nk_1602_2014
Byť v náručí
Otca je najlepšie
Máme dnes Nedeľu
o márnotratnom synovi.
Evanjelium čítané na sv.
liturgii (porov. Lk 15,1132), podobenstvo
o márnotratnom synovi, je
jednou z najkrajších statí
Evanjelia.
Človek túži byť
v milujúcom náručí.
Najmä vtedy keď zlyhá.
Keď sa zrútia všetky ilúzie
a ideály o sebe, keď sa zdá
byť už všetko stratené. Sú
také životné situácie, ak
ich človek chce vidieť.
Dnešná nedeľa je nám okrem iného pripomína, že sme nekompromisne v náručí
milujúceho Otca. On je naším Bohom, ktorému môžeme plne dôverovať za každých
životných okolností. Sú chvíle v živote, keď tomu akosi ťažko veríme. Podobenstvo
o márnotratnom synovi nás však presviedča, že by sme tomu mali veriť bez výhrad. Veď otec
toho márnotratného syna vôbec neodohnal. Jeho láska a prijatie boli veľkolepé. Ani náznak
opovrhnutia. Len láska, trpezlivosť, trpezlivosť a bezhraničná láska. A takého úžasné jednanie
zo strany Boha nachádzame v Písme na mnohých miestach. Spomeňme si trebárs na to, že
Jakub bol úskočný. Mojžiš bol zranený z detstva a bol agresívny. Gedeon mal strach a chcel
umrieť. Dávil mal na konte cudzoložstvo a úkladnú vraždu. Jonáš utekal pre Pánom. Sv. Peter
sa vystatoval a potom zaprel Krista. Podobných prípadov by sme v Písme našli mnoho. Všetci
títo prišli do podobnej životnej situácie ako márnotratný syn. Potrebovali vrhnúť do Božej
milujúcej náruče. Urobili to a to bola to cesta dejín spásy.
Je fašiangový čas, pomaly by sme si mali pripomínať, že sa blíži Veľký pôst. Ak máme
obavy, že sme zašli v živote príliš ďaleko, ak nás premáha strach z Božieho odmietnutia
pozorne vnímajme posolstvo dnešnej nedele. Nech prenikne do špiku našich kostí, aby bol
pôstny čas návratom do Otcovho domu, kde je hojnosť a kde je najlepšie. My veríme, že
práve takáto reflexia, takéto pokánie a obrátenie, podobne ako to urobil márnotratný syn, nás
privádza k radosti a životnej istote. S Bohom je nám jednoducho v živote fajn, bez Boha je
nám mizerne. U Boha je dostatok všetkého aj na obživu aj na dôstojný život. Vstaňme,
a vráťme sa k Nemu, ak sme sa vzdiali. On nás určite s láskou príjme. Nebude čakať na naše
slová vyslovované v neistote a strachu. V nekonečnej láske nám beží v ústrety aby nás
vyobjímal.
Na zamyslenie
„Poznajme, bratia, silu tajomstva: Pozrite, predobrý Otec kráča v ústrety márnotratnému
synovi, ktorý z bludných ciest sa vracia do rodného domu. Tvár mu bozká a slzami zmáča.
Daruje mu slávu svojho poznania. Anjelom prikazuje, aby sme žili dôstojne, ako sa patrí na
dietky takého Otca a Spasiteľa našich duší. Veď on sa za nás vydal ako obeť.“
(z večierne)
Nová kniha Ekumenického spoločenstva
V roku 2013 Ekumenické spoločenstvo v Košiciach vydalo novú publikáciu o živote
košickej ekumény. Novú publikáciu si môžete kúpiť v sakristii za 2,50 €
Charita – ponuka
Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s našou Gréckokatolíckou charitou ponúka
komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o klienta v domácom prostredí: ošetrovanie rán,
preležanín, podávanie injekcií a infúzií, sledovanie vitálnych funkcií, ošetrovanie
bioptronovou lampou, ošetrovateľská rehabilitácia a iné. V prípade záujmu o tieto služby
kontaktujte ADOS, Južná trieda 2, Košice, tel. 055/633 89 30
Sekcia pre mládež Košickej eparchie, pozvánka
Sekcia pre mládež Košickej eparchie pozýva mládež na II. púť mladých košickej
eparchie – Paríž, Lurdy. Púť sa uskutoční v dňoch 30.06.2014-07.07.2014. Z programu
vyberáme:
Navštívime chrám v Remmes, St. Chapelle, Notre Dame a ďalšie posvätné miesta
v Paríži. Ďalej Eiggelova veža, Louvre, večerná plavba po Seine. Lourdes – návšteva jaskyne
zjavenia a bazilík a veľa iného. Kontaktná osoba: o. Peter Paľovčík, tel. 0911 711 326
Druhá pešia púť do „Santiaga“.
„Ak chceš spoznať pápeža, choď do Ríma, ak Ježiša,
choď do Jeruzalema, a ak chceš spoznať sám seba, choď do
Santiaga.“ Táto myšlienka je mottom spoločnej púte
gréckokatolíkov do Santiaga di Compostela. Púť sa
uskutoční v dňoch 3. – 14. augusta 2014. Cieľom púte je
absolvovať päťdňovú 115 km pešiu púť k hrobu sv. apoštola
Jakuba po tzv. portugalskej ceste (Camino Portugueze).
Okrem toho duchovne sa posilníme modlitbou a návštevou
najvýznamnejších mariánskych pútnických miest vo Fatime
a v Lurdách. Cena púte je cca 580 €. Všetky podrobné
informácie nájdete na www.santiago.estranky.sk , alebo u o.
Vladimíra Vargu na telefónnom čísle 0911711217.
Nakoľko je predpoklad veľkého záujmu o túto púť, prosíme všetkých potencionálnych
záujemcov, aby svoj záujem zatiaľ nezáväzne, ale čo najskôr nahlásili na vyššie uvedenom
t.č., alebo najlepšie na emailovej adrese [email protected]
Tévi
Sekcia pre mládež našej
Košickej eparchie pozýva mládež
II. tématický víkend (TÉVI).
Touto cestou vám prinášame
viacero dôležitých informácii:
Termín: 21. - 23. Február 2014
Téma: Biblia (ne)obyčajná kniha
Prihlásenie: na [email protected]
(dôležité uvesť meno, priezvisko,
vek, farnosť a telefónne číslo)
na
Vek: 14 rokov (9. ročník ZŠ) - 20 rokov
Miesto konania: Herľany (Liečebno-výcvikové zariadenie TU Košice)
Cena: 25 eur (3xdenne strava + ubytovanie) – platí sa pri nástupe
Doprava: individuálne (pre Košičanov odporúčame autobus o 16:45 z nástupišťa 33)
Začiatok: 21.2.2014 o 18:00 (večera)
Ukončenie: 23.2. 2014 o 14:30 (zabezpečíme odvoz do Bidoviec na autobus o 15:11)
Doneste si: Biblia (SZ+NZ), grkat. modlitebná kniha Hore srdcia, poznámkový zošit, pero,
oblečenie a obuv do ubytovne a na von (vychádzkové) , jedlo pre vlastnú potrebu, hygienické
potreby (z lásky k blížnym :o) ),
Hramoty 2014
S časom Veľkého pôstu sa blížia aj zádušné soboty. Počas nich budú vždy sv. liturgie
obetované za našich zosnulých a v hramotách sa za našich zosnulých budeme modliť
menovite. Päť zádušných sobôt v tomto roku pripadá na tieto dni:
1. zádušná sobota: 22.2.2014
2. zádušná sobota: 15.3.2014
3. zádušná sobota: 22.3.2014
4. zádušná sobota: 29.3.2014
5. zádušná sobota: 7.6.2014
„Blažený pokoj, večná im pamiatka“.
Hramoty za svojich zosnulých môžete obnoviť v sakristii.
Na predaj
Modlitebná knižka Hore srdcia 6€
Modlitebná knižka cirkevnoslovanská 7€
Kalendár redakcia Slovo 1,50
Podielová o o. Jánovi Murínovi 6,50
A iné zaujímavé tituly.
Chlapčensko-dievčenský futbalový turnaj
Jednou z pekných akcií v rámci nášho košického protopresbyterátu bude Chlapčenskodievčenský turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 15.03.2014. Súťažiť sa bude v týchto
kategóriách:
I.
Kategória 1.-3. ročník ZŠ
II.
Kategória 4.-6. ročník ZŠ
III.
kategória 7.-9. ročník ZŠ
Viac informácií vám prinesieme v nasledujúcom čísle nášho dvojtýždenníka.
1. zádušná sobota, 22. február 2014
Prvá zádušná sobota bude 22. februára 2014. Sv. liturgie počas tohto dňa
budú obetované za našich zosnulých. Na parastase s čítaním hramôt budeme čítať
mená jednotlivých zosnulých. V sakristii je ešte stále možnosť obnoviť hramoty za
vašich zosnulých. To znamená, že nadiktujete priezvisko alebo priezviská svojich
rodín a taktiež mená zosnulých. Bohoslužobný poriadok bude nasledovný:
6,30 sv. liturgia (CS)
7,30 parastas s čítaním hramôt
9,00 sv. liturgia
Večerný program ostáva nezmenený:
17,00 veľká večiereň
18,00 sv. liturgia
Veľkopôstna večiereň s obradom vzájomného zmierenia
V syropôstnu nedeľu večer 2. marca 2014 vstúpime veľkopôstnou večierňou do pôstneho
obdobia. Na konci večierne bude obrad vzájomného zmierenia, ktorý je vhodnou formou na
pokánie a uznanie svojich hriechov a chýb. Takéto vzájomné zmierenie je nevyhnutné k tomu,
aby sme sa dobre postili.
Dnes je zbierka
Dnes je zbierka vyhlásená našou Košickou eparchiou na podporný fond Košickej
eparchie. Za všetky dary Pán Boh zaplať.
Pripravujeme veľkopôstne večierne s pôstnymi katechézami
V čase Veľkého pôstu okrem iného pripravujeme veľkopôstne kázne. Možnosť vypočuť si ich
budeme mať možnosť počas veľkopôstnych večierní v nedeľu o 17,00 h. Prvá bude
v syropôstnu nedeľu 3.marca 2014
Prosíme o 2%
Tohto roku budeme mať možnosť podporiť našu farnosť 2% našich daní
prostredníctvom OZ KTITOR. Kto podporí OZ KTITOR podporuje tým našu farnosť.
Spomeňme niektoré akcie, ktoré sú spolufinancované z tohto zdroja:

letný tábor pre deti a mládež

prípravu eparchiálnej odpustovej slávnosti v Košiciach

mládežnícke stretnutia na fare

prácu s deťmi počas roka

finančnú podporu farských aktivít
Údaje o prijímateľovi sú nasledovné:
názov:
KTITOR
sídlo:
Rastislavova 3, Košice - Juh
právna forma:
701
IČO:
42102405
TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% BUDE TVORIŤ PRÍLOHU BUDÚCEHO
ČÍSLA DVOJTÝŽDENNÍKA
Brožúrka Moja modlitba
Blíži sa svätopôstna doba počas ktorej budeme spievať z brožúr Moja modlitba. Brožúru si
môžete zakúpiť v sakristii za 1,70 €.
Download

Byť v náručí Otca je najlepšie Na zamyslenie