NÁVOD NA MONTÁŽ
Interiérové požiarne a dymotesné dvere PYROBOARD, PYROPANE, PYROGLASS a PYROSMOKE
Použitie výrobku v stavbe
Požiarne a/alebo dymotesné dvere patria medzi dvere so špeciálnymi vlastnosĢami, ktoré sú deklarované na
identifikaþnom štítku, umiestnenom v polodrážke dverí, v hornej þasti na strane pántov. Tieto vlastnosti predurþujú ich
využitie v chránených priestoroch budov, v ktorých je požadovaná požiarna odolnosĢ a/alebo dymotesnosĢ. Dvere sú
urþené výhradne do priestorov s relatívnou vlhkosĢou do 50% a s rozdielom teplôt na vonkajšej a vnútornej strane krídla
do 10 °C.
Požiadavky pre oprávnenie k montáži
Montáž môže vykonávaĢ len osoba, ktorá je pre túto þinnosĢ vyškolená výrobcom a je držiteĐom oprávnenia pre montáž
protipožiarnych dverí. V prípade, ak dvere osadí osoba, ktorá nemá platné oprávnenie, strácajú platnosĢ všetky záruþné
podmienky výrobcu a vlastnosti deklarované pri uzávere nie sú zaruþené. ZároveĖ sa táto osoba stáva zodpovednou za
prípadné škody, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúĢ v dôsledku neoprávnenej montáže.
Oprávnenú montáž vždy vyžadujte prvotne u Vášho predajcu.
Osádzanie dverí
A) Protipožiarne dvere
Protipožiarne dvere, musia byĢ osadené buć do zárubne s požiarnou odolnosĢou od výrobcu CAG s.r.o., alebo do
zárubne schváleného typu s uvedenou požiarnou odolnosĢou iného výrobcu, ktorá má požiarnu odolnosĢ rovnakú alebo
vyššiu ako je požiarne dverné krídlo.
Požiadavky na osádzanie zárubní stanovujú stavebné predpisy.
Požiarne dvere musia byĢ osadené kovaním, ktoré je výrobcom deklarované ako vhodné pre použitie na požiarne
odolných dverách. Štítky a kĐuþky sa pripevĖujú na krídla podĐa návodu výrobcu kovania.
Dverné zatváraþe, koordinátori zatvárania a ćalšie príslušenstvo, deklarované pre použitie na požiarnych dverách, sa
montujú podĐa návodu výrobcu kovania, prípadne podĐa priloženej šablóny pre konkrétne zariadenie.
Pri zavesení dverí do zárubní je nutné dodržiavaĢ nasledujúce zásady:
prekontrolovaĢ, þi typ a rozmer dverí zodpovedá typu zabudovanej zárubne;
natrieĢ tĚne závesov na zárubniach mazacím tukom;
zavesiĢ dverné krídlo. U dverných krídiel vybavených šraubovými nastaviteĐnými závesmi, možno v obmedzenej
miere, nastavením týchto závesov, vyrovnaĢ prípadnú drobnú nepresnosĢ medzery, pri osádzaní do zárubne;
konštrukcia dverí sa nesmie upravovaĢ, akýkoĐvek zásah do konštrukcie má vplyv na deklarovanú požiarnu
odolnosĢ požiarneho uzáveru a výrobca v týchto prípadoch nepreberá záruku za výrobok;
pri dvojkrídlových dverách je nutné pri pevnom-pasívnom krídle vyvĚtaĢ otvory na zástrþe do zárubne a podlahy;
pri presnom osadení sa dverné krídla otvárajú Đahko, súþasne bez výrazného tlaku dovierajú do zárubne.
B) Dymotesné dvere, dymotesné s protipožiarnou odolnosĢou
Dymotesné dvere musia byĢ osadené do oceĐovej, oblôžkovej alebo drevenej rámovej požiarnej zárubne s tesnením.
Požiadavky na osadenie zárubní stanovujú stavebné predpisy.
Do spodnej hrany dymotesných dverí je osadená padacia tesniaca lišta.
Požiarne dvere musia byĢ osadené kovaním, ktoré je výrobcom deklarované ako vhodné pre použitie na požiarne
odolných a dymotesných dverách. Štítky a kĐuþky sa pripevĖujú na krídla podĐa návodu výrobcu.
Dverné zatváraþe, koordinátori zatvárania a ćalšie príslušenstvo deklarované pre použitie na požiarnych dverách sa
montujú podĐa návodu výrobcu kovania a prípadne priložené šablóny pre konkrétne zariadenie.
Pri zavesení dverí do zárubní je nutné dodržiavaĢ nasledujúce zásady:
prekontrolovaĢ, þi typ a rozmer dverí zodpovedá typu zabudovanej zárubne;
natrieĢ tĚne závesov na zárubniach mazacím tukom;
zavesiĢ dverné krídlo. U dverných krídiel vybavených šraubovými nastaviteĐnými závesmi, možno v obmedzenej
miere nastavením závesov, vyrovnaĢ prípadnú drobnú nepresnosĢ pri osadení do zárubne tak, aby tesnenie
dverí po celom obvode dosadlo na zárubĖu;
konštrukcia dvier sa nesmie upravovaĢ, akýkoĐvek zásah do konštrukcie má vplyv na deklarovanú triedu
požiarnej odolnosti požiarneho uzáveru a výrobca nepreberá v takýchto prípadoch záruku za výrobok.
Na záver je nutné vykonaĢ nastavenie padacej lišty:
pomocou nastavovacieho tĚĖa na závesnej strane dverí je možné nastaviĢ padaciu lištu (max. + 10 mm), priþom
spodná hrana tesnenia padacej lišty musí dosadaĢ po celej svojej dĎžke na hotovú podlahu;
po vykonaní montáže je nutné vykonaĢ vizuálnu kontrolu tesnosti dverí;
pri presnom osadení sa dverné krídla otvárajú Đahko a súþasne bez výrazného tlaku dovierajú do zárubne.
Dvere + zárubĖa s deklarovanou triedou požiarnej odolnosti a/alebo dymotesnosti plnia svoju funkciu len v uzavretom
stave.
NÁVOD NA MONTÁŽ
Interiérové bezpeþnostné dvere PYROSAFE SF B2 alebo B3 - bezpeþnostná trieda RC2 alebo RC3
Použitie výrobku v stavbe
Bezpeþnostné dvere patria medzi dvere so špeciálnymi vlastnosĢami, ktoré sú deklarované na identifikaþnom štítku,
umiestnenom vo falci dverí, v hornej þasti na pántovej strane. Tieto vlastnosti ich predurþujú k zabezpeþeniu bytov,
kancelárií a ćalších chránených priestorov v interiéroch budov. Dvere sú urþené výhradne do priestorov s relatívnou
vlhkosĢou do 50% a s rozdielom teplôt na vonkajšej a vnútornej strane krídla do 10 °C.
Požiadavky pre oprávnenie k montáži
Montáž môže vykonávaĢ len osoba, ktorá je pre túto þinnosĢ vyškolená výrobcom a je držiteĐom oprávnenia pre montáž
protipožiarnych dverí. V prípade, ak dvere osadí osoba, ktorá nemá platné oprávnenie, strácajú platnosĢ všetky záruþné
podmienky výrobcu a vlastnosti deklarované pri uzávere nie sú zaruþené. ZároveĖ sa táto osoba stáva zodpovednou za
prípadné škody, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúĢ v dôsledku neoprávnenej montáže.
Oprávnenú montáž vždy vyžadujte prvotne u Vášho predajcu.
Osádzanie dverí
Bezpeþnostné dvere nesmú byĢ osadené do montovaných konštrukcií (napr. SDK). OceĐové zárubne nesmú byĢ
vyplnené montážnou penou.
Dvere bezpeþnostnej triedy RC2 sa môžu osádzaĢ do pôvodnej oceĐovej zárubne s minimálnou hrúbkou plechu 1,5
mm, ktorá je riadne zamurovaná (zabetónovaná) a umožĖuje osadenie dverného krídla s polodrážkou štandardných
rozmerov podĐa ýSN 74 6401 (výška krídla v polodrážke 1970 mm a šírka v polodrážke 720/820/920), s predpísanou
vôĐou 3-5 mm v škáre polodrážky alebo do špeciálnej oceĐovej zárubne pre danú bezpeþnostnú triedu RC2,
s pripravenými otvormi pre zapadajúce þapy. ZárubĖa je upravená pre zamurovanie (zabetónovanie).
Pri existujúcej oceĐovej zárubni je vždy nutné skontrolovaĢ správnosĢ zamurovanej zárubne a preveriĢ kvalitu
murovania,hlavne v miestach závesov zapadajúcich bodoch strelky a þapu. PokiaĐ kvalita murovania nezodpovedá, je
nutné zárubĖu dodatoþne vyliaĢ betónom.
Dvere bezpeþnostnej triedy RC3 se osádzajú do špeciálnej oceĐovej zárubne o hrúbke plechu 2 mm, s pripravenými
otvormi pre zapadajúce þapy. ZárubĖa je upravená pre zamurovanie (zabetónovanie). DodávateĐ zárubne je CAG s.r.o.,
výrobcom je KOOPERATIVA v.o.d., UhlíĜské Janovice. Pre osádzanie oceĐových zárubní platí v plnom rozsahu metodika
osádzania - montážny návod pre typovú radu HaO /www.kooperativa-vod.cz/. Identifikaþné þislo zárubne je umiestnené
v skrinke strelky západky
Dodržanie montážneho návodu je nevyhnutné doložiĢ zápisom v stavebnom denníku.
Popis upevĖovacích prvkov a zásady montáže
Varianty zámkov pre RC2 alebo RC3
A) typ TRILOGIA MULTICONFORT s rozstupom zámku 90 mm
2 þapy v hornej þasti
2 þapy v dolnej þasti
kalená strelka a závora v strednej þasti
B) typ FAB X 57 s rozstupom zámku 72 mm
1 þap v hornej þasti
1 þap v dolnej þasti
oceĐová strelka a závora v strednej þasti
Dvere RC2 - upevĖovacie prvky
dverný záves TRIO (TKZ Polná, spol. s r.o.) - 3 kusy, pri hornom a spodnom pánte 2 þapy proti vysadeniu
Dvere RC3 - upevĖovacie prvky
dverný záves 50/3 s kolíkom (TKZ Polná, spol. s r.o.) - 3 kusy a 3 þapy proti vysadeniu a vyvráteniu.
Montáž dverí RC2 / RC3
1) SkontrolovaĢ typ zárubne, jej murovanie a rozmery.
2) Pre RC2 – vytvoriĢ do už existujúcej zárubne otvory pre všetky zapadajúce þapy dverného krídla.
3) OsadiĢ krídlo a nastaviĢ vôĐu medzi:
A) krídlom a zárubĖou,
B) zapadajúcimi þapmi a otvormi v zárubni.
Dverové krídlo v zárubni a jeho zaisĢovacie prvky musia byĢ uspôsobené a nastavené tak aby:
A) škára medzi zárubĖou a krídlom v polodrážke bola v rozsahu 3-5 mm,
B) závora a zaisĢovacie þapy umožĖovali bezproblémové zatvorenie a otvorenie, pri priehybe krídla
uhloprieþne a pozdĎžne +/- 4 mm (podĐa ýSN 74 6401 kap. Povolené úchylky).
4) DemontovaĢ zámok, aby pri vĚtaní otvorov na kĐuþku nedošlo k zneþisteniu mechanizmu zámku padajúcimi
pilinami, vyvĚtaĢ otvory pre štíty, následne osadiĢ zámok späĢ a nainštalovaĢ vrchné kovanie a vložku. Následne
preskúšaĢ funkþnosĢ.
Pri vĚtaní otvorov na kĐuþku nesmie byĢ narušené telo zámku!
Zásady pre výber kovania
Vrchné kovanie a vložka musia maĢ vždy odolnosĢ minimálne tej bezpeþnostnej triedy akú má dverné krídlo. Vhodné
vrchné kovanie je typ Viking plus dodávateĐa AC-T servis spol. s r.o., alebo kovanie R1 bez prostredného þapu,
dodávateĐa Rostex Vyškov s.r.o. Odporúþaná dĎžka cylindrickej vložky je 30/35 mm.
Dvere + zárubĖa s bezpeþnostnou triedou RC2 alebo RC3 plnia svoju funkciu výhradne v uzatvorenom,
uzamknutom stave. NÁVOD NA POUŽITIE, ÚDRŽBU A KONTROLU
Interiérové bezpeþnostné dvere PYROSAFE SF B2 / B3 alebo
interiérové protipožiarne a dymotesné dvere PYROBOARD, PYROPANE, PYROGLASS a PYROSMOKE
Použitie výrobku v stavbe
Bezpeþnostné, protipožiarne a dymotesné dvere patria medzi dvere so špeciálnymi vlastnosĢami, ktoré sú
deklarované na identifikaþnom štítku, umiestnenom v polodrážke dverí, v hornej þasti na strane pántov. Tieto
vlastnosti predurþujú ich využitie v chránených priestoroch budov, kde je špecifikovaná požiadavka pre
odolnosĢ proti vlámaniu, protipožiarna odolnosĢ alebo dymotesnosĢ. Dvere sú urþené výhradne do priestorov
s relatívnou vlhkosĢou do 50% a s rozdielom teplôt na vonkajšej a vnútornej strane krídla do 10 °C.
Skladovanie, preprava
Dvere sú vybavené ochrannými kartónovými návlekmi a zabalené do priehĐadnej fólie. Je nutné skladovaĢ
ich v suchých a krytých priestoroch, vo vodorovnej polohe.
Údržba
Pri ošetrovaní povrchu dverí, odporúþame použiĢ roztok vody a þistiacich prípravkov na báze mydla. Nikdy
nepoužívajte þistiace prostriedky, ktoré obsahujú piesok a chlór alebo látky, ktoré môžu narušiĢ štruktúru
povrchu dverí. Povrchová úprava dverí by nemala prísĢ do styku s ostrými predmetmi, ktoré ju môžu
poškodiĢ.
Kontrola
V súlade s vyhláškou MV þ. 246/2001 Sb. sú požiarne uzávery požiarne bezpeþnostným zariadením a je
nutné minimálne raz roþne vykonaĢ ich kontrolu, vrátane kontroly osadeného funkþného vybavenia
(vrchného kovania, dverného zatváraþa, spevĖujúceho tesnenia, dymotesniaceho tesnenia, padajúcej
lišty…). V prípade mechanického poškodenia alebo netesnosti uzáveru je nutné vady ihneć odstrániĢ.
Kontrolu môže vykonávaĢ osoba oprávnená a vyškolená výrobcom.
Dverné zatváraþe je nutné pravidelne, raz mesaþne skontrolovaĢ, þi dostatoþne dovierajú dvere. Pri
netesnosti je nutné, podĐa nákresu výrobcu, nastaviĢ dverný zatváraþ a natrieĢ tukom strelku zámku.
Pravidelne, raz za pol roka, vykonávajte nielen namazanie strelky, ale i západky zámku a pántov.
Na dvere nepripevĖujte predmety, ktoré nie sú schválené výrobcom a urþené k doplneniu funkcií dverného
krídla.
Dvere vybavené padajúcou lištou, musia byĢ raz za mesiac skontrolované a nastavené tak, aby lišta pri
zatvorení dosadla k podlahe po celej svojej dĎžke. (Nastavenie sa vykonáva tĚĖom lišty pri otvorených
dverách.)
Záruþná doba, reklamácia
Záruþná doba na výrobok je poskytovaná minimálne po dobu 24 mesiacov, avšak len v prípade montáže
montážnou firmou oprávnenou výrobcom. Pri uplatnení záruþnej reklamácie bude výrobca požadovaĢ
doloženie riadne vyplneného a potvrdeného Dokladu o montáži. Reklamaþný poriadok je umiestnený na
stránke www.dverecag.cz, jeho zaslanie je možné na vyžiadanie.
Upozornenie
Vyššie uvedené typy dverí so špeciálnymi vlastnosĢami plnia svoju funkciu výhradne v zatvorenom stave. V
prípade, že zárubĖa nie je súþasĢou dodávaných dverí, musia byĢ jej vlastnosti kvalifikovane doložené.
V prípade, že je požadovaný hlukový útlm Rw 32 (36) dB, musia byĢ dvere doplnené prahom priliehajúcim k
dverám (pokiaĐ nie je pôvodný prah vyhovujúci).
Download

NÁVOD NA MONTÁŽ Interiérové požiarne a dymotesné dvere