Všeobecné obchodné podmienky na zverejňovanie reklamy
na webovej stránke www.mlynska-dolina.sk
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, Univerzita Komenského v Bratislave, IČO 397 865
58, so sídlom Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava (ďalej len „VMĽŠ UK“) vydáva tieto
všeobecné obchodné podmienky upravujúce zmluvné vzťahy medzi VMĽŠ UK
a objednávateľom reklamy na internetovom portály www.mlynska-dolina.sk.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Základné pojmy a všeobecné ustanovenia
Základné pojmy
a)
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, Univerzita Komenského v Bratislave,
IČO 397 865 58, so sídlom Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava (ďalej len „VMĽŠ
UK“ alebo „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom webovej stránky
www.mlynska-dolina.sk (ďalej len „webová stránka“), na ktorej poskytuje
reklamný priestor pre Objednávateľa za podmienok podľa týchto VOP.
b) „VOP“: Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa upravujúce zmluvné
vzťahy medzi VMĽŠ UK a objednávateľom reklamy na internetovom portály
www.mlynska-dolina.sk.
c)
„Objednávateľ“: fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo
sprostredkovateľská reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca
u prevádzkovateľa reklamu na webovej stránke.
d) „Reklama“: prezentácia produktov (tovar, služba, nehnuteľnosti, obchodné meno,
ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace
s podnikaním) v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu.
VOP sú záväzné pre všetkých objednávateľov reklamy na webovej stránke.
Neoddeliteľnou súčasťou VOP je cenník reklamy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
týchto VOP a ktorého aktuálna verzia je vždy zverejnená na webovej stránke.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena VOP je platná
a účinná dňom uvedeným vo VOP; ak takýto dátum nie je vo VOP uvedený, dňom ich
zverejnenia. Prevádzkovateľ zverejní nové VOP umiestnením na webovej stránke.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej
medzi prevádzkovateľom a objednávateľom. V zmysle ustanovenie § 273 ods. 1 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odchylné dojednania
v zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom majú prednosť pred
znením týchto VOP.
2.
Zadávanie reklamy
2.1
Objednávanie a potvrdzovanie objednávky reklamy
2.1.1 Prevádzkovateľ zverejní reklamu výhradne na základe písomnej objednávky,
ktorú doručí prevádzkovateľovi prostredníctvom doporučenej pošty, osobne,
kuriérom, faxom alebo elektronickou poštou (e-mailom) so všetkými
náležitosťami uvedenými 2.4 VOP. Objednávka nadobúda právnu záväznosť až
vo chvíli písomného potvrdenia prevádzkovateľom. Za písomný prejav vôle sa
považuje aj úkon zmluvných strán urobený elektronickými prostriedkami v
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 ZB. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
Objednávku doručí objednávateľ prevádzkovateľovi najmenej 4 pracovné dni
pred plánovaným začiatkom uverejnenia reklamy, inak na objednávku
prevádzkovateľ neprihliada, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Prevádzkovateľ vyznačí prijatie objednávky v písomnom vyhotovení, a potvrdí
objednávku tým spôsobom, že pripojí podpis kontaktnej osoby s uvedením
dátumu a doručí kópiu takto potvrdenej objednávky späť objednávateľovi. V
prípade objednávky doručenej prostredníctvom emailu na adresu kontaktnej
osoby prevádzkovateľa, prevádzkovateľ bezodkladne vykoná potvrdenie
prostredníctvom emailu. Momentom potvrdenia objednávky kontaktnou osobou
prevádzkovateľa nadobúda objednávka právnu záväznosť. V prípade objednávky
doručenej prostredníctvom faxu, prevádzkovateľ bezodkladne vykoná
potvrdenie prostredníctvom zaslania podpísanej objednávky späť na faxové číslo
objednávateľa.
Za potvrdenie písomnej objednávky na účely spustenia reklamnej kampane sa
rozumejú podpisy kontaktných osôb. Za potvrdenie objednávky doručenej
emailom alebo faxom na účely spustenia reklamnej kampane sa rozumie
potvrdenie kontaktnými osobami prevádzkovateľa a objednávateľa
prostredníctvom emailu alebo faxu.
V prípade, že objednávka nie je úplná, alebo objednaná reklama nevyhovuje čo
do rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy možnostiam prevádzkovateľa, alebo
dodané reklamné podklady nespĺňajú požadované technické parametre
stanovené v časti 2.4 VOP, vráti prevádzkovateľ objednávku objednávateľovi s
odôvodnením a požiada ho o doplnenie chýbajúcich potrebných údajov alebo
o zmenu rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy, spolu s určením času na
odstránenie.
2.1.4.1 Ak objednávateľ v čase stanovenom na doplnenie reklamné podklady
nedoplní, prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia:
a) zverejnenie reklamy odmietnuť, pričom prevádzkovateľ má nárok na
náhradu nákladov za úkony, ktoré už boli vykonané,
b) reklamu objednanú objednávateľom zverejniť, pričom prevádzkovateľ
nezodpovedá za možné chyby reklamy vzniknuté v dôsledku
nedoplnenia chybných reklamných podkladov. Objednávateľ si
vyhradzuje právo začať objednanú reklamnú kampaň s primeraným
omeškaním zodpovedajúcim omeškaniu objednávateľa a reklamná
kampaň bude končiť v čase pôvodne dojednanom, t.j. vyznačenom na
objednávke.
Zodpovednosť objednávateľa
2.2.1 Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku reklamy.
2.2.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť súlad reklamy vo všeobecnými
požiadavkami na reklamu podľa ustanovení zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.2.3 V prípade, že objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú reklamu
na použitie, nezodpovedá prevádzkovateľ za obsahovú stránku a kvalitu
textového a grafického zobrazenia reklamy, ako aj za iné nedostatky reklamy
vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy.
2.2.4 V prípade ak prevádzkovateľovi vznikla povinnosť zaplatiť akúkoľvek škodu,
sankciu, pokutu, alebo prevádzkovateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku
porušenia povinností objednávateľa z týchto VOP, zmluvy medzi
objednávateľom a prevádzkovateľom alebo všeobecne záväzných právnych
predpisov súvisiacich s predmetom týchto VOP, zaväzuje sa objednávateľ
nahradiť prevádzkovateľovi túto škodu, sankciu alebo pokutu, a to na základe
faktúry vystavenej prevádzkovateľom. Splatnosť každej faktúry je 14 dní od jej
vystavenia, ibaže by bola vo faktúre uvedená lehota splatnosti dlhšia.
2.3
Práva prevádzkovateľa
2.3.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku
a) ktorú by vzhľadom na požadovaný deň zverejnenia na webovej stránke
alebo plánované obdobie zverejnenia na webovej stránke nestihol včas
spracovať,
b) ktorej text reklamy môže byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, týmito VOP alebo záujmami prevádzkovateľa.
2.3.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie reklamy, bez ohľadu
na skutočnosť, či potvrdil prijatie objednávky reklamy, ak:
a) reklamný nosič, na ktorom je reklama, nie je v súlade s požiadavkami podľa
bodu 2.4 VOP,
b) text reklamy môže byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, týmito VOP alebo záujmami prevádzkovateľa,
c) ide o reklamu priameho konkurenta už existujúceho objednávateľa reklamy
na webovej stránke,
d) reklama môže byť v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný
poriadok alebo morálku,
e) reklama svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom
prevádzkovateľa,
f) cena za reklamu je nižšia ako minimálna výška objednávky,
g) prevádzkovateľ už má objednaný reklamný priestor špecifikovaný v
objednávke obsadený iným objednávateľom,
h) objednávateľ nedoplní alebo nezmení objednávku ani po výzve
prevádzkovateľa podľa bodu 2.1.5 týchto VOP.
2.3.3 V prípade, ak nastanú skutočnosti podľa 2.3.1 alebo 2.3.2 týchto VOP, dá
prevádzkovateľ túto skutočnosť na vedomie v lehote jedného (1) pracovného
dňa. Obe zmluvné strany sa následne pokúsia nájsť zhodu medzi vzájomnými
možnosťami a potrebami a túto skutočnosť potvrdia novou objednávkou
a kladným potvrdením tejto objednávky postupom podľa 2.1 týchto VOP.
2.3.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť reklamu, alebo už zverejnenú
reklamu stiahnuť z webovej stránky z nasledovných dôvodov:
a) technické prerušenie prevádzky webovej stránky,
b) vznesenie nároku alebo námietky tretej strany voči obsahu reklamy,
c) omeškanie s platením vystavenej a splatnej faktúry, a to aj zálohovej
faktúry, o viac ako 15 kalendárnych dní,
d) zistenie alebo podozrenie na rozpor reklamy so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, týmito VOP alebo záujmami prevádzkovateľa,
dobrými mravmi, verejným poriadkom alebo morálkou,
e) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa alebo
návrh na povolenie reštrukturalizácie, bolo prijaté rozhodnutie o likvidácii
objednávateľa, voči objednávateľovi sa začne konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie alebo bol nariadený výkon rozhodnutia týkajúci
sa (i) podstatnej časti majetku objednávateľa alebo (i) majetku
objednávateľa,
f) na majetok objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo povolená
reštrukturalizácia, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku objednávateľa,
g) objednávateľ je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho
splnenia dlhu,
h) objednávateľ bol zrušený alebo predal alebo inak naložil s celým alebo s
podstatnou časťou svojho majetku, alebo sa prestal v prevažnej časti
zaoberať pôvodnou činnosťou,
i) objednávateľ (i) splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo (ii) rozdelí
sa, alebo (iii) prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania
na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný
nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo
podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre prevádzkovateľa, všetky záväzky
objednávateľa z tejto Zmluvy,
j) je objednávateľ v omeškaní s plnením svojho splatného záväzku voči
prevádzkovateľovi o viac ako 15 dní. Ak Objednávateľ uhradí svoje
záväzky v plnom rozsahu do 15 dní od prerušenia, kampaň sa obnoví a
objednávateľ má právo vyčerpať zostávajúci nevyčerpaný čas. V prípade, že
je daná reklamná plocha medzi časom obsadená iným klientom,
prevádzkovateľ navrhne objednávateľovi náhradné riešenie na dokončenie
reklamnej kampane.
2.4
Náležitosti reklamy
2.4.1 Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky musí objednávateľ
poskytnúť najneskôr tri (3) pracovné dni pred dátumom začiatku reklamnej
kampane.
2.4.2 Grafické reklamné prvky prijímané prevádzkovateľom pre internetovú reklamu
musia plniť tieto podmienky:
a) súbor vo formáte jpg, gif, swf (iné formáty podľa dohody),
b) maximálna veľkosť súboru podľa nasledovnej špecifikácie
i) reklamný formát: Square,
ii) veľkosť v kB: 100 kB,
iii) rozmery v pixeloch: 300*300p,
c) podklady pre nasadenie reklamných prvkov musia byť odladené pre
konkrétne stránky, kde sa predpokladá ich nasadenie.
2.4.3 Objednávateľovi je povinný si vopred overiť funkčnosť dodávaných prvkov.
Všetky reklamné podklady dodané objednávateľom musia spĺňať pravidlá pre
technickú realizáciu stanovené prevádzkovateľom v tejto časti VOP. V prípade,
že reklamné prvky nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, prevádzkovateľ nie je
povinný ich prijať a nezodpovedá za škodu takto vzniknutú.
2.4.4 Objednávka musí zahŕňať:
a) Technické podklady
i) Reklamný formát v správnej veľkosti
ii) Click Through URL (adresa kam bude smerovať kliknutie na banner vo
forme http:// )
iii) Alt text
b) Fakturačné údaje
Obchodné meno, sídlo alebo bydlisko zadávateľa
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
i) IČO
ii) IČ-DPH
iii) DIČ
iv) Fakturačná adresa -adresa, kam má byť faktúra zaslaná
v) Kontakt
vi) Kontaktná osoba
vii) Telefón, fax
viii) E-mail
Názov kampane
Termín kampane
Objem inzercie
Agentúrna provízia (týka sa len agentúr)
Cena
Požadovaný termín spustenia kampane
Špecifikácia objednávaných služieb (PPC reklama, zobrazovaná reklama)
Spôsob fakturácie
2.5
Zmena reklamy
2.5.1 Zmena nezverejnenej reklamy
2.5.2.1 V prípade, ak objednávateľ má záujem zmeniť obsah alebo náležitosti
reklamy ešte nezverejnenej na webovej stránke, je doručiť všetky
podklady na zmenu reklamy najneskôr dvoch (2) dní pred pôvodne
určeným dátum zverejnenia na webovej stránke. Zmenu reklamy
doručenú po tejto lehote nie je prevádzkovateľ povinný do reklamy
zapracovať.
2.5.2 Zmena už zverejnenej reklamy
2.5.2.1 V prípade, ak objednávateľ má záujem zmeniť obsah reklamy už
zverejnenej na webovej stránke, považuje sa táto zmena za novú
objednávku a zmluvné strany postupujú podľa 2.1 – 2.4 týchto VOP.
2.6
Zrušenie reklamy
2.6.1 V prípade, že sa objednávateľ rozhodne z akéhokoľvek dôvodu zrušiť už
potvrdenú objednávku reklamy, je povinný o tom písomne informovať
prevádzkovateľa.
2.6.2 V prípade doručenia oznámenia objednávateľa o zrušení objednávky reklamy
prevádzkovateľovi v čase viac ako 2 týždne pred spustením objednanej reklamy,
má prevádzkovateľ nárok na storno poplatok vo výške 30% z celkovej hodnoty
reklamy.
2.6.3 V prípade doručenia oznámenia objednávateľa o zrušení objednávky reklamy
prevádzkovateľovi v čase v čase kratšom ako 2 týždne pred spustením
objednanej reklamy, má prevádzkovateľ nárok na storno poplatok vo výške
100% z celkovej hodnoty reklamy.
2.6.4 Storno poplatky sú platné na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom,
s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia.
3.
Finančné podmienky
3.1
Cena
3.1.1 Cena je kalkulovaná podľa cenníka platného v čase objednania reklamy, t.j.
záväzného potvrdenia objednávky prevádzkovateľom. Ceny sú v cenníku
uvádzané bez DPH. Cenu za uverejnenie reklamy platí objednávateľ na základe
prevádzkovateľom vystavených a jemu doručených faktúr.
3.2
Fakturácia a platobné podmienky
3.2.1 Objednávateľ – má možnosť výberu fakturácie objednanej reklamy jedným z
nižšie uvedených spôsobov :
a)
mesačná fakturácia - v prípade, že alikvotná čiastka netto ceny
objednanej reklamy (bez DPH) na 1 mesiac je vyššia (vrátane) ako 300,00
EUR a objednaná reklamná kampaň je na dlhšie časové obdobie ako 3
mesiace,
b)
štvrťročná fakturácia - v prípade, že alikvotná čiastka netto ceny
objednanej reklamy (bez DPH) na 3 mesiace je vyššia ako 500,00 EUR,
c)
jednorazová fakturácia - v prípade, že objednávateľ zaplatí objednanú
reklamu v celkovej sume vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Objednávku reklamnej kampane v hodnote do 500,00 EUR bez DPH
zaplatí objednávateľ jednorázovo vopred na základe vystavenej zálohovej
faktúry. Objednávateľ je povinný zvolený spôsob fakturácie, v zmysle
hore uvedených podmienok, záväzne vyznačiť na objednávke.
3.2.1.1 Splatnosť každej faktúry je 14 dní od jej vystavenia, ibaže by bola vo
faktúre uvedená lehota splatnosti dlhšia.
3.2.2 V odôvodnených prípadoch (hlavne v prípade nových klientov) je
prevádzkovateľ oprávnený, na základe vlastného uváženia žiadať od
objednávateľa zaplatenie zálohy, a to na základe zálohovej faktúry s dátumom
splatnosti v deň zahájenia reklamnej kampane. V prípade, že platba podľa
zálohovej faktúry nebude pripísaná na účet prevádzkovateľa v deň začatia
reklamnej kampane, nie je prevádzkovateľ povinný začať vykonávať reklamu.
3.2.3 Námietky voči vystaveným faktúram je povinný objednávateľ písomne uplatniť
u prevádzkovateľa do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry, inak sa na
námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie
plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím
lehoty splatnosti prevádzkovateľom alebo príslušným súdom.
3.3
Minimálna výška objednávky
Minimálna výška objednávky bannerovej reklamy je 100 € bez DPH. Minimálna výška
objednávky PR článku je 30 € bez DPH. Nižší objem kampane nebude realizovaný.
4.
Štatistiky
4.1
Štatistiky bannerových reklamných formátov klient dostane na vyžiadanie od
marketingového oddelenia. Pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné len hodnoty počtu
impresií alebo kliknutí v závislosti od objednanej reklamy.
Štatistika zahŕňa:
a. Objednávateľa
b. Prevádzkovateľa
c. Webovú stránku prevádzkovateľa
d. Názov reklamy
e. Dátum trvania reklamy
f. Dátum vyhotovenia štatistiky
g. Umiestnenie reklamy
4.2
h. Celková štatistika (číselné vyjadrenie počtu zobrazení, alebo kliknutí
v závislosti od objednanej reklamy)
i. Štatistika kliknutí na banner, alebo štatistika zobrazení (v závislosti od
objednanej reklamy)
Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že štatistiky sú pre obe zmluvné strany záväzným a
konečným dokladom, a že plnenie bolo poskytnuté v súlade s objednávkou a týmito
podmienkami.
5.
Reklamácie
5.1
V prípade chyby výlučne zavinenej prevádzkovateľom je objednávateľ oprávnený
požadovať primeranú zľavu z ceny reklamy. Objednávateľ je povinný uplatniť si
reklamáciu do 14 dní od momentu, kedy sa preukázateľne stala chyba zo strany
prevádzkovateľa, inak nárok z reklamácie zaniká. Chybou prevádzkovateľa sa rozumie
pre účely tejto zmluvy nefunkčnosť jeho služieb, ktoré sa týkajú prebiehajúcej
reklamnej kampane objednávateľa, dlhšie ako 6 hodín za deň a nie sú spôsobené
dôvodmi uvedenými v článku 2.3.2. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom je
reklama automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa objednaného objemu
reklamy. Za chybu na strane prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti
internetových portálov z mediálneho portfólia, ak bude splnený rozsah reklamy podľa
záväznej objednávky.
Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, kedy objednávateľ zistil alebo
mohol zistiť chybu.
Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.
Námietky voči vystaveným faktúram, je povinný objednávateľ písomne uplatniť u
prevádzkovateľa do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry, inak sa na námietku
neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty
splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti
prevádzkovateľom alebo príslušným súdom.
5.2
5.3
5.4
6.
Prechodné a záverečné ustanovenia
6.1
Objednávateľ aj prevádzkovateľ sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých
údajoch a informáciách, získaných v rámci spolupráce voči tretím osobám. Tieto údaje
predstavujú predmet Obchodného tajomstva a podľa toho požívajú aj náležitú ochranu v
zmysle platných zákonov.
Objednávateľ uznáva záväzky založené touto zmluvou voči Prevádzkovateľovi čo do
dôvodu a výšky, dňom potvrdenia objednávky a dodaním štatistiky podľa čl. 4.
Rozhodné právo pre túto zmluvu je právo SR.
Objednávateľ a prevádzkovateľ týmto potvrdzujú, že zmluvné pokuty a úroky z
omeškania dohodnuté v tejto zmluve sú vecne opodstatnené a primerané.
Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo zmluvou medzi
prevádzkovateľom a objednávateľom, sa riadia Obchodným zákonníkom.
Ak vznikne medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, súdny spor súvisiaci
s písomne uzatvorenou objednávkou reklamy, a jej obsah sa bude riadiť týmito VOP,
dohodli sa zmluvné strany, že príslušným súdom bude súd podľa sídla prevádzkovateľa.
Všeobecné podmienky sú platné od 22.09.2011.
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Download

Všeobecné obchodné podmienky na zverejňovanie reklamy na