na rovinu
NOVINY PRE OBYVATEĽOV ŽILINY
04/2010
Vydáva Patrik Groma, nezávislý kandidát na primátora Žiliny
„BYŤ NAJAKTÍVNEŠÍ POSLANEC V ŽILINE
STÁLE NESTAČÍ, AK CHCEME NAOZAJ
POMÁHAŤ ĽUĎOM, MUSÍME ÍSŤ
V POLITIKE ĎALEJ A VYŠŠIE...“,
hovorí nezávislý, občiansky kandidát na primátora, ale zároveň
najaktívneší poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline Patrik Groma
R
ok 2010 je pre veľa ľudí nevšedný, významný, avšak aj
ťažký a beznádejný, no a a pre komunálnych politikov podstatný,
pretože od neho očakávajú zvolenie
za poslancov mestského zastupiteľstva alebo primátora. Volebný boj
v mestách a obciach, a teda samozrejme aj v Žiline, vrcholí. Medzi politickými stranami a kandidátmi
rastie napätie a stres. Ale prečo,
veď predsa podľa toho, čo všetci
kandidáti sľubujú, všetkým ide
o dobrú vec, a to o zlepšenie života
občanov v Žiline. Nikto sa neprezentuje tým, že si chce svoje volebné obdobie iba pasívne presedieť
na radnici, resp. v mestskom zastupiteľstve. Politické strany a kandidáti zvažujú možné povolebné koalície a spoluprácu. Veď sa predsa
začne nové štvorročné volebné obdobie! A preto je namieste opäť
všetkých vyzvať, aby sa spojili pre
Foto: Vlado Bača
Viac ako 1000 návštevníkov doteraz navštívilo
najväčšie zdravotno-preventívne podujatie
v histórii Žiliny!
dobrú vec, pre Žilinu, bez ohľadu
na svoje politické farby.
Na čo však treba poukázať? Ak
získa niektorá politická strana moc
v meste, tým dosiahne svoj primárny
cieľ. A otázka pokračuje... Aké sú sekundárne ciele? Čo má taký poslanec
mestského zastupiteľstva alebo primátor ďalej robiť? Má presadzovať záujmy určitej politickej strany alebo
obhajovať záujmy občanov mesta?
Myslím si, že ľudia v politike musia
byť predovšetkým aktívni a musia naozaj pracovať. A ak aktívne pracujú
na úrovni poslancov, je potrebné, aby
postupovali ďalej a pracovali pre Žilinu na ešte vyššej úrovni.
Veď čo vlastne občania Žiliny
očakávajú od zvolených kandidátov?
Poznajú vôbec občania svojich poslancov, stretli sa s nimi, pomohli im
poslanci s ich problémami? Načo je
občanom poslanec, ktorý iba bezducho hlasuje podľa pokynov svojej po-
litickej strany? Veď občania Žiliny si
želajú, aby poslanci a primátor aktívne pracovali, chcú, aby obhajovali
ich záujmy a hlavne chcú, aby zvolení zástupcovia po štyroch rokoch
pôsobenia v mestskom zastupiteľstve
preukázali
rozumné
návrhy, skutky, a taktiež celé volebné obdobie pracovali čo najaktívnejšie a plnohodnotne.
A na záver ešte nekomplikovaná
rekapitulácia. Kto bol najaktívnejším
poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline za posledné 4 roky? Odpoveď je jednoduchá: Patrik Groma.
Nezávislý poslanec Patrik Groma má
na svojom konte 112 podaných návrhov, z ktorých 44 mestské zastupiteľstvo schválilo. Na nezávislého
poslanca veľmi slušný výkon. Ako
nezávislý, občiansky kandidát na
primátora toho však s podporou Žilinčanov dokáže ešte oveľa viac.
Zdroj: www.zilina.sk
Patrik Groma navrhuje osobnosti
Patrik Groma, nezávislý kandidát na primátora Žiliny
NA ZÁKLADE ODPORÚČANÍ OBČANOV
SME NA OCENENIE OSOBNOSTÍ MESTA ŽILINA
NAVRHLI TÝCHTO KANDIDÁTOV
1. Arieh Klein (* 1927 ) - autor žilinského pamätníka „Cesta bez návratu“, ktorý je umiestený na Rudinách pri kasárňach, kde sa
nachádzal židovský zberný tábor.
Významným spôsobom sa zaslúžil
o porozumenie, mier a priateľstvo
medzi národmi Izraela a Slovenska.
2. Vincent Krkoška (*1972) –
umelecký vedúci súboru Rozsutec,
organizátor podujatí, multiinštrumentalista, sólový spevák, sólový
hudobník, pracovník kultúrneho
zariadenia. Od svojich 7 rokoch sa
venuje folklóru. Má veľké zásluhy
na zachovaní pôvodných piesní
a zvykov z okolia Žiliny a na záchrane a rozvoji miestneho folklóru. Za svoju činnosť bol ocenený
štátnym vyznamenaním.
3. Juraj Bartaky (* 1861 - † 1913)
pseudonym Ďurko spod Dubna – rímskokatolícky kňaz a národnokultúrny
pracovník. Študoval na gymnáziu v Žiline a bohosloveckom seminári v Banskej Bystrici. Pôsobil ako kaplán v rôznych slovenských mestách. Popri
pastoračnej činnosti sa venoval aj poľnohospodárskej osvete. Propagoval
moderný systém striedavého hospodárenia, nové metódy prípravy pôdy,
orby, sejby plodín.
www.niejenamtolahostajne.sk
www.patrikgroma.eu
www.patrikgroma.com
4. prof. PhDr. Miroslav Marcelli,
PhD. (* 1947, Žilina) - slovenský filozof, prekladateľ, profesor na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej
fakulty
Univerzity
Komenského v Bratislave (FF UK).
V rokoch 1966-71 študoval filozofiu
a históriu na FF UK, v roku 1981 na
parížskej Sorbonne, v rokoch 199192 prednášal na Univerzite B. Pascala
v Clermont-Ferrand. V roku 1996 absolvoval študijný pobyt na Magdalen
College v Oxforde. Ťažiskom jeho vedeckej práce sú dejiny filozofie.
spevák, komik, režisér, moderátor
a zabávač.
5. Ivan Krajíček (* 1940 - † 1997)
- bol významný slovenský herec,
7. Emil Pažický (* 1927 - † 2003) –
Česko-slovenská futbalová legenda,
e-mail: [email protected]
Facebook - skupiny:
Patrik Groma, nezávislý kandidát na primátora Žiliny
na rovinu
6. Alexander Lombardini (* 1851
- † 1897) – autor prvej knižky o histórii Žiliny „Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny“ (1874). Bol
mestským právnikom a archivárom.
Napísal 205 životopisných portrétov, ktoré uverejňoval pod názvom
Slovenský Plutarch. Spracoval
cenné historické opisy miest a hradov, najmä z oblasti stredného Považia.
známa pod prezývkami Bača a Pažo.
Hrával za ŠK Slovan Bratislava,
1. FC Tatran Prešov, ŠK Žilina a ATK
Praha. Emil Pažický bol útočný
„tank“, ktorý triafal pravou i ľavou
nohou, nenapodobiteľný bombardér z voleja i skvelý hlavičkár. Patrí
medzi česko-slovenských ligových
kanonierov so 123 gólmi.
8. Vlado Bača (*1948) – svetoznámy umelecký fotograf, vystavoval viac ako v 150 krajinách sveta
a jeho diela tvoria zbierky svetoznámych galérií, člen najvýznamnejších asociácií a únii v Európe. Dodnes tvorí v Žiline.
Zavolajte Patrikovi Gromovi
0902 202 381
pondelok - piatok 8.00 - 10.00
1
Patrik Groma pre všetkých
PATRIK GROMA:
POMÔŽEME ĽUĎOM BEZ KANALIZÁCIE
Z
nakom vyspelosti a kultúrnosti
národa je aj to, že sa dokáže
pragmaticky a na úrovni doby vysporiadať so svojimi odpadmi. Avšak
v Žiline ešte aj v 21. storočí obsah
žúmp, najmä v prímestských častiach, často ich majitelia vypúšťajú
do záhrad, do jarkov popri cestách
a niekedy prívalové dažde vyplavia
fekálie aj na miestne komunikácie.
Situácia je v niektorých častiach
mesta skutočne alarmujúca.
Patrik Groma: „Tak, ako sme znížili počet čiernych skládok odpadu
jeho bezplatným odberom na zberných dvoroch v objeme 500 kg na
občana, budeme podobne riešiť
aj problém s nelegálnym vypúšťaním žúmp. Mesto bude dotovať ich
vyťahovanie tým, že poskytne fekálne vozidlo. Občanovi sa enormne
znížia náklady spojené s vytiahnutím žumpy. Niektorí môžu namietať,
že sa niekto zvýhodní, ale určite je
lepšie, ak exkrementy skončia v čističke odpadových vôd, ako by mali
byť zdrojom znečistenia studní, potokov a okolitej prírody. Nezabúdajme, že takéto znečistenie je
často zdrojom nebezpečných chorôb. Zároveň to bude aj čiastočná
satisfakcia občanom za mnohoročné nesplnené sľuby nominantov
politických strán, sľubujúcich výstavbu kanalizácie v mestských častiach.“
PREPÍSANÁ HISTÓRIA
Budova Starej fary,
národnej kultúrnej pamiatky,
je už minulosťou
1685. Jezuiti v roku 1699 starú faru
zbúrali a z materiálu postavili školu
v areáli svojej rezidencie na Mariánskom námestí. Dnešná budova fary
bola postavená v roku 1777, štyri
roky po zrušení rádu jezuitov pápežom a ich vyhnaní zo Žiliny. Pri veľkom požiari mesta v roku 1948 fara
vyhorela aj s významnými písomnými dokumentmi. Na renováciu
budovy upozorňovaluje ešte aj dnes
Do 1 mesiaca zruším zakladanie „papúč“ v centre mesta!
N
Patrik Groma: „Doma zrecyklujeme 90% odpadu“
ajcennejším objektom na ulici
Dolný val je bola budova starej
fary. Bola Je to jednoposchodová
budova rímskokatolíckeho farského
úradu, ktorej bočná stena sa vypínala vysoko nad Farskými schodmi.
Predchodcom dnešnej viac ako
dvestoročnej budovy bola stará žilinská fara. Predná časť tejto budovy
bola postavená z kameňa a zadná z
kameňa a dreva. Budova nebola nie
je postavená z hliny. Koncom 17.
storočia bola odovzdaná rádu jezuitov, ktorý v Žiline pôsobil od roku
reliéfny nápis zo strany Farských
schodov „RENOV 1913“. Zaujímavou
a významnou pamiatkou na priečelí
fary bol je reliéfny erb Horného
Uhorska, z ktorého štúrovci v roku
1848 odstránili kráľovskú korunku
z najvyššieho vrchu trojvršia, a tak
vytvorili erb Slovenska. Tento erb
použili na pečati historicky prvej
Slovenskej národnej rady, ktorá pôsobila v rokoch 1848 – 1949.
PRÁZDNE SLOVÁ: „FARA BUDE ROZOBRATÁ ZA PRÍTOMNOSTI ODBORNÍKOV“
Prečo podporujem Patrika Gromu
Peter Baláž:
Tibor Bajza:
„Podporujem Patrika Gromu,
pretože má rád slobodu,
spravodlivosť a má zmysel
pre fair-play.“
„Žilina potrebuje práve
takéhoto dobrého
a schopného ekonóma.“
M
S
otorky nám obom pomotali
hlavy. Ak ma pamäť neklame,
Patrik jazdil na motorke 6 rokov. Už
je to pár rokov, čo ju odložil. Na motorky nezanevrel, pretože sa stále rád
sa príde pozrieť na preteky, ktoré organizujem. Podporujem Patrika
Gromu, pretože má rád slobodu, spravodlivosť a má zmysel pre fair-play.
Patrikom sme „drali“ lavice na vysokej škole. Fascinoval ma najmä
jeho všeobecný rozhľad, čo ho predurčilo k dosiahnutiu mimoriadnych
študijných výsledkov. Školu ukončil
s červeným diplomom, a práve štúdium ekonómie ho naučilo kritickému, ale pragmatickému mysleniu.
Už počas štúdia poukazoval na
mnoho nelogických nezmyslov v zákonoch a nariadeniach, narýchlo prijímaných našimi poslancami.
Patrik patrí medzi tých, ktorí pozitívne ekonómiu používajú v každodennom rozhodovaní. Myslím si,
že Žilina potrebuje práve takéhoto
dobrého a schopného ekonóma. Patrik, držíme ti palce!
Peter Baláž,
bývalá česko-slovenská motocyklová jednotka a desaťnásobný majster Česko-Slovenska,
Organizátor prestížnych pohárových súťaží historických motocyklov
a sajdkár pod názvom Ducati Slovakia Cup a Oldtimer Moto Show.
2
na rovinu
Tibor Bajza,
Púchov - spolužiak z VŠ
recepty
5 PRIORÍT PATRIKA GROMU
Maškrtníček
Odpady
Sloboda
Voňavé Vianoce
Kapor na rasci
• recyklácia odpadov
• stop spaľovni
• menej zákazov a príkazov zo
strany mesta
• bezplatný internet v celom meste
Bezpečnosť
• zníženie nehodovosti v meste
a na sídliskách
• bezpečné ulice,
bezpečné sídliská,
bezpečné mesto
Doprava
• inteligentné dopravné systémy
a križovatky
• plynulejšia doprava v centre
mesta
Parkovanie
• zelené parkovanie
a záchytné parkoviská
• úprava plateného
parkovania a menej „papúč“
Lístkové
koláčiky
www.patrikgroma.eu
krížovka
1 čisti praním
2 výťažok z drevného
popola
Patrik Groma
chráni prírodu
3 druh slona
4 cverna na šitie
8 opak slova nad
5 oznámi
9 muž. meno 5. 12.
Diel cesta vyvaľkáme na plát,
ktorý nakrájame na pravidelné
štvorčeky veľkosti 8 x 8 cm. Do
stredu štvorčekov nastriekame
plnku, okraje potrieme rozriedenými žĺtkami, rohy (oproti
sebe) spojíme a dobre pritlačíme. Povrch koláčikov potrieme žĺtkami. Pečieme v rozpálenej rúre pri teplote 220 až
240 °C. Upečené a vychladnuté
posypeme cukrom.
Očisteného, umytého a osušeného kapra pokrájame na porcie, osolíme, posypeme rascou
a na masle zo všetkých strán do
zlata opečieme. Upečené porcie
kapra vyberieme z masla, maslo
zaprášime múkou, opražíme, zalejeme vlažným vývarom, dobre
rozmiešame a varíme tak dlho,
až sa začne tuk oddeľovať od
šťavy. Pri podávaní porcie kapra
polejeme šťavou, ozdobíme rezom citróna a byľkou zeleného
petržlenu. Podobným spôsobom pripravujeme ostatné
druhy sladkovodných rýb.
Ako prílohu podávame varené zemiaky, opekané zemiaky,
zemiakovú kašu, zeleninové šaláty.
Suroviny:
očistený kapor (1 500 g)
maslo (150 g)
hladká múka (20 g)
rasca, soľ
citrón (1ks)
vývar z rýb (0,5 l)
zelený petržlen
Suroviny pre 128 ks:
lístkové cesto (2 800 g)
hladká múka
na vyvaľkanie (130 g)
maková alebo orechová
plnka (3 500 g)
žĺtky na potieranie (80 g)
práškový cukor (60 g)
6 jelenica
10 strapcovitá metla
7 súhlas
11 pohrebná hostina
12 žilinská hudobná
skupina
13 roztavuj
14 čistiaci prášok
VÝROKY SLÁVNYCH
Nesnaž sa prekonať ostatných, ale sám
seba. (Cicero)
Keby som si mal zvoliť , dal by som
prednosť tichej múdrosti pred urečnenou
hlúposťou. (Cicero)
Súťaž
Zložte túto skladačku
a vyhrajte let nad Žilinou!
✁
autor: Patrik Groma
Našli ste v 1. čísle novín
Na rovinu
V tomto čísle novín Na rovinu publikujeme posledný
diel skladačky. Diely poskladajte, nalepte na korešpondenčný lístok a pošlite na adresu:
Patrik Groma
Kancelária poslanca MsZ v Žiline
Jána Milca 24
010 01 Žilina
Ak by vám jeden diel chýbal, nevešajte hlavu a počkajte si na posledné, teda piate vydanie našich novín.
V ňom nájdete žolíka, ktorým chýbajúci diel nahradíte. Žolíka môžete použiť len raz.
Výherca získa vyhliadkový let nad Žilinou
pre tri osoby.
Našli ste v 3. čísle novín
Na rovinu
Našli ste v 2. čísle novín
Na rovinu
Patrik Groma organizuje akcie
Groma nesľubuje - Groma koná
ZOZM - najväčšie zdravotno-preventívne podujatie v histórii Žiliny!
Zdravotné
stanovištia
Meranie ch
olesterolu,
kr vného
tlaku, vnút
roočného t
laku,
meranie tu
ku a CO v p
ľúcach
2
Foto: Vlado Bača
Patrik Groma organizuje akcie
Stretnutie Patrika Gromu s občanmi:
Zdravý občan - zdravé mesto
Lepšie je zapáliť malú
sviečku, ako preklínať tmu
Splňte si želanie a zapáľte malú sviečku!
Piatok
19.11. 2010 Vlčince – prevádzka Café 4emotion,
Matice slovenskej (autobusová zastávka)
Sobota 20.11. 2010 Mojšová Lúčka – Pohostinstvo Mojšová Lúčka
Sobota 20.11. 2010 Zádubnie - MIMA, kultúrny dom
Nedeľa 21.11. 2010 Celulózka, Rosinky – Espreso Retro klub
Nedeľa 21.11. 2010 Hájik – Pizza Pazza, Terasy 3
Pondelok 22.11. 2010 Závodie – kultúrny dom
Utorok 23.11. 2010 Vranie
Streda
24.11. 2010 Vlčince – Pastoračné centrum, Poštová 2
V
olebný tím Patrika Gromu
bude plniť tajné želania Žilinčanom. Každý večer do 24. 11.
2010 v čase od 17.00 do 20.00 hod
na rôznych miestach v Žiline budú
členky volebného tímu Patrika
Gromu prijímať želania občanov,
ktoré občania napíšu do pripravených obálok a vložia do urny.
Zároveň budú obdarení malou
sviečkou, symbolom kampane.
Každý deň splníme jedno
tajné želanie.
o 16.00
o 10.00
o 16.00
o 11.00
o 16.00
o 16.00
o 16.00
o 16.00
Oficiálne kontakty Patrika Gromu:
Kancelária: Jána Milca 24, Žilina, tel.: 041/ 500 10 62
tel.: 0902 202 381 pondelok - piatok 8.00 - 10.00
www.niejenamtolahostajne.sk
www.patrikgroma.eu
www.patrikgroma.com
e-mail: [email protected]
Facebook - skupiny: Patrik Groma, nezávislý kandidát
na primátora Žiliny
Noviny Na rovinu nájdete
vo svojej poštovej schránke:
5. číslo: 24. 11. 2010
Chýba vám niektoré číslo novín „Na rovinu“? Pošlite sms
alebo zavolajte na číslo 0902 202 381 a my vám ho doručíme.
SLEDUJTE TELEVÍZIU GromaTV: www.gromatv.sk
Foto: Vlado Bača
Tieto noviny
sú vyrobené recykláciou
zo 70 g starého papiera
na rovinu
Download

na rovinu