Polykarbonátové platne
Ako postupovať pri montáži…
Moderné riešenie priestoru
Hľadáte riešenie ako jednoduchým a ekonomickým spôsobom oddeliť úžitkový priestor od súkromného,
vytvoriť zastrešenie nad vstupnými dverami, zaskliť zimnú záhradu alebo sklenník? Ponúkame Vám jedno
z najmodernejších riešení v oblasti presklenia stien a striech –polykarbonátové platne, ktoré svojimi fyzikálnymi a úžitkovými vlastnosťami prevyšujú klasické sklo.
Polykarbonát – predstavuje univerzálny materiál spájajúci výborné optické parametre a mechanickú
pevnosť, je priehľadný ako sklo, má však o polovicu menšiu váhu. Prednosťou týchto polykarbonátových
dosiek je ich vysoká odolnosť proti nárazom. Sú potiahnuté vrstvou odolnou proti UV žiareniu (ultrafialové žiarenie), a teda značne zlepšuje ich kvalitatívne vlastnosti.
Využitie polykarbonátových platní
• výplne dverí, striešky nad vchodové dvere
• zábradlia – výplne, zasúvacie dvere, okná, balkóny
• prístrešky na autá
• predeľovanie miestností,
• čerpacie stanice, nástupištia, autobusové čakárne
• výstavníctvo, spojovacie chodby
• plavárne, bazény, štadióny a iné športoviská
• sklenníky, zimné záhrady, svetlíky
• kvetináče, oddeľovanie hriadok v záhone
Polykarbonátové platne
Ako postupovať pri montáži…
Skladovanie a príprava
Pri skladovaní polykarbonátových platní by sme mali dbať na to, aby platne neboli vystavené priamym slnečným lúčom. Polykarbonátové platne sú dodávané s ochrannou fóliou. V prípade úpravy rozmerov platne je ochranná fólia
ponechaná, aby sa predišlo poškriabaniu povrchu.
Pri rezaní dochádza k vzniku dočasného statického náboja a je možný vznik pilín, a tak do otvorených koncov komôrok
môže vniknúť prach a nečistoty. Odstránime ich stlačeným vzduchom. Upozorňujeme, že je potrebné stále ponechanie ochrannej fólie počas celého času manipulácie s polykarbonátovou platňou.
Túto ochrannú fóliu je nutné po montáži ihneď odstrániť, aby nedošlo k jej prilepeniu na povrch platne vplyvom slnečného žiarenia a vlhkosti.
Pri úprave rozmerov je potrebné ponechať ochrannú fóliu.
Po montáži je nutné ochrannú fóliu odstrániť.
Montáž
Spád konštrukcie strechy, prístrešku by mal byť minimálne 5° až 7°, aby dochádzalo k stekaniu dažďovej vody.
Konštrukcia môže byť: drevo, hlinník, oceľ. Dĺžka platní je zvyčajne 6-7 m, šírka 2,1 m.
Šírka zvislej konštukcie (hranol, jokel) by mala byť cca 6 cm, vodorovné nosníky môžu byť užšie, slúžia ako podpera, aby nedochádzalo k ohybu platní pod väčšou váhou snehu, musia však tvoriť rovný povrch tak, aby polykarbonátové platne bolo možné na konštrukciu celoplošne položiť. Platne môžu končiť zarovno nosnej konštrukcie
alebo môžu mať presah mimo konštrukcie max 7-10 cm a to vzhľadom k hrúbke platne. Vzdialenosť medzi jednotlivými nosníkmi konštrukcie sa prispôsobuje hrúbke polykarbonátu, aby sa rešpektovala nosnosť platní voči
snehu, vetru.
Dutinky polykarbonátových platní majú
smerovať v smere spádu – toku vody.
Na nosníky, ktoré budú v kontakte s polykarbonátovými platňami nalepíme samolepiace penové tesnenie v požadovanej
šírke (kotúč býva balený po 30 m, šírka 20,
30, 50 mm, jednostranne samolepiace).
sklon: 5°–7°
Upozornenie:
Polykarbonátová platňa má povrchovú
úpravu proti UV žiareniu. Táto strana platne je výrazne označená a zároveň chránená fóliou. Platňa sa musí montovať touto
UV stranou smerom k slnku - hore a zároveň je nevyhnutné ochrannú fóliu odstrániť po ukončení montáže!
A
60 mm
cca 1050 mm
Polykarbonátové platne
Ako postupovať pri montáži…
Vstupy do komôrok polykarbonátu je potrebné uzavrieť a predísť tak znečisteniu od prachu, hmyzu a pod. Je
možné použiť vhodnú šírku hliníkovej lepiacej pásky, ktorá hlavne v prašnom prostredí vytvorí potrebnú ochranu.
Šírku hliníkovej lepiacej pásky zvolíme podľa hrúbky polykarbonátu : napr. na hrúbku platne 10 mm postačuje 25
mm široká hliníková páska, pri hrúbke platne 16-25 mm
použijeme hliníkovú pásku širokú38mm. Následne sa nasunie ukončovací profil.
smer toku
ćDåćRYHMYRG\
max 330 mm
presahy
max 100 mm
20 mm
Spájanie platní
Je potrebné brať do úvahy, že polykarbonát je materiál, kde sa prejavuje tepelná rozťažnosť vo všetkých smeroch a preto je potrebné ponechať dostatok priestoru pre dilatáciu v prípade spájania platní.
Spájací profil PC (plastový) H sa používa ku spájaniu platní pri montáži čiel svetlíkov, klenutých podpier.
polykarbonátový spájací profil H (PC H)
hliníkový spájací profil H
hliníková prítlačná lišta
Hliníková prítlačná lišta, ktorá má po oboch stranách gumenné tesnenie, sa používa na spájanie polykarbonátových
platní na nosníkoch. Tesnenie do hliníkovej prítlačnej lišty je dodávané vždy v množstve 2x väčšom ako je samotná
prítlačná lišta, tj. 1 bm prítlačnej lišty = 2 bm tesnenia. Zároveň je možné danú prítlačnú lištu použiť na spevnenie platní
k nosníkom po bokoch. Vzdialenosť – dilatačná medzera medzi spájajúcimi sa platňami je cca 2 cm, na ktorú sa priloží
hliníková prítlačná lišta s tesnením. Na ukončenie lišty je možné použiť PVC krytku a tak uzavrieť čelnú – pohľadovú
stranu.
20 mm
20 mm
20 mm
VNUXWNDSRGORåND
KOLQtNRYiSUtWODþQiOLãWD
WHVQHQLHGRSUtWODþQHMOLãW\
SRO\NDUERQiWRYiSODWĖD
SHQRYpWHVQHQLH
NRQãWUXNFLDKUDQRO
Polykarbonátové platne
Ako postupovať pri montáži…
Skrutky s podložkami, ktoré sú na spodnej strane potiahnuté gumou, sa používajú tak, aby vzdialenosť medzi nimi
nebola väčšia ako 330 mm, takže je možné použiť prepočet: 1 m = 3 skrutky (ak nie je dané inak). Vzhľadom k tomu, že
polykarbonát ako materiál sa rozťahuje a zmršťuje, je potrebné pri skrutkách vŕtať otvory o 3-4 mm väčšie. Nedoťahujte skrutky príliš silno aby nedošlo k preliačinám.
min 50 mm
príklady nesprávneho a správneho sktrutkovania
Ukončovacie profily
Vrchnú a spodnú stranu platní, kde sú otvorené komôrky, je možné ukončiť hliníkovými alebo plastovými profilmi.
Al profily majú rôzne tvary ako je U alebo F - s okapom, ktorý je možné použiť aj na bočnú stranu platne a tak si môžete
čiastočne určiť smerovanie dažďovej vody, poprípade profil splní funkciu spevnenia hrany. Transparentný silikón, ktorý
má vo svojom návode na použitie uvedené možné použitie na polykarbonát, sa nanesie na vybraný ukončovací profil.
Zvýši sa tesnosť profilu k platni a zamedzíme tak prípadnému uvoľneniu profilu napr. vplyvom topenia sa snehu.
PC (plastový) profil - číry je možné použiť pri platniach, ktoré potrebujeme ohýbať, alebo potrebujeme uzavrieť kanáliky platne napr. pod strechou.
hliníkové ukončovacie profily „U“ a „F“
polykarbonátový profil „U“ - číry
U profil
silikón
krytka
Polykarbonátové platne
Ako postupovať pri montáži…
Ohýbanie polykarbonátových platní
V prípade ohýbania platní je nutné, aby ich ohyb bol v smere dutiniek. Polykarbonát je pružný materiál a preto je
dôležité, aby konštrukcia mala požadovaný tvar a polykarbonátová platňa kopírovala konštrukciu.
R
0°
n2
mi
príklady nesprávneho a správneho ohýbania platní
Čistenie
Na čistenie polykarbonátových platní je možné použiť jemný mydlový roztok. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, čistiace prostriedky, gumové stierky, ostré predmety, ktoré môžu povrch platní poškriabať alebo ináč znehodnotiť. Odstraňovanie nečistôt z povrchu platní nevykonávajte, ak sú rozpálené od slnka.
Download

Stiahnuť návod na montáž (PDF)