FARSKÉ OZNAMY
X Skúška birmovancov pred prijatím
sviatosti birmovania bude po večerných sv.
omšiach následovne: 5.9. - Krčava, 7.9. Sejkov a V. Nemecké, 8.9. - N. Nemecké,
13. 9. - Husák, 14.9. - Jenkovce. Ku skúške je
potrebné mať odovzdané všetky náležitosti.
X V nedeľu 9. septembra o 11.00 sa v obci
Husák uskutoční posviacka Domu nádeje.
Na posviacku ste všetci srdečne pozvaní.
X V utorok 11. septembra sú všetky deti
našej farnosti pozvané do farského kostola v
Jenkovciach na detskú sv. omšu so začiatkom o 18.30, pri ktorej budeme spoločne
prosiť Ducha Svätého o jeho dary pre
začínajúci školský rok.
X V nedeľu 16. sepmtebra 2012 ste všetci
srdečne pozvaní na odpustovú slávnosť
Najsvätejšieho mena Panny Márie do
Bežoviec. Hlavným celebrantom a zároveň
kazateľom bude vdp. Miroslav Liška,
kaplán Humenné - mesto.
OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva si chcú navzájom
vyslúžiť: Marcel Roško, syn rodičov Emila a
Anny r. Sabo-Ďurčíkovej, narodený v
Sobranciach a bývajúci v Krčave a Lenka
Rošková, dcéra rodičov Ladislava a Zlatice r.
Lechmanovej, narodená v Sobranciach a
bývajúca v Krčave, ohlasujú sa 3-krát a
zároveň Roland Mohnyanský, syn rodičov
Štefana a Heleny r. Szabóovej, narodený v
Košiciach - Šaci a bývajúci v Drienovci a
Martina Gergeľová, dcéra rodičov Michala a
Moniky r. Sakáčovej, narodená v Sobranciach a bývajúca v Jenkovciach, ohlasujú sa
1, 2 a 3-krát. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to čo najskôr ohlási
na farskom úrade v Jenkovciach.
FARSKÝ
LIST
Rímskokatolícka farnosť
SVÄTEC TÝŽDŇA
Najsvätejšie meno Panny Márie
Tak ako zvykneme sláviť svoje meniny,
slávime aj meniny Panny Márie. Meno Mária
pochádza z hebrejského slova Mirjam alebo
egyptského Meri-jam. Význam tohto mena
je „Bohumilá“ alebo „Bohom milovaná“. Po
prvýkrát sa meno Mária vyskytuje v Biblii,
keď sa spomína Mojžišova sestra, ktorá
nosila toto meno (Ex 15 a nasl.). V evanjeliách sa vyskytuje pomerne často – nosila ho
Mária Magdaléna, Mária Kleopasova, Mária
z Betánie atď. Aj v dejinách po narodení
Krista patrí toto meno medzi najpopulárnejšie. Sviatok Mena Panny Márie sa slávil už
oddávna v niektorých diecézach. Rozšírenie
na celú Cirkev sa udialo v 17. storočí, keď
kresťanskú Európu ohrozovali divokí Turci.
Dva mesiace obliehali Viedeň. Rozhodujúca
bitka sa odohrala 12. septembra 1683 pri
Viedni. Poľský kráľ Ján III. Sobieski prišiel na
pomoc. Predtým však zašiel do Čenstochovej, kde sa dlho modlil pred milostivým
obrazom Panny Márie. Potom tiahol s
tridsaťtisíc vojakmi až ku Viedni. Cestou sa k
nemu pripojil lotrinský vojvodca Karol V.
Leopold s ďalšími tridsiatimi tisícami,
Maximilián Emanuel z Bavorska a ďalší,
spolu okolo 65 000 vojakov. 12. septembra
ráno sa kresťanskí vojaci zúčastnili na sv.
omši a potom s dôverou vyrazili do boja.
Turkov do jedného porazili. Ján III. Sobieski
s veľkou slávou a vďačným srdcom vstúpil
do viedenského chrámu sv. Štefana, aby
poďakoval za skvelé víťazstvo. Odvtedy
začala upadať moc Turkov v Európe. Všetci
boli presvedčení, že za túto veľkú udalosť
môžu ďakovať najmä Panne Márii. Pápež
Inocent XI. z vďačnosti už nasledujúceho
roku (1684) ustanovil sviatok Mena Panny
Márie pre celú Cirkev.
Časopis farnosti Jenkovce. Vychádza dvojtýždenne pre vnútornú potrebu farnosti.
Neprešlo jazykovou úpravou. Náklad na jeden kus je 0,20 €.
číslo
23
FARSKÝ
Dvojtýždenník
LIST
03.IX. - 16.IX.2012
Červená šnúrka
O Slovensku sa zvykne hovoriť, že je to
kresťanská krajina. Musíme však uznať, že
čím ďalej, tým menej to o nás platí. Ľudia sa
vytrácajú z kostolov a aj mnohí z tých, čo ho
ešte navštevujú, neberú Pána Boha až tak
vážne. A tak namiesto toho, aby človek
odovzdal svoj život do Božích rúk a zveril sa
pod jeho ochranu, žije v neistote a hľadá
spôsoby ochrany mimo neho. My však
vieme, že nikto nás neochráni tak ako Boh.
Človek sa tak otvára poverám, teda pripisuje
rôznym veciam schopnosti, ktoré dané
predmety vôbec nemajú. Mnohí tak nosia
všelijaké amulety, ktoré nás majú ochrániť či
priniesť nám šťastie.
Typickým príkladom povery v našich
krajoch je nosenie červenej šnúrky na ruke.
Červená šnúrka nie je poznávacím znakom
žiadnej sekty ani náboženstva, i keď svoj
pôvod má v izraelskom učení s názvom
„Kabbalah.“ Toto učenie tvrdí, že ľavá strana
ľudského tela, špeciálne ruka a rameno, sú
prijímateľom energie, či už pozitívnej alebo
negatívnej. A práve táto červená šnúrka má
za úlohu chrániť pred negatívnou energiou,
urieknutím a zlým, tzv. diablovým pohľadom. Tvrdí sa, že na tejto šnúrke sa zastaví
prísun všetkej negatívnej energie, čím sa
znemožní jej ďalší prechod do tela človeka.
K nám sa červená šnúrka dostala
prostredníctvom Rómov, ktorí kočovali po
celej Európe. Rómovia nazývajú tento rituál
šnúrkovanie. Pri tomto rituály bolo dieťa cez
šnúrku zasvätené duchom, ktorí ho chránili
a dávali mu pokojný spánok. Ide o mágiu, v
ktorej sa človek poddáva duchu. Farba
šnúrky nie je červená preto, žeby išlo o
Ducha Svätého, ale preto, že červená je
farbou energie a sily. Práve červená farba sa
využíva v mágii od jej počiatkov.
Aký postoj by mal mať kresťan katolík
k červeným šnúrkam? Kresťan vo vyznaní
viery vyznáva, že verí v Ducha Svätého.
Nosenie červenej šnúrky alebo jej nasadenie
malému dieťaťu, je popretím viery v Ducha
Svätého a vyznaním viery v iného ducha.
Teda nosenie šnúrky je popretím článku
katolíckej viery. Každý kresťan by si mal
uvedomiť, v čo verí. Či verí Trojjedinému
Bohu, ktorý má nekonečnú moc a jemu zverí
svoj život, alebo či verí nezmyselným
poverám a svoj život prežije v neistote a
strachu.
Ak človek žije v milosti posväcujúcej,
ak pravidelne prijíma sviatosti a žije podľa
Božích prikázaní, nemusí sa ničoho báť. Boh
je totiž na strane takýchto ľudí a Zlý duch
nemá nad nami žiadnu moc. Neurážajme
Boha rôznymi poverami, ale stále prehlbujme svoju vieru v pravého Boha a svojim
svedectvom ju odovzdávajme ďalej.
- Gabriel Repaský, kaplán -
LITURGICKÝ PROGRAM
03.IX. - 09.IX.2012
10.IX. - 16.IX.2012
22. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ
03.IX.
PONDELOK
23. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi, spomienka
10.IX.
PONDELOK
Bežovce:
17.30
U Ján, Mária a Jana (Posypanka)
Krčava:
17.30
Jenkovce:
18.30
U Ján, Mária a Juraj (Bučko)
Sejkov:
18.30
04.IX.
UTOROK
11.IX.
Féria
UTOROK
Husák:
17.30
U z rodiny Mindžákovej
Husák:
Jenkovce:
18.30
U Michal (Fedor)
Jenkovce:
05.IX.
STREDA
12.IX.
Féria
Krčava:
18.30
U Juraj, Anna a Mária (Baloga)
sviatosť zmierenia od 16.30
Sejkov:
18.30
ZBP pre Martina (Záhorčák)
sviatosť zmierenia od 16.30
06.IX.
ŠTVRTOK
18.30
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
sviatosť zmierenia od 16.30
N. Nemecké: 18.30
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
sviatosť zmierenia od 16.30
Husák:
07.IX.
PIATOK
Sv. Košických mučeníkov, kňazi a mučeníci, spomienka
Bežovce:
17.30
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
sviatosť zmierenia od 15.30
Jenkovce:
17.30
ZBP pre Mareka (Jenčík)
sviatosť zmierenia od 15.30
Krčava:
18.45
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
Sejkov:
18.45
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
08.IX.
SOBOTA
Bežovce:
8.00
Jenkovce:
8.00
N. Nemecké: 18.30
09.IX.
NEDEĽA
Na vlastný úmysel
U Štefan, Mária a Barbora (Bučko)
ZBP pre Miroslava (Fedor)
ZBP pre Márie (Juhásové)
Féria
ZBP pre Eduarda a Slávku (Pliška)
18.30
ZBP pre Jána a Michala (Sapura)
STREDA
17.30
Bežovce:
18.30
ŠTVRTOK
Najsvätejšie meno Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
U Michal a Anna (Ivaničko)
Husák:
18.30
U Mária a Zuzana (Stripaj)
PIATOK
Bežovce:
17.30
Jenkovce:
18.30
SOBOTA
Povýšenie svätého Kríža, sviatok
U Mária (Posypanka)
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, slávnosť
Bežovce:
8.00
ZBP pre Luciu (Kráľ)
Husák:
8.00
ZBP pre rodinu Tkáčovú
Jenkovce:
9.30
U Ján, Helena, Janka a Ján
Sejkov:
9.30
ZBP pre Alenu (Olej)
večeradlo so sv. omšou
Krčava:
11.00
ZBP pre Máriu (Haus)
s platnosťou na nedeľu
Krčava:
15.30
ZBP pre novomanželov Roškových
16.IX.
NEDEĽA
8.00
ZBP pre rodinu Cibereovú
Sejkov:
8.00
ZBP pre Máriu (Karbovanec)
Sejkov:
8.00
ZBP pre Petra a Alenu (Tokár)
Jenkovce:
9.30
ZBP pre Dávida (Béreš)
Jenkovce:
9.30
ZBP pre Michala (Fedor)
Krčava:
9.30
Husák:
11.00
U Michal, Alžbeta a Andrej (Pallai)
ZBP pre Máriu (Gavula), Za veriacich
požehnanie Domu nádeje
8.00
ZBP pre Jakuba a Michala (Hutaj)
N. Nemecké: 9.30
ZBP pre Annu (Slinčák)
Bežovce:
Za veriacich farnosti
11.00
710. výročie obce
s platnosťou na nedeľu
DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Bežovce:
Husák:
sviatosť zmierenia od 16.00
ZBP pre Magdalénu (Ivaničko)
večeradlo so sv. omšou
DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
IPSA DIE
U Juraj a Zuzana (Tkáč)
17.30
14.IX.
sv. omša za účasti detí
ZBP pre Marcela, Ivetu a Timoteja
Jenkovce:
15.IX.
Narodenie Panny Márie, sviatok
U Ján (Ohradzanský)
17.30
Jenkovce:
13.IX.
Féria
Féria
odpustová slávnosť
Download

23. cislo