Slovensko
USD/EUR
1,3589 (1,3600)
GBP/EUR
0,7992 (0,7993)
CZK/EUR
27,4620 (27,4390)
FIRMY & FINANCIE 7
PLN/EUR
4,1568 (4,1690)
0,0230
-0,0001
-0,0011
23. júna 2014
zahraničné meny
HOSPODÁRSKE NOVINY
UTOROK 24. JÚNA 2014
HUF/EUR
-0,6400
0,85
27,60
1,36
0,83
27,40
4,18
310
1,32
0,81
27,30
4,09
304
1,28
18. 2.
10. 3.
31. 3.
21. 4.
12. 5.
2. 6.
23. 6.
0,79
18. 2.
10. 3.
31. 3.
21. 4.
12. 5.
2. 6.
23. 6.
27,20
18. 2.
10. 3.
31. 3.
21. 4.
12. 5.
2. 6.
23. 6.
305,2800 (305,9200)
-0,0122
4,27
1,40
4,00
18. 2.
316
10. 3.
31. 3.
21. 4.
12. 5.
2. 6.
23. 6.
298
18. 2.
10. 3.
31. 3.
21. 4.
12. 5.
2. 6.
23. 6.
INZERCIA
Slováci bojujú o investíciu.
S Indmi a Rumunmi
Slovensko je favoritom pri investícii nemeckej skupiny KUKA.
Tá zvažuje, že v Dubnici nad Váhom postaví nové technologické centrum.
ZISTENIE HN l
Petra Jamrichová
©hn
Na to najvzácnejšie
potrebujete dôveryhodných
partnerov
Bratislava – Investícia do vývoja,
ktorá vytvorí 50 nových vysokokvalifikovaných pracovných
miest. O takýto projekt nemeckej
spoločnosti KUKA Systems je v hre
Dubnica na Váhom. „Ide o technologické centrum za 0,6 milióna
eur, ktoré bude vyvíjať a konštruovať robotizované linky na výrobu
karosérií automobilov,“ povedal
Pavol Turňa, konateľ slovenskej
dcéry KUKA Enco Werkzeugbau.
Pokiaľ Dubničania projekt získajú,
s jeho realizáciou sa začne v budúcom roku, pričom postupne sa
budú priberať i zamestnanci.
Čo je to najvzácnejšie, čo má firma? Ako hovorí
staré príslovie – peniaze boli aj budú. Podobne je
to aj s ľuďmi – každý je nahraditeľný. Ale to, čo
dáva spoločnosti náskok pred konkurenciou, je jej
duševný majetok, jedinečné nápady a idey. A tie
treba nielen rozvíjať, ale aj chrániť.
Šance máme najvyššie
Technologická spoločnosť KUKA Systems Group na čele s Lawrencom A. Drake vyberá vhodnú lokalitu pre svoje vývojové centrum. Medzi favoritov patrí Slovensko.
SNÍMKA: ARCHÍV
Vizitka skupiny KUKA
Ide o koncern s obratom
1,8 miliardy eur, ktorý
zamestnáva asi osemtisíc
ľudí.
Skupina je jedným zo
svetových lídrov v robotike
a automatizácii.
Koncern má dve hlavné
divízie: Kuka Systems, ktorá
sa koncentruje na dodávky
automatizovaných
a robotizovaných liniek pre
rôzne odvetvia priemyslu.
hoci objemom nejde o obrí projekt,
ide o investíciu do vývoja, vzdelania ľudí a know-how. Okrem toho
tento zámer môže na Slovensko
prilákať i ďalších investorov: „Tí
medzi sebou komunikujú a vymieňajú si informácie o pomeroch
v krajine. V prípade spokojnosti
a dobrých referencií sa dajú očakávať aj ďalšie takéto investície.“
Zmena trendu
KUKA už v Dubnici nad Váhom
linky konštruuje, investícia by vývoj na Slovensku zväčšila nielen
kapacitne, ale i rozsahom. Dubničania dnes linky len navrhnú,
skonštruujú a tým sa to celé končí. Po zrealizovaní investície by
mali byť pri celom procese. Inými
slovami – linky by sami oživovali,
programovali či testovali. Nemci
majú v Dubnici aj výrobu nástrojov – investície sa chystajú i tu.
Počas dvoch rokov sa tu plánuje
preinvestovať až 3,5 milióna eur,
na tento projekt firma investičný
stimul nežiada. Podľa Markusa
Halta zo Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory je
na Slovensku asi 450 firiem z Nemecka, ktoré u nás zamestnávajú približne 110-tisíc ľudí. Ako
objasňuje Halt – Nemci zatiaľ na
Slovensku do výskumu a vývoja
veľmi neinvestovali. Stál za tým
fakt, že tu nemali dostačujúce
podmienky. „Tento trend sa však
postupne mení a prvé kroky možno badať v automobilovom priemysle,“ doplnil Markus Halt.
Komentár HN
Koncové svetlá
strana 12
ROZHOVOR
Ľuboš Vančo,
managing partner
poradenskej a audítorskej
spoločnosti KPMG
Oprávnenie konať a poskytovať odborné poradenstvo a zastupovať klientov v oblasti priemyselných práv majú patentoví zástupcovia, ktorí sú
zo zákona združení v Slovenskej komore patentových zástupcov (ďalej aj SKPZ alebo komora).
SKPZ v uplynulom roku oslávila 20 rokov svojej existencie a v súčasnosti patrí medzi stabilne etablované stavovské komory na Slovensku.
„Patentový zástupca je osoba, ktorá absolvovala
stanovenú prax, zložila odborné skúšky a je zapísaná v zozname patentových zástupcov vedenom
SKPZ. Dlhodobo varujeme majiteľov priemyselných práv pred poskytovaním služieb osobami bez
oprávnenia, ktoré môže podnikateľov poškodiť,“
hovorí predseda komory Vladimír Neuschl.
Komora intenzívne spolupracuje a je partnerom
v odborných otázkach, ako aj pri vzdelávacích aktivitách Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Pokiaľ má ktokoľvek pochybnosť,
či pri patentových otázkach, resp. otázkach týkajúcich sa priemyselných práv komunikuje s dôveryhodným partnerom, môže si overiť informácie
o patentovom zástupcovi na internetovej stránke Slovenskej komory patentových zástupcov
www.skpz.sk. „Členovia našej komory často riešia komplikované problémy svojich klientov. Na
trhu vieme o rôznych pokusoch o podvody s patentmi, ochrannými známkami, dizajnmi. Dôveryhodný partner, t.j. patentový zástupca, ktorý
je registrovaný v Slovenskej komore patentových
zástupcov, môže zabrániť veľkým problémom,“
dodáva Vladimír Neuschl.
HN11114
Nemci majú Slovensko „odskúšané“
Investori sú vystavení
tvrdému konkurenčnému
boju na svetových trhoch.
„Musia teda hľadať rozumný
kompromis medzi nákladmi
v Nemecku a vo svojich
dcérskych firmách v iných
krajinách,“ tvrdí Vančo.
Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii, Ružinovská 3, 821 02 Bratislava,
IČO: 31411878, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo 5705/B v súlade s § 36 zákona
č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamuje,
že Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za druhých šesť mesiacov
účtovného obdobia roku 2013-2014 je zverejnené na stránke spoločnosti
http://easternsugar.3b2.sk. Ide o regulované informácie.
HN11124
[email protected]
Považie si Nemci nevybrali náhodne – koncern tu má spoločný podnik s bratislavskou firmou Enco,
v ktorom už dnes zamestnávajú
takmer dve stovky ľudí. Projekt,
vďaka ktorému by sa na Slovensko dostalo aj nemecké know-how,
ešte stopercentne istý nemáme.
Bojujú oň aj iné podniky patriace
pod koncern – konkrétne KUKA
v Rumunsku a KUKA v Indii.
Pavol Turňa je presvedčený, že
šance máme najvyššie vďaka skúsenostiam, ktoré u nás KUKA má.
„Musíme sa však popasovať s nákladmi, ktoré majú iné lokality
nižšie. Aj preto sa budeme uchádzať o štátnu pomoc,“ vraví pre
HN Turňa.
Hoci nekonkretizoval sumu,
o akú budú žiadať štát, vzhľadom
na výšku investície zrejme nepôjde
o nič veľké. Žiadosť o stimul chce
firma na rezort hospodárstva doručiť v najbližších dňoch.
Martin Javorček, partner v advokátskej kancelárii Maple & Fish,
zas dopĺňa, že oblasť Považia je
strojársky vyspelá: „Teda Nemci tu
nachádzajú kvalifikovanú pracovnú silu.“ Podľa managing partnera poradenskej spoločnosti KPMG
Ľuboša Vanča najväčšia atraktivita tohto zámeru spočíva v tom, že
HN11122
Nemecko je nielen náš najdôležitejší exportný partner, taktiež
vedie i v rebríčku zahraničných
investorov na Slovensku. Je známe, že Nemci si investície do vývoja strážia, dnes ich nám však aj
s know-how dávajú.
Nemeckí investori sú pre Slovensko kľúčoví. Ak by si Slovensko malo vybrať krajinu, ktorá je
pre jeho rozvoj z dlhodobého hľadiska najdôležitejšia, tak je to jednoznačne Nemecko.
Sme v hre o technologické centrum, ktoré u nás zvažuje postaviť nemecký gigant KUKA
Systems. Ide o jedného z celosvetových lídrov v robotike
a automatizácii. O projekt bojujú aj Rumuni a Indovia. Kto má
väčšie šance uspieť?
Výhodou Slovenska oproti iným
stredoeurópskym krajinám je určite euro. To znamená, že Nemci
nemusia riešiť výkyvy kurzov,
hedgingy (zaistenie menového ri-
súvať vývoj. Samozrejme, taktiež
sú vystavení tvrdému konkurenčnému boju na svetových trhoch,
tak že tiež musia hľadať rozumný
kompromis medzi nákladmi v NeV poslednom čase nám investí- mecku a vo svojich dcérskych fircie do výskumu a vývoja nám dal mách v iných krajinách.
i nemecký dodávateľ pre automobilky Schaeffler, ktorý má u nás Takí Francúzi si vývoj a výskum
dva závody. Taktiež automobilka úzkostlivo strážia.
Nemci určite našli lepší balans
Volkswagen u nás stavia nástrojáreň. Zdá sa, ako by sa s investí- medzi pomerom výroby, výskuciami zo strany Nemecka, ktoré mu a vývoja v Nemecku a lacnejmajú vyššiu pridanú hodnotu, ších krajinách ako napríklad Franroztrhlo vrece. Stojí za tým len cúzsko.
fakt, že Nemci sú naším najväčČo má Slovensko urobiť pre to,
ším investorom?
Stojí za tým viacero faktorov. aby prilákalo viac projektov?
Tiež ide o viacero vecí. SR muNemci majú Slovensko „odskúšané“. Nemeckých investícií je tu sí zlepšovať imidž dôveryhodného
naozaj veľa, keďže tieto firmy tu obchodného partnera, zlepšovať
pôsobili už aj za prvej Českoslo- podnikateľské prostredie, propavenskej republiky. Presun výroby govať súčasné úspešné investície
s vyššou pridanou hodnotu je dl- do pokrokových výrob. Takisto je
hodobý proces. Investori si musia dôležité udržiavať predovšetkým
vyskúšať bežnú výrobu a až keď s Nemeckom nadštandardné poli(PJ)
sú spokojní, začnú pomaly pre- tické a ekonomické vzťahy.
zika – pozn. red.) a podobne. Obe
krajiny tiež spája strojárstvo – historicky naň Slováci i Nemci boli
orientovaní.
Okresný úrad Nitra vyhlasuje v zmysle zák. č. 278/1993 Z. z. osobitné
ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku
vo vlastníctve štátu v správe Okresného úradu Nitra v okresoch:
1. Levice, obec Lok, k.ú. Lok, LV č. 57, rodinný dom súp. č. 93 na parc. č. 678, parcely CKN č. 678 zast.
pl. s výmerou 600 m2, č. 679 záhrady s výmerou 576 m2 v podiele 11/12, LV č. 219, parcela CKN č. 680
záhrada s výmerou 773 m2 v podiele 1/1, LV č. 477, parcela CKN č. 681 záhrada s výmerou 507 m2 v 1/2.
Minimálna cena: 9 905,00 € .
2. Topoľčany, obec Ardanovce, k.ú. Ardanovce, LV č. 379, rodinný dom súp. č. 56 na parc. č. 34/5, parcela
CKN č. 34/5 zast. pl. s výmerou 133 m2, parcela CKN č. 34/6 zast. pl. s výmerou 269 m2, parc. CKN č. 34/7
záhrady s výmerou 330 m2, parc. EKN č. 34/2 záhrady s výmerou 301 m2 v podiele 1/1. Minimálna cena:
5 000,00 € .
3. Nové Zámky, obec Pozba, k.ú. Pozba, LV č. 826, rodinný dom súp. č. 150 na parc. č. 192, parc. EKN
č. 192/2 zast. pl. s výmerou 483 m2 v podiele 1/1, LV č. 825 parc. EKN č. 192/1 zast.pl. s výmerou 962 m2,
parc. EKN č. 193 záhrady s výmerou 73 m2 v podiele 672/2688. Minimálna cena: 4 550,00 €.
4. Nové Zámky, obec Chľaba, k.ú. Chľaba, LV č. 717, rodinný dom súp. č. 234 na parc.č. 48/1, parc. CKN
č. 48/1 zast. pl. s výmerou 47 m2 v podiele 1/1, LV č. 716, parc. CKN č. 45 záhrady s výmerou 140 m2, parc.
CKN č. 46 zast. pl. s výmerou 43 m2 v podiele 1/1, LV č. 711, parc. CKN č. 48/3 zast. pl. s výmerou 216 m2,
parc. CKN č. 49 záhrady s výmerou 270 m2 v podiele 1/2, LV č. 504 , parc. CKN č. 47 zast. pl. s výmerou
263 m2 v podiele 1/4. Minimálna cena: 6 000,00 €.
5. Nitra, obec Nitra, k.ú. Zobor, LV č. 4743, parc. CKN č. 1518/1 zast. pl. s výmerou 644 m2 v podiele 1/1.
Minimálna cena: 56 035,00 €.
6. Nitra, obec Nitra, k.ú. Zobor, LV č. 4743, parc. CKN č. 1518/3 zast. pl. s výmerou 377 m2 v podiele 1/1.
Minimálna cena: 16 405,00 €.
7. Nitra, obec Nitra, k.ú. Zobor, LV č. 4743, parc. CKN č. 1518/4 zast.pl. s výmerou 442 m2 v podiele 1/1.
Minimálna cena: 38 460,00 €.
8. Šaľa, obec Selice, k.ú. Šók, LV č. 944, parc. CKN č. 244/2 záhrady s výmerou 428 m2, parc. CKN č. 245
zast. pl. s výmerou 798 m2 v podiele 1/1.
Minimálna cena: 4 160,00 € .
9. Komárno, obec Zemianska Olča, k.ú. Zemianska Olča, LV č. 2470, rodinný dom a vedľ. stavby súp. č. 650
na parc. č. 229, parcely EKN č. 227 zast. pl. s výmerou 65 m2, č. 228 zast. pl. s výmerou 71 m2, č. 229 zast.
pl. s výmerou 935 m2, č. 249 záhrady s výmerou 378 m2, č. 250 záhrady s výmerou 58 m2, č. 251záhrady
s výmerou 58 m2 v podiele 1/1. Minimálna cena 6 000,- €
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ, číslom ponuky a Vašou adresou v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení inzerátu na adresu: Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra. Okresný úrad akceptuje len
cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou a vyhradzuje si právo osobitné ponukové konanie zrušiť.
Informácie na t.č.: 037/6549 221, 342, 233.
HN11119
Download

Oznam - predbežné vyhlásenie k 31.5.2014