7.
TRÉNINGY 13 – 14 ROČNÝCH HRÁČOV
Alexander AVAKUMOVIČ
• Metodika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10 :
11 :
• Tréning 12 :
• Tréning 13 :
• Tréning 14 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
Tréning
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nácvik techniky driblingu
Technika prihrávok a individuálna taktika
Tréning základov protiútoku
Základy obrany
Nácvik clôn
Tréning protiútoku
Tréning obrany
Nácvik clôn
Tréning obrany
Tréning protiútoku a útok s clonením
Finty pre obdržanie lopty, pri prihrávkach za použitia
clôn, presilové situácie
Práca v obrane : clony, doskakovanie 2x1, pohyb v
obrane podľa situovania lopty.
Nácvik techniky prihrávok
Pokračovanie v nácviku prihrávok so zastavovaním a
obrátkami. Obrana: vzdialenosť od útočníka a zmena
polohy.
Zásady protiútoku
Tréning základov obrany
Pohyb po ihrisku a nácvik protiútoku
Obranné postavenie
Nácvik základov protiútoku
Obrana a "flash"
Spolupráca v útoku
Tréning protiútoku a súťaživé cvičenia
Cvičenia pre nácvik protiútoku a prechodov
Protiútok a súťaživé cvičenia
Metodické rady
• Zabudni na taktiku, pokiaľ tvoji hráči neovládajú individuálnu techniku, pretože vedieť
taktiku bez potrebnej techniky produkuje zlý basketbal.
• Od svojich hráčov vyžaduj 100% plnenie svojich povinností, veľkú pozornosť a
disciplínu.
• V priebehu výučby začínaj s jednoduchými úlohami a postupne prechádzaj k
zložitejším.
• Dbaj na detaily. Ako tréner ich musíš demonštrovať a potom ich od hráčov vyžadovať.
• Do každého tréningu zaraď najviac 25 % nových prvkov.
• Útok a obranu musíš nacvičovať spoločne.
• Cvičenia predveď najprv na malom priestore a potom na maximálnom.
• Intenzitu cvičenia môžeš ovplyvniť zmenou priestoru a rýchlosťou jeho vykonania.
• Vysokí hráči musia absolvovať tie isté cvičenia ako rozohrávači, pretože musia ovládať
základné technické prvky.
• Výnimku tvorí iba nácvik individuálnej obrany.
• Špeciálnu pozornosť treba venovať nácviku zastavovania a obrátok.
• Treba klásť dôraz na rovnovážne postavenie hráča, ako i na polohu jeho nôh a rúk.
• "Trojnásobne nebezpečný postoj" (s loptou pripravenou vystreliť, driblovať, alebo
prihrať) je základom útočnej hry.
• Vyžaduj od svojich hráčov rýchlu hru s jednoduchými akciami do ktorých sa zapájajú 2
alebo 3 hráči.
• Buď rozhodný v kritike, ale aj v podpore svojich hráčov.
• Nechaj hráčov pýtať sa, ak niečomu nerozumejú. Tvoje vysvetlenia musia byť krátke a
jasné.
• Udržuj u svojich hráčov vysokú úroveň práce a pozornosti.
• Vyžaduj od svojich hráčov maximálnu angažovanosť.
• Nezabúdaj : dobré stretnutie je výsledkom mnohých tvrdých tréningov, viac fyzických,
ako psychických.
• Ak odvedieš dobrú prácu, odkryješ talent svojich hráčov
Hráč s loptou
Útočník bez lopty
Tréner
Tréner s loptou
Obranca
Nová pozícia obrancu
Pohyb útočníka bez lopty
Obranný pohyb
Prihrávka
Dribling
Zastavenie na jednu dobu
Zastavenie na dve doby
Obrátková noha
Obrátka
Let lopty
Streľba, alebo streľba po dvojtakte
Dvojtakt
Finta streľby
Postup hráča
Odovzdanie lopty
Clona
TABUĽKA 19
symboly pre porozumenie diagramom tejto kapitoly
TRÉNING 1.
Cieľ :
120 min
Nácvik techniky driblingu
• Rozcvičenie: Cvičenia ovládania lopty (na mieste a v pohybe) 10 min.
• Dribling, finta úniku ľavou nohou, pokračovanie úniku driblingom pravou rukou,
prihrávka spoluhráčovi. L- únik a spätná prihrávka pod kôš. Cvičiť z oboch strán.
(diagram 1).
• Útočník dribluje rovnobežne so zadnou čiarou,, mení smer driblingu a po dvoch
dlhších krokoch prihráva spoluhráčovi. Potom zbieha pod kôš pre spätnú
prihrávku. Prihrávajúci hráč je pred prihrávkou v trojnásobne nebezpečnom
postoji (diagram 2).
• Hráč po prihrávke trénerovi a po zastavení na dve doby robí obrátku vzad na
pravej nohe a vyráža vľavo, krížovým výkrokom (pracovať s obomi nohami na
oboch stranách ihriska (diagram 3).
• Dribling "cik-cak" používajúc správnu techniku, zmeny driblujúcej ruky,
obrátky, zmeny rytmu a nakoniec únik driblingom pod kôš, všetko vysokou
intenzitou cvičenia (diagram 4).
• Hráč dribluje ľavou rukou do stredu, zastavuje na pravej nohe a pri dopade na
ľavú nohu prihráva pravou rukou hráčovi do zástupu v zmysle pohybu
hodinových ručičiek. Prihrávajúci hráč sa nakoniec dostane do svojho zástupu.
Pracovať v oboch smeroch (diagram 5).
• 1 x 1 na polovici ihriska. Dribling začínať krížovým výkrokom po kombinácii
čelnej a zadnej obrátky. Obrana sa nesnaží získať loptu, iba sleduje unikajúceho
hráča v správnom obrannom postavení.
• Trestné hody. Dvakrát dva trestné hody premenené za sebou.
Poznámky :
• Driblovať bez pozerania na loptu
• Povinnosťou je dribling na ľavú stranu ľavou rukou a naopak.
• Výhodné je začínať dribling svojou slabšou rukou, takže hráč potom môže
v obťažnej situácii použiť svoju silnejšiu ruku.
• Driblovať treba vždy rukou vzdialenejšou od obrancu.
TRÉNING 2.
Cieľ :
120 min
Technika prihrávok a individuálna taktika
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe 10 min.
• Chytiť loptu zastavením na dve doby a prihrať ju jednou rukou (diagram 6).
• Po prihrávke trénerovi spätnú prihrávku chytiť zastavením na dve doby, potom
urobiť obrátku vzad a prihrať trénerovi. Zakončiť únikom pre obdržanie spätnej
prihrávky a dvojtaktom na kôš (diagram 7).
• Uvoľniť sa pre chytenie prihrávky v pohybe, pohybujúc sa v trojuholníku s
dvomi loptami (diagram 8).
• Prihrávka jednou rukou a výmena miesta (diagram 9).
• 2 x 2 na polovici ihriska, prihrávka po obrátke a únik pre obdržanie spätnej
prihrávky. Snažiť sa o zakončenie akcie bez driblingu (20 min.)
• Nacvičovať načasovanie spätnej prihrávky ak obranca prichádza z opačnej
strany. Prihrať a zbehnúť obdržiac spätnú prihrávku s prekonaným obrancom
(diagram 10).
• Streľba z výskoku po dvoch prihrávkach so zastavením na jednu dobu
(diagram 11).
• Trestné hody: Dvakrát dva trestné hody premenené za sebou.
Poznámky :
• Je veľmi dôležité udržať pri prihrávkach telesnú rovnováhu.
• Pri prednej, alebo zadnej obrátke je treba lakťom a ramenom si chrániť loptu.
• Prihrávky musia byť primerane silné a priame.
TRÉNING 3.
Cieľ :
120 min
Tréning základov protiútoku
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Strečing a cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.)
• Cvičenie protiútoku s 5 hráčmi, naspäť 3 x 2. Pri spiatočnom prebehu
obrancami sú prihrávajúci hráč a strelec (15. min.).
• Prihrávajúci hráč s pasívnym obrancom. Poslednú prihrávku hráč preberá
zastavením na dve doby a vybieha driblingom na kôš. Pracovať na oboch
stranách ihriska. (diagram 12).
• 2 x 2 v protiútoku (diagram 13).
• 2 x 2 + 1 prihrávajúci hráč v protiútoku s precvičovaním základov 1 x 1. Hráči
pri prvej a druhej prihrávke sú bránení veľmi tesne. Pri spiatočnom prebehu sa
mení útok s obranou. (diagram 14)
• 4 x 0 (diagram 15)
• Trestné hody : 3 premenené koše za sebou. Kto nedá, vypadá. Pokračovať až
po víťazného hráča (15. min.)
Poznámky :
• Hráči bez lopty sa musia snažiť aby
sa dostali pred ňu.
• Hráči pri behu musia
sledovať loptu.
•
neustále
Keď sa útočník s obrancom
pohybujú zo strany na stranu, útočník
aby
zlepšil
svoju
pozíciu
pre
prihrávku, musí vybehnúť pred neho.
TRÉNING 4.
Cieľ :
120 min
Základy obrany
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe 10 min.
• A) Útočník prihráva loptu na jednu i druhú stranu. Obranca sa pohybuje pred
ním a snaží sa zabrániť možnému vniknutiu (diagram 16).
• B) Rovnaké cvičenie ako prechádzajúce, ale útočník si oblúkom nahadzuje
loptu do strany a chytá ju zastavením na dve doby. Obranca bráni možný únik
(diagram 17).
• C) Útočník sa uvoľňuje ostrým V-únikom aby obdržal prihrávku od spoluhráča
a potom fintuje únik driblingom (diagram 18)
• 2 x 2 +1 prihrávajúci hráč driblujúci z jednej strany na druhú na poste
stredného rozohrávača. Krídla sa snažia uvoľniť sa pre prihrávku. Obrancovia sa
približujú a vzďaľujú od svojich útočníkov v závislosti na polohe lopty. Po
obdržaní prihrávky 1 x 1 (diagram 19).
• 3 x 2 na polovici ihriska. Hráč, ktorý vystrelil na kôš prihráva obrancovi a
obrancovi útočia (2 x 1) na druhý kôš. (diagram 20).
• 1 x 1 obrana úniku s udržovaním polohy na línii pohybu útočníka. Hráč s
loptou sa snaží prihrať priamo z driblingu. Po vystrelení strelec prihráva
obrancovi a hrajú 2 x 1 (diagram 21).
• 5 x 5 s agresívnou obranou. Útočníci nemôžu driblovať, môžu používať iba
obrátky a úniky. V obrane silný tlak, špeciálne na hráča s loptou. (20 min.).
• Trestné hody: 2 x 3 úspešné koše za sebou.
Poznámky :
• Keď útočník začne únik driblingom, obranca musí byť pred ním. Stred jeho tela
smeruje k lopte.
• Hráč na strane lopty (silná strana) bráni v tesnej blízkosti útočníka. Naopak,
hráč na slabej strane odstupuje od svojho hráča na väčšiu vzdialenosť.
• V obrannej situácii 3 x 2 zadný obranca vždy vyráža zo snahou zastaviť prvú
prihrávku a prvý hráč zaujme postavenie v strede zóny.
• Hráč s loptou musí byť bránený najmenej na vzdialenosť dosahu rúk.
TRÉNING 5.
Cieľ :
120 min
Zábrany
TRÉNING 5.
Cieľ :
120 min
Základy obrany
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Strečing a cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• A) 2 x 0 Nácvik postavenia clony po dribling a prihrávka zbiehajúcemu
cloniacemu hráčovi pod kôš (diagram 22)
B) 1 x 0 + 1 Rovnaké cvičenie, ale s obrancom driblujúceho hráča (diagram 23)
• A) 3 x 0 Nácvik nepriamej clony z opačnej strany od lopty a únik pod kôš s
prihrávkou po odclonení a zakončenie (diagram 24).
B) Nácvik nepriamej clony z opačnej strany od lopty s obranou na hráča, ktorý obdrží clonu
(diagram 25)
C) Obranca cloniaceho hráča si vymení pri clone obranu a po jej postavení bráni cloneného
hráča (diagram 26).
• 1 x 1 obrana predsunutá pred clonu. Driblujúci hráč prihráva cloniacemu
hráčovi, ktorý po postavení clony zbieha pod kôš. (diagram 27).
• 3 x 3 na celom ihrisku, hrajúc na oboch stranách. Útok: bez driblingu, iba
obrátka. Obrana : pressing (20 min.)
• Streľba z výskoku po prihrávke od trénera s pasívnou obranou (15 min.)
• Streľba trestných hodov. 3 x 3 pokusy. Kto dosiahne 3 úspešné hody za
sebou, končí.
Poznámky :
•
Hráč,
ktorý
očakáva
clonu,
organizuje obranu smerom k tejto
clone.
•
Aby bola clona účinná, hráč, ktorý
dostáva clonu v okamžiku zmeny
smeru a výbehu z nej, nesmie byť od
clony príliš vzdialený, ale ani príliš
blízko nej.
•
Cloniaci hráč, keď pokračuje v akcii
po postavení clony, musí v každom
okamžiku svojho pohybu vidieť loptu.
TRÉNING 6.
Cieľ :
120 min
Tréning protiútoku
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe 10 min.
• Chytenie prihrávky do protiútoku na dve doby a pri poslednom kroku loptu
prihrať ďalšiemu hráčovi. Tento pri chytení lopty zastavuje na jednu dobu a
zakončuje driblingom smerom na kôš (diagram 29).
• 3 x 2 začiatok protiútoku. Jeden obranca vybieha pre vytvorenie presilovej
situácie 3 x 2 (diagram 30).
• 3 x 0 Protiútok na dve prihrávky. (diagram 31).
• 3 x 3 v oboch smeroch. Útok: bez driblingu (diagram 32)
• Protiútok 4 x 4 s prvou prihrávkou k bočnej čiare, s pasívnou obranou
(diagram 33).
• Cvičná hra. Útok používa krátke prihrávky na prvého uvoľneného hráča.
Driblovať možno iba pri úniku na kôš. Obrana: rýchly prechod z útoku a
agresívna obrana na hráča s loptou (20. min).
• 3 trestné hody x3
Poznámky :
• Hráči vpredu pred loptou, musia túto
stále sledovať a byť pripravení pre prijatie
prihrávky v ktoromkoľvek momente.
• Pri chytaní lopty treba zastaviť dlhšími
krokmi, pričom nohy musia byť neustále v
kontakte s podložkou.
TRÉNING 7.
Cieľ :
120 min
Tréning obrany
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe 10 min.
• 2 x 1; obranca bráni útočníka s loptou. Útočník s loptou sa uvoľňuje obrátkou
a prihráva spoluhráčovi. Tento sa taktiež uvoľňuje obrátkou a prihráva prvému
hráčovi, ktorý po prihrávke zbehol do voľného priestoru a po obdržaní prihrávky
sa snaží proti obrancovi uniknúť driblingom na kôš. Obranca svojim pohybom
sleduje loptu od jedného útočníka k druhému (diagram 31).
• Prevzatie útočníka v nevýhodnej presilovej situácii (diagram 35)
• 1 x 1 ; útočník je zastavený v svojom úniku a potom sa uvoľňuje pohybom od
lopty. Prihrávka hráča z druhej strany clony mu umožňuje únik driblingom
(diagram 36).
• 2 x 2 + 1 prihrávajúci hráč ; Obrana clôn zo slabej strany. Vytvorenie
priestoru pre obrancu 2 aby mohol prekonať clonu (diagram 37).
• 3 x 1, dvaja obrancovia hrajú v nevýhodnej pozícii početnej prevahy (diagram
38).
• Obranca pristupuje k svojmu útočníkovi, ktorý postupuje driblingom. Útočník
prihráva spoluhráčovi a po uvoľnení sa dostáva spätnú prihrávku pre streľbu z
výskoku. Obranca sa premiestňuje od jedného útočníka k druhému. (diagram
39).
• Trestné hody: 2 x 3 koše za sebou.
Poznámky :
• V nevýhodných presilových situáciách obranca musí zaujať dobré postavenia a
byť v nich silný.
• Pri únikoch musí obranca vlastným telom zabraňovať v pohybe útočníka.
• Pri smerovaní driblingom ku clone, obranca musí prekĺznuť pred clonou.
TRÉNING 8.
Cieľ :
120 min
Nácvik clôn
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Strečing a cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• Kolmý pohyb s využitím clony s následným odbehom cloniaceho hráča
(diagram 40).
• Zadný únik s prihrávkou zo strany (diagram 41).
• Postavenie clony s odbehnutím od lopty (diagram 42)
• Účasť tretieho hráča na clone s jeho následným pohybom (diagram 43).
• Cvičná hra. Útok: využíva clony 2 x 2 a 2 x 2 + 1. Obrana: dôležitosť
prekĺzania pred clonou a dodržovanie obranného postavenia pred útočníkom.
Využitie tela proti cloniacemu hráčovi.
• Trestné hody: 2 x 3 koše za sebou
Poznámky :
• Uhol pre postavenie clony je vo vzťahu s uhlom hráča, ktorého chceme clonou
uvoľniť.
• V okamžiku pohybu hráča ku clone, tento musí meniť smer svojho pohybu.
TRÉNING 9.
Cieľ :
120 min
Tréning obrany
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Strečing a cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• Situácie v obrane v nevýhodnej presilovej situácii. Prihrávka trénerovi a únik
(diagram 44).
• 2 x 1 Krytie hráča bez lopty. Po finte hráč obdrží loptu a vracia ju uvoľnenému
spoluhráčovi. Obranca sleduje loptu a jeden z útočníkov striel z výskoku
(diagram 45)
• Cvičenie 2 x 1 s prechodom na druhú stranu (diagram 46).
• 3 x 3 po vhadzovaní lopty spoza koncovej čiary. Obrancovia 1 a 3 hrajú 2 x 1,
zatiaľ čo obranca 2 zostáva s útočníkom X2. Hráč X3 ihneď po vhadzovaní uniká.
Situácia 2 x 1 sa potom hrá s hráčom, ktorý dostal loptu. (diagram 47).
• 1 x 1 na štvrtine ihriska až do dosiahnutia 5 košov. Cvičenie začína hráč, ktorý
zvíťazil v súťaži v premieňaní trestných hodov. Zvyšok hráčov očakáva svoj
nástup na cvičenie za bočnými čiarami (diagram 48).
• 2 x 3 trestné hody
Poznámky :
•
Driblujúci
hráč
musí
byť
atakovaný tak, aby musel hrať na
menšom priestore.
• V okamžiku začiatku driblingu
druhý obranca sa snaží hrať 2 x 1.
• Pri hre 2 x 1 hráč musí stále
vidieť pozíciu príjemcu lopty.
TRÉNING 10.
Cieľ :
120 min
Tréning protiútoku a útok s clonením
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Strečing a cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• 1 x 1 + 1 prihrávajúci hráč. Zadný únik (diagram 49).
• A) 3 x 0, 3 x 3. Útočník X2 prihráva hráčovi X3, ktorý cloní pre X1, aby tento
mohol uniknúť. Ak neobdrží prihrávku, X3 prihrá X2 a cloní na poste pivota. X1
využíva clonu pre streľbu z pozície krídla. Po zaclonení X3 pokračuje v úniku pod
kôš pre obdržanie prihrávky (diagram 50).
B) Hráč X3 pokračujúc v úniku cloní hráča X2 ktorý uniká pod kôš (diagram 51)
• A) Protiútok 5 x 0 a ďalší protiútok (diagram 52).
B) Pokračovanie v pohybe od druhého protiútoku (diagram 53).
• Upravená hra (súťaž 4 družstiev s priamym vyraďovaním). Útočníci môžu pri
preberaní prihrávky použiť vždy iba jeden dribling. Použitie rýchleho protiútoku a
clôn v útočnej hre. Obrana sa snaží vytláčať útočníkov k bočným čiaram.
Vychytávať prihrávky a striehnuť a uzatvárať línie možných prihrávok (30 min.).
• Trestné hody: 3 úspešné trestné hody za sebou.
Poznámky :
• Pri zadnom úniku sa treba čo najviac
vzdialiť od koša pre vytvorenie väčšieho
priestoru pre vlastný únik.
• Hráč, ktorý stavia clonu musí počkať na
rozhodnutie svojho spoluhráča a až
potom pokračuje v akcii.
• Organizovať hráčov v poslednej fáze
protiútoku na jednoduché úniky, čo
umožňuje
prevedenie
ďalšieho
protiútoku.
TRÉNING 11.
Cieľ :
Finty pre obdržanie lopty, pri
prihrávkach, za použitia clôn,
presilové situácie
120 min
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Strečing a cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• 1 x 1 Útočník bez lopty sa uvoľňuje fintami pre prihrávku pozdĺž celého ihriska.
Tréner s loptou po jeho uvoľnení mu prihráva loptu. Útočník ju okamžite vracia
späť, aby celú situáciu zopakoval s pomocníkom trénera. Keď útočník obdrží
prihrávku od tretieho pomocného nahrávača, zakončuje únikom na kôš.
(diagram 54).
• 2 x 2 hra s clonami s dvomi pomocnými trénermi. Clony treba stavať zo strany
pomocných trénerov (diagram 55).
• Cvičenie presilovej situácie 5 x 4. Útok si rýchlymi krátkymi prihrávkami
vytvára voľnu cestu prieniku ku košu. Po ukončení prebehu útočník s loptou
prihráva označenému hráčovi.
Po vystrelení obrancovia začínajú prebeh na druhý kôš v presilovej situácii 4 x 3.
Prvý strelec odchádza za čiaru v očakávaní ďalšieho útoku.
Po ukončení prebehu 4 x 3 sa sformuje nová pätica hráčov s dvomi ďalšími
obrancami (diagram 56).
• Súťaž 2 x 2 používajúc clony a odbeh z nich, Na každej polovici ihriska hrajú
dve dvojice na 5 dosiahnutých košov, alebo na dohodnutý časový interval. Ako
finále hrajú víťazné dvojice medzi sebou. (15 min.).
• Súťaž v premieňaní trestných hodov. Hráč je vylúčený, ak nepremení 3 trestné
hody za sebou.
Poznámky :
• V cvičeniach pri presilovej situácii v obrane treba meniť jednotlivé pozície.
• Po prihrávke trénerovi útočník musí pokračovať v uvoľňujúcich pohyboch až do
novej akcie.
• Keď sa obranca približuje k clone je užitočné zmeniť smer pohybu.
TRÉNING 12. Práca v obrane : clony, doskakovanie 2x1, 120 min.
Cieľ :
pohyb v obrane podľa situovania
lopty.
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Strečing a cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• 2 x 2 Po ukončení driblingu obranca vypomôže a potom sa stiahne k svojmu
hráčovi. Útočníci sa v okamžiku výpomoci snažia rozptýliť do voľných priestorov.
Po celom ihrisku. (diagram 57).
• 4 x 4 Cvičenie "v štyroch rohoch". Útočník prihráva. Po obdržaní lopty musí
hráč zaujať "trojnásobne nebezpečný postoj" (s loptou pripravenou k streľbe, k
driblingu, k prihrávke). Po prihrávke útočník uniká smerom pod kôš. Ak je to
možné, prihráva hráč, ktorý uniká. Obrana zdvojuje. (diagram 58).
• 3 x 3 na polovine ihriska, Obranca po vystrelení berie na chrbát útočníka pri
doskoku a vybieha do protiútoku. Na druhej polovine ihriska 4 obrancovia
očakávajú protiútok a snažia sa hrať 2 x 1 na loptu. Po ukončení útoku tréner
označí najhoršie brániaceho hráča, ktorého nechá ako obrancu, zatiaľ čo zvyšok
družstva prebieha v protiútoku na druhý kôš. (diagram 59).
• Upravené súťažné stretnutie: (štyri družstva v priamom vyraďovaní). Útok: Pri
únikoch na kôš možno použiť iba jeden dribling, rýchly protiútok, clony a odbeh
z clony. Obrana: agresívna na hráča s loptou, zdvojovanie na hráča s loptou,
odstavovanie v obrane. (35 min.)
• Súťaž v premieňaní trestných hodov. Hráč je vylúčený, ak nepremení 3 trestné
hody za sebou.
Poznámky :
• Pri bránení hráča v priestore koncovej čiary
musí obranca neustále vidieť loptu bez straty
kontroly nad svojim hráčom.
• Ak útočník zastaví dribling, obrana zdvojuje.
Rovnako prichádza k zdvojovaniu pri bočnej
čiare a v rohu, kde je malý manévrovací priestor
s loptou.
TRÉNING 13.
Cieľ :
Nácvik techniky prihrávok
120
min
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• A) Prihrávka jednou rukou trčením. Cvičiť rovnomerne obe ruky.
B) Prihrávka dvomi rukami od pŕs s neustálym pohybom lopty (diagram 60)
• Vyhodiť si loptu smerom vpred, chytiť ju pri zastavení, urobiť obrátku (vpred,
alebo vzad) a prihrať jednou rukou (diagram 61)
• Vyhodiť si loptu smerom vpred, chytiť ju pri zastavení, prihrávka jednou rukou
trénerovi. L-únik a po obdržaní spätnej prihrávky streľba dvojtaktom na kôš.
(diagram 62).
• Dlhá prihrávka jednou rukou s výkrokom s jednou nohou vpred (beizbol), v
pohybe prihrávka dvomi rukami od pŕs a zakončenie dvojtaktom na kôš po
obdržaní spätnej prihrávky. (diagram 63).
• 1 x 1 Obranný pohyb. Na znamenie trénera výmena úloh.
A) v pohybe bez lopty
B) driblingom v pohybe (diagram 64).
• Obrátka, prihrávka, uvoľnenie sa a únik. Pasívny obranca svojim pohybom
sleduje útočníka (diagram 65).
• Protiútok v presilovej situácii 2 x 1 (diagram 66).
• Upravené súťažné stretnutie: Útok: prihrávky dvomi rukami nad hlavou a
jednou rukou hodením. Pri úniku na kôš možno použiť iba jeden dribling.
Prihrávky na najbližšieho hráča. Po každej prihrávke odbeh do voľného priestoru.
Obrana: Vytvárať a upevňovať zodpovednosť za obranu svojho hráča. Agresivita
na hráča s loptou. Vyhľadávanie najlepšieho postavenia pre súčasné sledovanie
lopty i svojho hráča.
Poznámky :
• Pri prihrávke jednou rukou "doprevádzaj " loptu celým telom.
Ak držíš loptu v dvoch rukách, drž si lakte pri tele.
Prihrávky musia byť rýchle a silné.
Nezostať stáť po prihrávke je povinnosťou. Rovnako i pri chytaní lopty.
Pri zastavovaní na jednu dobu treba dokonale udržať rovnovážny postoj
(pokrčené nohy v kolenách a pružný dopad).
Obrátky treba robiť v širokom rovnovážnom postoji (telesná hmotnosť
rovnomerne rozložená na oboch nohách).
TRÉNING 14.
Cieľ :
Nácvik prihrávok so zastavovaním
a obrátkami. Obrana: vzdialenosť
od útočníka a zmena polohy
120 min
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Dribling a cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• Prihrávka, odbeh, zastavenie na jednu dobu, obrátka vzad a prihrávka dvomi
rukami nad hlavou (čelná obrátka). (diagram 67).
• Beizbolová prihrávka jednou rukou, zastavenie na jednu dobu, finta streľby,
obrátka vzad, obrátka vpred a únik pod kôš z ľavej strany (diagram 68)
• Dribling so zastavením na jednu dobu, obrátka vzad, beizbolová prihrávka a
odbeh po prihrávke (diagram 69).
• 2 x 1 v pokračovaní na oboch stranách. Strelec prihráva obrancovi v
nasledovnej akcii. Po driblingu prihráva jednou rukou. Útok sa musí udržiavať
vždy na rovnakej úrovni. Obranca sa presúva od jedného útočníka k druhému.
(diagram 70).
•Dvojčlenné družstvo. Hráči chytajú loptu v pohybe, zastavujú, robia obrátku,
prihrávajú a znovu bežia vpred. Kombinovanie čelných a zadných obrátok
(diagram 71).
• A) 1 x 1 Obrana útočníka s loptou
1 x 1 Obrana útočníka bez lopty, alebo zo slabej strany (diagram 72).
•B) 1 x 1 Obrana útočníka bez lopty (diagram 73)
• 5 x 5: Obrana očakáva útok na stredovej čiare. Útok môže použiť iba jeden
dribling pri úniku na kôš. Cieľom sú správne prihrávky a obrátky. Ak útočiace
družstvo zaznamená kôš, zostáva i naďalej v útoku. Ak stratí prihrávku - ide do
obrany.
• Trestné hody: 2 x 3 úspešné trestné hody za sebou.
Poznámky :
• Chrániť si loptu pri obrátkach vzďaľujúc ju od obrancu. Lakte pred obrancom.
• Obranca musí ubrániť svojho hráča, ale zároveň musí sledovať polohu lopty.
• Vzdialenosť medzi útočníkom a obrancom priamo závisí od vzdialenosti od
lopty.
• Ak je lopta veľmi blízko, obrana na útočníka je tesnejšia a je viac agresívna a
naopak.
TRÉNING 15.
Cieľ :
120 min
Zásady protiútoku
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• Zastavenie na dve doby po driblingu čelná obrátka okolo pivotovej nohy (ľavá
noha vpredu) a prihrávka jednou rukou spoluhráčovi. (diagram 74).
• 2 x 0 protiútok smerom tam a naspäť 1 x 1 (diagram 75).
• 1 x 1 Útočník kotúľa loptu a chytá ju sprevádzaný obrancom. Keď útočník
dostihne loptu, pivotuje, prihráva svojmu spoluhráčovi a stáva sa obrancom.
Cvičenie zopakovať na opačnú stranu (diagram 76).
• Protiútok 3 x 0. Pri návrate strelec zbieha na čiaru trestného hodu a bráni
svojich spoluhráčov (2 x 1) (diagram 77).
• Spätná prihrávka po driblingu, zastavenie a streľba z výskoku (diagram 78).
• Protiútok, zakončený streľbou z výskoku (diagram 79)
• 2 x 2 x 2 z trojnásobne nebezpečného postoja. Hráči sa po prihrávke uvoľňujú
kolmým zbehom pod kôš a návratom. Obrana sa potom premiestňuje na druhú
stranu. Dôležité je dokonalé uvoľnenie, a dobrá prihrávka, nie dribling (diagram
80).
• Útočník dribluje, mení smer a zastavuje pred obrancom a strieľa z výskoku.
Obranca stojí s vystretými rukami (diagram 81).
Poznámky :
• Pri protiútoku musia byť hráči bez lopty
vždy pred loptou.
• Dobrý protiútok musí byť urobený v
pohybe s dobrou šírkou a hĺbkou.
• Dobrý protiútok musí mať v strednej
časti
dobrý
"timing"
(načasovanie)
prihrávok.
• Posledná prihrávka pred zakončením
na kôš by mala byť s odrazom od zeme.
TRÉNING 16.
Cieľ :
120 min
Tréning základov obrany
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Hráči sa rozdelia do dvoch družstiev. Snažia sa iba za použitia
prihrávok priblížiť sa k hráčom druhého družstva a dotknúť sa ich loptou. Každý
dotyk znamená 1 bod.
Cvičenie pre nácvik prihrávok a odbehu po prihrávke v šesťuholníkovom
rozostavení. Použitie prihrávok dvomi rukami nad hlavou. Cvičí sa s dvomi
loptami súčasne v oboch smeroch. (diagram 82).
• 1 x 1 Útočník dribluje vpred i vzad (cik - cak), prihráva spoluhráčovi a zbieha
pod kôš pre spätnú prihrávku. Pasívny obranca iba doprevádza útočníka, nesnaží
sa o vypichnutie, alebo o získanie lopty (diagram 83).
• Presilová situácia v obrane (diagram 84)
• 1 x 1 bez lopty. Útočník sa uvoľňuje zo slabej strany smerom k lopte. Obranca
stále zostáva vedľa útočníka (diagram 85)
• 1 x 1 bez lopty (diagram 86)
• 3 x 2 v trojuholníku. Útočníci musia robiť obrátky a fintovať. Zatiaľ čo jeden z
obrancov je agresívny na hráča s loptou, druhý obranca sa stavia medzi dvoch
zostávajúcich útočníkov. Ak sa obranca dotkne lopty hrá 2 x 1 na opačný kôš
proti útočníkovi, ktorý sa dopustil chyby pri prihrávke (diagram 87)
• 2 x 1 Obranca je pri hráčovi s loptou, po prihrávke prebieha k druhému
útočníkovi. Tento prihráva ďalšiemu spoluhráčovi, ktorý hrá 1 x 1 opäť s tým
istým obrancom, ktorý sa znovu presúva podľa lopty. (diagram 88)
•Upravená hra po celom ihrisku. Obrana: pressing po celom ihrisku. Útok:
protiútok bez povolenia driblingu.
Poznámky :
• Agresívna obrana na hráča s loptou udržujúc stále súbežnú vzdialenosť.
• V obrannom pohybe je treba sa iba presúvať a bežať, Nikdy nekrížiť nohy
• Byť stále pripravený priblížiť sa k útočníkovi, keď dostane loptu.
• Stála rovnováha v postoji umožňuje rýchlu zmenu miesta a ľahší pohyb vzad.
TRÉNING 17.
Cieľ :
120 min
Pohyb po ihrisku a nácvik protiútoku
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• Prihrávky v pohybe. Hráči z dvoch zástupoch na oboch stranách vybiehajú po
prihrávke až do vzájomného križovania sa. Hráči z jedného zástupu si prihrávajú
jednou rukou trčením, z druhého zástupu si prihrávajú jednou rukou s odrazom
od zeme (diagram 89)
• Dribling diagonálne z jednej strany ihriska na druhú využívajúc maximálne
šírku ihriska. Naspäť dribling dozadu drobnými krokmi. (diagram 90)
• Cvičenia pohybu na ihrisku. Útočník sa pohybuje v rôznych smeroch,
využívajúc zmeny rytmu behu a zmeny smeru. Obranca ho agresívne a v tesnej
blízkosti nasleduje a nedovoľuje ľahko robiť útočníkovi tieto zmeny (diagram 91)
• Po chytení lopty hráč dribluje a prihráva jednou rukou spoluhráčovi, ktorý z
plnej rýchlosti zastavuje na dve doby. Potom dvojtakt na kôš. (cvičenie sa robí z
oboch strán) (diagram 92)
• Cvičenie protiútoku: 2 x 1 s výpomocou jedného z obrancov. Naspäť prechod
do hry 2 x 2 (diagram 93)
• Protiútok 3 x 0.Pri návrate prechod 2 x 1 kde sa strelec mení na obrancu
(diagram 94)
• Hra 2 x 2 s dvomi loptami (jedna lopta na každej polovine ihriska). Lopta sa
používa na obrátky, prihrávky a pohyb po prihrávke (používajúc výpomoc
trénera) a na úniky. Po útočení na jednej strane prejsť do obrany na druhej
strane. (diagram 95)
•Hoď a bež s pomocou trénera, zakončujúc streľbou po zastavení na jednu dobu.
Obranca doprevádza útočníka.
Poznámky :
• Predovšetkým treba venovať pozornosť detailom: chytaniu lopty, zastavovaniu
a ochrane lopty pred súperom.
• Pri prihrávkach v pohybe je nevyhnutnosťou udržiavanie rovnováhy a správne
načasovanie pohybu a prihrávok
TRÉNING 18.
Cieľ:
120 min
Obranné postavenie
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Súťaž «dotkni sa « lopty. Hrajú dve družstvá s časomierou
v priebehu určeného času.
• Na 1/4 ihriska uvoľnenie sa pre prihrávku a hra 1 x 1 (diagram 97)
• 2 x 2 pracovať s uvoľňovaním sa. Prihrávky medzi hráčmi a zakončiť
dvojtaktom na kôš. Obranca hráča bez lopty prichádza na pomoc a pokračuje zo
svojim útočníkom a loptou (diagram 98)
• Hoď a bež zo sprevádzajúcim obrancom na záver únik dvojtaktom na kôš.
(diagram 99)
• A) 3 x 0 s únikom po prihrávke. Hráč s loptou je v trojnásobne nebezpečnom
postoji. Po niekoľkých únikoch protiútok na opačný kôš (diagram 100)
B) Rovnaké cvičenie. Na druhej strane ihriska trojica obrancov očakáva
protiútok. Cvičenie možno organizovať v tvare3 x 3 x 3
• 3 x 2 na polovici ihriska (diagram 101)
• Cvičná hra: Úlohy útoku: neustály pohyb bez lopty s vyhľadávaním voľných
priestorov, úniky zo spätnou prihrávkou, rýchle prechody obrana - útok obrana. Obranné úlohy: na slabej strane venovať pozornosť lopte, a agresívna
obrana na loptu.
• Trestné hody: súťaž - dva trestné hody za sebou (kto nedá, vypadáva)
Poznámky :
• Obrancovia musia stále vidieť loptu.
• Vzdialenosť medzi obrancom a útočníkom bez lopty závisí od situovania lopty.
• Hráči musia byť stále bdelí a pripravení reagovať, hlavne keď nie sú blízko
lopty.
TRÉNING 19.
Cieľ :
120 min
Nácvik základov protiútoku
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• Po prihrávke útočník fintuje a uniká V-únikom ku košu. Obranca ho sleduje,
bez pressingového krytia. Cvičenie robiť na oboch stranách (diagram 102)
• 2 x 1 v protiútoku. Obranca stále s rovnakým útočníkom. Bránený hráč s
loptou prihráva a beží na druhú stranu ihriska. Spoluhráč dribluje taktiež na
opačnú stranu ihriska a striehne na vhodný moment prihrávky. Cvičíme v oboch
smeroch. Pri návrate bránený hráč prechádza na dribling a strelec sa stáva
obrancom (diagram 103)
• Obrana protiútoku v presilovej situácii. Útočníci sa voľne pohybujú aby sa
uvoľnili (diagram 104)
• Obrancovia sa snažia obsadiť maximálny priestor a prerušovať akciu
útočníkov. Útočníci vyhľadávajú voľne priestory pre vedenie protiútoku. (diagram
105)
• Útočníci sa uvoľňujú ostrými V-unikmi, meniac smer a rytmus behu. Po
vyhodení, možno loptu prihrať iba trénerovi. Obrancovia musia neustále vidieť
loptu i hráča a snažia sa nepovoliť únik ku košu. (diagram 106)
• 3 x 2 kontinuálne po celom ihrisku. Hráči sú rozostavení po stranách ihriska s
obrancami pri zadných čiarach. Strelec odchádza na stranu ihriska, ďalší dvaja
útočníci sa stávajú obrancami. (diagram 107)
• Zmena smeru driblingu (cik - cak) Zastavenie poskokom na jednu dobu a
streľba z výskoku po ukončení driblingu (diagram 108)
Poznámky :
• Útočníci bez lopty, aby dostali prihrávku sa musia pohybovať smerom do
voľných priestorov.
• Útočníci bez lopty musia byť v neustálom pohybe pred loptou
• Úspešný protiútok si vyžaduje presnú prihrávku a jej dobré načasovanie.
REGISTER PROTIÚTOKOV
DÁTUM
DOBRÉ
PRIHRÁVKY
ZLÉ
PRIHRÁVKY
STRATENÉ
LOPTY
CVIČENIE
1
CVIČENIE
2
CVIČENIE
3
Tabuľka pre záznam chýb pri cvičeniach rýchleho protiútoku
TRÉNING 20.
Cieľ :
120 min
Obrana a "flash"
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• 1 x 1 + 1 "Flash" - uvoľnenie sa ostrým V-únikom - z pozície stredného
rozohrávača (diagram 109)
• "Flash" z pozície krídla (diagram 110)
• Uvoľnenie priestoru pre únik pod kôš (diagram 111). Po týchto uvoľňovacích
pohyboch prechod na druhý kôš.
•Dve lopty a dvaja pomocní tréneri. "Flash", chytenie prihrávky zastavením na
dve doby, dribling a streľba na kôš. Pasívna obrana. (diagram 112)
•Cvičná hra. Útok: protiútok s prihrávkami najbližšiemu hráčovi a únikom pred
loptou. Dribling iba pri úniku na kôš. Obrana: agresívna na loptu, vidieť hráča i
loptu.
•Trestné hody: V každom kole 3 pokusy. 1.Kolo: vypadáva ten, čo nedal žiaden
kôš. V druhom kole vypadáva ten čo nedal dva koše. V treťom - tri koše. Hrá sa
až na absolútneho víťaza.
Poznámky :
•
•
•
•
Obranca musí v každom okamžiku vidieť loptu i svojho útočníka.
Na silnej strane musí byť obranca tesne u svojho útočníka.
Naopak na slabej strane obranca od útočníka odstupuje.
"Flash" je vhodné realizovať hlavne v rohoch ihriska.
DÁTUM:
HRÁČ: POZNÁMKY K VÝKONU HRÁČOV:
1
2
3
4
5
6
7
8
atď.
Tréner môže využiť podobnú jednoduchú tabuľku pre hodnotenie
výkonu hráčov na tréningoch
TRÉNING 21.
Cieľ :
120 min
Spolupráca v útoku
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe a strečing (10 min.).
• Úniky so spätnou prihrávkou (diagram 113)
• "Flash" na opačnú stranu ihriska a spätná prihrávka, chytenie lopty pravou
rukou, obrátka vzad ľavou nohou, finta streľby a únik na kôš začínajúc krížovým
výkrokom smerom vpravo, potom zmena smeru driblingu a zakončenie na kôš.
Cvičiť z oboch strán. (diagram 114)
• Hra 2 x 2 po odovzdaní lopty z ruky do rúk a po uvoľnení sa pre prijatie
spätnej prihrávky (diagram 115)
• 2 x 1 obranca bráni útočníka bez lopty. Po uvoľnení sa a streľbe, obrana
odstavuje útočníkov pri doskakovaní. Po doskočení prvá prihrávka smeruje na
strelca a 2 x 1 prebeh na opačnú stranu. (diagram 116)
• 2 x 2 Pomoc a zabránenie pokusu o únik na kôš. Rýchly prechod na opačný
kôš (diagram 117)
• Spätné prihrávky s trénerom. Streľba po zastavení na jednu dobu (diagram
118)
•Trestné hody: Tri úspešné pokusy za sebou (kto nedá-vypadáva)
Poznámky :
• Po prihrávke z ruky do ruky, hráč sa musí natočiť tak, aby ho hráč stále videl
a mohol loptu znovu prevziať.
• Keď obranca vypomáha, útočník sa musí tak pohybovať, aby si vylepšil uhol
pre obdržanie prihrávky.
TRÉNING 22.
Cieľ :
125 min
Tréning protiútoku a súťaživé cvičenia
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe a strečing (10 min.).
• 3 x 0 organizovaný protiútok. Pri návrate 2 x 1, strelec prihráva obrancovi
(diagram 119)
• 1 x 1 Útočník môže spolupracovať s trénerom (diagram 120)
• 3 x 2 v pokračovaní 3 x 3 Po ukončení 3 x 2 strelec zostáva mimo a dvaja
útočníci sa stávajú obrancami. Dvaja obrancovia, spolu s jedným hráčom mimo
ihriska sa stávajú útočníkmi (diagram 121)
• Súťaž 1 x 1 od polovice ihriska. Každý hráč má 5 pokusov. Ten, ktorý vyhráva
- zostáva, porazený ide von.
• 3 x 3 po celom ihrisku až do dosiahnutia 5 košov (20 min.)
• Súťaž v trestných hodoch. Hráč, ktorý nedosiahne 3/3 - vypadá.
Poznámky :
• Kľud a koncentrácia sú
kľúčom
pre
dosahovanie
dobrých výsledkov v súťažiach.
• Veľmi dôležitými prvkami v
rýchlom
protiútoku
je
sústredenie
sa
a
rýchlosť
reakcie
• Počas stretnutia musia hráči
pokračovať v hre až dovtedy,
kým sa obrane nepodarí získať
loptu.
VÝSLEDKY SÚŤAŽE V TRESTNÝCH HODOCH
DÁTUM SÚŤAŽE
HRÁČ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CELÝ
TÝM
Výsledky súťaže v streľbe trestných hodov
TRÉNING 23.
Cieľ :
Cvičenia pre nácvik protiútoku a
prechodov
125
min
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
• Spätné prihrávky po obrátke za spolupráce trénera. Pasívna obrana (diagram
122)
• 2 x 2 po celom ihrisku. Útok: snažiť sa o zabratie maximálneho priestoru.
Obrana: výpomoc a obnovenie pôvodného postavenia (diagram 123)
• A) 4 x 0 priebežne. Dvaja hráči stojaci za postrannou čiarou idú brániť a dvaja
obrancovia spolu s dvomi útočníkmi hrajú na opačný kôš. Strelec a prihrávajúci
hráč idú von a očakávajú ďalšie kolo. (diagram 124)
• 1 x 1 s pasívnou obranou. Po každom vystrelení intenzívne obranné i útočné
doskakovanie.(diagram 125)
• 3 x 3 x 3 Útočiace družstvo ak dosiahne kôš, opäť útočí. Hráč, ktorý kôš
dosiahol vybieha za bočnú čiaru a mení si pozíciu s ďalším hráčom. (diagram
126)
•Trestné hody: 3 koše za sebou. Kto nedá, vypadáva.
Poznámky :
• Ak ide obranca doskakovať, nesmie
pozerať na loptu, ale musí zakročiť
útočníka tak, aby sa nemohol priblížiť ku
košu.
• Prihrávky v protiútoku musia byť silné a
rýchle.
• Dribling v protiútoku sa použije iba na
rýchle napredovanie cez ihrisko.
TRÉNING 24.
Cieľ :
120 min
Protiútok a súťaživé cvičenia
Cvičenia :
• Rozcvičenie : Cvičenia pre ovládanie lopty v pohybe (10 min.).
•3 x 0 tam, a 2 x 1 späť. Strelec sa stáva obrancom (diagram 127)
• 1 x 1 Útočník si môže vypomôcť prihrávkou s trénerom (diagram 128)
• Po ukončení útoku na jednej strane ihriska 3 obrancovia a strelec útočia na
opačný kôš. 3 noví hráči vstupujú na ihrisko stávajú sa obrancami a 3 útočníci
odchádzajú si odpočinúť mimo ihriska (diagram 129)
• Súťaž 1 x 1 na polovici ihriska. Každý hráč má 5 pokusov. Víťaz sa udrží v hre.
• 3 x 3 po celom ihrisku s cieľom dosiahnuť 5 košov.
• Súťaž v trestných hodoch. Len tí hráči, ktorí dosiahnu 3 x 3 koše zostávajú v
hre.
Poznámky :
• Je potrebné sa vynasnažiť, aby pri súťaži všetci členovia každej skupiny mali
podobnú úroveň.
• Pochváľ úsilie hráčov.
Download

TRÉNINGY 13 - 14 ROČNÝCH HRÁČOV