Spravodajca mesta/2014/ročník XVI/máj/číslo 9
Turzovka
Bezpečnostné ostrovčeky na priechodoch pre chodcov
do MČ Závodie a Hlinené budú zhotovené tento mesiac
O zámere samosprávy zlepšiť bezpečnostné parametre na priechodoch pre chodcov na ceste II/487 Čadca – Makov
vybudovaním stredových ostrovčekov sme
už na stránkach Spravodajcu informovali.
Tento zámer sa zatiaľ týka dvoch priechodov – v smere do MČ Hlinené a MČ Závodie.
V jesenných mesiacoch samospráva vybudovala nové osvetlenie priechodov pre chodcov v úsekoch križovatiek do spomenutých
mestských častí, čo je súčasťou celého spomenutého projektu zvyšovania bezpečnosti
chodcov ako účastníkov cestnej premávky.
V úvode minulého týždňa sa rozbehli práce
aj na samotných ostrovčekoch – išlo o ich
vymeranie priamo v teréne za účasti dodávateľskej spoločnosti, predstaviteľov Správy
ciest ŽSK a samosprávy mesta.
V najbližšom období – konkrétne do
konca mesiaca máj by sa mali práce na výstavbe ochranných stredových ostrovčekov
zrealizovať, a to vrátane odbočovacích pruhov doľava a súvisiaceho vodorovného
a zvislého dopravného značenia. Ochranný
ostrovček navrhnutý v križovatke do m.č.
Závodie je situovaný v mieste jestvujúceho
priechodu pre chodcov, jeho celková dĺžka
je 15,10m, šírka 2,0m pričom v mieste
priechodu pre chodcov je prerušený. Existujúci priechod pre chodcov do m. č. Hlinené bude posunutý o cca 2 m v smere do
Makova, deliaci ostrovček má dĺžku 22,6m
a šírku 2,5m.
Ostrovčeky sú navrhované s vodiacich
červeno–bielych obrubníkov a výplň ostrovčeka je zo zámkovej dlažby. Nemenej
dôležité vo vzťahu k zvýšeniu bezpečnosti
a regulačných opatrení pre zníženie rýchlosti v týchto križovatkách bude vyzna-
čenie odbočovacích pruhov doľava, teda
smerom do centra mesta.
Spomínané križovatky sú jedinou spojnicou mestských častí Hlinené a Závodie
so stredom mesta, takže ich obyvatelia
musia nimi prejsť aj viackrát denne, takže
veríme, že ich vybudovanie a vyznačenie
odbočovacích pruhov bude významným
prínosom z hľadiska bezpečnosti chodcov
i plynulosti cestnej premávky.
cich zo ŠR do rozpočtu miest a obcí (t.z. podielové dane), ktoré sú nižšie oproti schválenému rozpočtu o 22.345,– eur t.j. – 1,21 %
oproti rozpočtu, ktorý bol schválený pre rok
2014. Príjmy mesta by mali porásť u grantov
a to získaním projektu zo štrukturálnych
fondov EÚ, ktorý sa bude realizovať na základe predfinancovania – teda nezaťaží ekonomiku mesta ako iné granty. Samospráva
na základe refundácie dostane finančné
prostriedky do rozpočtu mesta za minuloročný mikroprojekt SR–PR Kultúra putuje
cez hranice. Projekt bol v roku 2013 financovaný z prostriedkov mesta. K úprave rozpočtu mesta došlo aj u finančných operácií
a to pozitívnym výsledkom hospodárenia za
rok 2013 o sumu 353.000,– eur.
K najväčšej úprave rozpočtu na rok 2014
vo výdavkovej časti došlo u investičných
akcií, a to: v programe 6 – Odpadové hospodárstvo, v programe 7 – Mestská infraštruktúra (výkup pozemkov, IBV Bukovina
rozšírenie kanalizácie, údržba mostov, Turkovská cesta – projekt + pretlak, rekonštrukcia + opravy MK), v programe 8 –
Vzdelávanie (riešenie havarijného stavu –
dofinancovanie rekonštrukcie B pavilónu
ZŠ). U ostatných programov došlo k menším úpravám rozpočtu na rok 2014.
Celkovo bol rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti upravený v I. zmene na rok
2014 vo výške 4 350 619 eur, t.j. narástol
o sumu 404 861 eur. Problematikou úpravy
rozpočtu sa už zaoberala finančná komisia
na svojom zasadnutí 30. apríla 2014 a definitívnu bodku nad zmenami v rozpočte
mesta 2014 urobí až Mestské zastupiteľstvo,
ktoré bude zasadať 14. mája.
Do Turkova by mohol ísť kanalizačný zberač
Zástupcovia mesta rokovali v polovici apríla na Oblastnom riaditeľstve Železníc SR v Žiline. Témou bolo riešenie pretlaku popod
železničné priecestie na Turkovskej ceste, ktorý by umožňoval
v budúcnosti dokončiť v tejto mestskej časti splaškovú kanalizáciu.
Tá pre nedostatok financií vypadla z projektu odkanalizovania
Horných Kysúc, no samospráva má na jej dokončení eminentný
záujem. Môže tomu výrazne pomôcť práve prerokovaný stavebný
zámer pretlaku popod trať, s ktorým súhlasí aj majiteľ priľahlého
súkromného pozemku, kde by mal kanalizačný pretlak vyúsťovať.
Mesto spracovalo projekt pretlaku, ku ktorému vedenie železníc
v Žiline vydalo predbežné súhlasné stanovisko. Nasledovať bude
príprava rozpočtu a rokovanie so SeVaK–om o samotnej realizácii
diela. V ďalších bodoch rokovania na Oblastnom riaditeľstve ŽSR
vedenie mesta prerokovalo aj niektoré úseky pripravovanej cyklotrasy, ktorá pôjde v súbehu so železnicou resp. ju bude križovať.
Poslednou témou bola spolupráca na pripravovaných oslavách 100–
ročnice trate Čadca – Makov, ktoré by mali vyústiť prejazdom historického vlaku počas turzovských Beskydských slávností.
Základná škola na Bukovine oslávi svoje 50. výročie
Je to veru tak, Základná škola, o ktorej
mnohí z nás hovoria ako o „novej“ – tak sme
ju zvykli nazývať ešte v čase, keď sa učilo
v Turzovke na viacerých miestach – má pred
sebou takéto okrúhle jubileum. To neznamená, že deti z Turzovky sa nemali kde
vzdelávať aj predtým. Prvou školskou budovou bola pravdepodobne drevená škola postavená cirkvou v roku 1816. Pred 1.
svetovou vojnou boli z prostriedkov štátu
a obce postavené murované školy za kostolom a na Vyšnom Konci, neskôr to boli ďalšie školské budovy v jednotlivých
mestských častiach Turkov a Hlinené. Počas
2. svetovej vojny bola postavená meštianska
škola – dnešné gymnázium. Až vybudovaním areálu na Bukovine v roku 1964 sa výrazne zlepšili podmienky pre vzdelávanie,
aj keď kapacitne škola nevyhovovala a žiaci
sa museli aj naďalej učiť na zmeny. Dvojzmennosť vyučovania sa podarilo odstrániť
až v roku 2008. To už bolo zriaďovateľom
VYHLASUJE v súlade so zákonmi NR SR č. 552/2003
Z. z. a 596/2003 Z. z. VÝBEROVÉ KONANIE
NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA
RIADITEĽ MŠ TURZOVKA
RIADITEĽ ZUŠ TURZOVKA
Podmienky účasti uchádzačov vo výberovom konaní:
a/ písomná prihláška uchádzača s profesijným životopisom,
súhlas so spracovaním os. údajov v zmysle zákona NR SR. č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
b/ doklad o bezúhonnosti v zmysle § 3, ods. 1 písm. b) a ods. 3
a 4 zák. NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
c/ doklad o zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti na právne
úkony v celom rozsahu d/ doklad o splnení kvalifikačných predpokladov v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
e/ doklad o absolvovaní minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
f/ doklad o absolvovaní minimálne prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej uznanej náhrady v zmysle zákona NR SR č.
317/1996 Z.z. o pedagogických a odborný zamestnancoch
v znení neskorších zmien a doplnkov
g/ písomný návrh projektu výhľadovej koncepcie rozvoja
školy v rozsahu 5–10 štandardizovaných strán formátu A4
Termín a miesto podania prihlášok do výberového konania:
Prihlášky spolu s dokladmi o splnení podmienok účasti
uchádzačov je potrebné doručiť v písomnej forme v obálke,
osobne alebo poštou, na adresu: Mestský úrad Turzovka, Jašíkova ul. č. 178, 023 54 Turzovka v termíne najneskôr do
23. mája 2014 do 15.00 hod. Bližšie informácie môžu uchádzači
získať na MsÚ Turzovka alebo na tel. č. 4209311, 4209313.
Pozvánka na Turzovského vrabčiaka
Prvá úprava posilní rozpočet mesta o minuloročný prebytok
Samospráva mesta prijala rozpočet na
rok 2014 v decembri minulého roku s konsolidačnými prognózami, no prepad podielových daní a ekonomika sa v poklese
nezastavili a dopady krízy naďalej pretrvávajú. Vedenie mesta i v tomto roku prijalo
rozpočtové opatrenia na čerpania výdavkov
v samospráve mesta, absolútnou prioritou
je zabezpečenie výkonu samosprávnych
funkcií a bezproblémový chod v školských
zariadeniach i v ďalších organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Máme
za sebou 1. štvrťrok, ktorý naznačil i prvé
objektívne ukazovatele, a je jasné, že decembrový rozpočet mesta musí prejsť prvou
úpravou.
Najzásadnejším škrtom v navrhovanej
prvej úprave rozpočtu mesta, a to na základe prognózy MF SR, je u príjmov plynú-
MESTO TURZOVKA
ako zriaďovateľ MŠ Turzovka, Šarky 463, 023 54 Turzovka
a zriaďovateľ ZUŠ Turzovka, M. R. Štefánika 355, 023 54 Turzovka
školy mesto Turzovka, ktoré z vlastných
zdrojov nadstavilo budovu dielní, a tým sme
získali nové učebne. Škola prešla výraznými
zmenami najmä po získaní právnej subjektivity v roku 2002. Tie sa dotkli nielen vyučovacieho procesu. Najviac si každý
návštevník všimne vizuálne zmeny. Budovy
získali nové sedlové strechy a farebné fasády. Vo vnútri sa vymenil všetok školský
nábytok, zmodernizovali sociálne zariadenia, vymenili podlahy, radiátory, hygienické
kútiky v triedach. Žiaci 2. stupňa majú k dispozícii skrinky na odkladanie osobných
vecí. Veľkou modernizáciou prechádza aj
výchovno–vzdelávací proces. Mení sa obsah
učiva, k lepšiemu sa menia technické podmienky vzdelávania. Žiakom slúži 5 počítačových učební, jazykové laboratórium, 2
fyzikálne učebne, učebňa chémie, školská
dielňa, školská knižnica. Svoj vzhľad zmenila aj telocvičňa, na zmeny čaká športový
areál. V učebniach je nainštalovaných 25 in-
teraktívnych tabúľ, ktoré zatraktívnili vyučovania a poskytujú komfort moderného
vzdelávania. Treba len dúfať, že žiaci ocenia
zlepšenie podmienok, čo sa prejaví v dosahovaní stále lepších výsledkoch nielen v súťažiach ale aj v ich každodennej práci.
Za uplynulých 50 rokov opustilo brány
našej školy veľa žiakov, z ktorých sú dnes významní lekári, právnici, umelci, učitelia, či
zruční remeselníci. 50 rokov školy sa nedá
vtesnať do niekoľkých riadkov. Preto si dovoľujeme aj týmto prostredníctvom pozvať všetkých rodičov, bývalých žiakov, pedagógov či
zamestnancov, jednoducho všetkých, ktorí
majú záujem „spoznať“ našu školu aj po polstoročí, na prehliadku školy, ktorú ponúkne
Deň otvorených dverí v piatok 30. 5. 2014
od 10,00 h a Slávnostnú akadémiu k 50.
výročiu ZŠ, ktorá sa uskutoční v kinosále
Domu kultúry ten istý deň o 15,00.
Mgr. Terézia Šupolová, riaditeľka
V sobotu 17. mája o 16.00 hod. ožije Turzovka folk – country
hudbou. Pred Domom kultúry sa bude spievať, súťažiť a zabávať
sa. Už po 9. krát sa tu uskutoční súťažná prehliadka neprofesionálnych skupín Turzovský vrabčiak.
Súťažiť budú kapely i sólisti z rôznych kútov Slovenska
a Čiech. Niektoré sú známe aj svojim vystúpením na festivale Drotária. Prihlásené kapely: DIVOZEL – Brezno, WIND – Havířov, PRIDANÁ HODNOTA – Bratislava, COUNTRY KRAVY– Bánovce nad
Bebravou, GAILARD – Liptovský Mikuláš, REST IN TEST –
Ostrava, OSUDY – Žilina, PLYŠ – Bratislava. Sólisti: Peter Janků –
Chorvátsky Grob, Peter Mates Korčák – Holíč, Michal Kvaššay –
Žilina, Tomi Slovák – Dunajská Streda a dvojica Horana a syn –
Prochoť. Vo večerných hodinách sa predstaví spevák, textár, gitarista, dramaturg a hudobný producent Janko Kulich so svojou
skupinou Kolegium, ktorá spolu so spevákom je zárukou kvalitnej
hudby a skvelej zábavy. Príďte si vypočuť pekné pesničky, podporiť súťažiacich a zahrať si o vstupenky na festival Drotária.
Vyberáme z programu najbližšieho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Tretie riadne tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) sa bude konať 14. mája. Program bude zameraný viac
na ekonomiku. Poslanci najprv prerokujú správy o hospodárení
príspevkových (Mestský podnik služieb, Kultúrne a spoločenské
stredisko) a rozpočtových (školy a školské zariadenia) organizácií
mesta za rok 2013, nasledovať bude Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta ku dňu 31. 12. 2013, Správa o výsledku auditu
ekonomiky Mesta Turzovka za rok 2013, Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Turzovka za rok 2013 a
Záverečný účet Mesta Turzovka za rok 2013. Dôležitým bodom
bude 1. úprava rozpočtu Mesta Turzovka pre rok 2014, rozpočet
finančných fondov mesta a vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Mesta Turzovka. V programe zasadnutia MsZ sú okrem už menovaných ďalej informácie o vykonaných kontrolách, stanoviská zo
zasadnutí pracovných komisií MsZ, návrhy na zámery a spôsoby
nakladania s prebytočným hnuteľným a nehnuteľným majetkom
mesta Turzovka a ďalšie body. Úplný program bude štandardne
zverejnený na úradnej tabuli i na webstránke mesta.
Vstupenky na Drotáriu a Rock Beskyd sú za
najvýhodnejšie ceny do konca mája
Najlacnejšie vstupenky na obidva festivaly si môžete zakúpiť
do 30. mája v Mestskej knižnici v Turzovke a v sieťach Ticket Art a Ticketportal.
Výzva na partnerstvo pri organizačnom
zabezpečení podujatí TL 2014
Mesto Turzovka hľadá partnera pre zabezpečenie kvalitného
občerstvenia počas podujatí TURZOVSKÉHO LETA 2014. Podmienkou je finančná spoluúčasť a zmluvné zabezpečenie občerstvenia na všetkých podujatiach od úvodného futbalového
turnaja starších žiakov O pohár primátora mesta a rodinného
stretnutia v Areáli športu a oddychu – Balónom do sveta, konaných 28. 6. 2014 až po hlavný folklórny program 43. ročníka BS, ktorý sa uskutoční na pešej zóne a na Námestí Juraja
Thurzu 17. 8. 2014.
Bližšie informácie získate na Mestskom úrade – Mgr. Kamil
Kobolka, zástupca primátora mesta, č. tel.: 041/4209313, e–mail:
[email protected]
Ľudové tradície a stavanie mája v Šarkparku
Medzi tradičné zvyky dávnej minulosti patrí stavanie májov pod
okná alebo na dvor dievčatám súcim na vydaj. Máje sa stavali cez
prvú májovú noc tak, aby nik nezistil kto a pre koho máj postavil.
Toto vyznanie dostala tá, ktorá mala nápadníka alebo ktorej sa
chcel mládenec zalíškať. Preto boli dievčatá priamo posadnuté
týmto verejným ocenením. Májová zeleň je však aj symbolom rozvíjajúceho sa života, prejav úcty a žičlivosti.
Preto sa tento dávny zvyk zachováva každoročne aj v meste Turzovka. V tomto roku to bolo v stredu 30. apríla. Deti z folklórnej skupiny Bukovinka sa stretli v Šarkparku, aby vyzdobili máj – symbol
zelene a života mašľami a stužkami. Pri výbornej atmosfére a pri
slniečku zaspievali pesničky a zatancovali si. Potom už hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru máj vysoký takmer 20 metrov postavili
a upevnili. Tento symbol jari sa bude týčiť v Turzovke až do 31. mája.
mix veľká formácia, 2x sólo baton, kadetky malá formácia, junior
baton veľká formácia a senior baton), Tanečná skupina Reflex –
ZUŠ Turzovka (duo disco a veľká disco formácia Blue Attack), Mažoretky Astry – CVČ Raková (malá formácia kadet baton, deti z MŠ,
duo a sólo kadet baton). Všetci účinkujúci, ktorí bavili ľudí na pešej
zóne v takmer 3–hodinovom tanečnom programe predviedli nádherné vystúpenia, plné emócií a chytľavej hudby. Všetko umocnili
pestré kostýmy a najmä dobrá nálada. Účinkujúcim ako aj organizátorom patri veľká vďaka za krásny kultúrny zážitok.
Súťažte s nami o titul „najkrajší
balkón, najkrajšia záhrada“
Pozvánka na krajskú výstavu
Výtvarné spektrum 2014
Súťaž O najkrajší balkón, panelák, upravený rodinný dom a jeho
okolie, ktorá je venovaná našim záhradkárom má už v kalendári
podujatí nášho mesta svoju pevnú tradíciu. Aj v tomto roku budú
organizátori Mesto Turzovka a Kultúrne a spoločenské stredisko
hodnotiť najkrajšie upravený balkón, či záhradu. Organizátori každoročne prihliadajú aj na názor spoluobčanov, preto vyzývajú všetkých, aby sa do súťaže zapojili a v priebehu roka nahlásili
v Mestskej knižnici svoje typy najkrajšie upravených, či inak
zaujímavých záhrad a bytov. Súťaž prebieha od 1. mája do 15.
septembra 2014. Vítané budú i fotografie v elektronickej podobe.
Mená víťazov sa občania dozvedia na jeseň tohto roku, počas tradičnej záhradkárskej výstavy – Jablko roka. Súťaží sa o zaujímavé ceny,
ktoré určite pomôžu našim občanom pri práci v záhrade. Veríme, že
každý Turzovčan využije možnosť zapojiť sa do súťaže a skrášli tak
nie len okolie svojho bydliska, ale i prostredie nášho mesta.
Dňa 16. mája 2014 o 15.00 hod. bude slávnostnou vernisážou v Dome kultúry R. Jašíka v Turzovke otvorená krajská postupová výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ
SPEKTRUM 2014.
Vyhlasovateľ krajskej súťaže je Žilinský samosprávny kraj. Organizátor – Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a spoluorganizátor
Kultúrne a spoločenské stredisko V Turzovke predložili 29. 4.
2014 výberovej porote, 165 výtvarných diel od 76 autorov z celého
Žilinského kraja, a to: Horné Považie, Turiec, Liptov, Orava a od
domácich autorov z Kysúc. Predsedom hodnotiacej odbornej poroty bol akad. maliar Stanislav Lajda zo Žiliny a členmi: akad. maliar Pavol Muška z Kysuckého Nového Mesta a akad. sochár Peter
Bukovský z Martina–Bystričky. Po zatriedení do kategórií, výberová porota ocenila výtvarné diela, ich autorov a vybrala kolekciu
138 obrazov od 74 autorov, ktoré budú predstavené návštevníkom
Domu kultúry umeleckou výstavou, tá potrvá do 4. júna 2014.
Zlaté pásmo za prednes
Rozálie Janešíkovej
Mame s láskou
Tábory sú určené pre deti od 6 do 12 rokov s dennou dochádzkou v čase od 8,00–16,00 hod. 1. turnus: 30. 6. – 4. 7. 2014,
2. turnus: 7. 7. – 11. 7. 2014, 3. turnus: 21. 7. – 25. 7. 2014.
Každý turnus (5 dní) – 30,– €.
V cene je zahrnuté – strava, cestovné, plaváreň, mzdy, poistenie, odmeny a ostatné poplatky súvisiace s táborom. Prihlášku
a poplatok je nutné odovzdať najneskôr do konca mája 2014.
PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE VÁM RADI POSKYTNEME
V CVČ TURZOVKA ALEBO NA TČ: 041/4352 210
Spoločenská kronika
apríl 2014
VITAJ DIEŤA
Zdenka Fričová
Jakub Pavlík
Želáme veľa šťastia!
JUBILANTI
Emília Čagaľová – 60 r.
Danica Janišová – 60 r.
Mária Stopková – 60 r.
Viera Šašláková – 60 r.
Centrum voľného času Turzovka už niekoľko rokov využíva prvomájový sviatočný voľný deň na organizovanie nesúťažnej prehliadky mažoretiek, roztlieskavačiek a tanečných skupín. V tejto
tradícii pokračovali aj minulý týždeň – a bol to jubilejný X. ročník
tohto milého a navštevovaného podujatia. Podobne ako po minulé
roky aj teraz sa tu 1. mája predstavilo takmer 200 účinkujúcich,
ktorí sa predstavili v desiatkach choreografií, od tých najmenších
až po juniorské kategórie. Keď sa k tomu pridá ešte dobré počasie
ako tomu bolo aj tento krát – úspech býva zaručený. X. ročník prehliadky mažoretiek a roztlieskavačiek otvorili najmladšie dievčatá
tanečnej skupiny Silver – prípravka. Po nich si Turzovčania i návštevníci mesta si mohli pozrieť mix ďalších vystúpení, ktorými sa
prezentovali súbory Mažoretky Nicol Turzovka (miniformácia
baton kadet, sólo baton kadet, sólo baton junior a veľká formácia
baton kadet), tanečná skupina Silver – CVČ Turzovka (8 choreografií sólo a duo), Mažoretky Asanky Kysucké Nové Mesto (kadet
Letné mestské tábory CVČ
Do Mestskej knižnice pribudlo v týchto dňoch 80 nových titulov rôznych žánrov pre deti i dospelých hodnote takmer 600,– €.
Navštívte Mestskú knižnicu v Turzovke v pondelok–štvrtok v čase
od 9.00 do 16.00 hod., v piatok od 9.00 hod. do 17.00 hod., a vypožičajte si zaujímavú knihu.
MANŽELSTVO UZATVORILI:
Marián Bielčik
a Katarína Gončárová
Jozef Dlhopolček
a Helena Gajdičiarová
Všetko najlepšie!
Pešia zóna patrila na 1. mája
jubilejnej X. prehliadke mažoretiek
a roztlieskavačiek
V nedeľu 27. apríla sa konalo celoslovenské kolo Vansovej Lomnička, tento krát
v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Do záverečného kola súťaže sa prebojovala i zástupkyňa Turzovky –
pani Rozália Janešíková. Všetci prítomní so zatajeným dychom
počúvali krásu slova, správnu intonáciu, ale i ladnosť a cit s akým
interpretovala svoj úryvok z poviedky Jozefa Marca – Slač. Pani
Rozália svojim prednesom nesklamala a po vynikajúcom výkone
zaslúžene získala 1. miesto, ale i ocenenie „zlaté pásmo“ pre najlepších laureátov. Ocenenie pani Rozálii osobne odovzdal predseda poroty, Juraj Sarvaš – režisér, pedagóg, herec a predstaviteľ
umeleckého prednesu. Za úspešnú reprezentáciu pani Rozálii
veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa úspechov i do budúcna.
Do knižnice pribudlo 80 nových kníh
Jozef Šutarík – 60 r.
František Turiak – 60 r.
Antónia Zelenková – 60 r.
Terézia Dorociaková – 70 r.
Anna Mravcová – 70 r.
Štefan Stopka – 70 r.
Anna Kožíková – 80 r.
Jozefa Macášková – 80 r.
Srdečne blahoželáme!
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ladislav Dorociak, Mgr. – 57 r.
Peter Bibora, Ing. – 50 r.
Anna Sekerková – 55 r.
Agneša Šimková – 89 r.
Anna Polková – 78 r.
Odpočívajte v pokoji!
SILOČIARY MESTA TURZOVKA – máj
Znovu je tu máj, najkrajší mesiac v roku. A práve v tomto mesiaci oslavujeme aj Deň matiek. Aj Mesto Turzovka pri tejto príležitosti pripravuje darček svojim mamám a starým mamám
v podobe kultúrneho programu, ktorým sa im chce poďakovať za
ich starostlivosť a obetavosť.
Slávnostný program s názvom Mame s láskou sa v tomto
roku uskutoční už vo štvrtok 8. mája o 15.00 hod. v Kultúrnom
dome R. Jašíka v Turzovke, nakoľko v nedeľu 11. mája bude
v našej farnosti slávnosť 1. Svätého prijímania.
V programe sa predstavia žiaci Základnej umeleckej školy v
Turzovke, ktoré sa chcú svojimi piesňami, skladbami, básničkami
a hovoreným slovom poďakovať všetkým mamám za to, že sa
o nás starajú, chápu nás, sprevádzajú životom a milujú bez
ohľadu na to akí sme.
Milión zobrazení na stránke
Turzovskej televízie
Žijeme elektronickú dobu, ktorá sa vyznačuje množstvom informácií v najrôznejších podobách a zdrojoch. Tomuto trendu sa
musíme skôr či neskôr „podvoliť“, a preto i samospráva mesta už
dávnejšie spracovala projekt „komunikujúce mesto“, ktorý reaguje
na tieto moderné trendy. K jeho hlavným výstupom patria mestské
noviny, mestská televízia a samozrejme webovské stránky – nielen
tie oficiálne mestské, ale aj mnohé jednotlivo zamerané na rôzne
samosprávne inštitúcie. Turzovská televízia (TVT), ktorá sa v meste
i regióne úspešne etablovala od marca 2006 si počas svojho fungovania našla obľubu u obyvateľov mesta, ale i jeho návštevníkov. Postupne s vývojom samotnej televízie, dobudovaním technického
zázemia a programovej štruktúry dozrel čas aj na vlastnú webstránku. A o tom, že TVT je naozaj bohatým zdrojom informácií
z nášho mesta, svedčí i milión navštívení webstránky Turzovskej
televízie. Tá bola spustená od 28. januára 2012 – takže túto magickú hranicu sme dosiahli za 26 mesiacov. Teší nás, že webovú
stránku Turzovskej televízie sledujú nielen obyvatelia Slovenska,
ale i obyvatelia 25 krajín sveta. Za prejav dôvery a záujmu o dianie
v našom meste vyslovujeme všetkým jedno veľké ďakujem.
1. 5. 1945 – o 16.00 hod. začala Červená armáda ostreľovať nemecké
pozície v Turzovke
2. 5. 1945 – nemecké vojsko ustupuje, do obce vchádzajú prvé tanky
Červenej armády o 04.00 hod
3. 5. 1945 – vedenie obce preberá Národný výbor na čele s Františkom Cvinčekom
3. 5. 1933 – obecné zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s pripojením osád
Dlhého Poľa a Turkova k obci Turzovka
4. 5. 1619 – Michal Orlandi Carbonarius sa sťažuje na Turzovčanov, že mu
odmietajú orať farskú roľu, nedávajú mu mzdu a odvrávajú mu v kostol
4. 5. 1924 – pri spomienkovej slávnosti 5. výročia Štefánikovej smrti
je v centre odhalený pamätník s bustou generála a nápisom „Na
pamiatku oslobodenia obce Turzovka 1919“
9. 5. 1945 – Červená armáda zriaďuje v budove meštianskej školy vojenskú
nemocnicu pre stovku ranených vojakov ( poslední odišli v polovici mája)
9. 5. 1963 – Kultúrny dom Rudolfa Jašíka začína prevádzku uvedením divadelnej hry P.O.Hviezdoslava Hájnikova žena
12. 5. 2002 – koná sa slávnostná konsekrácia kostola Panny Márie
fatimskej v Turkove (J.K.Ch.Korec)
15. 5. 1945 – cez obec prechádzajú vojaci do ďalších bojov na moravskú stranu, v smere od Moravy obcou prechádza niekoľko tisíc
zajatých Nemcov a Maďarov smerom na východ
15. 5. 1954 – Turzovka je rozdelená na 4 samostatné obce – Turzovka, Klokočov, Korňa a Dlhá nad Kysucou
18. 5. 1933 – bol schválený projekt na reguláciu Predmierskeho potoka (Predmieranky), stavba začala v marci 1934 v smere od sútoku bystrín z Klina
ZRKADLO NÁZOROV
Začiatok mája je čas, kedy si aj v našom meste pripomíname
významné historické momenty týkajúce sa druhej svetovej vojny
na našom území. Vojna a vojenské časy zastihli i Turzovku, ktorej oslobodenie prebehlo len niekoľko dní pred podpísaním kapitulácie Nemecka. Písal sa 1. máj 1945, vojenské jednotky
nemeckej a maďarskej divízie ustupovali Turzovkou smerom na
Moravu celý deň. Obyvatelia Turzovky nemali inú možnosť ako
sa pred nemeckými mínami a guľometmi ukryť v pivniciach
a úkrytoch. Sovietsky vojaci ešte v ten deň oslobodili Vyšný Koniec a nemecké vojská naše mesto nadobro opustili 2. mája 1945
asi o 4. 00 hodine ráno. V uliciach mesta sme sa opýtali respondentov, či vedia o tomto pre mesto významnom dni resp. či si
na neho tí starší aj pamätajú.
LADISLAV, TURZOVKA
Áno pamätám si na tento deň, mal som vtedy 10 rokov.
Boli to zlé časy. Rusi mali vykopané zákopy medzi Turkovom a Semetešom, mali malé kanóny. Prvý bol oslobodený Vyšný Koniec.
ONDREJ, KORŇA
V tom čase som mal 12 rokov, bola bieda, hlad, bol
neúrodný rok, chodil som bosí . Pamätám si, že keď
Nemci a Rusi po sebe strieľali, my sme boli schovaní
v kamennej pivnici. Nemci nútili, aby im naši rodičia
museli pomáhať kopať zákopy a naše gazdinky im
dávali jedlo, lebo boli veľmi vyhladovaní.
STANKA, TURZOVKA
Áno viem, že 2. mája bola oslobodená Turzovka. Pamätám si to zo školy a tiež som si to pripomenula so synom,
ktorý sa to učil na dejepise.
MICHAL, TURZOVKA
V prvej chvíli mi to nenapadlo, ale teraz si to však už
zapamätám.
JÁN, TURZOVKA
S čím súvisí 1. a 8. máj, to viem, ale čo sa stalo 2. mája 1945 to
naozaj netuším.
Spravodajca mesta/2014/ročník XVI/máj/číslo 9
Turzovka
Spravodajcu mesta Turzovka vydáva Mesto Turzovka
ako nedeliteľnú prílohu Týždenníka Kysuce. Vychádza dvakrát za mesiac.
Registrácia Okresný úrad, odbor školstva a kultúry Čadca, č. 1/1999.
Šéfredaktor: Mgr. Kamil Kobolka. Redakčná rada: Agáta Machovčáková, Jana Rudinská,
Emília Škorníková, Rudolf Šobich. Grafická úprava: Mária Ščuryová, Magma
Download

č.9 - Mesto Turzovka