Vzdelávanie
Kontakt na zastupiteĆstvo SR v krajine
Školský systém je rozdelený na základné, stredné a vysoké školy. Vzdelávacie (študijné) programy sa delia na všeobecné, odborné a vysokoškolské.
Ambasáda Slovenskej republiky
Na základných školách je zavedený len všeobecný vzdelávací
program, na stredných školách všeobecný a odborný program
a na vysokých školách univerzitný a profesionálny program. Prechod z jednej úrovne do druhej je možný len za predpokladu, že
ste úspešne ukonðili predchádzajúci stupeČ vzdelania a získali
príslušný doklad o vzdelaní, resp. certifikát.
Lotyšsko má 30 univerzít a vysokých škôl. Univerzitný status
majú Lotyšská univerzita, Technická univerzita v Rige, Lotyšská
lekárska akadémia, Lotyšská poĆnohospodárska univerzita, Pedagogická univerzita Daugavpils.
Viac informácií ohĆadom univerzít nájdete na stránke Ministerstva
školstva a vedy: www.izm.gov.lv
alebo na stránkach:
Adresa: Smilšu iela 8,
1050 Riga
Latvijas Republika (Lotyšsko)
Tel.: 00371 781 4280-1
Fax: 00371 781 4290
e-mail: [email protected], [email protected]
Lotyšská
republika
Latvijas Republika
Hlavné mesto: Riga (730 000 obyvateĆov)
Kontakt na zastupiteĆstvo krajiny v SR
VeĆvyslanectvo Lotyšska pre SR (so sídlom vo Viedni)
Adresa: Stefan Esders Platz 4
A-1190, Wien, Austria
Tel.: 0043 1/403 3112
Fax: 0043 1/403 3127
Konzulárne oddelenie: 0043 1/403 3112/40
e-mail: [email protected]
Rozloha: 64 589 km2
Poðet obyvateĆov: 2 231 503 (údaj za rok 2009)
Územné rozdelenie: Lotyšsko je rozdelené na 109 oblastí
(novads) a 9 miest s osobitným štatútom.
Mena: Lotyšský lat (LVL)
Štátny jazyk: lotyšský jazyk
http://www.4icu.org/lv/
http://www.campusprogram.com/universities/Latvia.html
Kontakty na užitoðné webové stránky
http://www.privatskolas.lv/
http://www.latvia.lv – Verejný portál Lotyšska
http://www.riga.lv – Oficiálny portál mesta Riga
http://www.latvia.travel/en – Oficiálny portál turizmu Lotyšska
www.am.gov.lv – Ministerstvo zahraniðných vecí Lotyšska
http://www.csb.lv – Centrálny štatistický úrad Lotyšska
www.latviansonline.com – Všeobecné informácie o Lotyšsku
http://www.baltictimes.com – lotyšský denník
http://www.citypaper.ee – baltický denník
Zdravotný systém
Obðania SR majú v Lotyšsku nárok na bezplatné ošetrenie a hospitalizáciu v prípade choroby alebo úrazu vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Zdravotnú starostlivosĘ v Lotyšsku poskytujú verejné, mestské a súkromné zariadenia.
Odporúðame Vám pred cestou do Lotyšska uzavrieĘ si komerðné poistenie a zaobstaraĘ si Európsky preukaz zdravotného poistenia. Informácie o zdravotnom systéme v Lotyšsku získate na
adrese:
Insurance Joint Stock Company RSK
Lacplesa iela. 38, LV 1011, Riga, Latvia
tel.: 00371 7031100, fax: 00371 7031188
e-mail: [email protected]
Riga 
Užitoðné telefónne ðísla
Informácie - 118
Rýchla pomoc - 112, 113
Ambulancia - 03
Polícia - 02
Požiarna služba - 01
Plynová služba - 04
www: www.rsk.lv
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Leták bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011
www.eures.sk
www.eures.europa.eu
www.eures.sk
www.eures.europa.eu
Struðná charakteristika krajiny, prípadne upozornenie na kultúrne rozdiely
Lotyšsko sa nachádza na pobreží Baltského mora ako rovinatá
krajina s veĆkými lesmi, ktoré zásobujú stavebníctvo a papierenský priemysel drevom. Jeho príroda je bohatá na voĆne žijúce
druhy zveri.
Lotyšsko vyrába aj spotrebný tovar, textilné výrobky a stroje. Krajina priĘahuje turistov z celej Európy.
Územie tejto pobaltskej krajiny spadá do mierneho klimatického
pásma s chladným letom (17°C) a miernymi zimami (-5°C).
Lotyšsko bolo tradiðne mnohonárodnou krajinou. V súðasnosti v
krajine žijú Lotyši 59 %, Rusi 29 %, v menšinách Bielorusi, Ukrajinci, Poliaci, Litovci.
Prvé kroky po príchode do krajiny
Ak chcete v Lotyšsku žiĘ a pracovaĘ, ste povinný požiadaĘ o povolenie k pobytu iba v prípade, ak váš pobyt bude dlhší ako 3
mesiace alebo ak máte pracovnú zmluvu. PožiadaĘ o povolenie k
pobytu musíte do 30 dní od Vášho príchodu do krajiny.
Musíte požiadaĘ o ðíslo sociálneho poistenia, ktoré dokazuje, že
prispievate do sociálneho systému Lotyšska a budete maĘ následne nárok na príspevky zo sociálneho systému, ako aj na nemocenské dávky.
Ak žiadate o povolenie na pobyt pre ðlenov rodiny, musíte maĘ
so sebou overené kópie sobášneho listu, rodných listov detí, atý.
Povolenie k pobytu je platné po dobu 5 rokov.
Formuláre žiadostí o povolenie k pobytu, zoznam potrebných
dokumentov, ktoré musíte k žiadosti predložiĘ a všetky užitoðné
informácie ohĆadom povolenia na pobyt získate na stránke Úradu
pre obðianstvo a migráciu: www.pmlp.gov.lv .
VoĆný pohyb
Obðania SR majú právo žiĘ a pracovaĘ v Lotyšsku bez pracovného povolenia a majú rovnaké práva ako lotyšskí obðania v oblasti
pracovných podmienok.
HĆadanie zamestnania
Životné podmienky
Ak si hĆadáte zamestnanie v Lotyšsku, je nevyhnutné ovládanie
lotyšského, prípadne anglického alebo nemeckého jazyka.
Základná sadzba dane z príjmu je 25 %. Viac informácií ohĆadom
daní nájdete na stránke Ministerstva financií www.fm.gov.lv a
www.likumi.lv .
Najlepším
spôsobom
je
navštíviĘ
portál
EURES
www.eures.europa.eu ešte pred vašim odchodom do Lotyšska.
Životné a pracovné podmienky Lotyšska nájdete na stránke:
www.nva.lv/eures .
Lotyšské služby zamestnanosti predstavuje Štátna agentúra pre
zamestnanosĘ NVA: www.nva.gov.lv .
Súkromné agentúry sprostredkúvajú zamestnanie za poplatok.
Podmienkou je, že musia byĘ zaregistrované v obchodnom registri a musia maĘ povolenie na túto ðinnosĘ od Štátnej agentúry
pre zamestnanosĘ NVA. Zoznam agentúr s licenciou nájdete na
stránke www.nva.lv
Pracovné ponuky od zamestnávateĆov a súkromných sprostredkovateĆov zamestnania nájdete na stránkach:www.prime.lv,
www.rms.lv , www.cv.lv , www.workingday.lv , www.ariko.lv,
www.mps.lv .
Bližšie informácie nájdete na stránke Ministerstva sociálnych vecí
Lotyšska www.lm.gov.lv a na stránke Štátnej agentúry sociálneho poistenia www.vsaa.lv.
Informácia o podnikaní
OhĆadom informácií súvisiacich s investovaním a podnikaním
kontaktuje Lotyšskú rozvojovú agentúru www.lda.gov.lv a Lotyšskú obchodnú a priemyselnú komoru www.chamber.lv .
V národnej a regionálnej tlaði sú tiež uverejČované inzeráty obsahujúce pracovné ponuky, napr. Diena www.diena.lv a Latvijas
vestnesis www.vestnesis.lv .
Uznávanie kvalifikácie
Pracovné ponuky na internete
Uznávanie akademického vzdelania: www.aic.lv .
www.e-darbs.lv www2.la.lv, www.vakance.lv, www.cvmarket.
lv, www.fontes.lv, www.ejob.lv, www.e-students.lv, www.eiropersonals.lv, www.eirokonsultants.lv.
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní:
Pracovné podmienky
Post: Valnu iela 2
Zamestnanie v Lotyšsku zaðína po podpísaní písomnej pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva na dobu urðitú nemôže presiahnuĘ
viac než tri roky. Skúšobná lehota je maximálne 3 mesiace. Výpovedná lehota je 1 mesiac, v skúšobnej dobe 3 dni. Maximálny
týždenný pracovný ðas je 40 hodín. Zamestnanci majú právo
na dovolenku v rozsahu štyroch kalendárnych týždČov v kalendárnom roku. Minimálna mesaðná mzda je od 1.1.2011 urðená
na 200 LVL a minimálna hodinová mzda predstavuje 1,189 LVL.
üalšie dôležité informácie o právach a povinnostiach zamestnanca a zamestnávateĆa nájdete na stránke Štátneho inšpektorátu
práce: www.vdi.gov.lv .
www.eures.sk
www.eures.europa.eu
V Lotyšsku sú povinné príspevky do systému sociálneho zabezpeðenia (tzv. „sociálna daČ“). Celková sadzba povinného sociálneho poistenia je 33,09 %, z ðoho zamestnávateĆ platí 24,09 % a
zamestnanec 9% zo mzdy.
Informácie o procedúre uznávania diplomov a kvalifikácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva školstva a vedy Lotyšska:
www.izm.gov.lv .
AkadƝmiskƗs informƗcijas (Latvijas ENIC/NARIC)
Academic Information Centre
LV-1050 Riga, Latvia
Office: Brivibas iela 33, (4th floor), Riga
Phone: +371 67225155
Fax: +371 67221006
E-mail: [email protected]
Web site: http://www.aic.lv/, http://www.enic-naric.net/
Download

Lotyšská republika