1.
Opis sústavy s MICRO meničom
Solárne meniče ABB
Stručný návod na inštaláciu
CDD
Typická inštalácia s MICRO meničmi a súvisiace komponenty
Sústava sa skladá zo skupiny MICRO meničov, ktoré prevádzajú
jednosmerný elektrický prúd z fotovoltických modulov na striedavý
elektrický prúd a privádzajú ho do elektrickej siete.
Obrázok ukazuje niekoľko mikro-meničov komunikujúcich s CDD,
ktorý ich následne spája cez Ethernet alebo WiFi s PC, alebo routerom
pripojeným k internetu.
Sústavu je možné monitorovať s použitím PC alebo smartfónu
s prístupom na internet prostredníctvom registrácie na prehliadač
Aurora Vision.
Radio IEEE 802.15.4
Pre spustenie fotovoltického systému musí byť zariadenie CDD nakonfigurované. Pre správnu funkciu musia byť prevedené nasledujúce
konfigurácie na CDD:
- vyhľadanie meničov MICRO,
- nastavenie geografických parametrov,
- nastavenie sieťového štandardu krajiny/oblasti inštalácie.
Domáci
router
Home Router
Ethernet
alebo
Ethernet
or
Tieto operácie možno vykonávať pomocou displeja (krok 7 tejto
príručky), alebo cez webový server integrovaný v CDD. Pri konfigurácii
pomocou webového servera je nutné pripojiť CDD k PC cez Ethernet
alebo pomocou WiFi (krok 5 tejto príručky).
Ethernet
Local
monitoring
and settings
Miestne
monitorovanie
a nasta(internal
server)
venie
(internýweb
webový
server)
Remote
andasettings
Diaľkovémonitoring
monitorovanie
nasta(internal
server)
venie
(internýweb
webový
server)
Hneď ako je konfigurácia dokončená pomocou internetového prepojenia, zariadenie možno registrovať na internetovom portáli Plant
Viewer, ktorý umožňuje vzdialené monitorovanie MICRO meničov
tvoriacich fotovoltický systém (krok 10 tejto príručky).
SK
Internet
802.11
CDD
802.11
Desktop
Laptop
Smartphone
Tablet
Ethernet alebo
802.11
Ethernet
or 802.11
Desktop
Laptop
02
01
WiFi anténa
02
Stavová LED
03
Anténa (MICRO menič)
04
Displej
05
Tlačidlový blok
06
Ethernetový port
07
Napájací konektor
08
Stavová LED komunikácie Ethernet
03
04
05
1
2
06
25mm
0.98”
07
08
Plánovanie inštalácie
Pred inštaláciou MICRO/CDD systému zohľadnite nasledujúce predpoklady:
ENTER
--Tlačidlom ENTER vstúpite do požadovanej
ponuky alebo potvrdíte nastaviteľnú hodnotu/
parameter
--Stlačte UP a DOWN naraz pre prístup
k hlavným menu pre štatistiky (STATISTICS),
zobrazenie informácií (VIEW INFORMATION)
a zmenu nastavení (CHANGE SETTINGS)
--Stlačením ľubovoľného tlačidla počas
normálnej prevádzky (zobrazený nápis
GENERAL INFORMATION) získate prístup
k základnému nastaveniu a informačným
oznamom súvisiacim s CDD
4
1. V
yhodnoťte možné prekážky, ktoré môžu obmedziť alebo zrušiť rádiovú komunikáciu medzi MICRO a CDD; je potrebné analyzovať kvalitu rádiovej komunikácie a správnej polohy antény (ako je uvedené v kroku 4) s ohľadom na možnosť, že sa bude musieť predĺžiť rádiová anténa (CDD
predlžovací kábel antény).
3
2. Každý CDD má kapacitu monitorovania do 30 MICRO meničov. Pre viac ako 30 MICRO meničov je povinné nainštalovať viac ako jeden CDD.
?
3. P
re Wireless (WLess) pripojenie routera zákazníka sa uistite, že router je na zozname kompatibilných zariadení (www.abb.com/solarinverters),
inak použite komunikáciu cez Ethernet, takže musí byť k dispozícii voľný Ethernet port na routeri zákazníka.
4. P
ri inštalácii s viacerými CDD sa odporúča previesť vyhľadávanie všetkých MICRO meničov pred montážou na strechu, pomocou „MICRO
pre‑installation kit“ (MICRO pred-inštalačnej súpravy), riaďte sa príslušnými pokynmi.
?
4.
Vyhodnotenie prostredia a prekážok
Kam umiestniť CDD a kedy použiť predĺženie vonkajšej rádiovej antény
Komunikácia medzi MICRO meničom a CDD je založená na rádiovom signáli, ktorý môžu obmedzovať prekážky a vzdialenosť.
Úroveň rádiového signálu medzi CDD a MICRO meničom možno zvýšiť rôznymi spôsobmi.
1. Zmena smeru antény.
Anténa má na svojom konci mŕtvu zónu. Táto by nemala smerovať na
MICRO menič, pozri obrázok.
CDD
2. Nájdite nové miesto pre CDD s ohľadom na to, že materiál, cez ktorý signál musí prejsť, znižuje úroveň signálu:
Pomerné zníženie dosahu
asi 50 m
od 0 do 50 %
od 10 do 40 %
od 60 do 90 %
do 100 %
5
6
Inštalujte
anténu do
plastového
boxu s krytím
pre exteriér,
15 cm nad
strechou
a v priamej
viditeľnosti
panelov
Kov alebo
železobetón
Kov alebo
železobetón
7
Plant quality
High (65%)
Kvalita rádiového signálu je zobrazená na CDD (GENERAL INFORMATION – všeobecné
informácie; pozri krok 9).
vzdialenosť
menej ako
30 m
3. Nainštalujte predlžovací kábel pre anténu (CDD Antenna Extension Cable). Kábel umožňuje inštalovanie antény za prekážkou rádiovému signálu.
Inštalujte anténu do plastového boxu s krytím pre vonkajšie umiestnenie, 15 cm
nad strechou, v priamej viditeľnosti panelov.
Rádiová anténa
Okná
15cm15
/ 6in
cm
Na vývod CDD antény môžu byť použité káblové prechody jestvujúceho
elektrického systému alebo televíznej antény.
CDD predlžovací kábel
Prekážka rádiového signálu
CDD
Pred montážou systému je dôležité vziať do úvahy možné situácie (pozri nižšie)
a vyhodnotiť správnu polohu pre CDD a striedače MICRO.
Vzdialenosti uvedené v nižšie uvedených príkladoch sú medzi CDD a najbližším MICRO meničom
1
Drevo
2
vzdialenosť
menej ako
7,5 m
Drevo
vzdialenosť
viac ako
7,5 m
?
4
3
Drevo
Zhodnotiť
kvalitu rádio­
vého signálu
a možnosť
predĺžiť anténu káblom
alebo inštalovať CDD
na prvom
poschodí
vzdialenosť
menej ako
10 m
Betón
?
?
Zhodnotiť
kvalitu
rádiového
signálu
a možnosť
predĺžiť
anténu
káblom
5.
Pripojenie a konfigurácia CDD k routeru/PC
Vyhodnotenie prostredia a prekážok
ESC
--Tlačidlo ESC slúži na návrat do
predchádzajúcej ponuky
?
3.
Materiál
otvorený priestor
drevo/sklo
kameň/lepenka
železobetón
kov
UP
DOWN
180mm
7.08”
Okrem toho, čo je uvedené v tomto návode je potrebné si prečítať a dodržiavať bezpečnostné informácie a informácie o inštalácii uvedené v technickom
manuáli.
Technická dokumentácia a softvér pre konfiguráciu a spravovanie produktu sú
k dispozícii na internetových stránkach.
- Tlačidlá UP (hore) a DOWN (dole) slúžia na:
Pohyb v menu alebo
Pridať/ubrať z nastaviteľnej hodnoty
Zvoľte SETTINGS (nastavenie)
01
150mm
5.90”
Komponenty a vonkajšie rozmery
2.
Bezdrôtové pripojenie
Bezdrôtové pripojenie CDD je povolené z výroby a vyžaduje router s komunikačným protokolom IEEE 802.11b, ktorý bude prenášať dáta do webového portálu
keď bude internetové pripojenie. Požiadavky na router:
- Kompatibilita s komunikačným protokolom IEEE 802.11
- Ak router nie je na zozname kompatibilných zariadení uvedených na webovej stránke, je možné na pripojenie CDD k nekompatibilnému routeru použiť
štandardný prístupový bod
- Viditeľné SSID
- Podporované bezpečnostné protokoly WPA a WPA-2
Tento typ pripojenia je možné použiť pri konfigurácii systému pre prístup k interným konfiguračným nastaveniam CDD (miestny webový server) aj pre prenos
dát na webový portál pre monitorovanie systému.
Connecting to
--Pri prvom spustení CDD sa vykoná vyhľadávanie dostupných WiFi sietí.
WLess [XX].....
--Panel ukazuje počet nájdených sietí (XX).
--Stlač ENTER na prístup do menu pre IEEE802.11
Na prvom riadku sa zobrazí: číslo siete (XX), typ zabezpečenia (Open, WPA/WPA2) a úroveň signálu (hodnota 1 – 4 a indikovaná
znakmi „“). Na druhom riadku sa zobrazí názov siete (SSID). Pokračovanie inštalácie sa líši v závislosti od typu zabezpečenia vybranej siete (Open, WPA/WPA2).
1. Konfigurácia s nezabezpečenou (Open) sieťou
Ak je na routeri nastavené filtrovanie MAC adries, pridajte zariadenie CDD do
zoznamu povolených MAC adries.
P/N: PPPPPPPPPPP
S/N: YYWWSSSSSS
MAC WIFI: A1:B1:C1:D1:E1:F1
MAC RF: A2:B2:C2:D2:E2:F2:G2:H2
MAC ETH: A3:B3:C3:D3:E3:F3
--Stlačením klávesu ENTER vyberte bezdrôtovú sieť a potvrďte pripojenie.
--CDD spustí pripojenie k bezdrôtovej sieti a behom niekoľkých sekúnd sa na
displeji zobrazí správa oznamujúca výsledok pokusu o pripojenie
--Na konci procesu sa zobrazí správa „WLess Enabled“.
(XX) Open
House ...
[]
2. Konfigurácia so zabezpečenou sieťou WPA/WPA-2
Ak je na routeri nastavené filtrovanie MAC adries, pridajte zariadenie
CDD do zoznamu povolených MAC adries.
--Pred začatím pokusu o pripojenie si CDD vyžaduje zadanie hesla
bezdrôtovej siete. Heslo zadajte pomocou tlačidiel UP (hore) alebo
DOWN (dolu), prejdite zoznam znakov a stlačte ENTER pre výber
(v prípade chyby stlačte kláves ESC)
--Hneď ako je zadávanie dokončené, pre spustenie pokusu o pripojenie
stlačte dvakrát ENTER
--CDD spustí pripojenie k bezdrôtovej sieti a behom niekoľkých sekúnd
sa na displeji zobrazí správa oznamujúca výsledok pokusu o pripojenie
--Na konci procesu sa zobrazí správa „WLess Enabled“.
Konfigurácia automatického pripojenia
CDD si automaticky ukladá parametre posledného spojenia (SSID a sieťové heslo). Ak je funkcia automatického pripojenia povolená, CDD sa v prípade
prerušenia spojenia automaticky znova pripojí k predvolenej bezdrôtovej sieti.
--Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu automatického pripojenia, vstúpte do menu „GENERAL INFORMATION“ (všeobecné informácie) (pozri štruktúru
menu v tejto príručke), pomocou tlačidiel UP (hore) a DOWN (dole) prejdite na položku „Autoconnection“ a stlačte kláves ENTER.
--Stlačte UP (hore) alebo DOWN (dole) pre aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie.
--Stlačte ENTER pre potvrdenie výberu.
CDD môže byť prepojené s počítačom pomocou kábla dvoma spôsobmi:
1. Priamo s počítačom pomocou ethernetového kábla
Tento typ pripojenia sa musí používať len pri konfigurácii systému
pre prístup k vnútorným nastaveniam CDD (lokálny web server).
CDD
Ethernet cable
2. Prostredníctvom routera pomocou ethernetového kábla
Tento typ pripojenia je možné použiť aj pri konfigurácii systému
pre prístup k vnútorným nastaveniam CDD (lokálny webový
server), aj pre prenos dát na webový portál pre monitorovanie
systému.
7.
Vyhľadávanie MICRO meničov
Pripojenie a konfigurácia CDD s routerom/PC
Káblové pripojenie (Ethernet)
Zakážte bezdrôtové pripojenie (povolené z výroby) pred pripojením Ethernetového kábla.
--Ak chcete zapnúť/vypnúť pripojenie k bezdrôtovej sieti, vstúpte do menu „GENERAL INFORMATION“ (všeobecné informácie) (pozri štruktúru menu v tejto
príručke), pomocou tlačidiel UP (hore) a DOWN (dole) prejdite na položku „Wless enabled“ (Wless povolené) a stlačte kláves ENTER.
--Vyberte NO a stlačte kláves ENTER. Wless je zakázané.
--Na prístup do rozšíreného menu stlačte tlačidlo UP (hore) a DOWN (dole) súčasne na 3 sekundy, potom zadajte heslo (0010).
--Zvoľte CHANGE SETTINGS > NETWORK > SELECT NETWORK > ETHERNET > stlačte ENTER.
--CDD sa reštartuje automaticky.
Router / Switch
>
Lat: N00.00
Long:E000.00
Set Timezone
GMT: +00.00
Set Timezone
GMT: +00.00
Pred začatím vyhľadávania MICRO striedačov sa zobrazí okno, v ktorom musí byť nastavený systém súradníc a časové pásmo. Pokiaľ
sa tento krok neurobí, nebude možné vykonávať žiadne ďalšie operácie. Použite tlačidlá UP (hore) a DOWN (dole) pre nastavenie
zemepisnej šírky a dĺžky systému a stlačte kláves ENTER.
Potom stlačte ENTER pre prístup k nastaveniu časového pásma, použite tlačidlá UP (hore) a DOWN (dole) a vyberte požadovanú
> časovú zónu, stlačte ENTER pre potvrdenie.
Teraz je možné pristúpiť k vyhľadávaniu meničov MICRO.
Scanning...
[xx]
Stop>
Ethernet cable
[01]MAC xxxxxx
****
Del.>
Vyberte možnosť [Add] (pridať) menič z dostupných podmenu v menu MICRO MANAGER: CDD začne vyhľadávanie meničov MICRO.
Po tom, čo boli nájdené všetky MICRO v systéme, stlačte kláves ENTER na zastavenie procesu vyhľadávania.
Po ukončení tohto procesu sa zobrazí obrazovka s nasledujúcimi informáciami: MAC adresa MICRO, sériové číslo MICRO a intenzita rádiového
signálu (zobrazené hviezdičkami).
Stlačte tlačidlo DOWN (dole) pre potvrdenie vyhľadávania: všetky MICRO meniče prítomné v systéme budú uložené.
Ak MAC adresa, ktorá sa zobrazí na displeji, nepatrí žiadnemu MICRO v systéme, stlačte ENTER pre jej vymazanie.
Commit complete!
Total:[xx]
ok>
Country Std
--Kliknite na ikonu Internet a otvorte SIEŤ a Zdieľanie sietí (na PC)
--Kliknite na lokálne pripojenia (LAN)
--Kliknite na vlastnosti
--Kliknite na Internet Protokol Verzia 4 (TCP/IPv4)
--Kliknite na položku Získať nasledujúcu IP adresu a zadajte inú IP adresu, ako je adresa CDD (napríklad v prípade,
že IP adresa brány CDD je 192.168.0.100, zadajte 192.168.0.101) a kliknite na tlačidlo OK
IP adresa CDD je zobrazená na displeji stlačením ľubovoľného tlačidla.
>
USA240V@
60HzSplitPhCSA >
USA240V@
60HzSplitPhCSA
Len čo vyhľadávanie MICRO meničov skončilo, musí byť pre meniče navolený národný sieťový štandard.
Z ponuky menu CHANGE SETTINGS (zmeniť nastavenia) zvoľte COUNTRY STD (národný štandard) pre krajinu inštalácie a stlačte
kláves ENTER: použite tlačidlá UP (hore) a DOWN (dole) pre voľbu COUNTRY STD pre krajinu inštalácie a stlačte ENTER. Počas
nastavovania svieti červená LED dióda. Hneď ako je COUNTRY STD zapísaný pre všetky meniče, LED bude svietiť na zeleno.
2. Vyhľadávanie MICRO meničov prostredníctvom integrovaného webového servera
Po ukončení fázy inštalácie, CDD bude pripojené k PC.
Uvedenie systému do chodu zahŕňa vyhľadanie MICRO meničov CDD:
Po nastavení týchto parametrov zadajte adresu IP webového portálu (CDD) do internetového prehliadača a pokračujte v spúšťaní sústavy.
Ak potrebujete resetovať pripojenie Wless, postupujte v opačnom poradí.
--Zadajte IP adresu webového portálu do adresného riadka vášho prehliadača a počkajte, kým sa zobrazí interný webový portál.
Pred začatím akvizície MICRO meničov je povinné nastaviť zemepisnú šírku, dĺžku a časové pásmo,
inak nebude možné vykonávať žiadne ďalšie operácie
Je nutné použiť prehliadač s povoleným Javascriptom pre správne zobrazenie stránok interného webového servera
6.
Aktualizácia FW môže byť vykonaná dvoma spôsobmi:
--V rozbaľovacej ponuke vyberte Config > MICRO manager.
Toto submenu vyžaduje autentifikáciu
Užívateľské meno: admin
Heslo: admin
a. Aktualizácia firmvéru CDD cez CDD Aurora Vision® podľa postupu v kroku 10. Po dokončení registrácie bude proces aktualizácie vykonaný
automaticky.
b. Aktualizácia firmvéru CDD cez „užívateľské webové rozhranie CDD“ (cez Ethernet alebo WLess pripojenie).
Hardvér a softvér potrebný na vykonanie aktualizácie:
Osobný počítač; ethernetový kábel alebo WiFi router; CDD, ktoré je nutné aktualizovať; CDD firmvéry (ethernetový a bezdrôtový).
--Kliknite na ikonu START ACQUISITION a začne vyhľadávanie
Neexistuje žiadny časový limit pre procedúru vyhľadávania. Musí byť ukončená užívateľom kliknutím na tlačidlo „STOP ACQUISITION“, hneď ako boli nájdené
všetky sériové čísla MICRO meničov.
--Skontrolujte, či všetky meniče MICRO prítomné v systéme boli nájdené. Meniče MICRO možno identifikovať pomocou MAC adresy (MAC RF) rádiovej
komunikácie uvedenej na kryte, na obale alebo na nálepke použitej na zostavenie mapy systému.
MICRO menič so signálom slabším ako 40 by nemal byť potvrdený, pretože signál by bol príliš slabý.
V tomto prípade je potrebné posúdiť vhodnosť premiestnenia CDD na iné miesto.
--Vyberte meniče MICRO, ktoré majú byť spojené s CDD a stlačte CONFIRM (potvrdiť).
--Ďalším krokom je definovanie štandardu siete podľa krajiny inštalácie (Country Standard – Štandard krajiny). CDD nastaví vybraný štandard na každom
z MICRO meničov v komunikácii.
Nenastavujte štandard siete, ktorý nezodpovedá štandardu siete v krajine inštalácie!
--Posledným krokom je zápis CDD na webovom portáli Plant Viewer.
Kliknite na odkaz „CLICK HERE FOR REGISTER YOU CDD“ (Kliknite sem pre registráciu vášho CDD) pre
registráciu CDD na internetovom portáli Plant Viewer.
Firmvéry CDD sú k dispozícii na webových stránkach https://registration.ABBsolarinverters.com. Stiahnite FW, uložte ich na vašom PC, a potom postupujte
podľa nižšie uvedeného postupu:
1.Spustite internetový prehliadač (napr. Mozilla)
2.Zadajte IP adresu CDD do adresného riadka prehliadača (viditeľná na displeji)
3.Keď sa objaví domovská stránka, kliknite na tlačidlo „Upgrade“ (Aktualizovať) → „CDD local Upgr.“
4.Vstup do menu zadaním USER ID (užívateľa) „admin“ a PASSWORD (heslo) „admin“
5.Kliknite na tlačidlo „Browse“ (Prehľadávať) a vyberte firmware xxx Eth .ben (kde xxx je verzia firmvéru) a kliknite na tlačidlo „Open“ (otvoriť)
6.Kliknite na „upload“ (nahrať)
7.Počkajte na správu „File correctly uploaded!“ (Súbor nahraný správne!)
8.Teraz je nainštalovaný ethernet firmvér xxx Eth
9.Kliknite na tlačidlo „Browse“ (Prehľadávať) a vyberte firmvér xxx Wlan .ben a kliknite na „Open“ (otvoriť)
10.Kliknite na „upload“ (nahrať)
11.Počkajte na správu „File correctly uploaded! Ethernet Firmware loaded: x.x.x, WLess Firmware loaded: x.x.x“ (Súbor správne stiahnutý! Ethernet Firmware
nahraný: xxx, WLess Firmware nahraný: xxx)
12.Kliknite na „Click here to reboot the CDD and make the update effective“ (Kliknite tu pre reštart CDD a vykonanie aktualizácie)
13.Skontrolujte na displeji, že CDD reštartuje
14.Počkajte na reštart (30 sekúnd) a kliknite na tlačidlo „home“
15.Teraz je firmvér CDD aktualizovaný na poslednú dostupnú verziu
16.Skontrolujte na displeji CDD, že je inštalovaná nahratá verzia (menu „view information“ (Zobrazenie informácií) → „firmware rel.“ (verzia firmvéru)
9.
Displej (skladajúci sa z 2 riadkov so 16 znakmi na riadok) môže byť použitý pre navigáciu
cez menu pomocou tlačidiel UP, DOWN, ESC a ENTER, a umožňuje:
--Zobrazenie prevádzkového stavu striedača a štatistické údaje
--Zobraziť servisné správy pre prevádzkovateľa
--Zobrazenie alarmov a chybových hlásení
--Zmenu nastavení meniča
Počas normálnej prevádzky zariadenia
sa cyklicky zobrazujú Všeobecné informácie
Po stlačení ľubovoľného tlačidla počas
normálnej prevádzky (keď displej zobrazuje Všeobecné informácie) získate prístup k základnému nastaveniu a informačnému menu súvisiacemu s CDD
Tri hlavné menu dovolia prístup do:
--Statistics (Štatistika) – zobrazuje štatistiky systému a každého
MICRO meniča
--View information (Zobrazenie informácií) – zobrazuje údaje
týkajúce sa CDD a zoznam chýb a varovaní
--Change settings (Zmena nastavení) – umožňuje zmeniť nastavenie CDD.
Statistics
>
Tot output Power
....W
Total Energy
....kWh
Inverter data
>
Tot output power
.... W
Total Energy
.... KWh
Qualità impianto
......
Web Server IP
..........
PN
........
>
SN
..........
MAC Addr. WLess
................
Firmware rel
>
Subnet Mask
...........
MICRO: X
EXTRA: Y
Date
DD/MM/YY
IP Gateway
..........
Alarm status
......
Time
HH:MM:SS
Primary DNS
..........
DD/MM/YY
HH/MM/SS
Secondary DNS
..........
Network
......
Kliknutím na niektoré z tlačidiel
View
Information
WLess Enabled
Yes
>
WLess AutoConn.
Yes
>
Web Server
Reset Password?
WLess SSID:
......
Events
Alarm Present>
Change
Settins
>
Change Language
>
Set Date/Time
>
Set Time Zone
>
Display Timeout
>
Network
>
Reset
Ground Fault ?
Geo Position
>
Stlačte súčasne tlačidlá UP a DOWN na 3 sekundy,
a potom zadajte heslo 0010
Country STD
>
Remote update
>
Micro Manager
>
10.
Samoregistračná procedúra
Tak ako použitie pre vyhľadanie a uloženie MICRO meničov do CDD, interný webový portál umožňuje sledovať celý systém kontinuálnym zobrazovaním dát pre
jednotlivé meniče. Rôzne menu umožňujú:
Menu „Home“
--Stránka HOME zobrazuje všetky MICRO meniče s ich sériovými číslami, okamžitý výstupný výkon a úroveň rádiového signálu. Tabuľka vľavo ukazuje dáta pre
celý systém (výstupný výkon, celková energia, úspora emisií CO2 a stav systému).
Menu „View“
--Sústava Info > Údaje sústavy (názov, miesto, sieťový štandard atď. ...)
--Rádiové signály > graf zobrazujúci silu rádiového signálu pri každom striedači a odoslané
správy.
Menu „Config“
--PLANT > Nastavenie informácií sústavy (názov, miesto atď.) a štandardu siete MICRO meniča
--Network > nastavenie parametrov siete (DHCP) a „Plant Viewer“ webový portál (posielanie
údajov a udalostí na portál, automatická aktualizácia atď.). Ak sú automatické aktualizácie
sledované, dostane zákazník e-mail s upozornením, že je k dispozícii nová verzia firmvéru
--Micro manager > Používa sa na vyhľadanie/odstránenie MICRO meničov zo systému z „interného webového rozhrania CDD“
--Date/Time > nastavuje dátum a čas CDD
--CDD Clone > používa sa na klonovanie CDD, ak má byť vymenený. Táto funkcia umožňuje
spojenie nového CDD s už nainštalovanými MICRO meničmi v systéme.
--CS Param > Používa sa na úpravu meniteľných parametrov v národnom sieťovom štandarde
--Ground Fault/Energy > Používa sa na odblokovanie meniča s chybou zemného spojenia a resetovanie hodnoty energie pre každý menič MICRO
--Change Pass > Slúži na zmenu hesla, umožňuje prístup k pokročilým funkciám interného Web Portálu (predvolené – Užívateľské meno: admin / heslo: admin)
Menu „Events“
--Prístup do zoznamu udalostí signalizovaných MICRO striedačmi alebo CDD.
Menu „Upgrade“
--CDD Remote Upgr. (CDD ďiaľková aktualizácia) > Nájde najnovšiu verziu firmvéru pre CDD
--CDD Local Upgr (CDD lokálna aktualizácia) > Používa sa na lokálnu aktualizáciu CDD, načítanie súborov priamo z PC
--CS Local Upgr (CS lokálna aktualizácia) > Slúži na lokálne načítanie zoznamu štandardov sietí
Menu „Registration“
--Prístup k samoregistračnej procedúre webového portálu Aurora Vision PlantViewer (je nutné pripojenie k internetu).
Menu „?“ (Help)
--Kontakty na služby servisu v prípade potreby.
V tomto momente môže byť CDD inštalovaný na stenu, pretože všetky konfiguračné postupy boli
úspešne dokončené.
Hneď ako je ukončené vyhľadávanie MICRO, je možné konfigurovať diaľkové monitorovanie sústavy na webovom portáli Plant Viewer pomocou registračného
postupu Samoregistrácia.
Ak chcete začať vlastný proces registrácie, choďte na https://register.auroravision.net/cdd?mac=AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:II (stránka bude automaticky
otvorená, ak na konci akvizičného procesu MICRO pôjdete na „CLICK HERE TO REGISTER YOUR CDD XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX“ (KLIKNI SEM NA
ZAREGISTROVANIE SVOJHO CDD XX: XX: XX: XX: XX: XX: XX: XX)).
Proces registrácie je dokončený v troch krokoch:
1. Zadajte svoje osobné kontaktné informácie a potvrďte svoju e-mailovú adresu.
Dostanete e-mail s odkazom pre overenie vašej e-mailovej adresy. Otvorte e-mail a kliknite na odkaz pre pokračovanie v registrácii.
Ak účet neoveríte (nedokončíte registráciu) do 3 dní, účet bude zrušený a budete musieť začať znovu.
2. Zadajte detaily o veľkosti svojej solárnej elektrárne.
Je dôležité zadať meno inštalatéra a kontaktné informácie, a tým pomôcť nasmerovať súčasných aj budúcich majiteľov na inštalatéra, pre všetky budúce potreby nových projektov a servisných služieb.
Vaše osobné údaje budú štandardne považované za adresu vlastníka, ale možno ich zmeniť pre alternatívne umiestnenie, ako napr. majiteľove druhé bydlisko.
3. Spojte a potvrďte vaše CDD so solárnou elektráňou.
Uistite sa, že CDD je pripojené k internetu
Zadajte rádiovú MAC adresu CDD (MAC RF) do 8 polí na displeji
Kliknite na Validate (potvrdzovacie tlačítko)
Ak je CDD overený, zobrazia sa datalogger CDD a všetky nakonfigurované MICRO meniče.
Kliknite na I’m Done (hotovo) pre dokončenie procesu registrácie, dostanete e-mail s potvrdením, že registrácia bola úspešne dokončená.
11.
Prehliadač Aurora Vision
8.
Ak chcete dokončiť proces vyhľadávania bez registrácie CDD na webový portál Plant Viewer (alebo
registrovať neskôr), kliknite na PLEASE CLICK HERE TO COMPLETE (Kliknite sem na dokončenie).
--Kliknite na položku HOME a vrátite sa na hlavnú obrazovku.
Bezplatný prehliadač Aurora Vision ponúka monitorovanie elektrárne na diaľku (cez internet).
Portál je rozdelený do 3 hlavných sekcií:
Horná časť obsahuje všeobecné informácie o systéme
V strede je graf celkovej produkcie energie za obdobie, ktoré môže byť nastavené (od jedného
dňa až do 365 dní) a výstupný výkon každého MICRO meniča
Na spodnej strane sú prínosy pre životné prostredie na základe celkovej energie vyrobenej
v elektrárni.
Okrem monitorovania portál ponúka automatickú aktualizáciu firmvéru nainštalovaného v MICRO
meničoch a zariadeniach CDD. Zakaždým, keď je nový firmvér k dispozícii, bude odoslaný
majiteľovi zariadenia e-mail so žiadosťou o povolenie vykonať aktualizáciu.
12.
Charakteristiky a technické údaje
Aktualizácia firmvéru
Micro Manager
Micro Manager
[New] Inverters>
Ak je počítač priamo pripojený k CDD bez routera a ak má počítač nastavené automatické prideľovanie IP adresy, je nutné postupovať podľa nižšie uvedeného
postupu:
CDD interný webový server
1. Vyhľadávanie MICRO meničov cez displej
Meniče MICRO možno vyhľadať priamo pomocou displeja CDD.
Stlačte tlačidlá UP (hore) a DOWN (dole) súčasne a zadajte heslo pre vstup do menu rozšírených nastavení (0010).
Použite tlačidlá UP (hore) a DOWN (dole) pre prístup do menu CHANGE SETTINGS (zmeniť nastavenia), stlačte ENTER a prejdite na MICRO MANAGER.
CDD
V oboch prípadoch dávajte pozor, aby ste nepripojili ethernetový kábel do konektora RJ-45 pre sériovú komunikáciu RS-485.
Štruktúra menu na displeji
Pre zlepšenie procesu vyhľadávania a ako dôsledok komunikácie medzi Micro a CDD je dôrazne odporúčané vykonať predbežné vyhľadanie všetkých MICRO
pred ich montážou na strechu pomocou „Micro Pre-Installation Kit“ podľa návodu (nájdete na webových stránkach, alebo kontaktujte technickú podpora pre
získanie informácií).
Proces vyhľadávania môže byť vykonaný priamo cez displej, alebo pomocou „interného webového servera CDD“:
Komunikácia s meničom
Typ
Max. vzdialenosť (voľný priestor)
Max. počet zariadení
Komunikácia s routerom/PC
Bezdrôtová komunikácia
Komunikácia cez kábel
Vlastnosti
Prevádzka
Monitorovací systém
Napájanie
Vstup adaptéra
Výstup adaptéra
Spotreba
Environmentálne vlastnosti
Krytie IP
Okolitá teplota
Relatívna vlhkosť
Mechanické vlastnosti
Rozmery V × Š × H
Hmotnosť
Montážny systém
Príslušenstvo
Predlžovací kábel antény
CDD
Radio IEEE 802.15.4
50 m
30
Komunikačný protokol IEEE 802.11b; 2,4 GHz; 1 – 11 Mbit/s
Ethernet RJ45 10/100 Mbps
CDD interné užívateľské webové rozhranie
Bezdrôtový a internetový monitorovací systém cez CDD
100 – 240 V ac ; 50/60 Hz
5 V dc – 1 A
typicky 2,5 W / max. 5 W
IP20 / NEMA 1
-20 až +55 °C
<90 % bez kondenzácie
150 × 180 × 25 mm bez predlžovacieho kábla antény
0,6 kg
Montáž na stenu (skrutky v dodávke)
Poznámka: Funkcie, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto technickom liste, nie sú zahrnuté v produkte.
Kontakt
www.abb.com/solarinverters
Voliteľný
CDD – Stručný návod na inštaláciu SK-RevD
EFFECTIVE 2014-03-27
© Copyright 2015 ABB. Všetky práva vyhradené.
Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Download

Stručný návod na inštaláciu CDD 2. 1. 4. 5. 3.