44
TRADIČNÉ NOVINY súČAsNÉHO KREsŤANA
zAloŽENÉ V Roku 1849 ¡ RočNík 128
¡ www.kATolICkENoVINy.Sk
¡ CENA 0,40 € ¡ 3. NoVEmbRA 2013
Dušičkový čas
kladie večné otázky
November je mesiac, v ktorom viac ako inokedy navštevujeme cintoríny a pamätáme na našich zosnulých. Večerný pohľad na rozžiarený cintorín na sviatok Všetkých svätých alebo na Spomienku na všetkých verných zosnulých v nás vzbudzuje nostalgiu, ba i smútok, ale zaiste i veľa myšlienok a otázok.
VIAC NA STRANE
8 – 9, 14
»
IluSTRAčNá SNímkA: TImo pozdECh
TRIdSIATA pRVá NEdEľA
V CEzRočNom období
C
pRVÉ číTANIE
(múd 11, 22 – 12, 2)
RESpoNzÓRIoVÝ ŽAlm
dRuhÉ číTANIE
(Ž 145, 1 – 2. 8 – 9. 10 – 11. 13c – 14) (2 Sol 1, 11 – 2, 2)
EVANJElIum
(lk 19, 1 – 10)
RozhoVoR
mISIE
lISTáREŇ
TÉmA
Rodová rovnosť
nejestvuje
Východná Ukrajina
túži po Božom slove
Unikátny dokument
o Silvestrovi Krčmérym
Borgesova samota
zaplnená snami
Nemka Gabriele Kuby, ktorá našla
domov v Cirkvi až po životnej kríze, sa usiluje ukazovať pravú tvár
rodovej ideológie, popierajúcej identitu muža a ženy. Napriek tlaku
médií a peňazí je presvedčená, že
zdravý rozum určite zvíťazí.
Misionárov je na Ukrajine málo akrajina je veľká. Gréckokatolícka cirkev
však zachytila výzvu a rozvíja tam
solídnu misiu. K evanjelizácii tejto
časti sveta svojím dielom prispievajú aj slovenskí misionári. V podstate ide o prvotnú evanjelizáciu.
Silvester Krčméry už v 70. a 80. rokoch minulého storočia mal blízky
vzťah so spisovateľom Dominikom
Tatarkom. Práve „apoštol Silvo“, ako
ho sám Dominik Tatarka nazval,
mu pomohol nájsť vieru a vrátiť sa
späť do Katolíckej cirkvi.
Básnické a prozaické dielo významného argentínskeho spisovateľa Jorgeho Luisa Borgesa predstavuje pre
viacerých jeden z najtrvalejších intelektuálnych a estetických zážitkov, aké im doteraz poskytlo čítanie literatúry.
VIAC NA STRANE
10 – 11
»
VIAC NA STRANE
32
»
VIAC NA STRANE
15
»
VIAC NA STRANE
12 – 13
»
kAtOLíCke nOVinY i 3. 11. 2013
tRiDSiAtA PRVá neDeľA V CezROčnOm OBDOBí
2 | z DOmOVA
Na Alojza Chmeľa spomínali v jeho rodisku
na sté výročie narodenia (17. októbra) Alojza máriu Chmeľa sa v jeho rodisku v Spišskej Starej Vsi konala
spomienková slávnosť, ktorej predsedal spišský biskup Štefan Sečka. Slávnostný príhovor predniesol
generálny postulátor Rehole bosých augustiniánov Gabriele Ferlizi OAD z Ríma.
eDitORiáL
Milí naši čitatelia,
s blížiacim sa koncom roka prichádza k vám, ktorí ste našimi predplatiteľmi, do schránky list s informáciami o predplatnom KN na rok
2014. Žiaľ, problémy s financiami
neobišli ani nás, ktorí pre vás každý
týždeň pripravujeme KN. Hoci sme
sa dlhých sedem rokov usilovali udržať cenu novín nezmenenú – ato tak
včase prechodu na euro, ako aj vobdobí kulminácie finančnej krízy –,
od budúceho roka sme nútení zvýšiť ju o 10 centov (na 0,50 € za kus).
Napriek tomu veríme, že KN zostanú vaším verným spoločníkom aprispeje k tomu aj nová forma nedeľnej liturgie, ktorú budeme od Prvej
adventnej nedele prinášať ako osobitnú prílohu. Poslúži vám ako pomôcka na hlbšie prežívanie nedeľnej bohoslužby. Môžete si ju vziať
do kostola a intenzívnejšie sledovať
čítania, doma sa môžete vrátiť k tomu, čo ste počuli. Pozývame vás
tiež zapojiť sa do predplatiteľskej
súťaže, ktorá bude prebiehať za podobných podmienok ako vlani, a jej
podmienky nájdete v letáku vloženom do tohto čísla novín. Do žrebovania o jednu z 50 hodnotných
cien budú zaradení všetci predplatitelia, nielen noví. Každý predplatiteľ tak bude mať šancu vyhrať prvú cenu – auto Hyundai i30. Ak
predplatíte niekomu KN ako darček, budete do žrebovania zaradení
toľko ráz, koľko predplatných uhradíte. Bez odmeny nezostanú ani noví abonenti, ktorých obdarujeme
audioknihou Otec Brown. Ide o narozprávané detektívne príbehy
Gilberta K. Chestertona v podaní
slovenského herca Petra Rúfusa.
Milí čitatelia, želám vám požehnané jesenné dni. S vašou podporou chceme aj naďalej pripravovať
noviny, ktoré budú nerozlučne patriť do vášho rodinného kruhu.
iVAn ŠULík
Slávnosť sa konala za bohatej účasti veriacich, za prítomnosti ešte žijúcich rodinných príslušníkov kandidáta blahorečenia a hostí z Nového
Targu v Poľsku, kde Alojz Chmeľ
študoval na gymnáziu.
Miestny správca farnosti Pavol
Garaj privítal medzi dvoma desiatkami koncelebrujúcich kňazov zo
Slovenska i zahraničia aj rektora Pápežského slovenského kolégia sv.
Cyrila a Metoda v Ríme Vladimíra
Stahovca. Podujatie sprevádzalo
účinkovanie Zamagurského spevokolu a sólový spev operného speváka Martina Babjaka.
Podľa svojho rodáka obec Spišská
Stará Ves pri príležitosti storočnice
pomenovala námestie, na ktorom
je umiestnený jeho pamätník. Tento znázorňuje Alojza Chmeľa ako
Pamätník Alojzovi Chmeľovi, ktorý oddal svoj krátky život službe Bohu, požehnal
spišský biskup Štefan Sečka a generálny postulátor Rehole bosých augustiniánov
Gabriele Ferlizi OAD.
SnímkA: Ján GemzA
mnícha a pri jeho mene sú uvedené slová pápeža Pia XII.: „Toto je
svätec.“ Alojz Mária Chmeľ (1913 –
1939) spája Slovensko, kde sa narodil, Poľsko, kde študoval, a Talian-
sko, kde prežil posledné roky života ako rehoľník. Jeho telesné pozostatky sú uložené v kostole bosých
augustiniánov Chiesa di Gesù e Ma–tk kBS–
ria v centre Ríma.
Košice pozývajú milovníkov sakrálneho umenia
metropola východu bude opäť hostiť festival sakrálneho umenia, ktorý aj tento rok ponúkne zaujímavý
program. na čo všetko sa návštevníci festivalu, ktorý sa bude konať 10. – 24. novembra, môžu tešiť, priblížila
hovorkyňa mesta košíc mARtinA URik ViktORínOVá (28).
 Festival sakrálneho umenia má
bohatú históriu.
Tento rok sa uskutoční už 24. ročník. Čomu vďačí
festival za tento
úspech?
Festival, ktorého hlavným zámerom je šírenie myšlienky ekumenizmu, vytvára každoročne priestor na prezentáciu sakrálneho
umenia vo viacerých oblastiach.
V priebehu dvoch novembrových
týždňov ponúka bohatý program
v koncertných sálach i sakrálnych
priestoroch. Ide o starostlivo vyberané programy pre ľudí v širšom
spektre, ktorých podujatia pravdepodobne nesklamali, preto mesto
Košice v tomto roku pripravilo už
jeho 24. ročník.
 Pre koho je festival určený?
Všetkým, ktorých tento druh
umenia oslovuje. Presne tak ako
na iných kultúrnych podujatiach,
aj na festivalových sa stretávajú
ľudia rôznych generácií, vyznaní
či názorov. Podujatia festivalu sú
otvorené všetkým, ktorí obľubujú
hudbu, vokálne či výtvarné umenie – a vedia mu otvoriť svoje
vnútro – svoju dušu.
 Aké novinky prinesie tento ročník?
Každý rok sa snažíme aj do podujatí, ktoré sú už neodmysliteľ nou súčasťou festivalu, vniesť
niečo nové, takže každé jedno podujatie bude premiérové. Pri stanovení termínu festivalu aj tento
rok bol pre nás určujúci dátum
oslavy patrónky nášho mesta. Už
druhý rok je slávnosť svätej Alžbety v strede festivalu.
 Aký program čaká návštevníkov tento rok?
Na otváracom koncerte festivalu si milovníci tohto umenia bu-
dú môcť vypočuť známe i menej
známe diela v netradičnom podaní Prague Cello Quartet. V priebehu dvoch týždňov bude pre verejnosť otvorená výstava Židia
v Marseille, ktorá priblíži históriu
tejto komunity v Marseille a Provensálsku. Súčasťou programu
budú aj koncerty skupiny Mojše
band, speváckeho zboru Pro musica z Nyíregyházy či Zboru sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Zaznie aj dielo Petite messe
solennelle od G. A. Rossiniho v podaní Košického speváckeho zboru učiteľov a Štátnej filharmónie
Košice. Festival uzavrie Čarovný
koncert sláčikového orchestra
Musica iuvenalis, speváckej skupiny G.O.D.’S a vokálnej skupiny
Fragile. Viac informácií o všetkých podujatiach sa záujemcovia
môžu dozvedieť na webovej stránke www.kosice.sk.
Ján LAUkO
SnímkA: RiA
KaTolícKe noVInY | 3. 11. 2013
www.KaTolIcKenoVInY.SK
Z DoMoVa | 3
Kostol v Ražňanoch posvätili po 500 rokoch
KoMenTáR
Vo faRSKoM KoSTole V RaŽňanocH Sa 27. oKTóBRa uSKuTočnIla oDpuSToVá SláVnoSť Ku cTI SVäTéHo
DeMeTRa, KToRá Bola Spojená S poSVIacKou MIeSTneHo cHRáMu
V úvodnom sprievode boli prinesené relikvie patróna kostola svätého
Demetra, ktoré farnosť pred časom
získala, a tak k jestvujúcim relikviám svätého Mateja, apoštola, a svätého Pia X. pribudli ostatky patróna kostola zo Solúna.
Posväteniu kostola predchádzala
rozsiahla rekonštrukcia. Podľa architektonického návrhu Františka
Solára na obetný stôl a ambónu
červený kameň predstavuje obetu
a sklenená výplň v jeho strede symbolizuje vytekajúcu vodu, tak ako
sa to píše v 47. kapitole Knihy proroka Ezechiela o živej vode.
Slávnosti predsedal apoštolský
nuncius na Slovensku arcibiskup Mario Giordana, ktorý pripomenul slová svätého Pavla, apoštola, o tom, že
sme Božím chrámom a že v nás prebýva Boží Duch: „Slová apoštola Pavla aj nás pozývajú, aby sme si dobre
uvedomili veľké povolanie, ktoré sme
dostali od Boha vo sviatosti krstu.
Vtedy nám bolo totiž do srdca zasiate semienko večného života. Sviatosťou krstu sme sa stali chrámom,
Limburg
a jeho biskup
Veriaci v Ražňanoch sa dočkali posviacky miestneho chrámu po pol tisícročí. Kostol
sv. Demetra posvätil apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mario Giordana.
v ktorom na zemi prebýva sám Boh.
Taká veľká je naša dôstojnosť,“ povedal. V závere slávnosti sa prihovoril ražniansky farár Pavol Bugoš:
„Chcel by som dnes spolu s vami Bohu ďakovať za to, že stále, v každom
čase dáva Boh človeku túžbu oslavovať ho a vytvoriť pre Pána to najkrajšie. Ďakujem všetkým, ktorí vstúpili do tohto projektu, aby kostol bol
najkrajším domom v Ražňanoch, lebo tu býva Boh.“
Kostol postavený v roku 1510 počas reformácie katolíkom opakovane odobrali a v historických záznamoch sa nenachádzajú žiadne
zmienky o jeho posvätení. Jeho posvätenie apoštolským nunciom na
Slovensku arcibiskupom Mariom
Giordanom sa preto zapíše do histórie ražnianskeho Kostola sv. Demetra ako deň jeho posviacky.
TexT a SníMKa: jaRoSlaV faBIan
V Bratislave spomínali na Karola I. Habsburského
V piatok 25. októbra sa v Katedrále
sv. Martina konala slávnostná liturgická spomienka na blahoslaveného Karola I. Habsburského, rakúskeho arcivojvodu a uhorského kráľa
z habsbursko-lotrinského rodu, ktorého za blahoslaveného vyhlásil pápež Ján Pavol II. 3. októbra 2004.
Svätú omšu pri tejto príležitosti
celebroval bratislavský arcibiskup
metropolita Stanislav Zvolenský.
Homíliu po evanjeliu predniesol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý zdôraznil túžbu všetkých
ľudí dobrej vôle žiť na zemi v pokojnom a bratskom spoločenstve. Uskutočňovať tento vznešený ideál sa darí panovníkovi, ktorého srdce patrí
Bohu. Taký bol aj blahoslavený Karol I. Habsburský, ktorý v roku 1918
v sprievode svojej manželky Zity
Bourbonskej-Parmskej navštívil Dóm
Slávnostnú svätú omšu pri príležitosti liturgickej spomienky na bl. Karola I. Habsburského spolu s ďalšími kňazmi celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina, ktorú blahoslavený sám navštívil v roku 1918.
sv. Martina v Bratislave. Panovník
zomrel v exile na ostrove Madeira 1.
apríla 1922.
Pozvanie zúčastniť sa na eucharistickom slávení prijal aj pokrvný
príbuzný blahoslaveného Karola
Habsburského – jeho vnuk Georg
Habsburg. Po svätej omši mali všetci prítomní veriaci možnosť osobitne si uctiť relikviu posledného rakúskeho cisára, ktorá sa uchováva
v Katedrále sv. Martina od roku
2011.
–TK KBS–, SníMKa: peTeR ZIMen
Vysoké náklady na rekonštrukciu
biskupského sídla vyniesli diecézu v nemeckom Limburgu do
centra pozornosti. Tlak na tamojšieho biskupa bol taký veľký, že
prípadom sa zaoberá aj pápež. Jeho verdikt znie: „V diecéze došlo
k situácii, ktorá spôsobila, že biskup Franz-Peter Tebartz-van Elst
nemôže v súčasnosti vykonávať
biskupskú službu.“ Svätý Otec pripomína, že o stave v diecéze bol
a je obsiahle a objektívne informovaný. Preto nie je jeho rozhodnutie nijako prekvapujúce –
pápež nezbavil biskupa služby
okamžite, ale mu odporučil istý
čas ref lexie na pôde inej diecézy.
Ak by ho totiž neodkladne zosadil, rovnalo by sa to jeho odsúdeniu, a to aj napriek tomu, že nie
sú známe výsledky vyšetrovania
štátnou prokuratúrou a komisiou biskupskej konferencie. Pápež si počká na fakty – pretože tie
sú oveľa dôležitejšie ako domnienky a výmysly. Je pravda, že biskup
urobil chybu, keď veriacich diecézy a úrady neinformoval o skutočných nákladoch, ktoré dosiahli vyše 30 miliónov eur namiesto
deklarovaných 5,5 milióna. Či ich
navýšenie skutočne spôsobili dodatočné požiadavky biskupa, to
zistí ďalšie šetrenie. Výsledok však
môže byť ešte prekvapujúci. Postupne totiž vychádzajú na povrch
informácie o intrigách a veľkej
snahe členov Dómskej kapituly,
najvyššieho grémia Limburskej
diecézy, zosadiť 53-ročného Tebartza-van Elsta. Či sa im to podarí, sa čoskoro dozvieme. Rozhodnutie pápeža dočasne poveriť
vedením diecézy designovaného
generálneho vikára Wolfganga
Röscha a nie limburského pomocného biskupa Thomasa Löhra je
však veľavravné.
TIBoR MacáK
katolícke novinY i 3. 11. 2013
triDsiata prvá neDeľa v cezročnom obDobí
4 | téma
Nemocnica je ako očistec, do ktorého možno vstúpiť
v univerzitneJ nemocnici v martine pricHáDzaJú Dobrovoľníci k cHorým, starým a naJmä opusteným ľuďom, ktorýcH
cHoroba pripútala na lôŽko. svoJu sluŽbu pretkávaJú posolstvom o HoDnote človeka a premene utrpenia na nový Život
marta maJerčáková
Z nemocničnej Kaplnky Božieho milosrdenstva
Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM) idú do
svojej malej pracovne. Dobrovoľníci. Prezlečú sa
do bielych plášťov. Nehrajú sa „na doktorov“. Jedni z nás, a predsa sú iní. Tí, čo nabrali odvahu na
pomoc, rozhovor, útechu, modlitbu či tiché zotrvanie pri lôžkach chorých a nevládnych pacientov. Na typicky zdravotníckom oblečení ich prezrádza logo duchovnej služby, vizitka s označením
„dobrovoľník UNM“, meno a priezvisko. Podľa
presných pravidiel a harmonogramu sa rozídu
do nemocničných izieb hľadať „pacienta – človeka“, ktorý má svoje meno, svoju rodinu, svoj viac
či menej dramatický životný príbeh, svoje bolesti, trápenia i túžby. Dobrovoľníci vtedy vstupujú
do osobitého priestoru, ktorý si vyžaduje za priehrštia ľudskosti, empatie, pokory v bezmocnosti, ale aj sily na útechu a úsmev či štipku liečivého humoru. Dovnútra tohto bojiska, kde zápasí
utrpenie s nádejou, sa oplatí nazrieť. Presvedčil nás
o tom jeden z dobrovoľníkov v martinskej nemocnici Peter Krajniak (48).
kto je dobrovoľník
Ten, kto dokáže obetovať svoj voľný čas a nezištne ho venovať na pomoc iným, je – zjednodušene povedané – dobrovoľník. A platí to aj na pôde
nemocnice, kde minimálne hodinu týždenne venuje fyzickej, psychickej či duchovnej službe pa-
cientom. „Dobrovoľník nedáva príspevok vo forme peňažného daru, ale daruje sám seba – je k dispozícii chorým a trpiacim, tým, ktorí to potrebujú,“ povedal Peter Krajniak, povolaním technický
inžinier. Podľa neho v súčasnom uponáhľanom
svete sa to cení omnoho viac, ako poskytnúť ľuďom almužnu. Veď mnohí sa ocitnú v zdravotníckom zariadení nečakane a zrazu sú odkázaní
na pomoc, potrebujú povzbudenie, rozhovor či
nákup hygienických potrieb a iných nevyhnutne
dôležitých drobností. A práve táto situácia je príležitosťou na zmysluplnú službu. „Často sedíme
pri pacientovom lôžku a počúvame jeho životný
príbeh. Nemocnica je totiž určitá forma očistca.
Trpiaci človek prehodnocuje svoj doterajší život
a uvažuje, ako žiť ďalej,“ povedal dobrovoľník.
V takýchto chvíľach treba mať dostatok empatie,
trpezlivosti, ale aj istej uvážlivosti a schopnosť
citlivo komunikovať.
o čom je sprevádzanie
Treba zdôrazniť, že dobrovoľnícka služba v nemocnici je súčasťou duchovnej pastoračnej
služby. Vedie ju kňaz, ktorý v tejto oblasti spolupracuje s vedením nemocnice, taktiež prijíma
informácie či usmernenia od zdravotných sestier
alebo pacientových príbuzných. „Iniciátorom
dobrovoľníctva v martinskej nemocnici je otec
Juraj Jendrejovský. Ide o kňaza s osobitnou charizmou venovať sa chorým, trpiacim a zomierajúcim. V tomto ,rezorte‘ sa mu podarilo postupne utvoriť tím dobrovoľníkov, ktorých vedie
Dobrovoľnícka služba nie je ocenená finančnou odmenou, dobrovoľníci však za svoju prácu dostávajú oveľa viac –
ilustračná snímka: isiFa/tHinkstockpHotos
vnútorné uspokojenie z pomoci blížnym aj upevnenie vo viere.
ako sa stať Dobrovoľníkom
v nemocnici
 oboznámte sa s cieľom pastoračnej služby v nemocnici a „premodlite“ svoj zámer
služby v nemocnici.
 pozhovárajte sa o tom s kňazom, ktorému
je zverená duchovná oblasť v zdravotníckom
zariadení.
 akceptujte isté požiadavky, ktoré si táto
služba vyžaduje, napríklad prehlbovanie
duchovného života a formáciu, vzdelávanie,
tímovú prácu, účasť na duchovnej obnove
a podobne.
a ponúka im primeranú formáciu,“ uviedol Peter Krajniak. A ako to vyzerá v duchovnej rovine kontaktu s pacientom? Dobrovoľníci sú
načúvajúci a vnímaví, čo spolu s človekom pripútaným na lôžko nesú jeho pomyselný kríž na
Golgotu. Pripodobňujú sa Šimonovi z Cyrény,
ktorý aspoň na malom úseku krížovej cesty pomohol Ježišovi niesť ťažké bremeno, alebo Veronike, ktorá mu v ťažkej chvíli podala šatku. Dobrovoľníci sú zároveň spojkou medzi kňazom
a pacientmi. Mnohí z nich – nielen v posledných
chvíľach svojho života – požiadajú o vyslúženie
sviatosti zmierenia a prejavia túžbu prijať eucharistického Krista.
ako to vyzerá v praxi
Interný dobrovoľník môže prísť do nemocničnej kaplnky, kde je pobožnosť alebo sa slávi
svätá omša, a odtiaľ – prezlečený do bieleho
plášťa – ide na pridelenú kliniku, v ktorej vykonáva svoju službu. Vždy to robí po dohode
s personálom a pacientom, aby nenarúšal liečebný režim, a rešpektuje pacientove potreby,
prípadne komunikuje aj s jeho príbuznými.
Externý dobrovoľník prichádza priamo ku konkrétnemu pacientovi, o ktorom dostane potrebné informácie. Tak ako každá, aj táto dobrovoľnícka činnosť je nezištná, nekrúti sa okolo
peňazí. V nemocnici však treba pacientom zabezpečiť hygienické potreby či pitný režim. Finančné postriedky sa nato získavajú z milodarov alebo z príjmu 2 percent z daní. A predsa
dobrovoľníci získavajú odmenu. Akú? Peter Krajniak za všetkých nadšencov v martinskej nemocnici povedal: „Dobrovoľnícka služba postupne mení aj nás. Po každý raz v nás upevňuje
vieru v to, aká dôležitá bola Ježišova obeta na
kríži. Lebo práve ona dáva človeku hodnotu –
očistnú a znásobenú v utrpení.“

KATOLÍCKE NOVINY | 3. 11. 2013
www.KATOLICKENOVINY.SK
ZO SVETA | 5
Púť rodín s Františkom ukázala radosť viery
Jezuiti vydali
vyhlásenie o migrácii
Vyše 100-tisíc ľudí zo 70 krajín sveta sa zúčastnilo na svätej omši pred bazilikou na Námestí sv. Petra
vo Vatikáne, ktorou 27. októbra vyvrcholila dvojdňová celosvetová púť rodín so Svätým Otcom k hrobu
sv. Petra v Roku viery s mottom Rodina, prežívaj radosť z viery!
Na výročnom stretnutí v Ríme 17. –
23. októbra jezuitskí provinciáli Európy, Blízkeho východu, Afriky a Madagaskaru vydali spoločné vyhlásenie o migrácii a azyle v dnešnej dobe
s názvom Nemôžeme klásť hranice našej starostlivosti. Inšpirovalo ich k tomu „hrozné utrpenie, zosilnené nedávnou tragédiou v Lampeduse,
ktoré zakúšajú prisťahovalci a ich
rodiny“ za posledných 20 rokov, keď
sa usilujú dostať do Európy. Vo vyhlásení označujú úsilie o záchranu
životov za základnú morálnu požiadavku a okrem iného žiadajú zastaviť dodávky zbraní do Afriky i zadržiavanie žiadateľov o azyl a zlepšiť
podmienky migrantov v záchytných
–TK KBS–
centrách.
Podujatie zorganizovala Pápežská
rada pre rodinu. Hostiteľom bol jej
predseda Vincenzo Paglia.
Sobotňajší program – ktorý pozostával z pásma svedectiev celých
rodín vrátane starých rodičov, hudobných vystúpení, prezentácie
výtvarných prác detí a premietania krátkych videofilmov mladých
umelcov z celého sveta, ktorí sa zúčastnili na konkurze s názvom Predstav svoju rodinu pápežovi Františkovi –
bol rozdelený do štyroch blokov; spájala ich postava Petra ako prvého
Otca Cirkvi. Jemu boli venované aj čítania zo Svätého písma na témy: Petrovo povolanie, Peter v rodine, Peter ako
robotník, Peter apoštol. Podvečer program pokračoval dvoma blokmi: Pokoj vám zanechávam a Svedok viery. Potom, čo za všetky rodiny na svete
predniesli spoločnú modlitbu starí
rodičia spolu s malými vnukmi, prišiel na námestie v džípe Svätý Otec;
počas cesty k bazilike udeľoval pútnikom požehnanie. V prednesenom
príhovore v úvode položil otázku:
„Ako môže súčasná rodina prežívať
radosť z viery?“ V odpovedi poukázal na Ježišove slová z Evanjelia podľa
Podľa slov Svätého Otca rodina by sa mala spolu modliť ruženec, okolo stola Otče náš a svoSNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
ju vieru prejaviť pohostinnosťou a otvorenosťou voči iným.
Matúša (Mt 11, 28), slová z Evanjelia
podľa Jána (Jn 15, 11) a na manželstvo
a jeho sviatostný význam pre každodenný život manželov. Zhromaždených potom vyzval spoločne si zopakovať tri slová, ktoré označil za
základ rodinného súžitia: „prosím,
ďakujem a prepáč“.
V homílii, ktorú pápež František
predniesol na Námestí sv. Petra v nedeľu, sa sústredil na tri body – na
modlitbu v rodine, ako v rodine
uchovávať poklad viery a ako v rodine prežívať radosť. Okrem iného pritom poukázal na to, že základom radosti v rodine je „prítomnosť Boha“
v nej, lebo Boh nás učí „mať trpezlivú lásku voči sebe navzájom“.
Po ďakovnom príhovore predsedu Pápežskej rady pre rodinu arcibiskupa Vincenza Pagliu Svätý Otec
modlitbou pred ikonou Obetovania
Ježiša v chráme všetkých zveril svätej
–VRSK–
nazaretskej rodine.
Biskupi ČBK a KBS mali spoločné plenárne zasadnutie
Rok 2014 bude na Slovensku Rokom Sedembolestnej Panny Márie. Rozhodli o tom členovia Konferencie biskupov
Slovenska (KBS) na 76. plenárnom zasadnutí 22. a 23. októbra vo Vranove u Brna. Mesto bolo zároveň dejiskom
spoločného rokovania KBS s Českou biskupskou konferenciou (ČBK), siedmeho v novodobej histórii ČR a SR.
Na plenárnom zasadnutí KBS prítomní biskupi rozhodli, že Rok Sedembolestnej Panny Márie bude
trvať od 1. januára do 31. decembra
2014. Dôvodom jeho vyhlásenia je
450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50.
výročie potvrdenia Sedembolestnej
Panny Márie za patrónku Slovenska
pápežom Pavlom VI., ktorý zároveň
vyhlásil chrám v Šaštíne za baziliku.
Okrem toho členovia KBS na zasadnutí zhodnotili Národný pochod
za život. Skonštatovali, že v jeho priebehu, organizácii i na účastníkoch
bolo cítiť veľké Božie požehnanie.
Ocenili i stretnutie mládeže v Ru-
žomberku, ktoré sa konalo ako slovenská alternatíva Svetových dní
mládeže v Brazílii, osobitne jeho duchovný prínos.
V rámci rokovania sa biskupi zaoberali aj prípravou učebníc náboženskej výchovy, ktorých tlač zabezpečí Spolok sv. Vojtecha; prvé
výtlačky sa očakávajú v druhej polovici roka 2014. Na zasadnutí schválili i mediálne projekty za rok 2013
– biskupi rozhodli, že KBS ich podporí sumou presahujúcou 147-tisíc
eur. Odobrili tiež návrh, aby sa 5. púť
Rady pre laické a apoštolské hnutia
a Fóra kresťanských inštitúcií k hrobu sv. Cyrila v Ríme uskutočnila 11.
– 16. februára 2014 spoločne s českými hnutiami.
Na spoločnom rokovaní KBS
a ČBK 24. októbra si biskupi vymenili skúsenosti zo života Cirkvi
v oboch krajinách za ostatných 20
rokov a venovali sa téme Sekularizácia ako pastoračná výzva.
Na zasadnutí biskupských konferencií sa zúčastnili aj apoštolskí nunciovia pôsobiaci v oboch republikách
– Giuseppe Leanza (ČR) i Mario Giordana (SR). Zo Slovenska sa na oboch
zasadnutiach zúčastnilo 15 biskupov, členov KBS; chýbal len prešovský arcibiskup Ján Babjak, ktorý sa
ospravedlnil.
–TK KBS–
Vydajú antológiu
homílií J. Bergoglia
Taliansky denník Corriere della Sera
vydá na pokračovanie 400-stranovú
antológiu homílií, príhovorov a pastoračných listov kardinála Bergoglia.
Cieľom je sprístupniť čitateľovi uvažovanie a duchovné akcenty pápeža, ktorý podľa svojich vlastných slov
prichádza z druhého konca sveta.
Publikované budú texty z obdobia,
v ktorom súčasný Svätý Otec František zastával úrad arcibiskupa Bue–VRCZ–
nos Aires.
V Maďarsku
aktualizovali dohodu
V sídle maďarského parlamentu
v Budapešti podpísali 21. októbra Dohodu medzi Svätou stolicou aMaďarskom
o úprave Dohody podpísanej 20. júna
1997. Ide o aktualizáciu platnej zmluvy, ktorú si vynútil nový maďarský
ústavný zákon z roku 2011. Úpravy
sa týkajú financovania vyučovania
náboženstva na školách a cirkevných
inštitúcií vyššieho vzdelávania, obnovy a ochrany kultúrnych pamiatok vo vlastníctve Cirkvi, poukázania časti dane pre potreby Katolíckej
cirkvi a príjmov z cirkevných nehnuteľností, ktoré neboli uvedené v dohode z roku 1997. Za Svätú stolicu dohodu podpísal apoštolský nuncius
v Maďarsku arcibiskup Alberto Bottari de Castello, za Maďarsko vice–VRSK–
premiér Zsolt Semjén.
KaTOLícKe nOViny i 3. 11. 2013
TriDSiaTa PrVá neDeľa V cezrOČnOM OBDOBí
6 | zO SVeTa
V Keni zavraždili
duchovných
František prijal delegáciu luteránskej federácie
V krajine, ktorá má 43 miliónov obyvateľov, z ktorých je 45 percent protestantov, 30 percent katolíkov a 10
percent moslimov, zavraždili počas
víkendu 19. – 20. októbra Charlesa
Matola a Ebrahima Kidatu. Ako informovala spravodajská agentúra
France Press, Charles Matole, pastor
kostola v Mombase, bol zastrelený,
keď „sedel na stoličke s Bibliou na
kolenách“. Ebrahima Kidatu, pastora Pentekostálnej cirkvi v 50-tisícovom meste Kilifi, neznámi páchatelia zaškrtili. Dva týždne predtým –
3. októbra – zavraždili v druhom najväčšom meste Kene Mombase aj mos–TK KBS–
limského duchovného.
Svätý Otec prijal 21. októbra na audiencii delegáciu Svetovej luteránskej federácie a členov Luteránsko-katolíckej komisie pre jednotu. V závere audiencie vyzval na vernú a vytrvalú modlitbu „za obnovu života a obrátenie sŕdc, aby sme
s pomocou trojjediného Boha mohli kráčať smerom k naplneniu túžby Božieho Syna Ježiša Krista, aby všetci boli jedno“.
Biskup Limburgu
bude mimo diecézy
Biskup Limburskej diecézy Franz-Peter Tebartz-van Elst, ktorý si pre výstavbu honosného biskupského sídla v blízkosti katedrály získal od médií
prezývku „biskup luxusu“, nemôže
nateraz vykonávať svoju biskupskú
službu a má sa zdržiavať mimo svojej diecézy. Rozhodla o tom Svätá stolica, ktorá 23. októbra vydala komuniké. „Po septembrovej ‚bratskej
návšteve‘ kardinála Giovanniho Lajola Konferencia biskupov Nemecka v zmysle dohody medzi biskupom
a Dómskou kapitulou v Limburgu
ustanovila komisiu na hĺbkové preskúmanie otázky výstavby biskupského sídla,“ píše sa v komuniké. Ako
dôvod rozhodnutia sa v ňom uvádza
„očakávanie výsledkov skúmania
a určenia zodpovednosti v danej veci“. Limburskú diecézu bude počas
neprítomnosti diecézneho biskupa
spravovať novoustanovený generálny vikár Wolfgang Rösch. –VrSK–/–reD–
Uviedol knihu
emeritného pápeža
Alfred Xuereb, jeden z dvoch osobných sekretárov Benedikta XVI., ktorý dlhé roky a celkom bez povšimnutia stál po jeho boku, uviedol 23.
októbra v severotalianskom Pordenone knihu s názvom Za ekológiu človeka. Ide ozväzok príhovorov Benedikta XVI. na tému humánnej ekológie,
ktorý vydalo Vatikánske nakladateľ–VrSK–
stvo.
Audiencia sa uskutočnila pri príležitosti päť desaťročí sa rozvíjajúceho
dialógu a blížiaceho sa 500. výročia
reformácie, ktoré Luteránsko-katolícku komisiu pre jednotu inšpirovali publikovať text s názvom Od
konfliktu k spoločenstvu. Luteránsko-katolícka interpretácia reformácie v roku
2017. Svätý Otec na audiencii uviedol, že úsilie zapojiť sa do dialógu
o reformácii, jej dôsledkoch a reakciách na ňu je dôležité pre všetkých.
V súvislosti s prijatým dokumentom povedal: „Katolíci a luteráni
môžu žiadať o odpustenie za škody,
ktoré si navzájom spôsobili, i za hriechy spáchané pred Bohom a môžu
sa spoločne tešiť z túžby po jednote,
ktorú Pán prebudil v našich srdciach
a ktorá nám umožňuje pozerať sa
dopredu s pohľadom nádeje.“ Teologický dialóg, bratskú spoluprácu
v rôznych pastoračných oblastiach,
no predovšetkým úsilie presadzo-
Martin Junge, generálny sekretár Svetovej luteránskej federácie, podaroval Františkovi obitú čajovú kanvicu. Povedal, že začadená kanvica patrila somálskej žene, ktorú
stretol v utečeneckom tábore v Dabaabe v Keni. Pápežov komorník sa ponúkol, že
čajovú kanvicu prevezme on, no pápež ju zobral, poťažkal ju v rukách a povedal, že
kanvica mu pripomína iný druh ekumenizmu, a to „ekumenizmus mučeníctva“.
vať duchovný ekumenizmus František označil za „dušu cesty k plnému spoločenstvu“. Dodal, že tieto
aktivity už teraz umožňujú zakusovať jeho plody, hoci ešte nedokonalé, a povedal: „Vo svetle cesty tých-
to desaťročí... som si istý, že budeme
vedieť... postaviť sa i k otázkam zásadného charakteru, aj uprostred
rozdielností v antropologickej a etickej oblasti.“
–VrSK–, SníMKa: PrOFiMeDia.SK
Svätá stolica žiada zákaz zbraní hromadného ničenia
Stály pozorovateľ Svätej stolice pri
OSN apoštolský nuncius Francis
Chullikatt vyzdvihol 22. októbra nedávnu jednohlasnú rezolúciu Bezpečnostnej rady o chemických zbraniach v Sýrii ako historicky dôležitý
krok. V príspevku prednesenom výboru OSN, ktorý sa zaoberá odzbrojením a medzinárodnou bezpečnosťou, zároveň vyzval na úplný zákaz
chemických a jadrových zbraní. Pripomenul tiež, že štáty celého sveta
stále čakajú na realizáciu rozhodnutia konferencie z roku 2010 k revízii
Zmluvy o nešírení jadrových zbraní zvolať stretnutie, ktorého výsledkom by
bolo vytvorenie zóny bez jadrových
a iných zbraní hromadného ničenia
na Blízkom východe. „Medzinárodné spoločenstvo musí apelovať a jed-
notne sa zasadiť za zákaz všetkých
zbraní hromadného ničenia,“ povedal arcibiskup. Upozornil, že požiadavka odzbrojenia sleduje aj riešenie
ďalších naliehavých potrieb ľudstva:
„Čaká nás lepší svet, ak zredukujeme
nadmerné výdavky na zbrojenie a aspoň ich časť venujeme na svetový
fond pomoci pre rozvojové krajiny.“
–VrSK–
Náboženskí predstavitelia odsúdili extrémizmus v Česku
ČeSKá BiSKuPSKá KOnFerencia (ČBK), eKuMenicKá raDa cirKVí a FeDerácia ŽiDOVSKých OBcí VyDaLi SPOLOČné
STanOViSKO K naraSTaJúceMu exTréMizMu V SPOLOČnOSTi
V stanovisku sa uvádza, že tohto roku došlo k verejným zhromaždeniam
a demonštráciám, ktoré sa pod zámienkou upozornenia na problémy
pri súžití tzv. väčšinovej spoločnosti
a Rómov zvrhli na násilné potýčky.
Na rozdiel od minulosti, keď sa na
podobných akciách zúčastňovali takmer bez výnimky len extrémisti a ich
sympatizanti, tohto roku sa na nich
zúčastnilo aj nemálo občanov, ktorí
inak nie sú prívržencami extrémistov.
„Je veľmi nebezpečné, že sa rasistické tendencie legitimizujú ako súčasť
serióznej politickej argumentácie.
Ide o vážnu vec a podpísaní predstavitelia cirkví a náboženských spoločností považujú za svoju povinnosť vyjadriť sa k nej. Nechceme tvrdiť, že
problémy vo vzájomnom súžití – niekedy i veľmi vážne – neexistujú. Rozhodne však odmietame, že by ich ná-
silie, nacionalizmus a rasizmus mohli vyriešiť. Rómovia sú občania tejto
krajiny ako ktokoľvek iný a z náboženského hľadiska sú Božími deťmi
ako všetci ostatní,“ upozornili v stanovisku predseda ČBK Dominik Duka, predseda Ekumenickej rady cirkví Joel Ruml a pražský rabín Karol
Efraim Sidon.
Plné znenie stanoviska je na stránke http://tisk.cirkev.cz/.
–TS ČBK–
katOLíCke nOviny | 3. 11. 2013
www.katOLiCkenOviny.Sk
vatikÁn | 7
audienCia
Hľaďme na Máriu ako na obraz a vzor Cirkvi
Z HOmíLie
Svätopeterské námestie vo vatikáne sa aj 23. októbra stalo miestom generálnej audiencie Svätého Otca.
témou katechézy bola panna mária, ktorá je „predobrazom Cirkvi vo viere, v láske a dokonalej jednote
s kristom“ (porov. Lumen gentium, 63).
„Kto bola Panna Mária? Hebrejské
dievča, ktoré celým srdcom očakávalo vykúpenie svojho ľudu. V srdci
tejto mladej dcéry Izraela však bolo
tajomstvo, ktoré ešte ani ona sama
nepoznala. V Božom pláne lásky bola určená stať sa matkou Vykupiteľa. Pri zvestovaní ju Boží posol nazýva ,plnou milosti‘ a zjavuje jej tento
plán. Mária odpovedá ,áno‘ a od tej
chvíle jej viera dostáva nové svetlo.
Upriamuje sa na Ježiša, Božieho Syna, ktorý si z nej vzal telo a v ktorom
sa napĺňajú všetky prisľúbenia dejín
spásy. Máriina viera je naplnením
viery Izraela, v nej je sústredené dlhé
putovanie, cesta ľudu, ktorý očakával vykúpenie. V tomto význame je
vzorom viery Cirkvi, ktorá má svoje centrum v Kristovi, nekonečnej
vtelenej Božej láske. Mária žila neustále ponorená do tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom. Ako prvá a oddaná učeníčka rozjímala
v srdci nad každou udalosťou vo svetle Ducha Svätého, aby chápala a prakticky uskutočňovala Božiu vôľu.“
mária – vzor lásky
„Keď Panna Mária navštívila Alžbetu, neprišla jej iba materiálne po-
niesť nám všetkým veľký dar, ktorým je Ježiš. On nám prináša svoju
lásku, svoj pokoj a radosť. Týmto spôsobom je Cirkev podobná Márii. Cirkev nie je podnik ani humanitárna
agentúra či mimovládna organizácia. Cirkev je povolaná, aby všetkým
prinášala Krista a jeho evanjelium.“
mária – vzor spojenia s kristom
Svätý Otec František aj počas minulotýždňovej audiencie prejavoval lásku
a súcit s chorými a trpiacimi.
Snímka: prOFimedia.Sk
môcť, ale priniesla Ježiša, ktorý už
bol v jej lone. Priniesť do toho domu
Ježiša znamenalo priniesť radosť,
plnosť radosti. Alžbeta a Zachariáš
boli šťastní z tehotenstva, ktoré sa
zdalo neuskutočniteľné pre ich vek.
Mladá Mária im však prináša dokonalú radosť, ktorá pochádza od Ježiša a od Ducha Svätého, vyjadruje sa
prostredníctvom nezištnej lásky,
v delení sa, vo vzájomnej pomoci
a pochopení. Panna Mária chce pri-
„Život svätej Panny bol životom ženy, ktorá je uprostred svojho ľudu:
modlila sa, pracovala, prichádzala
do synagógy. Každú činnosť však konala vždy v dokonalej jednote s Ježišom. Táto jednota sa naplnila na
Kalvárii, kde sa Mária spojila so Synom v mučeníctve srdca a v obetovaní života Otcovi za spásu ľudstva.
Božia Matka sa stotožnila so Synovou
bolesťou a spolu s ním prijala Otcovu vôľu v poslušnosti, ktorá prináša
ovocie a víťazí nad zlom a smrťou.
Mária nás učí obdivuhodnej skutočnosti – neustálemu zjednoteniu s Ježišom. Prosme Pána, aby nás obdaril svojou milosťou a silou, aby sa
v našom živote a v každom cirkevnom spoločenstve odrážal vzor Márie, Matky Cirkvi.“
pOdľa –vrSk–
Z HOmíLií u Sv. marty
Chráňte sa všetkej chamtivosti a žiadostivosti
Svätý Otec počas svätých omší
v Dome sv. Marty uvažoval nad
úryvkami z evanjelia a dal návod,
ako ho aplikovať.
 V piatok 18. októbra pápež František o sv. Pavlovi (porov. 2 Tim 4, 10
– 17b) povedal: „Apoštol vo svojom
vnútri prežíva radostný, entuziastický začiatok života s Bohom. Ani
on však nie je ušetrený ,západu
slnka‘. Som zvedavý, či my kresťania máme chuť ísť na návštevu –
a bude to skutočná púť – do svätýň
svätosti a apoštolskosti, ktorými sú
opatrovateľské domy pre starých
kňazov a rehoľné sestry. V charitných domoch očakávajú tieto ses-
try a títo kňazi Pána tak trochu ako
sv. Pavol – trocha smutní, ale pokojní
a radostní.“
 V pondelok 21. októbra Svätý
Otec (porov. Lk 12, 13 – 21) zdôraznil: „Koľko sme už videli rozvrátených rodín pre peniaze. Brat proti
bratovi, otec proti synovi. Keď je
človek naviazaný na peniaze, ničí
sám seba, ničí svoju rodinu. Peniaze slúžia na vykonanie mnohých
dobrých vecí, mnohých diel pre rozvoj ľudstva. Keď sa však na ne tvoje srdce naviaže, vtedy ťa ničia. Nie
samotné peniaze, ale postoj, ktorý
sa nazýva žiadostivosť. Pán nám
ukazuje cestu chudoby ako prostriedok, aby Boh bol tvojím Bo-
hom, aby on bol tvojím jediným
Pánom. Nie bôžik zlata!“
 V utorok 22. októbra sa Svätý
Otec (porov. Rim 5, 12. 15b. 17 –
19. 20b – 21) sústredil na tri slová:
kontempláciu, blízkosť a plnosť.
Nikto nemôže pochopiť Boha a jeho mystérium len vďaka svojej inteligencii. „Možné je pochopiť ho
na kolenách, v rozjímaní. Boh
vstupuje, zasahuje do nášho utrpenia, približuje sa k našim ranám
a lieči ich svojimi rukami. ,Kde sa
rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť‘ (porov. Rim
5, 20).“
pOdľa –vrSk–
CeLé texty na www.tkkbS.Sk
Rodina a viera
Celosvetová púť rodín v Roku viery s mottom Rodina, prežívaj radosť
z viery! vyvrcholila 27. októbra vo
Vatikáne. Pápež František počas
homílie položil otázky o modlitbe, uchovávaní pokladu viery a prežívaní radosti v rodine. „Chcem sa
vás opýtať, drahé rodiny: modlíte
sa občas v rodine (porov. Lk 18,
9 –14)? Niektorí áno, to viem. Mnohí sa ma však pýtajú: ale ako sa to
robí? Nuž tak ako mýtnik: pokorne, pred Bohom. Ponížene necháme na sebe spočinúť Pánov pohľad
a prosíme jeho dobrotivosť, aby
prišiel k nám. Všetky rodiny, všetci potrebujeme Boha. Potrebujeme jeho pomoc, jeho silu, jeho požehnanie, jeho milosrdenstvo, jeho
odpustenie. Ako v našej rodine
udržiavame vieru (porov. 2 Tim 4,
7)? Držíme si ju pre seba, pre svoju rodinu ako súkromné imanie,
ako bankové konto, alebo sa s ňou
dokážeme podeliť, sme pohostinní a otvorení k iným? Všetci vieme, že rodiny sú v jednom behu,
zavalené povinnosťami. Myslíte
však niekedy aj na to, že tento beh
môže byť aj behom viery? Kresťanské rodiny sú misionárskymi
rodinami. A ako je to s radosťou
v tvojej rodine (porov. Flp 4, 4 – 5)?
Radosť v rodine nie je povrchná,
nevyplýva iba z vecí alebo z priaznivých okolností, ale z hlbokého
súladu medzi osobami, ktorý všetci cítia v srdci. Základom hlbokej
radosti je prítomnosť Boha. Prítomnosť Boha v rodine, prítomnosť jeho lásky, ktorá nás prijíma,
je milosrdná a všetkých má v úcte.
Trpezlivosť je čnosť od Boha, ktorý nás v rodine učí mať trpezlivú
lásku k sebe navzájom. Iba Boh dokáže vytvárať harmóniu uprostred
rozdielností. Ak chýba Božia láska, aj rodina stráca harmóniu.
Drahé rodiny, žite vždy vo viere
a jednoduchosti tak ako svätá nazaretská rodina.
pOdľa –vrSk–
KATOLíCKE NOVINy I 3. 11. 2013
TRIDSIATA PRVÁ NEDEľA V CEZROČNOM OBDOBí
8 | ROK VIERy
OČISTEC A OSLÁVENÁ CIRKEV (14)
Dušičkový čas zakaždým viac kladie otázky
November je mesiac v roku, v ktorom viac ako inokedy navštevujeme cintoríny a pamätáme na našich zosnulých. Večerný pohľad na rozžiarený
cintorín na sviatok Všetkých svätých alebo na Spomienku na všetkých verných zosnulých v nás vzbudzuje nostalgiu, ba i smútok, ale zaiste
i veľa spomienok a otázok...
PAVOL ZAHATLAN
de sú naši zosnulí? Ako sa
majú, čo prežívajú? Sú šťastní? Otázka o ich osude je
však aj otázkou o mojom živote,
o večnosti.
Keď mĺkvo alebo s modlitbou
na perách stojíme pri hroboch našich drahých, azda si ako veriaci
ľudia uvedomujeme, že hroby sa
nerozlišujú podľa pomníkov ani
podľa mien, ktoré sú na nich napísané, ale podľa nádeje, ktorá je
v nich skrytá.
K
Túžba vidieť viac –
za oponu smrti
Človek má v sebe zvedavosť vidieť
za oponu, vidieť za prah smrti, vidieť do večnosti. Táto naša zvedavosť však bude uspokojená až vtedy, keď prejdeme bránou smrti.
A tou musí prejsť každý sám. Každý zomiera sám, ale nie každý zomiera osamelý. Jedni s nádejou,
iní v beznádeji; jedni odovzdane,
iní búriac sa; jedni očakávajúc niečo nové, iní s pocitom, že konečne je všetkému koniec.
Karl Rahner SJ, jeden z najväčších teológov 20. storočia, v roku
1984, krátko pred svojou smrťou,
napísal: „Vtedy pochopíme náš dlhý
život ako krátku explóziu našej slobody a hneď vstúpime z času do
večnosti, z možnosti do skutočnosti, z otázky do odpovede; naplní
nás nevýslovná radosť, ktorá naplní všetko to mlčiace prázdno, ktoré nazývame smrť.“
Ako je to teda so zosnulými? Dá
sa im nejako pomôcť?
Súčasný prefekt Kongregácie pre
náuku viery Gerhard Ludwig Müller hovorí, že viera Cirkvi v možné očisťovanie po smrti je dostatočne zdôvodnená cirkevnou praxou
modlitby za zomrelých. Hovorí, že
„táto naša modlitba by bola nezmyselná, keby neposkytovala pomoc očisťovaným, lebo modliť sa
za blažených je zbytočné a modliť
sa za zatratených je nezmyselné“.
Dante vo svojej Božskej komédii jedinečným spôsobom predstavil svoju víziu neba, pekla i očistca. Na snímke obraz
Domenica di Michelina (1417 – 1491) z roku 1465: Dante Alighieri osvetľuje mesto Florenciu svojou knihou Božská komédia
(vľavo peklo, v pozadí očistec, hore raj), Katedrála Santa Maria del Fiore vo Florencii.
Biblický základ učenia o očistci
Prvé korene učenia o očistci nás
odkazujú na 1. storočie pred Kristom, kde sa v Druhej knihe Machabejcov (12, 32 – 46) hovorí, že u židovských padlých sa našli pohanské
amulety modiel. Všetkým bolo zrejmé, že padli pre túto príčinu. Ich
smrť sa vysvetľovala ako trest za
porušenie zákona. Za padlých sa
však potom konala prosebná bohoslužba: „Potom sa začali modliť a prosili, aby im toto previnenie, ktorého sa
dopustili, bolo úplne odpustené“ (2 Mach
12, 42). Ich súkmeňovci sa postarali aj o zmiernu obetu v Jeruzaleme.
Autor chváli takéto správanie
ako výraz viery vo vzkriesenie mŕtvych a opisuje ho ako veľmi krásny
a šľachetný skutok. „Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych“ (2 Mach 12,
44).
Text z Evanjelia podľa Matúša (5, 26)
o zaplatení do posledného haliera
dáva tušiť možnosť pokánia či očisťovania po smrti.
Cirkevné pokánie ako cesta očisťovania však nejestvuje len na tomto svete, ale aj na druhom: týmto výkladom očisťovania na druhom
svete je jasne formulovaná základná myšlienka učenia o očistci.
Chápanie očistca
Kresťanské chápanie očistca nespočíva v predstave, že ide o akýsi druh
posmrtného koncentračného tábora ako u Tertuliána, v ktorom si
musí človek odpykávať tresty.
Podľa Josepha Ratzingera je to
skôr vnútorný proces premeny človeka, ktorý sa stane schopným
vzťahu ku Kristovi, k Bohu, a tak
je aj schopný jednoty s celým spoločenstvom svätých – communio
sanctorum.
Skutočné rozhodnutie pre Boha
zachraňuje. Naše „áno viery“ dáva
nádej byť navždy s Pánom. Aj keď
tento súhlas viery iba namáhavo
preniká cez mreže egoizmu, ktorých sa človek nebol schopný zbaviť, ten, kto sa preň rozhodne, prijíma milosrdenstvo; cíti však, že sa
musí premeniť. Túto premenu spôsobí stretnutie s Pánom – to je oheň,
ktorý nás pretaví na číru podobu.
Hans Urs von Balthasar hovorí, že
očistec nie je nič iné ako posledná
existenčná spoveď – konfrontácia
s láskou, aká v skutočnosti je a aká
je v nebi. Zároveň je zničením všetkého, čo sa na zemi omylom nazývalo láskou.
Keď sv. Gregor Veľký uvažuje nad
slovami z Evanjelia podľa Matúša
o hriechu proti Duchu Svätému (12,
31 – 32), prichádza k záveru, že
niektoré viny môžu byť odpustené
v tomto veku, kým niektoré v budú-
KATOLÍCKE NOVINY | 3. 11. 2013
WWW.KATOLICKENOVINY.SK
ROK VIERY | 9
com. Z Matúšovho evanjelia sa dá
usúdiť, že existuje očisťovanie pre
tých, ktorí zomreli v milosti Božej,
ale nie sú dokonale očistení, aby tak
mohli vojsť do nebeskej blaženosti.
Tridentský koncil v roku 1563
vyhlásil v dekréte o očistci: „Katolícka cirkev osvietená Duchom Svätým, čerpajúc zo Svätého písma
a starej tradície cirkevných otcov,
učila na posvätných konciloch a naposledy na tomto všeobecnom koncile, že existuje očistec a že dušiam,
ktoré sa v ňom nachádzajú, sa poskytuje pomoc príhovornými modlitbami veriacich, predovšetkým
však bohumilou oltárnou obetou“
(DH, 1820; NR, 907).
Spoločenstvo svätých
Možnosť pomáhať a dávať sa pre
kresťana nekončí smrťou, ale obopína celé communio sanctorum na
tejto, ale i na druhej strane prahu
smrti. Svätý Ján Zlatoústy pobáda
kresťanov: „Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za
nich modlitby.“ Takisto my, ktorí
sme ešte na ceste do večnosti, sa
môžeme spoliehať na orodovanie
a zásluhy oslávenej Cirkvi v nebi.
Joseph Ratzinger hovorí, že ekleziálne zakotvenie človeka sa neláme a neruší na hranici smrti, ale že
ľudia sa vzájomne nesú a znášajú
ponad prah medzi týmto a druhým
svetom, jeden za druhého trpia
a môžu sa navzájom prijímať.
Je teda možné, aby do nanajvýš
osobného stretnutia s Kristom mohol vniknúť niekto druhý?
Človek nikdy nie je len sebou samým, ale je sebou samým v druhých, s druhými, skrze druhých.
Či ho druhí preklínajú, alebo mu
žehnajú, odpúšťajú mu a jeho vinu
premieňajú na lásku – to všetko je
časť jeho vlastného osudu.
Vteológii apoštola sv. Pavla iuevanjelistu Jána platí, že hranica rozlišovania neprebieha medzi pozemským žitím a nežitím, ale medzi
byť s Kristom a byť bez neho či proti nemu. Byť s Kristom a stretnutie
s ním je však súčasne aj stretnutím
s celým jeho mystickým telom,
s mojou vinou voči trpiacim údom
tohto tela a s odpúšťajúcou láskou
prameniacou z Krista.
Nadpozemská výmena
všetkých dobier
Pavol VI. v apoštolskej konštitúcii
Indulgentiarum doctrina hovorí, že
v spoločenstve svätých „je nepochybne trvalé puto lásky a hojná
výmena všetkých dobier medzi veriacimi, ktorí už dosiahli nebeskú
vlasť alebo odpykávajú svoje viny
v očistci, alebo ešte putujú na zemi“. Pri tejto obdivuhodnej výmene, ako hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi, svätosť jedného prospieva
oveľa viac, než by hriech jedného
mohol škodiť druhým (porov. KKC,
1475).
O posledných veciach
 Ježiš radil učeníkom, aby nepoužívali meč, dal im však inú výzbroj:
„Pošlem vám Ducha,“ prisľúbil im.
Nie je s darom Ducha Svätého spojený prístup k mysleniu, ktoré prekračuje obyčajné? Istý druh duchovnej inteligencie, ktorú by sme
mali dnes úplne odznova objaviť?
Nemožno si to, samozrejme, predstavovať príliš mechanicky. Teda
nie tak, že by sa k našej bežnej existencii malo nadstaviť ešte jedno poschodie. Skôr v tom zmysle, že vnútorný kontakt s Bohom skrze Krista,
s Kristom a v Kristovi otvára v nás
skutočne nové možnosti a rozširuje naše srdce a našu dušu. V tomto
zmysle dáva viera nášmu životu
ďalšiu dimenziu.
 Mohlo by to byť niečo ako metanet – nekonečne rýchlejší ako internet a určite nezávislejší, pravdivejší a pozitívnejší.
Ide tu o to, čo vyjadrujeme výrazom „communio sanctorum“, „spoločenstvo svätých“ – že sme všetci
istým spôsobom hlboko spojení,
a preto sme si blízki, spoznávame
sa, aj keď sme sa nikdy nevideli,
pretože v nás pôsobí ten istý Duch,
ten istý Pán.
 Vo svojom príhovore v Lisabone ste vyhlásili, že prvotná úloha
Cirkvi spočíva dnes v tom, aby
uschopnila ľudí „vidieť ponad predposledné veci a hľadať tie posledné“. Náuka o „posledných veciach“
je ústredná pravda viery. Hovorí
Úmysly apoštolátu modlitieb na november
 Aby ťažko skúšaní kňazi našli vo svojom utrpení útechu, v pochyb-
nostiach oporu a vytrvali vo vernosti.
 Aby cirkevné spoločenstvá v Latinskej Amerike posielali misionárov
do ďalších cirkevných spoločenstiev.
 Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na-
ša viera vo vzkriesenie z mŕtvych a v život večný stáva dôvodom prežívania duchovného spoločenstva s našimi zosnulými bratmi a sestrami.
Ježiš Kristus je vinič a my sme ratolesti (porov. Jn 15, 5). Ako ratolesti sme sprostredkovateľmi Kristovej lásky iným ľuďom. Ale len vtedy
nimi naozaj budeme, ak denne prijmeme vo viere ťažkosti života,
z každého pádu hneď povstaneme
vo sviatosti zmierenia, skoncujeme
s každou náklonnosťou k hriechu
a zjednotíme sa s Kristom.
Nezabúdajme ani na záväzok
denne sa modliť za zomrelých, obetovať za nich sväté omše a využívať
možnosti získať pre nich úplné odpustky. Ľudia v očistci, ale i v nebeskej blaženosti sa zasa modlia za nás
tu na zemi a pomáhajú nám na ceste spásy.
Očistec vo videní sv. Faustíny
Svätá Faustína, ktorá dostala zvláštnu milosť zakúsiť realitu očistca,
vo svojom Denníčku píše: „Uzrela
som anjela strážcu, ktorý mi kázal,
aby som ho nasledovala. Čoskoro
o témach ako peklo, očistec, antikrist, prenasledovanie Cirkvi v posledných časoch, Kristov druhý
príchod a posledný súd. Prečo
v ohlasovaní viery panuje také nápadné mlčanie o eschatologických
témach, ktoré majú na rozdiel od
istých „stále pálčivých“ vnútrocirkevných problémov skutočne existenciálnu povahu a týkajú sa každého?
To je veľmi ťažká otázka. Naše
kázanie, naše ohlasovanie je naozaj
jednostranne zamerané na vytvorenie lepšieho sveta, kým ten skutočne lepší svet sa takmer vôbec nespomína. Tu si musíme spytovať
svedomie. Samozrejme, treba ísť poslucháčovi v ústrety a hovoriť o tom,
čo mu je blízke v horizonte jeho života. Našou úlohou je však súčasne
som došla na hmlisté miesto, ktoré
bolo naplnené ohňom, kde trpeli
mnohé duše. Tieto duše sa vrúcne
modlili, ale pomôcť si už nemohli.
Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotkli. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som sa
tých duší, aké je ich najväčšie utrpenie. Odpovedali mi jednoznačne,
že ich najväčším súžením je túžba
po Bohu.
Videla som i Božiu Matku, ako
ich utešovala. Duše nazývajú Máriu ,morskou hviezdou‘. Ona im
prináša ochladenie. Chcela som sa
s nimi viac rozprávať, ale môj anjel
strážca mi dal znamenie na odchod.
Vyšli sme za dvere tohto väzenia
plného utrpenia. Začula som vnútorný hlas, ktorý mi povedal: ,Moje milosrdenstvo to nechce, ale
spravodlivosť to prikazuje.‘ Od tej
chvíle som bližšie spätá s trpiacimi
dušami.“
ILuSTRAčNá SNÍMKA: ISIFA
tento horizont prekračovať, rozširovať ho, aby mohol vidieť aj to, čo je
jeho posledný cieľ.
Tieto témy sú pre dnešných ľudí
tvrdým orieškom. Zdajú sa im nereálne. Chceli by miesto toho počuť konkrétne odpovede pre prítomnosť, do každodenných trápení.
Ale odpovede zostávajú polovičaté,
ak neumožňujú pocítiť a vnútorne
si uvedomiť, že prostredníctvom
tohto materiálneho života dosahujem to, čo je za ním, že tu je i súd,
i milosť a že tu je večnosť. Preto musíme nájsť nové slová, aby sme ľuďom pomohli preniknúť za zmyslovú bariéru toho, čo je konečné.
Z KNIHY PETRA SEEWALDA: BENEDIKT XVI.
UNIKÁTNY ROZHOVOR: SVETLO SVETA.
PÁPEŽ, CIRKEV A ZNAMENIA ČIAS
BRATISLAVA: DON BOSCO, 2011
KATOLíCKE NOVINY I 3. 11. 2013
TRIDsIATA PRVÁ NEDEľA V CEzROčNOM OBDOBí
10 | ROzHOVOR
Rodová rovnosť nejestvuje – muži a ženy sú rozdielni
Domov v Katolíckej cirkvi našla až po životnej kríze a dlhom hľadaní. Ako sociologička a autorka kníh sa usiluje ukazovať pravú tvár
rodovej ideológie, popierajúcej identitu muža a ženy. Napriek tlaku médií a peňazí je presvedčená, že zdravý rozum určite zvíťazí.
Nemka GABRIELE KUBY (69).
MARTINA GROCHÁLOVÁ
¡ Vaša cesta do Katolíckej cirkvi
bola kľukatá. Ako ste napokon zistili, že je správna?
Do Katolíckej cirkvi som prichádzala vlastne celý čas. Od roku 1968
som študovala v západnom Berlíne
sociológiu, potom som pracovala na
univerzite. Vo svojom živote som
prežila dva intenzívne zážitky s Bohom – v roku 1973 a 1993. V jednom okamihu som zrazu vedela, že
Boh existuje, a od tej chvíle som ho
hľadala. Hľadala som ho vážne, ale
svet, v ktorom som sa pohybovala,
bol ľavicový, ezoterický a nepriateľský k Cirkvi. V roku 1977 som sa vydala a s manželom sme mali tri deti. Po čase sme sa však rozviedli a ja
som prežila veľkú životnú krízu.
V tom čase zaklopala na moje dvere mladá žena, ktorá mi povedala:
„Modli sa!“ A ja som sa modlila –
pred soškou Budhu, pred indickými bohmi a napokon som sa modlila kresťanskú novénu. Až vtedy som
našla pokoj. V roku 1997 som vstúpila do Katolíckej cirkvi a napísala
som svoju prvú knihu s názvom
Moja cesta k Márii – o sile živej viery,
ktorá sa venovala práve ceste obrátenia. Vyšla v známom vydavateľstve a bola veľmi úspešná. Odvtedy
som sa pozerala na spoločnosť a na
to, čo sa v nej deje, novými očami.
¡ Ako dieťa ste nevyrastali vo veriacej rodine?
Môj otec bol ľavicovo orientovaný novinár a agnostik. Mama síce
verila v Boha, no nebola v nijakej
cirkvi. Ako osemročná som sa dala
na vlastnú žiadosť pokrstiť, lebo som
bola presvedčená, že bez krstu neprídeme do neba. Bola som teda pokrstená, ale zmietala som sa vo víre
života. Na univerzite som si uvedomila, že stále niečo hľadám a neviem
čo. Z univerzity som odišla s pocitom, že tu musí byť niečo iné.
¡ Nevrátili ste sa po svojom obrá-
tení k manželovi?
Gabriele Kuby sa prostredníctvom svojich kníh a prednášok usiluje poukazovať na
skutočnú tvár rodovej ideológie. Pre svoje jasné postoje sa často stáva terčom kritiky zo strany zástancov rodovej lobby.
Chcela som a to celkom vážne.
Môj manžel to však nechcel, znovu sa oženil. Odvtedy žijem sama,
vládne medzi nami pokoj a z čoho
mám ohromnú radosť – všetky
naše deti sa dali pokrstiť.
¡ Do Katolíckej cirkvi ste prišli
takpovediac zvonku a teraz sa
v nej naplno angažujete. Mnohé
kresťanské ženy však majú problém nájsť svoje miesto v Cirkvi
a myslia si, že žena nie je v Cirkvi
docenená. Ako to vnímate vy?
Som konvertitka. Konvertiti podstúpili mnoho obetí, kým vstúpili
do Katolíckej cirkvi – i ja som vo
svojom živote urobila veľa nesprávnych krokov, preto nemám potrebu meniť samotné jadro Cirkvi.
Som rada, že som Cirkev našla,
a prijímam ju takú, aká je. Nemám
ambíciu byť kňažkou alebo stáť za
ambonou a kázať. Svoje dary však
chcem dať do služby Cirkvi na tom
mieste, kde som. V inom zmysle
sa touto otázkou nezaoberám.
¡ Jednou z tém, ktorej sa intenzívne venujete, je rodová (gender)
ideológia. Čo to vlastne je a aké sú
jej najväčšie nebezpečenstvá?
Ide o novú ideológiu, ktorú zatiaľ
nikto nepopísal. Predáva sa dnes
ako sloboda a tak znie aj podtitul
knihy, ktorú som o nej napísala –
strata slobody v mene slobody. Genderizmus vznikol z radikálneho
feministického hnutia a z homosexuálneho hnutia. Nový pojem
gender hlása, že jestvuje sociálne
a biologické pohlavie, pričom obe
nemusia byť rovnaké. Človek sa
môže slobodne rozhodnúť, aké pohlavie si vyberie. Na prvé počutie
je to úplne scestné, a predsa sa táto idea šíri ako vírus a stala sa ideológiou, ktorá sa hlása na univerzitách, v médiách i politike. V politike
sa ustavične bojuje za rovnosť mužov a žien, taká rovnosť však nejestvuje, pretože muži a ženy sú rozdielni, nemajú rovnaké úlohy.
Politika nás ženy vlastne využíva
na vlastný prospech. My ženy však
chceme rodiť deti a byť matkami,
nie sú pre nás podstatné vysoké
posty, pretože máme iné záujmy,
hoci nám stále nahovárajú, aké dôležité je zastúpenie žien na významných fórach.
Gender ideológia hovorí, že nejestvuje identita muža a ženy. Biológia nie je podstatná, všetko je otázkou našej slobody, našich pocitov.
Od nás závisí, pre aké pohlavie sa
rozhodneme a ako budeme žiť svoju sexualitu. A každá forma sexuality má byť v spoločnosti rovnako
rešpektovaná. Práve tieto dve skutočnosti – zrušenie pohlavnej identity a deregulácia morálnych noriem sexuality – sú programom na
zničenie manželstva a rodiny. Emeritný pápež Benedikt XVI. hovorí
o antropologickej revolúcii.
¡ Ako ste spomenuli, na začiatku
stál feminizmus, ktorý bol pôvodne dobrou myšlienkou a usiloval
sa získať základné práva pre ženy
v patriarchálnej spoločnosti. Kedy
nastal zlom, že ženy stratili vedomie vlastnej hodnoty a feminizmus sa priklonil k radikalizmu?
Hlavný podnet na to dala Francúzka Simone de Beauvoirová, au-
KATOLÍCKE NOVINY | 3. 11. 2013
WWW.KATOLICKENOVINY.SK
ROZHOVOR | 11
torka knihy Druhé pohlavie, ktorá
vyšla v roku 1949. V knihe hlása:
„Nerodíme sa ako ženy, ale ženami
sa stávame“ – žiada uvoľnenie z pút
materstva a voľnú sexualitu. A na
ňu je potrebná antikoncepcia a interrupcia. O šesťdesiat rokov neskôr sme vo fáze, keď mnohé veľké organizácie bojujú za to, aby sa
potrat stal ľudským právom.
¡ Rodová ideológia používa skratku LGBT, prípadne LGBTI. Čo znamená?
Ide o skratku, ktorá sa objavuje
v dokumentoch Európskej únie
a znamená – lesba, gay, bisexuál,
transsexuál a niekedy sa pridáva aj
I ako intersexuál. Transsexuál je
človek, ktorý má vážnu psychickú
poruchu a nemôže identifikovať
svoje pohlavie, preto sa raz cíti ako
muž a inokedy ako žena – jeden
deň chodí v mužskom oblečení
a iný deň v ženskom. Pri intersexualite ide o biologickú poruchu.
V prírode môžu nastať rôzne anomálie, a to aj pri pohlavných orgánoch – človek sa napríklad narodí
bez nich alebo má pohlavné orgány zdeformované. Je to veľmi ťažký
osud, ale rovnako sa môže narodiť
človek s tromi rukami alebo šiestimi prstami, niečo také sa v prírode
stáva. Došlo to tak ďaleko, že Nemecká etická rada odsúhlasila, aby
sa do matričných formulárov na
prihlasovanie dieťaťa dala okrem
možností muž a žena aj tretia možnosť – iné (pohlavie). Keď to človek
počuje prvý raz, povie si, že je to
bláznovstvo, nemôže tomu uveriť.
No ono to pokračuje ďalej a už sa nehovorí o matke a otcovi, ale o rodičovi 1 a rodičovi 2. Prečo? Aby sa
homosexuálny otec alebo lesbická
matka necítili diskriminovaní. Osoby rovnakého pohlavia predsa nemôžu byť rodičmi! Môžu si však
adoptovať dieťa, využiť náhradnú
matku alebo darované spermie.
Ohrození sú tak tí najbezbrannejší, deti, lebo deti majú právo na
matku a otca. Humanita spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako
zaobchádza s najslabšími, a deti sú
najslabšie.
¡ Myslíte si, že v tejto situácii, keď
je rodová ideológia rozkrútená
na plné obrátky a v obrovskej miere podporovaná finančnými sku-
Gabriele Kuby tvrdí, že je dôležité, aby v stredoeurópskom priestore vzniklo silné protestné hnutie proti rodovej ideológii.
pinami, môže ešte zvíťaziť zdravý rozum?
Gender ideológia je mocná a sú
za ňou miliardy eur alebo dolárov.
Organizácia Spojených národov
robí na celom svete kampaň LGBT
s názvom Free and equal. Viac ako
polovica členských štátov Európskej únie je však proti agende
LGBT, na druhej strane za ňou stoja multimiliardári ako Bill Gates,
Ted Turner či George Soros, ktorí
ju financujú. Napriek tomu je isté, že odporcovia tejto ideológie –
rozum, príroda a Boh – sú oveľa silnejší. Dobrým znamením je, že
v mnohých európskych krajinách
dochádza k silnému protestu voči
tejto ideológii. V Poľsku ide o otvorený boj, vo Francúzsku boli trikrát
obrovské demonštrácie namierené proti sobášom homosexuálov,
na ktorých sa zúčastnili státisíce
ľudí a pri tretej demonštrácii vyše
milióna. V Litve parlament pred
tromi rokmi schválil, že v školách
sa nesmie propagovať homosexualita. Európska únia sa pustila do
boja, aby túto malú krajinu zrazila na kolená, a niečo v zákone musela zmeniť, ale nie všetko. V Rusku parlament schválil, že v školách
nesmie prebiehať nijaká výučba,
ktorá by potláčala hodnoty rodiny. Na „homofóbne“ Rusko sa preto spustili hromy-blesky a ide to
tak ďaleko, že hrozilo odvolanie
olympijských hier v Soči v roku
2014 z dôvodu, že by boli utláčaní
homosexuáli. V Rusku je pritom
homosexualita legalizovaná od deväťdesiatych rokov 20. storočia.
Väčšina veľkých svetových médií
je v ľavicových rukách a treba s poľutovaním skonštatovať, že aj novinári nesú časť zodpovednosti za
šírenie tejto ideológie.
¡ Dôležitou súčasťou prevencie iniciatív, akou je LGBT, je sexuálna
výchova. Čo to dnes vôbec znamená – viesť deti k zdravej sexualite?
Rodina je prirodzený základ spoločnosti. Všetci potrebujeme rodinu a vieme, aké dôsledky spôsobuje jej rozpad – sama to viem
z vlastnej skúsenosti. Preto by základ sexuálnej výchovy mal prebiehať v rodine. Deťom treba vysvetľovať, že máme v sebe sexualitu,
s ktorou sa musíme naučiť čo najlepšie zaobchádzať. Potrebné je
ukázať im krásu vlastnej sexuality.
Nemôžeme ju odtrhnúť od iných
oblastí života, a ak deti vedieme
k zdravej sexualite, vedieme ich aj
k úcte ku každému človeku. Ak je
v okolí niekto s homosexuálnymi
sklonmi, neznamená to, že naše dieťa sa s ním nemá kamarátiť, naopak, môže mu ukázať aj iný pohľad.
Treba im vysvetliť, že homosexualita nesie so sebou mnohé psychické
a zdravotné riziká.
¡ Čo môže urobiť rodič, ktorému
dieťa povie, že je homosexuál?
Vždy zostanem matkou alebo
otcom a budem milovať svoje dieťa. Myslím si, že nijaký rodič sa neteší z toho, keď mu dieťa povie niečo podobné, hoci sa mnohí tvária,
že je to normálne. Dôležité je, aby
dieťa cítilo lásku rodičov, preto by
s ním mali o tom diskutovať, hľadať
príčiny, ako došlo k homosexuálnej
orientácii. Rodič však bude navždy
milovať svoje dieťa.
¡ Ste veľmi aktívna, prednášate
a publikujete. Vaše knihy vyšli
okrem Nemecka v Poľsku, Chorvátsku, Maďarsku i na Slovensku.
Čo je podľa vás potrebné ďalej robiť, aby sme sa vrátili k prirodzeným hodnotám? Aké sú vaše ďalšie plány?
Myslím si, že je dôležité, aby sme
sa organizovali a vzniklo silné protestné hnutie. Dôležité je, aby stredoeurópske krajiny bez strachu
v Európskej únii vyjadrili svoj jasný nesúhlas s rodovou ideológiou.
Iní agitujú bez strachu a škrupúľ,
prečo nie my? Preto som pred krátkym časom založila malé občianske
združenie s názvom Gender stop
a som si úplne istá, že všetko závisí od Božieho požehnania – ja ponúkam svoj potenciál.
SNÍMKY: TIMO POZDECH
katolícke novinY i 3. 11. 2013
tridsiata Prvá nedeľa v cezroČnoM oBdoBí
12 | téMa
Borgesova samota zaplnená snami
Básnické a prozaické dielo argentínskeho spisovateľa Jorgeho luisa Borgesa (1899 – 1986) predstavuje pre nejedného čitateľa jeden z najtrvalejších intelektuálnych a estetických zážitkov, aké im doteraz poskytlo čítanie literatúry. Borges je však majstrovský aj vo svojich esejach. Je obdivuhodné, koľko toho dokázal za
svoj život prečítať. Číta s radosťou a vie o tom napísať vybrúsene presne. Jeho pohľad vie prekvapiť. na vás možno Borges čakal až doteraz, aby ste ho objavili.
ktorý prináša krátke predhovory autora k jeho obľúbeným knihám a deväť danteovských esejí (Jorge Luis
Borges: Spisy V. Předmluvy s předmluvou předmluv. Devět dantovských esejí.
Osobní knihovna. Praha: Argo, 2012).
Päť borgesovských zväzkov
v plátenej väzbe
ielo Jorgeho Luisa Borgesa nie
je na Slovensku úplne neznáme. Máme niečo preložené z jeho
prózy, poézie, a zatiaľ najviac z esejistickej tvorby. Viaceré preklady sú
precízne, ale nájde sa aj menej kvalitný preklad. Zuzana Kákošová hodnotila kritickejšie napríklad knihu
esejí Sedem večerov, ktorú preložila
Nelida Noskovičová a ktorá vyšla v roku 2001. V preklade tejto autorky
vyšla aj zbierka Borgesových povie-
dok Kniha z piesku v roku 1980. Vladimír Oleríny zasa preložil výber z krátkych próz Rozhovory mŕtvych (2000).
Cenný je Zamborov výber z Borgesovej poézie pod názvom Ten druhý,
ten istý (2000) a výber z autorových
esejí a poézie Labyrint (1992) v preklade Nelidy Noskovičovej, Jána Buzássyho a Ivana Štrpku. Výber zo spisovateľových esejí priniesol aj preklad
Paulíny Šišmišovej pod názvom Borges ústne (2005). My sme siahli po Borgesovi esejistovi, a to v najnovšom
českom preklade. Ide o knižnú novinku, konkrétne piaty borgesovský spis,
Kým v slovenčine sa skutočne objavil len zlomok z Borgesovho obsažného diela, hoci z autorovej esejistickej tvorby máme toho zatiaľ
najviac preložené, pred českého čitateľa sa vďaka vydavateľstvu Argo
a poctivej prekladateľskej práci postupne od roku 2009 dostáva Borgesovo dielo ako séria spisov, ktoré
sú v krásnej plátenej a tvrdej subtílnej väzbe. Zatiaľ vyšlo 5 spisov,
čo zároveň znamená, že už neplatia slová prekladateľky Mariany
Houskovej v doslove knihy Ars poetica (Praha: Mladá fronta, 2005), že
v českom preklade existuje iba niekoľko Borgesových esejí vydaných
časopisecky v Světové literatuře (č. 2,
1988 a č. 5, 1991).
V prvom borgesovskom spise
nájdeme rané poviedky autora
a v druhom poviedky z neskoršieho obdobia. Dějiny věčnosti z roku
1936 a najznámejší súbor esejí Další pátrání z roku 1952 editori zaradili do tretieho zväzku a v češtine vyšli po prvýkrát. Rané eseje autora sú
súčasťou štvrtého spisu, ide o knihy Evaristo Carriego a Diskuse. Piaty
esejistický spis, ktorý nás zaujíma,
zostavovatelia rozdelili na tri časti.
Prvá časť zahŕňa Borgesove pred-
Prekladateľka Mariana
Housková ponúka vo svojom
doslove v knihe Ars Poetica
(2005) minuciózny prierez problematikou borgesovskej eseje.
tvrdí, že esejistiku možno považovať za základ Borgesovej tvorby. Podľa nej spisovateľ napísal
počas svojho života osem kníh
esejí, dlhý rad predhovorov a časopiseckých štúdií a predniesol
desiatky prednášok, z ktorých
niektoré vyšli knižne. „Prvé Borgesove esejistické zbierky pochádzajú už z dvadsiatych rokov –
Pátrání (1925), Rozsah mé naděje
(1926) a Jazyk Argentinců (1928).
všetky tri však Borges neskôr zavrhol a odmietol ich znovu vydať.
Hlásil sa až k ďalším trom knihám esejí, ktoré vyšli v tridsiatych rokoch – Evaristo Carriego
(1930), Diskuse (1932) a Dějiny
věčnosti (1936) –, a na rozdiel od
predchádzajúcich ich zaradil i do
svojich zobraných spisov. Po
slávnych zbierkach poviedok Fikce (1944) a Alef (1949) nasledovala významná esejistická kniha
Další pátrání (1952). v ďalších
prozaických textoch jednou z rozhodujúcich okolností bola jeho
postupujúca slepota. až na konci
v Borgesových Spisoch V si možno prečítať napríklad aj o Melvillovej Bielej veľrybe,
v ktorej našiel Borges veľa tajomných vydarených viet. na snímke: álvaro delgado,
Podobizeň Luisa Borgesa, olej.
Monika kekeliaková
D
hovory k dielam argentínskej a svetovej literatúry z rokov 1925 – 1974.
V druhej časti sa objavuje deväť esejí venovaných Dantemu, ktoré napísal Borges v druhej polovici štyridsiatych rokov, ale vydal ich až
v roku 1982. Tretia časť má názov
Osobná knižnica a pozostáva zo 64
predhovorov ku knihám, ktoré Borges vybral ako základné diela svetovej literatúry a súborne vyšli v roku 1988 v Madride.
verš potrebuje aspoň trocha
patiny času
Prvá časť borgesovských Spisov V
(Praha: Argo, 2012), ktorá má názov Předmluvy s předmluvou předmluv,
predstavuje zbierku nezdĺhavých
kritických medailónkov o konkrétnom spisovateľovi a niektorom jeho
diele. Borges sa tu prejavil vo väčšine esejí ako kritik sympatie, vyberá si autorov, ktorí sú mu blízki
a umeleckou hodnotou svojho diela spĺňajú náročnosť jeho umeleckého vkusu. Hoci Borges označuje
týchto autorov aj dôvernejšie ako
svojich priateľov, neskĺzne k ich
uctievaniu, ale na základe viacnásobného čítania ich diela a bohatého rozhľadu v svetovej literatúre pomenuje aj ich slabšie miesta. Takto
prekvapí aj pri obľúbenom Cervantesovi: „Je v ňom veľa opakovania,
slabých miest, ruptúr, chýb v kompozícii, zbytočných alebo nevhodných prívlastkov, rozkolísanosti...
napriek tomu je takto kritizovaný
text nanajvýš pôsobivý.“ Keďže mnohí aj významnejší hispánskoame-
života vydal krátku zbierku Devět
dantovských esejů (1982), ktorá je
venovaná jeho obľúbenému básnikovi. okrem kníh esejí vyšiel za
Borgesovho života knižne aj súbor siedmich prednášok z Buenos aires z roku 1977 Sedm večerů (1980) a piatich prednášok
z Belgranskej univerzity, ktoré vyšli pod názvom Borges, ústně
–Mk–
(1979).“
kAtOLíckE NOVINY | 3. 11. 2013
WWW.kAtOLIckENOVINY.Sk
témA | 13
ricki básnici sú pre nás neznámi, lebo ich diela nie sú preložené do slovenčiny alebo sme ich aj napriek
prekladu v prístupných jazykoch
prehliadali; Borgesove eseje, ktoré
sú im venované, ich môžu pre nás
odkryť. Zvlášť takto môže zaujať
Evaristo Carriego, básnik, ktorý „písal poháňaný horúčkou tuberkulózy“ podobne ako John Keats. Zomrel
na ňu ako 29-ročný a zanechal znamenité dielo. Voľne to pripomína
osud slovenského básnika s wolkrovským osudom – Paľa Olivu, ktorý zomrel na tuberkulózu ako 26-ročný a napriek skromnému dielu,
ktoré po ňom ostalo, patrí k najtalentovanejším básnikom slovenskej
katolíckej moderny. Medzi Borgesovými esejami v tejto prvej časti
Spisov V zvlášť vyniká jeho čítanie
Shakespearovho Macbetha, Franza
Kafku (u ktorého je podľa Borgesa
spracovanie menej obdivuhodné
ako nápad), Macedonia Fernándeza, Paula Valéryho, Queveda, Emanuela Swedenborga, Walta Whitmana (Stébla trávy) a Collinsovho
Mesačného kameňa. Borges veľa čerpal
pri vlastnej tvorbe zo snov, a preto
stojí za to pohrúžiť sa do tých častí
kritík, kde ako esejista uvažuje mnohonásobne práve o sne, a to najmä
u Lewisa Carrolla. Sú to obdivuhodné postrehy.
Ugolinov falošný problém alebo
Ugolino bez aureoly
O Danteho Božskej komédii existuje
množstvo cenných monografií a štúdií. V radoch spisovateľov, umelcov
a literárnych vedcov má svojich ob-
V Spisoch V (Argo, 2012) sa Borges venuje aj obľúbenému dantemu.
divovateľov (napríklad Giovanni Boccaccio, Auguste Rodin, František Xaver Šalda), ale aj tých, ktorí ju nevedeli doceniť (Johann Wolfgang
Goethe, Auguste Flaubert, Lev N. Tolstoj). U nás zvlášť zaujala Jozefa
Felixa, Viliama Turčányho, Karola
Strmeňa a Andreja Žarnova, ktorí
ju preložili do slovenčiny (viac o kvalite týchto prekladov píše napríklad Ján Zambor). Do tejto mozaiky
danteovských priaznivcov a pozorných čitateľov patrí aj Borges, ktorý mu venoval 9 esejí. V Božskej komédii oceňuje presnosť slov, ani
jedno slovo v tomto diele nie je podľa neho použité bezdôvodne. Interpretuje tu symboliku čísla 1 a 3, ale
aj topos kruhu a pohyb rotácie, ktoré majú význam dokonalosti. Zaujíma ho problém danteovskej snovosti, pozná všetky závažnejšie štúdie
o Dantem a konfrontuje sa s nimi.
Zaujímavé si je prečítať aj Borgesovo nájdenie príbuznosti medzi Odysseom a Dantem, ale aj pekelným
Odysseom a kapitánom Achabom
z Melvillovej Bielej veľryby. Borges sa
pokúša aj o výklad snového stretnutia Danteho s Beatrice v raji.
Väčšina bádateľov vzájomne narážala v Božskej komédii na postavu
Ugolina. V 33. speve je 75. verš: „A spíš
než bolest přemohl mne hlad.“ Niektorí ho vykladajú tak, že Ugolino premožený hladom jedol svoje deti,
a iní, čo je pravdepodobnejšie, že
Ugolina zabil hlad, a nie bolesť. Aj
Borges jednu zo svojich deviatich
danteovských esejí venoval celú
Ugolinovi. Pýta sa v nej: „Chcel Dante, aby sme si mysleli, že Ugolino
(Ugolino z jeho Pekla, nie ten historický) zjedol mäso svojich synov?
Odvážil by som sa odpovedať: Dante nechcel, aby sme si to mysleli, ale
aby sme nad tým váhali. Súčasťou
jeho zámeru je neistota“ (s. 273).
Borges vníma tento verš ako zámerne tajomný a najmä ako jeden z falošných momentov diela. U nás sa
postave Ugolina precíznejšie venoval Jozef Felix v článku Danteho Ugolino – bez aureoly, 1965. Spomína to
vo svojej monografii Jozef Felix ako
literárna osobnosť (2008) aj Július Pašteka. Na rozdiel od Francesca De
Sanctis Felix vníma Ugolina menej
oslavne. Podľa neho Dante na tejto
postave „demonštroval maximálne
zozverštenie človeka“, „naruby obrátený kresťanský zákon lásky k blíž-
JORGE LUIS BORGES
sa narodil v roku 1899 v Buenos Aires v zámožnej rodine intelektuála. V bohatej knižnici
svojho otca, právnika a profesora psychológie,
trávil malý Jorge väčšinu času. Vďaka babičke
z otcovej strany, ktorá pochádzala z britského
aristokratického rodu, už v šiestich rokoch dokonale ovládal angličtinu – neskôr sa naučil aj
po francúzsky a nemecky – a v deviatich z nej
preložil a publikoval Wildeovu rozprávkovú
zbierku Šťastný princ. Roku 1914 sa spolu s rodičmi presťahoval do Ženevy a po prvej svetovej vojne zasa do Španielska. V roku 1921 sa vrátil do Argentíny. Borges po úraze hlavy
a otrave krvi začal postupne strácať zrak a ako päťdesiatročný úplne
oslepol. Naďalej pracoval v Národnej knižnici (1938 – 1946) a v rokoch 1955 – 1973 bol jej riaditeľom. Na univerzite v Buenos Aires
prednášal anglickú literatúru a pokračoval v literárnej tvorbe, ktorú
diktoval. V roku 1986 zomrel v Ženeve na rakovinu pľúc.
SpRAcOVANé pOdľA hESLA JANA pAULíkA. IN WWW.ILItERAtURA.cz
nemu“. Felix interpretuje túto postavu ako tú, ktorá má aj autobiografické pozadie, Dante do nej skryl aj
svoj osud štvaného exulanta, politického vyhnanca, odsúdeného f lorentským súdom na smrť (po druhý raz aj so synmi).
V celom Quijotovi ani raz nezaprší
V tretej časti piateho spisu sa Borges delí so svojimi poznámkami
o knihách, ktorých čítanie bolo pre
neho šťastím, a chce toto potešenie
odovzdať ďalej. V jednej z esejí je
podnetné napríklad Borgesovo zistenie, že prirodzenou formou Kristovho myslenia bola metafora.
Podľa Blakea je každé Ježišovo podobenstvo básňou a k spáse preto
vedie aj estetická cesta. Borges sa
v týchto esejach viackrát vracia k čítaniu Franza Kafku, ktorého aj preložil, oceňuje na ňom priezračný
štýl, prezrádza Kafkove spoločné
prieniky s Písmom, Swiftom, Goethem a Flaubertom. Váži si Gilberta
Keitha Chestertona, poznamenáva,
že jeho dielo je značne vizuálne, súvisí so záľubou autora v maľovaní.
Zvlášť vysoko hodnotí Chestertonov
text Traja jazdci z Apokalypsy. Za majstrovské dielo literatúry považuje
knihu Peer Gynt od Henrika Ibsena,
lebo má v sebe niečo, čo je blízke aj
Borgesovej tvorbe, čiže nočné mory
a rozprávkovosť. Má rád Dostojevského, najmä jeho Diablom posadnutých. O Giovannim Papinim prezrádza, že zavrhol Dekameron aj Hamleta.
Oscar Wilde má podľa Borgesa dar
očarovať, žiadny z autorov nemá toto nadanie väčšie ako on. De Quincey – „Nikomu nevďačím za toľko
hodín osobného šťastia.“ U Daniela
Defoea, v jeho diele Moll Flandersová
nachádza špecifickú črtu autora,
ktorou je práca so situačnými rysmi,
čo napríklad chýba v Cervantesovom Quijotovi, kde napríklad vôbec
nezaprší. Pozoruhodná je Borgesova poznámka, že jedným z najnovších literárnych žánrov bude aj názov diela. Pútavo napísaný je aj
medailón o Alanovi Edgarovi Poeovi, Rudyardovi Kiplingovi, Jeanovi
Cocteauovi, Tisíc ajednej noci, Jonathanovi Swiftovi, Voltairovi a ďalších.
Autor a preklad pre náročných
a zvedavých čitateľov
Borgesov text, ktorý nám v Spisoch V
sprístupnili štyria prekladatelia
v češtine (Mariana Machová, Anna
Housková, Blanka Stárková a Lukáš
Mathé), nie je prekladateľským polotovarom. Je to ambiciózny preklad,
ktorého precíznosť nie je iluzórna, čo
potvrdzuje okrem iného aj edičná
poznámka, v ktorej sa prekladatelia
zmieňujú, že si všimli v Borgesových
esejach aj nepresnosti v odkazovaní
na názvy diel a sporné miesta v citáciách. Vďaka takémuto prekladu sa
potom aj naši začínajúci esejisti môžu čo-to priučiť od Borgesovho esejistického štýlu, ktorý sa úspešne vyhýba patetickému nebezpečenstvu,
suchopárnosti a dokáže byť polemický a esteticky nevyumelkovaný.
SNímkY: ISIfA
KAToLícKe noVinY i 3. 11. 2013
TRidSiATA PRVÁ nedeĽA V ceZRoČnom oBdoBí
14 | LiSTÁReň
VAŠe oTÁZniKY
Odpustky za duše v očistci – čo sú a ako ich získať
odPUSTKY Sú dUcHoVným dARom PRe dUŠe nAŠicH ZoSnULýcH, LeBo PRiSPieVAJú K oSLoBodeniU od ČASnýcH TReSToV ZA SPÁcHAné HRiecHY.
odPUSTKY PRe dUŠe V oČiSTci moŽno ZíSKAť ZA STAnoVenýcH PodmienoK V oKTÁVe (1. – 8. noVemBRA)
Vážená redakcia,
v rámci Spomienky na všetkých
verných zosnulých prichádzame
na cintoríny a vyzdobujeme hroby
svojich príbuzných. chcela by
som však využiť možnosť
duchovne obdariť svojich drahých
rodičov, ktorí už nie sú medzi
nami. cirkev odporúča odpustky
za duše v očistci, preto by som
sa chcela spýtať, čo sú odpustky,
prečo a ako ich možno získať na
pomoc dušiam v očistci. Ďakujem.
ViKTÓRiA, BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA
Milá Viktória,
je dobré, že hľadáte spôsob, ako
pomôcť tým, ktorí nás predišli do
večnosti.
Z vašej otázky možno vycítiť pekný vzťah, ktorý ste mali k svojim rodičom, a takisto i vašu snahu pomôcť im aj po smrti. Odpustky sú
častniť na posvätnej činnosti,
slávnosti alebo modlitbe a rozjímaní a ukončiť ju Modlitbou Pána a Vyznaním viery;
• počas dní určených ordinárom
na Rok viery sa zúčastniť na eucharistickej slávnosti alebo liturgii hodín, alebo navštíviť baptistérium či
miesto, kde sme boli pokrstení a obnoviť si tam krstné sľuby. Veriaci,
ktorí sa nemôžu zúčastniť na sláveniach z vážnych dôvodov (napríklad rehoľníci žijúci v klauzúre,
pustovníci, väzni, starí, chorí), môžu získať úplné odpustky za rovnakých podmienok, pokiaľ sa v duchu
zjednotia s veriacimi na sláveniach
vysielaných v televízii či rozhlase
a pomodlia sa Otče náš, Vyznanie viery
a na úmysel Svätého Otca.
Apoštolská penitenciária vydala
dekrét Urbis et orbis o dare posvätných odpustkov pre Rok viery, ktorý
bol podpísaný na sviatok Povýšenia Svätého kríža 14. septembra
2012 v Ríme. Keďže ešte stále (do
24. novembra) prežívame Rok viery,
môžeme aj počas neho získať odpustky pre seba alebo pre zomrelých
veriacich po sviatostnej svätej spovedi, pristúpení k svätému prijímaniu a po modlitbe na úmysel Svätého Otca za týchto podmienok:
• aspoň tri razy sa zúčastniť na
prednáškach alebo kázňach v rámci misií, alebo na troch stretnutiach
o Druhom vatikánskom koncile
a o článkoch KKC;
• navštíviť niektorú z pápež ských bazilík, katakomby, katedrálny chrám alebo niektoré posvätné
miesto oficiálne označené za miesto slávenia Roku viery, tam sa zú-
odpustením časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré už boli odpustené, vina za ne však nebola
zotretá. Odpust ky sú čiastočné
alebo úplné, podľa toho, či človeka
čiastočne alebo úplne oslobodzujú
od časného trestu za hriechy. Každý
veriaci môže čiastočné, ako aj úplné odpustky získať pre seba alebo
ich venovať zomrelým. Katechizmus
Katolíckej cirkvi (KKC) v článku 1479
uvádza: „Keďže aj zosnulí veriaci,
ktorí sa očisťujú, sú členmi toho
istého spoločenstva svätých, môžeme im okrem iného pomáhať tým,
že pre nich získavame odpustky,
aby tak boli oslobodení od časných
trestov, ktoré si zaslúžili za svoje
hriechy.“ Najmä 1. – 8. novembra
môžeme získať odpustky pre duše
v očistci, ak navštívime cintorín, pomodlíme sa za zomrelých veriacich
a splníme obvyklé podmienky.
PAVoL ZAHATLAn
AUToR Je KňAZ
So ZAmeRAním nA doGmATicKú TeoLÓGiU
V nemocnici
PoSViAcKA KoSToLA
Požehnanie sochy
V Nitrici si postavili nový kostol
obec nitrica vo farnosti Horné Vestenice (dekanát nitrianske Rudno, okres Prievidza) má nový Kostol sv. michala, archanjela, ktorý 29. septembra posvätil nitriansky
biskup Viliam Judák. Základný kameň kostola bol požehnaný 27. septembra 2009, samotná stavba s duchovnou podporou kňaza Alojza Potočiara trvala od apríla 2011 do
júla 2013. Projektovú dokumentáciu novoposväteného kostola s kapacitou 400 miest,
z toho 260 na sedenie, vypracoval architekt Ľubomír Zaymus. nitrica si tento rok
pripomína 900 rokov od svojej prvej písomnej zmienky.
Nitriansky biskup Viliam Judák požehnal 5. októbra v Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne novú
sochu Panny Márie Fatimskej. Na
obrade sa zúčastnili kňazi Milan
Kupčík a Pavol Benko. Sochu vytvoril rezbár Jozef Liška.
›
miRoSLAV LYKo
SnímKA: JAKUB ČAPRnKA
mÁRiA miAnoVSKÁ
Z VAŠicH VYSTúPení
Chrámový zbor z Čemerného navštívil Chorvátsko
‹
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. Pavla
Petra Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného 6. – 11. septembra vystupoval
vo viacerých chorvátskych mestách a tešil ľudí svojím spevom. Zboristi, ktorých
bolo spolu s duchovným otcom Lukášom
Šoltýsom 43, na východnom pobreží Jadranského mora reprezentovali nielen
Gréckokatolícku cirkev, ale aj Slovensko
a jeho kresťanskú kultúru. Speváci prechádzali aj cez Samoborské pohorie, na
úpätí ktorého žijú gréckokatolíci. Koncertné vystúpenia uskutočnili v chrámoch
v mestách Jastrebarsko, Záhreb či crikvenica a zaspievali piesne hudobných
majstrov P. i. Čajkovského, S. Rachmaninova, n. Kedrova a iných.
TexT A SnímKA: mÁRiA KAŠČÁKoVÁ
KaToLícKe novinY | 3. 11. 2013
www.KaToLicKenovinY.SK
LiSTáreň | 15
SveDecTvo
Unikátny dokument zo života Silvestra Krčméryho
Len nedávno opustil pozemské putovanie generál tajnej cirkvi Silvester Krčméry (* 5. august 1924 –
† 10. september 2013). rozsahom svojej činnosti v časoch neslobody počas komunizmu sa radí medzi
najväčších laických apoštolov Kristovej cirkvi v Československu.
JUraJ LaUKo
Chorvátsky kňaz Tomislav Kolakovič inšpiroval lekára Silvestra
Krčméryho na pôsobenie medzi
vysokoškolákmi. Ešte pred Druhým
vatikánskym koncilom uskutočňoval tzv. laický apoštolát. Za túto činnosť si odsedel štrnásť rokov v ťažkom komunistickom väzení. Aj po
návrate z väzenia koncom 60. rokov minulého storočia a počas normalizácie až do roku 1989 šíril Ježišovo učenie ako laický apoštol.
Jeho najbližšími spolupracovníkmi v Pánovej vinici boli matematik
kňaz Vladimír Jukl a biskup Ján
Chryzostom Korec.
exkluzívny dokument
Nedávno som v otcovom archíve našiel mimoriadne pozoruhodný dokument. Potvrdzuje, že Silvo už v 70.
a 80. rokoch minulého storočia mal
blízky vzťah s významným slovenským spisovateľom Dominikom
Tatarkom. Ten už síce v tom čase vytriezvel zo svojho presvedčenia o komunizme, hľadal však ďalej. A bol
to práve „apoštol Silvo“, ako ho sám
Dominik Tatarka nazval, ktorý mu
pomohol nájsť vieru a vrátiť sa späť
do Katolíckej cirkvi. O tejto skutočnosti svedčia dva vlastnoručne napísané dokumenty: vyhlásenie Dominika Tatarku z marca 1986 a list,
ktorý adresoval Silvovi 9. júla toho
istého roku. Z neho je jednoznačne
zrejmé Tatarkovo svedectvo, že práve prostredníctvom Krčméryho
a s jeho pomocou získal vieru. (Uve-
dené skutočnosti vrátane listov zaznamenal kardinál Ján Chryzostom
Korec vo svojej knihe Od barbarskej
noci – Na slobode, Lúč, Bratislava
2005.)
Úryvky z listov
Dominik Tatarka biskupovi Jánovi
Chryzostomovi Korcovi (poštu sprostredkoval Silvester Krčméry) 18.
marca 1986 po výsluchu na ŠtB napísal:
„Otcovia Cirkvi, spáchal som
omyl, vystúpil som z Cirkvi. Prosím,
prijmite ma medzi seba. Posväťte
zem, kde ma uložíte. Po latinsky
nado mnou zaspievajte Circumdederunt me. Ďakujem vám. Dominik Tatarka.“ O štyri mesiace 9. júla 1986
Tatarka doplnil: „Drahý Silvo, v podstate mám taký dojem, boli iba na
Teba zvedaví. Vedeli, odkedy chodíš k nám a kedy si bol posledný raz
u nás. V mojom návrate do Cirkvi vidia politický škandál. Asi urobia
všetko, aby verejne neprepukol.
O mňa už nejde, žiaľ, Tebe hrozí nebezpečenstvo – myslím si. Po veľkej
chvále, čo všetko moje knižky znamenajú, padla otázka, či viem, s kým
sa stýkam. Nato ja asi takto: ,Viem!
S príjemným človekom.‘ On: ,To iste neviete. Bol odsúdený na pätnásť
rokov.‘ Ja: ,Stala sa mu hrozná krivda ako toľkým ľuďom. Bol rehabilitovaný – ako všetci v tých procesoch.‘ On: ,Nebol rehabilitovaný.
Spýtajte sa ho, prečo, pre aký hrozný
čin sedel.‘ Ja: ,Tak mi to povedzte.‘
On: ,To vám nepoviem.‘ Ja: ,Púštate na mňa strachy.‘ On: ,To uvidíte,
či sú to strachy, alebo nie.‘ Pritom
naznačoval, vedel (od koho? ako?),
že ma chceš priviesť spiatky ku katolíkom. A pripomínal mi, že po
všetkých mojich skúsenostiach mojou hroznou chybou je tvrdohlavosť,
že sa nedám poučiť. Ja, že azda hej
– myslel som si, iba myslel, že práve Ty ma poučuješ. Z toho robím takýto záver: Ak ma považujú za významný politický prípad, hrozí Ti
násilie, hrozí Ti mnoho surovostí,
pred ktorými nemáme obranu. Nastrojil si ma na správnu cestu, posledný úsek. Mám o čom rozmýšľať, čo čítať a čo písať. Pokiaľ ide
o mňa, splnil si svoje apoštolské poslanie. Z celej obce bol si to práve Ty,
s kým sa mi dobre hovorilo, s kým
som bol skutočne. Nech Ťa Boh za
to vyznačí. Vrúcne Ti ďakujem za
všetko, za každú chvíľu, keď si bol
so mnou alebo si si na mňa pomyslel. Pokúsim sa napísať všetko, čo
si myslím, počúvajúc, vidiac pred
sebou Svätého Otca, ktorého z duše uznávam, ďakujúc Bohu, že dovolí, aby z môjho národa vyrástol
Jeho Eminencia biskup Korec, ktorému chcem vyjadriť poklonu. Zo
slepej pýchy alebo velikášstva som
spáchal hriech odpadlíctva: vystúpil
som z obce svätých. Prosím ho kajúcne, nech mi moju pýchu odpustí a dovolí, aby ma do posvätnej zeme pochovali ako kresťana. To je
zatiaľ všetko. Drahý Silvo, neboj sa,
budeš pôsobiť na mňa i naďalej –
ako dosiaľ blahodarne. Myslím si,
naozaj, zatiaľ nechoď. Po Ferkovi,
Milanovi, alebo ako odkážeš, ktoré
knižky mám Ti hneď vrátiť. Ak niečo napíšem, čo stojí za prečítanie, po-
Dominik Tatarka napísal list tesne po
výsluchu na ŠtB a cítiť z neho atmosféru normalizácie 80. rokov v socialistickom Československu. Listina s Tatarkovým vyznaním viery a vyjadrením
ľútosti nad odpadlíctvom je datovaná
v marci roku 1986.
šlem Ti to. Za prečítanie – nevravím
pravdu – písanie má nadchýnať, vyplývať ponajprv z nadšenia, ako ma
Ty nadchýnaš a okrem Teba spomínaní dvaja muži, ktorých výslnie
zažívam. Dýchajúc, modlím sa za
Vás, nech Vás Boh požehná. Vieš,
Silvo, ja už veľa času pred sebou nemám, ale pociťujem sa ako karpatský pastier, muž, ktorý zažil, vie a cíti, zažíva, čo je to Božie požehnanie.
Boh požehnal tento národ a ľudstvo
týmito mužmi, ktorých v srdci uctievam, a som nekonečne rád, že sa tu
pre mňa, pre moju dušu vyskytli.
Povedz aspoň jednému z nich, že
ich absolútne ako orol vták milujem. Silvo, priznávam sa Ti, že neviem byť dostatočne kajúcny. Som
stále karpatský pastier, ktorý... nezaslúži si Božie požehnanie, ale svitne nám a svitá Ježiš Kristus, výslnie
ľudskej duše. Silvo, zdraví Ťa Tvoj
brat Dominik.“
Silvester Krčméry
SnímKa: archív –SK–
Z korešpondencie Silva Krčméryho, ktorému tento list napísal Dominik Tatarka 9. júla 1986.
SKenY: archív marTina LaUKa
katolícke noviny i 3. 11. 2013
tRidsiata PRvá nedeľa v ceZRočnom oBdoBí
16 | lituRgia
Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období – C
Zachej, zostúp!
PeteR BRodek
Nedeľné evanjelium nám predstavuje krásny
príbeh Zacheja. Ježiš prichádza do Jericha, kde
ho očakáva veľký zástup. Vzrastom nízky Zachej chce lepšie vidieť Ježiša, tak vylezie na
strom. Byť hlavným mýtnikom, byť na vrchole kariéry a mať dostatok bohatstva však ešte
neznamená mať naplnené všetky túžby. Zachej zatúžil vidieť Ježiša. Keď Ježiš prišiel na to
miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď
rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“
On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli,
všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi“ (Lk 19,
5 – 7).
Opísaná scéna má zdôrazniť starosť Ježiša
o zavrhnutých a pohŕdaných. Obyvatelia mesta pohŕdali Zachejom pre jeho spojenie s peniazmi a mocou. Pre nich bol iba „hriešnik“.
Ježiš, naopak, zanecháva zástup tých, čo ho
s ováciami vítali pri bráne Jericha, a navštevuje Zacheja v jeho dome. Postupuje ako dobrý
pastier, ktorý zanecháva deväťdesiatdeväť ovečiek, aby hľadal tú stú, ktorá sa stratila.
Aj činnosť a slová Zacheja obsahujú náuku,
ktorá sa týka postoja k bohatstvu i chudobným. Z tohto pohľadu treba príbeh čítať na
podklade dvoch fragmentov, ktoré ho predchádzajú: o boháčovi a Lazárovi, ako aj o bo-
hatom mladíkovi. Boháč odmietal dať chudobnému dokonca aj omrvinky zo svojho stola;
Zachej dáva polovicu svojho majetku chudobným; jeden užíva svoje dobrá jedine pre seba
a svojich bohatých priateľov; druhý používa
svoj majetok aj pre iných, pre chudobných.
Ako vidno, pozornosť je nasmerovaná na spôsob využívania bohatstva. Bohatstvo je nečestné, keď sa hromadí krádežou a keď sa užíva
na vlastný, neskrotný prepych. Prestáva byť
nečestné, keď je ovocím vlastnej práce a využíva sa aj pre iných.
Aj prirovnanie s bohatým mladíkom je poučné. Ježiš mu hovorí, aby predal všetko, čo má,
a zisk rozdal chudobným (porov. Lk 18, 22).
V prípade Zacheja sa uspokojuje s jeho prísľubom, že dá chudobným polovicu svojho majetku. Ináč povedané, výberca daní zostáva naďalej bohatým človekom. Zamestnanie, ktoré
vykonáva, mu dovoľuje zostať bohatým aj potom, ako sa zriekol polovice svojho majetku.
Teda nie peniaze sú zlé, ale láska k peniazom.
Ježiš odsudzuje nie bohatstvo ako také, ale jeho nečestné využívanie. Spása je aj pre človeka, ktorý má veľké dobrá. Zachej je toho dôkazom. Zázrak premeny a spásy boháča sa môže
uskutočniť bez toho, aby ho priviedol do stavu biedy. Jeho príbeh sa teda javí ako obraz
evanjeliového obrátenia, ktoré je vždy a súčasne obrátením k Bohu i k bratom.
deň s myšlienkou
čím štedrejší si
k Bohu,
tým väčšmi objavuješ
jeho veľkodušnosť
k tebe.
sv. ignác Z loyoly
Kariéru možno urobiť vďaka vlastným schopnostiam alebo hlúposti iných.
Jean de la BRuyèRe
Keď niečo nenávidím, ochudobňujem sa, keď
milujem, som bohatší o to, čo milujem.
fRiedRich schilleR
Rytina zo začiatku 18. storočia znázorňuje Zachejove stretnutie s Ježišom.
ilustRačná snímka: PRofimedia.sk
Najbohatší človek je ten, ktorý nemá o čo prísť.
čínske PRíslovie
Naším najhodnotnejším a najslávnejším veľdielom nech je žiť primerane. Všetko ostatné –
moc, bohatstvo, sláva – to sú len bezvýznamné dodatky.
michel de montaigne
Dosť ľudí pohŕda majetkom, ale iba málo z nich
vie, ako ho rozdávať.
fRançois de la Rochefoucauld
Lepšie dačo znať, ako mnoho mať.
slovenské PRíslovie
KatOlÍcKe nOVinY | 3. 11. 2013
www.KatOlicKenOVinY.sK
liturgia | 17
liturgia nedele
úVOdný sPeV
Neopúšťaj ma, Pane, Bože môj, nevzďaľuj sa odo
mňa. Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, spása moja.
MOdlitBa dňa
Všemohúci a večný Bože, je darom tvojej štedrosti, že ti môžeme dôstojne a chvályhodne slúžiť;
prosíme ťa, daj nám silu premáhať prekážky na
ceste spásy, aby sme sa dostali do prisľúbenej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote
s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
PrVÉ ČÍtanie
(Múd 11, 22 – 12, 2)
Pane, celý svet je pred tebou sťa prášok na váhe,
ako kvapka rosy, čo padá na zem za rána. Ale zmilúvaš sa nad všetkými, veď všetko môžeš, a prehliadaš hriechy ľudí, aby sa kajali. Lebo miluješ
všetko, čo je, a nepohŕdaš ničím, čo si vytvoril,
lebo keby si bol niečím pohrdol, nebol by si to
stvoril. A ako by mohlo niečo trvať, keby si ty nechcel? Alebo ako by sa mohlo zachovať, čo by si
ty nepovolal k bytiu? Ale ty sa zľutúvaš nad všetkým, lebo je to tvoje, Pane, ktorý miluješ to, čo
žije. Tvoj neporušiteľný duch je vo všetkom,
a preto pomaly karháš tých, čo pochybia, a tých,
čo zhrešia, napomínaš a naprávaš, aby zanechali zlo a verili v teba, Pane.
resPOnZÓriOVý ŽalM
(Ž 145, 1 – 2. 8 – 9. 10 – 11. 13c – 14)
R.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.
Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, a tvoje meno
velebiť navždy a naveky. Budem ťa velebiť každý
deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky. — R.
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi
láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku
všetkým svojim stvoreniam. — R.
Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela a tvoji
svätí nech ťa velebia. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva a o tvojej moci nech hovoria; — R.
Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Pán podopiera
všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených.
— R.
druHÉ ČÍtanie
(2 Sol 1, 11 – 2, 2)
Bratia, ustavične sa modlíme za vás, aby vás náš
Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou
mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha
a Pána Ježiša Krista. Čo sa týka príchodu nášho
Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo
neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť
z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom,
ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával.
aleluJOVý VerŠ
Aleluja. — Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. — R.
eVanJeliuM
(Lk 19, 1 – 10)
Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu
muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je,
ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy.
Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby
ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel
na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej,
poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.
Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu
človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným,
a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa
stratilo.“
sPOlOČnÁ MOdlitBa VeriacicH
Bratia a sestry, Zachej túžil vidieť Ježiša a prijal ho
do svojho domu. V spoločnej modlitbe otvorme mu
aj my svoje srdcia a vrúcne prosme.
Ľ.: Pane, vyslyš nás.
– Aby kňazi vysluhovaním sviatosti zmierenia privádzali ľudí k opravdivosti viery, prosme Pána.
– Aby boli colníci a policajti vo svojej práci čestní
a svedomití, a tak prispievali k bezpečnosti našej
krajiny, prosme Pána.
– Aby tí, ktorí stratili vieru, opäť zatúžili po Bohu
a jeho blízkosti, prosme Pána.
– Aby sa bohatí ľudia zachránili pre Božie kráľovstvo konkrétnou pomocou chudobným, prosme
Pána.
– Aby sme sa naučili umeniu milovať hriešnikov
a odmietať hriech, prosme Pána.
Bože Otče, zhliadni na naše prosby a daj, aby
sme mali spoločnú radosť z obrátenia hriešnikov
a z tvojho milosrdenstva. Skrze Krista, nášho
Pána.
MOdlitBa nad OBetnýMi darMi
Prosíme ťa, milosrdný Bože, daj, aby sa tieto dary
stali čistou a svätou obetou pre teba a pre nás bohatým prameňom tvojho milosrdenstva. Skrze
Krista, nášho Pána.
sPeV na PriJÍManie
Ukážeš mi cestu života, u teba je plnosť radosti,
Pane.
MOdlitBa PO PriJÍManÍ
Dobrotivý Otče, rozmnož v nás pôsobenie svojej milosti, aby nás sviatosť, ktorú sme prijali, pripravila na prisľúbenú blaženosť. Skrze Krista, nášho
Pána.
liturgia týŽdňa
4. nOVeMBra: Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období. Sv. Karola Boromejského, biskupa. Spomienka. Rúcho biele. 1. čít. Rim 11,
29-36; responz. Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane, Ž 69, 30-31. 33-34. 36-37; evanj. Lk 14, 12-14.
5. nOVeMBra: Utorok 31. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Rim 12, 516a; responz. Pane, zachovaj moju dušu v tvojom
pokoji, Ž 131, 1. 2. 3; evanj. Lk 14, 15-24.
Alebo: Sv. Imricha. Ľubovoľná spomienka.
Rúcho biele.
6. nOVeMBra: Streda 31. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Rim 13, 810; responz. V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád
pomáha, Ž 112, 1-2. 4-5. 9; evanj. Lk 14, 25-33.
7. nOVeMBra: Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Rim 14, 712; responz. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove
v krajine žijúcich, Ž 27, 1. 4. 13-14; evanj. Lk 15,
1-10.
Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania.
8. nOVeMBra: Piatok 31. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Rim 15, 1421; responz. Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu, Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4; evanj. Lk 16, 1-8.
NITRA: Dnes je výročný deň smrti nitrianskeho biskupa Jána Pásztora (1988).
9. nOVeMBra: Sobota. Výročný deň posviacky Lateránskej baziliky. Sviatok. Rúcho biele. 1. čít. Ez 47, 1-2. 8-9. 12 alebo: 1 Kor 3, 9c11. 16-17; responz. Riečne ramená obveseľujú Božie
mesto, posvätný stánok Najvyššieho, Ž 46, 2-3. 5-6.
8-9b; evanj. Jn 2, 13-22.
Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.
Zakazujú sa zádušné omše okrem pohrebnej.
10. nOVeMBra: 32. nedeľa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. 2 Mach 7, 1-2. 9-14; responz. Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane,
Ž 17, 1. 5-6. 8+15; 2. čít. 2 Sol 2, 16 – 3, 5; evanj.
Lk 20, 27-38 alebo kratšie: Lk 20, 27. 34-38.
Spomienka na sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, sa v tomto roku neslávi.
Zakazujú sa zádušné omše okrem pohrebnej.
POdľa DIREKTÓRIA sPracOVala –red–
katolíCke noviny i 3. 11. 2013
tRidsiata PRvá nedeľa v CezRočnoM oBdoBí
18 | MladýM
tRoška do RoŽka
Človek sa často zamýšľa nad otázkou, čo je zmyslom života. K jednotnej odpovedi ľudia zatiaľ neprišli,
každý si ju však prispôsobil podľa
svojich priorít. Pre niekoho je zmyslom čnostný a hlboký duchovný život, pre iného je to život v blahobyte, niekto presadzuje rodinný život
a ďalší zase nedá dopustiť na dobrých kamarátov.
Každá z odpovedí má čosi do seba, no u mladého človeka asi najviac
rezonuje práve kamarátstvo s rovesníkmi, pretože si myslí, že oni najlepšie chápu jeho problémy. Je naozaj dôležité mať niekoho, komu sa
môžeme zveriť s našimi ťažkosťami
a starosťami. Dobrý kamarát nás
neodsudzuje a nevyhýba sa nám, keď
potrebujeme pomoc. Ak máte takého-
johnny
tRi Bodky
Priateľ – niekto,
pred kým môžeme
myslieť nahlas.
RalPh Waldo eMeRson
sníMka:
isiFa/thinkstoCkPhotos
v Ružomberku sa 10. októbra 2013 konal WorshipFestival, ktorého hlavným cieľom bolo chváliť Boha. tento rok sa vedenia ujali Martin smith
a Matt Redman – priekopníci súčasnej svetovej kresťanskej hudby.
Martin smith i Matt Redman pripravili pre účastníkov festivalu nezabudnuteľný koncert plný kresťanského rocku a popu.
PRidaj sa k náM. naše konto na
FaCeBooku sa volá MLADÝM KN.
%
...
to kamaráta, máte šťastie. Nie každý
totiž dokáže nájsť človeka, ktorý ho
bude počúvať, bude mu oporou v ťažkých chvíľach a bude ho neustále podporovať. Zvlášť v dnešnej uponáhľanej
dobe je hľadanie dobrého kamaráta
náročné. Príkladom je netradičný, ale
o to zaujímavejší inzerát v rakúskych
novinách spred vyše tridsiatich rokov.
„Hľadá sa človek, jeden z troch miliárd. Výška a vonkajší vzhľad nie sú
podstatné. Bankové konto a značka
auta sú bezvýznamné. Čaká naň zaujímavá práca. Požiadavky sú neľudské: viac počúvať, než hovoriť, mať viac
porozumenia ako pohotovosti súdiť,
viac pomáhať, než obviňovať. Za vďačnosť nezodpovedáme. Ak sa cítiš schopný na túto prácu, prihlás sa, ako najrýchlejšie vieš, u najbližšieho blížneho.
Určite sa poteší.“
Tento inzerát je síce starý už takmer tridsať rokov, stále je však aktuálny, možno ešte viac ako v dobe, keď
vyšiel. Nezabúdajme preto, že aj keď
máme dobrého kamaráta, sú ľudia,
ktorí ho nemajú. Skúsme sa preto ich
najlepším kamarátom stať my.
F Festival
Na veľkom Božom parkete
MiChaela PaštRnáková
orshipFestival po dlhšej odmlke pripravil tím mládežníckych vedúcich z viacerých kresťanských cirkví Slovenska (Mládež
pre Krista – Slovensko), ktorí počas
celého roka spoločne hľadajú, ako
chce Pán Boh osloviť mladú generáciu. Hlavnou víziou je zjednotiť
kresťanov v boji za naše mestá a celé Slovensko. Celý večer sa niesol
v hesle Ježiš uprostred nás – všetko
o ňom, pričom sa na pódiu striedali slovenské kapely (Timothy,
Lámačské chvály, eSPé). Rečníci
s jasným posolstvom a výzvou povzbudili účastníkov, aby sa nebáli
povedať Bohu: Tu som, pošli mňa
(porov. Iz 6, 8)!
Počas druhej polovice večera hrali koncert pre takmer 1 400 divákov
rôznych vekových kategórií dvaja
najznámejší britskí interpreti súčasnej kresťanskej generácie. V deň
koncertu boli obaja hudobníci k dispozícii na workshope pre všetkých,
ktorí mali záujem o hudbu a chceli sa dozvedieť, ako ju robiť profesionálne, no zároveň ostať pri Bo-
W
hu. Martin Smith, ktorého mnohí
poznajú skôr ako člena kapely Delirious?, predstavil na koncerte svoju súčasnú tvorbu za pomoci novej
kapely, ktorá je zostavená z mladých talentovaných hudobníkov. Vo
väčšej miere zazneli piesne z jeho
nového 4-dielneho albumu God’s
Great Dancefloor (Veľký Boží tanečný
parket), ktorého cieľom je navrátiť
radosť a tanec do životov (nielen)
kresťanov.
Po prestávke nasledoval očakávaný koncert držiteľa 2 cien Grammy
Matta Redmana, autora viacerých
piesní, ktoré aj na Slovensku takmer zľudoveli. Po hodine kvalitného koncertu, ktorý nielenže roztancoval všetkých prítomných, ale išiel
úprimne do hĺbky, prekvapil Matt
piesňou v slovenskej verzii. How
Great Is Our God (Mocný je náš Pán) zaznelo na záver v oboch jazykoch, no
v ľuďoch slová tejto piesne doznievali ešte dlho po jej skončení. Organizátori by radi podobnú akciu čoskoro zopakovali, preto sa môžete
tešiť na WorshipFestival možno aj vo
vašom meste.
sníMka: PeteR azoR
katolÍcke noViny | 3. 11. 2013
www.katolickenoViny.sk
mladým | 19
téma
Nákup cez zľavové portály nemusí byť vždy výhodný
Väčšina z nás uŽ určite prišla do kontaktu so zľaVoVými portálmi. Výhodné ceny toVaroV a sluŽieb, ktoré by sme si inak nekúpili, nás
lákajú nakupoVať s pocitom, Že sme ušetrili značnú sumu. nie VŽdy je Však takýto nákup Výhodný
ján lauko
Princíp zľavových portálov spočíva v predaji tovarov a služieb cez internet za výrazne nižšie ceny. Zľava však platí iba obmedzený čas
alebo iba v limitovanom množstve.
Tento koncept predaja sa prvýkrát
objavil v roku 2004 v USA, do povedomia však vošiel až v roku 2008,
keď na trh vstúpila spoločnosť
Groupon, ktorá sa stala jedným
z najväčších zľavových portálov na
svete. Na Slovensku sme mohli
týmto spôsobom prvýkrát nakupovať v roku 2010.
ako fungujú zľavové portály?
Poznáte to: „surfujete“ na internete a zrazu sa v bočnej časti obrazovky objaví reklama na nejaký produkt, ktorý si môžete kúpiť niekedy
až so zľavou 90 percent. Poviete si,
že je to zaujímavá ponuka, a aj keď
daný produkt momentálne nepotrebujete, zo zvedavosti kliknete na
odkaz, či na stránke nenájdete niečo, čo by sa vám hodilo. Dostanete
sa na stránku zľavového portálu,
ktorý ponúka širokú paletu tovarov a služieb za výhodné ceny.
Tieto portály však nie sú dodávateľmi, ale iba sprostredkovateľmi
predaja. Prevádzkovateľ zľavového
portálu nekupuje ani nepredáva,
iba obstaráva predaj konečným
spotrebiteľom. Za túto službu si
nárokuje províziu u zadávateľa ponuky, teda dodávateľa tovaru či
služby. Ten využíva tento spôsob
predaja najmä vtedy, keď chce získať nových klientov. Často ide o začínajúce prevádzky, ale služby zľavových portálov využívajú aj firmy,
ktorým chýba marketing a nedokážu si získať klientelu. Zadávateľ ponuky často za vidinou veľkého počtu kupujúcich neváha znížiť cenu
tovaru či služby o niekoľko desiatok percent.
Vysoká konkurencia
Zľavové portály sa v súčasnosti tešia
veľkej obľube. Najmä mladí ľudia
využívajú zľavy, vďaka ktorým môžu napríklad za dovolenku ušetriť
polovicu výdavkov. Práve pobyty
v dovolenkových destináciách patria medzi najviac predávané produkty slovenských zľavových portálov. Po nich nasledujú zľavy na jedlo
v reštauráciách, kozmetické služby
a čoraz častejšie si Slováci týmto
spôsobom kupujú aj oblečenie.
Na Slovensku dosiahli zľavové
portály minulý rok obrat 38 miliónov eur. Až 80 percent tejto sumy
však pripadá veľkým portálom, ktoré vďaka svojej dominancii na trhu
zredukovali počet zľavových portálov takmer o polovicu. Tie menšie
nedokázali konkurovať silným hráčom na trhu a postupne krachovali. Kým v minulom roku bolo na
Slovensku 150 zľavových portálov,
v súčasnosti ich je už iba okolo 80,
z ktorých aktívne funguje asi 60 portálov. Napriek tomu predaj tovarov a služieb stále rastie.
Tohtoročné leto však prinieslo
aj krach jedného z najväčších slovenských prevádzkovateľov zľavových
portálov. Ten však podľa oficiálnych
informácií skončil v dôsledku nezvládnutého marketingu, keď investoval veľké finančné prostriedky do reklamy, ktorá síce priniesla
nových zákazníkov, portál však dostala do finančných problémov.
pri nákupe treba pouvažovať
Väčšina portálov využíva pri predaji taktiku obmedzenej ponuky,
keď sa daný tovar či služba dá kúpiť za zvýhodnenú cenu iba v limite niekoľkých hodín alebo sa poskytlo iba obmedzené množstvo
zľavových kupónov. Zákazník tak
má iba málo času nato, aby nad ponukou poriadne porozmýšľal, prípadne odložil nákup o niekoľko
dní. Ak nechce prísť o zľavu, musí
si ponúkaný produkt kúpiť v stanovenom časovom limite alebo kým
sa neminú zľavové kupóny.
Kupovať by mal človek iba to, čo
naozaj potrebuje. Netreba zbytočne míňať peniaze na niečo, čo síce
stojí o polovicu menej, ale vôbec to
cez zľavové portály nakupujú najmä ženy, ktoré realizujú až 60 percent nákupov.
okrem dovoleniek a kozmetických procedúr čoraz častejšie kupujú aj fotoknihy či
fotoobrazy.
nevyužije. Môže sa stať, že človek
nakúpi množstvo zbytočností, za
ktoré zaplatí veľa peňazí, a v konečnom dôsledku nič neušetrí.
Ale nielen zákazníci sa môžu pri
zľavových portáloch prerátať. Stratiť môžu aj dodávatelia tovarov
a služieb. Príkladom sú vlastníci
hotelov, ktorí nielenže nezískavajú novú klientelu, ale prichádzajú aj o svojich lojálnych zákazníkov. Tých odrádza fakt, že za
rovnaké služby si zaplatili oveľa
viac ako zákazník so zľavovým kupónom. Vo viacerých hoteloch síce zaznamenali nárast návštevnosti, ale zároveň i pokles zisku.
Väčšina hostí si totiž vybrala hotel
iba pre výhodnú cenu na zľavovom
portáli, ktorá nezodpovedá reálnym nákladom na ubytovanie.
Stratou lojálnych zákazníkov, ktorí boli ochotní platiť plnú cenu,
tak hotely stratili aj kapitál.
overiť si podmienky
Často sa stáva, že zákazník nie je
spokojný s tovarom alebo so službou, ktorú si zakúpil. Výnimkou
nie sú ani zľavové portály, pri kto-
rých ľudia najviac reklamujú jedlo, ubytovanie, lacnú elektroniku či úroveň služieb v kozmetických salónoch. Pri nákupe preto
treba čítať, čo všetko zľava ponúka, aké sú podmienky reklamácie a reakcie predošlých zákazníkov.
Zároveň je vhodné overiť si predajcu i portál, ktorý zľavu ponúka.
Ak nie sú riadne registrovaní v obchodnom registri, viacerí marketingoví odborníci radia zvážiť takýto nákup, pretože zákazník nemusí
dostať všetko, za čo si zaplatil, prípadne nedostane nič. Seriózne zľavové portály sú, naopak, pripravené odškodniť zákazníkov v prípade,
že neboli splnené podmienky zľavy.
Nákupy na zľavových portáloch
tak majú svoje plusy i mínusy. Pokiaľ si vie človek vybrať to, čo ho
naozaj osloví a bude mu na osoh,
je nákup za výhodnú cenu prínosný. Keď však nedokáže oddeliť nevyhnutné od zbytočného, zľavovým portálom by sa mal radšej
vyhýbať.
ilustračná snÍmka: timo pozdech
katolíCke noVIny I 3. 11. 2013
trIDsIata PrVá neDeľa V CezročnoM obDobí
20 | kultúra
fIlM
Hĺbka
IslanDskú DráMu z roku 2012 nakrútIlI PoDľa skutočnýCH
uDalostí. neuVerIteľný PríbeH VyráŽa DyCH sVojou sIlou a Hĺbkou
„Hovorí sa, že ste prežili zázrakom,“
prihovára sa lekár zachránenému
islandskému rybárovi, ktorý prežil vyše šesť hodín v ľadových vodách oceánu. „Ale ja si myslím, že
na to musí byť nejaké vedecké vysvetlenie. Môžete ísť so mnou do
nemocnice, aby som to preskúmal?“ pýta sa lekár. „A ako chcete
preskúmať zázrak?“ odpovedá so
všetkou jednoduchosťou na jeho
žiadosť rybárova matka.
V marci 1984 sa na Islande, lepšie povedané, pod ním v blízkosti
Vestmanských ostrovov odohralo
čosi, čo lekári dodnes nevedia vysvetliť. Po silnej búrke sa niekoľko
kilometrov od brehu potopila rybárska loď s celou posádkou. Jeden
z rybárov napriek všetkým fyzikálnym a medicínskym zákonom prežil viac ako šesť hodín v ľadových vodách oceánu. Gulli sám, bez pomoci
iných, doplával k brehu a ďalšie dve
hodiny v premoknutých šatách primrznutých na tele šiel dve hodiny
lávovými poliami k najbližšiemu
obydliu. Silný príbeh neskôr sfilmoval islandský režisér Baltasar
Kormákur. Jeho štýl nepripomína
americké katastrofické filmy. Prí-
beh rozpráva pravdivo a zároveň
citlivo. Ponúka cestu človeka, ktorý sa rozhodol bojovať o život. Postupne pred ním vystupujú hodnoty, pre ktoré sa oplatí prežiť. On
sám to už raz zažil. Keď výbuch sopky zničil na Vestmanských ostrovoch takmer všetko, vrátil sa ako
malý chlapec s rodičmi späť. Začali od ničoho, aby sa vrátili do života. A teraz by to mal vzdať?
Mediálna búrka i záujem odborníkov o jeho prežitie mu pokoj neprinášajú. Nehľadal slávu, len sa snažil prežiť. A nikto sa ho nepýtal na
to podstatné – čo sa dialo v ľuďoch,
ktorí zomierali, i v ňom samom, keď
bojoval o život. Cítil osamelosť víťazov. Život však ide ďalej. Gulli (hrá ho
Ólafur Darri Ólafsson) je zaň vďačný viac ako tí, ktorí nezažili to čo
on. Je dobré, že aj vďaka filmu Hĺbka
(2012) sa na to nezabudne.
jozef koVáčIk
sníMky: ProfIMeDIa.sk
Ólafur Darri Ólafsson dostal vo filme
Hĺbka výnimočnú hereckú príležitosť. Herec sa síce narodil v americkom Connecticute (1973), väčšinu svojho života však
žije a pracuje na Islande. Patrí k zakladateľom divadelnej spoločnosti Vesturport.
›
knIHa
Pred stretnutím s eucharistickým Ježišom
Útla zbierka rozprávaní a básní Poklad s podnadpisom Príbehy k prvému svätému prijímaniu (Karmelitánské nakladatelství, 2012) je milou,
no nie infantilnou pomôckou pre
prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
Autor, poľský kňaz Jan Twardowski (1915 – 2006), sa čitateľom
prihovára ako priateľ, ktorý bol
tiež kedysi dieťaťom a objavoval
tajomstvo Eucharistie. Neskôr ako
kňaz mal desaťročia možnosť pripravovať skupinky prvoprijímajúcich detí a z jeho slov vybadať, ako
dobre rozumie ich otázkam i pocitom pred veľkou udalosťou prvého
svätého prijímania. (Ako spoznám,
že prichádza Ježiš, keď je neviditeľný? Kedy som už dostatočne pripravený prijať Eucharistiu? A vôbec, budem niekedy? Prečo to tak
Boh vymyslel? Načo potrebujem
Oltárnu sviatosť?)
Krátke príhovory preplieta autor
osobnými zážitkami i odpozorovanými príbehmi zo života. Nadväzuje na dar krstu, múdrosť evanjelia a zdôrazňuje, čo je pri stretnutí
s eucharistickým Ježišom dôležité:
viera, úcta, úžas, vďačnosť, „umytá“ duša, túžba po láske a dobre,
konkrétne skutky, radosť prenášaná na celú Cirkev... A naopak,
ozrejmuje, prečo sa nemáme prehnane upriamovať na hmotné dary od rodiny k prvému svätému
prijímaniu či na slávnostné oblečenie: „Pánovi Ježišovi sa máme páčiť stále, v každých šatách, nie iba
v bielych, čo vyzerajú ako svadobné, ale aj v červených, bodkovaných, a trebárs aj v tričku a džínsach. Kto sa páči Ježišovi? Ten, kto
má čisté srdce, kto si nechce žiť len
tak pre seba, ale kto tu chce byť pre
druhých... Ten, kto chce byť po celý život dobrým človekom.“
Knižočka je tak vhodnou smerovkou k Božiemu pokladu a možno sa k nej vracať zakaždým, keď
si chce dieťa pripomenúť podstatu
Oltárnej sviatosti a osviežiť svoju
túžbu po nej.
MartIna jokeloVá-ťuCHoVá
katolícke NovINy | 3. 11. 2013
www.katolIckeNovINy.Sk
kUltúra | 21
rozhovor
Charizmatický pápež pod mojou sochou. Mal som husiu kožu
Svetozár IlavSký (55). akaDeMIcký MalIar a Sochár. aUtor DIela POVÝŠENIE KRÍŽA – oBrazU a Sochy UkrIŽovaNého krISta,
ktoré zDoBIlI PozaDIe lItUrGIckého PrIeStorU PreD DeSIatIMI rokMI PočaS NávŠtevy JáNa Pavla II. v BratISlave-PetrŽalke
 Vo vašej tvorbe dominujú rôzne
témy, od figurálnych až po abstraktné. Viaceré z diel získali vzácne ocenenia.
Dobrých dvadsať rokov sa už nezúčastňujem na súťažiach ani na tendroch. Keď som bol mladší, bral som
jednu cenu za druhou. Už ako študent som napríklad doniesol tri roky po sebe z Prahy prvú cenu z celoštátnej ŠVOČ-ky a v Bratislave –
 V palete vašej tvorby nechýba
christologická tematika. Kto/čo
vás najsilnejšie oslovil/o? Prinášajú tieto témy posun v hľadaní
aj vo sférach moderného sakrálneho umenia?
Ku christologickej tematike som
sa dostal cez hudbu. V polovici 80.
rokov minulého storočia som namaľoval cyklus obrazov venovaný
poľskému skladateľovi Krzysztofovi Pendereckému. Fascinovala ma
jeho Kozmogónia a najmä Lukášove
pašie. Boli to nejasné tmavé figúry
na tmavom pozadí. Veľa ľudí v tom
uvidelo príbeh Krista. Christologická tematika je silná, univerzálna,
večná. Kristov príbeh je pre ľudí
dotyk s absolútnom.
 Po desiatich rokoch od návštevy
Jána Pavla II. na Slovensku si pripomeňme pontifikálnu svätú omšu
v bratislavskej Petržalke (14. septembra 2003). Ste autorom diela
Povýšenie kríža – obrazu a sochy
ukrižovaného Krista, ktoré boli súčasťou liturgického priestoru. Ako
to všetko bolo?
Oslovil ma Marián Remenár, autor architektonického riešenia slávnostnej tribúny. Vedel, že sa touto
témou zaoberám roky, a poznal sochu Krista v Snine. Bol pri tom aj
hlavný koordinátor technicko-orga-
Svetozár IlavSký
sa venuje maľ be, sochárstvu,
kresbe a grafike. Sochy, ktoré
vytvorí, umeleckým grifom
zakomponuje do architektúry či
exteriéru. Jeho diela sú zastúpené
v Slovenskej národnej galérii,
Galérii mesta Bratislavy, Múzeu
moderného umenia Danubiana,
tucson Museum of art v USa,
v európskom parlamente v Bruseli
a inde vo svete.
Štúdia Ukrižovaný, detail
nizačnej prípravy pápežskej návštevy Anton Šafárik. Pustil som sa do
roboty. Na všetko bolo málo peňazí
a niečo cez tri mesiace. Bolo to obrovské vypätie. Mal som troch pomocníkov a pracovali sme cez víkendy aj
po nociach ako v tranze. Robil som
to však rád. Vychádzal som z pápežskeho znaku: žltý kríž na modrom
podklade. Keďže celá slávnosť bola
v znamení Povýšenia Svätého kríža,
kde v rámci liturgie dominuje červená farba, musel som tonalitu modrej
aj žltej zosilniť. Urobil som veľký model 1 : 10, kde sa skúšali mnohé varianty. Tam vznikol nápad s pásom
modrého koberca, ktorý prechádzal
od hľadiska cez schodište, a obradným stolom až do podkladového obrazu, na ktorom bol kríž. Potom nasledovali kresby a štúdie samotnej
sochy Krista a napokon finálny model 1 : 4, ktorý som neskôr daroval
Kostolu sv. Michala v Cíferi. Kristus
nie je znázornený ako umierajúci,
naopak, hlavu má vztýčenú. Akoby
sa po svojej pozemskej skúsenosti
odovzdával svojmu nebeskému pokračovaniu.
‹
 Miestom vášho umeleckého bádania je ateliér v Cíferi. Prečo je
ateliér v obci pri Trnave lepší ako
v Bratislave – meste umelcov?
Ked som sa domestikoval v Cíferi,
mal som vyše tridsať rokov. Potreboval som sa stíšiť. Búrlivé roky, keď
je človeku dedina malá, som mal za
sebou. Navyše k Cíferu mám odmalička srdečný vzťah – chodieval som
sem na prázdniny k starým rodičom
z maminej strany. Keď sa pominuli
a vyvstala otázka, čo s domom, kúpil
som ho. Aj dedko si to želal. V roku
1998 som robil na hlavný oltár Kostola Povýšenia Svätého kríža v Snine
takmer päťmetrovú sochu Krista (celý oltár má vyše jedenásť metrov).
Prenajal som si vtedy chátrajúcu budovu bývalého cíferského kina Maják. Zmenšenú verziu tejto sochy
som potom daroval tunajšiemu Kostolu sv. Michala. Vernisáže a kultúrno-spoločenské „natriasanie“ mi nechýbajú. Za človeka musí hovoriť
jeho robota.
na domácej pôde mi to potom zakázali vystaviť. Dodnes neviem, koho
som tým naštval. V športe zabehnete čas a vyhráte. V umení je to diskutabilné.
Na snímke hore: Ján Pavol II. počas svätej omše v Bratislave-Petržalke v roku
2003. Na snímke dole: sochár počas tvorby, v ktorej má blízko k zakladateľovi modernej grafiky kolomanovi Sokolovi.
SNíMky: archív –SI–
 Časový tlak na tvorbu sochy Ukri-
žovaného sa prelínal s eufóriou
z privítania pápeža Jána Pavla II.
ako vzácnej osobnosti. Keď zavítal
do našej vlasti, jeho tvár zrkadila
trpiteľský výraz pre vážny zdravotný stav. Ako ste to prežívali?
Pravdupovediac, po narodení môjho syna Jána Jakuba to bol asi najsilnejší zážitok v živote. Ján Pavol II.
mal už podlomené zdravie, ťažko
rozprával a bolo vidieť, aký je vyčerpaný, ale možno aj preto táto chvíľa dostávala nadpozemský rozmer.
Obrovská charizma a sila jeho osobnosti akoby priklincovali tie tisíce
ľudí k zemi... a sedí pod mojou sochou... fotografie priniesli všetky
svetové noviny, vysielali to všetky
svetové televízie. Ešte dnes mám
z toho husiu kožu. Vtedy si človek
uvedomí, že toto už nie je súkromný zážitok, akokoľvek silný, ale že
som mal tú česť či šťastie podieľať sa
na niečom, čo nás presahuje. 
‹
Marta MaJerčáková
katolícke noviny i 3. 11. 2013
tridsiata Prvá nedeĽa v cezročnom období
22 | deŤom
Ahoj, kamaráti
– Dobromilka, zdá sa mi to alebo zle vidím?
Je tu akosi tmavo.
– Veď máš svoju baterku, Svetlúšik!
– No hej, ale tá akosi nestačí.
– To bude tým, Svetlúšik, že naša zemeguľa
je teraz na svojej dráhe okolo Slnka vo vzdialenom kúte elipsy. A ešte k tomu je Zem naklonená tak, že práve v tomto období má naša krajina menej slnečných lúčov, a teda dlhé
noci.
– Dobromilka, ty sa v tom vesmíre akosi vyznáš! Tak čo navrhuješ?
– Keď chýbajú slnečné lúče, posvietime si
inak, ☺!
Meno Klára znamená jasná, svetlá. Svätá Klára
z Assisi vo svojom skromnom živote priniesla mnoho svetla každému, s kým sa stretla. Jej viera
a láska k Bohu svietia i dnes.
* Tu si napíš alebo si nakresli na osobitný papier svojho obľúbeného svätca. Čo v jeho živote obdivuješ, v čom pre teba „svieti“?
Svetlo na dobrú noc
Súrodenci Kubko, Jonatán,
Johanka a Jordanka sa
večer modlia s rodičmi
pri sviečke.
Dohodnú sa,
kto ju zapáli.
A kto sviecu po modlitbe zhasne? To je jasné, najrýchlejšie k svieci pricupká najmladšia Jordanka. Ježiš je Svet lom sveta – to ti pripomína svieca pri modlitbe.
Moja svieca
Svetlo nádeje
Svätožiara
Krásna žiara symbolizuje svätosť. Určite si ju
videl – okolo hlavy svätcov namaľovaných na
stenách kostola alebo vo svojej obrázkovej
Biblii.
Ale videl si ju naozaj? Aj medzi nami sú ľudia, ktorých čisté srdce, skutky lásky a úsmev
žiaria ako svätožiara.
Na sviatok Všetkých svätých si pripomíname
i to, že aj my sa máme stať svätými. A žiariť, vyžarovať zo
svojho vnútra svetlo Ježiša.
Hneď po sviatku Všetkých svätých slávime Spomienku na všetkých verných zosnulých. Tento
deň voláme aj Dušičky, lebo si pripomíname duše tých, ktorí sú vo večnosti. A to je čas, keď sa
cintoríny rozsvietia svetlom sviec. Pripomínajú
nám nádej, že im svojou modlitbou môžeme dopomôcť dosiahnuť nebo a tam sa s nimi stretnúť.
[email protected]
 Pripravuje: martina Jokelová-Ťuchová
 ilustrácie: Ľuba suchalová
 ilustračné snímky: isifa, isifa/thinkstockPhotos
Vlastnú sviecu si môžeš
vyrobiť z keramického
črepníka, ktorému na
dne upcháš dierky. Pomaľuj ho disperznou farbou (alebo s pomocou rodičov použi trblietavé
zlaté, strieborné spreje),
vyzdob podľa svojej fantázie. Do črepníka vlož
knôt (alebo aj viac, ak
máš veľký črepník). Aby knôt stál rovno, zaves
jeho vrchnú časť na drôtik alebo na paličku, ktorú položíš cez okraje črepníka. Popros rodičov,
aby vo vodnom kúpeli roztopili lupienky parafínu (alebo zvyšky starých sviec), a vlejte tekutinu do črepníka. Keď parafín stuhne, odstrihni vytŕčajúce knôtiky od paličky. Ak chceš, aby
svieca voňala, nakvapkaj do horúceho parafínu
pár kvapiek éterického oleja. Nezabudni nám
poslať fotku svojej sviece!
Tak čo, kamaráti?
Už viete, čím môžete doplniť trochu svetla,
ktoré nám v jesenných
a zimných dňoch chýba?
Správne – žiarou svojho vnútra,
svetlom modlitby.
Budeme vám v tom držať palce, ☺!
a
KAtOlÍCKE NOVINy | 3. 11. 2013
www.KAtOlICKENOVINy.SK
OZNAMy / OSEMSMEROVKA | 23
OZNAMy
– KRÍŽOVÁ CEStA
Pútnické bratstvo – sprevádzajúci
s podporou bratislavskej arcidiecézy pozýva na pravidelnú krížovú
cestu na bratislavskú kalváriu, ktorá sa koná vždy v nedeľu po prvom
piatku v mesiaci. stretnutie sa začína o 15.30 pod lesom Za sokolovňou, svätá omša na kalvárii sa slávi o 17.00. viac informácií na stránke
www.sprevadzajuci.sk. MARIÁN ORAVEC
– FEStIVAl RuŽINOw
Pozývame 4. – 17. novembra do
divadla pod kostolom v bratislave-ružinove na nový kresťanský
Festival ružinow. Program – 4. novembra: 19.00 otvorenie festivalu,
vernisáž; 5. novembra – 19.00 Chránené územia (divadlo z pasáže – súbor hendikepovaných z banskej bystrice); 6. novembra – 19.00 Slepá
dôvera (dokument o nevidiacom jurajovi Prágerovi, ktorý zdolal mont
blanc); 7. novembra – 19.00 Hriech
(divadlo na zastávke hrá j. G. tajovského); 8. novembra – 19.00 confessions of a card swindler (one man
show poľského kúzelníka kamila
balahouana); 9. novembra – 9.00 –
12.00 iluzionistický a výtvarný
workshop, 17.30 Sluha dvoch pánov
(divadlo christoffer), 19.00 koncert kapiel Frequency, Zari & the
band, konečná verzia; 10. novembra – 19.00 hudobno-poetický recitál mariána Geišberga a skupiny
umk; 12. novembra – 19.00 diskusia Prečo stále nie sme šťastní? (hostia
milan bubák, vladimír krčméry,
daniel Pastirčák, Gabriel martinický); 13. novembra – 19.00 Zázračné
dieťa (divadlo bez domova s hercami bez domova); 14. novembra –
19.00 ružinov vtedy a teraz (diskusia s dušanom Pekárom, P. augustínom slaninkom), 20.00 predstavenie divadla diko s nepočujúcimi
umelcami; 16. novembra – 9.00 –
12.00 blší trh (vlastné výrobky a veci), 18.00 divadelné predstavenia
základných umeleckých škôl, 18.00
tanečný večer s lektorom; 17. novembra – 15.00 divadielňa, 17.00
Ružencové sonáty od Franza bibera.
lístky si môžete zakúpiť v Predajni sv. vincenta na tomášikovej 8
v bratislave alebo si ich môžete rezervovať na internetovej stránke
www.divadlopodkostolom.sk.
RICHARD BEDNÁR
– uZDRAVENIE PO POtRAtE
diecézne pastoračné centrum pre
rodinu banskobystrickej diecézy
pripravuje 29. novembra – 1. decembra stretnutie pre ženy a mužov
po potrate v lúčkach pri kremnici
podľa metodiky ráchelina vinica
od psychologičky theresy burkovej z usa. táto duchovná služba
vnútorného uzdravenia a zmierenia
je určená pre matky, otcov, starých
rodičov a zdravotníkov. viac na
http://rachel.rodinabb.sk.
ZuZANA JuHANIAKOVÁ
JuBIlEÁ KňAZOV
 Vdp. Mgr. Ivan Ďuriš, na misiách u sestier matky terezy, sa
10. novembra dožíva 50 rokov.
 Mons. Dr. h. c. Ján Hirka, emeritný biskup, sa 16. novembra
dožíva 90 rokov.
 Vdp. Mgr. Mikuláš Sabo,
správca farnosti v Gbelciach, sa
10. novembra dožíva 65 rokov.
– DuCHOVNé CVIČENIA
V tAtRÁCH
Združenie Faustínum pozýva 15.
– 17. novembra na duchovné cvičenia formou lectio divina do charitného domova v dolnom smokovci
na tému Autentické milosrdenstvo vo
vzťahoch (vladimír Peklanský sac,
clareta Fečová kmbm). Prihlasovanie na 0949/531926, kosice@
milosrdenstvo.sk.
JuBIlANtOM ŽElÁME
HOJNOSť BOŽIEHO POŽEHNANIA.
(SPRACOVANé PODĽA PODKlADOV Z BÚ)
NOVé HROBy
FAuStIA SZABOVÁ KMBM
– FEStIVAl SlOBODy
ústav pamäti národa pozýva na tretí ročník Festivalu slobody. týždenný festival pripomína a analyzuje
obdobie neslobody na slovensku.
uskutoční sa v dňoch 12. – 17. novembra a prinesie množstvo zaujímavých filmov, diskusií, otvorenie
múzea 17. novembra či oceňovanie
osobností, ktoré sa podieľali na boji proti totalite. viac na stránke
www.festivalslobody.sk
 Mons. Štefan Morovics, kňaz
bratislavskej arcidiecézy, zomrel
27. septembra v 85. roku života
a v 62. roku kňazskej služby.
svätú omšu odslúžil 2. októbra
bratislavský arcibiskup metropolita stanislav Zvolenský v katedrále sv. martina v bratislave.
Pohrebné obrady sa konali
v kostole v báči, kde zosnulý
kňaz dlhoročne pôsobil. Pochovali ho na miestnom cintoríne.
NECH ODPOČÍVA V POKOJI!
SlAVOMÍR ZREBNÝ
OSEMSMEROVKA
P
S
V
ä
T
é
P
í
S
M O D
E
Po vyškrtaní týchto slov zostane 27 písmen, ktoré tvoria tajničku.
E
A
L
I
C
í
N
T
O
B
O
R
H N
U
P
E
O
E
A
L
R
E
B
ľ
T
A
A
CH P
A
Y
V
R
E
T
R
E
M C
P
J
anjel, berla, betlehem, aPoštol, dobrota, ePakta, ePištola,
eucharistia, evanjelium, hrob, charita, koPija, kraje,
matka, miera, model, more, obeta, oPona, Palica, Perla,
Pokora, Pokladnica, Pokušenie, Premenenie, robotníci,
ruŽenec, slovo, sväté Písmo, svedomie, sPasiteľ, tešiteľ,
tiara, toliar, túŽba, viera, vládca, Žalm
AutORKA: MÁRIA ANDREJČÁKOVÁ
SPRáVNE ZNENIE TAJNIčKY POšLITE NAJNESKÔR DO PONDELKA 11. NOVEMBRA NA ADRESU
REDAKCIE: P. O. BOX 9, 810 01 BRATISLAVA 11, E-MAIL: [email protected]
DOKONčENIE TAJNIčKY KRíŽOVKY V KN 41 ZNELO: SVET TI NEMÔŽE PONúKNUť, čO SI DOň
NEVlOŽIl.
KNIHY Z KRESťANSKÝCH VYDAVATEľSTIEV ZíSKAVAJú TíTO TRAJA SPRáVNI LúšTITELIA: ANNA
lAŠČEKOVÁ Z HVOZDNICE, JOZEF SKONC Z TULčíKA, MÁRIA PAČENOVSKÁ Z KOšíC.
REDAKCIA
L
A
A
O
K
á
O
A
O
T
š
D
B
O
I
R
L
R
K
T
S
T
I
L
á M
E
š
P
I
I
R
I
L
A
S
O
L
U
I
T
T
O
S
C
E
E
T
A
V
V
I
N
E
L
O
K
T
A
J
á
P
A
D
L
E
š
R
E
L
U
I
N
A
S
R
V
E
N
I
D
A
H
I
š
A
O
R
O
E
J
E
T
I
č
O
E
A
E
R
P
K
N N M
E
é
ú
C
H M R
N
A
O O
A
E
ľ
M
L
A
Ž
A
Ž
I
I
P
I
V
R
U
Ž
E
N
E
C
B
V
O
E
T
E
P
I
š
T
O
L
A
K
T
A M A
KatoLícKe novinY i 3. 11. 2013
tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období
24 | s dostojevsKým za boŽím hLasom
Zápisky z mŕtveho domu
Ako som už povedal, napokon som sa vžil do
svojho postavenia v trestnici. Ale to „napokon“
som docielil veľmi ťažko a bolestne, príliš pomaličky. Potreboval som na to v podstate skoro rok, a bol to najťažší rok môjho života. Preto mi aj tak presne utkvel v pamäti. Tuším, že
si všetky hodiny tohto roku pamätám presne
tak, ako šli za sebou. Hovoril som tiež, že ani
iní trestanci nemohli privyknúť na tento život. Pamätám sa, ako som v ten prvý rok často rozmýšľal: „Čo oni, ako to znášajú? Že by
ozaj boli spokojní?“ Tieto otázky ma veľmi zaujímali. Spomenul som už, že všetci trestanci
žili tak, akoby tu neboli doma, ale v nejakom
zájazdnom hostinci, kdesi na ceste, na nejakej
zastávke. Aj takí ľudia, ktorých vypovedali sem
na celý život, boli nespokojní alebo sa im cnelo a určite každý z nich rojčil v duchu o niečom
skoro nemožnom. Tento večný nepokoj, síce tichý, ale neviditeľný; tá divná horúčkovitosť
a netrpezlivosť, s akou vše mimovoľne prepukli na povrch nádeje, niekedy také neopodstatnené, že pripomínali skôr blúznenie, a čo prekvapovalo najviac, zahniezďovali sa často
v zdanlivo najpraktickejších hlavách – toto
všetko dostávalo špeciálny vzhľad a dávalo ráz
tomuto miestu, ba dalo by sa vlastne povedať,
že to boli jeho najcharakteristickejšie črty. Človek vycítil takmer na prvý pohľad, že to nejestvuje nikde inde, iba v trestnici. Tu boli všetci
rojkovia, až to bilo do očí. A čo pôsobilo ešte
smutnejšie – rojčivosť dodávala väčšine trestancov akýsi pochmúrny a zasmušilý, nezdravý vzhľad. Trestanci boli zväčša mlčanliví
a zlostní až do nenávistníctva, neradi prejavovali svoje nádeje. Prostoduchosť a úprimnosť
zavrhovali. Čím nesplniteľnejšie boli rojkove nádeje a čím väčšmi si uvedomoval ich nesplniteľnosť, tým hlavatejšie a hanblivejšie ich tajil
vo svojom vnútri, no vzdať sa ich nevládal.
V ruskej povahe je toľko pozitívneho, toľko
triezvosti v názoroch a toľko sebairónie...
A možno práve pre tú ustavičnú skrývanú nespokojnosť so sebou boli títo ľudia natoľko netrpezliví v každodennom vzájomnom styku,
natoľko neznášanliví a výsmešní voči sebe.
A keď sa napríklad niektorý naivnejší a netrpezlivejší z nich preriekol a vyslovil nahlas to, čo
si v duchu všetci mysleli, keď sa dal uniesť
snom a nádejami, naskutku mu skočili do reči, hrubo ho zahriakli, vysmiali ho; zdá sa mi
však, že najviac kričali práve tí, ktorí vo svojich
snoch a nádejach zašli azda najďalej. Na naivných a prostých ľudí, ako som už povedal, hľadeli u nás všeobecne ako na najväčších hlupá-
kov a správali sa k nám pohrdlivo. Každý bol
taký namosúrený a namyslený, že človekom
dobrým alebo takým, čo nepoznal namyslenosť, začal pohŕdať. Okrem týchto naivných
a prostoduchých tárajov všetci ostatní, teda tí
mlčanliví, delili sa na dobrých a zlých, na zamračených a veselých. Zamračených a zlostných bolo nepomerne viac; a keď niektorí z nich
boli od prírody zhovorčiví, boli to vždy zlojazyční klebetníci a nebezpeční závistlivci. Do
všetkého sa starali, avšak vlastnú dušu, vlastné tajomstvá neprezradili pred nikým. Nebolo to v móde, nepatrilo sa to. Tí dobrí – veľmi
malá hŕstka – boli tichí, mlčky dusili v sebe
svoje túžby a prirodzene, boli náchylnejší dúfať a veriť vo svoje nádeje ako tí zamračení. No
v trestnici bola tuším ešte aj skupinka absolútnych zúfalcov. Sem patril napríklad aj starec zo starodubských kláštorných osád; takýchto však bolo veľmi málo. Starec bol navonok
pokojný (už som o ňom hovoril), ale podľa určitých známok som dospel k názoru, že je
v hroznom duševnom stave. Ešteže mal svoje
útočište, svoje východisko: modlitbu a mučeníctvo. Trestanec, ktorý toľko čítal Bibliu, až sa
pomiatol, patril tiež k tým zúfalcom, ktorí stratili poslednú nádej; ale pretože celkom bez nádeje sa nedá žiť, našiel si východisko – bolo to
dobrovoľné a, dalo by sa povedať, vyumelkované mučeníctvo. Vyhlásil, že zaútočil na majora bez zloby, jedine preto, aby mohol podstúpiť muky. Ktovie, aký psychologický proces sa
odohral vtedy v jeho duši! Nieto živého človeka, čo by žil bez nejakého cieľa a bez toho, že
by sa oň usiloval. Keď človek stratí cieľ a nádej,
od zármutku sa často stane z neho netvor...
Cieľom všetkých nás bola sloboda a prepustenie z katorgy.
Ja sa tu teraz usilujem roztriediť celú našu
trestnicu do určitých skupín; ale dá sa to? (...)
Ako som sa čiastočne už zmienil, na začiatku katorgy som nevedel a nemohol vniknúť
do hlbín tohto života, a preto ma všetky jeho
vonkajšie prejavy trápili nevýslovnou clivotou.
Niekedy som jednoducho začínal nenávidieť
týchto trpiteľov, takých istých, ako som bol ja.
Dokonca som im závidel a reptal som na osud.
Závidel som im to, že sú predsa len medzi svojimi, v rovnocennej spoločnosti, rozumejú si navzájom, aj keď sa im všetkým vlastne práve tak
ako mne zunovala a sprotivila táto družnosť
pod prútom a korbáčom, toto násilné spoločenstvo, každý len kamsi bočí pohľadom. Znova opakujem, závisť, ktorá sa ma zmocňovala
vo chvíľach hnevu, mala svoj zákonitý pod-
klad. Skutočne je nepravdivé tvrdenie, že šľachticovi, vzdelancovi a tak ďalej, je v našich trestniciach a žalároch rovnako ťažko ako každému
sedliakovi. Viem o tom, počul som tento názor v poslednom čase, čítal som o tom. Základ
tejto myšlienky je správny, humánny. Všetci
sme ľudia, každý je človek. Lenže je to myšlienka príliš abstraktná. Neberie do úvahy veľmi
mnoho okolností praktického rázu, ktoré nemožno pochopiť inak, iba v skutočnosti. Nehovorím to preto, že by šľachtic a vzdelanec
citlivejšie, bolestnejšie vnímal, že by bol duševne rozvinutejší. Dušu a jej rozvinutosť ťažko uviesť na spoločného menovateľa. Ani len
vzdelanie ako také nie je v tomto prípade meradlom. Ja sám môžem dosvedčiť, že aj v najnevzdelanejšej, najzdeptanejšej spoločnosti,
medzi tými trpiteľmi, stretol som sa s črtami
veľmi rozvinutého citového života. Poznal si
v trestnici zavše človeka niekoľko rokov, myslel si si o ňom, že je to zver, a nie človek, opovrhoval si ním. A zrazu príde náhodná chvíľa,
kedy sa jeho duša mimovoľne prederie na povrch a odhalí sa vám v nej také bohatstvo, city, srdce, také nádherné pochopenie pre vlastné i cudzie utrpenie, že máte dojem, akoby sa
vám zrazu otvorili oči, a v prvej chvíli priam
neveríte vlastným očiam a ušiam. A býva to aj
naopak: vzdelanosť sa spája niekedy s takou
beštialitou, s takým cynizmom, až sa vám to bridí, a čo akí dobrí a zaujatí by ste boli, nenájdete vo svojom srdci ani odpustenie, ani ospravedlnenie.
z KnihY F. m. dostojevsKÉho
ZÁPISKY Z MŔTVEHO DOMU
bratisLava: iKar, 2003
preLoŽiLa: marta LičKová
iLUstrácia: zUzana KUcirKová
KATOLÍCKE NOVINy | 3. 11. 2013
www.KATOLICKENOVINy.SK
PROgRAmy | 25
RáDIO LUmEN
TV LUx
RTVS – STV
– výber z programov
– výber z programov televízie
hľad katolíckych periodík (P). 20.15 Čaviareň. „Prachy, peňáze, lóve, zlaťáky...“
– programová ponuka
PONDELOK 4. 11. – 16.00 Fuja-
NEDEĽA 3. 11. – STV 1 11.05 Slo-
NEDEĽA 3. 11. –
7.25 Klbko (P).
ŠTVRTOK 7. 11. – 8.40 Matka všet-
rôčka moja. Hontianski citaristi zo Sazdíc.
vensko v obrazoch. 11.25 Svet v obrazoch.
7.45 Hermie a priatelia. (P). 8.20 Effeta (Lk
kých nás. 9.10 Medzi nebom a zemou.
Výber z tvorby A. Norstogu. 20.30 Štu-
15.10 Zemianska česť. Filmová historická
19, 1 – 10). 8.45 Rehoľná abeceda. 9.00 Ar-
10.30 Univerzita tretieho veku. Eucharis-
dentské šapito. Akadem 2013 v Ružomber-
satira podľa diela J. Kalinčiaka. STV 2 13.45
chijerejská svätá liturgia (P). 12.25 U Pav-
tia. 11.20 Katechéza. 11.35 Rehoľná abe-
ku. Hostia V. Hubová a R. Slotka.
Orientácie. 14.15 Slovo.
UTOROK 5. 11. – 11.10 Občan. Voľby
la. 13.50 Zlatá niť viery na Britských os-
ceda. 12.25 Brazília. Vodopády Iguaçu.
trovoch. Od mučeníkov reformácie po
13.55 Katechéza. 14.20 Môj názor. 14.35
Správy zo Svätej zeme. 15.35 U Nikodéma.
do vyšších územných celkov. 20.30 Duchov-
PONDELOK 4. 11. – STV 2 22.05
novodobých pútnikov (3). 14.20 Festrom.
ný obzor. Náuka oodpustkoch. Hosť A.Adam.
O bohoch a ľuďoch. Film.
15.25 Kardinál Jozef Tomko. 16.25 Effeta
16.55 Octava dies. 17.30 Doma je doma
(Lk 19, 1 – 10). 17.15 Godzone magazín.
z Prešova (P). 19.25 Cena človeka (Talian-
STREDA 6. 11. –
11.10 Rozhovor
týždňa. 20.30 Lupa. RKF Podbiel. 22.00 Po-
UTOROK 5. 11. –
hoda s klasikou. V duchu tvorby C. Mon-
Orientácie.
STV 2 15.35
teverdiho a G. Verdiho.
ŠTVRTOK 7. 11. – 20.30 História
STREDA 6. 11. – STV 1 20.20 Liga
a my. Páter Mikuláš Lexmann. Hosť
majstrov.
17.45 Hermie a priatelia. 18.15 Klbko. 18.40
sko) (P). 20.00 Krátke správy (P). 20.15
Spojení oceánom (P). 19.10 Katechéza (P).
Adorácia (P). 21.10 Lectio divina. Obnov-
19.30 Brazília. Vodopády Iguaçu. 20.25
me našu vieru a mravnosť (10) (P).
Medzi nebom a zemou.
PIATOK 8. 11. –
PONDELOK 4. 11. –
D. R. Letz.
7.40 Do-
8.40 Brainwash-
ing – vymývanie mozgov. 9.10 Lectio divi-
PIATOK 8. 11. – 5.30 Choďte a hlá-
ŠTVRTOK 7. 11. – STV 1 21.15 Re-
ma je doma z Prešova. 8.40 Anjeli (Juho-
na. Obnovme našu vieru a mravnosť (10).
sajte. 16.00 Výber z pápežských encyklík
portéri. Publicistika. STV 2 20.45 Liga maj-
africká republika). 9.10 Lectio divina. Ob-
10.35 U Nikodéma. 12.25 Spojení oceá-
(R). 16.30 Vyznania. 20.30 ÚV hovor. Vybra-
strov.
né rozsudky o úspechoch spotrebiteľov
novme našu vieru a mravnosť (9). 10.30
nom. 13.55 Prehľad katolíckych periodík.
Godzone magazín. 11.00 Luxáreň. 11.30
14.00 Octava dies. 15.30 Ruženec z Lúrd.
pred súdmi. Hosť P. Straka.
PIATOK 8. 11. – STV 2 22.05 Bitka
Svätá omša za zosnulých biskupov a kar-
16.15 Univerzita tretieho veku. Eucharis-
SOBOTA 9. 11. –
o Hadithu. Film. 23.40 Bratislavské jazzo-
dinálov (P). 13.00 Doma je doma z Ban-
tia. 17.30 Aids, kondómy a Katolícka cirkev
vé dni 2012.
skej Bystrice. 13.55 Lajf. stroMY. 15.30
(P). 19.30 Brazília. Pantanal (P). 20.00
Ruženec z Lúrd (P). 16.15 Univerzita tre-
Spravodajský súhrn (P). 20.25 Effeta (Lk 20,
8.30 Lupa (R).
10.00 Viera do vrecka. Peniaze v rukách
kresťana (3). Hosť J. Košturiak. 11.50 Naše zvony a ich zvonári. Zvony zo Spišskej
NEDEĽA 10. 11. – STV 1 11.05 Slo-
tieho veku. Eucharistia (P). 17.00 Správy
27 – 38) (P). 21.55 Ján XXIII. Láskavý pá-
Kapituly. 13.00 Zaostrené. 19.00 Ruženec
vensko v obrazoch. 11.25 Svet v obrazoch.
zo Svätej zeme (P). 17.30 Doma je do-
pež. Film (P).
pre Slovensko. 20.30 Od ucha k duchu. Ro-
STV 2 10.15 Orientácie. 10.45 Slovo.
ma. Silvester Krčméry (P). 19.20 Octava
dina. Hostia A. Záborská, V. Záborský, T. Len-
dies (P). 19.50 Pozvánka (P). 20.00 Krát-
SOBOTA 9. 11. –
czová, M. Valábek.
ke správy (P). 20.10 Môj názor (P). 20.30
a priatelia. 8.20 Klbko. 8.35 Medzi nebom
NEDEĽA 10. 11. – 10.00 V sile Slova.
RTVS – SRO
Evanjelium v živote dnešného človeka. 10.30
Výber z pápežských encyklík. Encyklika Be-
7.50 Hermie
U Nikodéma (P). 21.55 Kardinál Jozef
a zemou. 9.20 Aids, kondómy a Katolícka
Tomko.
cirkev. 10.20 Čaviareň. „Prachy, peňáze,
– náboženské vysielanie
lóve, zlaťáky...“ 11.45 Závislosti. Hľadal
UTOROK 5. 11. –
nedikta XVI. Caritas in veritate. 13.00 Literár-
8.40 Brazília.
som slobodu. 12.25 Generálna audiencia.
Vodopády Iguaçu. 9.10 Správy zo Svätej
14.30 Brainwashing – vymývanie mozgov.
na kaviareň. Klasici a majstri českej poézie.
NEDEĽA 3. 11. – Rádio Slovensko
14.00 Rozhlasová hra. Jesenné slnko. 15.30
5.05 a 22.17 Spravodajstvo Rádia Vatikán.
zeme. 9.30 Zlatá niť viery na Britských os-
15.50 Vnútorné uzdravenie (10). 17.20 Hu-
Svetlo nádeje. Medzinárodný festival duchov-
6.14 Zamyslenie na dnešný deň. 21.05 Ces-
trovoch. Od mučeníkov reformácie po no-
dobné pódium (P). 18.00 Luxáreň. 18.40.
nej piesne vo Vranove-Čemernom má 10-
ty. Kresťanský magazín. Rádio Slovensko,
vodobých pútnikov (3). 10.30 Medzi ne-
Ruženec z Lúrd. 19.10 Rehoľná abeceda.
-ročnú tradíciu. 21.00 Karmel. Teen Star Pro-
Rádio Regina 9.05 Kresťanská nedeľa. Svä-
bom a zemou. 11.15 Octava dies. 11.40 Môj
19.25 Effeta (Lk 20, 27 – 38). 20.25 Ján XXIII.
– Láskavý pápež. Film. 22.55 Adorácia.
gram – výchova k láske; alternatíva k nevhodnej
tá omša z Katedrály sv. Františka Xaverské-
názor. 12.25 Festrom. 13.55 Hudobné pó-
sexuálnej výchove pretláčanej na školách.
ho v Banskej Bystrici. Rádio Regina 7.50
dium. 14.35 Peter medzi nami (P). 15.30
Z duše. 17.05 Viera v živote. Rádio Devín
Ruženec z Lúrd (P). 16.15 Spojení oceá-
NEDEĽA 10. 11. – 7.25 Klbko (P).
Rubriky: Pi 10.30 Ako Katolícka cirkev bu-
7.00 Slovo pre veriacich i neveriacich.
nom. 16.45 Katechéza. 17.10 Rehoľná abe-
7.45 Hermie a priatelia. (P). 8.20 Effeta (Lk
ceda (P). 17.30 Doma je doma. Dobrá no-
20, 27 – 38). 8.45 Luxáreň. 9.15 Cena člo-
vina (P). 18.40 Ruženec z Lúrd. 19.30
veka (Taliansko). 10.30 Svätá omša z Bra-
Matka všetkých nás (P). 20.00 Krátke sprá-
tislavy (P). 12.25 U Nikodéma. 13.50 Mat-
vy (P). 20.10 Vnútorné uzdravenie (10)
ka všetkých nás. 14.20 Brainwashing –
dovala západnú civilizáciu. Po 11.10 Zaostrené (R). Ut 11.10 Občan. St 11.10 Rozhovor
UTOROK 5. 11. –
týždňa. Št 11.10 S ružencom na perách. Pi
21.00 Viera v živote (R).
Rádio Regina
11.10 Duchovný rozhovor. Po – Pi 13.15 Z politiky a spoločnosti. Po – Pi 13.30 Rádiore-
SOBOTA 9. 11. – Rádio Slovensko
(P). 21.10 Závislosti. Hľadal som slobo-
vymývanie mozgov. 15.25 Aids, kondómy
lax. Po 14.15 Povedz mi, čo čítaš, a ja ti po-
5.05 Ekuména vo svete. 6.14 Zamyslenie na
du (P).
a Katolícka cirkev. 16.25 Effeta (Lk 20, 27
viem, kto si. Ut 14.15 Z Božej lekárne. St
dnešný deň. 22.17 Ekuména vo svete (R).
– 38). 17.15 Poltón magazín (P). 17.45 Her-
STREDA 6. 11. – 8.40 Spojení oceá-
14.15 Poradňa lekára Miku. Št 14.15 Misio-
mie a priatelia. 18.15 Klbko. 18.40 Vlastná
nár dnešnej doby. Pi 14.15 Naše zvony a ich
NEDEĽA 10. 11. – Rádio Sloven-
nom. 9.10 Univerzita tretieho veku. Eu-
cesta. 19.10 Katechéza (P). 19.30 Brazí-
zvonári. Po 14.30 Farmársky klub. Ut 14.30
sko 5.05 a 22.17 Spravodajstvo Rádia Va-
charistia. 10.15 Generálna audiencia (P).
lia. Pantanal. 20.25 Medzi nebom a zemou (P).
Čo vás páli? St 14.30 Zdravotníctvo. Št 14.30
tikán. 6.14 Zamyslenie na dnešný deň.
12.25 Anjeli (Juhoafrická republika). 13.55
Cestovanie. Pi 14.30 Rodina.
21.05 Cesty. Kresťanský magazín. Rádio
Vnútorné uzdravenie (10). 15.40 Medzi
Adresa: Rádio Lumen, s. r. o., Kapitulská 2,
Slovensko, Rádio Regina 9.05 Kresťanská
nebom a zemou. 16.20 Správy zo Svätej ze-
Pravidelné programy:
974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/4710810.
nedeľa. Svätá omša z Katedrály sv. Alžbe-
me. 16.40 Klbko. 16.55 Hermie a priatelia.
Svätá omša – denne okrem soboty o 7.00
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica,
ty v Košiciach. Rádio Regina 7.50 Z duše.
17.30 Doma je doma z Banskej Bystrice
Anjel Pána – denne o 12.00
č. účtu: 3098010859/0200 – len na finanč-
17.05 Viera v živote. Rádio Devín 7.00 Slo-
(P). 19.30 Brainwashing – vymývanie moz-
Božie milosrdenstvo – denne o 15.00
né dary.
vo pre veriacich i neveriacich.
gov (P). 20.00 Krátke správy (P). 20.10 Pre-
Rozprávočka – denne o 18.30
KATolíCKe NoVINY | 3. 11. 2013
TRIDSIATA PRVá NeDeľA V CeZRoČNoM oBDoBí
26 | INZeRCIA
RIADKoVá INZeRCIA
Cena riadkovej inzercie
Za riadkové inzeráty účtujeme pre občanov 0,20 € + 20 % DPH za obyčajné slovo,
0,40 € + 20% DPH za tučné slovo. Poplatok za uverejnenie ČB fotografie s rozmerom
23 x 27 mm je 4,48 € + 20 % DPH, farebné foto na požiadanie za 100% príplatok.
Fotografie po uverejnení vraciame. Príplatok za tenký rámik okolo riadkového inzerátu
je 1,99 € + 20 % DPH, za tučný alebo dvojitý 3,98 € + 20 % DPH. Pre organizácie
a súkromných podnikateľov účtujeme dvojnásobné sadzby a môžu použiť maximálne
250 slov. Pri inzerátoch na značku účtujeme manipulačný poplatok 2,20 € + 20 % DPH.
Peniaze neposielajte vopred, za uverejnenie inzerátu zaplatíte poštovou poukážkou,
ktorú Vám pošleme, bankovým prevodom alebo v hotovosti.
Ako podať inzerát a odpovedať naň
Ak chcete odpovedať na inzerát, obálku s odpoveďou označte číslom a značkou a pošlite ju na inzertné oddelenie KN. Adresy inzerentov nevydávame. Adresa na poštové
zásielky: Katolícke noviny – inzercia, P. o. Box 9, 810 01 Bratislava 11. Váš list odovzdáme
inzerentovi neotvorený. Neoznačené ponuky nemôžeme doručiť. odpovede prijímame
do 1 mesiaca od uverejnenia inzerátu. Inzeráty objednávajte poštou, e-mailom, faxom,
osobne najmenej 4 týždne pred žiadaným termínom uverejnenia. Telefonické
objednávky neprijímame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu, skrátenie alebo
neprijatie nevhodných inzerátov, ako aj na časový posun uverejnenia z kapacitných
dôvodov. Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov. Podrobnejšie informácie
o inzercii nájdete na www.katolickenoviny.sk.
¡ Krásnych 80 rokov života oslavuje
2. novembra 2013
naša mama a starká Božena Rusinová z Bobrovca. Za
lásku a obetavosť
Ti ďakuje a Božie
požehnanie vyprosuje syn s nevestou
a vnúčatami. (132732)
¡ Dňa 31. 10. 2013
sa dožil krásnych
90 rokov pán Jozef Benkovský zo
Slovenskej Novej
Vsi. Do ďalších rokov života mu veľa
zdravia a hojnosť
Božieho požehnania prajú dcéra
Anna a synovia Jozef a Viliam s rodinami.
(132630)
¡ Ďakujeme Pánu
BlAHoželáMe
¡ Dňa 1. novembra
2013 sa dožil požehnaných 60 rokov života náš bývalý duchovný otec
Mons. doc. ThDr.
Marián Čižmár,
PhD., ktorý pôsobil
v našej farnosti v rokoch 2005 – 2013.
Milý duchovný otec, pri tejto príležitosti
Vám v modlitbách vyprosujeme od nebeského Otca požehnanie, zdravie, hojnosť
Božích milostí, silu Ducha Svätého a ochranu Panny Márie. S úctou a láskou na Vás
spomínajú Vaši bývalí farníci z Ptičieho.
(132554)
¡ Dňa 2. 11. 2013
oslavuje požehnané 65. narodeniny
duchovný otec honorárny dekan vdp.
Jozef Čičmanec vo
farnosti Brodno.
Drahý duchovný
otec, pri príležitosti
životného jubilea
Vám blahoželáme a vrúcne ďakujeme za
Vašu obetavú pastoračnú službu v našej
farnosti Belá, kde ste pôsobili 12 rokov. Vmodlitbách Vám vyprosujeme veľa zdravia, hojnosť Božích milostí, dary Ducha Svätého
a od našej nebeskej Matky Panny Márie stálu
ochranu a pomoc. To Vám zo srdca želajú
Vaši bývalí farníci z Belej pri Varíne. (132572)
¡ Ďakujeme Pánu
Bohu za požehnaných 80 rokov života, ktorých sa dňa
29. októbra 2013
dožila naša drahá
mamička, babka
a prababka oľga
Pšenková z Krásna
pri Partizánskom.
Za lásku, starostlivosť a obetavosť Ti ďakujú
a do ďalších rokov veľa zdravia, Božieho
požehnania vyprosujú syn a dcéry s rodinami. Pravnúčatá Nikolka a Oliverko Ťa
(132653)
bozkávajú.
¡ Krásnych a požehnaných 70 rokov života
sa 30. októbra 2013 dožil náš kmotor
a krstný otec Ing. Mikuláš Marton, rodák
z Krásnej nad Hornádom. Kmotrovci Klikovci Ti do ďalších rokov želajú pevné zdravie, hojné Božie požehnanie a ešte veľa
šťastných chvíľ medzi nami. Prajeme Ti,
milý jubilant, aby si jeseň svojho života
prežil v láske a pokoji v kruhu svojich najbližších, ktorým lásku, starostlivosť a obetavosť plným priehrštím rozdávaš. K blahoželaniu sa pripájajú krstní synovia
(132631)
Jaroslav a Jozef s rodinami.
¡ Požehnaných
98 rokov sa dožíva dňa 6. 11. 2013
naša drahá mama, babka a prababička Margita
Slanináková zo
Skalitého, rodáčka z Nedašoviec.
Pri tejto príležitosti jej blahoželáme a prajeme pevné zdravie
tela i duše, veľa Božích milostí a ochranu
nebeskej Matky. Deti Ivan, Margita a Eva
s rodinami.
(132622)
¡ Dňa 23. októbra sa pani Mária Šestáková
z lehoty pod Vtáčnikom dožila krásneho
životného jubilea. Pri tejto príležitosti Ti
chceme, drahá mamička, vyprosiť od dobrotivého Pána Boha ešte veľa požehnaných
rokov života a zároveň sa poďakovať za
Tvoju lásku, celoživotnú obetavosť a modlitby, ktorými nás stále sprevádzaš. Syn Milan s rodinou, syn Cyril, kňaz, celá ostatná
rodina, susedky a priateľky z modlitbového
(132722)
spoločenstva.
¡ 50 rokov spoločne životom kráčajú
a zlatú svadbu 9. novembra oslávia manželia Zdenka a Michal Gažovci z Hornej
Krupej. Ku krásnemu výročiu sobáša im
srdečne blahoželajú a do ďalších spoločných rokov života veľa zdravia, Božieho požehnania a ochranu Panny Márie vyprosujú: dcéra Blanka s manželom
Miroslavom, syn František s manželkou
Júliou a vnúčatá Matej, Veronika, Monika
a Soňa.
(132639)
Bohu za požehnaných 88 rokov života, ktorých sa
dňa 6. 11. 2013 dožíva naša mamička, babka a prababka Irena
Šabíková z Červeného Hrádku.
K týmto krásnym narodeninám jej aj touto
cestou blahoželajú a do ďalších rokov
zdravie, pokoj a Božie požehnanie vyprosujú deti s rodinami.
(132727)
¡ Dňa 30. 10. 2013
sa dožila požehnaných 70 rokov naša
mamka Matilda
Nepšinská z Pohronskej Polhory.
Mami, pri tejto príležitosti Ti úprimne
ďakujeme za všetko, za veľkú lásku,
výchovu, starostlivosť, obetavosť, za domov,
za to, že s Božou pomocou zvládaš ťažké
chvíle, ktoré Ti život priniesol. Nech Ti Pán
Boh požehná každý krok, aby sme sa s Tebou radovali dlho, rok čo rok. Do ďalších
rokov Ti prajeme dobré zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie, ku ktorej
sa utiekaš. Dcéra Janka a syn Jožko s rodinami.
(132708)
¡ Ďakujeme Pánu
Bohu za požehnaných 95 rokov života, ktorých sa
dňa 29. 10. 2013
dožil náš otecko,
dedko a pradedko
Andrej Slota. Ku
krásnemu životnému jubileu Vám
srdečne blahoželáme. Ďakujeme Vám za
Vašu starostlivosť, obetavosť a lásku,
ktorú nám preukazujete. V modlitbách
Vás odovzdávame nebeskému Otcovi
a Panne Márii Ružencovej. Do ďalších
rokov Vám vyprosujeme hojnosť Božích
milostí a pokoja. To Vám zo srdca želajú
Vaše tri dcéry s rodinami, sedem vnúčat
a osem pravnúčat.
(132644)
¡ Dňa 2. 11. 2013 sa
dožíva životného
jubilea 65 rokov
vdp. dekan Jozef
Čičmanec, bývalý
správca farnosti Žilina-Brodno a Vranie. Pri tejto príležitosti Vám, vážený
pán dekan, chceme
do ďalších rokov zo srdca popriať hlavne
pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a dary
Ducha Svätého. Zároveň ďakujeme za Vašu
dlhoročnú pastoračnú prácu v našej farnosti,
za Vaše povzbudivé slová, ktoré nám vždy
dodávajú nádej a silu. Dúfame, že sa ešte
dlho budeme pri svätých omšiach s Vami
stretávať. Veriaci z Brodna a Vrania.
(132679)
¡ Ďakujeme Pánu
Bohu za požehnaných 86 rokov života, ktorých sa dňa
25. októbra dožila
naša drahá mama,
starká a prastarká
Terézia Holúbková
z Terchovej. Všetko
najlepšie, hlavne
aby tu ešte dlho s nami žila, jej prajú deti
Michal, Božena, Zuzana s rodinami a vnúčatá Božena s manželom Miroslavom, Zuzana, Adam, Pavol s manželkou Dankou,
Martin, Zuzana, Katarína, František, Ján.
Pravnúčik Dávidko prastarkú objíma a boz(132714)
káva.
¡ Dňa 5. novembra
sa dožíva 60 rokov
môj milovaný brat
páter Jozef lopata
SJ. K Tvojmu životnému jubileu Ti prajem veľa zdravia,
Božích milostí
a tvoj patrón sv. Jozef nech Ťa ochraňuje. Zo srdca Ti blahoželá sestra Mária
s manželom a deťmi. K blahoželaniu sa pripája ostatná rodina a známi.
(132779)
¡ V týchto dňoch
oslávil svoje 45-ročné životné jubileum
náš milý dekan – farár vdp. ThDr. Jozef
Dronzek, PhD. Vyj a d r u j e m e Vá m
srdečné Pán Boh
zaplať, vy náš „maliar, stavbár, elektrikár", láskavý a dobrotivý kňaz. Ďakujeme
Pánu Bohu, že ste, že ste s nami. Ružencové
bratstvo pri Konkatedrále sv. Mikuláša
v Prešove.
(132696)
SPoMíNAMe
¡ Kto bol milovaný,
nebude nikdy zabudnutý. Dňa 4. novembra 2013 uplynie 15 rokov od
smrti MUDr. Romana Vojteka z Bratislavy. S láskou na
neho spomína mama, brat Tomáš
s rodinou a ostatná rodina. Prosíme o tichú
spomienku a modlitbu.
(132643)
KaToLícKe noVinY | 3. 11. 2013
www.KaToLicKenoVinY.sK
inzeRcia / Knižné oKienKo| 27
¡ Potichu trpel, ubo-
¡ Dňa 3. 11. 2013 si
pripomíname 10.
výročie úmrtia Felície ažaltovičovej
z D o b r e j Vo d y.
S láskou a modlitbou na ňu spomína dcéra Oľga s rodinou. Venujte jej
spolu s nami tichú
spomienku, ďakujeme.
(132346)
¡ Dňa 9. 8. 2013 vo
veku 90 rokov zomrela naša sestra,
teta, rodinná známa
mária Kapusňáková
zo Žilinskej Lehoty.
S úctou na ňu spomínajú všetci, čo ju
poznali.
(132595)
lené srdce prestalo
biť, pokojne odišiel,
hoci chcel ešte žiť.
Ťažko je bez neho,
smutno nám je všetkým, už nič nie je také, aké bolo predtým, no v našich
srdciach stále žije
spomienkami. Dňa 3. 11. 2013 si pripomíname 1. výročie odchodu do večnosti nášho
milovaného manžela, otca, zaťa, švagra
pavla mikulu z Viesky. S láskou, úctou
a vďakou naňho spomínajú manželka, synovia a ostatná rodina.
(132558)
(132635)
¡ S vierou a nádejou na stretnutie vo večnosti sme si dňa 23. 10. 2013 pripomenuli
10. výročie smrti našej drahej matky a babky márie Kováčechovej, rod. Lichnovskej,
z Ruskoviec a dňa 19. 12. 2013 uplynú 4
roky, čo si Pán povolal k sebe do večnosti
aj nášho drahého otca a dedka Kolomana
Kováčecha z Ruskoviec. S láskou, úctou
a vďačnosťou na nich spomínajú a o tichú
spomienku v modlitbách a pri svätej omši
prosia dcéra Libuša a syn Milan s rodinami.
(132709)
Crystal Bowman
Bruno Ferrero
PO CELÝ ROK S BOHOM
365 príbehov a modlitieb
Kniha plná jednoduchých príbehov pre malé deti aj
ich rodičov a každodenných inšpirácií s nádhernými ilustráciami. Vaše dieťa sa pridá ku Katke,
Zuzke, Paľkovi a Jakubovi a spolu sa naučia kráčať
s Bohom vo všetkom, čo počas dňa robia.
384 strán, viazaná
Cena 9,90 EUR
ks
ks
ks
ks
Po celý rok s Bohom
Adventný kalendár s príbehmi
Teológia jeho/jej tela
Znamenie exorcistu
Pomôže vám v tom skvelá kniha
SVÄTÁ SPOVEĎ
jasno vo svedomí a pokoj v duši
t OFOÈTJMOâNTQÙTPCPNVWÈE[BEPQSBYFTWJBUPTUJ[NJFSFOJB
t KFKDJFǥPNOJFKF[ESWJǸǏMPWFLBBMFQPNÙDǸNVOÈKTǸWâDIPEJTLP
[P[MPäJUâDIäJWPUOâDITJUVÈDJÓ
t [BPCFSÈTBBKDIÞMPTUJWâNJUÏNBNJPLUPSâDITBNÈMPIPWPSÓ
VLB[VKFDFTUVBSJFÝFOJFWTÞMBEFTVǏFOÓN$JSLWJ
t VSǏFOÈKFLBäEÏNVLUPTBDIDFIMCÝJF[BNZTMJFǸOBETWPKÓN
VQMZOVMâNäJWPUPNBQSJQSBWJǸTBWBEWFOUOPNǏBTFOBEPCSÞ
TQPWFǒ
¡ Dňa 26. 10. 2013
sme si pripomenuli
smutné tretie výročie, čo si vo veku 74
rokov Pán povolal
do večnosti milovanú manželku, mamu, babku annu
Červeňovú, rod.
Harmatovú, z Ondrochova, narodenú v Suchej Hore. Vy,
ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaci manžel, šesť synov s nevestami, jedenásť vnúčat a jeden pravnuk.
Chcete sa pripraviť
na dobrú spoveď?
0EQPSÞǏBNFKVLBäEÏNVLUPDIDFNBǸNOPIPTUSBOOâÞäJUPL
[PTWJBUPTUJ[NJFSFOJBLUPSÏKFEBSPN[NDZUWZDIWTUBMÏIP,SJTUB
,OJIVTJNÙäFUF[BLÞQJǸWLSFTǸBOTLâDILOÓILVQFDUWÈDIQSÓQBEOF
PCKFEOBǸOBBESFTÈDI
ZAEX – distribučná spoločnosť
%PǥBOZPLS1F[JOPL
,POUBLU
XXX[BFYTL
Vydavateľstvo Oto Németh
-FTOÈ#FSOPMÈLPWP
,POUBLU
PUPOFNFUI!OBFYTL
Jason Evert
Páter Amorth
ADVENTNÝ KALENDÁR
TEOLÓGIA JEHO/JEJ TELA
ZNAMENIE EXORCISTU
s príbehmi
Objavovanie mužskosti/ženskosti
Farár, ty nič nevieš!
Čaro Vianoc umocňuje dobrá príprava. Tento adventný kalendár ponúka celej rodine výbornú
príležitosť deň po dni spoločne kráčať k Ježišovmu
narodeniu. Podmanivé príbehy pre malých i veľkých sú plné lásky, nehy a porozumenia.
72 strán, viazaná
Cena 4,90 EUR
Kniha je určená najmä tínedžerom, ale aj ich
rodičom, kňazom, učiteľom, animátorom… Všetkým, ktorí chcú mladým porozumieť a ktorí chcú
s nimi diskutovať aj na takú intímnu tému akou je
sexualita. Obe časti sú v jednej knihe.
116 strán, brožovaná Cena 7 EUR
Najväčším víťazstvom satana je, že neveríme v jeho existenciu. V napínavej knihe nás známy exorcista oboznámi s dvoma prípadmi exorcizmu a úlohou Panny Márie. Kniha je voľným pokračovaním
bestselleru Posledný exorcista – Satan vo Vatikáne.
224 strán, brožovaná Cena 7,90 EUR
ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MENO A PRIEZVISKO: ...............................................................................................
ADRESA: .................................................................................................................
TEL./E-MAIL: ...........................................................................................................
✁
spomíname
Vydavateľstvo DON BOSCO
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
[email protected]
tel.: 02/5557 2226
www.donbosco.sk
Pri nákupe nad 40 EUR neúčtujeme poštovné a balné.
KAtoLícKe novInY | 3. 11. 2013
tRIDSIAtA pRvá neDeľA v cezRočnoM obDobí
28 | InzeRcIA
% (%), 6
) 0 ! 6 % () !%2 0 < %#
# 7 - 7 % %$
!%2 $*
,%!
) , (%* 4,0 %*( %21 ( ! /2$0 *, )%*,! 2%*- () $ 24! , "$
%)5 ( <
$,%2 2 , )# $ !$%# +, 0 7 2%, 2 ,)% ) 6 $ $5
%*( % 8 @@ #% !$5
%*( %
()%*,) <
%+ ,)%2 , "* *, )%*,! 2%*.: %*( %2 *, )%*,! 2%*- 6 )0 0 $ 24! , "$
$ ,2%# AA *, $ %#
%)5# "0 %#8 7 $ 0 1 ,)( - $ 6$ * , "$5# %! *- # 8 6
7 5 % %!$%*/ 0 6 %2 $
"0 *
'*,% $%*- 2 (%*! $5
2"
$ 6%*, $1 * # : ) 2%,$ (% *-%2$ 2+ 0 ) 6 1
E?
( ) $, $ ! %2 6 (% 4, 2 %*( 8 624+% #0* 6 (! .- (
$, ! %
% )% $ : 4 *# #% !
() # - (
$,%28 ,%) * %*( %21 *, )%*,! 2%*- 6 $ + (%#% $ #'70 %2%! -8 *$ 7 # *
246 ) - $ $ ()%*,) $ ,2%# 2 ) $ 6 ) 4 (%#' - ,5#8 ,%) ,% $ 2 (%,) 0 1:
% (%), %*(
"0 %2%"$5# () *( 2 %# $ *!%
1 ,0 [email protected];?H?? 2
8 2 ) !$5 *4# %! A?A
! % 6 *! $ # *#* *() 24 2 6$ $ 9
# 6 )
$ *!% GFF:
$ *() 24 A>:=
0 #
=
$
A>8 () #
#
() 2
% (%),
%*(
6$
%*, $ HEI:
6 $ )% $ % ) $$ 6$ # : 5 ) $5# )7 , "%#
07 2 $ 0 $ 16 # !%2 $*
&)0# %$%)%2:
% @: $%2 # ) [email protected] % B@: $0 ) [email protected]:
8
( ,0!*
@G8 [email protected] @D ) .*! 2 8 333:
SpoMínAMe
¡ Dňa 3. 11. 2013 uplynie rok, čo nás
opustila naša mamička a starenka Mária Staňková, a súčasne uplynulo dva
a pol roka od smrti nášho otca a starečka Antona Staňka. S láskou a modlitbou na nich neustále spomínajú dcéra
a syn so svojimi rodinami, ostatná rodina, priatelia a známi.
(132678)
¡ Tak tíško ako žil,
tak tíško odišiel.
Skromný vo svojom živote, veľký
vo svojej viere, láske a dobrote. Dňa
31. 10. 2013 sme
si pripomenuli 1.
výročie odchodu
do večnosti nášho
drahého Rudolfa Iváka z Lozorna. S láskou
a vďakou naňho spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinami.
(132599)
¡ Dňa 30. 10. 2013
uplynulo 6 rokov, čo
nás opustil emil
Hollý zo Šípkova.
Zhasli oči, utíchol
hlas. Mal rád život
a všetkých nás. Kyticu kvetov mu na
hrob môžeme dať
a modlitbu tichú
odriekať. So spomienkou v srdci manželka,
dcéra, syn, vnúčatá, pravnúčatá a nevesty.
(132646)
¡ Dňa 3. novembra 2013 si s láskou a bolesťou v srdci pripomíname tretie výročie,
čo od nás odišiel do večnosti drahý manžel a otec MUDr. Ján Farius z Dolného
Kubína-Mokrade. Za tichú spomienku
v modlitbách tým, ktorí naňho nezabudli,
ďakujú manželka a deti. Odpočinutie večné daj mu, Pane.
(132682)
) , :*
¡ Dňa 4. 11. 2013 uplynie 10 rokov, čo nás
¡ Čas plynie a nevráti to najdrahšie, čo vzal,
opustila naša matka otília podobová, 26.
5. 2013 sme si pripomenuli 7 rokov od smrti
nášho otca vojtecha podobu. S láskou a úctou na nich spomína päť detí s rodinami
(132652)
a vnúčatá.
zostali nám len pekné spomienky a v ubolených srdciach nevýslovný žiaľ. Dňa 6. 11.
2013 uplynie 45 smutných rokov od smrti
milovaného manžela a šľachetného otca
Ing. Štefana Ďuraša. S láskou a úctou na
neho v modlitbách spomíname. Manželka,
syn, dcéra a celá rodina. Dňa 23. 3. 2014 si
pripomenieme aj 30. výročie smrti mojej
milovanej dcéry MvDr. Márie Gašparovej-Ďurašovej, ktorá zomrela v nedožitých 27
rokoch. Kto prežil svoje dieťa, pochopí, čo
je to ozajstná bolesť. S láskou v srdci na
ňu spomínajú mama, brat, sestra a všetka
rodina. Nech ich oboch Pán prijme do večného kráľovstva.
(132715)
¡ Prešli už štyri roky,
čo zomrela naša
dobrá mama terézia Križová z Abraháma. Tých, ktorí ju
poznali, prosíme,
aby sa pripojili k našej modlitbe za ňu.
Vďačné deti s rodinami.
(132637)
¡ Dňa 4. 11. 2013 si
pripomenieme 15.
výročie tragickej
smrti nášho drahého syna a brata Ivana Štipku z Hronských Kľačian. Pane,
udeľ mu večnú radosť a slávu v nebeskom kráľovstve.
S láskou si pri svätej omši naňho spomínajú
(132762)
otec a sestry.
¡ S láskou a bolesťou v srdci si pripomíname deň 2. 11.
2010, keď nás náhle
opustil náš drahý,
milovaný a nezabudnuteľný manžel,
otec, dedko, člen orchestra Slovenského národného divadla a učiteľ Silvester Halenár. Ďakujeme
všetkým, ktorí si na neho spomínajú v modlitbách. Manželka, deti a vnúčatá.
(132741)
¡ Odišla tíško, nie
je už medzi nami,
no v našich srd ciach žije spomienkami. Dňa 26. 10.
2013 sme si pripomenuli nedožité
100. narodeniny
mojej svokry-maminky Alžbety bednárikovej, rodáčky zo Semerova, ktorá zomrela 1. 4. 2012 v Košiciach. Vy, ktorí ste
ju poznali, rodina a známi, venujte jej tichú
spomienku s modlitbou. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej
svieti. S láskou nevesta Anka s rodinou.
(132773)
¡ Dňa 6. novembra
uplynie 23 rokov od
chvíle, keď sme sa
rozlúčili s naším milovaným manželom, otcom a starým otcom emilom
Sučkom z Tulčíka.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina. (132736)
WWW.KATOLICKENOVINY.SK
KATOLÍCKE NOVINY | 3. 11. 2013
INZERCIA | 29
KaTolÍcKe noVIny | 3. 11. 2013
TRIDSIaTa PRVá neDeľa V ceZRoČnoM oBDoBÍ
30 | InZeRcIa
SPoMÍnaMe
821 02 Bratislava, Trnavská cesta 50, 02/5249 2922, mobil: 0911 285 240
040 01 Košice, Dominikánske námestie 13, mobil: 0911 226 045
¡ Dňa 13. 10. 2013 sme si pri svätej omši pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho milovaného
manžela, otca, starého a prastarého otca Vendelína Blahu. S láskou, úctou a vďačnosťou
vmodlitbách naňho denne spomínajú tí, čo ho
milovali: manželka Mária, dcéra a synovia s rodinami. Odpočinutie večné daj mu, Pane. (132683)
¡ Dňa 7. 11. 2013 si
pripomenieme 5.
výročie smrti našej
milovanej mamy,
babky a prababky
Salomény gulovej,
rod. Kotešovej, zVeľkých Kostolian. Sláskou, úctou a vďakou
na ňu v modlitbách
spomínajú dcéra Mária, synovia Jozef a Mi(132729)
chal s rodinami.
¡ Skromná vo svojom živote, veľká
vo svojej viere, láske a dobrote. Dňa
22. septembra
2013 nás vo veku
89 rokov predišla
do večnosti moja
mama anaša stará
mama Žofia jacková z Važca. S láskou a vďakou na ňu
vmodlitbách spomínajú dcéra Dana smanželom a vnúčatá Marek a Lucka. (132645)
¡ Dňa 2. novembra
2013 si pri svätej
omši pripomíname
tretie smutné výročie, čo nás opustil
náš drahý manžel,
otecko, deduško
a starý deduško Dezider Vaňo z Topoľčian. S láskou a bolesťou v srdci na svojho drahého spomínajú
manželka, dcéra, vnučka, vnuk s rodinou,
(132739)
sestry a brat s rodinami.
¡ Dňa 28. októbra
2013 uplynulo 10 rokov, čo Pán života
povolal ztohto sveta
nášho drahého
manžela, otca adedka Petra Mizeráka
zo Zemianskeho
Lieskového. V modlitbách na neho slás(132718)
kou spomína celá rodina.
¡ Odišla tíško znášho života, ale krásne
spomienky a večná
láska vnás stále ostávajú, pretože ten, kto
žije vnašich srdciach,
nikdy neumiera. Dňa
31. októbra 2013 sme
si pripomenuli nedožitých 60 rokov našej
milovanej dcéry, sestry a matky Ing. Márie
Durkačovej, rod. Remiašovej, ktorá nás opustila
vo veku 52 rokov. „Láska nikdy nezanikne!“
(132742)
(1 Kor 13, 8). Smútiaca rodina.
¡ Spomíname na zosnulých rodičov Hargašovcov z Kostolného, Sandovcov z Košíc
a bratov Tibora z Čachtíc a cyrila z Bytče.
(132418)
Rodina Hargašovcov.
[email protected], www.awertour.sk
 Púte organizujeme v spolupráci s PaedDr. Martinom Mojžišom a PaedDr. Michalom Pitoniakom 
SVäTá ZeM termín: 1. 3. – 8. 3. 2014
 Pútnické zájazdy autobusovou dopravou: 
(letenka so všetkými poplatkami, 7x hotelové ubytovanie s raňajkami a večerami, autobusová doprava vo Sv. zemi, vstupy podľa
programu, sprievodca)
cena: 670 €
SVäTá ZeM – PeTRa termín: 11. 11. – 18. 11. 2013
cena: 700 €
SVäTá ZeM – SInaj termín: 11. 11. – 18. 11. 2013
cena: 670 €
RÍM – ZáVeR RoKa VIeRy So SVäTÝM oTcoM
cena: 220 €
termín: 22. 11. – 26. 11. 2013
RÍM – SIlVeSTeR a noVÝ RoK
termín: 29. 12. 2013 – 2. 1. 2014
cena: 240 €
SVäToReČenIe jána PaVla II. a jána XXIII.
MeXIKo – guaDaluPe – acaPulco
termín: 25. 4. – 29. 4. 2014
2x hotel. ubytovanie s raňajkami, autobus, sprievodca cena: 220 €
(ubytovanie 4x v 4* a 4x v 5* hoteloch, 4x raňajky a večere,
4x all inclusive, letenka, let. poplatky, doprava na letisko z BA)
termín: 26. 4. – 27. 4. 2014
1x hotel. ubytovanie s raňajkami, lietadlo, sprievodca
termín: 19. 11. – 29. 11. 2013
¡ Dňa 28. 10. 2013
uplynul rok, čo si
Pán povolal nášho drahého otca,
starého otca
amanžela MVDr.
Vladimíra MacánkazGbiel. Odišiel
do večnosti, ale
všetko krásne, čo
nám dal, ostáva v nás. Bože, buď mu milostivý. S úctou a láskou naňho spomína
manželka, dcéra asyn srodinami. (132668)
ĎaKujeMe
cena: 1 890 €
Ponúkame autobusovú doPravu autobusmi
mercedes a scania za bezkonkurenčné ceny
¡ Z našej farnosti Šaľa odchádza vdp.
Mgr. Maroš lovič. Vážený duchovný otec,
hoci ste boli v našej farnosti len veľmi krátko,
pokorne ďakujeme za krásne kázne a za všetko, čo ste pre túto farnosť vykonali. Na novom
pôsobisku Vám vyprosujeme veľa Božích
milostí, ochranu Panny Márie a pomoc Ducha Svätého. Modlíme sa, aby ste po celý
svoj život boli zamilovaný do Krista, a tak si
raz zaslúžili korunu večného života. S úctou,
láskou a vďakou šalianski farníci. (132547)
¡ STAROŽITNOSTI, POZOSTALOSTI! SeRIÓZnoSť, HOTOVOSŤ. Mobil: 0948
475 576.
(130200)
¡ Kúpim Fabiu Combi 1,4. Mobil: 0908 273
(132600)
¡ Kúpim heligónku, gombíkovú harmoniku,
arcibiskupovi metropolitovi Stanislavovi
Zvolenskému, otcovi biskupovi Andrejovi
Imrichovi, všetkým kňazom, bohoslovcom,
rehoľným sestričkám, veriacim z farností
Gbely, Skalica, Prievaly, Holíč, Mokrý Háj,
Prietržka, Malacky, všetkým rodákom zLoviec, farníkom zHosťoviec, Žikavy, celého
zlatomoraveckého okolia, všetkým priateľom a známym, ktorí prišli dňa 18. septembra 2013 odprevadiť na poslednej ceste
nášho drahého vdp. dekana Mgr.Františka
Kurkina, zosnulého dňa 14. septembra
2013 vo veku 62 rokov. Osobitne ďakujeme
miestnemu pánovi farárovi, správcovi farnosti Hosťovce vdp. PaedDr. Tiborovi Šubovi, PhD., za dôstojný priebeh pohrebu.
Ďakujeme tiež obetavým ženám z Loviec
aokolia, ktoré sa postarali oobčerstvenie,
celej rodine Gálikovcov a Kurkinovcov,
Obecnému úradu vLovciach –pánu Františkovi Richterovi. Naša veľká vďaka patrí
všetkým lekárom, zdravotným sestrám
acelému personálu vNitre, ktorí mu zmierňovali bolesti a boli pri ňom pri jeho odchode do večnosti k Pánovi. Zo srdca ďakuje mamička Anna, brat Paľko ašvagriná
Terka srodinou. Spomienku na neho odovzdávame do Vašich modlitieb. (132654)
(132468)
PReDaj
¡ 100 %-ne ČISTÝ SVIŠTÍ a jaZVeČÍ
TuK a MaSť na vonkajšie i vnútorné
použitie: www.liecivemasti.com.
(130471)
hrobové miesto oproti kaplnke napravo,
na prvom podlaží, s čiernym výškovým
mramorovým pomníkom aj mramorovou
obrubou. Mobil: 0907 432 767. (132150)
¡ Ruže – ponúkame široký sortiment veľkokvetých, polyantiek, ťahavých. Novinka:
fialová odroda. Mobil: 0905 108 062.
(132345)
(132757)
¡ Predám nepárané husacie perie a páperie.
Tel.: 036/6341 366.
(132410)
¡ KÚPIM POZOSTALOSŤ SO STAROŽIT-
¡ Predám rodinný dom v Žarnovici, širšie
NÝM TOVAROM, OBRAZY, KNIHY, HODINY, PORCELÁN, PRÍP. ĽUDOVÉ VECI
Z CHALÚP. Tel.: 02/4445 0614, mobil: 0903
668 559.
(132786)
centrum, podpivničený, garáž. Pekná záhrada. Všetky IS. Kombinované UK. Pri rýchlom jednaní zľava. Mobil: 0948 321 244.
kontrabas, saxofón. Mobil: 0907 952 988.
¡ Z úprimného srdca ďakujeme pánovi
¡ Kúpim Zetor 25. Mobil: 0908 273 078.
¡ Predám v Slávičom údolí (Bratislava)
KúPa
078.
cena: 450 €
CK AWERTRAVEL, s.r.o.,
Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica, www.awertravel.sk
JORDÁNSKO – IZRAEL
USA – JAMAJKA – KAJMANSKé
Termín: 8. 11. – 16. 11. 2013
OSTROVY – MExIKO – BAhAMY
Cena: 675 € + 130 USD
Cesta a plavba Karibikom
s Mons. Jánom Majerníkom
RÍM – ZÁVER ROKA VIERY
Termín: 5. 2. – 17. 2. 2014
so Svätým Otcom Františkom
Cena: 1 490 € + príplatky
Termín: 22. 11. – 26. 11. 2013
Cena: 215 €
JUŽNÁ AFRIKA – Botswana –
Zimbabwe – JAR
FILIpÍNY – najkrajšie ostrovy a úžasný Termín: 19. 3. – 3. 4. 2014
kresťanský festival SINULOG
Cena: 2 490 € + príplatky
Termín: 16. 1. – 29. 1. 2014
Cena: 1 990 € + príplatky
MADEIRA – pERLA ATLANTIKU
A púTNICKé pORTUGALSKO
IZRAEL – SVäTÁ ZEM
Termíny: 17. 2. – 23. 2. 2014
Termín: 21. 2. – 1. 3. 2014
24. 2. – 2. 3. 2014
Cena: 675 €
3. 3. – 8. 3. 2014
vrátane let. popl. a poistenia
Cena: 770 € + príplatky
Bližšie informácie: tel.: 034/651 3896, fax: 034/651 2995
e-mail: [email protected]
Za jazykovú úpravu plošných inzerátov zodpovedá inzerent.
(132510)
KATolÍCKE noVinY | 3. 11. 2013
WWW.KAToliCKEnoVinY.SK
inzErCiA | 31
(132275)
¡ Drahý brat, drahá sestra, prosím Vás o pomoc! Hľadám prenájom v Bratislave (jednoizbový byt, garsónku) pre dobrú katolícku
ženu, najlepšie v centre alebo jeho okolí.
Mobil: 0904 637 703, brat Peter. (132796)
¡ Ovocné stromčeky: ponúkame nízko-
¡ rekonštrukcie striech kostolov a veží.
kmenné odrody jabloní, hrušky, slivky, ringlóty, čerešne, višne, marhule, broskyne,
nektárinky, stromčekové egreše, ríbezle,
tuje. Mobil: 0905 108 062.
(132344)
Nové strechy. Vypracovanie projektovej dokumentácie. Mobil: 0905 437 209, e-mail:
[email protected], www.svestav.sk.
¡ Plastové okná, dvere Salamander, výnimočná kvalita a cena. Mobil: 0903 825 789,
www.ddtrade.sk, e-mail: [email protected]
¡ prepis 8 a 16 mm filmov na dVd. Skenujeme každé políčko v 100 %-nej veľkosti.
Mobil: 0905 248 118, www.videogama.sk.
(132449)
(131983)
prEdAj
¡ Predám pasce na potkany a kuny. Pošlem
na dobierku. Mobil: 0902 108 016.
¡ Spájateľné KONFERENČNÉ/KOSTOLNÉ
STOLIČKY. Výrobca Confer: www.konferencnestolicky.sk.
(132503)
¡ lACné TABlETY, autonabíjačky, módne doplnky: www.akciacena.sk, mobil:
0944 670 744.
(132533)
¡ Ponúkam propolisovo-smrekovú masť
výbornú na potieranie a masírovanie krížov, chrbta, pomáha hojiť rany, vredy, zápaly, liečiť reumu, kĺby, kŕčové žily, preležaniny, hemoroidy. 80 ml po 3,50 €.
Ing. Anna Jančová, A. Stodolu 28/19, 036
01 Martin. Tel.: 043/4276 546.
(132544)
¡ Mikulášsky kostým. Liturgické odevy: ornáty, alby, superpelície, pluviály,
košele... Liturgické
tkaniny: brokáty, pásy. SELECTA, s. r. o.,
Rosinská cesta 9,
010 08 Žilina. Tel./
fax: 041/5252 011,
mobil: 0905 976 294, www.selectasro.sk.
(132658)
rozličné
¡ Vyrábame liturgické odevy: ornáty, alby,
štóly, pluviály, superpelície, miništrantské
odevy, véla, oltárne plachty, reverendy...
Na požiadanie zašleme ponukový list.
PARTA, Slovenské ľudové umenie, Záhradná 3, 962 12 Detva. Tel.: 045/5455 545,
5456 155, mobil: 0905 314 674, www.
parta.sk.
(130072)
¡ Umelecká maľba kostolov, oltárov, sôch,
obrazov, pozlacovanie, reštaurovanie. Výroba nového liturgického zariadenia. Mobil:
0903 228 376, 0905 234 902, 0911 130 949,
(130137)
0905 272 706, www.umar.sk.
¡ Vyšívam košieľky na krst. Mobil: 0902
717 517.
(130115)
¡ Lacno ubytujem vo Vysokých Tatrách.
(131645)
¡ Dom dôchodcov a sociálnych služieb,
n. o., Dudince, ponúka voľné miesta na
dôstojné dožitie staroby. Prijmeme aj
imobilných pacientov. Mobil: 0905 821
824.
(132063)
¡ Stierkovanie, maľovanie, montáž plávajúcich podláh. Trnava a okolie. Mobil: 0915
505 379.
(132012)
¡ Ponúkam ubytovanie pre 4-člennú pracovnú čatu v obvode Bratislava IV., možné
ihneď. Mobil: 0907 432 767.
(132151)
¡ Dovolenka Vysoké Tatry – Nový Smokovec,
Veľký Slavkov. Pohodlné, lacné ubytovanie,
kompletná vybavenosť. Mobil: 0905 896
(132359)
721 po 19.00 h.
¡ Chcete rýchlo, bezpečne predať byt, dom?
Využite kompletné služby kresťanského
realitného makléra. BA, okolie, mobil: 0948
975 800, e-mail: [email protected](132447)
vakia.sk.
¡ Údržba a servis plastových okien, žalúzie,
sieťky. BA a okolie. Mobil: 0905 705 617,
e-mail: [email protected]
(132448)
¡ Domov dôchodcov Senires, n. o., v Ružomberku, Likavka 10, a v Poprade, Scherfelova 16, ponúkajú voľné miesta pre dôchodcov. Zabezpečujeme 24-hodinovú
starostlivosť, ubytovanie v 1- a 2-lôžkových
izbách, apartmány pre manželské páry,
stravovanie 5x denne. Viac info na: www.senires.com. Mobil: Ružomberok 0917 937
463, Poprad 0918 303 533.
(132516)
¡ Hľadám prácu opatrovateľky. Partizánske
a okolie. Certifikát a vlastné auto mám.
(132532)
Mobil: 0940 881 936.
¡ Dôchodcovský pobyt, kúpele Kováčová,
6 dní, 109 € – ako vianočný darček. Mobil:
(132624)
0903 263 451.
¡ Maľujem Božie
milosrdenstvo
a iné obrazy. Mobil: 0907 709 149,
www.stevar.tym.sk.
(132629)
¡ Prenajmem čiastočne zrenovovaný a zariadený 1,5-izbový byt v Bratislave-Dúbravke,
ul. Ľ. Zúbka, 6./8 posch. Mobil: 0902 138
320.
(132730)
¡ Hľadáme OPATROVATEĽKY do Nemecka. Mobil: 0944 343 482, e-mail: [email protected], www.procura24.sk.
(132743)
¡ Hľadám opatrovateľku pre moju nepohyblivú 82-ročnú mamu. Strava a ubytovanie v centre Bratislavy. Platba dohodou.
(132746)
Mobil: 0940 864 995.
byte v BA. Tichá lokalita. Príjemní spolubývajúci. Možnosť ihneď. Mobil: 0908 612
(132784)
441.
¡ Hotel ** SorEA ĽUBoVŇA v krásnej
prírode Ľubovnianskych kúpeľov s prameňom minerálnej vody Ľubovnianka
ponúka nepracujúcim seniorom posledné poukazy na týždenné pobyty s 50 €
štátnou dotáciou už od 99 €. V cene je
plná penzia, voľný vstup do hotelového
bazénu, každý deň liečivé BIO čaje, aquafitness vo vode, tanečné večierky s goralskou kapelou a repete muzikou, svätá
omša v hoteli a vynikajúca domáca kuchyňa. Okrem toho sú každý deň v ponuke fakultatívne výlety: hora Zvir, hrad
Ľubovňa, Nestville Park Hniezdne, Nowy
Targ... V ponuke už aj vianočné pobyty
za 119 €. Bližšie info – tel.: 052/4321 751
– 52, mobil: 0918 665 427, e-mail: lubovna
@sorea.sk, www.sorea.sk/lubovna.
(132774)
zoznámEniA
¡ NOEMI – ZOZNAMKA PRE KRESŤANOV. Prihlásených je viac ako 2100 kresťanov hľadajúcich životného partnera (z
toho 800 zo Slovenska, 1300 z Česka). Organizujeme tiež pobyty pre nezadaných.
INTERNETOVÁ REGISTRÁCIA: www.noemka.com. E-mail: [email protected]
POŠTOVÁ REGISTRÁCIA: Noemi, Na Mušce 1124, 534 01 Holice, ČR. Na zaslanie
podrobných informácií a prihlášok do poštovej registrácie pošlite nám, prosíme,
SMS so svojou adresou na mobil: 00420
777 222 877, alebo môžete adresu poslať
poštou, e-mailom.
(130010)
¡ Slobodná katolíčka 37/165/65 na invalidnom dôchodku hľadá milého kamaráta.
E-mail: [email protected] Značka: Západné Slovensko.
(132596)
¡Slobodný katolík 29/185/85/VŠ s vlastným
bytom v meste hľadá obyčajnú, inteligentnú
priateľku od 20 do 30 rokov, ktorá sa iba
na diskotéke nevie zoznámiť. Bohatstvo
či chudoba nerozhodujú. Foto poteší. Mobil
alebo e-mail urýchli. Neváhaj, neobanuješ!
Značka: Celé Slovensko.
(132612)
(130135)
¡ Seriózna, sympatická katolícka rodina
doopatruje staršiu osobu alebo bezdetný
manželský pár z BA alebo západného Slo(132660)
venska. Mobil: 0944 940 299.
¡ Ubytujem 3 študentky (študentov) v rodinnom dome v BA-Rači. Mobil: 0907 783
(132673)
747.
Svätá Hildegarda
Poznala tajomstvá teológie, medicíny, hudby
¡ Prenajmem 1 zariadenú izbu v 3-izbovom
Tel.: 052/7752 421, mobil: 0907 288 723.
¡ Opatrovateľky do Nemecka. Turnusy
na 1 – 6 mesiacov, plat 50 €/deň + cestovné
130 €, Bavorsko. Nutná výborná nemčina,
slovenská živnosť. Iba pre ženy od 30 do
65 rokov. Seriózne, žiadne poplatky dopredu. Registrácia na www.pecovatelky.eu,
e-maili: [email protected] Mobil:
00420 603 228 412, Mgr. Jana Provazníková, Agentura Jana.
(131696)
priprAVUjEmE
Upozorňujeme čitateľov,
ktorí majú záujem inzerovať
vo vianočnom dvojčísle
Katolíckych novín 51/52, že
uzávierka riadkovej inzercie
bude 25. novembra 2013.
priekopnícka udalosť
Ženy na Druhom vatikánskom koncile
o tých, čo videli za roh
Slováci, ktorí významne posunuli pokrok
Katolícke noviny vychádzajú každý utorok
s dátumom nasledujúcej nedele.
Neobjednané rukopisy nevraciame.
poverený vedením redakcie: Ivan Šulík
Sekretariát: tel. 02/59306911,
fax: 02/59306955
Vedúca vydania:
Zuzana Artimová, tel. 02/59306913
redaktori:
Monika Kekeliaková, tel. 02/59306918
Ján Lauko, tel. 02/59306924
Marta Majerčáková, tel. 02/59306914
Jana Martinková, tel. 02/59306921
Anna Pospíšilová, tel. 02/59306929
jazyková redakcia: tel. 02/59306928
Adresa redakcie na osobný kontakt:
Matúšova ul. 22, Bratislava,
na poštové zásielky:
Redakcia Katolícke noviny, P. O. Box 9,
810 01 Bratislava 11,
e-mail: [email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected]
[email protected]
Webová stránka: www.katolickenoviny.sk
distribúcia, marketing, inzercia:
Adresa na poštové zásielky:
P. O. Box 9, 810 01 Bratislava 11
Adresa na osobný kontakt:
Tomášikova 30, Bratislava (9.00 – 16.00)
fax: 02/43642196
objednávky: tel.: 02/43642194, 43642195,
e-mail: [email protected]
plošná inzercia: tel.: 02/43630113
e-mail: [email protected]
riadková inzercia: tel.: 02/43630061,
e-mail: [email protected]
marketing: tel.: 02/43630114,
e-mail: [email protected]
Pre novinové stánky Mediaprint-Kapa, a. s.
Člen ABC SR, titul prešiel auditom predaného nákladu, výsledky sú zverejnené na
www.abcsr.sk.
Vydavateľ: Spolok sv. Vojtecha – Vojtech,
spol. s r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava.
IČO: 31434541. ISSN: 0139-8512. Evidenčné
číslo: EV 116/08
Cirkevné schválenie: Arcibiskupský úrad
Trnava, 21. 2. 1992 pod č. 674/92
Tlač: Versus, a. s.
Cena 0,40 €
KaToLícKE novinY i 3. 11. 2013
TRiDSiaTa PRvá nEDEľa v cEzRočnoM oBDoBí
32 | MiSiE
Východná Ukrajina túži po Božom slove
Keď som v deväťdesiatych rokoch 20. storočia ako laický misijný pracovník na cestách do Ruska prechádzal cez Ukrajinu, chcel som sa cez ňu vždy
čo najrýchlejšie dostať, takže si pamätám iba vlakové stanice niektorých miest medzi Užhorodom a Moskvou. Ukrajinu som vnímal ako prechodnú
krajinu medzi Ruskom a strednou Európou a ukrajinský jazyk mi pripadal ako nárečie v západnej časti geografického prostredia ľubozvučnej ruštiny.
LaDiSLav BUčKo
akéto spomienky sa mi vynárali v mysli, keď ma na Katedre misiológie Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety na jar
2013 navštívili gréckokatolícka sestra Katarína Marta Kozáková a rímskokatolícky kňaz Alexander Stanik.
Oboch spája misijné pôsobenie vo
východnej časti Ukrajiny. Sestra Katarína je na Ukrajine už sedem rokov
a pracuje vo vyše miliónovom Donecku ako asistentka vladyku Stepana
Meňoka, biskupa Donecko-charkovského exarchátu. Otec Alexander
pôsobil päť rokov v Melitopole a tri
roky v Artemovsku. V súčasnosti
pôsobí ako farár v obci Kalná nad
Hronom.
T
novodobá pustovníčka
S otcom Alexandrom sme sa rozhodli podniknúť v lete cestu na Ukrajinu a spoznať misijnú činnosť Gréckokatolíckej cirkvi vo východnej časti
krajiny. Našou prvou zastávkou bola dedina Mnogopolie, asi 50 km od
Donecka, kde žije svoj mníšsky život sestra Teodócia z rehole studitiek, mladá veselá žena. V dedinke
má malý domček – celu a väčší, no
skromný dom pre hostí. K domu patrí záhrada s ovocnými stromami
a kus poľa. Žije veľmi jednoduchým
životom, všetko okolo domu si robí
Sestra Teodócia žije svoj mníšsky život vo
veľmi jednoduchých podmienkach.
sama. Dedinčania jej prinášajú čerstvé mlieko, vajcia a med. Všade je
čisto a poriadok. Umýva sa v lavóre
a „sprchuje“ vodou z hrnčeka. V domoch je zavedená elektrina, ktorá
však často vypadáva. Na pozemku je
nová studňa, na ktorej zriadenie pomohla nájsť financie sestra Katarína u darcov na Slovensku. V tomto
mníšskom areáli sa organizujú letné
tábory pre deti a mládež z Donecka
a okolia. Sestra Teodócia sa im venuje, vedie ich k modlitbe a skromnému životu, pracuje s nimi v záhrade,
učí ich výtvarné a modelárske práce
a hrať na hudobných nástrojoch. Sama je umelecky nadaná a o svoje nadanie sa delí s tými, ktorí ju navštevujú. Chodia k nej ľudia z blízkeho
i ďalekého okolia, ktorí chcú duchovne aj ľudsky pookriať a oddýchnuť
si od sveta. Medzi jej hostí patria jednoduchí ľudia, ale aj umelci, vedci,
spisovatelia. Svojím príkladom vedie ľudí k „ekologickému“ životu,
čistote ducha i tela.
Kaplnka v biznis centre
Vo farnosti sv. Mikuláša v Donecku
nás privítal na prvý pohľad chmúrny a prísny „báťuška“, gréckokatolícky kňaz otec Michail. Má okolo 35
rokov a tri deti. Každodennú liturgiu slúži v dočasnej cerkvi, ktorou je
plechová garáž s krížom. Za ňou stavia murovaný Chrám sv. Mikuláša,
ktorý by mal byť do zimy dokončený. Pozemok na chrám sa mu podarilo získať od mesta neuveriteľným
spôsobom. Starosta mestskej časti
mu nechcel prideliť pozemok, keďže
gréckokatolíci sú pod tlakom Ruskej
pravoslávnej cirkvi odsúvaní na okraj.
Starostova mama si uctievala sv. Mikuláša a doma mala jeho ikonu, čo
si pamätal z detstva. V čase, keď sa zaoberal otázkou pridelenia pozemku
farnosti, sa mu prisnil sen obradatom
starcovi v rúchu biskupa a s mitrou
na hlave. Ráno si zavolal otca Michaila a povedal mu: „Dávam vám pozemok, lebo sa mi prisnil ten, čo je na
ikone v cerkvi a ktorého si uctievala
moja mama.“ Z otca Michaila sa vykľul radostný, vľúdny a múdry chlap,
Ladislav Bučko (vpravo) s miestnym vladykom Stepanom (v strede) a miestnym kňazom
v cerkvi v Gorlivke pri Donecku. Práve v tom čase tam posvätili nový ikonostas.
ktorý do svojej farnosti pritiahol aj
mládež z okolia. Jedna z jeho farníčok Dáša študuje matematiku na
miestnej univerzite. Je sirota a býva
neďaleko kostola v malom drevenom
dome u starých rodičov. Pomáha pri
farnosti a rada by sa venovala animácii mládeže.
V Donecku, lepšie povedané, v jeho severnej časti, ktorá sa nazýva Michailovka s niekoľko stotisíc obyvateľmi, je ďalší otec Michail, ani nie
tridsaťročný gréckokatolícky kňaz.
Prišiel tam zo západnej Ukrajiny so
svojou rodinou a slúži liturgiu v jednej z kancelárií administratívneho
biznis centra, ktorú prerobil na akúsi dočasnú kaplnku. Jeden z jeho farníkov je podnikateľom a poskytol
svoju kanceláriu v spomínanom centre na liturgické a pastoračné účely.
Nájom naďalej platí z vlastných prostriedkov.
Charita Gréckokatolíckej cirkvi
Ukrajiny sídli v pivnici obytného
domu v centre Donecka. Prenajaté
priestory sú krásne zrekonštruované. Nachádza sa tam kancelária, ktorú využívajú zamestnanci charity,
všetko mladí ľudia vo veku 25 – 35
rokov: energická riaditeľka Sveťa,
študentka záchranárstva, ďalej psychológ, pedagóg a sociálni pracovníci. Majú tiež miestnosť na prácu s deťmi ulice, ktoré sú siroty alebo utiekli
z detských domovov či z rodín, kde
boli týrané. Pracovníci charity poskytujú aj krízové poradenstvo dysfunkčným rodinám alebo rodinám
v sociálnej núdzi. Priestory slúžia
i ako nízkoprahové centrum pre narkomanov a ľudí bez domova, aby sa
mohli osprchovať, porozprávať a pokúsiť o riešenie svojej situácie spolu
s odborníkmi z charity. Ďalšou aktivitou charity v Donecku je uskutočňovanie preventívnych programov
pre deti a mládež na školách. V tejto činnosti sú mimoriadne aktívni
a poznajú ich takmer v celej doneckej oblasti.
Na Ukrajine je ešte vždy hlad po
živom Božom slove. Misionárov je
tam málo a krajina je veľká. Gréckokatolícka cirkev však zachytila
výzvu a rozvíja tam solídnu misiu.
K evanjelizácii tejto časti sveta svojím dielom prispievajú aj slovenskí
misionári. V podstate ide o prvotnú
evanjelizáciu.
aUToR JE vEDÚci KaTEDRY MiSioLÓGiE
vYSoKEJ ŠKoLY zDRavoTnícTva
a SociáLnEJ PRácE Sv. aLŽBETY v BRaTiSLavE
SníMKY: aUToR
Download

Dušičkový čas kladie večné otázky Dušičkový čas kladie večné otázky