mailingleitner
slovakia
daňové a účtovné
novinky
STRANA 1/5
OBSAH/INHALT
OKTÓBER 2013
STRANA/SEITE 2
Zmeny v oblasti správy daní
(Daňový poriadok)
Änderungen der
Abgabenordnung
STRANA/SEITE 3
Zmeny v oblasti DPH
Änderungen des
Mehrwertsteuergesetzes
Ostatné zmeny
Sonstige Änderungen
SEITE 1/5
OKTOBER 2013
ZMENY V DANIACH AKTUÁLNE
ÄNDERUNGEN IM
STEUERRECHT
V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by
sme Vás chceli informovať
o očakávaných zmenách v oblastí daní
a účtovníctva plánovaných v roku
2014. Uvádzame stručnú aktualizáciu
prehľadu navrhovaných zmien so
zameraním na najpodstatnejšie témy
v daných oblastiach.
In dieser Ausgabe von Mailing BMB
Leitner informieren wir Sie über
erwartete, ab 2014 geplante
Änderungen des Steuer- und
Bilanzrechts. Wir bringen eine kurze
aktualisierte Übersicht über die
vorgeschlagenen Änderungen mit
Schwerpunkt auf den wichtigsten
Punkten in den betroffenen Bereichen.
Na 25. rokovanie NRSR, ktoré začalo
14.10.2013 neboli zaradené očakávané
novely zákona o dani z príjmov (č.
595/2003 Z.z.) a zákona o správe daní
tzv. daňový poriadok (č. 563/2009 Z. z.),
preto na ich schválenie aj
s pripomienkami si budeme musieť
počkať až do novembrovej schôdze.
Mnohé iné novely zákonov však NRSR už
prerokovať stihla a pokiaľ ide novelu
zákona o DPH (č. 222/2004 Z. z.), novelu
zákona o účtovníctve (č. 431/2002 Z. z.)
ako aj novelu zákona o používaní
elektronickej registračnej pokladnice (č.
289/2008 Z. z.)boli schválené a čakajú už
len na podpis prezidenta. V jednotlivých
oblastiach nižšie by sme Vám radi
priblížili najvýznamnejšie schválené
prípadne zatiaľ plánované zmeny.
Auf dem Programm der 25. Sitzung des
slowakischen Parlaments, die am
14.10.2013 begann, erschien weder die
erwartete Novelle des KöSt-Gesetzes (Nr.
595/2003 GesSlg.) noch die der
Abgabenordnung (Nr. 563/2009 GesSlg.).
Daher müssen wir auf ihre
Verabschiedung und endgültige Fassung
bis zu der November-Sitzung warten.
Zahlreiche andere Gesetzesnovellen
wurden allerdings vom Parlament bereits
verabschiedet. Die verabschiedete
Novelle des MWSt-Gesetzes (Nr.
222/2004 GesSlg.), des
Rechnungslegungsgesetzes (Nr.
431/2002 GesSlg.) sowie des Gesetzes
über elektronische Registrierkassen (Nr.
289/2008 GesSlg.) warten lediglich auf
die Unterschrift des Präsidenten. Im
weiteren Text bringen wir Informationen
über die wichtigsten verabschiedeten
bzw. geplanten Änderungen.
ZMENY V OBLASTI DANI Z
PRÍJMOV
ÄNDERUNGEN DES
KÖST-GESETZES
NRSR síce druhé čítanie novely zákona
o dani z príjmov na svoje 25. zasadnutie
nezaradila, vláda však niektoré plánované
zmeny v oblasti dani z príjmov zverejnila
v rámci schvaľovania rozpočtu verejných
financií na roky 2014-2016.
Die zweite Lesung der Novelle des KöStGesetzes stand zwar nicht auf dem
Programm der 25. Sitzung, die Regierung
hat allerdings einige geplante
Änderungen im KöSt-Bereich im Rahmen
der Verabschiedung des Staatshaushalts
für 2014 – 2016 veröffentlicht.
STRANA/SEITE 1
Zmeny v oblasti dane z
príjmov
Änderungen des
Körperschaftsteuergesetzes
aktuelles zum steuerund bilanzrecht
mailingleitner
slovakia
daňové a účtovné
novinky
STRANA 2/5
OBSAH/INHALT
STRANA/SEITE 1
Zmeny v oblasti dane z príjmov
Änderungen des
Körperschaftsteuergesetzes
OKTÓBER 2013
aktuelles zum steuerund bilanzrecht
SEITE 2/5
OKTOBER 2013
Okrem plánovaných zmien, o ktorých sme
Vás informovali vo vydaní Mailingu BMB
Leitner č. 8/13, z vládneho materiálu
vyplýva záver týkajúci sa zdaňovania
právnických osôb už od roku 2014:
Außer den geplanten Änderungen, über
die wir in Mailing BMB Leitner Nr. 8/13
informiert haben, ergibt sich aus den
Unterlagen der Regierung, dass folgende
Änderungen des KöSt-Gesetzes bereits
ab 2014 geplant sind:
¬
zníženie sadzby dane z príjmov
právnických osôb na 22% a
¬
Senkung des KöSt-Satzes auf 22%
und
¬
zavedenie tzv. daňových licencií
(vo forme minimálnej dane z príjmov
právnických osôb).
¬
Einführung von „steuerlichen
Lizenzen“ (in Form eines
Mindestkörperschaftsteuersatzes).
STRANA/SEITE 2
Zmeny v oblasti správy daní
(Daňový poriadok)
Änderungen der
Abgabenordnung
STRANA/SEITE 3
Zmeny v oblasti DPH
Änderungen des
Mehrwertsteuergesetzes
ZMENY V OBLASTI SPRÁVY DANÍ
(DAŇOVÝ PORIADOK)
ÄNDERUNGEN DER
ABGABENORDNUNG
Novela správy daní na prebiehajúce
rokovanie NRSR zaradená nebola, avšak
z pôvodného návrhu pre Vás vyberáme
najvýznamnejšie navrhované zmeny:
Die Novelle der Abgabenordnung stand
zwar nicht auf dem Programm der
laufenden Sitzung, wir fassen jedoch die
wichtigsten, in dem ursprünglichen
Entwurf vorgeschlagenen Änderungen
zusammen:
Ekonomická podstata transakcií
Wirtschaftliche Substanz von
Transaktionen
¬ IZm der aggressiven Steuerplanung
wird der allgemeine Grundsatz der
wirtschaftlichen
Betrachtungsweise um ein
entscheidendes Element –
wirtschaftlicher Zweck der
Transaktion – erweitert.
¬ Die Steuerverwaltung kann
Transaktionen ohne wirtschaftlichen
Zweck außer Betracht lassen, soweit
diese zur Steuerumgehung führen
würden.
Ostatné zmeny
Sonstige Änderungen
¬
V súvislosti s agresívnym daňovým
plánovaním sa dopĺňa všeobecné
pravidlo „obsah nad formu“
o rozhodujúci prvok ekonomického
opodstatnenia transakcií.
¬
Správa daní na transakciu bez
ekonomického opodstatnenia nemusí
prihliadať, pokiaľ by táto transakcia
viedla k obchádzaniu daňovej
povinnosti.
Záväzné stanoviská Finančného
riaditeľstva
¬ Rozsah, ku ktorým sa záväzné
stanoviská budú vydávať, určí
Ministerstvo financií. Očakáva sa, že
tieto predpisy budú zahŕňať zákon o
dani z príjmov, zákon o DPH a
zákony o spotrebných daniach.
¬
Záväzné stanovisko bude
spoplatnené. Spoplatnenie je
Verbindliche Stellungnahmen des
Finanzdirektorats
¬ Das Finanzdirektorat wird festlegen,
zu welchen Gesetzen verbindliche
Stellungen genommen werden. Es
wird erwartet, dass es sich um KöStGesetz, MWSt-Gesetz und Gesetze
über Verbrauchssteuern handeln
wird.
¬ Verbindliche Stellungnahmen werden
gebührenpflichtig sein. Die Gebühr
mailingleitner
slovakia
daňové a účtovné
novinky
STRANA 3/5
OBSAH/INHALT
STRANA/SEITE 1
Zmeny v oblasti dane z príjmov
Änderungen des
Körperschaftsteuergesetzes
¬
STRANA/SEITE 2
Zmeny v oblasti správy daní
(Daňový poriadok)
Änderungen der
Abgabenordnung
STRANA/SEITE 3
Zmeny v oblasti DPH
Änderungen des
Mehrwertsteuergesetzes
Ostatné zmeny
Sonstige Änderungen
¬
OKTÓBER 2013
naviazané na výšku sumy
obchodného prípadu a uplatnenie
právneho predpisu. Zároveň je
„poplatok“ potrebné uhradiť spolu so
žiadosťou.
FRSR bude mať na vypracovanie
lehotu 60 dní od doručenia žiadosti
prípadne doplnenia
informácií/podkladov na základe
výzvy FRSR.
Inštitút záväzných stanovísk by mal
nadobudnúť účinnosť od 1.9.2014
aktuelles zum steuerund bilanzrecht
SEITE 3/5
¬
¬
OKTOBER 2013
wird vom Wert des Geschäftsfalles
sowie von der Anwendung der
Rechtsvorschriften abhängen. Die
Gebühr wird zum Zeitpunkt der
Anfragestellung fällig sein.
Das Finanzdirektorat wird die
Stellungnahme in einer Frist von 60
Tagen nach Eingang der Anfrage
(bzw. nach Ergänzung der
Informationen/Unterlagen auf
Grundlage einer Aufforderung des
Finanzdirektorats) zu erstellen
haben.
Verbindliche Stellungnahmen
sollten ab 1.9.2014 eingeführt
werden.
Daňové tajomstvo
¬ FR SR plánuje zverejňovať na
webovej stránke subjekty porušujúce
zákon o používaní ERP, čo má
napomáhať aktívnej účasti občanov
pri porušovaní zákona a odhaľovaní
daňových únikov.
Steuergeheimnis
¬ Das Finanzdirektorat plant, auf
seiner Webseite Subjekte zu
veröffentlichen, die das Gesetz über
elektronische Registrierkassen
verletzen, um die aktive Teilnahme
der Bürger an der Aufdeckung von
Gesetzesverletzungen und vom
Steuerbetrug zu fördern.
ZMENY V OBLASTI DPH
ÄNDERUNGEN DES
MWST-GESETZES
Okrem plánovaných zmien, ktorým sme
sa venovali v našom predchádzajúcom
vydaní Mailingu BMB Leitner č.
9/2013,ako sme už vyššie uviedli v rámci
schvaľovania rozpočtu verejných financií
na roky 2014-2016 vláda predstavila
opatrenia, s ktorými v oblasti daní ráta na
najbližšie obdobie rokov 2014-2016.
Außer den geplanten Änderungen, mit
welchen wir uns in Mailing BMB Leitner
Nr. 9/2013 befasst haben, stellte die
Regierung im Rahmen der
Verabschiedung des Staatshaushalts für
2014-2016 Maßnahmen im Bereich des
Steuerrechts vor, mit welchen sie bereits
2014-2016 rechnet.
V oblasti DPH
MWSt-Bereich
¬
¬
s ohľadom na výšku deficitu verejnej
správy sa od roku 2015predpokladá
zníženie sadzby DPH na 19%.
V rámci medzirezortného
pripomienkového konania boli tiež
zohľadnené vznesené pripomienky,
a preto na finálnu verziu tlačiva
kontrolného výkazu si budeme musieť
tiež ešte počkať.
Unter Berücksichtigung des
Staatshaushaltsdefizits wird ab 2015
die Senkung des MWSt-Satzes auf
19% vorausgesetzt.
Einzelne Ministerien haben Anmerkungen
vorgelegt, die berücksichtigt wurden und
daher ist die finale Fassung der
Kontrollmeldung noch abzuwarten.
mailingleitner
slovakia
daňové a účtovné
novinky
STRANA 4/5
OKTÓBER 2013
aktuelles zum steuerund bilanzrecht
SEITE 4/5
OKTOBER 2013
OBSAH/INHALT
OSTATNÉ ZMENY
SONSTIGE ÄNDERUNGEN
STRANA/SEITE 1
Novela zákona o používaní
elektronickej registračnej pokladnice
(ďalej len „ERP“)
Novelle des Gesetzes über
elektronische Registrierkassen
(„ERK“)
NRSR schválila novelu zákona o ERP,
ktorá má zabezpečiť elimináciu krátenia
prijatých tržieb a to zavedením ďalších
povinností nielen pre výrobcov, dovozcov
a predajcov ERP, ale aj pre
podnikateľova servisné organizácie.
Das Parlament verabschiedete die
Novelle des ERK-Gesetzes, welche die
Kürzung der Umsatzerlöse vermeiden
soll, und zwar durch Einführung neuer
Pflichten nicht nur für Hersteller,
Importeure und Verkäufer von ERK,
sondern auch für Unternehmer und
Service-Stellen.
Od nového roka budú mať kontrolné
orgány ľahší prístup k údajom
zaevidovaným v ERP, čím sa im uľahčí
kontrola používania ERP.
Ab Januar werden die Kontrollbehörden
einfacheren Zugriff auf die in ERK
registrierten Angaben haben, was die
Kontrolle der ERK-Verwendung
vereinfachen wird.
¬
Výrobca, dovozca príp. predajca
ERP je povinný predkladať FR SR
technické a softvérové nástroje.
¬
¬
Podnikateľ je povinný umožniť
kontrolným orgánom pripojenie
k ERP a na požiadanie je povinný
predložiť kontrolné záznamy.
Servisné organizácie budú povinné
ukladať pri výmene fiškálnej pamäte
údaje na dátové médium.
¬
Zmeny v oblasti dane z príjmov
Änderungen des
Körperschaftsteuergesetzes
STRANA/SEITE 2
Zmeny v oblasti správy daní
(Daňový poriadok)
Änderungen der
Abgabenordnung
STRANA/SEITE 3
Zmeny v oblasti DPH
Änderungen des
Mehrwertsteuergesetzes
Ostatné zmeny
Sonstige Änderungen
¬
¬
Hersteller, Importeure bzw.
Verkäufer von ERK müssen dem
Finanzdirektorat technische und
Softwareeinrichtung vorlegen.
Unternehmen müssen den
Kontrollbehörden die Verbindung mit
ERK ermöglichen und auf Anfrage
Kontrollaufzeichnungen vorlegen.
Beim Austausch des Fiskalspeichers
müssen die Service-Stellen Angaben
auf Datenträger speichern.
Novela zákona o účtovníctve
Novelle des RLG-Gesetzes
NRSR schválila aj novelu zákona
o účtovníctve, ktorá taktiež postupuje na
podpis prezidentovi. Najvýznamnejšou
zmenou je definícia tzv. mikro účtovné
jednotky a ďalšie pravidlá pre vedenie
účtovníctva týchto jednotiek. Ďalej novela
mení rozsah dokumentov zverejňovaných
v registri účtovných závierok, napr.
nebudú sa zverejňovať priebežné účtovné
závierky ale budú sa zverejňovať
výročné správy. Znižuje sa periodicita
na inventarizáciu majetku a peňažných
prostriedkov v hotovosti. Tiež účtovné
jednotky nezriadené na podnikanie
nebudú povinné tvoriť opravné položky
a rezervy.
Das Parlament verabschiedete auch die
Novelle des Rechnungslegungsgesetzes,
die ebenso noch vom Präsidenten zu
unterschreiben ist. Zu den wichtigsten
Änderungen zählen die Definition einer
„Mikro-Buchführungseinheit“ sowie
weitere Regeln für die Buchführung
solcher Einheiten. Zudem ändert die
Novelle den Umfang der im Register der
Jahresabschlüsse zu veröffentlichenden
Dokumente, z.B. Zwischenabschlüsse
werden nicht veröffentlicht, aber
Jahresberichte werden veröffentlicht.
Die Periodizität der körperlichen
Bestandsaufnahme der Sachanlagen
und des Kassenbestandes wird
mailingleitner
slovakia
daňové a účtovné
novinky
STRANA 5/5
OKTÓBER 2013
OBSAH/INHALT
STRANA/SEITE 2
Zmeny v oblasti správy daní
(Daňový poriadok)
Änderungen der
Abgabenordnung
SEITE 5/5
OKTOBER 2013
gesenkt. Nicht gewinnorientierte Subjekte
sind nicht mehr verpflichtet,
Wertberichtigungen und Rückstellungen
zu bilden.
STRANA/SEITE 1
Zmeny v oblasti dane z príjmov
Änderungen des
Körperschaftsteuergesetzes
aktuelles zum steuerund bilanzrecht
Osobitný odvod z podnikania
v regulovaných odvetviach
Sonderabgabe in regulierten Sektoren
Vláda tiež plánuje pokračovať
v Osobitnom odvode z podnikania v
regulovaných odvetviach aj
v nasledujúcich rokoch 2014-2016 (ako
bolo uvedené vo vládnom materiáli Predkladacia správa k návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2014 až 2016).
Pôvodne sa mal uvedený Osobitný odvod
uplatňovať len do decembra roku 2013.
Die Regierung plant, auch 2014 – 2016
die Erhebung der Sonderabgabe von
unternehmerischen Tätigkeiten in
regulierten Sektoren fortzusetzen
(gemäß dem Vorlagebericht der
Regierung zum Staatshaushaltsentwurf
2014 - 2016). Ursprünglich sollte die
Sonderabgabe nur bis Dezember 2013
erhoben werden.
Elektronická komunikácia s finančnou
správou
Elektronische Kommunikation mit der
Finanzverwaltung
Aj vzhľadom na schválený Zákon o
elektronickom výkone verejnej moci
(uverejnený v Zbierke zákonov
08.10.2013) predpokladáme, že k posunu
účinnosti elektronickej komunikácie už
tento rok nedôjde. V súčasnosti všetko
nasvedčuje tomu, že sa elektronická
komunikácia spustí od 1.1.2014.
Im Bezug auf das verabschiedete EGovernment-Gesetz (veröffentlicht in der
Gesetzessammlung am 8.10.2013)
setzen wir voraus, dass die
Anwendbarkeit der Bestimmungen über
die elektronische Kommunikation dieses
Jahr nicht mehr hinausgeschoben wird.
Derzeit stehen alle Anzeichen dafür, dass
die elektronische Kommunikation ab dem
1.1.2014 eingeleitet wird.
STRANA/SEITE 3
Zmeny v oblasti DPH
Änderungen des
Mehrwertsteuergesetzes
Ostatné zmeny
Sonstige Änderungen
Autori/Autoren:
Renáta Bláhová,
FCCA, LL.M.
Partner
HERAUSGEBER
BMB Leitner
Zámocká 32
81101 Bratislava
T +421 2 591 018 00
F +421 2 591 018 50
M [email protected]
www.bmbleitner.sk
www.leitnerleitner.com
Martin Jakubec
Tax Manager
Informácie uvedené v tomto materiáli sú
iba informatívnej povahy. Aj keď
zostavovaniu tohto materiálu bola
venovaná profesionálna pozornosť,
spoločnosť BMB Leitner neprijíma žiadnu
zodpovednosť za prípadné chyby či
nepresnosti, ani nezodpovedá za žiadne
škody vzniknuté na základe spoliehania
sa na tietoinformácie. V každomprípade
odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu
problematiku odbornú radu.
Auch wenn der Erstellung dieses
Materials höchste Aufmerksamkeit
gewidmet wurde, übernimmt die
Gesellschaft BMB Leitner keinerlei
Verantwortung für eventuelle Fehler,
Ungenauigkeiten oder für eventuelle
Schäden, die aus Gutgläubigkeit
gegenüber diesem Material entstehen.
In jedem Fall empfehlen wir, für den
konkreten Einzelfall fachlichen Rat
einzuholen.
Download

mailing slovakia leitner