Hľadanie komfortu * Tvorenie dokonalosti
TEPELNÉ ČERPADLO
ZO VZDUCHOVÉHO ZDROJA NA OHREV VODY
Príručka pre inštaláciu a obsluhu
Modely:
IRVA135
IRVA195
Vážený zákazník,
Kvôli udržaniu bezpečnosti tohto stroja si prosím starostlivo prečítajte tento
používateľský manuál pred inštaláciou a používaním, tiež si ho odložte na neskoršie
použitie. Tepelné čerpadlo je profesionálny stroj, pri nesprávnej inštalácii môže
spôsobiť poškodenie alebo ohrozenie. Prosím kontaktujte profesionálnu servisnú
spoločnosť pre inštaláciu a pomoc.
Pozor:
1. Pred inštaláciou tepelného čerpadla sa prosím presvedčte, že elektrické
hodnoty siete zodpovedajú príslušným hodnotám tepelného čerpadla. Hodnoty
tepelného čerpadla nájdete na frekvenčnom štítku.
2. Uistite sa o inštalácii zariadenia vypínača úniku.
3. Je potrebné úplné uzemnenie. Nie je dovolené pracovať s neuzemneným
tepelným čerpadlom. Je zakázané pripojiť tepelné čerpadlo na nulový vodič
alebo vodné potrubie.
4. Pri zapájaní sa starostlivo riaďte schémou zapojenia.
5. Upravovať alebo opravovať tepelné čerpadlo môže iba profesionálna osoba.
6. Keď teplota vody dosiahne 52 stupňov, je ľahké sa zraniť, preto pri používaní
teplej vody nezabudnite primiešať studenú vodu.
7. Nikdy nevkladajte prsty ani iné objekty do vzduchových výstupov. Ak sa tak
stane, ventilátor môže spôsobiť nehody. (Obzvlášť dávajte pozor na deti.)
8. Uistite sa, že pri používaní je tepelné čerpadlo zakrytované. Ak nie je, môže
dôjsť k nehode alebo poškodeniu jednotky.
9. Pri zavodnení tepelného čerpadla kontaktujte technika.
10.Nie je dovolené nastavovať prepínače, hodnoty alebo ovládač jednotky
netechnikom.
2
Obsah
1. Úvod k výrobku................................................................................................................................4
2. Špecifikácia......................................................................................................................................5
3. Princíp činnosti.................................................................................................................................6
4. Pracovné pokyny..............................................................................................................................7
1. Aplikácia......................................................................................................................................7
2. Inicializácia a stav nečinnosti......................................................................................................7
3. Výber režimu...............................................................................................................................7
4. Ako nastaviť pracovné parametre................................................................................................8
5. Parametre...................................................................................................................................10
6. Nastavenie času..........................................................................................................................11
7. Nastavenie spustenia a vypnutie časovača.................................................................................11
8. Chybové kódy a tabuľky parametrov.........................................................................................11
5. Schéma systému vodného potrubia................................................................................................13
6. Schéma elektrického zapojenia......................................................................................................14
7. Inštalačné pokyny...........................................................................................................................16
1. Inštalácia jednotky.....................................................................................................................16
1. Umiestnenie inštalácie..........................................................................................................16
3. Inštalácia jednotky................................................................................................................17
2. Zapojenie potrubia.....................................................................................................................17
3. Príklad projektu..........................................................................................................................18
8. Prevádzková skúška a činnosť........................................................................................................19
1. Prípravné práce pred prevádzkovou skúškou............................................................................19
2. Prevádzková skúška...................................................................................................................20
3. Normálna prevádzka..................................................................................................................20
3
1. Úvod k výrobku
Bezpečný a spoľahlivý
V tepelnom čerpadle je elektrický prúd úplne oddelený od vody. Je to bezpečnejšie. A
bez rizika elektrického šoku, vznietenia, výbuchu a otravy. Vďaka tomu je tepelné
čerpadlo bezpečnejším a spoľahlivejším ohrievačom ako bežný ohrievač.
Vysoko efektívny a šetriaci energiu
Tepelné čerpadlo dokáže ušetriť viac energie ako elektrický ohrievač, pretože tepelné
čerpadlo získava množstvo energie zadarmo zo vzduchu. Na výrobu rovnakého
objemu teplej vody používa v porovnaní s elektrickým ohrievačom iba štvrtinu
elektrickej energie, čím ušetrí veľa peňazí.
Ochrana životného prostredia
Tepelné čerpadlo môže byť kombinované so solárnym systémom, tiež získava teplo
zo vzduchu a používa elektrinu, čiže nespôsobuje znečistenie. A čo viac, neprodukuje
jedovatý plyn.
Celý čas
Tepelné čerpadlo nie je ovplyvnené ročným obdobím a zlým počasím ako oblačnosť
a dážď. Poskytuje teplú vodu celý rok.
Stabilné a odolné
Diely tepelného čerpadla ako kompresor, 4-cestný ventil, sú vyrobené značkovým
výrobcom. Panely sú vyrobené z korózii odolného plechu. Životnosť tepelného
čerpadla je viac ako 10 rokov. Je dlhšia ako u iných ohrievačov vody.
Jednoduchá inštalácia
Tepelné čerpadlo je ľahké nainštalovať a nie je ovplyvňované prostredím. Môže byť
nainštalované na streche, v garáži, kuchyni, sklade, pivnici, atď.
Široké využitie
Tepelné čerpadlo môže byť použité pre rodinu, továreň, školu, hotel, nemocnicu,
práčovňu, atď. Ponúka dostatok teplej vody na splnenie všetkých požiadaviek
zákazníka.
4
2. Špecifikácia
Model
IRVA135
IRVA195
13500
19500
220V/1/50Hz
380V/3/50Hz
Príkon (kW)
3,6
4,9x3
Pracovný prúd (A)
16,7
7,5
Vyrobená obehová teplá voda (L/h)
580
838
Teplá voda vyrobená priamym ohrevom(L/h)
331
479
Výhrevná kapacita (W)
Elektrické napájanie(V/f/Hz)
Továrenské nastavenie termostatu (°C)
55 – 60
Maximálne nastavenie termostatu (°C)
65
Pripojenie vody (")
1
1
Počet kompresorov
1
1
Počet ventilačných motorov
1
1
Príkon ventilátora
90
90x2
Rýchlosť ventilátora (ot/min)
950
950
Hlučnosť (dB(A))
58
62
Rozmery (mm)
1110x470x930
1110x470x1240
Hmotnosť (kg)
115
147
Meracie podmienky:
Jednotka priameho ohrevu suché meranie 24°C, vlhké meranie 19°C, vstup vody
25°C, výstup vody 60°C
Cirkulačný ohrev: suché meranie 24°C, vlhké meranie 19°C, vstup vody 40°C,
výstup vody 60°C
5
3. Princíp činnosti
Plyn s nízkou teplotou a nízkym tlakom prichádza z odparovača do kompresora. Po
stlačení kompresorom bude plyn mať vysokú teplotu a vysoký tlak. Potom plyn príde
do kondenzátora, kde sa skvapalní a odovzdá pri tom množstvo kondenzačného tepla,
kondenzačné teplo absorbuje voda, čím jej teplota stúpne a kvapalné médium prejde
cez expanzný ventil, v odparovači absorbuje teplo zo vzduchu privádzaného
ventilátorom a odparí sa. Plyn s nízkym tlakom sa vháňa do kompresora, kde získa
vysokú teplotu a vysoký tlak. Cyklus sa opakuje.
6
4. Pracovné pokyny
1. Aplikácia
Tento ovládač je vhodný pre tepelné čerpadlo zo vzduchového zdroja.
2. Inicializácia a stav nečinnosti
• Keď je jednotka pripojená na elektrické napájanie, ale ešte nepracuje, displej
ovládača je v plnom zobrazení. Ak počas 10 sekúnd nenastane zobrazenie,
znamená to, že jednotka nie je zapojená.
• V stave nečinnosti ovládač zobrazuje čas a režim.
• V štartovacom režime ovládač zobrazuje čas, režim a teplotu zásobníka.
3. Výber režimu
Stlačte tlačidlo "M" pre výber automatického režimu alebo režimu ohrevu.
Stlačte tlačidlo "
" pre zapnutie a vypnutie jednotky.
Stlačte tlačidlá "
"a"
Stlačte tlačidlo "
" pre nastavenie času zapnutia a vypnutia.
" pre vstup do rozhrania nastavení pracovných parametrov.
7
4. Ako nastaviť pracovné parametre
• Stlačte " ", zobrazí sa "0 15". Stlačte tlačidlo "SET", potom stláčajte tlačidlá
" " a " " pre štart prídavného elektrického ohrevu. Potom stlačte tlačidlo
"SET" pre potvrdenie.
• Znovu stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa "1 40". Stlačte tlačidlo "SET", potom
stláčajte tlačidlá " " a " " pre nastavenie teploty vodného zásobníka. Potom
stlačte tlačidlo "SET" pre potvrdenie.
• Znovu stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa "2 40". Stlačte tlačidlo "SET", potom
stláčajte tlačidlá " " a " " pre nastavenie rozmrazovacieho cyklu. Potom
stlačte tlačidlo "SET" pre potvrdenie.
• Znovu stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa "3 -7". Stlačte tlačidlo "SET", potom
stláčajte tlačidlá " " a " " pre nastavenie inicializačnej teploty
rozmrazovania. Potom stlačte tlačidlo "SET" pre potvrdenie.
• Znovu stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa "4 13". Stlačte tlačidlo "SET", potom
stláčajte tlačidlá " " a " " pre nastavenie pravidiel ukončenia
rozmrazovania. Potom stlačte tlačidlo "SET" pre potvrdenie.
• Znovu stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa "5 8". Stlačte tlačidlo "SET", potom
stláčajte tlačidlá " " a " " pre nastavenie času ukončenia rozmrazovania pod
ohrievacím modelom. Potom stlačte tlačidlo "SET" pre potvrdenie.
• Znovu stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa "6 1". Stlačte tlačidlo "SET", potom
stláčajte tlačidlá " " a " " pre nastavenie systémového množstva. Potom
stlačte tlačidlo "SET" pre potvrdenie.
• Znovu stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa "8 1". Stlačte tlačidlo "SET", potom
stláčajte tlačidlá " " a " " pre nastavenie manuálneho alebo automatického
režimu. Potom stlačte tlačidlo "SET" pre potvrdenie.
• Znovu stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa "9 1". Stlačte tlačidlo "SET", potom
stláčajte tlačidlá " " a " " pre nastavenie pracovného režimu tepelného
čerpadla. Potom stlačte tlačidlo "SET" pre potvrdenie.
8
9
5. Parametre
Param.
Definícia
Rozsah
Predvolené
Poznámka
0
Nastavenie teploty vstupu vody
elektrického dohrevu HT1
0-30°C
15°C
Nastaviteľné
1
Nastavenie teploty vody vodného
zásobníka
10-60°C
40°C
Nastaviteľné
2
Rozmrazovací cyklus
30-90min
40min
Nastaviteľné
3
Teplotný bod ohrievacieho
rozmrazovacieho vstupu
0-30°C
-7°C
Nastaviteľné
4
Tepelná podmienka ukončenia
rozmrazovania
2-30°C
13°C
Nastaviteľné
5
Časová podmienka ukončenia
rozmrazovania
1-12min
8min
Nastaviteľné
6
Systémové množstvo
1-2
1
Nastaviteľné
7
Chýba elektrická ochrana alebo nie
0-1
0(má
pamäť)
Nastaviteľné
8
Manuálne alebo automaticky
0-1
1
Nastaviteľné
9
Pridané tlakové čerpadlo alebo nie
0-1
1
Nastaviteľné
A
Má predchádzanie chladu alebo nie
0-1
1
Nastaviteľné
B
Cieľový stupeň ohrevu
-F-F
0
Nastaviteľné
C
Manuálne kroky/10
0-50
35
Nastaviteľné
D
Teplota vstupnej vody
-9~90°C
Nastaviteľné
E
Teplota výstupnej vody
-9~90°C
Test. dáta
F
Systémová teplota
-9~90°C
Test. dáta
10
Teplota vzduchového obehového
potrubia
-9~90°C
Test. dáta
11
Teplota prostredia
-9~90°C
Test. dáta
12
Teplota vodného zásobníka
-9~90°C
Test. dáta
13
Aktuálne kroky/10
0-50
Test. dáta
10
6. Nastavenie času
V pokojovom/otvorenom stave stlačte tlačidlo "SET", keď bliká pozícia hodiny,
stláčajte " " a " " pre nastavenie hodiny; stlačte tlačidlo "SET" znova, keď bliká
miesto minúty, stláčajte " " a " " pre nastavenie minúty, potom znova stlačte
tlačidlo "SET" pre potvrdenie nastavenia času.
7. Nastavenie spustenia a vypnutie časovača
V pokojovom/otvorenom stave stlačte tlačidlo "
zobrazí sa "00:00" a "N" blikajúce;
" pre nastavenie spúšťacieho času,
Znova stlačte tlačidlo "
pre nastavenie hodiny;
", zobrazuje sa údaj hodiny a "N" bliká, stlačte "
"a"
"
Znova stlačte tlačidlo "
pre nastavenie minúty;
", zobrazuje sa údaj minúty a "N" bliká, stlačte "
"a"
"
Znova stlačte tlačidlo " " pre nastavenie času
vypnutia, zobrazuje sa "00:00" a "N" bliká.
Stlačte tlačidlo " ", zobrazia sa údaje a "OFF"
bliká, stlačte " " a " " pre nastavenie hodiny.
Znova stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa údaj
minúty a bliká "OFF", stlačte " " a " " pre
nastavenie minúty.
Znova stlačte tlačidlo " ", nastavenie
spúšťacieho a vypínacieho času časovača je
dokončené. Ak chcete zrušiť tieto nastavenia,
stlačte "SET".
8. Chybové kódy a tabuľky parametrov
11
Vzdialený Svetlo hlavnej
ovládač
jednotky
Ochrana/Chyba
Kľudový stav
vypnuté
Normálny stav
zapnuté
Chyba teploty vstupnej vody
PP1
1 bliknutie
Chyba teploty výstupnej vody
PP2
2 bliknutia
PP3
3 bliknutia
Chyba teploty obehového vzduchu
PP4
4 bliknutia
Chyba teploty prostredia
PP5
5 bliknutí
Chyba teploty vodného zásobníka
PP6
11 bliknutí
Ochrana proti chladu v zime
PP7
vypnuté
Systémová vysokotlaková ochrana
EE1
6 bliknutí
Systémová nízkotlaková ochrana
EE2
7 bliknutí
Chyba prepínača prietoku
EE3
8 bliknutí
Nesprávne alebo chýbajúce elektrické napájanie
EE4
9 bliknutí
Chyba tlaku vody
EE5
10 bliknutí
Chyba káblovej komunikácie
Ee8
táto porucha
sa zobrazí iba
na vzdialenom
ovládači
Rozmrazovanie
Rozmrazovanie
dlhodobo
blikajúce
12
5. Schéma systému vodného potrubia
Nákres systému vodného potrubia obehovej vody
Vysokoefektívny tepelný výmenník
Výstup teplej vody
Vodný tlakový spínač
Vstup úžitkovej vody
Nákres systému vodného potrubia obehovej vody a priamy ohrev
Vysokoefektívny tepelný výmenník
Výstup teplej vody
Zmiešavací ventil
Vstup obehovej vody
Vstup úžitkovej vody
Vodný tlakový spínač
13
6. Schéma elektrického zapojenia
IRVA135
14
IRVA195
15
7. Inštalačné pokyny
1. Inštalácia jednotky
1. Umiestnenie inštalácie
Hlavná jednotka
Mala by byť inštalovaná na veľkom a dobre vetranom mieste.
Miesto inštalácie by malo zabezpečovať bezprekážkový prístup a výstup
vzduchu. (ako vidíte na obrázku nižšie)
Nainštalujte odtokové potrubie alebo zvoľte umiestnenie blízko odtoku, pre
umožnenie odtekania.
Inštalačná základňa alebo rám by mali byť pevné, pre zaistenie hladkej činnosti
jednotiek.
Uistite sa, že po inštalácii je jednotka vertikálne, bez náklonu.
Uistite sa, že zariadenie nebude vystavené znečisteniu, korozívnym plynom,
slnku, opadanému lístiu a podobne.
Miesto inštalácie sa nesmie nachádzať v blízkosti horľavín, výbušnín a ohňa.
Je potrebné dávať pozor na vzdialenosť prekážok podľa nasledujúceho
obrázka.
16
Vodný zásobník
Vodné zásobniky by mali byť umiestnené na mieste, kde je okolitá teplota nad
0°C.
Môžu byť inštalované v exteriéri alebo na vrchu budovy (v závislosti od
rozmeru vodných zásobníkov a nosnosti budovy, atď.).
Vodné zásobníky neinštalujte v prostredí so znečistením, korozívnymi plynmi.
3. Inštalácia jednotky
Ako základňa jednotky môže byť použitá betónová štruktúra, tiež môže byť
použitý oceľový rám a protiotrasové gumové podložky, povrch základne by
mal byť rovný.
Jednotky môžu byť navrhnuté na základe pracovných parametrov. (pozrite si
tabuľku technických parametrov)
Jednotka by mala mať odtok, alebo odtokové potrubie.
2. Zapojenie potrubia
Inštalačné pokyny:
Vodné odtokové potrubia, vypúšťacie potrubia by mali byť inštalované v
blízkosti odtoku, odvzdušňovacie ventily by mali byť nainštalované na
odvzdušňovacích potrubiach.
Servisný ventil by mal byť nainštalovaný pri elektromagnetickom ventile na
potrubnom systéme, vhodne pre budúce opravy.
Tlak vody by mal byť menší ako 0,6MPa.
Na potrubie by mali byť použité kovové rúrky (napríklad antikor, potiahnuté
plastom, tenkostenné medené rúrky, atď.). Pri použití plastových potrubí
(napríklad PP-R, ABS, atď.) je potrebné zvážiť rozpínanie potrubia medzi
hlavnou jednotkou a vodným zásobníkom.
Prívod vody a pauzovací ventil môže byť potrebné udžiavať počas zimy v teple
(v závislosti od lokálnej teploty v zime) kvôli prevencii poškodenia prívodu
vody a pauzovacieho ventilu.
Inštalácia vodného systému
Všetky potrubia by sa mali zhodovať s manuálom a vyhovovať príslušnym
národným normám.
Inštalácia vodného potrubia by mala byť priama a rovná, umiestnenie rúrok by
malo byť racionálne, so zaistením minima ohybov; redukujte straty
17
vzdialenosťou vo vodnom systéme.
V potrubí a spojoch nie sú povolené žiadne úniky.
Po inštalácii obehového potrubia medzi vodnými kohútikmi, hlavnou
jednotkou a vodnými zásobníkmi by malo byť vykonané testovanie na úniky a
vytlačené nečistoty pre zaistenie čistoty systému.
Ak nedochádza k únikom, udržiavajte teplovodnú rúrku teplou.
3. Príklad projektu
Aplikácia inžinierskych systémov tepelného čerpadla na ohrev vody má rôzne
podoby. Na nasledovných obrázkoch sú dva druhy samostatného systému na ohrev
vody ako príklad.
18
8. Prevádzková skúška a činnosť
1. Prípravné práce pred prevádzkovou skúškou
a) Kontrola jednotiek tepelného čerpadla
Skontrolujte, či jednotka alebo potrubný systém neboli poškodené počas
prevozu.
Skontrolujte, či je vo vodnom potrubí vzduch. Ak áno, všetok vzduch by mal
byť vypustený manuálnym odvzdušňovacím ventilom a odvzdušňovacím
ventilom na tepelnom čerpadle.
Skontrolujte, či rotor ventilátora nezasahuje do upevňovacej dosky ventilátora
alebo do ochrannej mriežky ventilátora.
b) Kontrola elektrického systému
Skontrolujte, či je elektrické napájanie rovnaké ako v manuále a na
informačnom štítku.
Skontrolujte, či sú všetky silové a riadiace káble dobre zapojené, skontrolujte
zapojenia podľa schémy a spoľahlivosť uzemnenia.
c) Skontrolujte potrubný systém
Skontrolujte potrubný systém, uistite sa, že výstupné potrubia vody, spiatočné
potrubia vody, tlakomery, teplomery, ventily a prepínače prietoku sú bezpečné
a správne.
19
Skontrolujte, či sú otvorené všetky ventily, ktoré majú byť otvorené a či sú
zatvorené všetky ventily, ktoré majú byť zatvorené.
Skontrolujte, či sú všetky regulátory dobre nastavené.
2. Prevádzková skúška
Táto prevádzková skúška musí byť vykonaná profesionálnymi pracovníkmi!
Celkový test môže byť vykonaný, ak inšpekcia celého systému je v zhode s
nariadeniami.
Elektrické napájanie je pripojené, zapnite tepelné čerpadlo, hlavná jednotka
bude čakať tri minúty, potom sa automaticky zapne. Pri trojfázovom napájaní
najprv skontrolujte, či ventilátory a čerpadlá pracujú v správnom smere. Ak
nie, okamžite vypnite napájanie a nastavte fázovú sekvenciu. V prípade
abnormálnych zvukov zmerajte pracovný prúd kompresora.
Skontrolujte, či jednotka vyhovuje požiadavkam, ponechajte ju v činnosti
určitý čas (väčšinou 3 dni), potom môže byť jednotka normálne používaná.
3. Normálna prevádzka
Ohrievací proces: zapnutie – vodné čerpadlá bežia – inšpekcia prepínača
vodného toku --- Činnosť ventilátora a kompresora (pri rozopnutí nízkej
úrovne vody sa otvorí indukčný ventil
Riadenie činnosti:
20
Riadenie hladiny vody: Keď sa rozpojí nízkoúrovňový prepínač, otvorí sa
indukčný ventil pre prívod dostatočného množstva vody, zároveň sa zastaví
vodné čerpadlo. Po zopnutí vysokoúrovňového prepínača sa spustí vodné
čerpadlo. Ak je vysokoúrovňový prepínač zatvorený dve minúty, otvorí sa
zásobovací indukčný ventil (aspoň 2 minúty).
Keď je vodné čerpadlo zapnuté a vysokoúrovňový prepínač rozpojený, ak
teplota vody < (nastavená teplota vody -5 stupňov), vypne sa prívod
zásobníkov. Ak teplota vodného zásobníka > (teplota -2 stupne), potom sa
otvorí indukčný ventil a po zopnutí vysokoúrovňového prepínača na dve
minúty sa indukčný ventil zatvorí. Keď sa vodné čerpadlá zastavia, nezávisle
od podmienok, mal by byť dodaný dostatok vody. (Prepínač vodného
zásobovania sa zapne na 2 minúty).
Pri prvom zapnutí obehové čerpadlo, kompresor a motor ventilátora bežia po
zatvorení nízkoúrovňového prepínača.
Počas činnosti jednotky je obehové čerpadlo zapnuté. Keď sa jednotka zastaví,
obehové čerpadlo po oneskorení 30 sekúnd prestane pracovať.
Keď sa spustia vodné čerpadlá, zároveň sa otvorí spiatočný indukčný ventil, po
10 minútach sa testuje teplota spiatočnej vody, ak teplota spiatočnej vody >
(teplota vody -5 stupňov), spiatočný indukčný ventil sa zatvorí. Ak teplota
spiatočnej vody < (teplota vody v zásobníku -10 stupňov), otvorí sa ventil
spiatočnej vody, takže vodné čerpadlá môžu neustále zhromažďovať teplú
vodu. Keď sa vodné čerpadlo vypne, zároveň sa zatvorí spiatočný ventil.
21
9. Údržba
Tepelné čerpadlo je vysoko automatizované zariadenie, vykonávajte pravidelnú
inšpekciu včas. Ak je jednotka dlhodobo efektívne udržiavaná, pracovná spoľahlivosť
a životnosť sa výrazne zvýšia.
1. Prídavné vodné filtre by mali byť pravidelne čistené kvôli zaisteniu kvality
čistoty vody v systéme a kvôli prevencii poškodenia spôsobenému blokovaním
filtra špinavou vodou.
2. Používateľ by pri používaní a údržbe mal venovať pozornosť nasledovnému:
všetky ochranné zariadenia jednotky sú nastavené pred opustením továrne,
nerobte žiadne nastavenia vlastnoručne.
3. Pravidelne kontrolujte elektrické napájanie a systém elektrických prepojení. Ak
elektrické zariadenia pracuju nesprávne, mala by byť včas spravená údržba a
výmena.
4. Vykonávajte pravidelnú kontrolu systému dodávky vody, kontrolujte, či
bezpečnostný ventil zásobníka, riadenie hladiny kvapaliny a odvzdušňovac
ventil pracujú správne, aby sa predišlo zavzdušneniu systému a zníženiu
objemu vody v okruhu a tým ovplyvneniu ohrievacej funkcie a pracovnej
spoľahlivosti.
5. Skontrolujte, či čerpadlá a vodné ventily pracujú správne, či vo vodných
potrubiach a spojeniach nedochádza k úniku.
6. Okolie jednotky by malo ostať čisté, dobre vetrané. Pravidelne čistite (1-2
mesiace) bočný vzduchový výmenník pre udržanie dobrej účinnosti tepelnej
výmeny.
7. Často kontrolujte, či každá časť jednotky pracuje normálne, kontrolujte, či nie
je kvapalina na spojeniach potrubí a ventile, aby ste sa uistili o neunikaní
chladiva.
8. Okolo jednotky nezhromažďujte odpad, aby sa neblokovalo prúdenie vzduchu
vstupom a výstupom. Okolie jednotky by malo byť udržiavané čisté a suché,
dobre vetrané.
9. Ak je jednotka zastavená na dlhší čas, mala by sa vypustiť všetka voda v
potrubí, odpojiť elektrické napájanie a nastaviť ochranné príslušenstvo. Pri
znovuspúšťaní jednotky je nutná kompletná inšpekcia.
10.Ak dôjde k poruche jednotky a používateľ nedokáže vyriešiť problém, prosím
kontaktujte našu spoločnosť.
11.Čistenie hlavného kondenzátora. Pre čistenie kondenzátora odporúčame použiť
50°C – 60°C a 15% horúcej kyseliny fosforečnej, spusťte obehové čerpadlo
22
hlavnej jednotky pre trojhodinové čistenie, nakoniec trikrát vypláchnite vodou.
Kvôli prečisteniu pripájacieho potrubia odporúčame zálohovať 3-cestný
konektor pri inštalácia potrubia. Na čistenie kondenzátora nepoužívajte
korozívnu čistiacu kvapalinu.
12.Vodné zásobníky občas potrebujú po nejakom čase odstrániť vodný kameň
(väčšinou 2 mesiace, podľa kvality vody v miestnej oblasti).
23
Výhradný distribútor:
I.R.V., s.r.o.
Košická 22/A
080 01 Prešov
WWW.IRV.SK
Download

klikni TU (.PDF) - ORIMO Slovakia sro