Jún 2011
Regionálna príloha
®
Agromanuál
Profesionálna ochrana rastlín
REPKY LLG
REPKY
G SMELO
NA CEL
CELÚÚ VÝMERU
nia
nok pestova
ie
m
d
o
p
ch
ý
šetk
Vhodné do v aj pôdnych.
ch
ý
úrody.
- klimatick
tu špičkovej votným stavom
to
is
jú
tu
y
sk
Po
ra
nikajúcim zd
Disponujú vy prezimovaním.
m
a spoľahlivý mpletný sortiment
o
k
e
ých
m
Ponúka
odrody všetk chniky.
é
n
d
ri
b
y
h
j
a
- líniové
vní agrote
všetkých úro aximálny
o
d
í,
st
ro
o
sk
prinášajú m
Pestovateľom ú ekonomiku
zisk - priazniv isov.
bez komprom
ZASEJTE SI SPOKOJNÝ SPÁNOK
ul. M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Tel.: 047 - 451 21 60, fax: 047 - 433 34 80
Ing. Eva Bednárová - 0907 850 952
Attila Demeter - 0907 850 018
Ing. Juraj Drgoňa - 0907 850 956
Ing. Ľubomír Palovčík - 0907 850 069
Ing. Jarmila Adamek - 0918 796 257
Ing. Pavel Beneš - 0905 886 704
Ing. Loránt Kása - 0917 681 979
www.limagrain.sk
Žatva ľahko,
rýchlo, spoľahlivo!
• Presné a spoľahlivé načasovanie zberu olejnín
• Zníženie vlhkosti semien na požadovanú hodnotu
• Vysoká odolnosť voči dažďu - už 15 minút po aplikácii
www.syngenta.sk
Obsah
Predzberová príprava porastov repky ozimnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ing. Martin Uhelák
Fyziologické poruchy a choroby repky na jeseň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ing. Peter Bokor, PhD.
Repka olejka
- prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
- herbicídy jeseň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- herbicídy - trávovité buriny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
- fungicídy s morforegulačným účinkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- insekticídy - jesenné aplikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
- morforegulátory - jeseň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Optimalizácia výživy repky ozimnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD., Doc. Dr. Ing. Ladislav Ducsay, Ing. Martin Marček, PhD.
Škodcovia repky v jesennom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ing. Ján Tancik, PhD., Ing. Ladislav Dulanský
Regionálna príloha Agromanuálu č. 6,
samostatne nepredajné
Jún 2011
Recenzovaný odborný časopis
Vydavateľ,
adresa redakcie, miesto vydania,
design, sazba:
Kurent s.r.o.
Vrbenská 197/23, 370 01 Č. Budějovice
tel.: +420 387 202 310, fax: +420 387 202 313
e-mail: [email protected]
IČO: 25177338, DIČ: CZ25177338
OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 7995
Šéfredaktor: Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
tel.: +420 777 037 027
e-mail: [email protected]
Redaktoři:
Ing. Martin Bašta, [email protected]
Ing. Pavel Talich, [email protected]
Ing. Ján Gutten, [email protected]
tel.: +421 907 955 144
Redakčná rada:
Ing. Jiří Auterský,
Ing. David Bečka, Ph.D.,
Ing. Milena Bernardová,
Ing. Ervín Hausvater, CSc.,
Ing. Eva Hrudová, Ph.D.,
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.,
Ing. Antonín Šandera,
Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.,
Ing. Stanislav Torma, PhD.,
Prof. Ing. Karel Veverka, DrSc.
Predplatné, distribúcia a reklama
na Slovensku:
PROGARD, s.r.o., Mgr. Martin Majerský
Rezedová 4, 821 01 Bratislava
tel.: 0905 320 130, fax: 02/4342 6686
e-mail: [email protected]
Celoročné predplatné: €49,99 vrátane DPH,
10 čísiel, vrátane poštovného.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje
a názory autorov jednotlivých článkov ani
inzercie. Pri používaní prípravkov sa riaďte
platným Zoznamom registrovaných prípravkov
na ochranu rastlín.
ISSN 1801-7673 (print)
ISSN 1801-4895 (on-line)
MK ČR E 16226
® = Reg. ochranná známka.
Agromanuál • Regionálna príloha • Jún 2011
Download

REPKY LG SMELO NA CELÚ VÝMERU