowr
scruAuu
ilouEtu
z[xotu0 oopAuocr,
rronfpnutnruunintD0pARrA]ilEltTU
Kolektiv
UIADA
scwAum
ilouEtY
zAxottou
upnnuu,riicrcn
ttrrzprGlE
drrr u EEI(TRoZARIADEIIAGH
- -- APRI
PRlEilYsruiclt
liluARncn
ApRtpRAUUJE
louEru
uoorfno
zAxorl iotefi,
OgUontEru
,,0BEZUCtty"
fnnouiuonEtoPR0STREIIA
UBRATTSTAUE
npUXliinrnAsHouTl
MgnRudoltPado
zttpSttlr
0srrunoopnooWm
uOo
urii Korekrv
uRGHti
STER
uzllllnJ0cl
upRocrsr
noxnEro
xusouEto
innourtto
ztru(oyAltA
JanaPiroilkovit,
Jarmila
Trpievsk{,
Blanka
Holkov|
popEu.lrnonovAttY
ilE0zltlttllTtllZBEBU
AspRAGouAmA
ErEt(TBggDpAou
n uloisruouWnorxou
ilATRlu
lng.Stefan
Kuia
porlolospoDrlnsryn
oopADy
n cuozoR0tE
drry y KoTTExTE
prof.lng.MdriaAngetovilovit,
lng.etlng.MariilnSudzina,
phD
PhD.,
HYllB0llnmunercrE
SPRAG0UAnE
furouz EtEt(TBtctG,l
ortfrour,lpEGE
uHyDBonoE
soDlor
lvanaKobialkov1,
Tom65
Havlik
lmizA
PRlBBzllltA
P0GTY
uYzBtEnnffcn
0p0TREB0uAilfct
uozlottt tns,
Stetan
Ku6a
P0KUTY
znpoRu$ounilE
PREDPls0u
uoBtAsTt
oopmouEtto
ttospoorlnirul
I
znzirclsiouAltE
ouzouSn
Kolekfir
SPEKTNUN
'
'
'
.
.
.
'
'
.
.
.
'
KA[EilDl[Rlull
- sEpTErfiBER
PRE
zozrilnnn,
sAD0u
AunoHBADou
20ts(g6.ni m. rfioe[f
Q0Plp_Y
phD.
lng,etIng.Mariiln
Sudzina,
PhD.,lng.
Katarina
Rovn6,
zAlozEilltmgonnrtiRnsPRAGoUAlllAPRtEitISEtffcromnoot
rns,zitaTak66ov6
pniRoou
PBIEIIRADA
llADUllAJl
JEPRE
BoylAxou
lnozBou
AtoR0p0u00 Kotektiv
I(AUZA
]|0CH0UCEKotektiv
yivoJu KAuzE,lmooui Korektiv
ufu0Ju touzEinim zmrnu [BE]ftllct Kotektiv
y ton[0nuAcH
PAsiulfY
00ilSETni
PEtllAzE
AJu ]tBAzoclt Bc,Katarina
Arvayovit
P0ZIAR
u mrAuP[0PRAUDEp0DoBITE
sp0souto
uziltETEllE
0npAuu Korektiv
IIAPBOJEKTE
]IOYEJ
,BI|IIOTAIfZA
GEIIERIIGIE"
SAPIIIIIETA
AJSTU KOIEKIV
Pl|DUIutUmi
tiltROzpocu Kotektiv
zilE0tsTnlr
rrinnirnuiil rouurAuvtrt
0ttpAoon Korektiv
sTARllult
tun0psxrcH
lEsou
u0ir uniutlZrtrrololrrrcxf
I rroroclcrE
o0srtoxr
Kolel<tiv
Kafendiriurn pre odpady zo zahrad, sadov a vinohradov
lng. et lng. Marihn sudzina, PhD.,lng. Katarina Rovn6, phD., splJ v Nitre
KALEIIDANIUU PRE ODPADYZO ZIHRAD, SADOVA VII{OHRADOV
SEPTEMBER
2Ot3 136.Az +O.t(2Oeilt
1.oKRASNA
zAnnaon- nrruAule
AGRoTEcHNtcKE
urony luoZruosl wuZmn n
spRAcovANtA
vzNtKNurExo
BtooDpADU)
V tomtoobdobiv ovocnychsadocha zAhradtrch
likvidujeme
prestarn
ute,nepotrebne
ii nadmernepoSkoden6
ovocn6stromy a kry.Vzniknuty
drevnyodpadm62emezu2itkovaf
(napr.v
zAvislosti
od
mno2stva
palivo
a
objemu)
drvenim,
ako
di
navyZ okrasnych
zdhonova plochodstrdnime
casti,resp.cel6listrobu
yyrobkov
r6znych
drevenych
alebo
na
dekoradn6
0dely
nateokrasnedreviny,ktor6sri neuzhlhdne,
ponadpriemerne
(estetickyzaujimav6tvarykmeiov i koreriov).
Skodeneci nepotrebn6,
a to i s korenoyym
balom.Nadzemn6
castiuzniknut6ho
sa na najmdodstrdnenie
drevnatehoodpadumoZemedrvit a v na- Zameriavame
stromovnapadnutych
sledujucomrokuvyuZitpre mulcovanie
v okrasnychdastiach 56rkou,ktor6vykopemei s korerimia wniknutyodpadzlilwF
zdhrady.Hrub5iekondrevyuZijeme
nazdrav6stromy.
ako palivov zdhradnych
a dujeme,abysa chorobaneroz5irila
interi6rovych
krboch.Odpadz poslednych
plotov iast opadan6holistiazhrabujeme
rezovZivlTch
a podl'amoZnosti
kompo+
kompostujeme.
je listy rOznychdruhovstromov
tovujeme,pricomnajlepSie
ZvySlfykvetinna letnidkovych
kosadkou.Kompostz organickeho
zdhonochbud'kompostujeme, posekafnapriklad
odpadu
aleboich moZemezaryliovat
ihlidia,a z drevnejk6rysa mo2epoua obohatittak p6duo organickri tuoren6holistimvrdrtane
hmotu.Postupnelikvidujeme
kyslostipody.
kvetinoveziihony- odpadm6- Zit na zvySovanie
Zemekompostovat,
resp.vhodn6druhykvetinusuSitv rdrmci
floristiky.
3. ZELENINOVAZAHRADA- AKTUALNE
VyzretyzAhradnykompostm62emezapracovatdo p6dy urAGROTECHNTCKE
UrOruy(MOZNOST|
VyUZmAA
denej pre ulsadbu ihlicnat'ichokrasnychdrevin,listnatych
spRAcovANtA
vZN
I
KN
UTEHO
B|OODPADU)
okrasnychkrikova stromov,resp.skupinov0r4ysadbu
okrasOdkvitajuce
nychtrdv.
burinyna zeleninovych
zdhonocha pri chodnickoch
vyplejeme
a
zlikvidujeme.
Nie
s0 vhodn6na kompostoPrizakladanitzv.
malychvodnyichpl6chzapracujeme
vyzrety
vanie,lebo na jar by sme zapracovanim
kompostudo p6dy
organic(yodpaddo prislu6n6ho
jedpre
substrdtu pestovanie
podstatelysievali.Burinuv5ak m62emezuZitkovat
buriny
v
notlir4ych
druhovbahenniichrastlin.
ako n6stielkupod stromy.
Odkvitnut6kvetyruZi,kvitnrjrcich
okrasnychdrevini letniciek
po zberezeleninymdZemezalolitbiopaNaplocheuvol'nenej
odstranujme
a popri kompostovani
ich m62emer4yu2if
aj na
renisko,
najlep5ie
orientovan6
severojuZnym
smerom.SpraaranZovanie
ikebdn.Triraz kosenychpl6chsa kompostuje.
cujeme v riom vSetokorganick! odpad zo zAhradyvrdtane
listovky.Zvy5kyzeleniny(napr.rajdiakov,papriky,kalerdbov)
kompostujeme.
2. OVOCNAZAHRADAA VINOHRAD. AKTUALNE
AGROTECHNICKEOXOI.IY(MOZNOSTIVYUZ|TN A
spRAcovAN
tAvzNIKNUTEHO
B|OODPADU)
aaaaaaaaoaaaaaaaaoaaaaaaaaoaaaaaoaoaaaaaoaa
lng. Zita TakdEovl*
zALoZEl{IE LABoRAT6Rn spnAcovAt{ tA pRrEuys ELtWcu o DpADov
Na 5. medzindrodnejvedeckej
konferencii
Odpady- druhot- zmluvyo wniku Laboratoriaspracovaniapriemyselnych
odpan6 suroviny,
ktor0usporiadaliv
dioch 4. - 2.6.2013v Liptov- dov(LSPO)medziKatedrouneZeleznych
kovova spracovania
skomJdrnedlenoviaKatedryneZeleznjrch
kovova spracovania odpadovHF TUKEa Vfskumno-u.ivojoWm
centrom2eleziarodpadovHutnickejfakultyTechnickejuniveaityv Ko5iciach ni Podbrezovd.
s.r.o.
pri prileZitosti
jubileavedrlcehokatedul2namn6ho
Zivotneho
Existenciu
laboratoria
dha4.6. 2013 podpisaliprorektorpre
prof.
Toma6a
Havlika,
podpisaniu
do5lo
k
sldvnostn6mu
ry
wdeldvanie
TUKEprof.PavelRaschman,
dekanHutnickejfaKatedn neZeleznich kovov a spracovania odpadou Hutnicka fakulta, Technicke univezita v Koliciach
39
6.97zots
oDPADY
zariadeni,pou2it6prea elektronickych
kultyTUKEdocentPeterHorriak,vedtci katedryKNKaSOHF odpadz elektrickych
podobne.
Vyskumn6a pedaa
a
akumuldtory
TUKEprof. Tomd5Havlika riaditelZPViskumno Wvojov6ho nosnebat6rie
poZiadavky
Eur6pskej
plnia
priamo
KNKaSO
gogick6aktivity
centra,s.r.o.prof.LudovitParil6k.
prim6rnych
nedostatok
akttny
uvedomuje
uZ
unie, ktord si
centrum,s.r.o.(ZPWC, s'r'o')bolo
politiku,kde
ZP Vyst<umno-vyvojov6
na nov0surovinovu
a pretosa zameriava
surovin
a.s.v roku2008' Spoloc- jednVm
Podbrezovd,
zalo1en,6Zeleziarnami
je
recykmiery
pilierov
zvy5ovanie
zakladnVch
z troch
producennost2P,a.s. patrimedzipoprednychslovenskych
venuje
sa
KNKaSO
kovy.
nedostatkov6
na
zameran6
z ocele ldcie
rur a inVchproduktova poloproduktov
tov ocelbr4ych
kovov,nevyhnutnych
recykl6ciitychtonedostatkoWch
hlavne
dc6rskejspoVytvorenie
investorov'
bez 0dastizahranidnych
pre hightechtechnologiea vyrobuzelenejenergie,ako su
locnostiZp WC, s.r.o. bolo logickymvytistenimdlhorocnej prvkyvzdcnychzemin,cin, litium,kobalta podobne'
cinnostije
orientdcie2p, a.s. na yyskuma vwoj. Predmetom
odpadovuznika- Zmluvao zriadeniLSPOmedziKNKaSOHFTUKEa Zp WC,
okreminehoaj Wskumv oblastispracovania
pre obe zucastnen6strany'Je
j0cichpri rryrobeocele.ZP WC, s.r.o.md ambiciestatsa vy- s.r.o.je r4znamnymkrokom
prof.Havlikaa prof' Parildka
rlsilia
pracoviskom,
ktor6budeakceptovane vysledkomcielavedom6ho
znamnymWskumnVm
v oblastivyspoluprdrcu
vz6jomn0
na dlhorocn0
a nadvdzuje
aj na medzindtrodnom
Poli.
pri vyrobe
vznikaj0cich
odpadov
skumua Wvojaspracovania
odpadovHFTUKE
kovova spracovania
pre
priestor
KatedraneZeleznych
vytvori
sa
LSPO
ocelev 2P,a.s. Prostrednictvom
cinnostv oblastispracorealizujesvojuvedecko-vyskumnt
techvhodn6
sa
przxou,
zabezpecia
s
spoluprdcuSkoly
odpadov'V [zku
a komundrlnych
vaniaa recykl6ciepriemyselnych
pre realizaciu
vyskumua Wvoja
podmienky
a materi6lne
nicke
na
zameriava
odpadovsa v sucasnosti
oblastipriemyselnVch
verime,2e
Pevne
odpadov'
kovonosnych
v oblastirecykldrcie
recyklirciufletov z Wroby leleza a ocele, sterova trosiekz existencia
v podobe
prinesie
ovocie
laboratoria
spominan6ho
media inych'Z
vyrobyhlinikaa zinku,iletov z pretavovania
aj
aplikovat
doskoro
moZno
ktor6bude
vysledkov,
kvalitnych
odpady,hlavne
odpadovs0 to najmAkovonosne
komun6lnych
do przxe.
pripitku/pripodpisovanizmluvy
Obr.:ZI?vaprot. Havlik,prof' Paril6k'doc Horhaka prof. Raschmanpri sl'vnostnom
aaaaaaaaaaaaa
aaaaao..oaaa"""o""t....o'
kolektfv
PRIEHRADA1{ADUNAJI JE PRE PRIRODUROVNAKOUHROZBOU
AKO ROPOVOD
(MH)SRmediahospoddrstva
- Pecniansky
les by mala PodlanehozalaloMinisterstvo
VystavbaVodn6hodielaBratislava
prekrylo
diskusiu
vodn6hodiela,lenaby
dosah lizovattemuvystavby
na hlavnemestoa 2ivotn6prostredierovnakynegativny
Pipeline(BSP)' o vystavberoPovoduBSP.
akoyystavbaropovoduBratislava€chwechat
ObdianskehozdruZenia ,,2 tohodOvodu,2e ten tlak zo stranym6dii a vereinostiie v
Tvrdi to predsedapredstavenstva
" vyhl6silDragunna margo
(OZ) Nie ropovoduMiroslavDragun.,,V!'stavbatohto vod- postednich dfioch neudrhatel'ny,
pre jeho
odstavenie
verejnosfou
pldnovania
ropovodu.Tenje kritizovany
n6ho dieta by pre Bratislavuznamenalanutn6
Pecniansky
dvoch vj'znamn'ich vodn'ich zdrojov Siho{ a
moZn6trasy,ktor6 su zamy5lhn6v blizkosticennychprirodoblastiBratislavy.
/es,"povedal13.8na brifinguDragun.
nych0zemia zastavanych
40
Download

založenie laboratória spracovania priemyselných odpadov