TECHNOLÓGIE A OZE
Tepelné
čerpadlo na kľúč
V odbornej aj laickej tlači sa
toho veľa popísalo o tepelných
čerpadlách, o princípe ich fungovania, ekonomike prevádzky a o špecifikách ich návrhu
a realizácie. Alternatívne zdroje tepla, najmä tepelné čerpadlá prestávajú byť v očiach
verejnosti technologickou kuriozitou, a dostávajú sa do povedomia investorov ako progresívne a prevádzkovo vysoko efektívne riešenie zásobovania objektov teplom.
TECHNOLÓGIE A OZE
Kroky k bezchybnej prevádzke
Špecifické zariadenie, akým je tepelné čerpadlo, nie je
možné správne inštalovať a efektívne prevádzkovať bez
kvalitného projekčného návrhu strojovne tepelného čerpadla a jeho primárnej i sekundárnej technologickej časti.
Ani najkvalitnejšie tepelné čerpadlo bez odborného návrhu
primárneho zdroja tepla neprinesie pre objekt dostatok tepla. Aj návrh sekundárnej časti úzko súvisí s efektivitou
vlastného vykurovacieho systému objektu. Len keď sú
tieto tri súčasti celkového projektu navrhnuté správne,
nevznikne z investície viac problémov ako osohu. Rovnako
dôležitá je správna montáž a spustenie tepelného čerpadla. Vzhľadom na špecifiká tohto zdroja tepla je potrebné,
aby montážna firma dodržala všetky zásady a postupy, ktoré zabezpečia investorovi bezchybnú prevádzku a možnosť
uplatnenia prípadných garančných opráv.
Skúsenosti overené praxou
Praktická skúsenosť je často taká, že dodávateľské firmy
v snahe predať svoj produkt neriešia dielo ako celok.
Podkladmi dodávky na kľúč sú podrobná špecifikácia materiálu a cenová ponuka vrátane dojednania nadštandardných garančných lehôt
a servisných služieb.
Investor často až po zakúpení drahého zariadenia zisťuje,
že správnemu uvedeniu do prevádzky bráni problém s primárnym zdrojom tepla, prípadne nevhodnosť zdroja pre už
existujúci vykurovací systém. Často nás investori žiadajú
o pomoc a radu v prípadoch, keď dodávateľská firma zvaľuje vinu za nesprávny chod zdroja tepla na projektanta, ten
na hydrogeológia (ak bol vôbec k projektu prizvaný) a zodpovednosť sa tak prenáša z organizácie na organizáciu
a problém zostáva na pleciach užívateľa diela.
Text: Ing. Tibor Ferenčík
Foto: G-Term Slovensko, s. r. o.
D
nes už k predajcom tepelných čerpadiel často
prichádza informovaný zákazník, ktorý je rozhodnutý
investovať do lacnej prevádzky svojho objektu vybudovaním strojovne tepelného čerpadla ako zdroja tepla. Tu ale
často snaha investora o progresívne riešenie energetického vybavenia stavby narazí na problémy s praktickou realizáciou myšlienky. Núka sa niekoľko renomovaných aj
množstvo menej známych dodávateľov tejto technológie.
Kúpiť tepelné čerpadlo teda nie je problém, lenže agregát
sám o sebe ešte nikoho nezohrial.
 56 
Kvalitný projekčný návrh strojovne tepelného čerpadla a jeho primárnej i sekundárnej technologickej časti je predpokladom jeho efektívnej
prevádzky
Ponuka kompletného riešenia
Spoločnosť G-TERM Slovensko, s.r.o. sa rozhodla voliť náročnejšiu cestu pri uplatňovaní svojich tepelných čerpadiel
na trhu. Zákazníkom ponúkame kompletné riešenie diela
na kľúč od hydrogeologického prieskumu miesta stavby,
cez predprojektovú a projektovú prípravu, dodávku a montáž kompletného vykurovacieho systému vrátane primárneho okruhu, strojovne tepelného čerpadla a vykurovacieho systému až po záručný a pozáručný servis celého diela.
Cieľom je jednoduchým spôsobom zabezpečiť investorovi
odbornú a projektom podloženú realizáciu celého diela
s garanciami funkčnosti a bezporuchovosti. Investor príde
do kancelárie spoločnosti, prípadne kontaktuje zamest-
EKO BÝVANIE
 57 
TECHNOLÓGIE A OZE
nancov telefonicky či mailom, prednesie svoje predstavy
o spôsobe vykurovania svojho objektu. V krátkom čase dostane najvhodnejšie technické riešenie pre konkrétnu budovu a geologické podmienky v mieste stavby. Na základe
výpočtu doby návratnosti investície do daného druhu stavby, primárneho zdroja a typu vykurovacieho systému
môžeme zhodnotiť efektivitu diela. Po vzájomnej konzultácii vypracujeme detailnú projektovú dokumentáciu a na základe podrobnej špecifikácie materiálu a cenovej ponuky
vieme dodať celé dielo na kľúč so všetkými garanciami
s možnosťou dojednania nadštandardných garančných
lehôt a servisných služieb. Vzhľadom na použitú technológiu a možnosti primárneho zdroja vieme realizované objekty zabezpečiť nielen lacným teplom, ale aj bezkonkurenčne
najlacnejším zdrojom chladu, ktorý v kombinácii s dobre
navrhnutým sekundárnym systémom vykurovania a chladenia objektu poskytne investorovi ten najvyšší užívateľský
komfort pri minimálnych prevádzkových nákladoch.
Kapilárne rohože
Spoločnosť G-TERM Slovensko, s.r.o. sa okrem mnohých
iných doplnkových komponentov súvisiacich s inštaláciou
tepelných čerpadiel zaoberá aj návrhom a dodávkou kapilárnych rohoží. Táto pomerne nová technológia je trendom
v sálavých vykurovacích systémoch. Výhodou kapilárnych
rohoží oproti klasickému podlahovému vykurovaniu je rovnomerný priebeh teploty po celom povrchu a veľmi krátky
reakčný čas systému vykurovania. Pri využití kapilárnych
rohoží aj na chladenie dosiahneme o 20% nižšie investičné náklady ako pri klasickej klimatizácii. Možno dosiahnuť
 58 
Výhodou kapilárnych rohoží je rovnomerný priebeh teploty po celom
povrchu a veľmi krátky reakčný čas systému vykurovania.
až o 50% nižšie prevádzkové náklady na klimatizáciu obytných priestorov. Jednoduchá montáž do podláh, stien
či stropov, tichá bezprievanová klimatizácia, odstránenie
ložísk mikroorganizmov, či jednoduché uplatnenie v rekonštruovaných priestoroch robia z kapilárnych rohoží progresívny a veľmi žiadaný systém vykurovania a chladenia.
Spoločnosť G-TERM Slovensko, s.r.o. vznikla spojením firiem G-TERM, odštepný závod HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, ktorý má viac než desaťročné skúsenosti s inštaláciou
systémov vykurovania a chladenia tepelnými čerpadlami
v rodinných domoch, obecných a mestských objektoch
či administratívnych budovách predovšetkým v Čechách
a firmy TZB Projekt–Martin s dvanásťročnou činnosťou
v oblasti projektovania vykurovacích systémov. Prvoradým
cieľom spoločnosti je komplexné zabezpečenie dodávok
tepelných čerpadiel a sálavých vykurovacích systémov kapilárnymi rohožami. G-Term Slovensko, s. r. o. sa ako jediná z mála zaoberá sa i priemyslovým využitím tepelných
čerpadiel napríklad v potravinárstve, priemysle povrchových úprav či vo vodárenstve. Výsledkom spoločnost je prvotriedny vykurovací a chladiaci systém, ktorý je investorovi dodaný komplexne.
Na Bystričku 14, 036 01 Martin, tel./fax: 043/430 77 23
Download

Viac informácií - G-term