POZOR V REVÍZNYCH POSTUPOCH – NEČINNOSŤ ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZNAMENÁ (FIKTÍVNE) ZAMIETNUTIE NÁMIETOK
Dr. Ľubica Páleníková
Záujemcovia a uchádzači by mali dôsledne a ostražite sledovať konanie o námietkach pred Úradom pre verejné obstarávanie. Ak Úrad pre verejné obstarávanie nevydá rozhodnutie o podaných námietkach v zákonnej lehote, § 139 ods.
5 zákona o verejnom obstarávaní ustanovuje fikciu rozhodnutia, ktorým sú námietky zamietnuté. Predmetný článok sa
stručne zaoberá otázkou, či prezumpcia rozhodnutia
o zamietnutí námietok predstavuje (protiprávne) obmedzenie účinného uplatnenia práv v revíznych postupoch.
Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o námietkach
Podanie námietok proti rozhodnutiu (verejného) obstarávateľa predstavuje „komplexný
a zložitý“1 proces, ktorý musia dotknutí záujemcovia a uchádzači po procesnej aj obsahovej
stránke zvládnuť. Štatistické údaje o revíznych postupoch jasne ukazujú, že veľké množstvo
konaní o námietok pred Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej aj „Úrad“) je zastavených
z dôvodu procesných chýb na strane navrhovateľov. Naopak, Úrad smie v súlade s § 139 ods.
5 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj „ZVO“) zostať nečinný a nevydať rozhodnutie
o podaných námietkach. Nečinnosť Úradu môže viesť (až) k právoplatnosti (zákonom stanoveného, fiktívneho) rozhodnutia o zamietnutí námietok.
Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia o námietkach
Úrad je podľa § 139 ods. 5 ZVO všeobecne povinný rozhodnúť o námietkach v lehote 30 dní
odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia (verejného) obstarávateľa k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky. Úrad na druhej
strane smie zostať aj nečinný a nerozhodnúť skutočne o podaných námietkach, pretože § 139
ods. 5 ZVO ustanovuje zákonnú fikciu o vydaní (fiktívneho) rozhodnutia o zamietnutí námietok.
Nečinnosť Úradu – fikcia rozhodnutia o zamietnutí námietok
Ak Úrad nevydá rozhodnutie o námietkach v lehote podľa § 139 ods. 5 ZVO, „predpokladá
sa, že vydal rozhodnutie, ktorým námietky zamietol“. V prípade nečinnosti Úradu je týmto
ustanovený právny následok vo forme fiktívneho rozhodnutia o zamietnutí námietok.
Z hľadiska právnych účinkov je fiktívne rozhodnutie „rovnocenné s ostatnými ‚reálnymi’
rozhodnutiami“ Úradu.2 Za účelom podania odvolania proti fiktívnemu rozhodnutiu je preto
potrebné určiť aj okamih doručenia predmetného fiktívneho rozhodnutia.
Doručenie fiktívneho rozhodnutia o zamietnutí námietok
V § 139 ods. 5 ZVO je ustanovená fikcia doručenia fiktívneho rozhodnutia Úradu, podľa kto1
REISINGER, M. Revízne postupy od 1. júla 2013. In Verejné obstarávanie – právo a prax, 2014/1, s. 22.
2
Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie z 20. augusta 2014, č. 8898-5000/2014, s. 2.
rej sa za deň doručenia považuje tretí deň odo dňa uplynutia zákonnej lehoty pre vydanie rozhodnutia. Odo dňa (fiktívneho) doručenia rozhodnutia začína následne plynúť lehota na podanie odvolania proti predmetnému rozhodnutiu.
Odvolanie sa proti fiktívnemu rozhodnutiu o zamietnutí námietok
Podľa § 142 ods. 1 ZVO môže účastník konania o námietkach podať odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach na vecne príslušnú radu Úradu.3 Odvolanie musí byť Úradu doručené do
desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o námietkach. V prípade fiktívneho rozhodnutia
o zamietnutí námietok v zmysle § 139 ods. 5 ZVO začína preto plynúť 10-dňová lehota na
podania odvolania v tretí deň odo dňa (márneho) uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia.4
Obmedzenie právnej ochrany v revíznych postupoch
Záujemcovia a uchádzači, ktorí sú v určitom postupe verejného obstarávania dotknutí vo svojich právach a právom chránených záujmoch, sú oprávnení podať proti danému rozhodnutiu
(verejného) obstarávateľa námietky (resp. žiadosť o nápravu). Vecne príslušný Úrad však nie
je povinný skutočne vydať reálne rozhodnutie o podaných námietkach. Zákonná prezumpcia
o vydaní fiktívneho rozhodnutia o zamietnutí námietok v zmysle § 139 ods. 5 ZVO predstavuje (podľa môjho názoru) aj z nižšie uvedených dôvodov protiprávne obmedzenie účinnej
právnej ochrany. Fikcia rozhodnutia o zamietnutí námietok odporuje najmä základným princípom, ktoré sú ustanovené v európskych smerniciach o revíznych postupoch, v ustálenej judikatúre Súdneho dvora Európskej Únie (ďalej aj „Súdny dvor EÚ“) a v Európskom dohovore
o ochrane ľudských práv a slobôd (ďalej aj „EDĽP“).
Právoplatnosť fiktívneho rozhodnutia o zamietnutí námietok v prípade nepodania odvolania – fiktívne doručenie rozhodnutia a fiktívna informovanosť navrhovateľa
Podľa § 143 ods. 3 ZVO je (reálne aj fiktívne) rozhodnutie Úradu o námietkach všeobecne
právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania. V prípade fiktívneho rozhodnutia o zamietnutí námietok je zákonom stanovená aj fikcia doručenia rozhodnutia, od čoho sa
odvíja lehota na podanie odvolania proti fiktívnemu rozhodnutiu. Úrad však nie je povinný
zasielať účastníkom konania informáciu o vydaní fiktívneho rozhodnutia.5 Na základe uvedeného by preto záujemcovia a uchádzači, ktorí podali námietky proti rozhodnutiu (verejného)
obstarávateľa, mali pozorne sledovať celý revízny postup (napr. v dokumente „Informácie o
priebehu konaní o námietkach“, zverejnenom na webovej stránke Úradu)6 a správne počítať
relevantné lehoty.
Nadmerné sťaženie výkonu práv
V súvislosti s fiktívnym rozhodnutím o zamietnutí námietok pozri rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie zo 6. decembra 2013, č.13652-9000/2013-KR/5.
3
Presný výpočet lehoty (fiktívneho) doručenia rozhodnutia Úradu a lehoty na podanie odvolania proti (fiktívnemu) rozhodnutiu je aj metodicky vysvetlený v metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie z 20.
augusta 2014, č. 8898-5000/2014.
4
5
Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie z 20. augusta 2014, č. 8898-5000/2014, s. 2.
6
REISINGER, M. Revízne postupy od 1. júla 2013. In Verejné obstarávanie – právo a prax, 2014/1, s. 24.
Podľa § 142 ods. 2 ZVO nie je potrebné zložiť s podaním odvolania proti fiktívnemu rozhodnutiu Úradu o zamietnutí námietok (opätovne) kauciu na jeho účet. Napriek tomu je konanie
o odvolaní pred radou Úradu spojené s „ďalšími nákladmi“7, ktoré môžu nadmerne sťažovať
účinné uplatnenie práv záujemcov či uchádzačov.
Vnútroštátne pravidlá nesmú podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ „v praxi spôsobiť
nemožnosť alebo nadmerné sťaženie výkonu práv uznaných právnym poriadkom (Európskeho) Spoločenstva“.8 V tomto zmysle musí účinná právna ochrana zodpovedať zásadám ekvivalencie a efektivity.9
Právo na účinné preskúmanie
rozhodnutí (verejných) obstarávateľov
Podľa európskych smerníc o revíznych postupoch sú členské štáty Európskej únie povinné
prijať opatrenia, ktoré umožnia „účinne a čo možno najskôr preskúmať rozhodnutia prijaté
obstarávateľmi (...), že také rozhodnutia porušili právo (Európskeho) Spoločenstva v oblasti
verejného obstarávania alebo vnútroštátne predpisy, ktoré ho vykonávajú“.10 V prípade fiktívneho rozhodnutia o zamietnutí námietok v zmysle slovenskej právnej úpravy je však otázne, či skutočne ide o účinný a čo najskorší revízny postup preskúmania rozhodnutí (verejných) obstarávateľov.
Právo na spravodlivé súdne konanie
Zadávanie verejných zákaziek sa týka občianskych práv a záväzkov v zmysle článku 6 EDĽP.
Záujemcovia a uchádzači majú preto právny nárok na to, aby ich „záležitosť bola spravodlivo,
verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom“.11 V prípade fiktívneho rozhodnutia o zamietnutí námietok podľa § 139 ods. 5 ZVO sú
však dotknutí navrhovatelia nútení podať aj námietky, aj odvolanie predtým, než ich právna
záležitosť je skutočne obsahovo prejednaná radou Úradu.
Ostražitosť záujemcov a uchádzačov vhcy hsop hcynzíver
Zvládnutie procesu podania námietok na Úrad či odvolania na radu Úradu nie je jednoduchá
záležitosť. Zákonom ustanovená fikcia rozhodnutia o zamietnutí námietok z
dôvodu nečinnosti Úradu podľa 139 §ods. 5 ZVO ukazuje, že dotknutí záujemcovia
a uchádzači nesmú po podaní námietok jednoducho pasívne čakať na šnart ir a or eišla
Útolt šil nralenr vradu. Kým nečinnosť Úradu vedie k vydaniu fiktívneho rozhodnutia,
7
GRIGA, M., TKÁČ, J. Zákon o verejnom obstarávaní – komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2013, s. 714.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 3. septembra 2009, vec C-2/08, Amministrazione dell’ Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate proti Fallimento Olimpiclub Srl, bod 24.
8
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 10. júla 2014, vec C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA proti Commune di
Bari, bod 54.
9
10
Smernica 89/665/EHS; smernica 92/13/EHS, smernica 2007/66/ES.
Právny nárok na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 EDĽP v oblasti zadávania verejných zákaziek
je podrobnejšie rozobraný v PÁLENÍKOVÁ, Ľ. Kaucia vo výške 600 000 eur – Obmedzenie práva na spravodlivé súdne konanie? In Justičná revue, 61, 2009/6-7, s. 782 ff.
11
nečinnosť navrhovateľov môže mať za následok právoplatnosť fiktívneho rozhodnutia
o zamietnutí námietok. Preto by mali záujemcovia a uchádzači pozorne a ostražite sledovať
celý revízny postup v konaní o námietkach.
Dr. Ľubica Páleníková
Usadený euroadvokát/Slovenská advokátska komora
Rechtsanwalt/Rechtsanwaltskammer Wien
Poradkyňa pre verejné obstarávanie/Portál www.obstaraj.sk
Členka Riadiaceho výboru/Asociácia PPP
[email protected]
Download

POZOR V REVÍZNYCH POSTUPOCH