Business Coaching College
Výcvik tímového koučovania:
Group and team business coaching
1. Modul
Od jednotlivca
k tímu
4.—5. december, 2014
2. Modul
Od manažovania
ku koučovaniu tímu
12.—13. február 2015
3. Modul:
Od techniky ku kreativnej
práci s tímom
16.—17. apríl 2015
Výcvik je určený pre ľudí z biznisu, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí potrebujú nové a účinné nástore pre prácu so svojimi tímami a koučov, ktorí chcú rozvinúť
svoje schopnosti v práci so skupinami a firemnými tímami. Je vedený interaktívnym spôsobom a je zameraný na firemnú prax.
Viesť tímové stretnutie na riešenie orientovaným spôsobom pri rôznych druhoch cieľov — od riešenia vzťahových problémov, v ktorých tím uviazol, po tímové
hľadanie kreatívnych riešení.
Používať 5-krokovú pyramídovú štruktúru vedenia stretnutia, ktorá je jednoduchá, logická a poskytuje tímu bezpečie štrukturovaného postupu s jasným zámerom.
Pochopíte aplikáciu kľúčové kompetencie kouča na prácu s tímami.
Rozsah: 3×2 dni počas 5 mesiacov. Cena: 1 760 Eur / osoba (6 tréningových dní). Miesto konania: Bratislava, hotel Arkadia
Rezervujte si miesto čím skôr — kapacita kurzu je limitovaná.
Prečo koučovať tímy?
V súčasnosti sa čoraz viacej manažérov, lídrov a odborníkov na ľudské zdroje zaoberá otázkou ako zefektívniť proces rozvoja tímov a súčasne si vystačiť s po-krízovo
zoškrtaným rozpočtom.
Firmy si zároveň si uvedomujú, že je nákladné a časovo náročné rozvíjať tímy so zameraním na konkrétne a špecifické výzvy, ktoré musí tím riešiť v rýchlo sa meniacom
prostredí. Rozvoj talentov a tréning zručností na individuálnej úrovni je veľmi finančne náročný a preto sa hľadajú nástroje, ktoré umožňujú rozvíjať celé tímy súčasne
a cielene.
Koučovanie tímov je časovo aj finančne úsporné, cielené a absolútne praktické. Navyše, ak koučom je líder tímu, nielenže šetrí firme finančné prostriedky, ale prehlbuje
aj svoj vlastný vplyv a zvyšuje rešpekt a angažovanosť tímu pri tvorbe vízie, napĺňaní stratégie a riešní konfliktov.
Výcvik prebieha v nádherných priestorch hotela ARCADIA v Bratislave.
1. modul
Od jednotlivca k tímu
Práca s tímom sa líši od koučovania jednotlivcov aj keď
kouč uplatňuje tie isté koučovacie kompetencie. V tomto
module sa pozrieme na spôsob ako vytvárame vzťah
so skupinou a tímom a získavame dôveru. Pozrieme sa
na to, ako vytvárame dohodu o koučovaní s tímom, kladieme
silné otázky a nachádzame uvedomenie. Používanie
štruktúrovaných postupov dovoľuje tímom cítiť sa bezpečne
a pracovať v predvídateľnom prostredí. V tomto moduli
sa pozrieme na techniku ako pracovať s tímom na stanovaní
a dohode na implementácii cieľa a na techniku analýzy
a rozuzlenia konfliktu na tímovej úrovni.
2. modul
Od manažovania
ku koučovaniu tímu
Biznis si vyžaduje spojiť líderské zameranie s manažérskym.
Na zmenu stereotypov myslenia a konania, manažéri potrebujú viac
ako nastaviť ciele, kontrolovať, motivovať a plánovať. Potrebujú ľudí
zahŕňať do rozhodnutí, prenášať na nich zodpovednosť, urobiť z nich
spolumajiteľov agendy a prispievateľov. A teda je nutné začať pracovať s ľuďmi inak. Nie iba ako manažér, ale aj ako líder. A kľúčovou
zručnosťou lídra je koučovanie tímu. V tomto moduli sa pozrieme na
miekoľko modelov ako pracovať s tímov pri riešení problémov a ako
rozližovať objasňujúce otázky od objavných a navigačných.
3. modul
Od techniky ku kreativite
Výcvik predstavuje niekoľko myšlienkových modelov, ktoré
sú pri koučovaní tímov nápomocné a slúžia ako štruktúry,
prinášajúce do tímových stretnutí jasnosť a bezpečie.
V tomto moduli sa sústredíme na to, ako pracovať
so štruktúrami a myšlienkovými mapami tak, aby sme
nestratili zo zreteľa samotné teritórium — to čo sa deje
v danej chvíli a zostali flexibilní a prítomní.
Pozrieme sa, ako pracovať s modelom logických úrovní
v tímovom a organizačnom prostredí a veľmi podrobne
preskúmame možnosti pozitívneho opytovania a silných
otázok pre prácu so skupinami a tímami, ako aj na riešenie
orientovaný tímový koučovací proces.
Business Coaching College
Výcvik vedú dve skúsené medzinárodne certifikované koučky
Workshop Leadership, organizovaný
časopisom PROFIT.
Konferencia Happy Company 2012,
prednáška: Odložte cukor aj bič — čo je
skutočným zdrojom motivácie.
HR dni — konferencia organizovaná portálom
PROFESIA pre HR manažérov. Seminár:
Rola koučovania v organizáciách, 2013
Koučovací seminár: Žena musí všetko.
Ako zistím, čo naozaj chcem, organizovaná časopisom PROFIT a TREND
representatives, 2013
AmCham — konferencia o sociálnej
zodpovednosti organizácií. Prednáška:
Sila vôle je vyčerpateľný zdroj — ako
motivovať efektívnejšie.
Zuzana Karpinská, PhD.,
PhDr.Denisa Kmecová,
Medzinárod-
Medzinárod-
ne certifiko-
ne certifiko-
vaná koučka
vaná koučka
(Profesional
(Profesional
Certified Co-
Certified
ach — PCC
Coach od
od ICF). Bývalá prezidentka
ICF — International Coach
ICF (International Coach
Federation) a trénerka. Osob-
Federation) na Slovensku,
nostnému rozvoju sa venuje
trénerka a lektorka. Doktorát
15 rokov, má tiež skúsenosti
z oblasti štruktúr myslenia
z oblasti manažmentu a ľud-
získala na Univerzite Komen-
ských zdrojov. Vyštudovala
ského. Absolvovala stáže
odbory pedagogika, psycholó-
na Ůmea University vo Švéd-
gia, andragogika, personálny
sku, Lomonosovej Univerzite
manažment, má doktorát
v Moskve, Masarykovej Uni-
z filozofie a navštevovala
verzite v Brne. Absolvovala
dlhodobý psychoterapeu-
certifikovaný výcvik koučin-
tický výcvik Humanistickej
gu na kanadskej Erickson
psychológie. Absolvovala
College, vyštudovala tiež
medzinárodne certifikovaný
ontologický koučing, short
výcvikový program Erickson
solution focus coaching,
College, Vancouver, Cana-
team coaching with solution
da, The Art and Science of
circle, výcvik vo Focusingu
Coaching (Erickson Certified
vo Focusing Institute,
Professional Coach) a Brief
New York pod záštitou
coaching — solution focused.
prof. Eugene Gendlina
Je certifikovaný NLP Practitio-
z Chicago University, USA.
ner. Absolvovala kurz Release
Je certifikovaný NLP Practi-
technique — technika uvoľ-
tioner, používateľ psycho-
nenia negatívnych emócií,
diagnostiky Hogan.
EFT — Emotional Freedom
Interne aj externe pôsobi-
technique a Focusing.
la na Filozofickom Ústave
Má certifikát na Psychodiag-
Slovenskej akadémie vied.
nostiku Hogan a osobnostnú
14 rokov pôsobila ako riadi-
diagnostiku cez Farby života.
teľka Slovenskej akademickej
V minulosti prezidentka
a personálnej agentúry.
a členka predsedníctva
Na Univerzite Komenského
Slovenskej asociácie koučov
vyučovala Solution focus co-
a členka predsedníctva me-
aching a Manažment životnej
dzinárodnej federácie koučov
zmeny.
— ICF Slovak Chapter.
+421 905 65 91 88
+421 911 75 58 87
[email protected]
[email protected]
www koucovaciaskola sk
Festival Ochutnávka šťastia — prednáška: Tajomstvo koučingu — cesta ku
šťastiu a celistvosti.
Konferencia o vzdelávaní v školstve —
organizátor Trend.
Prednáška o koučingu — organizátor
Kultúrne centrum Žiar nad Hronom.
Workshop Strategické plánovanie.
Dni zdravia — prednáška: Koučing.
Medzinárodná konferencia koučov —
prednáška: Certifikačný systém
koučov.
Download

Výcvik tímového koučovania - Business Coaching College