DDFXD
Dopplerov ultrazvukový prietokomer
NÁVOD NA OBSLUHU
RUN
Tel: +1-262-639-6770
Bezplatná linka: +1-800-5353569
MONTÁŽ SENZORA
Táto príručka obsahuje podrobné inštrukcie pre všetky aspekty prístroja DFX na meranie prietoku. Tieto
skrátené pokyny pomôžu osobe obsluhujúcej prístroj čo najrýchlejšie spustiť a používať prístroj. Týka sa to
len základnej obsluhy upínacieho snímača. Ak budú použité špecifické funkcie prístroja, ak bude
nainštalovaný v nebezpečnom priestore, alebo ak montážny pracovník nepozná tento prístroj, preštudujte
si príslušné časti v príručke, kde sú uvedené všetky podrobnosti.
1 UMIESTNENIE SNÍMAČA
1) Určite vhodné montážne miesto pre snímač podľa obrázku 1.1. Na zabezpečenie správneho
fungovania musí byť potrubie naplnené kvapalinou.
h
h
PRIETO K
Pohľad na potrubie zhora
OBRÁZOK 1.1 - UMIESTNENIE SNÍMAČA
2 PRÍPRAVA POTRUBIA A MONTÁŽ SNÍMAČA
1) Povrch potrubia, na ktorom sa majú namontovať snímače, musí byť čistý a suchý. Odstrániť voľné
usadeniny, hrdzu a náter, aby ste vytvorili dostatočné akustické spojenie.
2) Spojte montážne pásky okolo potrubia. Nechajte pásku dosť voľnú na to, aby pod ne bolo možné
vsunúť snímače.
3) Na kontaktné plochy snímačov naneste výdatné množstvo spájacieho maziva.
4) Umiestnite každý snímač pod montážnu pásku na potrubí vo vzájomnom uhle 180°. Uistite sa,
že káble snímačov majú rovnaký smer ako tok kvapaliny. Pozrite sa na obrázok 1.2.
5) Priveďte kábel snímača do monitora DFX, pričom sa musíte vyhnúť vedeniam obsahujúcim
drôty so striedavým prúdom a s vysokým napätím.
TOK
Pohľad na
potrubie
zhora
OBRÁZOK 1.2 - SMER SNÍMAČA
3 - PRIPOJENIE SNÍMAČA
1) Namontujte monitor DFX na miesto v rámci dĺžky káblov snímačov. Aj keď sa všeobecne
neodporúča používať predlžovací kábel pre kábel snímača, ak je nevyhnutné použiť dlhší kábel
snímača, použite kábel a konektory správneho typu a impedancie. V mnohých prípadoch,
najmä ak môže byť spoj vystavený vode alebo iným kvapalinám, môže byť efektívnejšie
nahradiť celý kábel. Na snímače je použitý koaxiálny kábel RG59 s odporom 75 ohmov alebo
dvojžilový kábel Twinax (Belden #9463) alebo (Belden # 9463DB) s odporom 78 ohmov.
2) Veďte káble snímačov cez stredový otvor v spodnej časti puzdra zariadenia DFX a pripojte ich
do svorkovnice J4. Svorkovnice sú odnímateľné a na zjednodušenie prístupu pri zapájaní je
možné ich odpojiť. Príručná schéma zapojenia sa nachádza na vnútornej strane dvierok.
4 Spustenie
PRVOTNÉ NASTAVENIE A NAPÁJANIE
1) Overte, či sú premostenia napájania zariadenia DFX správne nakonfigurované pre zdroj napájania, ktorý
bude použitý. Príručná schéma zapojenia a prehľad možností premostenia sa sa nachádza na vnútornej
strane dvierok.
POZNÁMKA: Voľba napájania je špecifikovaná pri objednávke a príslušné premostenia sú nainštalované vo výrobe. Ak došlo k zmene
napájania zo striedavého prúdu na jednosmerný alebo naopak, zmení sa požiadavka na poistku. Hodnoty pre poistky sú uvedené na
dvierkach vysielača.
2) Veďte prípojky napájania cez otvor úplne vľavo a v kryte zariadenia DFX.
Následne zapojte napájanie do svorkovnice J2. Pozrite si obrázok 3.2.
3) Zapnite napájanie.
4) Pri prvom spustení vykoná zariadenie DFX sériu samodiagnostických testov a operácie s
vyrovnávacou pamäťou, ktoré trvajú približne 30 sekúnd.
5) Zadajte vnútorný priemer potrubia (Pipe ID), jednotky merania a konfiguráciu výstupu.
VLOŽNÝ SENZOR
Výpočet hĺbky vloženia
Zmerajte a zaznamenajte nasledovné rozmery:
E = Dĺžka senzora
=
C = Dĺžka upevňovacej armatúry =
B = Hrúbka steny potrubia
=
A = 0.125 x Vonkajší priemer rúry =
D
=
E-C-B-A
D =
Rozmery vloženia do
potrubia
DP7 Probe
Seal
Fitting
D
Full Port
Ball Valve
C Valve and
Seal Stack
B Pipe Wall
Internal
Diameter
E DP7
Length
A 1/8 Pipe
Diameter
OBR. 2.6 – INŠTALAČNÉ ROZMERY
20
06-DPP-UM-00147 02/12
OBR. 2.4 – VÝBER MIESTA INŠTALÁCIE
SMER PRÚDENIA
ŠIPKA
Obr. 2.7 – ŠIPKA SMERU PRÚDENIA
06-DPP-UM-00147 02/12
21
UMIESTNENIE
SENZORA DO POTRUBIA
Flow
*
5
14
5
10
5
10
5
10
5
24
5
**
Flow
*
24
**
Flow
*
**
**
Flow
*
*
**
Flow
*
Výtok DN
potrubia x
**
Flow
*
Nátok DN
potrubia x
**
OBR 2.2 – Nátokové a výtokové rovné dĺžky potrubia
20
06-DPP-UM-00147 02/12
4. ČASŤ – PROGRAMOVANIE PRÍSTROJA
VŠEOBEC
NE
Prístroj DFX sa konfiguruje pomocou rozhrania a klávesnicou. Všetky zadané údaje sú ukladané do
nevolatilnej pamäte FLASH a budú trvalo uchované v prípade výpadku napájania.
OBSLUHA KLÁVESNICE
Zariadenie DFX obsahuje rozhranie na spätnú väzbu so štvortlačidlovou dotykovou klávesnicou, ktorá
umožňuje používateľom zobrazovať a meniť parametre konfigurácie používané operačným systémom.
OBRÁZOK 4.1 - KLÁVESNICA
Zariadenie DFX umožňuje vykonávať dva základné súbory programovacích postupov: výber položiek zo
zoznamu a zadávanie číselných hodnôt.
POZNÁMKA: V režime RUN (chod) sa po stlačení obidvoch tlačidiel so šípkami HORE a DOLE zobrazí aktuálna verzia
firmvéru nainštalovaná v merači.
POSTUP VÝBERU POLOŽIEK ZO ZOZNAMU
POZNÁMKA: Ak ste už v režime PROGRAM a voľba, ktorá sa má zobraziť alebo zmeniť, je už zobrazená, pokračujte krokom
3 nižšie. Ak ste v režime PROGRAM a voľba, ktorá sa má zobraziť alebo zmeniť, nie je zobrazená stlačte tlačidlo so šípkou
HORE alebo DOLE a opakovane stláčajte tlačidlo, kým sa nezobrazí požadovaná možnosť. Pokračujte krokom 3.
1) Stlačte tlačidlo MENU (ponuka). V ľavom dolnom rohu sa zobrazí položka PROGRAM a na dolnom
riadku displeja sa zobrazí položka ID UNITS (jednotky vnútorného priemeru).
2) Stlačením tlačidla so šípkou DOLE sa presuňte na požadovanú možnosť.
3) Stlačením tlačidla ENTER zobrazíte aktuálny výber.
4) Ak je požadovaná aktuálny výber, potvrďte ho stlačením tlačidla ENTER. Zariadenie bude
automaticky pokračovať na ďalší výber.
5) Ak je nutné zmeniť aktuálny výber, stlačte tlačidlo so šípkou HORE a opakovane ho stláčajte
a listujte v dostupných možnostiach. Stlačením tlačidla ENTER potvrďte výber. Zariadenie
bude automaticky pokračovať na ďalší výber.
6) Na ukončenie režimu programovania stlačte tlačidlo MENU (ponuka). V závislosti od vašej pozície v režime
programovania môže byť potrebné na ukončenie stlačiť tlačidlo MENU (ponuka) až trikrát. Displej sa prepne do
režimu RUN (chod).
POZNÁMKA: Po súčasnom stlačení obidvoch tlačidiel so šípkami je možné zobraziť verziu firmvéru zariadenia DFX.
06-DPP-UM-00147 02/12
7
POSTUP ZADÁVANIA ČÍSELNÝCH HODNÔT
POZNÁMKA: Ak ste už v režime PROGRAM a voľba, ktorá sa má zobraziť alebo zmeniť, je už zobrazená, pokračujte krokom
3 nižšie. Ak ste v režime PROGRAM a voľba, ktorá sa má zobraziť alebo zmeniť, nie je zobrazená stlačte tlačidlo so šípkou
HORE alebo DOLE a opakovane stláčajte tlačidlo, kým sa nezobrazí požadovaná možnosť. Pokračujte krokom 3.
1) Stlačte tlačidlo MENU (ponuka). V ľavom dolnom rohu sa zobrazí položka PROGRAM a na dolnom
riadku displeja sa zobrazí položka ID UNITS (jednotky vnútorného priemeru).
2) Stláčajte tlačidlo so šípkou DOLE až po zobrazenie požadovanej voľby. V hornom riadku displeja sa
zobrazí aktuálna číselná hodnota pre túto voľbu.
3) Ak je požadovaná aktuálna hodnota, stlačte tlačidlo ENTER. Programovateľná číselná hodnota
nachádzajúca sa úplne vľavo začne blikať.
Opätovným stlačením tlačidla ENTER potvrďte a uložte aktuálnu číselnú hodnotu. Prístroj sa
automaticky presunie do ďalšej ponuky volieb.
4) Ak je nutné zmeniť aktuálny výber, stlačte tlačidlo ENTER. Programovateľná číselná hodnota
nachádzajúca sa úplne vľavo začne blikať. Použite šípku HORE na prepínanie číslic 0-9 a
zmeňte blikajúcu číslicu na požadovanú hodnotu. Pomocou tlačidla so šípkou DOLE presuňte
aktívnu číslicu doprava. Pokračovať pomocou tlačidiel so šípkami HORE a DOLE a zvoľte
hodnoty pre všetky číslice.
5) Stlačením tlačidla ENTER potvrďte výber. Zariadenie bude automaticky pokračovať na ďalší výber.
6) Na ukončenie režimu programovania stlačte tlačidlo MENU (ponuka). V závislosti od vašej pozície v režime
programovania môže byť potrebné na ukončenie stlačiť tlačidlo MENU (ponuka) až trikrát. Displej sa prepne do
režimu RUN (chod).
ŠTRUKTÚRA PONUKY (MENU)
Softvér DFX je štruktúrovaný na ponuky. Mapa ponúk používateľského rozhrania sa uvedená v prílohe k
tejto príručke. Mapa poskytuje vizuálnu cestu ku konfiguračným parametrom, ktoré sú prístupné
používateľom. Tento nástroj by mal byť využitý pri každom prístupe ku konfiguračným parametrom alebo
ich zmene.
VYNULOVANIE POČÍTADLA PRIETOKU
V režime RUN stlačte naraz tlačidlá ENTER a MENU a počítadlo sa vynuluje. Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí správa TOTAL RST (vynulovanie počítadla), ktorá signalizuje vymazanie celkového stavu
počítadla. Ak je nastavené heslo, používateľ musí na vymazanie zadať správne heslo na vymazanie
celkového stavu počítadla.
V nasledujúcich častiach sú definované konfiguračné parametre prístupné v režime programovania.
VÝBER JEDNOTIEK
ID UNITS - výber jednotiek merania (voľba) INCH
(palce)
MM
Ide o výber jednotiek na zadanie vnútorného priemeru potrubia. Možnosti výberu jednotiek sú palce
(ENGLISH, anglo-americké jednotky) alebo milimetre (METRIC, metrické jednotky).
8
06-DPP-UM-00147 02/12
VNÚTORNÝ PRIEMER POTRUBIA
PIPE ID -- zadanie vnútorného priemeru potrubia
(hodnota) ENGLSH (palce)
METRIC (mm)
Zadajte vnútorný priemer potrubie v palcoch, ak bola vybraná možnosť INCH ako ID UNITS alebo v
milimetroch, ako bola vybraná možnosť MM.
REŽIM ZOBRAZENIA
ZOBRAZENIE-- výber režimu zobrazenia (voľba)
RATE
TOTAL
BOTH DIAG
(prietok
celkovo
obidva
diagnostika)
Ak chcete zobraziť iba prietok, vyberte možnosť RATE. Ak chcete zobraziť len celkový prietok, vyberte možnosť TOTAL. Ak chcete,
aby sa prietok a celkový prietok zobrazovali striedavo, vyberte možnosť BOTH. Keď vyberiete možnosť BOTH na displeji sa bude
striedať zobrazenie RATE (prietok) a TOTAL (celkový prietok) každých 7 sekúnd.
Voľba DIAG uvedie displej do diagnostického režimu. Pri výbere tejto možnosti sa na displeji zobrazí
nameraná frekvencia, nastavenie zosilnenia a sila signálu.
TECHNICKÉ JEDNOTKY PRE RÝCHLOSŤ PRIETOKU
RATE UNT-- technické jednotky pre prietok (voľba)
Rýchlosť v lineárnych stopách
Rýchlosť v lineárnych metroch
Galóny
Litre
Milióny galónov
Kubické stopy
Milióny kubických stôp
(VEL FEET)
(VEL MTRS)
(GALLONS)
(LITERS)
(MGAL)
(CUBIC FT)
(M CU FT)
Kubické metre
Milióny metrických litrov
Akre-stopy
Ropné barely (42 galónov)
Barely alkoholu (31,5
galóna)
Libry
Kilogramy
(CUBIC ME)
(MEGLTRS)
(ACRE FT)
(OIL BARR)
(LIQ BARR)
(LBS)
(KGS)
Vyberte požadovanú technickú jednotku na meranie prietoku.
Pri výbere možností Libry (LBS) alebo Kilogramy (KGS) musí byť pre parameter nastavenia SP
GRAV zadaná špecifická hmotnosť (merná hustota) príslušného typu kvapaliny.
06-DPP-UM-00147 02/12
9
TECHNICKÉ JEDNOTKY PRE INTERVAL PRIETOKU
RATE INT-- časový Interval pre prietok
(voľba) MIN Minúty
HOUR Hodiny
DAY Dni
SEC Sekundy
Vyberte požadovanú technickú jednotku na meranie prietoku.
TECHNICKÉ JEDNOTKY PRE POČÍTADLO PRIETOKU
TOTL UNT - Technické jednotky pre počítadlo prietoku (voľba)
Rýchlosť v lineárnych stopách
Rýchlosť v lineárnych metroch
Galóny
Litre
Milióny galónov
Kubické stopy
Milióny kubických stôp
(VEL FEET)
(VEL MTRS)
(GALLONS)
(LITERS)
(MGAL)
(CUBIC FT)
(M CU FT)
Kubické metre
Milióny metrických litrov
Akre-stopy
Ropné barely (42 galónov)
Barely alkoholu (31,5
galóna)
Pound
Kilogramy
(CUBIC ME)
(MEGLTRS)
(ACRE FT)
(OIL BARR)
(LIQ BARR)
(LBS)
(KGS)
Vyberte požadovanú technickú jednotku na meranie úhrnného prietoku (počítadlo).
NÁSOBITEĽ STAVU POČÍTADLA
TOTL MUL - násobiteľ počítadla prietoku
(hodnota), 0,01 až 1 000 000
Používa sa na nastavenie mocniteľa celkového stavu počítadla prietoku. Táto vlastnosť je užitočná na
úpravu zobrazenia veľkých hodnôt úhrnného prietoku. Mocniteľ (exponent) je násobiteľ × 10 n , pričom
„n“ môže byť od -2 (x 0,01) do +6 (×1 000 000). Ako návod pre zadávanie platných hodnôt a ich vplyv
na zobrazovanie na displeji zariadenia DFX je nutné použiť tabuľku 4.1.
EXPONENT
× PT 01 (-2)
× PT 1 (-1)
×1 (0)
×10 (1)
×100 (2)
×1000 (3)
×10000 (4)
×100000 (5)
×1000000 (6)
NÁSOBITEĽ NA
×DISPLEJI
0,01
× 0,1
×1
× 10
× 100
× 1 000
× 10 000
× 100 000
× 1 000 000
TABUĽKA 4.1 - Hodnoty exponenta
42
06-DPP-UM-00147 02/12
MERNÁ HUSTOTA TEKUTINY
SP GRAV - merná hustota (špecifická hmotnosť)
tekutiny (hodnota) Hodnota bez jednotiek
Umožňuje vykonávať úprav špecifickej hmotnosti kvapaliny (relatívnej hustoty v pomere k hustote vody).
Ak sú vybrané možnosti libry (LBS) alebo kilogramy (KGS) buď v položke RATE UNT (jednotky
prietoku) alebo UNT TOTL (jednotky počítadla), na výpočet správneho hmotnostného prietoku musí
byť zadaná relatívna hustota. Zoznam tekutín a ich súvisiacich špecifických hmotností sa nachádza v
prílohe tejto príručky.
POZNÁMKA: Špecifická hmotnosť sa zobrazí len vtedy, keď sú v položkách Rate Unit (jednotky prietoku) alebo Total Unit
(jednotky celkového stavu) vybrané možnosti LBS (libry) alebo KGS (kilogramy).
ODPOJENIE PRI NÍZKOM PRIETOKU
F C-OFF - odpojenie pri nízkom prietoku
(hodnota) Hodnota bez jednotiek
Údaj o odpojení merania pri nízkom prietoku slúži na to aby sa pri veľmi nízkych hodnotách prietoku
(ktoré môžu byť prítomné po vypnutí čerpadiel a uzavretí ventilov ventily) zobrazoval prietok ako
nulový prietok. Hodnota je zadaná v skutočných jednotkách prietoku.
MIERKA
SCALE F - nastavenie mierky (hodnota)
od 0,500 do 5
000
Táto funkcia môže byť použitá na to, aby sa systém DFX zhodoval s iným referenčným
prietokomerom alebo na kompenzáciu hodnôt pri inštaláciách, na ktorých nie je vhodné rovné
potrubie na získanie laminárneho profilu, pričom na korekciu hodnôt a výstupov sa použije
korekčný koeficient/násobiteľ. Systém kalibrovaný vo výrobe by mal byť nastavený na hodnotu
1,000. Rozsah nastavení tejto položky je 0,5000 do 5 000. Nasledujúci príklad opisuje použitie
údaja o mierke SCALE F.
Prietokomer DFX ukazuje prietok, ktorý je o 4 % vyšší ako ukazujú iné prietokomery umiestnené
na tom istom potrubí. Aby daný prietokomer DFX ukazoval rovnaký prietok ako ostatné
prietokomery, zadajte mierku SCALE F 0.960 na zobrazovanie hodnôt nižších o 4 %.
TLMENIE SYSTÉMU
DAMPING -- tlmenie systému (hodnota)
relatívna percentuálny údaj: 0-99 %
Filter na tlmenie prietoku slúži na nastavenie maximálnej hodnoty adaptatívneho filtrovania. Pri stave so
stálym prietokom (prietok sa odchyľuje od nameranej hodnoty o menej ako 10 %) tento adaptatívny filter
zvýši počet po sebe nasledujúcich meraní prietoku, ktoré sa spriemerujú najviac po danú maximálnu
hodnotu. Ak sa prietok odchýli o viac ako 10% okná, filter prietoku sa prispôsobí znížením hodnoty a umožní
06-DPP-UM-00147 02/12
43
prístroju reagovať rýchlejšie. Pri zvýšení tejto hodnoty má prístroj tendenciu ukazovať uhladenejšie hodnoty
ustáleného prietoku a výstupy.
Konfigurácia vstupno-výstupného modulu 1
CFG MOD1 -- konfigurácia vstupno-výstupného
modulu 1 (voľba) YES (áno)
NO (nie)
Táto výzva umožňuje prístup k nastaveniu parametrov súvisiacich s inštaláciou voliteľných modulov
rozhrania ISO-MOD. Ak zvolíte možnosť NO, jednotka preskočí na položku CFG MOD2. Ak zvolíte
možnosť YES, sprístupní sa konfigurácia a kalibrácia modulu inštalovaného na prvej pozícii.
TYP MODULU
MOD TYPE -- typ modulu (voľba)
NONE
Nie je
nainštalovaný žiadny modul
4-20MA
analógový výstup 4-20
mA
RATEimpulzný výstup
RELAY
reléový výstup
Vyberte zo zoznamu typ nainštalovaného modulu.
ISO MOD 4-20 mA
ISO-MOD -- 4-20
mA FLOW 4MA
FLOW
20MA
CAL
4MA
CAL
20MA
4-20
TEST
Výstupný modul 4-20 mA konfigurovaný pomocou rôznych možností premostení na režimy prenosu buď
ako pasívny (odber prúdu) alebo aktívny (zdroj prúdu) režime (pozri časť 3) spolupracuje prakticky so
všetkými systémami záznamu a protokolovania na základe prenosu analógového signálu vo forme prúdu,
ktorý je úmerný rýchlosti prietoku systému. V pamäti sú pomocou údajov o rozsahu merania nastavené
samostatné rozsahy 4 mA a 20 mA. Tieto položky je možné nastaviť kdekoľvek v rámci rozsahu prístroja.
Výstupné rozlíšenie modulu je 12-bitov (4096 diskrétnych bodov), modul funguje až po odpor vodiča 800
ohmov olova a má izolovaný vnútorný zdroj napájania s napätím 24 V.
ROZSAH 4-20 MA
Hodnoty FLOW 4MA a FLOW 20 MA sa používajú na nastavenie rozsahu analógového výstupu 4-20
mA. Tieto položky sú objemové jednotky prietoku, ktoré sa rovnajú objemovým jednotkám
nakonfigurovaným v technických jednotkách prietoku a technických jednotkách intervalu prietoku.
Ak chcete napríklad použiť rozsah výstupu 4-20 mA od 0 GPM do +100 GPM GPM, pričom 12 mA je 50 GPM, nastavte
hodnoty prietoku FLOW 4MA a FLOW 20MA takto: FLOW 4MA = 0.0
FLOW 20MA = 100.0
44
06-DPP-UM-00147 02/12
KALIBRÁCIA 4-20MA
Modul 4-20 mA ISO-MOD je kalibrovaný vo výrobe a nemal by vyžadovať úpravu, pokiaľ nie je nahradený.
POZNÁMKA: Položky CAL 4MA a CAL 20MA sa nesmú
používať pri pokuse o nastavenie rozsahu 4-20 mA. Na tento účel
použite položky pre prietok FLOW 4MA a FLOW 20MA opísané
vyššie.
CAL 4MA (VOĽBA)
0
MEM
510 00
0
AUTO MANUAL
Položka 4-20CAL? umožňuje jemné nastavenie je
„nulovej“ hodnoty a rozsahu výstupu 4-20 mA.
Au to HOL D
F AST MIN MX
L OG GING
M IN M AX
R EL
HO LD
YES
(zrušiť)
CANCEL
(nie)
Hz % ms
Vyberte možnosť ÁNO na sprístupnenie nastavení.
Ak chcete nastaviť výstup 4 mA
k výstupu 4-20 mA musí byť pripojený
miliampérmeter alebo spoľahlivý referenčný
merací prístroj.
SET UP
SAVE
(uložiť)
NO
RAN GE
nS
W
mV
°F
°C
ac+dc
V
ac+dc
A
mA
µA
mV
dB
A
mA
V
dB
ac+dc
µA
OFF
ac+dc
VIEW ME M
CLEAR ME M
POSTUP:
mA
µA
A
10A MAX
FUSED
400mA
FUSED
1000V
I / O: 4- 20 m A
P.N. D020-1045-100
IN (+)
INT PWR
Kalibrácia nastavenia 20 mA sa vykonáva rovnakým
spôsobom ako úprava 4 mA.
V
CAT III
OUT (-)
CAL 20MA (HODNOTA)
W
COM
JP2
JP1
EXT PWR
ISO-MOD
1) Odpojte jednu stranu prúdovej slučky a
pripojte miliampérmeter do sérii (odpojte
jeden z drôtov na svorkách s označením +/na
module ISO-MOD 4-20 mA), pozrite si obrázok
4.2.
2) Pomocou tlačidiel so šípkami zvýšte číselnú
hodnotu, aby ste zvýšili prúd v slučke na 4
mA. Znížte hodnotu na zníženie prúdu v
slučke na 4 mA. Typické hodnoty sú v
rozsahu
od 40 do 80.
3) Znovu pripojte obvody výstupu 4-20 mA
podľa potreby.
TEMPERATURE
OBRÁZOK 4.2 - NASTAVENIE KALIBRÁCIE 420 mA
1) Odpojte jednu stranu prúdovej slučky a zapojte miliampérmeter do série (buď odpojte vodič na
svorkách označených +/- na module ISO-MOD 4-20 mA), pozrite si obrázok 4.2.
2) Pomocou tlačidiel so šípkami zvýšte číselnú hodnotu, aby ste zvýšili prúd v slučke na 20 mA.
Znížením hodnoty znížite prúd v slučke na 20 mA. Typické hodnoty sa pohybujú v rosahu od
3700 do 3900.
3) Znovu pripojte obvody výstupu 4-20 mA podľa potreby.
POSTUP:
06-DPP-UM-00147 02/12
45
4-20TEST – OUTPUT TEST 4-20 MA (TEST VÝSTUPU)
Umožňuje simulovať hodnotu, ktorá má predstavovať výstupe z výstupu 4-20 mA. Po úprave tejto
hodnoty bude výstup 4-20 mA prenášať zobrazenú hodnotu prúdu.
ISO-MOD RATE PULSE (FREKVENČNÉ IMPULZY)
FLOW
0HZ
(hodnota)
FL
MAXHZ (hodnota)
RATE TST
Frekvenčný výstupný modul sa využíva na prenos informácií do externých počítadiel a regulačných
systémov prostredníctvom frekvenčného výstupu, ktorý je úmerný rýchlosti prietoku systému. Na základe
zadaných údajov o rozsahu merania sa v pamäti nastavia nezávislé hodnoty pre nulu a rozsah.
Výstupné rozlíšenie modulu je 12-bitov (4096 diskrétnych bodov) a maximálna výstupná frekvencia je 2
500 Hz. Modul má dva režimy výstupu - simulácia merania turbíny a „otvorený kolektor“. Pri simulácii
merania turbíny je vytváraná priebehová krivka v tvare zubov píly s maximálnou amplitúdou približne 500
mV p-p. Výstup s otvoreným kolektorom využíva výstup MOSFET s odporom 0,21 ohmu, ktorý je určený
na prácu maximálne pod napätím 100 V a prúdom 1 A. Ak je použitý typ výstupu s otvoreným
kolektorom, musí byť prítomný externý zdroj napätia a limitný odpor. Pozrite si 1. časť tejto príručky, kde
sú informácie o zapojení.
ROZSAH FREKVENČNÝCH IMPULZOV
Položky FLOW 0HZ a FL MAXHZ slúžia na nastavenie rozsahu výstupnej frekvencie 0-2,5 kHz. Tieto
položky sú objemové jednotky prietoku, ktoré sa rovnajú objemovým jednotkám nakonfigurovaným v
technických jednotkách prietoku a technických jednotkách intervalu prietoku.
Ak chcete napríklad nastaviť rozsah výstupu 0-2,5 kHz výstup od 0 do 100 GPM (galóny za minútu) keď 1,25 kHz
je 50 GPM, nastavte hodnoty položiek FLOW 0HZ a FL MAXHZ takto:
FLOW 0HZ = 0
FL MAXHZ = 100.0
RATE PULSE TEST - TEST
FREKVENČNÝCH IMPULZOV
RATE TST - TEST VÝSTUPU FREKVENČNÝCH IMPULZOV
Umožňuje použiť simulovanú hodnotu ako výstupnú frekvenciu. Zvyšovaním tejto hodnoty bude
pulzný výstup prietoku prenášať ukazovanú frekvenciu v percentách maximálneho frekvenčného
výkonu.
Napríklad v prípade, že maximálna výstupná frekvencia je 2 500 Hz, zvýšte zobrazenú hodnotu na 50 na
dosiahnutie skúšobnej výstupnej frekvencie 1 250 Hz.
46
06-DPP-UM-00147 02/12
KONFIGURÁCIA DUÁLNEHO RELÉ ISO-MOD
DUAL RELAY (DUÁLNE RELÉ)
RELAY 1 AND RELAY 2
NONE (RELÉ 1 A RELÉ
2 ŽIADNE)
TOTAL
FLOW
(CELKOVÝ
PRIETOK)
OFF <
ON >
(VYPNU
TÉ
<ZAPNU
TÉ>)
ERRORS (CHYBY)
V tomto module sa nachádzajú dve nezávislé relé SPDT (jednopólové relé s dvojitým prepínaním, forma C).
Relačné operácie sú konfigurované používateľom pomocou klávesnice tak, aby vystupovali buď ako celkový
impulzný výstup, poplach súvisiaci s prietokom alebo v režime poplachu pri chybe. Relé sú dimenzované na
maximálne napätie 200 V striedavého prúdu s menovitým prúdom 0,5 A a odporovou záťažou (odpor pri
jednosmernom prúde 175 V a 0.25 A). Dôrazne sa odporúča použiť sekundárne relé vždy, keď sa používa riadiace
relé ISO-MOD na ovládanie indukčných záťaží ako pri elektromagnetoch a motoroch.
RELÉ POČÍTADLA CELKOVÉHO PRIETOKU
Režim TOTAL nastavuje relé na výstup na impulzov 50 ms (prepnutie kontaktu) vždy po náraste stavu počítadla.
06-DPP-UM-00147 02/12
47
RELÉ PRIETOKU
Konfigurácia relé prietoku povoľuje prepínanie relé pri dvoch rôznych prietokoch, čo umožňujú prevádzku
s nastaviteľným spínačom necitlivosti. Obrázok 4.3 ukazuje, aký má vplyv nastavenie dvoch nastavených
hodnôt na funkciu poplachu súvisiaceho s prietokom.
Jednobodový prietokové poplašné zariadenie by nastavilo ON> (zapnutý) mierne vyššie ako je
nastavenie OFF< (vypnutý), čo umožňuje nastaviť pásmo necitlivosti spínača. Ak nie je nastavené
pásmo necitlivosti, môže dôjsť k rýchlemu prepínaniu spínača v prípade, že prietok je v tesnej blízkosti
bodu prepnutia.
Set ON
(nastave
Maximum Flow
(maximálny prietok)
Set OFF
(nastaven
Minimum Flow
(minimálny
prietok)
Output ON
(výstup
zapnutý)
Output OFF (výstup vypnutý)
Pásmo necitlivosti
Obrázok 4.3 - FUNGOVANIE POPLACHU S JEDNÝM BODOM
48
06-DPP-UM-00147 02/12
RELÉ POPLACHU PRI CHYBE
Ak je relé nastavené na režim ERROR (chyba), relé sa aktivuje, keď je v prietokomeri chyba, ktorá
spôsobila, že prístroj prestal merať spoľahlivo. Pozrite si prílohu tejto príručky, kde nájdete zoznam
kódov možných chýb.
Konfigurácia vstupno-výstupného modulu 2
CFG MOD2 – KONFIGURÁCIA VSTUPNO-VÝSTUPNÉHO MODULU 2
Konfigurácie pre CFG MOD2 sú zhodné s konfiguráciami uvedenými v časti o CFG MOD1.
ZMENA HESLA
PASSWORD - ZMENA OCHRANNÉHO HESLA 0-9999
Po zmene ochranného hesla z 0000 na nejakú inú hodnotu (medzi 0001 - 9999) nebudú konfiguračné
parametre nie sú prístupné, bez zadania príslušnej hodnoty po zobrazení výzvy. Ak je hodnota
ponechaná na 0000, nie je aktívna žiadna ochrana a môžu byť vykonané zmeny bez oprávnenia.
Týmto heslom je taktiež chránený prístup k vynulovaniu počítadla.
ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA
AD SETUP - REŽIM ROZŠÍRENÝCH NASTAVENÍ
Režim rozšírených nastavení umožňuje prístup k nasledujúcim parametrom. Vyberte možnosť YES (áno) na
prístup k týmto parametrom.
AGC MODE - automatickou reguláciou
zosilnenia GAIN POT - digitálna
regulácia zosilnenia FILTER - regulácia
cez hardvérový filter LINEAR - 10
bodová linearizácia
AGC MODE
AGC MODE - režim prevádzky s automatickou reguláciou zosilnenia
NORMAL
štandardná
konfigurácia HIGH - používa sa pri
slabom signále MANUAL - funkcia
AGC je vypnutá
GAIN POT - digitálna regulácia
zosilnenia FILTER - regulácia cez
hardvérový filter
Vyberte požadovaný režim prevádzky. Je potrebná základná znalosť logiky automatickej
regulácie zosilnenia signálu (ACG), aby obsluhujúca osoba vedela, kedy použiť inú možnosť ako
NORMAL.
06-DPP-UM-00147 02/12
49
Keď je jednotka zapnutá, uplynie určitý čas pred tým, ako začne vysielať zvuk do potrubia. Počas tejto
doby sa meria sila signálu a získava sa základná úroveň signálu. Zvyčajne ide o hodnotu asi 20.
Zariadenie meria rýchlosť prúdenia na základe merania frekvencie po posune vzhľadom na Dopplerov
efekt. Posun frekvencie je približne 70 Hz na stopu za sekundu. Po každej stope za sekundu, o ktorú sa
zvýši rýchlosť, by sa sila signálu mala zvýšiť o 1. Zariadenie automaticky nastavuje zosilnenie signálu a
vyberá príslušný hardvérový filter pre príslušnú nameranú rýchlosť. Ovládanie je možné sledovať len
vtedy, keď je režim zobrazenia DISPLAY nastavený na DIAG. Pozrite si obrázok 4.4.
Frekvencia
Zosilnenie
Sila
signálu
RUN
Obrázok 4.4 - ZOBRAZENIE V DIAGNOSTICKOM REŽIME
MANUÁLNE OPERÁCIE
Keď je vybraná možnosť NORMAL, zariadenie bude automaticky regulovať zosilnenie a vpredu
umiestnený hardvérový filter pre optimálne meranie Dopplerovho signálu.
Vyberte možnosť HIGH pre aplikácie, kde je zariadenie ukazuje prietok konzistentne, ale oveľa nižšiu
hodnotu ako je skutočný prietok. Môže to byť nutné aj v prípade, že sa zvuk nedostane cez potrubie.
Výber možnosti HIGH spôsobí, že zariadenie zvýši silu signálu o 2 pri každom zvýšení prietoku o
jednu stopu (cca 30,5 cm) za sekundu. V podstate je zosilnenie zdvojnásobené, ale automaticky
regulované.
Pre aplikácie, kde je prietok konštantný, ale pri ktorých budete musieť naladiť zariadenie tak, aby odfiltrovalo
vonkajší hluk, vyberte ručný režim MANUAL. Za bežných okolností to bude potrebné len v prípade veľmi nízkych
prietokov. Keď je zvolený režim MANUAL , nastavenia GAIN POT a FILTER sa nastavujú ručne. Automatická
regulácia je neaktívna.
50
06-DPP-UM-00147 02/12
REGULÁCIA ZOSILNENIA
GAIN POT - DIGITAL GAIN POT
0-64
Pomocou tlačidiel so šípkami zvýšte alebo znížte číselnú hodnotu, čím nastavíte úroveň zosilnenia
signálu. Za bežných okolností sa dosahujú optimálne merania prietoku vtedy, keď je táto hodnota
nastavená od 10 do 50. Použite čo najnižšiu hodnotu, ktorá umožňuje presné a stabilné meranie prietoku.
Toto nastavenie musí byť vykonané spolu s nastavením položky FILTER, pričom môže byť potrebné ho
viackrát opakovať.
HARDVĚROVÝ FILTER
FILTER - VOĽBA HARDVÉROVÉHO FILTRA
NONE - bez filtra
LOW - (odpojenie pri 1 600 Hz)
MEDIUM - (odpojenie pri 350 Hz)
HIGH - (odpojenie pri 250 Hz)
Vyberte hardvérový filter s medznou frekvenciou vyššou ako je frekvencia zmenená vzhľadom na
Dopplerov efekt, ktorá má byť meraná. Frekvencia vzniknutá po posune vzhľadom na Dopplerov efekt
sa vypočíta vynásobením rýchlosti prietoku (ako FPS, stopy za sekundu) číslom 80.
Ak je napríklad prietoková rýchlosť 4 FPS, medzná frekvencia je 4 x 80 alebo 320 Hz. Filter s ďalšou najvyššou
frekvenciou by bol 350 Hz.
TYP SNÍMAČA
XDCR TYPE – TYP SNÍMAČA
DT9 - UPÍNACIE SNÍMAČE
PROBE - snímač v zásuvnej sonde DP7
Vyberte vhodný typ snímača, ktorý bude pripojený k vysielaču DFX. Výberom z možností sa aktivujú
optimálne nastavenia hardvéru a softvéru, ktoré sú jedinečné pre príslušnú architektúru snímača.
KOREKČNÝ KOEFICIENT
C FACTOR - TYP SNÍMAČA 0,015,00
Táto hodnota je nastavená vo výrobe počas kalibrácie. Po pripojení novej súpravy snímačov alebo
zásuvnej sondy je potrebné zadať korekčný koeficient. Hodnoty korekčného koeficientu je možné nájsť na
štítkoch na snímačoch alebo sondách.
06-DPP-UM-00147 02/12
51
LINEARIZÁCIA
LINEAR - ZADÁVANIE ÚDAJOV LINEARIZÁCIE
Funkcia linearizácie umožňuje korekciu hodnôt prietoku spôsobených nelineárnym meraním prietoku. K
tomu zvyčajne dochádza v prípade nedostatočne dlhého rovného úseku potrubia pred alebo po mieste,
kde sú namontované snímače.
Je možné zadať až 10 bodov linearizácie. Mikroprocesor vykoná lineárnu interpoláciu údajov
zadaných v linearizačnej tabuľke a použije príslušný korekčný koeficient meraného prietoku.
Začnite tým, že zadáte počet bodov linearizácie, ktoré sa zadávajú vo výzve NUM PTS. Ak je zadaná
hodnota 00, linearizácia nie je aktivovaná.
Zariadenie vás následne vyzve, aby ste zadali údaj o frekvencii FREQ 1. Zadajte nameranú frekvenciu
zodpovedajúcu prietoku pre prvý bod. Hodnotu frekvencie je možné získať na základe skutočného
prietoku, keď je režim zobrazenia DISPLAY nastavený na DIAG a na ukazovanie meranej frekvencie,
alebo výpočtom frekvencie, ak je známy prietok v stopách za sekundu, pomocou nasledujúcich vzorcov:
DT9 upínací snímač:
frekvencia = rýchlosť (FPS) × 80 Hz
DP7 snímač v zásuvnej sonde:
frekvencia = rýchlosť (FPS) ×
80 Hz
Zariadenie vás následne vyzve, aby ste zadali koeficient COEFF 1. Ide o hodnotu, ktorou sa v danom
bode vynásobí nameraný prietok. Zadajte koeficient alebo korekčný koeficient, ktorý má byť použitý.
Zadaná hodnota musí byť od 0,5 do 1,5.
Tento postup opakujte pre všetky body linearizácie. Po zadaní všetkých bodov sa zariadenie sa vráti
späť do výzvy NUM PTS. Stlačením tlačidla Menu sa vrátite do hlavnej ponuky časti LINEAR. Následne
sa pomocou tlačidiel so šípkami presuňte k ďalšiemu parametru nastavení.
52
06-DPP-UM-00147 02/12
ČASŤ 5 - SPUSTENIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV
POŽIADAVKY NA SPUSTENIE ZARIADENIA DFX
POZNÁMKA: Systém prietokomeru DFX vyžaduje na úspešné dokončenie vyhodnotenia po spustení, aby bolo potrubie
naplnené prúdiacou kvapalinou. Nepokúšajte sa vykonávať úpravy alebo vykonávať manuálne zmeny konfigurácie, kým
si neoveríte, či je potrubie naplnené prúdiacou kvapalinou.
POZNÁMKA: Ak sa na spojenie snímačov a potrubia použil tmel RTV, tmel musí najprv úplne vytvrdnúť pred tým, ako sa
prístroj zapojí k napájaniu. Väčšina tmelov RTV vyžaduje na vhodné vytvrdnutie 24 hodín. Je veľmi dôležité, aby sa snímače
počas tvrdnutia tmelu neposunuli - medzi snímačom a stenou potrubia sa môžu vytvoriť vzduchové bubliny, ktoré majú vplyv
na funkčnosť zariadenia. Ak bolo ako spojivo použité silikónové mazivo, nie je potrebné vytvrdnutie.
POSTUP:
1) Overte, či je bol snímač DT9 alebo DP7 správne nainštalovaný a zapojený - pozrite si 2. časť.
2) Overte, či DFX sú správne nastavené premostenia napájania zariadenia DFX podľa napájania, ktoré
bude použité - pozrite si 3. časť.
3) Overte, či je zariadenie DFX správne naprogramované - pozrite si 4. časť.
4) Zapnite napájanie.
5) Mikroprocesor DFX pri prvom zapnutí vykonáva množstvo samodiagnostických testov, meraní
východiskových hodnôt a začne ukladať do vyrovnávacej pamäte údaje o rýchlostiach
kvapalín. Počas tohto nábehu bude na približne 30 sekúnd neaktívne zobrazovanie údajov o
prietoku a neaktívne výstupy.
6) Po dokončení procesu spustenia začne prístroj zobrazovať prietok a/alebo celkový prietok, podľa
konfigurácie.
7) Ak sa zobrazí hlásenie o chybe dolu na displeji zariadenia DFX, vyhľadajte riešenie na
nasledujúcich stranách Riešenie problémov.
06-DPP-UM-00147 02/12
51
Riešenie problémov
Symptóm
Riešenie
1. Nedostatočné napájanie pre monitora DFX - zmerajte napätie na J2
2. Napájanie nie je správne zapojené k J2 - pozrite si 3. časť
3. Poistka F1 je otvorená alebo nie je nainštalovaná
Displej sa nerozsvieti
4. Premostenia napájania nie sú správne nainštalované - pozrite si 3. časť
5. Plochý kábel medzi dvierkami a zadnou stranou krytu nie je
úplne zasunutý do dvoch zásuviek
1. Snímače nie sú správne pripojené k potrubiu - spojivo nie je prítomné
alebo potrubie nie je správne pripravené
2. Snímač nie je správne pripojený k svorkovnici J4 vnútri zariadenia DFX
– Skontrolujte schému elektrického zapojenia na vnútornej strane
dvierok zariadenia DFX
3. Na potrubí je nainštalovaných viac zariadení DFX - pozrite si 3.
časť: Inštalácia viacerých prietokomerov
ERROR (chyba) na displeji
4. Nedostatočné množstvo častíc nad 35 mikrometrov DFX
vstreknite vzduch do potrubia proti prúdu od snímačov
5. Príliš veľa častíc, ktoré sú menšie ako 35 mikrometrov - ultrazvukové meracie
zariadenia pravdepodobne nebudú fungovať
6. Chyba snímača - odpojte kábel snímača zo svorkovnice J4, zmerajte
kapacitný odpor medzi modrým/čírym alebo červeným/čierny - príjem a
vysielanie. Overte, či je kapacitný odpor každej súpravy približne 2 nF
(nanofarady) snímač na miesto na potrubí s nižšou mierou
1. Premiestnite
hydraulického rušenia
Nestabilné hodnoty
2. Zvýšte hodnotu tlmenie
prietoku
3. Uistite sa, či je k uzemnenie správne pripojené k uzemneniu
meračov.
obrázok
3.2. priemer potrubia
1. Overte,
či jePozrite
zadanýsisprávny
vnútorný
2. Overte, či nebola zadaná nesprávna hodnota ako mierka (Scale Factor)
3. Overte, či neboli zadané nesprávne hodnoty pre linearizáciu
4. Overte, či je regulácia zosilnenia AGC nastavená na možnosť NORMAL
Nepresné hodnoty
5. Overte, či sú snímače sú namontované na potrubie rovno a vo
prietoku
vzájomnom uhle 180 stupňov
6. Premiestnite snímač do polohy na potrubí s dlhším priamym
úsekom
7. DP7 sonda nie je zarovno s potrubím
1. Overte kalibráciu 4-20 mA
2. Overte nastavenia prietoku 4 mA a 20 mA
Analógový výstup
3. Overte, že či je záťaž slučky v rozsahu napájacieho napätia
nezodpovedá systému
zberu údajov
4. Spustite funkciu 4-20 mA TEST - overte, či sa výstupy mA
zhodujú s očakávanými údajmi systému zberu údajov
50
06-DPP-UM-00147 02/12
Symptóm
Impulzný výstup sa
nezhoduje so systémom
zberu údajov
DFX nezachytáva krátke
impulzy prietoku
50
Riešenie
1. Overte nastavenia prietoku 0 Hz a MAX Hz
2. Umiestnite osciloskop alebo počítadlo kmitočtu na výstupy
prietokového impulzného modulu a overte výstupnú frekvenciu
3. Spustite funkciu TEST výstupu - overte, či sa výstup Hz zhoduje s
očakávanými hodnotami zo systému zberu údajov
4. Uistite sa, či bol správne vypočítaný korekčný
koeficient: korekčný koeficient = Hz/(prietok/sekunda)
Príklad:
Max Hz (2500 Hz) = 10 000
galónov/minúta K-faktor = 2500 Hz/166,7
galónov/sekunda
K-faktor
=
15
impulzov/galón
5. Skontrolujte, či systém zberu údajov prijíma impulzy zo zariadenia DFX podľa
potrebyvho
pripojte
k Turbine
out (výstup
turbíny)
1. Pri
spustení
režime
AUTO
využíva
zariadenie
radalebo
filtrov,OUT/IN
ktoré
optimalizujú hodnoty pre určitý rozsah prietoku. Prietokomeru bude
trvať niekoľko sekúnd prispôsobiť sa skokovej zmene prietoku. Ak
chcete, aby prietokomer reagoval na zmeny v prietoku rýchlo, znížte
DAMPING (tlmenie), uveďte prístroj do stavu MANUAL ACG a
uzamknite FILTER na NONE (žiadny).
06-DPP-UM-00147 02/12
Download

Dopplerov ultrazvukový prietokomer