Všeobecné podmienky 2.ročníka celoslovenskej benefično – charitatívnej súťaže pre základné
školy
„VÝPRAVA NÁDEJE“
ZMENA K 31.03.2013
I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
Vyhlasovateľom a organizátorom benefično – charitatívnej súťaže „Výprava nádeje“ je
NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE, IČO 42180058, Mierová 83, 821 05 Bratislava
(www.kvapkanadeje.sk)
a spoluorganizátorom súťaže sú
Zberné suroviny a.s., IČO 35701986, Kragujevská 3, 010 01 Žilina (www.zsza.sk).
Súťaž “Výprava nádeje” podporili a záštitu nad projektom prevzali:
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 Ministerstvo životného prostredia SR
 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
II. Účastníci súťaže
Súťaž je určená pre všetky základné školy na území Slovenskej republiky. Každá základná škola (ďalej len
„účastník“), ktorá má záujem o participáciu v súťaži sa musí v termíne najneskôr do 31.05.2013, riadne
zaregistrovať na www.vypravanadeje.sk .
III. Účel a cieľ súťaže
3.1. Účelom súťaže je hravým a edukačným spôsobom poukázať na
 získavanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a k otázke ochrany životného prostredia a
 potrebu pomáhať deťom, ktorým choroba ukradla bezstarostnosť detstva
 získavať vedomosti, nové poznatky hravou a zábavnou formou.
3.2. Cieľom projektu je osloviť a zapojiť maximum základných škôl a ich prostredníctvom deti po celom
Slovensku a cez separovanie a zber druhotných surovín (najmä odpadového papiera) vyvolať v deťoch
pocit pomoci svojim kamarátom bojujúcim so zákernou onkologickou chorobou. Súťaž chce zároveň
v deťoch utužiť potrebu súdržnosti a prirodzenej ľudskosti, ktorá sa nachádza v každom z nás. Motto
celej súťaže znie späť k vystrájaniu, pretože každé dieťa má právo prežiť svoje detstvo naplno
a s radosťou. Preto je nevyhnutné, aby nikto z nás nezatváral oči pred tým, čo sa okolo nás deje a pridal
svoju kvapku do mora nádeje. Zároveň máme snahu o rozsiahlu popularizáciu enviromentálnej a
zdravotne-integračnej problematiky v spojení s filantropiou.
IV. Termín súťaže
Súťaž bude prebiehať do 15.12.2013 v troch kolách.
do 31.05.2013
Vyhlásenie súťaže, oboznámenie sa s podmienkami, registrácia
účastníkov (škôl) – www.vypravanadeje.sk
do 30.05.2013
1. kolo súťaže – zber druhotných surovín, najmä papiera
do 05.06.2013
vyhodnotenie 1.kola súťaže – zberu papiera
10.06.2013 – 25.09.2013
01.10.2013 – 15.12.2013
2.kolo súťaže – semifinálové kolo súťaže 4 najlepších škôl z každého
kraja - rozdelenie škôl do krajov je podľa súčasného administratívneho
delenia Slovenska – uvedené aj na www.vypravanadeje.sk
3.kolo súťaže – 7 celoslovenských kôl súťaže najlepších škôl z každého
kraja
V. Pravidlá a podmienky 1. kola súťaže Výprava nádeje
5.1. Účastník súťaže – škola sa môže zúčastniť súťaže tak, že najneskôr do 31.03.2013 sa zaregistruje
prostredníctvom registračného formulára na www.vypravanadeje.sk do súťaže a uvedie všetky
požadované údaje.
5.2. Po registrácii účastník obdrží jedinečný číslený kód (E-mailom), ktorý bude používať pri identifikácii
počas trvania celej súťaže.
5.3. Účastník súťaže – škola zabezpečí propagáciu súťaže medzi žiakmi a zároveň oboznámi
prostredníctvom prezentácie na stránke www.vypravanadeje.sk a ostatných propagačných materiálov
k súťaži, všetkých žiakov s príbehom súťaže a s prvou súťažnou úlohou – vyzbierať čo najviac papiera.
Účastník zabezpečí distribúciu a umiestnenie podporných materiálov (plagátov, letákov) v školách.
5.4. Účastník a regionálny zástupca Zberných surovín a.s. dohodnú konkrétne podmienky zberu a odvozu
vyzbieraných druhotných surovín, najmä však papiera. Podľa predpokladaných objemov bude
zástupcom Zberných surovín určený dopravný prostriedok na odvoz druhotných surovín v závislosti od
použitia nižšie uvedených alternatív
Zber sa realizuje:
a) zberový papier sa bude sústreďovať v priestoroch školy. Zástupca Zberných surovín si dohodne so
zástupcom školy termín odvozu papiera. V stanovenom termíne sa zrealizuje odvoz nákladným autom
Zberných surovín. Papier sa odvezie a odváži v príslušnom závode Zberných surovín a množstvo sa
zaeviduje podľa kódu školy. V prípade naplnenia úložnej kapacity školy pred stanoveným termínom,
zástupca školy oznámi zástupcovi Zberných surovín odhadované množstvo vyzbieraného papiera a
dohodne termín jednorázového odvozu papiera.
b) Zberné suroviny v areáli školy zložia veľkokapacitný kontajner. Po jeho naplnení zástupca školy
oznámi zástupcovi Zberných surovín naplnenie kapacity kontajnera a ten odvezie a odváži v príslušnom
závode Zberné suroviny a množstvo zaeviduje podľa kódu školy
c) Každá osoba môže individuálne doviezť papier a aj inú druhotnú surovinu – oceľový šrot, plasty,
farebné kovy, a pod. priamo do príslušného závodu Zberné suroviny. Osoba, ktorá zberový papier alebo
inú druhotnú surovinu privezie, preukáže sa identifikačným kódom účastníka-školy. Surovina sa odváži,
zaeviduje podľa kódu školy a obsluha v závode vydá príslušné potvrdenie pre školu (z dôvodu
vyúčtovania).
5.5. Spoluorganizátor súťaže zabezpečí odvoz vyzbieraného papiera a iných druhotných surovín (oceľový
šrot, plasty, farebné kovy, a pod.) počas trvania súťaže, najneskôr však do 31. 05. 2013.
5.6. Vedenie evidencie dodávok z jednotlivých škôl je zabezpečené priebežne podľa pridelených
jedinečných kódov škôl poverenými pracovníkmi Zberných surovín a.s.. Jednotlivé školy môžu podporiť
aj rodičia žiakov, tým, že do príslušného závodu zberných surovín zavezú priamo papier (inú druhotnú
surovinu - oceľový šrot, plasty, farebné kovy, a pod.), ktorý odovzdajú v prospech príslušnej školy s
uvedením identifikačného kódu školy.
5.7. Po ukončení súťaže, najneskôr však do 5. 06. 2013 organizátor a spoluorganizátor zabezpečia
vyhodnotenie súťaže podľa jednotlivých škôl v každom kraji. Účastníci súťaže – školy o výsledkoch 1.kola
súťaže budú informovaní mailom a výsledky súťaže budú prístupné na web stránke súťaže
www.vypravanadeje.sk. V súťaži sa budú vyhodnocovať iba vyzbierané objemy papiera. Hodnotiacim
kritériom 1.kola súťaže bude počet nazbieranych „Kvapiek nádeje”, kde za každú tonu vyzbieraného
papiera prislúcha 10 Kvapiek nádeje. Ostatné vyzbierané druhotné suroviny nebudú mať vplyv na
umiestnenie školy v súťaži.
5.8. Finančné ohodnotenie za zber papiera, ostatných druhotných surovín je uvedené v čl. VII. týchto
Všeobecných podmienok celoslovenskej súťaže “Výprava nádeje”.
5.9. Účastníci, ktorí sa v zbere druhotných surovín (papiera) umiestnili na 1. - 4.mieste v každom kraji
(ďalej „semifinalisti”), obdržia do 5 dní od vyhodnotenia súťaže od organizátora E-mailom podrobné
inštrukcie týkajúce sa 2. kola súťaže – semifinálových kôl, ktoré prebehnú formou športovo-vedomostnej
a zábavnej súťaže medzi žiakmi. Semifinále bude odvysielané v televízii.
5.10. V semifinálových kolách budú súťažiť za semifinalistov 4 členné tímy žiakov. Víťazi semifinálových
kôl postupujú do finálových - celoslovenských kôl. Semifinálové kolá a celoslovenské kolá budú
prebiehať ako televízna súťaž, kde školy zabezpečia súhlas zákonných zástupcov žiakov-súťažiacich s
účasťou v televíznom programe. Zároveň každá škola, ktorá sa zúčastní celoslovenského kola pripraví
videoprezentáciu svojej školy podľa inštrukcií, ktoré obdrží po vyhodnotení súťaže v zbere druhotných
surovín (papiera) a táto prezentácia bude taktiež použitá v televíznej súťaži.
VI. Pravidlá a podmienky Vedomostného kvízu
6.1. Organizátori v priebehu súťaže Výprava nádeje môžu vyhlásiť sprievodné súťaže, vedomostné kvízy,
alebo iné doplnkové aktivity.
6.2. Pravidlá a podmienky takýchto sprievodných súťaží, kvízov budú zverejnené na web stránke
projektu www.vypravanadeje.sk.
VII. Súťažné odmeny a ceny
7.1.
1.kolo súťaže – zber papiera – spoluorganizátor uhradí za papier vyzbieraný počas tejto súťaže
cenu vo výške 60,- EUR za tonu vyzbieraného papiera. Z tejto čiastky bude účastníkom - školám
vyplatené 30,- EUR za tonu vyzbieraného papiera a 30,- EUR za tonu bude vyplatené na účet NADÁCIE
KVAPKA NÁDEJE ako príspevok účastníka - školy a spoluorganizátora pre NADÁCIU KVAPKA NÁDEJE.
Príspevky vyplatené v prospech Nadácie KVAPKA NÁDEJE budú použité na charitatívnu činnosť nadácie v
súlade s nadačnou listinou.
Pre výkup ostatných druhov druhotných surovín budú ceny stanovené priamo pri odbere a celá cena
bude vyplatená účastníkovi-škole v prospech ktorej boli ostatné druhy druhotných surovín odovzdané.
7.2.
V rámci 1. kola súťaže budú udelené špeciálne ceny:
– “ŠKOLA NÁDEJE”, ktorú obdrží účastník-škola, ktorá vyzbiera v priemere najviac papiera na jedného
žiaka.
– “NAJAKČNEJŠIA ŠKOLA”, ktorú odbrží účastník-škola, ktorá odovzdala najviac ostatných druhotných
surovín mimo papiera.
7.3. V každom semifinálovom kole budú udelené hodnotné ceny za:
Škola
Žiaci-súťažiaci
1.miesto
2.miesto
3.miesto
cena v hodnote 500 EUR
cena v hodnote 300 EUR
cena v hodnote 200 EUR
vecný dar od Partnerov projektu
vecný dar od Partnerov projektu
vecný dar od Partnerov projektu
7.5. V celoslovenských kolách budú udelené hodnotné ceny za:
Škola
Žiaci-súťažiaci
1.miesto
Čestné uznanie
pamätná medaila, diplom
Cena v hodnote 1500 EUR
vecný dar od Partnerov projektu
2.miesto
Čestné uznanie
pamätná medaila, diplom
Cena v hodnote 1000 EUR
vecný dar od Partnerov projektu
3.miesto
Čestné uznanie
pamätná medaila, diplom
Cena v hodnote 700 EUR
vecný dar od Partnerov projektu
VIII. Osobitné ustanovenia
8.1. Vyhlásenie a propagácia súťaže “Výprava nádeje” bude prebiehať počas celej doby trvania súťaže.
Všetky informácie a inštrukcie počas súťaže budú zverejnené na web stránke súťaže
www.vypravanadeje.sk , ktorá je zároveň oficiálnou stránkou súťaže. Propagácia súťaže sa uskutoční na
web stránkach organizátora, spoluorganizátora a partnerov súťaže a vo vybraných tlačových a
televíznych médiách.
8.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na kontrolu množstva odovzdaného papiera a v prípade zistenia
rozdielu platí množstvo, ktoré uvedie vyhlasovateľ súťaže.
8.3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu
požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú
oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek riziká a zavazky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
8.4. Registráciou školy účastník dáva v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení, súhlas k tomu, aby osobné údaje uvedené v akýchkoľvek podkladoch počas súťaže mohli
byť zaradené do databázy Vyhlasovateľa súťaže a partnerov projektu, a spracované za účelom
odovzdania výhry, uskutočňovania marketingových akcií a to po dobu od vstupu účastníka do súťaže až
do písomného odvolania jeho súhlasu.
8.5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, prípadne ju prerušiť, alebo odložiť s
prihliadnutím na zabezpečenie dosiahnutia účelu a cieľa súťaže.
8.6. Registráciou v súťaži každý účastník prejavuje súhlas so všeobecnými podmienkami tejto súťaže a s
tým, že Vyhlasovateľ je oprávnený uverejniť mená a názvy škôl v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto
použiť na reklamné a propagačné účely Vyhlasovateľa súťaže bez nároku na odmenu.
8.7. Všeobecné podmienky tejto celoslovenskej súťaže sú zverejnené a k dispozícii:
* u Vyhlasovateľa súťaže: NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE, Mierová 83, 821 05 Bratislava
* u Spoluorganizátora súťaže: Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
* na web stránke súťaže www.vypravanadeje.sk
V Bratislave, 31.03.2013
Download

Všeobecné podmienky celoslovenskej benefično