ZIMLUVA O DIELO
uzavretá V súlade ustanoveniamizákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorŠích
predpisov medzi zmluvnými stranami:
objednávatel':
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
lČo:
DlČ:
Bankové spojenie :
ČísloÚčtu: :
Telefón:
Fax:
E-mail:
lnternetová stránka:
(ďalej,,objednávatel"'
obec Dojě
906 02 Dojě
lng. Katarína Horňáková Jankovičová
oo3o9 5o8
2021063693
Prima banka, a.s' Senica
2601903001/5600
03416536122
034/6536
í33
[email protected]
www.dojc.sk
)
a
ZhotoviteÍ:
zastÚpený:
sídlo zhotovitel'a:
tČo:
tČopH:
bankové spojenie:
ěíslo úětu:
tel:
fax:
e-mail:
(
StavStar, s.r'o.
František Uliěný
Hlavná 59142, Graně_Petrovce
47550571
sK 2023984193
VUB a.s. SpišskéPodhradie
sK41 0200 0000 0032 27136053
09151319872
[email protected]
ďalej,,zhotoviteÍ")
PREAMBULA
uzatvára1ú tÚto Zmluvu o dielo (ďalej len ,,zmluva") ako výsledok zadávania zákazky v zmysle S 9 ods.
9 zákona č,. 2512006 Z' z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov , ktorej úspeŠnýmuchádzaěom sa stalzhotovitel'.
I.
1.
2.
PREDMET ZMLUVY
sazaváz$e, Že v rozsahu aza podmienok dohodnutých vtejto zmluve uskutočnípre
objednávatela a odovzdá mu dielo : Výmena okien v Základnej škole Dojč _ kuchyňa v zmysle
ponuky zo dňa 28.7.2014 a vysvetlenia cenovej ponuky zo dňa 25.8.2014.
objednávatel' sa zavázuje, Že dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu
a poskytne zhotoviteÍovi dohodn utú súčin nost'.
Zhotovitel'
3. Zhotovitet je
povinný zhotoviť dielo odborne, kvalitne,
uvedenými v podkladoch vo výzve
a poŽiadavkami.
a
v
súlade s
podmienkami
v sÚ|ade s teraz platnými všetkými technickými predpismi
tl. čns n MlEsTo
1-
PLNENIA
Zhotovitel sa zavězuje, Že uskutoční realizáciu diela
v trvaní :
Termín začiatku prác : 29.1O.2O1 4
Termín ukončenia prác: 10.11.2014
nr9oryt zmluvy sa. pova.Žuje za splnený protokolárnym odovzdaním
a prevzatím diela medzi
objednávatel'om a zhotoviteÍom
z1óay medzi dodaným tovarom a tovarom
nr9yér9n1
naceneným v ponuke. Túto zhodu za objednávatel'a výkona
technický dozor - Jozef otočka,
bytom Dojč 138.
po
2'
Ak zhotoviteť riadne ukončídielo pred dohodnutým termínom,
objednávate Í sa zavázuje toto dielo
prevziat'aj v skorŠom termíne. o plnení preom'etu
te1tó imtuvy'v skorŠóm i"iňin" sa zavázuje
zhotovitel' informovať objed návatel'a
III.
1'
Cena
za
zhotovenie
diela
m in
imilne a praco'vnďJ
n
i
vopreo.
CENA PREDMETU ZMLUVY
je stanovená
*dohodou zmluvných strán
18/1996 Z' z' o cenách v znenineskorších p'Bopišouá
*
vzmysle zákona
výsledku;ůiá';, pričom je:
Cena bez DPH .....'..'..
€
'.. 4.446,20 'álráo"
DPH prisadzbe 2Oo/o ''...''.'
889t,24€
cenaza dielo s DpH ..........
slovom : Pát'tisíctristotridsat'pát' 45l1oo
Táto cenaje konečná a nemenná.
Cena zahÍňa všetky náklady zhotovitel'a nevyhnutné na
realizáciu predmetu tejto zmluvy.
Cena za dielo bude uhradeňá z vlastných zdiojov onieJnávatera
.
lV.
1.
2.
3.
4.
PLAToBNÉ PoDMIENKY
objednávatel' neposkytuje fina nčný preddavok na plnen ie
zm luvy.
Cenu za dielo zaplatí objednávateřzhotovitel'ovi ojzňótouosffim
pratooným stykom
Faktúru za zhotovenie diela je zhotovitef opavnénívvsiavii
oezoorndne
.
po odovzdaní diela
objednávateÍovi. Nevyhnutnýň predpoklado'i, xtóú
í";;il'i
splnený
pred vystavenirl
ešte
faktúry, je riadne vykonaniě diela' a písomne potvrdenie'
prevzatí diela bez vád zo
o
strany objednávatel'a.
Faktúru zhotovitel doručíobjednávate|'ovi v 2 vyhotoveniach.
Lehota splatnostifaktúr je só aniodo dňa jejoórueenÉ
óoieonavatel'ovi. Faktúra bude obsahovat,
náleŽitosti podl'a $ 10 zákona ě' 431t2oo2 Z. z'. o
uetovnlcive v znení neskorŠíchpredpisov . V
prípade, ak doručená faktúra nebude oosanoúai
;$tki-;;l"Žitosti daňového dokladu, bude
obsahovat' nesprávne údaje, objednávateÍ je oprávnený ,iraiiitartúru
zhotoviier'óvina jej opravu
alebo doplnenie' V tomto prípade začínapiynrit' nouá
ránot" splatnosti faktúry po jej opátovnom
doručen
í objed návatel'ovi.
5.
Za deň úhrady ceny za dielo sa pokladá deň odpísania z
účtuobjednávatel,a.
VII. POVINNOSTI ZHOTOVITEUA
1.
Zhotovitet je povinný vykonat' dielo riadne. Dielo je
vykonané riadne, pokial, nemá Žiadne vady, je
v súlade s touto zmluvou ako aj v súlade so vse'obeón
Ými záv;iznými právnymi predpismi a inými
aplikovatel'ným i pred pismi a rozňod n utiam i a stanoviskámi
organov verej nej správy.
Vlll. zoDPoVEDNosŤ zA VADY
1.
2.
3.
č.
Zhotovitel' zodpovedá
7a uady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a za vady diela, vzniknuté
plynutia záručnej.doby,
ak boli spÓsobene pórúéěni' pouinno.tí zhotovitel,a.
P9ča9
Nárok na bezplatné'odstránenje
obiednavatdr upĚini pi.!-'nou formou u zhotovitel,a.
Zhotovitel' sa zavázqe odstránit'-vaoy
re'klaňovanú vadu oieta'do 5 pracovných dní od písomného,
resp. faxového uplatnenia reklamácie.
Ak je vada neodstránitel'ná, alebo ak ju zhotoviteť neodstráni ani v dodatoěnej lehote poskytnutej
objednávateťom, objednávateÍ má nárok na zťavu z ceny diela vo výške primeranej miere, v ktorej
vada bráni riadnemu uŽívaniu diela.
!X.
1.
2.
3.
SANKCIE
Zhotovitel je povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnÚ pokutu 0,05% z ceny diela za kaŽdý
a1
zaěatý deň omeŠkania s odovzdaním diela.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotovitel'a uhradiť objednávatelovi Škodu, ktorá
mu omeŠkanímzhotovitel'a s odovzdaním diela vznikla.
Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomne.
x. oDsTÚPENtE oD zMLUvY
1.
2.
omeškanie zhotovitel'a s odovzdaní* ď"l" objednávatel'ovi pokladajú zmluvné strany za
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje objednávateťa na odstúpenie od zmluvy.
odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a musí byt v ňom uvedený dÓvod
odstÚpenia.
X. zÁVEREcnÉ usraruovENIA
1.
2.
Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmá príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka, ako aj d'alŠímirelevantnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky. Zmluva sa riadi ustanoveniami $ 536 a nasl. obchodného zákonníka, pokial'
v tejto zmluvy nie je uvedená iná právna úprava.
Zmluvné strany sazavázujÚ, Že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislostis ňou,
5.
vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budÚ rieŠenézmierom. Ak nedÓjde k vyriešeniu sporov
zmierom, zmluvné strany predloŽia spor na rozhodnutie súdu v $lovenskej republike prísluŠnému
podÍa procesných predpisov SR.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiťsvoje práva, povinnosti a pohl'adávky podl'a
tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajÚceho písomnéhosúhlasu druhej zmluvnej strany.
Táto zmluva nadobÚda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda Úěinnosť dňom' ktoqý nasleduje po dnijej zverejnenia na webovom sídle
6.
Termín zahájenia ěinností na plnení predmetu zmluvy je moŽný aŽ po nadobudnutí účinnostitejto
3.
4.
objednávateťa'
zmluvy.
7.
8.
Zmlwaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch, priěom objednávatel obdrŽítri vyhotovenia zmluvy a
zhotovitel obdrŽí jedno jej vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že si túto zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a súhlasia sjej
obsahom a Že zmluvu uzaMárqú slobodne, váŽne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajÚ svoje
podpisy.
V Dojěi' dňa 30.9.2014
objednávatel':
obec Dojč
Zhotovitel':
StavStar s.r.o.
Vladimír Bednírik
JstavStar s.r.o'
HHTť;{}'ffi
Download

Zmluva o dielo