SLOVAK TAX NEWS 2/2014
ECOVIS LA Partners Tax, k. s.
SLOVAK TAX NEWS
2/2014
Obsah
Content
1. Návrh novely zákona o dani z príjmov ......
………………………………………………….. 1
1. Proposed amendment to the Income Tax
Act ……………………………………………...1
2. Inštitút záväzného stanoviska .................. 4
2. Institute of binding opinion….....………… 4
3. Obsah dokumentácie o metóde ocenenia
používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov ...................... 5
3. Content of the documentation on the
method of valuation used by the taxpayer
pursuant to Art. 18 paragraph 1 of the Act
no. 595/2003 Coll. on Income Tax as
amended …………. ………………………….5
4. Novela zákona o miestnych daniach ........ 5
4. Amendment to the Act on Local Taxes
…………………………………………………. 5
5. Novela
zákona
o spotrebnej
dani
z minerálneho oleja .................................... 5
5. Amendment to the Act on excise duty on
mineral oil ………….………………………. 5
6. Metodické pokyny vydané FRSR ……..…. 6
6. Methodical guidelines issued by the FRSR
…………………………………………………. 6
1. Návrh novely zákona o dani z príjmov
1. Proposed amendment to the Income Tax
Act
Ministerstvo
financií
Slovenskej
republiky
pripravilo návrh novely zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Novela“). Z návrhu Novely, ktorá
v prípade schválenia nadobudne účinnosť 1.
januára 2015 vyberáme najdôležitejšie zmeny:
The Slovak Ministry of Finance has prepared a
draft amendment to Act no. 595/2003 Coll. on
Income Tax, as amended (hereinafter the
"Amendment"). From the Amendment, which, if
approved, will enter into force on 1 January 2015
we selected the most important changes:
-
Nová definícia finančného prenájmu;
Daňovými výdavkami fyzickej osoby budú aj
úroky z hypotekárneho alebo stavebného
úveru,
ak
neboli
kapitalizované
do
obstarávacej ceny nehnuteľnosti;
-
-
Pri majetku, ktorý má charakter osobnej
potreby
okrem
motorového
vozidla
zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi
na použitie aj na súkromné účely,
zdaňovaného
ako
nepeňažný
príjem
zamestnanca, sa navrhuje maximálna
hranica uplatnenia daňových výdavkov na
jeho obstaranie, prevádzkovanie, opravy
a udržiavanie a technické zhodnotenie vo
výške 80 %. Ak daňovník preukáže, že
takýto majetok využíval výlučne v súvislosti
s podnikaním, môže si uplatniť výdavok
v plnej výške;
-
-
A new definition of financial leasing;
Tax deductible items of the individual will be
also interest on a mortgage or interest on a
construction loan, if was not capitalized into
the purchase price of the real estate;
Within assets that have the character of
personal consumption, except motor
vehicle provided by the employer to the
employee for uses for private purposes, such
as non-monetary taxable income of an
employee, it is proposed the maximum limit of
application of tax deductible expenses on
its the acquisition, operation, repair and
maintenance and technical improvements of
80 %. If the taxpayer proves that such
property is used exclusively in connection
1 of 7
SLOVAK TAX NEWS 2/2014
ECOVIS LA Partners Tax, k. s.
with the business, they can apply tax
deductible expense in full amount;
Transfer pricing rules should be applied, in
addition to foreign related parties, also to the
Slovak related persons;
-
Pravidlá transferového oceňovania by sa
mali
uplatňovať,
okrem
zahraničných
závislých osôb, aj na slovenské závislé
osoby;
-
-
Príjem plynúci daňovníkovi s obmedzenou
daňovou povinnosťou zo služieb podľa § 16
ods. 1 bude predmetom dane na území
Slovenskej republiky, len vtedy, ak sú tieto
služby poskytované na území Slovenskej
republiky;
-
Income received by a taxpayer with limited
tax liability of the services pursuant to Art. 16
Paragraph 1, will be subject to tax in the
Slovak Republic, only if they are provided in
the territory of the Slovak Republic;
-
Znovu
zavedenie
podkapitalizácie, okrem
zaisťovní
a subjektov
investovania;
pravidiel
bánk, poisťovní,
kolektívneho
-
Re-introduction of thin capitalization
rules, except banks, insurance companies,
reinsurance companies and entities of
collective investment;
-
Rezervy na nevyfakturované dodávky a
služby, rezervu na zostavenie, overenie,
zverejnenie účtovnej závierky a výročnej
správy, a rezervu na zostavenie daňového
priznania budú nedaňovými výdavkami;
-
Provisions for unbilled supplies and
services, provisions for the preparation,
verification, publication of financial
statements and annual report, and
provisions for the preparation of tax
returns will not be tax deductible expenses;
-
Zmluvné
pokuty,
poplatky
a úroky
z omeškania,
a náklady
spojené
s uplatnením pohľadávok u daňovníka, na
ktorého sa vzťahuje povinnosť ich úhrady,
nebudú uznané za daňové výdavky;
-
Contractual
penalties,
charges
and
interest on late payments, and costs
associated with application of receivables
of the taxpayer to whom apply the obligation
to pay them, will not be recognized as tax
deductible expenses;
-
Obstarávacia cena likvidovaných zásob
z dôvodu uplynutia ich exspirácie (okrem
liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky
predpis) už nebude daňovo uznateľným
nákladom, pokiaľ daňovník nepreukáže, že
vykonal opatrenia na podporu ich predaja
formou postupného znižovania ich predajnej
ceny. Pri zásobách bez stanovenej doby
exspirácie
nebude
obstarávacia
cena
likvidovaných zásob daňovo uznaným
nákladom, ak daňovník nepreukáže príjem
z ich predaja;
-
Purchasing price of the liquidated
inventories due to their expiration date
(except medicines obtained only with a
prescription) will no longer be tax
deductible expense, unless the taxpayer
proves that he has taken measures to
promote their sale by gradually reducing their
selling price. Regarding inventories without a
specified expiration date, the purchase price
of the liquidated inventories will not be tax
deductible expense, unless the taxpayer
proves the income from their sale;
-
Výdavky na marketingové a iné štúdie,
náklady na prieskum trhu, poradenské
a právne služby sa stanú daňovými
výdavkami až po ich zaplatení. Výdavky na
marketingové a iné štúdie, náklady na
prieskum trhu, náklady na získanie noriem a
-
Expenses on marketing and other studies,
the cost of market research, advisory and
legal services will become tax deductible
expenses after their payment. Expenses on
marketing and other studies, the cost of
market research, the cost of obtaining
2 of 7
SLOVAK TAX NEWS 2/2014
ECOVIS LA Partners Tax, k. s.
standards and certificates will be included in
the tax base only evenly over a period of 36
months. In addition, if the payment is subject
of withholding tax or collateral tax,
prerequisite for the application of the
expenditure in the tax base of the taxpayer, is
to meet this obligation;
certifikátov bude možné do základu dane
zahrnúť iba rovnomerne počas obdobia 36
mesiacov. Navyše, ak sa z tejto platby daň
vyberá zrážkou alebo sa daň zabezpečuje,
predpokladom pre uplatnenie výdavku
(nákladu) v základe dane daňovníka je
splnenie tejto povinnosti;
Členské
príspevky
vyplývajúce
z nepovinného
členstva
v právnickej
osobe zriadenej na účel ochrany záujmov
platiteľa budú daňovo uznané v úhrne do
výšky 5% zo základu dane, najviac však do
výšky 30 000 eur ročne;
-
Member fees arising from voluntary
membership in a legal entity established
for the purpose of protecting the interests
of the taxpayer will be tax deductible in
total up to 5% of the tax base, at maximum
of EUR 30,000 per year;
Daňovú stratu bude možné odpočítať od
základu dane iba rovnomerne počas 4
zdaňovacích období;
-
Tax losses can be deducted from the tax
base only equally over four taxation
periods;
-
Zmeny v odpisových skupinách hmotného
majetku
predstavujú
zavedenie
6
odpisových skupín s dobou odpisovania
od 4 do 40 rokov;
-
Changes in tax depreciation groups of
tangible assets represent the introduction of
6 depreciation groups with a depreciation
period of 4 up to 40 years;
-
Pri predaji osobných automobilov, lodí,
rekreačných člnov a ďalších vybraných
druhov majetku budú môcť daňovníci uplatniť
ich daňovú zostatkovú hodnotu ako daňový
náklad iba do výšky príjmov z ich predaja,
ktorý bol v zdaňovacom období zahrnutý
do základu dane;
-
When selling cars, boats, recreational boats
and other selected categories of property,
taxpayers will be able to apply their tax
residual value as a tax deductible expense
only to the extent of revenues from their
sale, which was included into the tax base
in tax period;
-
Zmarené investície sa nebudú zahrnovať do
základu dane jednorazovo v súlade s ich
zaúčtovaním, ale rovnomerne počas 36
mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom
daňovník účtoval o zrušení prác a trvalom
zastavení prác;
-
Impaired investment will not be included in
the tax base at once in accordance with their
accounting, but evenly for 36 months from
the month in which the taxpayer charged the
cancellation of work and permanent
suspension of work;
-
Za daňový výdavok nebude možné uznať
tvorbu opravnej položky voči dlžníkom
v konkurznom
a
reštrukturalizačnom
konaní k pohľadávke, ktorá sa vzťahuje k
istine z nesplatenej pôžičky.
-
The creation of adjustments against
debtors in bankruptcy and restructuring
proceedings relating to receivable relating to
the principal amount of the outstanding loan
will not be accepted as tax deductible item;
-
Novela zavádza novú možnosť zdanenia
nepeňažných
benefitov,
ktoré
zamestnávateľ poskytuje zamestnancom;
-
The amendment introduces a new option to
tax non-monetary benefits provided to
employees by the employer;
-
Zmena
výpočtu
a spôsob
platenia
preddavkov na daň z príjmov fyzických
osôb;
-
Change of calculation and method
income tax prepayment of individuals;
-
Zmena v platení štvrťročných preddavkov
-
Change in payment of quarterly advance
-
of
3 of 7
SLOVAK TAX NEWS 2/2014
ECOVIS LA Partners Tax, k. s.
na daň z príjmov právnických osôb, ak
zdaňovacím
obdobím
daňovníka
je
hospodársky rok – platiť sa majú do konca
príslušného štvrťroka hospodárskeho roka;
tax on corporate income tax if the tax
period of the taxpayer is a financial year - to
be paid by the end of the corresponding
quarter of the financial year;
-
U daňovníka, ktorý je platiteľom DPH a ktorý
uplatňuje
nárok
na
jej
odpočítanie
koeficientom,
sa
zavádza
povinnosť
zahrnutia neodpočítanej DPH, ktorá sa
vzťahuje k hmotnému a nehmotnému majetku
do ich vstupnej ceny. Neodpočítaná DPH sa
zahrnie do daňových výdavkov postupne vo
forme odpisov;
-
For a taxpayer who is VAT payer and which
apply its deduction by coefficient becomes
mandatory the inclusion of not-deducted
VAT, which applies to tangible and intangible
assets, to their acquisition price. Notdeducted VAT will be included into the tax
deductible expenses gradually in the form of
depreciation;
-
Odpočítať od základu dane po uplatnení
daňovej straty pri realizácii projektu
výskumu a vývoja bude možné súčet: 25%
výdavkov na výskum a vývoj v zdaňovacom
období, za ktoré sa podáva daňové priznanie,
25% mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov občana mladšieho ako 26
rokov, ktorý bude v trvalom pracovnom
pomere, 25% výdavkov na výskum a vývoj
vynaložených
v zdaňovacom
období
zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú
úhrn týchto výdavkov v predchádzajúcom
zdaňovacom období.
-
To deduct from the tax base after the
deduction of tax loss in case of realisation
of projects of research and development
will be possible the sum of: 25% of
expenditure on research and development in
the tax period for which the tax return is filed,
25% of wage and other Labor Law
entitlements of the citizen younger than 26
years which will be in full time employment,
25% of expenditure on research and
development incurred in the tax period and
included in the deduction, which exceed the
total of these expenses in the previous tax
period;
2. Inštitút záväzného stanoviska
2. Institute of binding opinion
Od 1. septembra 2014 nadobudli účinnosť
ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) v znení neskorších
predpisov, ktoré upravujú vydávanie záväzných
stanovísk. K predmetným ustanoveniam vydalo
Finančné riaditeľstvo SR (ďalej „FR SR“)
Informáciu, ktorá obsahuje o.i. nasledovné:
From 1 September 2014 entered into force the
provisions of Act no. 563/2009 Coll. on Tax
Administration (Tax Code), as amended,
governing the issuing of binding opinions. To the
provisions in question, the Financial Directorate of
the Slovak Republic (hereinafter "FR SR") issued
information, which contains, inter alia, the
following:
Finančné riaditeľstvo vydá záväzné stanovisko na
základe písomnej žiadosti daňového subjektu
a zaplatenej úhrady.
Financial Directorate shall issue a binding opinion
on the written request of the taxpayer and paid
reimbursement.
Žiadosť o záväzné stanovisko daňového subjektu
musí obsahovať podrobný popis skutočností,
ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú
podkladom na vydanie záväzného stanoviska.
V žiadosti by mal daňovník uviesť aj návrh na
uplatnenie postupu podľa príslušných daňových
predpisov,
právne
posúdenie
a sumu
predpokladaného obchodného prípadu.
Request for a binding opinion of the taxpayer
must include a detailed description of the facts
that will occur or are expected, and which will be
the basis for issuance of a binding opinion. In the
request the taxpayer should indicate a proposal
for applying the procedure under the relevant tax
laws, legal assessment and amount of expected
business case.
Záväzné stanovisko vydá FR SR daňovému
subjektu v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti.
Binding opinion will be issued by FR SR to the
taxpayer within 60 days of delivery of request.
4 of 7
SLOVAK TAX NEWS 2/2014
ECOVIS LA Partners Tax, k. s.
V zmysle Vyhlášky MF SR č. 229/2014 Z.z. zo
dňa 13. augusta 2014, FR SR vydá záväzné
stanovisko len k uplatneniu ustanovení zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, a to k posúdeniu
Under the Regulation of MF SR no. 229/2014
Coll. dated to 13 August 2014, FR SR issues a
binding opinion only to the application of the
provisions of Act no. 595/2003 Coll. on Income
Tax, as amended, and to assess
a) zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou podľa § 16,
b) predaja a kúpy podniku alebo jeho časti
v reálnych hodnotách podľa § 17a
a) a source of income of taxpayer with limited
tax liability in accordance with Art. 16,
b) the sale and purchase of an enterprise or
part thereof at fair value pursuant to Art. 17a
Záväzné stanovisko je možné vydať k uplatneniu
ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), a to
k posúdeniu
Binding opinion can be issued to the application of
the provisions of Act no. 222/2004 Coll. on the
value added tax, as amended (hereinafter the "Act
on Value Added Tax"), and to assess
a) vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až
21,
b) sadzby dane za tovar podľa § 27,
a) the formation of the tax liability pursuant
to Art. 19 up to 21,
b) the tax rate for the goods pursuant to Art.
27,
c) the person liable to pay value added tax
according to Art. 69 Sec. 12
c) osoby povinnej platiť daň z pridanej
hodnoty podľa § 69 ods. 12.
3. Obsah dokumentácie o metóde ocenenia
používanej daňovníkom podľa § 18 ods.
1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
3. Content of the documentation on the
method of valuation used by the
taxpayer pursuant to Art. 18 Section 1 of
the Act no. 595/2003 Coll. on Income Tax
as amended
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo
nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie
o metóde ocenenia použitej daňovníkom na účely
zistenia rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona o dani
z príjmov.
Vo všeobecnosti, usmernenie
ustanovuje
všeobecnú
a špecifickú
dokumentáciu, ktorú sú povinní viesť daňovníci
uskutočňujúci kontrolované transakcie.
The Ministry of Finance of the Slovak Republic
issued new guidance on the determination of the
documentation about the transfer pricing method
used by the taxpayer for the purpose of
determining the difference under Art. 17 Sec. 5 of
the Income Tax Act. In general, the guidance
provides general and specific documentation
which is required to maintain by taxpayers, who
conduct the controlled transactions.
4. Novela zákona o miestnych daniach
4. Amendment to the Act on Local Taxes
Dňa 15. októbra 2014 nadobudne účinnosť
novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov (ďalej len „novela“).
On 15 October 2014 enter into force amendment
to Act no. 582/2004 Coll. on local taxes and fees
for municipal waste and minor construction waste,
as amended (hereinafter the "Amendment").
V novele sa
upravujú viaceré ustanovenia,
týkajúce sa správy miestnych daní. Ďalšou
úpravou je rozšírenie a precizovanie predmetu
dane zo stavieb pri stavbách hromadných garáží
a stavbách hromadných garáží umiestnených pod
zemou. V nadväznosti na predmetnú úpravu sa
navrhuje upraviť aj základ dane pri stavbách
hromadných garáží umiestnených pod zemou,
ktorým bude pri týchto stavbách zastavaná
plocha, t. j. pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej
podzemnej časti stavby.
The amendment regulates a number of provisions
relating to the administration of local taxes.
Another modification is the extension and more
precision of subject of the real estate tax for
construction of garage and construction of garage
located underground. Following the treatment in
question is proposed to modify the tax base for
the construction of garage located underground,
which will be in these constructions a built-up
area, i.e. floor plan at the most extensive
underground part of the building.
5 of 7
SLOVAK TAX NEWS 2/2014
ECOVIS LA Partners Tax, k. s.
5. Novela
zákona
o spotrebnej
z minerálneho oleja
dani
5. The amendment to the Act on excise
duty on mineral oil
Pripravovanou novelou zákona č. 98/2004 Z.z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení
neskorších predpisov sa dopĺňajú aj niektoré
zákony, a to zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej
dani z alkoholických nápojov v znení neskorších
predpisov a zákon č. 609/2004 Z.z. o spotrebnej
dani z uhlia, elektriny a zemného plynu v znení
neskorších predpisov.
By draft amendment to Act no. 98/2004 Coll. on
the Excise Duty on Mineral Oil, as amended, are
amended also some Acts, Act no. 530/2011 Coll.
on the Excise Duty on Alcoholic Beverages, as
amended, and Act no. 609/2004 Coll. on the
Excise Duty on Coal, Electricity and Natural Gas,
as amended.
Novela navrhuje o.i. ustanoviť mechanizmus
dočasného
pozastavenia
prístupu
do
elektronického systému prepráv minerálneho
oleja
a alkoholických
nápojov
daňovému
subjektu,
ktorým
je
užívateľský
podnik,
prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený
príjemca alebo registrovaný odosielateľ, ak má
správca dane odôvodnenú obavu, že nesplatná
daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu
presahujúcom zloženú zábezpeku na daň,
nevymožiteľná.
The
amendment
proposes,
inter
alia,
establishment of a mechanism for the temporary
suspension of an access to the electronic system
of transport of mineral oils and alcoholic
beverages to the taxpayer, which is the user
enterprise, tax warehouse keeper, authorized
consignor or consignee, if the tax authority has
reason to fear that a non-repayable tax or nonlevied tax will be, to the extent that they exceed
the deposited tax, uncollectible.
Zároveň navrhuje spresniť a doplniť ustanovenia
upravujúce obchodovanie s pohonnými látkami
(motorová nafta, motorový benzín a LPG)
v daňovom voľnom obehu a rozšíriť okruh osôb,
ktoré budú môcť byť zaradené do evidencie
spotrebiteľov pohonných látok.
It also proposes to clarify and supplement the
provisions governing the trading of fuels (diesel,
petrol and LPG) in tax free circulation regime and
extend the group of persons that could be
included in the evidence of consumers of fuel.
6. Metodické pokyny vydané FRSR
Zo zverejnených metodických pokynov vyberáme
najdôležitejšie:
•
•
•
•
•
Metodický pokyn k podávaniu súhrnných
výkazov podľa § 80 zákona č. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov po 1.10.2014
Metodický pokyn k deleniu príjmov a
výdavkov fyzických osôb podľa zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.
Metodický pokyn k zdaneniu príjmu fyzickej
osoby, ktorého zdrojom je zníženie
základného imania
Metodický pokyn k posudzovaniu odpisu
pohľadávky ako daňového výdavku podľa
§ 19 ods. 2 písm. h), i), r), § 19 ods. 3
písm. t) a § 52 ods. 19 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpis
Metodický pokyn k § 1 a § 3 zákona č.
289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmene a
6. Methodical guidelines issued by FRSR
From published methodical guidelines we choose
the most important:
•
•
•
•
•
Methodological guideline on the submission
of EC Sales Lists in accordance with Art. 80
of Act no. 222/2004 Coll. on the value
added tax as amended by 1 October 2014
Methodological guideline for division of
revenue and expenditure of individuals
under the Act no. 595/2003 Coll. on Income
Tax as amended
Guideline for taxation of an income of
individual, the source of which is the
reduction in equity
Guideline for the assessment of the writeoff of receivable as a tax deductible
expense under Art. 19 Sec. 2 letter h), i), r),
Art.19 Sec.. 3 letter t) and Art.52 Sec. 19 of
Act no. 595/2003 Coll. on Income Tax as
amended
Guideline for Art.1 and Art. 3 of Act no.
289/2008 Coll. on the use of electronic
cash registers (ERP) and amending Act no.
6 of 7
SLOVAK TAX NEWS 2/2014
ECOVIS LA Partners Tax, k. s.
doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov k povinnosti používať ERP na
evidenciu tržieb pri predaji tovaru alebo
poskytnutí služby uvedenej v prílohe č. 1
zákona
na
rôznych
jednorazovo
organizovaných podujatiach.
Contact:
Ľubomír Alezár, Partner
Renáta Krajčírová, Manager
511/1992 Coll. on the administration of
taxes and fees and changes in the system
of territorial financial authorities, as
amended, and for the obligation to use ERP
to record revenues for the sale of goods or
services listed in the Annex no. 1 of the Act
on once organized events.
+421 2 3211 6920
[email protected]
+421 2 3211 6920
[email protected]
SLOVAK TAX NEWS poskytuje informácie o vývoji
a zmenách v slovenskej daňovej legislatíve, ktorý
pripravujú odborníci ECOVIS LA Partners Tax, k.s. Ide len
o informačný materiál, ktorý obsahuje len základné
informácie a jeho účel nie je poskytnúť odbornú radu ku
konkrétnej situácii alebo otázke. Preto ho nie je možné
použiť pri posúdení konkrétneho problému bez
predchádzajúceho
kvalifikovaného
poradenstva
týkajúceho sa príslušnej situácie alebo otázky. Pri
príprave SLOVAK TAX NEWS sme vynaložili primeranú
odbornú starostlivosť. Bezohľadu na to však spoločnosť
ECOVIS LA Partners Tax, k.s. nepreberá žiadnu
zodpovednosť za škody a straty, ktoré vznikli alebo by
mohli vzniknúť tretej osobe na základe použitia tohto
materiálu.
SLOVAK TAX NEWS provides information regarding
developments and changes in Slovak tax legislation
that is prepared by the professionals of ECOVIS LA
Partners Tax, k.s. It is only of an informative nature
and is not intended for the provision of professional
advice for a specific situation or question. Therefore, it
is not possible to apply it to a specific situation without
prior qualified advice regarding the particular situation
or question. When preparing SLOVAK TAX NEWS,
reasonable care has been taken. However, ECOVIS
LA Partners Tax, k.s. do not accept any responsibility
for any losses and/or damages, which arise or which
could arise to a third party based on the utilisation of
this material.
SLOVAK TAX NEWS zasielame elektronicky. Ak si
želáte, aby sme vám ich zasielali, kontaktujte nás na
telefónnom čísle + 421 2 3211 6920 alebo na e-mailovej
adrese [email protected]
SLOVAK TAX NEWS is sent electronically. If you wish
to receive it, please contact us at + 421 2 3211 6920
or at [email protected]
7 of 7
Download

Slovak Tax News 2_2014