Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa
 SNP 7, 066 01 HUMENNÉ
 [email protected]  057 / 77 22 329
Farár: Oliver Székely  Kapláni: Ladislav Jeremiáš, Peter Bednár
Kancelária: pondelok, stredu, piatok 16:00 - 17:00; utorok, štvrtok 10:00- 11:00
................................................................................................................................................................
Z pracovného stola Vášho duchovného
Január 2013
Nachádzame sa stále vo vianočnom období, kedy každý
deň je poznačený myšlienkou na druhých. Ešte stále sa
predbiehame v pohnútkach, čo najviac urobiť radosť
druhým. Chceme byť v prítomnosti najbližších, žiť pre
iných. Chceme obdarovať a byť obdarovaní.
Všetky vinše, piesne vyjadrujú radosť, ktorú nemôžeme prežiť sami a preto sa o
túto radosť delíme s druhými. V tomto čase vnímame, že rozdelená radosť je radosť
dvojnásobná a bolo by na škodu ju ukrývať a nepodeliť sa s ňou.
Tajomstvo týchto dní, tesne pred príchodom nového roka 2013, ozrejmuje pravda:
„Boh tak miloval svet, že nám poslal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v
neho verí, mal život večný.“ A odvtedy, ako hovorí Roger Schutz, možno Boha
stretnúť iba v človeku a človeka vo svojej hĺbke môžeme stretnúť iba vtedy, keď v
ňom stretneme Boha.
Vianočný čas je teda časom vzťahu k Bohu a k ľuďom. Preto sa počas týchto dní
viac navštevujeme, tešíme sa navzájom zo seba a prajeme si len to „dobré“. Nech to
„dobré“ tak skoro nevyprchá z našich životov a z nášho každodenného správania sa
jeden k druhému. Nech vianočný čas trvá čo najdlhšie. Nech trvá v posledných dňoch
starého roka ale aj v prvých dňoch, týždňoch aj v mesiacoch nového roka.
Pár hodín pred novým rokom 2013 prajem Vám:
- oči , ktoré si všimnú aj malé veci, malé veci každodenného života,
ktoré svedčia o Božej veľkosti a o jeho láske a starostlivosti.
- uši, ktoré prijímajú aj signály, ktoré neboli vyslovené.
- ruky, ktoré nerozmýšľajú dlho, či majú pomáhať.
- správne slovo v pravý čas.
- milujúce srdce, ktorým sa dáte viesť.
- radosť, pokoj a pokoru.
- ľudí, ktorých máte radi, aby pri Vás stáli a dodávali Vám odvahu.
- ľudí, ktorí Vám pomôžu ďalej, keď ste smutní, unavení a vyčerpaní.
- dostatočný oddych a prácu, ktorá Vám urobí radosť.
- dobré srdce, ktoré je plné radosti a túto lásku dáva ďalej.
- aby Pán času a všetkého dobra bol neustále s Vami.
Požehnaný nový rok 2013 Vám vinšujú Vaši duchovní:
Oliver, Ladislav a Peter.
1. JANUÁR 2013 – BOHORODIČKA PANNA MÁRIA
Cirkev si pripomína dôležitú úlohu Márie v diele spásy ako Matky Božieho Syna a jej
vyhlásenie za Bohorodičku (Theotokos) na Treťom ekumenickom koncile v Efeze (r.
431). Téma bohoslužby dňa je vyjadrená slovami sv. Pavla „Keď prišla plnosť času,
Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy...“ (Gal 4,4).
6. JANUÁR – ZJAVENIE PÁNA – TRAJA KRÁLI
Požehnanie domov kňazom nahláste v sakristii.
Trojkráľovou svätenou vodou si môžete požehnať svoje príbytky.
Modlitba požehnania domu:
Velebíme Ťa, Bože, náš Otec,
že dávaš bývať našej rodine v tomto dome.
Udeľ členom našej rodiny hojnosť darov Ducha Svätého
a milosť svojho požehnania, aby všetci čo bývajú v tomto dome
i tí, čo budú do tohto domu prichádzať, pocítili lásku a pokoj,
ktoré pochádzajú od Teba. Skrze Krista, nášho Pána.
20 – G + M + B – 13
2. FEBRUÁR - OBETOVANIE PÁNA – 40. DNÍ OD NARODENIA PÁNA JEŽIŠA
Sviatok Obetovania Pána bol známy v Jeruzaleme už v 4. storočí. V Ríme ho prijali
v 7. storočí. Od 10. storočia mal názov Očisťovanie Panny Márie. Na Slovensku
nazývame tento sviatok aj Hromnice. Pri sv. omši sa požehnávajú hromničky – sviece.
Bl. pápež Ján Pavol II. od roku 1997 stanovil 2. február za Deň zasväteného života.
Rehoľníci a rehoľníčky si pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu. Pred miestnym
biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby (chudoby, čistoty a poslušnosti),
zložením ktorých sa vydali na cestu nasledovania svojho Majstra a Pána, Ježiša Krista.
18. – 25. JANUÁR - TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Už viac ako sto rokov kresťania prosia o dar, za ktorý sa modlil už Pán Ježiš pri
Poslednej večeri, pred svojím utrpením: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a
ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal” (Jn 17,21).
26. JANUÁR – POZÝVAME NA PIATY ROČNÍK FARSKÉHO PLESU
Kde: Premier restaurant, Chemlonská 3
Cena: 20€ na osobu.
Program: Ješenovský 16-torák, mládež z farnosti, tombola a iné prekvapenia.
Hudba: skupina Gerock.
Predaj lístkov: sakrestie kostolov, Mojepotraviny ul. SNP 19, alebo ul. Košická 31.
27. JANUÁR - NEDEĽA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY
V ten deň bude zbierku na podporu univerzity, jej činnosť. Viac na http://www.ku.sk/
POĎAKOVANIE
V mene veriacich farnosti Trhovište sa vám chcem z úprimného srdca poďakovať, že
sme mohli ponúknuť vašej farnosti vianočné oblátky, prostredníctvom ktorých ste
podporili naše dielo výstavby novej farskej budovy. Prispeli ste sumou 235€. Úprimné
Pán Boh zaplať. Ján Dulín, farár v Trhovišti.
PRÍPRAVA NA PRIJATIE SVIATOSTI MANŽELSTVO
- Sobáš nahláste minimálne 3 mesiace dopredu, ale aj skôr.
- K uzatvoreniu manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú
prípravu. Predmanželskú prípravu si môžete urobiť aj v mieste
pracovného pobytu či štúdia, aj v zahraničí. Potrebné je priniesť
potvrdenie. Predmanželskú náuku odporúčame absolvovať aj rok
dopredu.
- Skôr než prídu snúbenci do kancelárie farského úradu, nech
navštívia matričný úrad (je potrebné predložiť rodný list a OP),
kde vypíšu civilnú zápisnicu a potvrdenú prinesú do kancelárie farského úradu k
spísaniu cirkevnej zápisnice.
- Stránka pokrstená mimo našej farnosti prinesie svedectvo o krste z farského úradu kde
bola pokrstená (nesmie byť staršie ako 6 mesiacov).
- Ak obidve stránky nepatria do našej farnosti prinesú licenciu, povolenie k sobášu,
z farského úradu aktuálneho bydliska jedného z nich.
- Snúbencov žiadame aby dve témy Duchovnosť rodín a Zodpovedné rodičovstvo,
absolvovali na Rím. kat. farskom úrade Všetkých svätých v meste. Stretnutia sú
v piatok. Presnejší rozpis si môžete pozrieť na ich webovej stránke
www.humenne.rimkat.sk v kolónke sviatosti a sväteniny, kde kliknete na manželstvo
a zobrazí sa tabuľka s rozpisom stretnutí. Zo stretnutia je potrebné priniesť potvrdenie.
- Ďalšie témy prípravy na manželstvo absolvujete u nás. Môžete si vybrať jedno zo
stretnutí, ktoré vám vyhovuje: 18. január; 15. február; 15. marec; 19. apríl; 17. máj
a 14. jún. Stretnutie začína večer o 19hod. Rozpis je zatiaľ len do polroka.
Neodkladajte si na poslednú chvíľu. Ďakujeme.
ŠTÚDIUM
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach ponúka
bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej aj externej forme:
program Katolícka teológia pre budúcich kňazov a učiteľov náboženstva
program Náuka o rodina sa zameriava na teologické základy kresťanskej rodiny
v kontexte psychologických, sociálnych a kultúrnych rozmerov
program Sociálna práca vzdeláva budúcich pracovníkov v sociálnej sfére s dôrazom
na kresťanské hodnoty, prioritu rodiny a misijný charakter.
Záujemcovia môžu podávať prihlášku do 31.3. 2013. Viac info na http://www.tf.ku.sk/
SVETOVÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE SO SVÄTÝM OTCOM V RIO DE JANIERO, BRAZÍLIA
23. - 28. júla 2013
Prihlášky a registrácia na www.rio13.sk
Paralelne sa bude konať národné stretnutie mladých na Slovensku v Ružomberku.
Info a prihlasovanie na www.rio13.sk/r13.
Sokolej
Spovedanie
vo februári
po 28.2.
ut 29.2.
st 30.2.
Jasenov
16:00 - 17:30
Hažín
16:00 - 16:45
15:00 – 18:00
Pod Sokolejom spovedáme každý deň pol hodiny pred sv. omšou.
Rozpis svätých omší na mesiac január 2013
Pod Sokolejom
9:00
11:00
18:00
18:00
18:00
6:30
18:00
18:00
za farnosť
pož. Michala (80r.)
pož. Bibiany Melinčák
+ Ján Valichnáč
pož. rod. Cmarovej
vlastný úmysel
pož. Veroniky F. s rod.
za ruženc. bratstvo
za farnosť
pož. Eriky Mesarčová
+PaulinaHelenaAndrej
pož. Albíny Šuľáková
pož. Marianny Fecenko
pož. Marianny
––––––
+ Michal Lešundák
Jasenov
10:30 + Ján, Anna Lupčo
1.1.
Ut
2.1.
3.1.
4.1.
St
Št
Pia
5.1.
So
6.1.
Ne
7.1.
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
Po
Ut
St
Št
Pi
So
13.1.
Ne
11:00 + DomicelaAldonaŠtefan 10:30 80: Ján Marcinčák
18:00 požRadoslavDávidAndrea
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
Po
Ut
St
Št
Pi
So
20.1.
Ne
18:00 + Milan Balica, kňaz
18:00 + Lukáš Adamkovič
18:00 pož. Antona Onduška
18:00
18:00 + Ondrej Bajko
18:00 +Pavel,Veronika,Július
11:00 + Viera Budajová
18:00 + Juraj
18:00 + Magdaléna Ondričko
18:00 pož. Jozefa D.
18:00 pož. Miloša
18:00 + Milan Orlej
18:00 + Ondrej, Ján P.
18:00 + Tomáš Lučanský
21.1. Po
22.1. Ut
23.1. St
24.1. Št
25.1. Pia
26.1. So
27.1.
Ne
28.1. Po
29.1. Ut
30.1. St
31.1. Št
1.2. Pia
2.2.
3.2.
So
9:00
11:00
18:00
18:00
18:00
6:30
18:00
Hažín
9:00
+ Andrej, Anna
7:00 + Zuzana, Martin K.
17:00
18:00 +MichalMartinZuzana 16:30
7:00 za ruženc. bratstvo
10:30 +ŠtefanMáriaŠtefanH
+ Štefan, Júlia K.
+ Pavol
7:30 za ruženc. bratstvo
9:00 pož. Beáty s rod.
17:00 + Michal, Mária R.
17:00 + Mária, Pavol
7:00 +Anna Štefan Šuľak
a Emília Čabák
7:30 + Michal
18:00 +Jolana H. (výročná)
9:00
+ Jozef Hremo
17:00 + Andrej Kovalik
17:00 pož. Evy s rod.
7:00 pož. Anny a Pavol K.
17:00 pož. Renáty s rod.
18:00 +Juraj Eva Michal H.
7:30 pož. Ján,Margaréta H.
10:30 pož.Anny, Miroslavy
7:30 + rod. Štiblárika
9:00 pož. AntonaB.s rod.
Marcinčák
17:00 pož. Danky Karpeľ
17:00 + Ján, Mária B.
7:00
+ Anna Šuľáková
17:00 +Mária,Andrej Š.
18:00 +Juraj,Mária Kolesár
7:30 + Ondrej, Jozef G.
+ Michal, Anna J.
9:00 pož. Kataríny Š.
7:30
11:00 + Ján Nazad (výročná) 10:30 + Ján Havrilko
18:00 Pož. Oľgy L. (50r.)
(výročná)
18:00 pož. rod.Vaškovičovej 18:00 pož. Jany Goldákovej
18:00 pož. rod. Milana Š.
17:00 pož.MartinaČ.s rod
18:00 pož. pátra V. Ellias
7:00 +Jozef Ema Jaroslava
18:00 požAlbertHelenaMarcela
17:00 pož. pre Mariána Š.
6:30 vlastný úmysel
18:00 + Ján Onduško
18:00 +TereziaBiľová (výr.) 16:30 pož. Mariána Š.
8:00 + Juraj Pančura
7:00 za ruženc. Bratstvo
7:30 čl. ruženc. bratstva
18:00 za ruženc. bratstvo
11:00 +Veronika Šofranková 10:30 pož. Dušana Lupča
9:00 vlastný úmysel
18:00 + Dezider Skyba
V nedeľu sú vždy sv. omše za farnosť o 9hod. Pre nedostatok priestor nie sú v rozpise napísané.
Ne
Download

Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa