Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
KidzFlow! softvér
Užívateľská príručka
1
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
OBSAH
I. Časť Všeobecný úvod
3
1. Systémové požiadavky
3
2. Inštalácia softvéru
3
2.2. Inštalácia položky Zdroje pre vyučovanie
7
2.3. Plná inštalácia
9
3. Odinštalovanie softvéru
10
4. Prvé kroky používania softvéru KidzFlow!
11
5. Offline režim softvéru KidzFlow!
12
6. Režimy softvéru
12
6.1. Režim písania
12
6.2. Režim pracovnej plochy
13
II. Časť Hlavné funkcie softvéru KidzFlow!
14
1. Hlavné funkcie softvéru KidzFlow!
14
Kôš
15
Štart
16
Nová strana
21
Nastavenia strany
22
Predchádzajúca strana
23
Nasledujúca strana
23
Efekty
24
Zdroje pre vyučovanie
25
Nástroj Vybrať
33
Guma
34
Nástroje
34
Prepnúť
43
Späť
44
Nastavenia pera
44
2. Panel nástrojov písania
46
Peračník
46
Paleta farieb
48
Typy pera
49
III. Časť Základné funkcie práce s objektmi v KidzFlow!
51
Výber objektu
51
Zoskupovanie objektov
52
Zamknutie objektu
53
Nastavenie viditeľnosti
53
Klonovanie (Kopírovanie) objektov
53
Poradie zobrazenia objektov
55
Otáčanie objektu
55
Zrkadlenie objektu
56
Nástroje Vystrihnúť, Kopírovať, Vystrihnúť, Vložiť a Vymazať
57
2
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
I. časť Všeobecný úvod
KidzFlow! softvér je vytvorený špeciálne pre prácu s interaktívnou tabuľou. Jeho
jedinečnosť spočíva v jednoduchosti a intuitívnosti ovládania. Prostredie softvéru je
priateľské k deťom, veľmi rýchlo dokáže upútať a vtiahnuť do vzdelávacej aktivity,
napomáha učiteľom pripravovať rôzne typy úloh, vzdelávacích aktivít a robiť tak
vyučovanie viac zábavným a najmä interaktívnym. Okrem interaktívneho prostredia
ponúka knižnicu s multimediálnymi súbormi a nástrojmi nevyhnutnými pri vzdelávaní ako
napríklad písanie, kreslenie, gumovanie, animovanie, rozpoznávanie písaného textu
a iné.
Každú vzdelávaciu aktivitu tak môže učiteľ pripraviť pútavejšiu a zároveň rozvíjať
základné schopnosti a zručností detí, ktoré sú nesmierne dôležité pre ich mentálny vývoj
a rast.
1. Systémové požiadavky
Nasledovné systémové požiadavky na inštaláciu softvéru KidzFlow! do počítača:

Požiadavky na hardvér: Procesor Intel(R) Core i3 2.27 GHz alebo vyšší, pamäť: 2G
a minimálne 1G externá grafická karta

Požiadavky na operačný systém: Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7
Rozlíšenie: 1024×768 (16 bit alebo vyššie)
2. Inštalácia softvéru
Vložte CD do mechaniky počítača a spustite program automatickej inštalácie
. Objaví sa okno „Základné rozhranie pre inštaláciu softvéru“, viď. obr. 1.
Systém ponúka tri položky, ktoré je možné inštalovať: KidzFlow! softvér, Zdroje pre
vyučovanie a Plná inštalácia. Pri voľbe položky plná inštalácia sa nainštaluje KidzFlow!
softvér a Zdroje pre vyučovanie spolu. Užívatelia si počas inštalácie môžu tento proces
3
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
prispôsobiť.
Obr. 1. Základné rozhranie pre inštaláciu softvéru
Poznámka:
Zdroje pre vyučovanie nie je možné inštalovať skôr, ako bude KidzFlow! softvér
nainštalovaný. Ak si vyberiete položku Plná inštalácia, obe položky sa nainštalujú
automaticky.
1. Na spustenie inštalácie softvéru kliknite na tlačidlo
, ktoré je vyobrazené
aj na obr. 1.: „Základné rozhranie pre inštaláciu softvéru“. Následne sa otvorí okno
„Sprievodca inštaláciou“, viď. obr. 2.
Obr. 2. Sprievodca inštaláciou
4
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
2. Kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ sa otvorí okno „Súhlas s licenčnými podmienkami“,
viď. obr. 3. Aby mohla inštalácia softvéru pokračovať, prečítajte si Licenčnú zmluvu
a označte „Súhlasím s podmienkami licencie“. Potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“, aby
mohol tento proces pokračovať.
Obr. 3. Súhlas s licenčnými podmienkami
3. Program sa automaticky nainštaluje na disk C. Ak chcete inštalovať na iné miesto
v počítači, vyberte požadovaný priečinok a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
Obr. 4. Dialógové okno inštalácie
4. V ďalšom kroku inštalácie vyberte komponenty, ktoré je potrebné nainštalovať.
5
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Automaticky sú označené na inštaláciu všetky 3 typy driverov, viď. obr. 5. No v prípade, ak
budete počítač so softvérom KidzFlow! používať len na jednom type interaktívnej tabule,
napríklad na IR interaktívnej tabuli Qomo (dotyková technológia), stačí označiť len
položku IR Driver. Pre pokračovanie inštalácie kliknite tlačidlo „Ďalej“.
Obr. 5.
5. Dialógové okno „Pripravený na inštaláciu“ zobrazuje všetky nastavenia zvolené na
nainštalovanie softvéru, viď. obr. 6. Kliknutím na tlačidlo „Inštalovať“ sa spustí celý proces.
Obr. 6. Dialógové okno „Pripravený na inštaláciu“
6. Následne sa otvorí okno „Priebeh inštalácie“, viď. obr. 7.
6
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 7. Priebeh inštalácie
7. Pre úspešné dokončenie inštalácie softvéru KidzFlow! vyberte položku „Áno,
reštartovať počítač teraz (odporúča sa)“, viď. obr. 8.
Obr. 8. Úspešné dokončenie procesu inštalácie
2.2 Inštalácia položky Zdroje pre vyučovanie
1. Vyberte tlačidlo „Zdroje pre vyučovanie“
, ktoré je zobrazené aj na
obr. 1. „Základné rozhranie pre inštaláciu softvéru“. Zobrazí sa sprievodca inštaláciou, viď.
obr. 9.
7
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 9. Sprievodca inštaláciou Zdroje pre vyučovanie
2. Kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ sa zobrazí dialógové okno „Súhlas s licenčnými
podmienkami“, viď. obr. 10. Aby mohla inštalácia softvéru pokračovať, prečítajte si
Licenčnú zmluvu a označte „Súhlasím s podmienkami licencie“. Potom kliknite na tlačidlo
„Ďalej“, aby mohol tento proces pokračovať.
Obr. 10. Súhlas s licenčnými podmienkami
3. Výberom tlačidla „Inštalovať“ sa spustí proces inštalácie Zdrojov pre vyučovanie, viď.
obr. 11.
8
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 11. Priebeh inštalácie
4. Ak sa objaví dialógové okno ukončenia procesu inštalácie, kliknite na tlačidlo „Ukončiť“.
Reštart počítača v tomto prípade nie je potrebný.
Obr. 12. Úspešné dokončenie procesu inštalácie
2.3 Plná inštalácia
Výberom položky Plná inštalácia v úvodnom dialógovom okne, viď. obr. 1. sa automaticky
nainštaluje softvér KidzFlow! a aj Zdroje pre vyučovanie. Proces inštalácie je rovnaký ako
v predchádzajúcich prípadoch. Prosím, postup si prečítajte na stranách vyššie.
9
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
3. Odinštalovanie softvéru
Existujú dve možnosti ako odinštalovať softvér KidzFlow! z počítača:

Kliknite na menu „Štart“ na spodnej lište hlavnej obrazovky operačného systému
Windows, potom vyberte „Všetky programy“, nájdite položku“ HiteVision“. Po otvorení
tejto položky kliknite na „Odinštalovať KidzBoard“ (Uninstall KidzBoard).

V záložke „Štart“ spodnej lišty hlavnej obrazovky operačného systému Windows
vyberte ponuku „Ovládací panel“, potom kliknite na „Programy a súčasti“. V zozname
programov nájdite túto ikonu
. Ak na ňu kliknete, objaví sa
zoznam a tam potvrďte „Odinštalovať“.
Pred tým, ako sa rozhodnete softvér odinštalovať sa presvedčte, či ste sa z programu
odhlásili. V prípade, ak sa neodhlásite, zobrazí sa chyba, viď. obr. 13.
Obr. 13. Nápoveda pri procese odinštalovania softvéru
1. Ak sa užívateľ rozhodne odinštalovať softvér, objaví sa „Sprievodca odinštalovaním
softvéru“, viď. obr. 14.
Obr. 14. Sprievodca odinštalovaním softvéru
2. Po kliknutí na „Áno“ sa začne odinštalovanie softvéru.
Zobrazí sa dialógové okno,
ktoré vás informuje o stave procesu odinštalovania, viď. obr. 15.
10
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 15. Dialógové okno procesu odinštalovania softvéru
1. Týmto krokom sa z počítača odstráni KidzFlow! softvér, Zdroje pre vyučovanie
a driver na pripojenie k interaktívnej tabuli.
Keď je proces odinštalovania
kompletný, zobrazí sa dialógové okno o potvrdení dokončenia procesu, viď. obr.
16. Kliknite „Ok“ na potvrdenie.
Obr. 16. Dialógové okno odinštalovania softvéru
4. Prvé kroky používania softvéru KidzFlow!
Existujú tri spôsoby ako spustiť softvér interaktívnej tabule KidzFlow!:

Prvý spôsob: Kliknite na ponuku „Štart“ na spodnej lište hlavnej obrazovky
operačného systému Windows, potom vyberte „Všetky programy“. Nájdite položku
„HiteVision“ a kliknite „KidzBoard“.

Druhý spôsob: Na pracovnej ploche počítača nájdite ikonu odkazu na program
KidzFlow!

a dvojklikom otvorte.
Tretí spôsob: Kliknite na ktorýkoľvek z tzv. rýchly kláves, ktoré sú umiestnené na
bočných stranách interaktívnej tabule. Program KidzFlow! sa otvorí.
11
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
5. Offline režim softvéru KidzFlow!
KidzFlow! softvér môže byť používaný aj v prípade, ak k počítaču nie je pripojený
žiaden QOMO HiteVision produkt. Nazýva sa to Offline režim softvéru. Je to veľká výhoda,
pretože vďaka tomu si môžete vyučovacie a vzdelávacie aktivity pripravovať na vlastnom
počítači a v domácom prostredí.
Nie je potrebné, aby ste sa na vyučovanie museli
pripravovať v triede a nevyhnutne len s interaktívnou tabuľou.
V takomto prípade bude na každej strane softvéru zobrazená vodotlač loga QOMO
HiteVision, viď. obr. 17. Ak sa pripojíte pred vyučovaním k interaktívnej tabuli v triede
alebo k akémukoľvek produktu QOMO HiteVision, toto logo sa zobrazovať nebude.
Obr. 17. Vodotlač loga QOMO HiteVision v režime Offline
6. Režimy softvéru
Softvér KidzFlow! ponúka užívateľovi využívať dva typy pracovných režimov: „Režim
písania“ a „Režim pracovnej plochy“. Nasledujúce strany manuálu detailne popisujú oba
pracovné režimy softvéru.
6.1 Režim písania
Ústredným rozhraním softvéru KidzFlow! je písanie a kreslenie a tomu je prispôsobený aj
jeho vzhľad. Nachádza sa tu hlavný panel nástrojov, panel nástrojov písania a pracovná
plocha na písanie, viď. obr. 18.
12
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 18. Hlavné rozhranie softvéru v Režime písania
Poznámka:
Po spustení softvéru je automaticky predvolený „Režim písania“. Ak je počítač
spojený s interaktívnou tabuľou, vtedy sa Hlavný panel nástrojov skryje, pretože sú
nástroje k dispozícií na interaktívnej tabuli. Ak nie je prepojenie, Hlavný panel
nástrojov je zobrazený.
6.2 Režim pracovnej plochy
Softvér KidzFlow a Režim pracovnej plochy umožňujú jednoducho využívať aj
zdroje priamo v počítači, napríklad využívať webové stránky, úlohy pripravené v MS Word,
prípadne spúšťať ďalšie aplikácie. Všetko je možné popisovať a ukladať. V Hlavnom
panely nástrojov kliknite na tlačidlo „Prepnúť“
. Dostanete sa na pracovnú plochu
svojho počítača a softvér bude stále bežať na pozadí, kedykoľvek ho môžete sprístupniť
kliknutím na ikonu „Zobraziť / Skryť“
Aj v tomto režime môžete používať všetky
.
nástroje na písanie a strany si ukladať a využívať ich v budúcnosti.
13
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.
(Na pozadí otvorená prezentácia v MS PowerPointe, ktorá sa dá nástrojmi softvéru
KidzFlow! popisovať, anotovať a aj ukladať.)
II. časť Hlavné funkcie softvéru KidzFlow!
KidzFlow! softvér poskytuje desiatky interaktívnych nástrojov, ktoré boli vyvinuté so
zreteľom na tých najmenších. Okrem iného ponúka aj položku „Zdroje na vyučovanie“ pre
učiteľa, ktoré sú veľkou pomocou pri tvorbe každodenných vzdelávacích aktivít.
1. Hlavné funkcie softvéru KidzFlow!
.
Obr. 20. Režim písania a hlavné rozhranie softvéru
Hlavné rozhranie softvéru v Režime písania má dva panely nástrojov: Hlavný panel
nástrojov a Panel písania.
Hlavný panel nástrojov obsahuje funkcie: Štart, Nová strana, Nastavenia strany,
Predchádzajúca strana, Nasledujúca strana, Zdroje pre vyučovanie, nástroj Vybrať, Guma,
14
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
režim Prepnúť, Späť a ikona Nastavenia pera. Panel písania obsahuje nástroje ako
Peračník, Guma, Paleta farieb, Pero, Jemný štetec, Zvýrazňovač, Laserové pero
a Vzorované pero.
Užívateľ si môže jednoduchým kliknutím vybrať nástroj, ktorý
potrebuje.
Kôš
Funkcia Kôš slúži na vyčistenie stránky od objektov, ktoré tam už nie sú potrebné.
Vyhodené objekty sa dajú na stránku vrátiť použitím funkcie „Späť“.

Kôš sa dá na stránke presúvať na ľubovoľné miesto. Stačí naň kliknúť a myšou
presunúť. Ak chcete použiť prst, stačí podržať v dolnej časti koša a ťahať na
požadované miesto.
Ako používať nástroj Kôš?

Ak chceme vymazať obsah stránky, stačí kliknúť na ikonu Kôš
. Vyčistí sa
obsah celej stránky.

Vymazať môžete aj jeden objekt alebo len určitú skupinku objektov. Stačí ich označiť
nástrojom Vybrať a potiahnuť do koša

.
Tretí spôsob ako vymazať objekt, prípadne skupinu objektov je urobiť výber objektu
a potom kliknúť na Kôš
.
15
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 21. Režim písania
Štart
Štart: Ikona „Štart“ obsahuje všeobecné funkcie softvéru KidzFlow!, viď.obr. 22.
Sú to napríklad: Otvoriť súbor, Uložiť súbor, Zatvoriť súbor, Export, Tlačiť stranu a Ukončiť
prácu v softvéri.
Obr. 22. Ponuka záložky Štart
Súbor:
Položka „Súbor“ obsahuje tieto funkcie: Otvoriť, Uložiť, Uložiť ako
16
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
a Ukončiť. Bližšie informácie v Tab. 1.
Názov tlačidla
Funkcia
Ponúka možnosť otvoriť už existujúci zošit/prezentáciu v .hht
formáte.
Otvoriť
Umožňuje
uložiť
nový
vytvorený
zošit/prezentáciu
vo
formáte .hht. Pri ukladaní je automaticky ponúknutý názov
súboru (aktuálny dátum a čas), ale je možné vpísať vlastný
názov. Ak už pracujete v zošite, ktorý bol raz uložený, kliknutím
Uložiť
na toto tlačidlo sa uložia len zmeny, ktoré ste od posledného
uloženia uskutočnili.
Po kliknutí na tento nástroj môžete vybrať umiestnenie a zadať
Uložiť ako
názov pre uloženie aktuálneho súboru, prípona bude .hht.
Zatvorí sa aktuálne otvorený .hht súbor.
Zatvoriť
Tab. 1. Menu Súbor
Exportovať: Táto funkcia umožňuje uložiť aktuálny zošit/prezentáciu v rôznych
formátoch. Softvér ponúka až 5 formátov: obrázok, PowerPoint, PDF, HTML a DOC.
Bližšie informácie sa nachádzajú v Tab.2.
Názov tlačidla
Funkcia
Exportuje
súbor
do
formátu
obrázka.
Podporované
obrázkové formáty sú: .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff a .gif.
Ak obsahuje niekoľko strán, budú uložené ako niekoľko
Exportovať ako
obrázkov a to v jednom súbore alebo samostatne.
17
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Názov tlačidla
Funkcia
obrázkový súbor
Súbor bude uložený vo formáte MS PowerPoint.
Exportovať ako PPT
súbor
Výberom tohto tlačidla bude súbor exportovaný vo formáte
PDF.
Exportovať ako PDF
súbor
Súbor bude exportovaný vo formáte HTML.
Exportovať ako HTML
súbor
Ak zvolíte túto možnosť, súbor sa uloží vo formáte MS Word.
Exportovať ako DOC
súbor
Tab.2. Menu Exportovať
Tlačiť:
Nástroj
„Tlačiť“
ponúka
viac
možností.
V dialógovom
okne
„Tlačiť“ môžete vybrať: Tlačiť, Náhľad tlače a Tlačiť časť strany. Podrobný popis týchto
funkcií nájdete v Tab. 3.
Názov tlačidla
Funkcia
Kliknutím sa otvorí okno na okamžité vytlačenie potrebného
obsahu. Dá sa nastaviť požadovaný rozsah strán a počet strán na
tlač.
18
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Názov tlačidla
Funkcia
Tlačiť
Umožňuje zobraziť obsah predtým, ako si stranu vytlačíte. Tu
môžete zvoliť veľkosť náhľadu, zväčšenie a zmenšenie obsahu
náhľadu. Po zhliadnutí Náhľadu kliknite tlačidlo „Zatvoriť“, aby ste
sa mohli vrátiť do Režimu písania a editovania obsahu.
Náhľad tlače
Režim náhľadu tlače
Ak zvolíte túto funkciu, môžete vytlačiť len tú časť strany, ktorú
potrebujete. Stačí kliknúť myšou a ťahať a vyznačiť tak
požadovanú oblasť a zvoľte „Ukončiť“.
Ťahom myši označte oblasť, ktorú chcete tlačiť.
Tlačiť časť strany
19
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Názov tlačidla
Funkcia
Tlač časti strany
Tab. 3. Menu Tlačiť
Strana: V tomto menu môžete pracovať so stranami zošita/prezentácie, napríklad
Vymazať stranu, Kopírovať a Vložiť stranu. Podrobné informácie nájdete v Tab. 4.
Názov tlačidla
Funkcia
Výberom tejto funkcie dôjde k vymazaniu aktuálnej strany.
Vymazať stranu
Umožňuje kopírovať aktuálne otvorenú stranu a aj objekty, ktoré
sa na strane nachádzajú.
Kopírovať stranu
Táto funkcia zabezpečí vloženie skopírovanej strany alebo
Vložiť stranu
stránok do prezentácie.
Tab. 4. Menu Strana
Informácia o: Informuje o aktuálnej verzii softvéru KidzFlow! a autorských
právach, viď. obr. 23.
20
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 23. Dialógové okno Informácia o
Pomoc: Kliknutím tohto tlačidla sa otvorí Užívateľská príručka pre softvér
KidzFlow! vo formáte PDF.
Exit: Ukončí sa práca a uzatvorí sa softvér KidzFlow!
Nová strana
Nová strana: Tlačidlo „Nová strana“ umožňuje vložiť do zošita/prezentácie novú
čistú stranu. Užívatelia tak potom môžu na strane pracovať a editovať podľa potrieb,
napríklad v položke „Nastavenia strany“ môžete zmeniť bielu farbu pozadia na inú farbu.
Nastavenia strany
Nastavenia strany: V tejto položke môžete nastaviť ľubovoľnú farbu pozadia
strany, obrázok ako pozadie strany alebo stranu s FLASH pozadím.
21
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 24. Dialógové okno Nastavenia strany

Farba strany: Predvolená farba strany je vždy biela. Užívateľ si však bielu farbu
môže zmeniť a vybrať si tak zo 16 prednastavených farieb. Ak chce farby
prispôsobovať ďalej, je potrebné v dialógovom okne kliknúť na tlačidlo „Vybrať“
a zobrazí sa okno, viď. obr. 25. Po výbere farby sa zmení farba aktuálnej strany.
Obr. 25. Dialógové okno Farba

Strana s obrázkovým pozadím: Užívatelia môžu nastaviť ako pozadie aj obrázok,
ktoré si môžu prezrieť v „Náhľade“ na pravej strane. Je možné zadať aj vlastný
obrázok, stačí kliknúť na tlačidlo „Vybrať“
22
v Náhľade a vybrať obrázok
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
v počítači.

Strana s FLASH pozadím: Sú to pozadia s aktívnou animáciou. Je možné vybrať
si až z 12 pozadí.
Predchádzajúca strana
Predchádzajúca strana: Kliknutím na toto tlačidlo môžete listovať na
predchádzajúcu stranu.
Nasledujúca strana
Nasledujúca strana: Kliknutím na toto tlačidlo môžete listovať na ďalšiu stranu
v poradí.
Efekty
Efekty: Výberom tohto tlačidla sa objaví dialógové okno zobrazené na obr. 26.
Softvér KidzFlow! ponúka 10 efektov, ktoré môžu byť priradené k objektom, napríklad
skákajúca lopta, letiaci balón a iné.
23
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 26. Dialógové okno Efekty
Efekty je možné pridať napríklad k textu, vloženému obrázku, FLASH objektom a iné.
Je potrebné vybrať požadovaný objekt a potom zvoliť efekt, ktorý chcete k objektu priradiť.
K jednému objektu je možné priradiť až dva efekty.
: Toto tlačidlo ukončí efekt na aktuálne vybratom objekte.
: Toto tlačidlo zastaví efekty na všetkých objektoch.
: Kliknutím tohto tlačidla zatvoríte panel Efekty.
24
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Zdroje pre vyučovanie
Zdroje pre vyučovanie: Táto funkcia umožňuje vkladať a využívať
v zošite/prezentácii rôzne typy médií. Nachádzajú sa tam napríklad: texty, médiá,
materiály, rôzne grafiky a FALSH hry. Nižšie nájdete podrobnejšie informácie.
Obr. 27. Menu Zdroje
1)
Text: Užívateľ môže na stránku vložiť textové okno a ďalej ho editovať.
Kliknite na tlačidlo „Textové okno“ a vložte na stránku. Ťahaním upravte do potrebnej
veľkosti, viď. obr. 28.
Obr. 28. Vloženie textového okna
Užívateľ môže po otvorení textového okna meniť farbu, veľkosť textu a aj typ písma.
Urobte výber textového objektu a kliknite na tlačidlo „Upraviť“
, ktoré sa
nachádza v ľavom dolnom rohu. Zobrazí sa menu, kde môžete ďalej objekt upravovať, viď.
25
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
obr. 29. Kliknite na tlačidlo „Zobraziť nástroje“ a zobrazí sa dialógové okno pre úpravu
textu, viď. obr. 30.
Obr. 29. Menu Upraviť
Obr. 30. Textové okno
Ak potrebujete zobraziť „Klávesnicu na obrazovke“ (viď. obr. 31.), tak
kliknite na odpovedajúce tlačidlo.
26
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 31. Klávesnica na obrazovkeObr. 32. Dialógové okno pre vloženie Médií
Médiá: Ak kliknete na tlačidlo „Médiá“, otvorí sa dialógové okno, viď. obr.
32. Užívateľ môže pomocou tejto funkcie vybrať potrebný typ mediálneho súboru
z počítača a vložiť na stránku prezentácie. Sú to: videá, zvuky, obrázky a FLASH
objekty. Podporované typy mediálnych súborov pre videá sú: *.wmv; *.avi; *.mov;
*.mpeg; *.mpg; *.dat; *.rm; *.rmvb; *.asf;*.mp4;*.flv;*.mkv;*.vob;*.swf; a pre
zvuky:*.mp3; *.wav; *.wma; *.mid; and *.ra.
Obr. 32. Dialógové okno pre vloženie Médií
Potom stačí kliknúť na požadovaný súbor a preniesť ho na stránku zošita/prezentácie.
Ťahaním do strán je možné nastaviť potrebnú veľkosť mediálneho okna.
Zvuky: Ak potrebuje užívateľ prehrávať zvuky, stačí vybrať zvuk z položky „Materiály“,
ktorú nájdete v menu „Zdroje pre vyučovanie“. Kliknite na tlačidlo „Upraviť“
, a potom
na „Zobraziť nástroje“
Základné
funkcie
prehrávania
a zobrazí sa Panel „Zvuk“, viď. obr. 33.
zvuku
sú:
Prehrať
27
,
Pauza
a
Stop
.
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
◘
Obr. 33. Panel pre prehrávanie zvuku
Panel „Zvuk“ obsahuje nasledovné tlačidlá: Prehrať
Zvuk
, Nastavenie zvuku
Počiatočný bod slučky
, Pauza
, Stop
, Ovládanie prehrávania
, Konečný bod slučky
Kliknutím na tlačidlo „Nastavenia“
a Nastavenia
,
,
.
sa zobrazí okno „Vlastné nastavenia
prehrávania“, tu môžete zadať počiatočný bod a konečný bod prehrávania zvuku dokola,
viď. obr. 34.
Obr. 34. Vlastné nastavenie prehrávania zvuku

Video: Na zobrazenie panelu „Video“ (viď. obr. 35) kliknite na tlačidlo
„Upraviť“
, potom na „Zobraziť nástroje“
28
.
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 35. Panel „Video“
Panel „Video“ obsahuje tieto tlačidlá: Prehrať
, Rýchlejšie
, Zvuk
a Anotovať

, Počiatočný bod slučky
, Konečný
,
. Užívatelia môžu z videa prehrávať len určitú časť
a to zadaním Počiatočného bodu slučky
Kliknúť tlačidla „Anotovať“
, Pomalšie
, Nastavenie zvuku
Ovládanie prehrávania
bod slučky
, Stop
, Pauza
a Konečného bodu slučky
.
môžete popisovať práve zastavený obraz videa.
FLASH objekty: Na zobrazenie panelu „Flash objekt“ (viď. obr. 36) najskôr
vložte na stránku FLASH objekt z položky „Zdroje pre vyučovanie“ a potom
vyberte „Upraviť“
a následne „Zobraziť nástroje“
29
.
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 36. Panel „FLASH objekt“
Panel
„FLASH
objekty“
Predchádzajúca snímka
obsahuje
nasledovné
, Nasledujúca snímka
tlačidlá:
a Stop
Prehrať
,
.
Ak chcete FLASH objekt prehrávať, musí byť vložený na stránku.
Materiály: Pod touto záložkou sa nachádza knižnica obrázkov, viď. obr. 37.
V tomto okne si môžete vybrať veľkosť obrázku, a to: Malá veľkosť, Stredná veľkosť
a Veľká veľkosť.
Obr. 37. Dialógové okno Materiály
Kliknutím na tlačidlo „Zdroje“
sa zobrazí ďalšie menu, viď. obr. 38.
Softvér KidzFlow! ponúka až 15 kategórií obrázkov, napríklad: doprava, šport, zvieratá,
ročné obdobia, more, počasie, rastliny a ďalšie.
30
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 38. Zoznam kategórií obrázkov
Vyberte požadovaný obrázok a vložte na stránku buď kliknutím (vloží sa v pôvodnej
veľkosti) alebo ťahaním (týmto krokom si nastavíte potrebnú veľkosť objektu).
Kliknutím na tlačidlo „Hľadať“
sa otvorí dialógové okno „Prehliadač“, viď. obr. 39.
Pomocou tohto okna môžete pridávať médiá, ako napríklad zvuky, videá a obrázky aj zo
svojho počítača.
Obr. 39. Dialógové okno Prehliadač
Tvary: Kliknutím na tlačidlo „Tvary“ sa zobrazí príslušný panel nástrojov, viď.
obr. 40. Panel nástrojov „Tvary“ obsahuje geometrické tvary, ktoré môžete vložiť na
31
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
stránku a pracovať s nimi, sú to: pravidelný mnohouholník, štvorec a obdĺžnik, kružnica,
valec, kváder a kocka a iné.
Obr. 40. Panel nástrojov Tvary
Bližšie informácie nájdete v Tab. 5.
Názov tlačidla
Funkcia
Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stránku
Pravidelný
obrázok pravidelného mnohouholníka.
mnohouholník
Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stránku
obrázok štvorca alebo obdĺžnika.
Štvorec a obdĺžnik
Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stránku
obrázok kruhu, príp. kružnice.
Kruh/Kružnica
Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stránku
obrázok valca.
Valec
Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stránku
obrázok gule.
Guľa
Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stránku
obrázok kvádra.
Kváder
32
Ukážka
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Názov tlačidla
Funkcia
Ukážka
Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stránku
obrázok kocky.
Kocka
Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stránku
obrázok kužeľa.
Kužeľ
Tab. 5. Panel nástrojov Tvary
Predmety: Kliknutím na tlačidlo „Predmety“ sa otvoria „Zdroje pre
vyučovanie“, viď. obr. 41. Nachádzajú sa tu najmä FLASH objekty zamerané na
predmety ako Veda, Matematika, Umenie, Jazyka a aj Hry.
Obr. 41. Zdroje na vyučovanie Predmety
Nástroj Vybrať
Vybrať: Ak kliknete na toto tlačidlo, použijete nástroj výberu. Tento nástroj
umožňuje označiť, vybrať objekty na strane i klikať nástroje softvéru. Výber objektu
uskutočníte tak, že ľavým tlačidlom myši opíšete kružnicu okolo objektu alebo prejdete
cez objekt. Okolo objektu sa zobrazia 4 funkčné tlačidlá: „Pohybovať“, „Otáčať“,
„Zoom“ (Zväčšovať, zmenšovať) a „Upraviť“.
33
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Guma
Guma: Umožňuje vymazať objekt alebo anotáciu na stránke. Vymazané
objekty môžu byť obnovené kliknutím na tlačidlo „Späť“.
Nástroje
Nástroje: Pod týmto tlačidlo softvér ponúka nástroje, ktoré sa dajú efektívne
využívať počas vyučovania a aj počas prípravy na vyučovanie. Sú to napríklad:
Hodiny/Stopky, Rozpoznávanie písma, Klávesnica na obrazovke, Reflektor, Clona, Okno
poznámok, Lupa, Kružidlo, Uhlomer a Pravítko, viď. obr. 42. Tieto nástroje sú podrobne
popísané v kapitole nižšie.
Obr. 42. Panel nástrojov
1)
Hodiny/Stopky:
Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stránku Hodiny/Stopky.
Tento nástroj umožňuje využívať počas vyučovania digitálne alebo analógové hodiny,
34
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
ale aj stopky na odmeranie času, viď. obr. 43.
Obr. 43. Dva typy režimu hodín – digitálne / analógové
Menu Hodín/Stopiek zobrazíte ľavým klikom na obrázok hodín, viď. obr. 44. Užívateľ
tak môže nastaviť, či bude používať režim hodín alebo stopky, vzhľad hodín a ich
transparentnosť a iné. Kliknutím na tlačidlo „Zatvoriť“ hodiny zatvoríte.
Obr. 44. Menu Hodiny/Stopky
Rozpoznávanie písma: Umožňuje užívateľovi rozpoznať písaný text rukou
2)
do tlačenej podoby. Kliknutím na text sa zobrazí „Panel pre rozpoznávanie písma“, viď.
obr. 45.
Obr. 45. Panel nástrojov pre rozpoznávanie písma
35
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
3)
Klávesnica na obrazovke: Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí klávesnica
na obrazovke počítača, viď. obr. 46. Táto klávesnica simuluje klasickú počítačovú
klávesnicu.
Ovládať
ju
môžete
prstom
alebo
myšou
priamo
od
počítača.
Obr. 46. Klávesnica na obrazovke
4)
Reflektor: Efekty nástroja „Reflektor“ môžete využívať po kliknutí na toto
tlačidlo. Je to vhodné na zobrazenie potrebnej časti strany, ostatná časť strany ostane
zakrytá. Kliknutím ľavého tlačidla na šedú plochu sa zobrazí menu pre reflektor, kde
môžete meniť jeho tvar, umiestnenie, priesvitnosť šedej plochy a iné, viď. obr 48.
Reflektorom sa dá rotovať a meniť jeho veľkosť.
Obr. 47. Efekty nástroja Reflektor
36
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 48. Menu nástroja Reflektor
Clona: Výberom tohto nástroja sa pokryje celá plocha strany šedou clonou
5)
a odokryť tak môžete len jej potrebnú časť, viď. obr. 49. Clonou sa dá ťahať dole, hore,
doľava a doprava.
Obr. 49. Clona
Ak ľavým tlačidlom myši kliknete kdekoľvek na plochu clony, zobrazí sa menu
pre tento nástroj, viď. obr. 50. Užívateľ tak môže využiť ďalšie funkcie clony, napríklad
zmeniť jej farbu na inú, vybrať obrázok ako clonu, zadefinovať vlastný tvar clony
a iné.
37
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 50. Menu nástroja Clona
6)
Okno poznámok: Kliknutím na toto tlačidlo pridáte na stránku nové aktívne
okno, do ktorého sa dajú vpisovať pomocné poznámky, viď. obr. 51. Veľkosť a pozícia
tohto okna sa dá meniť.
Obr. 51. Okno poznámok
7)
Lupa:
Výberom nástroja „Lupa“ môžete približovať objekty, texty, obrázky
a iné. Kliknutím ľavého tlačidla myši na lupu sa zobrazí menu pre nastavenie zväčšenia,
viď. obr. 52.
38
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 52. Použitie lupy
Kružidlo: Kružidlom môžete narysovať kružnicu, oblúk a výsek.
8)
Kliknutím
premiestnite
Ak
kružidlo na potrebné miesto.
kliknete
časť,
budete
kružidlom
Ťahaním za nohu budete nastavovať
kliknite
bez
aby ste rysovali.
vzdialenosť, polomer kružnice.
Sem
na
pre
narysovanie kružnice.
Obr. 53. Kružidlo
Ľavým klikom na kružidlo sa zobrazí menu, viď. obr. 54.
Obr. 54. Menu pre nástroj Kružidlo
39
túto
otáčať
toho,
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Okrem kružnice môžete narysovať aj oblúk alebo výsek, viď. obr. 55.
Obr. 55. Rysovanie oblúka a výseku pomocou kružidla
Uhlomer: Nástroj „Uhlomer“ slúži na odmeranie uhlov, ale aj ich narysovanie.
9)
Rysovať sa dajú aj oblúky a výseky. Klikom ľavého tlačidla myši sa zobrazí menu pre
uhlomer a užívateľ tak môže využívať ďalšie funkcie, viď. obr. 56. Tu je možné vybrať, či
bude užívateľ rysovať uhol, oblúk alebo výsek. Počiatočnú čiaru treba ťahať od kraja
uhlomera až po požadovanú hodnotu na stupnici uhlomera. Uhlomer je možné presúvať,
Ťahajte
okraji
prst
po
stupnice
uhlomera.
meniť jeho veľkosť a otáčať.
Obr. 56. Menu nástroja Uhlomer
Obr. 57. Rysovanie výseku, oblúka uhlu a kružnice
10)
Pravítko: Použitím tohto nástroja môžete rysovať rovné línie požadovanej
dĺžky. Kliknutím ľavého tlačidla myši na pravítko sa objaví jeho menu, viď. obr. 58. V Menu
môžete meniť napríklad veľkosť pravítka, ukončiť prácu s pravítkom a iné.
40
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Pre
otočenie
pravítka
kliknite sem.
Obr. 58. Menu nástroja Pravítko
11)
Anotácia obrazovky: Nástroj „Anotácia obrazovky“ umožňuje anotovať,
popisovať a pridávať poznámky do iných programov, dokumentov alebo mediálnych
súborov, napríklad môžete urobiť poznámky na zastavený obraz dokumentárneho filmu.
Kliknutím na toto tlačidlo sa pridá priesvitná strana, na ktorú sa dá písať. Každú takúto
stránku aj s pozadím je možné uložiť.
Obr. 59. Panel nástrojov
Ak používate nástroj „Anotácia obrazovky“, je možné sa jednoducho prepínať medzi
Režimom myši a Režimom písania. Ak chcete počas tejto funkcie otvoriť nejaký súbor,
41
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
aplikáciu, stačí dvojklik. Ak chcete písať, stačí kliknúť na potrebný nástroj v KidzFlow! Ak
anotujete stranu z Wordu, PowerPointu alebo Excelu použitím funkcie “Anotácia
obrazovky“ sa zobrazí panel nástrojov pre aplikácie MS Office, viď. obr. 60.
Obr. 60. Panel nástrojov MS PowerPoint
Tento panel nástrojov MS Office obsahuje nasledovné funkcie:
☆ Vložiť napísaný obsah
: Kliknutím na toto tlačidlo sa vloží písaný obsah do
MS Office aplikácie.
☆
Predchádzajúca strana
: Tento nástroj umožňuje ovládať aj PPT
prezentáciu, prejdete na predchádzajúcu snímku, ktorú môžete tiež anotovať. Môžete aj
pokračovať v prehrávaní vašej prezentácie.
☆ Nasledujúca strana
: Tento nástroj umožňuje ovládať aj PPT prezentáciu,
prejdete na nasledujúcu snímku, ktorú môžete tiež anotovať. Môžete aj pokračovať
v prehrávaní vašej prezentácie.
☆ Ukončenie prehrávania
: Kliknutím tohto tlačidla ukončíte prehrávanie
vašej PPT prezentácie. Ešte pred ukončením sa môžete rozhodnúť, či chcete vložiť svoje
poznámky uskutočnené počas prezentácie do snímok PPT súboru. Ak kliknete „Áno“,
poznámky sa vložia.
Ak kliknete „Nie“, poznámky sa nevložia do PPT prezentácie, viď.
obr. 62. Je možné všetko uložiť aj v .hht formáte. V tomto prípade sa poznámky uložia aj
s pozadím. Môžete sa tak rozhodnúť, že prezentáciu vo formáte PPT si necháte bez
poznámok pre budúce použitie, ale v .hht
formáte si to uložíte s poznámkami, aby ste
presne vedeli, čo ste v danej triede preberali.
☆ Režim myši
: Kliknutím tohto tlačidla sa môžete prepínať medzi Režimom
myši a Režimom pera.
42
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 61. Anotácie PPT súboru
Ak užívateľ potrebuje uložiť písaný obsah, je potrebné vybrať túto funkciu
„Vložiť“
.
Obr. 62. Dialógové okno vloženia poznámok
Obr. 63. Vložené poznámky do PPT prezentácie
Prepnúť
Prepnúť: Prepnete sa do režimu pracovnej plochy počítača.
43
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Späť
Späť: Kliknutím na toto tlačidlo vrátite posledné kroky späť.
Nastavenia pera
Nastavenia pera: Pod týmto tlačidlom môžete nastavovať rôzne vlastnosti pera,
napríklad farbu pera, jeho priehľadnosť, šírku pera, štýl čiary a iné, viď. obr. 64. Výhodou
je, že zvolené zmeny je možné vidieť pred potvrdením nastavenia v náhľadovom okne na
pravej strane.
Obr. 64. Dialógové okno Nastavenia pera

Paleta farieb / Farba pera – Priehľadnosť: V tomto okne je možné
nastavovať farbu pera a priehľadnosť čiary. Farbu zmeníte kliknutím na farbu,
viď. obr. 65. Priehľadnosť čiary meníte ťahaním posuvníka
44
.
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 65. Dialógové okno Paleta farieb

Šírka ťahu: Tu môžete nastaviť predvolené šírky ťahu pera
(stredné) alebo
(široké). Ak potrebujete nastaviť vlastnú šírku pera / ťahu,
nastavíte ju ťahaním posuvníka

(tenké),
.
Štýl čiary: Kliknutím na toto tlačidlo môžete vybrať, že akým geometrickým
tvarom sa bude čiara začínať a končiť, prípadne ako bude vyzerať telo čiary.
Bližšie informácie nájdete v Tab. 6.
Názov tlačidla
Funkcia
Softvér KidzFlow! ponúka na výber až 7 štýlov
Začiatku čiary.
Začiatok čiary
Tu je možné vybrať 5 typov čiary.
Telo čiary
45
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Názov tlačidla
Funkcia
Softvér KidzFlow! ponúka na výber až 7 štýlov
Konca čiary.
Koniec čiary
Tab. 6. Nastavenia pera
2. Panel nástrojov písania
Peračník
Peračník: Táto funkcia umožňuje zadefinovať vlastné typy pier. Napríklad ak
počas vyučovania často používate zvýrazňovač zelenej farby, môžete si ho dopredu
nadefinovať do peračníka. Vždy ho budete mať v peračníku k dispozícií a nemusíte sa tak
preklikávať a meniť typy pier. Zadefinované vlastné pera budete mať k dispozícií pokiaľ
ich nevymažete z peračníka. Kliknutím na tlačidlo „Peračník“ sa zobrazí pomocné okno
nastavení pre písanie, viď. obr. 66.
Obr. 66. Peračník
Ak spustíte „Peračník“ tak je prázdny a nie je zadefinované žiadne pero. Kliknutím na
46
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
tlačidlo „Nastavenie pera“
otvoríte dialógové okno, viď. obr. 67. Tu môže nastavovať
rôzne perá podľa aktuálnych potrieb. Výberom tlačidla „Pridať“
pridáte do
peračníka pero. Vždy je predvolené obyčajné pero. Ale vy môžete podľa potrieb nastaviť
aj jemný štetec, zvýrazňovač, laserové pero a vzorované pero. Okrem typu pera si viete
zadať aj farbu čiary, jej telo, začiatok i koniec. Kliknutím tlačidla „Vymazať“
bude
vymazané pero, ktoré je práve aktívne. Ak do peračníka zadefinujete viac pier, použitím
tlačidiel „Hore“
a „Dole“
editovať. Tlačidlo „Obnoviť“
sa môžete pohybovať v ich zozname a ďalej ich
umožní vyprázdniť celý peračník.
Obr. 67. Dialógové okno pre nastavenia pier v Peračníku
Užívateľovi táto funkcia umožňuje zadať do peračníka perá, ktoré často využíva
počas vyučovania a nemusí tak neustále meniť typ pera.
47
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 68. Zadefinované perá užívateľom v peračníku
Paleta farieb
Paleta farieb: Ak potrebujete zmeniť farbu písanej čiary, tak stačí vybrať tento
nástroj, viď. obr. 69.
Obr. 69. Paleta farieb
Na palete je už zadaných 27 najbežnejšie používaných farieb. Miesta vyznačené
šedou farbou slúžia na zadefinovanie vlastných farieb.
Kliknite na niektorú zo šedých plôch
farby“
a kliknite na tlačidlo „Nastavenia
. Otvorí sa dialógové okno pre toto nastavenie, obr. 70. Označte farbu
48
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
a potvrďte tlačidlom „OK“. Vybratá farba sa objaví na palete.
Obr. 70. Dialógové okno pre Nastavenia farby
Paleta môže byť používaná v dvoch režimoch:

Zamknutá
: Ak je ikona v tomto režime, znamená to, že paleta farieb zostáva
na ploche stránky pokiaľ ju nezatvoríte tlačidlom „Zatvoriť“ aj keď kliknete kdekoľvek
na jej plochu.

Odomknutá
: Ak užívateľ v tomto prípade klikne na plochu mimo farby,
paleta sa zatvorí. Je to presne to isté, ako keby stlačili tlačidlo Zatvoriť
.
Typy pera
Softvér KidzFlow! ponúka až 5 predvolených typov pier, sú to: pero, jemný štetec,
zvýrazňovač, laserové pero a vzorované pero. Bližšie informácie nájdete v Tab. 7.
Názov tlačidla
Funkcia
Imituje písanie klasickým perom na papier.
Tlačidlo pero tak umožňuje písanie rukou na
Pero
stránku prezentácie.
49
Ukážka
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Názov tlačidla
Ukážka
Funkcia
Kliknutím na toto tlačidlo bude písanie
zaujímavejšie, písaný text bude vyzerať ako
Jemný štetec
rukopis písaný štetcom.
Pomocou
tohto
nástroja
môžete
zvýrazňovať časti obrázku alebo textu, ktorý
Zvýrazňovač
chcete dať do pozornosti žiakom.
Nástroj
laserové
podčiarknuť,
označiť
pero
časť
umožňuje
textu
alebo
obrázku čiarou, ktorá bliká a to do ďalšej
akcie. Môžete si tak pomôcť a sústrediť
Laserové pero
pozornosť žiakov na potrebnú časť textu,
obrázku.
Použitím tohto pera nakreslíte objekty, ktoré
budú vzorované. Na výber je široká paleta
Vzorované pero
vzorov.
Tab. 7. Typy pera
50
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
III. časť Základné funkcie práce
s objektmi v KidzFlow!
Výber objektu
Ak chcete pracovať s akýmkoľvek objektom v KidzFlow, musíte ho najskôr označiť,
resp. urobiť jeho výber. Je to jednoduché. Kliknite na tlačidlo „Vybrať“ v panely nástrojov
a ľavým tlačidlom myši opíšte okolo objektu kružnicu alebo prejdite cez objekt, ktorý
chcete vybrať. Okolo objektu by sa mali objaviť na rohoch 4 funkčné tlačidlá. Ak sa objavia,
znamená to, že ste urobili výber, resp. označenie objektu správne, viď. obr. 71.
Obr. 71. Výber objektu
Štyri funkčné tlačidlá:
tlačidlo „Pohybovať“ – umožní premiestniť objekt na potrebné miesto na stránke
tlačidlo „Otáčať“ – umožňuje otáčať objektom aj o 360°
tlačidlo „Upraviť“ – zobrazí sa menu, kde sa dá s objektom ďalej pracovať
tlačidlo „Zoom“ – umožňuje upravovať veľkosť objektu
Menu „Upraviť“ umožňuje ďalej objekt editovať a pracovať s ním, napríklad kopírovať,
vystrihnúť, vymazať, vložiť, zrkadliť, meniť centrum rotácie a iné, viď. obr. 72.
51
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 72. Menu tlačidla Upraviť
Zoskupovanie objektov
Užívateľ môže spojiť aj viac objektov do jedného. Urobte výber objektov, ktoré chcete
spojiť, potom kliknite na tlačidlo „Upraviť“
. Vyberte položku „Zoskupiť“. Po tomto
kroku budú vybrané objekty spojené a budú tvoriť jeden celok, viď. obr. 73.
Obr. 73. Zoskupovanie dvoch objektov (zámok a kľúče)
Zoskupený objekt je možné ďalej upravovať, napríklad zväčšovať, otočiť, presúvať
a iné. Ak chcete zoskupenie zrušiť, tak urobte výber objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“,
potom vyberte „Zoskupiť“ a potom „Oddeliť“. Tak sa objekty rozdelia.
52
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Zamknutie objektu
Ak je potrebné, tak objekty je možné aj uzamknúť na plochu, aby sa nedali editovať,
prípadne, aby sa s objektom nedalo pohybovať. Aj tento nástroj nájdete pod tlačidlom
„Upraviť“, viď. obr. 74.
Obr. 74. Uzamknutie objektu
Takýto objekt sa nedá klonovať, pohybovať a odstrániť. Ak je potrebné objekt uvoľniť,
kliknite na „Odomknúť“.
Nastavenie viditeľnosti
Túto funkciu je možné nastaviť na každý objekt na stránke. Urobte výber objektu, kliknite
na tlačidlo v ľavom dolnom rohu „Upraviť“ a vyberte položku „Viditeľnosť“. Ak označíte
„Skryť“, objekt nebude viditeľný, viď. obr. 75.
Obr. 75. Nastavenie viditeľnosti na objekt
Klonovanie (Kopírovanie objektu)
Každý objekt na stránke je možné klonovať/kopírovať. Túto funkciu nájdete pod
tlačidlom „Upraviť“. Existujú dva režimy klonovania: Klonovať a Klonovanie ťahom.
1. Klonovať: Urobte výber objektu, ktorý chcete skopírovať, potom kliknite na
tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu a vyberte „Klonovať“. Vtedy sa vytvorí
kópia objektu, viď. obr. 76.
53
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 76. Klonovanie obrázka
2. Klonovanie ťahom: Urobte výber objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“, potom na
„Klonovanie ťahom“ a „Aktivovať klonovanie ťahom“, viď. obr. 77.
Obr. 77. Klonovanie ťahom
Po tomto stačí chopiť objekt za tlačidlo Pohybovať
a potiahnete kópiu
aktuálneho obrázku, viď. obr. 78. Takto môžete neobmedzene kopírovať. Zrušenie
klonovania ťahom prevediete tak, že objekt, ktorý klonujete označíte výberom, kliknete
„Upraviť“, potom „Klonovanie ťahom“ a „Zrušiť klonovanie ťahom“.
54
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 78. Použitie funkcie Klonovanie ťahom niekoľkokrát
Poradie zobrazenia objektov
Užívateľ môže meniť aj poradie objektov vo vrstvách. Automaticky je to tak, že
obrázok vložený ako prvý je v najspodnejšej vrstve a vložený ako posledný je vo vrchnej
vrstve, viď. obr. 79. – prvá bola vložená jahoda a potom citrón. Jahoda je tak pod citrónom.
Ak chcete zmeniť poradie, tak urobte výber jahody, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom
dolnom rohu, vyberte položku „Poradie“ a potom vyberte „Dopredu“. Jahoda sa tak
presunie zo spodnej vrstvy do vrchnej a citrón zostane dole, viď. obr. 80.
Obr. 79. Zmena poradia objektov
Obr. 80. Uskutočnená zmena
Otáčanie obejktu
Objekty sa dajú aj otáčať a pretáčať. Urobte výber objektu, kliknite na „Upraviť“,
zvoľte „Otočiť“ a potom „Otočiť vertikálne“ alebo „Otočiť horizontálne“, viď. obr. 81.
55
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Obr. 81. Nastavenie otočenia obrázku
Otáčaný objekt
Otočiť horizontálne
Otočiť vertikálne
Obr. 82. Ukážka otočenia objektu
Zrkadlenie objektu
Užívateľ môže kópie objektov vytvárať aj zrkadlením a to: vľavo, vpravo, hore a dole.
Tieto nastavenia zvolíte tak, že urobíte výber objektu, kliknete na tlačidlo „Upraviť“, potom
„Zrkadlo“ a vyberiete si jeden zo 4 spôsobov zrkadlenia, viď. obr. 83.
Obr. 83. Zrkadlenie objektu
56
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
Zrkadlenie hore
Zrkadlenie vľavo
Objekt
Zrkadlenie vpravo
Zrkadlenie dole
Obr. 84. Efekty zrkadlenia objektu
Nástroje Vystrihnúť, Kopírovať, Vložiť a Vymazať
Tieto nástroje môžete použiť ak urobíte výber objektu, kliknete na tlačidlo
„Upraviť“ a zvolíte jednu z potrebných akcií, viď. obr. 84.
Obr. 84. Nástroje Vystrihnúť, Kopírovať, Vložiť a Vymazať
Kontakt
V prípade otázok, potreby ďalších informácií nás kontaktujte na:
Qomo Hite Vision
46950 Magellan Drive
Wixom, MI 48393, USA
1-866-990-QOMO (7666)
1-248-960-0985
57
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
www.qomo.com
[email protected]
Pre zákazníkov zo Slovenskej republiky, prosím kontaktujte:
STIEFEL EUROCART s.r.o.
Ružinovská 1/A
821 02 BRATISLAVA
Tel.: 02/4342 8904
E-mail: [email protected]
www.interaktivne.eu
58
Užívateľská príručka pre softvér KidzFlow!
59
Download

KidzFlow! softvér Užívateľská príručka