Základná škola, Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza
www.zsdobpd.edu.sk
Školský 1asopis
2íslo: 1
1
Školský rok: 2012/2013
Milí naši 1itatelia!
Opä1 sa vám hlásime s 2alším 3íslom školského 3asopisu Dobši , ktorý bude vychádza1 i v
tomto školskom roku.
Budeme vám prináša1 informácie o predmetových olympiádach, športových a literárnych
sú1ažiach, o rôznych zábavných podujatiach, o uspešných spolužiakoch. Zabavíme sa pri
vtipoch, anketách, krížovkách, hlavolamoch.
Do tvorby 3asopisu sa môžete zapoji1 aj Vy vlastnou literárnou tvorbou, nápadmi a návrhmi.
Na tvorbe tohto 3asopisu sa podie4a redak3ná rada pod vedením pani u3ite4ky Mgr. Emílie
Mokošovej.
Redak3ná rada
Tomáš Dudáš, Marek Dvo5ák, Dominika Dvo5áková,
Kristína Miná5ová, Denisa Kl3ová, Lenka Pozsonyiová
2
PROJEKT COMENIUS
Program Comenius – Multilaterálne partnerstvá škôl
V auguste 2012 nás potešila správa, že naša škola dostala od Národnej agentúry pre európske
vzdelávacie programy grant vo výške 21 000 € na dvojro3ný medzinárodný projekt s názvom
„Wir wecken Interessen und unterrichten modern“ – Vzbudzujeme záujem a vyu3ujeme
moderne. Naša rados1 je o to vä3šia, že finan3né prostriedky získalo len 40% uchádza3ov.
Ide o projekt, ktorý zapojí do spolupráce školy šiestich európskych zemí – Slovenska,
2iech, Po3ska, Nemecka, Francúzska a Španielska. Je zameraný na zavádzanie moderných
metód a foriem do vyu3ovania. Komunika3ný jazyk projektu je nemecký jazyk.
Jednou z úloh na september bolo navrhnú1 logo projektu. Na hodinách výtvarnej výchovy
sa do plnenia tejto úlohy zapojili všetci žiaci 5.- 7. ro3níka. Postupne vzniklo si 80 návrhov,
ktoré sp67ali podmienky, ktoré musí logo ma1:
1. námet loga zodpovedá téme projektu: „Chceme sa vzdeláva1 a u3íme moderne.“
2. dodrža1 grafickú skratku a zjednodušenie tvarov
3. logo musí obsahova1 vlajky všetkých 7 partnerských štátov
Do kone3ného, sú1ažného výberu postúpilo 23 žiackych návrhov. Vo vestibule školy bola
inštalovaná výstava, z ktorej mohli žiaci hlasovaním vybra1 najlepšie logo.
Autor ví1azného loga bol odmenený za svoju prácu.
Comenius- Školské partnerstvá
V rámci projektu Comenius –Školské partnerstvá v rokoch 2012-2014 sme sa v rámci spolupráce
medzi 2alšími šiestimi školami zapojili do 1.úlohy, ktorá sa týkala nášho severného suseda Po4ska.
Pre žiakov našej školy sme pripravili vedomostný kvíz, ktorý pozostával z 5 otázok a možností na
správnu odpove2:
1. Ako sa volá hlavné mesto Po3ska?
a) Budapeš1
b) Varšava
c) Viede7
2. Na ktorú svetovú stranu musíš cestova4, ak chceš ís4 do Po3ska?
a) juh
b) východ
c) sever
3. Po3sko je prímorský štát. Ktoré more ho obmýva?
a) Stredozemné
b) Baltské
c) 8ierne
4. Ktoré pohorie sa nachádza na hranici Slovenska a Po3ska?
a) Malá Fatra
b) Ve4ká Fatra
c) Tatry
3
5. V Po3sku sa vyrábajú známe cukrovinky, sú to:
a) lentilky
b) krowky
c) mentolky
V priebehu mesiacov september a október žiaci odpovedali a zo správnych odpovedí boli traja žiaci
vylosovaní a odmenení:
N. Ruttkayová -7.B
D. Mífek- 7.A
D. Radosa- 7.A
Do sú1aže sa zapojilo 125 žiakov školy.
Do projektu Comenius sa
zapojili aj žiaci 4.B triedy,
ktorí na hodinách
informatickej výchovy
pripravili pre partnerské
školy projektu viano3né
pozdravy.
4
Exkurzia do Bratislavy
D7a 19. októbra 2012 sme navštívili
unikátne centrum moderných
vzdelávacích technológii v Bratislave
EDULAB. V modernej multimediálnej
triede budúcnosti si mohli žiaci
vyskúša1 na hodine matematiky
najmodernejšie informa3né technológie
– interaktívne tabule, dotykové
prezenta3né displeje, vizualizér, tablety,
hlasovacie zariadenia v inteligentnom
systéme pre ovládanie priestoru.
Hodina matematiky s modernými
informa3nými technológiami bola
motivujúca a zaujímavá, vzbudzujúca
záujem o matematiku a u3enie.
Na prechádzke po historickom centre Bratislavy sme videli historickú budovu Slovenského
národného divadla, prešli sme Hviezdoslavovo námestie. Cestou na Hlavné námestie sme sa
odfotografovali s 8umilom a videli ve4a 2alších zaujímavostí.
Druhou zástavku bol areál Incheby, kde sme navštívili výstavu ART. Bola to výstava
výtvarného umenia. Mohli sme si
pozrie1 ma4by, kresby, plastiky aj
sochy umelcov z celého
Slovenska, ktorí tu prezentovali aj
svoje workshopy. Sú3as1ou
výstavy bola výstava nábytku
Moddom.
Naša exkurzia bola plná zážitkov,
nových poznatkov a skúseností.
5
Výchovný koncert
D7a 19.10.2012 sa v našej škole uskuto3nil výchovný koncert pod názvom „Hviezdy v
prachu“. Zú3astnila sa na 7om celá škola. Hlavní hrdinovia nám predviedli skvelé
predstavenie, pri ktorom predstavili históriu tvorby rozprávok, minulos1 sklada3ky Lega,
život spisovate4ky J.K.Rowlingovej, a povedali nám množstvo nových a pou3ných
informácií.
Ukázali nám rozdiel medzi dobrom a zlom, a nau3ili nás, že ak chceme v živote nie3o
dokáza1, treba za tým ís1 a nenecha1 sa ni3ím odradi1!
A ako to na koncerte vyzeralo, to si už pozrite na fotkách.
6
Halloweensky strašidelný ve1er
D7a 30.10 sa v našej škole uskuto3nil Halloweensky strašidelný ve3er. Zú3astnili sa na 7om
žiaci 7.B, 7.A, 6.A a 5.B z krúžku „8aj o piatej“ pod vedením pani u3ite4ky B. Polakovi3ovej.
Na za3iatku akcie sme si v školskej kuchynke upiekli 3okoládové muffiny a potom sme si
porozprávali strašidelné zážitky z našich životov. K Halloweenu patria aj tekvice, a my sme si
ich vo dvojiciach vyrezali pod4a vlastnej fantázie, usmiate i strašidelné. Zimomriavky nám
nasko3ili pri prechádzke po tmavej škole, kedy sme a nakoniec nás na tmavej chodbe 3akalo
aj strašidlo, ktoré nás teda poriadne vystrašilo!
Tento ve3er sa nám ve4mi pá3il a na budúci rok ho zase o nie3o vylepšíme!
Pozrite si aj na obrázkoch, ako sme sa mali!
7
Z každého rožka troška
Nový školský rok – nová sú1až ,,Z každého rožka troška“
Si s3ítaný a pohotový? Ukáž 3o vieš! Zapoj sa do celoro3nej sú1aže. odpovedaj každý mesiac
a vyhrávaj skvele ceny! informácie nájdeš na paneli vo vestibule školy. Témy sú rôznorodé
z každého rožka troška (šport, kultúra, cudzie jazyky...)
Tešíme sa na Vaše odpovede!
Výtvarná sú4až „ŠTVORLÍSTOK“
D7a 17. októbra odštartovala sú1ažná akcia organizovaná Centrom vo4ného 3asu v Prievidzi
pod názvom „Štvorlístok“. Bude ma1 štyri 3asti: výtvarnú, tane3nú, spevácku a literárnu.
Prvá, výtvarná 3as1 mala tému: „Výroba starej listiny k 900 - výro3iu udeleniu mestských
práv.“
Žiaci sa na hodinách výtvarnej výchovy a v záujmových výtvarných krúžkoch zoznamovali s
rôznymi typmi starodávneho písma, spoznali 3o je iniciála a 3ím kedysi 4udia písali.
Poznávali rôzne staré listiny a pe3ate. Školu mohli reprezentova1 len dvaja žiaci zo 4.-6.
ro3níka. Najlepšiu prípravu listiny – jej starodávny vzh4ad a zaujímavé písmo napokon
zvládli žia3ky Miriam Žilová zo 6.A triedy a Paulínka Vrecková zo 4.A triedy. Vo ve4kej
konkurencii žiakov zo všetkých základných škôl v Prievidzi, získala Mirka Žilová 1. miesto.
8
Pod lampou
D7a 12.11.2012 sa naša základná škola zú3astnila besedy s názvom : ,,Pod lampou´´. Beseda
sa uskuto3nila v Prievidzi v kultúrnom dome. Pozvaní boli žiaci 6. a 7. ro3níka. Cie4om
besedy bolo informova1 žiakov, aké škodlivé sú návykové látky (drogy).
Na besede boli dve pracovní3ky, ktoré pomáhajú 4u2om odvyknú1 si od závistí na
drogách. Zaujímavé na tejto besede bolo, že sa jej zú3astnili aj takí 4udia, ktorí v minulosti
mali nie3o spolo3né s drogami. Štyria cudzí 4udia Tomáš, Marek, Veronika a Klaudia sa nám
zdôverili s tým, ako s drogami za3ali, ako to pokra3ovalo a ako sa to všetko skon3ilo.
Upozor7ovali nás, aby sme to neskúšali a následne neza3ali bra1 drogy. Je to vlastne na nás
,ako si vyberieme. Všetky príbehy boli zaujímavé, ale najviac ma zaujal príbeh Veroniky,
ktorá sa prvýkrát s
návykovými látkami stretla už v siedmich rokoch. Všetko sa to vraj za3alo kvôli jej mladšej
sestre. Myslela si, že jej sestru majú rodi3ia radšej ako ju. V pätnástich rokoch prvýkrát
vyskúšala marihuanu, ktorá jej nechutila, a tak za3ala s heroínom a pervitínom. Na
Veronikine narodeniny jej otec povedal, že idú kúpi1 nový mobil. Namiesto toho však
Veroniku zaviezol na lie3enie, kde musela pracova1 na farme a stara1 sa o zvieratá. Snažila sa
odtia4 utiec1, ale nepodarilo sa jej to. Tým, že musela na farme osta1, si pomaly za3ala
odvyka1 od návykových látok. Neskôr si však našla priate4a, ktorý bol závislý na automatoch
. 8asom sa im narodilo diev3atko, ktoré má teraz rok a pol. Veronikin priate4 je však vo
väzení kvôli krádeži, pretože potreboval peniaze na hracie automaty. Veronike s dcérou
pomáha rodina. Sú š1astné a 3akajú, kedy sa domov vráti otecko. Dúfajú, že kone3ne budú ži1
usporiadaný život.
Z tejto besedy som si zobrala ponau3enie a dúfam, že sa s drogami a inými
návykovými látkami nikdy nedostanem do kontaktu.
Nikol Ruttkayová, 7.B
9
Exkurzia – hvezdáre5 Ve3ké Bielice
V rámci prírodovedné u3iva 3. ro3níka sa žiaci 3. B a 4. B triedy – pod vedením pani
u3. Z. Vreckovej a I. Michalíkovej - vybrali 5. decembra na exkurziu do hvezdárne vo
Ve4kých Bieliciach. Spolo3ne sme putovali vesmírom, galaxiou, planétami, až sme sa
napokon dostali na našu Zem. Ve4a informácií sme si pripomenuli a mnoho nových
dozvedeli.
10
Viano1né vystúpenie v klube
dôchodcov a diabetikov
S príchodom zimy sme aj tento rok zavítali do klubu dôchodcov a diabetikov
v Prievidzi, aby sme im svojím vystúpením spríjemnili viano3ný 3as. Deti z 1.A,
3.B, 4.B pod vedením p. u3. Z. Vreckovej a I. Michalíkovej si pripravili krásny program,
ktorý sa niesol v duchu Vianoc – piesne, krátke básne a hra na flautu spojená s baletom –
v podaní: Miška Krebesová, Viktorka Markusová, Jakubko Sýkora s bratom Dominikom,
Danko Medlík, Paulínka Hilkovi3ová, Rebeka Ondrušková a Simonka Budinská.
Po programe zavítal do sály Mikuláš s anjelom, ktorý prekvapil a obdaril deti sladkou
odmenou.
11
Viano1né zvyky na Slovensku
Štedrove3erný stôl mal pod4a slovenskej tradície
symbolizova1 hojnos1. Pod biely 4anový obrus sa
dávali peniaze, alebo hrs1 ovsa, 3i ja3me7a, aby sa v
budúcom roku rozhojnili. Ve3era mala obsahova1
aspo7 devätoro jedal. Ak bolo jedla dostatok, rodinu
3akal priaznivý
rok. De1om rodi3ia za sebazaprenie s4ubovali, že
ve3er uvidia zlatú hviezdu, alebo prasiatko.
Mágia po1as Vianoc:
Na Štedrý ve3er zobral gazda so4 a trocha z nej hodil do studne, aby bola zdravá voda. Voda
má u Slovanov symbol znovuzrodenia. Práve na Štedrý de7 sa
chodievalo rituálne nabra1 z te3úcej vody, diev3atá
sa v nej umývali a chorým a starým 4u2om sa doniesla voda, aby sa 7ou pretreli. Tým si mali
uchova1 zdravie. Štedrému d7u sa pripisovala magická
moc.
12
Novoro1né vinše - posielajú u1itelia žiakom
Aby sa vám všetky písomky vydarili.
Aby vás pätorky obchádzali.
Vybrané slová, ani krát, nech vám nevyfu1ia z hláv.
Aby sa vám neplietli ypsilony.
Kyslík, dusík, uhlík, vodík, nech sa vám vždy dobre vodí.
Aby vaše vysved1enia žiarili len jednotkami.
Nech sa staros1 všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. 8o bolelo nech sa zhojí,
3o tešilo nech sa zdvojí. Aby boli v novom roku iba slzy š1astia v oku.
Nech Vám rados1 žiari z o3í celu3i3ký rok a nech š1astie sprevádza každý de7
Váš krok.
9alší nový rok je tu zas o rok zostarne každý z nás. Nech teda lepší bude o
stokrát, nech stále má Aa niekto rád.
Všetko krásne v novom roku, dobrých 4udí popri boku. Ve4a š1astia, ve4a
zdravia, nech sa všetky plány zdaria.
Kvapku smoly, lyži3ku hrdosti,
hrn3ek radosti, kotlík úspechu,
jazierko pe7azí, more š1astia,
oceán zdravia a celý vesmír lásky želá v Novom roku
redakcia 3asopisu
13
Projektový de5 - zdravá výživa
13. a 14. 12. 2012
sa na našej škole uskuto3nil
projektový de7, ktorého sa
zú3astnili všetci žiaci a
u3itelia našej školy. De7
sme venovali
environmentálnej
výchove. Environmentálna
výchova predstavuje súlad
myslenia, cítenia a
zodpovedného správania sa
k prírode, k svojmu okoliu a k sebe. Pretože je to široká téma, žiaci aj spolu s triednymi
u3ite4mi sa venovali predovšetkým zdravej výžive, zdravému životnému štýlu. Konkrétny
problém si vybrali žiaci pod4a záujmu, veku, možností. Prvý de7 žiaci v triedach
vypracovávali projekty,
referáty, básne, piesne,
vyh4adávali informácie
z dostupnej literatúry.
Druhý de7 prebehol
v telocvi3ni, kde vybraní
žiaci prezentovali svoje
práce, ktoré boli ve4mi
zaujímavé a hodnotné, ve2
posú2te sami.
14
Ovocie obsahuje
ve4ké množstvo
vitamínov,
minerálov
a hlavne enzýmov,
ktoré udržiavajú
3loveka zdravým. Ovocie
konzumujeme
vždy iba v prirodzenej
surovej podobe.
Zeleninu, tak ako ovocie, konzumujeme tiež
vždy iba v prirodzenej surovej forme, aby sme
varom nezni3ili enzýmy, vitamíny a minerály.
V surovom stave môžeme konzumova1
akýko4vek druh v našich zemepisných
šírkach známej zeleniny.
15
Viano1né trhy
Tak ako každý rok, i tento pred viano3nými sviatkami deti už netrpezlivo 3akali, kedy
pripravíme trhy, na ktorých predajú výrobky, ktoré si vyrobili so svojimi pani u3ite4kami. Od
rána vládla medzi de1mi mierna nervozita, ktorá po4avila, až ke2 si každá trieda za3ala
inštalova1 výrobky na svoj stôl.
Sú3as1ou trhov bolo aj viano3né vystúpenie detí ro3níkov 1.- 4. Jemné melódie, anjelské
krídla nám pripomenuli 3aro Vianoc, harmóniu pokoja, radosti a spolupatri3nosti.
16
Zemepisné naj: Slovensko, 2esko, Po3sko
Hlavné mesto: Bratislava
Rozloha: 49 035 km2
Po1et obyvate3ov: 5, 43 mil.
Najvyššie položené miesto: Gerlachovský štít – 2655 m.n.m.
Najnižšie položené miesto: Klin nad Bodrogom – 94 m.n.m.
Najdlhšia jasky5a: Jaskynný systém Demänovská dolina – cez 30 km
Najhlbšia jasky5a: jasky7a Starý hrad – 432 m
Najdlhšia rieka: Váh – 403 km
Najvä1šia vodná nádrž: Oravská priehrada – 35,4 km2
Najvä1šie jazero: Ve4ké Hincovo pleso – 20,08 ha (Vysoké Tatry)
Hlavné mesto: Varšava
Rozloha: 312 679 km2
Po1et obyvate3ov: 38 130 302
Najvyššie položené miesto: Rysy - 2499 m n. m.
Najnižšie položené miesto: 3/4 územia leží pod 200 m n. m., najnižším bodom - obec Raczki
Elblaskie, ležiaca 1,8 m pod hladinou mora
Najdlhšia rieka: Wisła - 1047 km
Najvä1šie jazero: Šniardwy – 114 km2 (Mazurská jazerná pohorkatina)
Najdlhšie jazero: Jeziorak – 27 km
Unikátna so3ná ba5a Veli1ka: zostupom po 380 schodoch, sa dostanete na prvé poschodie,
64 metrov pod povrch, ba7a má 9 podzemných poschodí, ktoré siahajú až do h6bky 327
metrov, pre verejnos1 sú sprístupnené tri z nich, podzemné banské chodníky merajú
úctyhodných 259 kilometrov, avšak pre verejnos1 je sprístupnených iba asi 2,5 kilometra
2ím je známe Po3sko?
Významnými osobnos1ami: pápežom Jánom Pavlom II., spisovate4om Henrykom
Sienkiewiczom, klaviristom Frederikom Chopinom i vedky7ou Máriou Curie Sklodowskou;
tancami mazúrkou a polonézou; hradom Wawel v Krakove; krovkami; žia4 aj koncentra3ným
táborom v Osvien3ime.
17
Hlavné mesto: Praha
Rozloha: 78 867 km2
Po1et obyvate3ov: 10 505 445
Najvyššie položené miesto: Snežka – 1602 m.n.m.
Najnižšie položené miesto: rieka Labe na hranici s Nemeckom pri H5ensku, iba 115 m n. m.
Najdlhšia sprístupnená jasky5a: Sloupsko - Šošuvské jaskyne s jaskynnou Kôl7ou v
Moravskom krase - 4165 m.
Najhlbšia priepas4: Macocha - H6bka priepasti dosahuje po hladinu jazierka 139 m, a
celkovú h6bku dokonca až 168 m (t.j. na dno Spodného jazierka).
Najdlhšia rieka: Vltava - 430,2 km
Najvä1šia vodná nádrž: Lipno 48,7 km²
Najvä1šie jazero: 8ierne jazero (18,4 ha)
2ím je známe 2esko?
Zachované stredoveké mestá, najmä Praha (Hrad3any, Karlov most); medzinárodné filmové
festivaly v Karlových Varoch a Zlíne (pre deti a mládež); zna3ky Škoda a Tatra (osobné
a nákladné automobily aj 2alšie výrobky); pivo (Budvar, Prazdroj); karlovarský porcelán,
krištá4ové sklo, 3eský granát.
Karlove Vary
Ba7a Veli3ka
18
Poznáte?
Poh4ad na Varšavu modernú, aj historickú
Svätý Václav , hlavný
patrón 3eskej krajiny.
Bratislavský hrad a Dunaj
Pražský hrad a Karlov most
19
Športové sú4aže v školskom roku 2012/2013
Tak ako sa už pomaly stalo pravidlom, za3iatkom školského roku sa rozbehli aj športové
sú1aže. Do nich je z roka na rok zapojených 3oraz viac žiakov. Vyhlasovate4om sú1aží je
Ministerstvo školstva SR prostredníctvom portálu Školský šport.sk a organizátorom CV8
Spektrum v Prievidzi. Tu je zoznam športových sú1aží do ktorých sme sa zapojili a výsledky,
ktoré v nich žiaci dosiahli :
Cezpo3ný beh: uskuto3nil sa 26.9.2012, družstvo chlapcov obsadilo
v okresnom finále 4. miesto. Medzi jednotlivcami skon3il Adam Torá3 (9.A)
8.-my, Pavol Habánik (9.A) 14.-ty a Jakub Oravec (7.A) 64.-tý. Diev3atá pre
chorobu neštartovali.
Futbal: mladší žiaci- 24.9.2012- zví1azili nad ZŠ Rastislavova aj nad ZŠ
Malonecpalská. D7a 5.10.2012 -v mestskom finále prehrali s ZŠ
Energetikov aj s ZŠ Šafárika.
Starší žiaci- 9.10.2012- zví1azili nad ZŠ Mariánska, prehrali s ZŠ
Malonecpalská a do 2alších bojov nepostúpili.
Bedminton- staršie žia1ky- 9.10.2012 obsadili v skupine 2. miestonepostúpili. Starší žiaci d7a 10.10.2012 obsadili tiež 2: miesto v skupine a 2alej nepostúpili.
Orion florbal cup- mladší žiaci 8.11.2012 postúpili zo skupiny do okresného finále, ke2
zví1azili nad ZŠ Malonecpalská, Mariánska a Gymnáziom VBN. Gratulujeme.
Starší žiaci -12.11.2012 Zví1azili v skupine nad ZŠ Mariánska a prehrali s 1. ZŠ S. Chalupku
. 9alej nepostúpili.
Stolný tenis- staršie žia1ky- 18.10.2012 zví1azili nad ZŠ Malonecpalská
a v mestskom finále prehrali s 1.ZŠ S.Chalupku. Starší žiaci nepostúpili zo
skupiny, prehrali oba zápasy.
Basketbal- mladšie žia1ky postúpili až do okresného finále a tam 16.11.2012 po výhre nad
Nitrianskym Rudnom a prehre s ZŠ Rastislavova obsadili 3. miesto. Mladší žiaci v skupine
dvakrát zví1azili - nad ZŠ Energetikov a Piaristickou spojenou školou a sú v mestskom
finále. Hra1 sa bude 29.11.2012. Výhrou nad ZŠ Šafárika si zabezpe3ili
postup do okresného finále, ke2 v prvom zápase tesne( 22:25) prehrali
s 1.ZŠ S.Chalupku.
Starší žiaci sa stali Majstri okresu a postúpili do oblastného kola. Školu
reprezentovali: Adam Torá1, Pavol Habánik, Peter Macko, 6uboš
7ur1ek, Mahdi Al-Hadi, Dominik Meliško, Kristián Benito, Jozef
Pite3ka, Alex Jeluš
Staršie žia1ky obsadili 2. miesto na MO. O úspech sa zaslúžili: So5a Mašeková, Zuzana
Húsková, Lucia Žiaková, Paula Surová, Lenka Tichá, Tereza Fulajtárová, Kristína
Majtényiová, Lenka Zuzulová, Emma Torá1ová, Paulína Mendelová, Paulína Kulichová
GRATULUJEME !
Vybíjaná- najmladšie žia1ky (3.- 4.) ro3ník – prehrali s ZŠ Malonecpalská a nepostúpili.
Rovnako starí chlapci zví1azili nad ZŠ Energetikov a postúpili do mestského finále. Zápasy
sa hrali 21.11.2012. Mladší žiaci- (5.-7.) ro3ník d7a 29.10.2012 zví1azili nad ZŠ Mariánska
a prehrali s 1. ZŠ S.Chalupku a nepostúpili.
20
Zo života ŠKD
Neoddelite4nou sú3as1ou našej školy je školský klub detí. Nie je to len zariadenie, v ktorom
deti 3akajú na to, kým si ich rodi3ia prídu po škole vyzdvihnú1. Presvied3ajú nás o tom stále
svojimi aktivitami, preto sme sa rozhodli, že sa im budeme venova1 aj v našom 3asopise.
V tomto školskom roku pracuje ŠK v 4 oddeleniach:
I. odd. V.Boráková
II. odd. I. Šimková
III. odd. D. Šú7ová
IV. odd. D. Skoncová
Kalendár podujatí:
September – október:
„Beh pre život“
Jesenné variácie v ŠKD
Týžde7 zdravia
Svetové dni duševného zdravia
De7 jablka
Šarkaniáda
November:
Jesenné slávnosti – Halloween
Tvorivé dielne – masky na Halloween
Pexesový krá4
Sezónne športové hry
Verejnoprospešné práce
Vedomostné sú1aže
December:
Tvorivé dielne – výroba viano3ných
dar3ekov
Viano3né besiedky
Viano3né trhy
Výzdoba školy a tried
Športové hry
21
Jese5 – pani bohatá
Matka príroda zladila naše lesy, parky, lúky i záhrady do krásnych jesenných tónov. Nadelila
nám bohatú úrodu ovocia, zeleniny a rôznych prírodnín. Týmito darmi sa nechali inšpirova1
pani vychovávate4ky s de1mi v školskom klube a spolo3ne tvorili.
22
Tvorba našich žiakov
Zbohom leto
Leto nás opúš1a,
cez otvorené dvere k nám zimu púš1a.
Teplé lú3e nás už nehrejú.
Medvede sa schovajú.
Veveri3ky zaspávajú.
Zbohom teplo , zbohom leto .
Tepla už viac u nás nieto.
Jakub Klopan, 6.A
Vianoce
Vianoce už blížia sa zas,
odba4ova1 dar3ek,
chcel by každý z nás.
Ale tí 3o neposlúchajú,
sa odmeny nedo3kajú.
Jožko, ten náš ve4ký lotor,
chcel do autí3ka motor.
Ej veru on ho nedostane,
lebo robil neplechu neustále.
Jakub Klopan, 6.A
Viano1ná piese5
Vianoce , Vianoce kone3ne sú zas,
všetkým malým, ve4kým v o3iach žiara zas.
Už sa teším moc , na dar3eky na rodinu, 2akujem aj Ježiškovi.
Šaty si zas dám ja , pri stôl sadnem napapám sa , za rodinou vyberiem sa
zatancujem , zaspievam , pod strom3ek pozriem sa .
Jeden dar3ek druhý dar3ek... už ich kopu mám.
Vianoce , Vianoce kone3ne sú zas ,
všetkým malým , ve4kým v o3iach žiara zas.
Kristína Miná5ová, 5.B
23
Zábava
Nájdi 10 rozdielov:
Bludisko
Sudoku
24
Vyh3adaj v tajni1ke mestá, ktoré sú napísané odzadu!
ECIŠOK, CENES, NITRAM,
8ÍLOH, ACDA8, NÍ8NERT,
KORAMŽEK, ECVOLAHCIM,
VOJEDRAB, DARPOP,
AVALSITARB, AVABŽOR,
YHAŠ, NELOVZ, ARTIN,
ANILIŽ, ACAŠ, ANINS,
VOŠERP, ÉNNEMUH,
CENE8UL, AVANRT
1
E
C
V
O
L
A
CH
I
M
M
B
K
Y
C
R
A
S
V
O
Š
E
R
P
O
H
J
E
P
R
A
C
D
A
1
E
R
A
V
A
N
R
T
A
T
H
A
D
A
Š
E
N
R
E
C
I
Š
O
K
A
M
R
D
I
E
S
H
N
L
J
R
Ž
O
A
N
I
L
I
Ž
Í
Í
Ú
P
E K
Ž 2
O B
S V
A L
3 U
A 1
Š E
1 N
1 E
V C
O P
O
A
A
O
D
H
U
M
E
N
N
É
Z
V
O
L
E
N
I
T
R
A
M
B
TAJNI8KA: Hoci mnohí 4udia nevedia, .............................. - .......................................
................................... .
Oma3ovánka
25
B
A
R
D
E
J
O
V
T
O
S
E
Otec kri3í na syna: „Pre3o nechceš ís1
do školy?“
Syn odpovedá: „A 3o tam budem robi1 ?
Ve2 3íta1 a písa1 neviem!“
Príde Janko domov a hovorí
mami3ke: „ Mami, dnes som sa
prvý prihlásil.“
Mama: „ A na 3o sa pani
u3ite4ka pýtala?“
Janko odpovie: „ Kto rozbil
okno?“
Anka z mamkou idú
ku zubárovi. Lenka
otvorí ústa a zubár
povie: „Lenka máš
malé ústa! „
Mama zavrieska:
„Ale doma má
ve4ké ústa!“
Prvá3ik bol prvý de7 v
škole. Na druhé ráno ho
mama budí:
-"Janko, vstávaj, musíš
ís1 do školy!"
-"8ože?! Ešte raz?"
Vtipy
„Jožko, 3o tam gumuješ?“
„Prosím, pán u3ite4, ve2
ste mi povedali, aby som si
tú 5 opravil.“
Ani3ka pije po prvý krát
kyslé mlieko.
A mami3ke hovorí.
"Mami, tá krava bola asi
po záruke!"
Príde chlap3ek domov a mama
mu vraví: „Syn3ek, povedz mi
3íselný rad do 10.“
Syn3ek vraví: „
1,2,3,4,6,7,8,9.“
Mama sa ho pýta: „ A kde
máš 5?“
Syn3ek odpovedá: „ V žiackej
knižke.“
Ujo hovorí de1om: „ Ak budete
týžde7 dobrý, tak vám kúpim
bazén.“
Deti týžde7 sekali dobrotu a ujo im
kúpil bazén. Deti sa tak tešili, že
skákali do7ho šípky, bomby. Ujo
príde a hovorí: „ Ak budete ešte
týžde7 dobrí, tak vám do neho
napustím vodu.“
26
27
Download

Číslo: 1 - Základná škola, Ulica P. Dobšinského 5, Prievidza