Dell ProSupport
Predplatenie softvéru a opis sluţieb podpory
1.
 Žiadosti o telefonickú podporu: Dostupné dvadsaťštyri (24) hodín
každý deň, sedem (7) dní každý týždeň (vrátane sviatkov).
Dostupnosť sa môže líšiť mimo USA a je obmedzená na komerčne
primerané úsilie. Ak chcete získať podrobnosti týkajúce sa vašej
lokality, kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu alebo
analytika technickej podpory.
Váš vzťah so spoločnosťou Dell
Tento opis služby („Opis sluţby“) predstavuje vzťah medzi zákazníkom
(„vy“ alebo „Zákazník“) a subjektom Dell uvedeným na faktúre
Zákazníka za nákup tejto Služby (podľa definície uvedenej nižšie). Táto
Služba podlieha a riadi sa samostatne podpísanou rámcovou zmluvou o
službách medzi zákazníkom a spoločnosťou Dell, ktorá explicitne
povoľuje predaj služby ProSupport pre Softvér alebo, v prípade absencie
takejto zmluvy, Obchodnými podmienkami predaja spoločnosti Dell
(„CTS“) alebo Miestnou zákazníckou rámcovou zmluvou o službách, v
závislosti od polohy Zákazníka, ktorá je pre zákazníkov mimo USA
dostupná na adrese www.Dell.com/Terms alebo vašej miestnej webovej
lokalite www.Dell.com, a formou odkazu je vo svojej celistvosti
zahrnutá v tomto dokumente.
Táto Zmluva je uzatvorená medzi vami a spoločnosťou Dell na
poskytovanie služby ProSupport spoločnosti Dell na údržbu Softvéru,
aktualizácie softvéru a služby podpory na základe predplatenia (súhrnne
„Sluţby“). Nákup Služby je dostupný pre softvér určený v časti
Tabuľka podporovaného softvéru priloženej k tomuto dokumentu;
tento zoznam sa pravidelne aktualizuje, preto ak chcete získať aktuálny
zoznam, kontaktujte svojho obchodného zástupcu spoločnosti Dell. Táto
Zmluva sa vzťahuje na softvérovú podporu a/alebo predplatenie
podporných aktualizácií, ktoré sú uvedené na vašej faktúre, začína dňom
uskutočnenia objednávky a pokračuje počas Trvania sluţby
(definovaného nižšie). Údaje o počte systémov a koncových
používateľov, pre ktorých si Zákazník zakúpil Služby (definované
nižšie), o predplatnom alebo cene a o príslušnom Trvaní Služby pre
jednotlivé Služby sa nachádzajú na Zákazníkovom formulári objednávky
alebo inej forme faktúry, na ktorej sa obe strany dohodli, na potvrdení
objednávky alebo na nákupnej objednávke (súhrnne „Formulár
objednávky“). Nákup Služieb a súvisiacich aktualizácií predplateného
softvéru na základe tejto Zmluvy musí byť výhradne pre vlastnú internú
potrebu Zákazníka, a nie na účely ďalšieho predaja alebo účely servisnej
agentúry.
2.
 Volajte z miesta s fyzickým prístupom k podporovanému softvéru.
 Uveďte príslušné číslo servisného štítku softvéru Zákazníka, ktorý
vám bol poskytnutý pri jeho zakúpení, registračný kľúč softvéru a
ďalšie informácie, o ktoré vás požiada analytik technickej podpory.
 Na požiadanie uveďte zobrazené chybové hlásenia a informácie o
tom, kedy sa zobrazujú, aké činnosti predchádzajú chybovému
hláseniu a aké kroky ste už vykonali v snahe odstrániť problém.
Spoločnosť Dell bude pracovať s vašimi IT zdrojmi v spolupráci s
pokročilými servisnými tímami, aby diagnostikovali a identifikovali
váš problém so softvérom.
6.









7.
Prenosnosť
5.
Spôsoby kontaktovania spoločnosti Dell kvôli sluţbám podpory
 Webová lokalita služby Dell ProSupport, služba rozhovoru a podpora
prostredníctvom
e-mailu
sú
dostupné
na
adrese
www.Support.Dell.com
Dell ProSupport – Softvérová podpora a predplatenie
© Dell 2011
Riešenie problémov v priestoroch zákazníka
Služby zavádzania alebo konzultácie
Povinnosti zákazníka – zálohovanie údajov
Pred poskytnutím tejto Služby spoločnosťou Dell vykonajte zálohu
všetkých údajov a programov na všetkých dotknutých systémoch.
SPOLOČNOSŤ DELL NEPONESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA
STRATU ALEBO OBNOVU ÚDAJOV ALEBO PROGRAMOV ani za
nepoužiteľnosť systému(-ov), ktoré vyplývajú z tejto Služby alebo
súvisiacich činností podpory ani z prípadného nedopatrenia, vrátane
nedbanlivosti, spoločnosti Dell alebo poskytovateľa služieb z tretej
strany.
Aktualizácie predplateného softvéru
Zákazník je nákupom aktualizácií softvéru na základe predplatenia
oprávnený získať všetky softvérové opravy, aktualizácie a nové verzie,
ktoré sú k dispozícii počas Trvania Služby. Aktualizácie predplateného
softvéru sú k dispozícii Zákazníkom podľa časti Tabuľka
podporovaného softvéru pripojenej k tomuto dokumentu.
Pomoc s validáciou aplikácií (problémy so správou licenčných
kľúčov)
Podpora pri konfigurácii
Podpora pri opätovnej inštalácii
Podpora s inštruktážou a overenými postupmi
Základné a rozšírené riešenie problémov so softvérom
Vzdialená podpora pri zavádzaní oprav a aktualizácií
Identifikácia problémov so softvérom a podpora pri eskalácii
Podpora nezahŕňa nasledujúce služby:
Zákazník nesmie previesť svoje Služby či akékoľvek práva udelené
Zákazníkovi na základe tejto Zmluvy na tretiu stranu. Sú však povolené
prenosy medzi koncovými používateľmi (v rovnakej krajine) a
systémami vo vlastnej IT infraštruktúre Zákazníka.
4.
Rozsah Sluţieb podpory
Podpora zahŕňa nasledujúce služby:
Trvanie Sluţby
„Trvanie Sluţby“ začína dňom zakúpenia a trvá počas doby uvedenej
vo Formulári objednávky. Počet príslušných systémov, jednotiek a
koncových používateľov, pre ktorých Zákazník zakúpil Služby, sa tiež
uvádza vo Formulári objednávky.
3.
Ak chcete požiadať o telefonickú pomoc, obráťte sa na analytika
technickej podpory prostredníctvom regionálneho centra podpory Dell
ProSupport. Telefónne čísla regionálnych stredísk môžete nájsť na
adrese www.Dell.com/ProSupport/RegionalContacts.
8.
Geografické obmedzenia a presun.
Táto služba bude doručená na lokalitu(-y) uvedenú(-é) na faktúre
Zákazníka. Táto Služba nie je dostupná na všetkých miestach. Možnosti
služieb, vrátane úrovne služieb, pracovných hodín technickej podpory a
času reakcie na mieste, sa budú líšiť v závislosti od polohy a niektoré
možnosti nemusia byť k dispozícii pre nákup v lokalite Zákazníka.
Povinnosť spoločnosti Dell poskytovať Služby pre presunuté
Podporované produkty podlieha miestnej dostupnosti služieb a môžu sa
na ňu vzťahovať ďalšie poplatky, kontrola a recertifikácia presunutých
Podporovaných produktov podľa sadzieb za poradenstvo pre čas a
materiály platné v tom čase. Zákazník bezplatne poskytne spoločnosti
Dell dostatočný a bezpečný prístup do svojich zariadení, aby si
spoločnosť Dell mohla splniť svoje povinnosti.
USKUTOČNENÍM OBJEDNÁVKY SLUŢIEB, KLIKNUTÍM NA
TLAČIDLO ALEBO OZNAČENÍM POLÍČKA „I AGREE“
(SÚHLASÍM) V ROZHRANÍ SOFTVÉRU ALEBO POUŢITÍM
SLUŢIEB ALEBO PRIDRUŢENÉHO SOFTVÉRU SÚHLASÍTE, ŢE
STE VIAZANÍ TOUTO ZMLUVOU. AK DO TOHTO ZMLUVNÉHO
VZŤAHU VSTUPUJETE V MENE SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO
PRÁVNEHO SUBJEKTU, POTVRDZUJETE, ŢE STE OPRÁVNENÝ
ZAVIAZAŤ TENTO SUBJEKT TOUTO ZMLUVOU A V TAKOMTO
PRÍPADE SA VÝRAZY „VY“ ALEBO „ZÁKAZNÍK“ VZŤAHUJÚ NA
TENTO SUBJEKT. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI
SLUŢBY, KLIKNITE NA TLAČIDLO „CANCEL“ (ZRUŠIŤ)/„BACK“
(SPÄŤ) A NEPOUŢÍVAJTE TIETO SLUŢBY ALEBO SOFTVÉR.
2
Dell ProSupport – Softvérová podpora a predplatenie`
© Dell 2011
Tabuľka podporovaného softvéru
Popis na faktúre zákazníka
Názov softvéru
Dell Advanced Infrastructure Manager
Dell Virtual Integrated System SelfService Creator
Sluţby podpory
pre softvér
Služba ProSupport pre
softvér Dell Advanced
Infrastructure Manager
Služba ProSupport pre
softvér VIS Self-Service
Creator pre servery
Služba ProSupport pre
softvér VIS Self-Service
Creator pre stolné počítače
Dell Data Protection Encryption
Predplatenie
aktualizácií
softvéru
Dell Advanced Infrastructure
Manager, predplatenie
VIS Self-Service Creator pre
servery, predplatenie
Aktualizovať adresu URL
alebo pokyny
www.scalent.com/dell/downloads/
https://partners.dynamicops.com/DellVISCreator/
VIS Self-Service Creator pre
stolné počítače, predplatenie
Prepojenie na aktualizácie predplateného softvéru bude
Zákazníkom poskytnuté prostredníctvom e-mailu pri
uskutočnení objednávky.
Služba ProSupport pre
softvér Dell Data Protection
Encryption
Symantec Enterprise Vault
Služba ProSupport pre
softvér Symantec Enterprise
Vault
Predplatenie softvéru,
Symantec Enterprise Vault
Prepojenie na aktualizácie predplateného softvéru bude
Zákazníkom poskytnuté prostredníctvom e-mailu pri
uskutočnení objednávky.
Služba ProSupport pre
softvér CommVault Simpana
Predplatenie softvéru,
CommVault Simpana
http://dell.commvault.com/support/login.asp
CommVault Simpana
Dell ProSupport – Softvérová podpora a predplatenie
© Dell 2011
Download

Dell ProSupport Predplatenie softvéru a opis sluţieb podpory