Informačnýlist
December 2013
Cirkev bratská Bratislava
Cukrová 4
DOTKNI SA RÁN
Takto hovorí Ježiš Tomášovi. A Tomáš sa dotýka jaziev v Ježišovom
boku a v jeho rukách. A verí. „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili,“ komentuje Tomášove osvietenie vzkriesený Pán, ktorý prichádza a uzdravuje tým, že v svojich ranách nesie naše bolesti. Dotknúť sa jeho rán
teda nie je možné bez toho, aby sme sa najskôr dotkli našich rán. No
my uzdravení nie sme a Tomášovi sa podobáme predovšetkým v jeho
neveriacej polohe. Nie je to náhodou aj tým, že sa tvárime, že nás nič
nezraní? Že naše bolesti skrývame a nad našimi zraneniami zatvárame
oči?
Dnešná doba uctieva dokonalosť. Stačí sa pozrieť na prvé strany časopisov a uvidíme samých krásnych, mladých, zdravých ľudí. Keďže
takými nie sme, lebo nie sme z papiera, ale z mäsa a kostí, nazdávame
sa, že zranenie treba skryť, lebo sa pred ľuďmi zhodíme.
Zraniteľnosť je však božská vlastnosť. Boh celého vesmíru prichádza
na Vianoce na svet ako malé bezbranné dieťa. Vkladá sa do ľudských
rúk a vystavuje sa tak zraneniu a nepochopeniu. Volá nás, aby sme
sa vydali na podobnú cestu. Cestu, ktorá uzdravuje a ktorá premieňa.
Najskôr sa však musíme dotknúť našich rán. Aj o tom je tento advent.
Josef Sýkora
1
Informačný list – Cukrová 4
December 2013
SPOLOČNÉ STRETNUTIA
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
Modlitby za duchovnú obnovu
8. 12. Prečo potrebujeme
modlitebné spoločenstvo Mt 18:19–20 Štefan Markuš
15. 12. Stopa osobnosti medzi nami Jozef Uhlík
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
1. 12. 1. advent – Dotkni sa rán Novomesačné bohoslužby
s Večerou Pánovou
Josef Sýkora
8. 12. 2. advent – Boh, ktorý plače Matěj Hájek
15. 12. 3. advent – Boh sa zriekol sám seba Daniel Pastirčák
22. 12. 4. advent – Sila v slabosti Matěj Hájek
29. 12. Matěj Hájek
Vianoce
24. 12. Štedrý deň o 15.00 hod.
Bezmoc Božia
25. 12. 1. sviatok vianočný o 10.00 hod. Najväčší dar Sviatočné bohoslužby
s Večerou Pánovou
26. 12. 2. sviatok vianočný o 10.00 hod.
Príbeh narodenia a smrti
2
Matěj Hájek
Daniel Pastirčák
Josef Sýkora
Josef Sýkora
December 2013
Informačný list – Cukrová 4
Silvester a Nový rok
31. 12. Spoločný záver roka o 18.00 hod.
Posedenie pri kapustnici o 20.00 hod.
1. 1. Novoročné bohoslužby o 10.00 hod.
Jozef Ban
Josef Sýkora
Nedeľné bohoslužby Sv. Jur o 10.00 hod.
Sv. Jur, Infocentrum, Prostredná ul. 64
1. 12. Advent podľa Matúša
Juraj Klementovič
8. 12. Advent podľa Marka
Juraj Klementovič
15. 12. Advent podľa Lukáša
Juraj Klementovič
22. 12. Advent podľa Jána
Juraj Klementovič
24. 12. Vianočná koledová oslava o 15.30 hod.
29. 12. Čo priniesol rok 2013
Milan Mitana
Kontakt: Tomáš Bachmayer, 0903 900 475, [email protected]
www.cbsvatyjur.sk
Biblické hodiny v stredu o 19.00 hod.
„Nikomu to nehovorte!”
Pozývame vás k spoločnému objavovaniu osoby Ježiša Krista podľa Markovho evanjelia. Marek predstavuje Krista ako tajomstvo ukryté predovšetkým v príbehoch, ktorým nechýba prekvapenie ani irónia. Evanjelium
neobsahuje ani Ježišovo narodenie ani jeho zmŕtvychvstanie, no svojou
radikálnosťou nás volá k tomu, aby sme v svetle Ježišovho života prehodnotili náš život.
Výklad sa odohráva každú stredu o 19.00 hod.
4. 12. Chvíľu sami Mk 6:30–56
Daniel Pastirčák
11. 12. Tradícia a zvnútornenie Mk 7:1–23
Josef Sýkora
18. 12. Nádej pre ženy a psov Mk 7:24-30
Josef Sýkora
3
December 2013
Informačný list – Cukrová 4 Biblická hodina pre ženy
Pravidelné stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 3. 12. 2013
o 18.00 hod. Na základe textu 2. listu Petra 1:12–21 budeme pokračovať v téme novembrového stretnutia – Poznávanie Krista cez Bibliu
a duchovný rast. Srdečne vás pozývame.
Kontakt: Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095
Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6
1. 12. Juraj Kušnierik
8. 12. Blaženka Betková a Kamila Zajíčková
15. 12. S. a Z. Timčáková, A. a M. Mockovčáková
18. 12. Adventná kaplnka s Večerou Pánovou o 16.30 hod.
Daniel Pastirčák, Jozef Lupták
22. 12. Ivan Valenta
29. 12. Milada a Jan Komrskovci
V prípade, že sa z nejakej príčiny nemôžete v danú nedeľu dostaviť,
prosíme, aby ste Vašu neúčasť oznámili v nedeľu ráno službukonajúcej
sestre v Betánii na č. tel. 02/5443 4656, aby mohla organizačne zabezpečiť náhradný program. Ďakujeme.
Integrované bohoslužby v Betánii Senec
o 18.00 hod.
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefániková 74, Senec
8
. 12. Stretnutie na hore Premenenia
(séria o Petrovi)
Rado Krupa
Kontakt: Lenka Borošová, 0905 569 452, [email protected] Miro Krupa, 02/4497 1896, [email protected]
4
December 2013
Informačný list – Cukrová 4
PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA
Predškolská besiedka
Všetky 3 až 6-ročné deti pozývame každú nedeľu okrem prvej nedele
v mesiaci o 10.00 hod. počas ranných bohoslužieb na 2. poschodie
na „detské bohoslužby“ – nedeľnú besiedku. Spolu s deťmi spievame,
modlíme sa a cez biblické príbehy spoznávame Pána Boha.
Kontakt: Marta Machajdíková, 0915 446 507, [email protected]
Klub Slniečko
Stretnutia najmenších detí a ich mamičiek (či oteckov alebo starých
rodičov) v Klube Slniečko pokračujú každý štvrtok od 9.00 do 12.00
hod. okrem vianočných prázdnin, kedy stretnutia nebudú.
Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem o nové podnety pre svoje dieťa
a o stretnutie s inými ľuďmi.
Aktuálne informácie nájdete na www.cbba.sk/aktivity/klub-slniecko
Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411
[email protected]
Školská besiedka
Stretnutia detí vo veku 6–11 rokov.
Školská besiedka pre deti 1.–5. ročníka ZŠ sa stretáva pravidelne každú nedeľu okrem prvej v mesiaci o 10.00 hod. v zasadačke na 2. poschodí.
V decembri sa stretneme aj na spoločnom obede – v nedeľu 15.12. Srdečne sú pozvané celé rodiny. Po dobrom obede by sme chceli stráviť
čas zdobením perníkov a inými prípravami Vianoc v našej modlitebni.
Jedna technická prosba: Do školskej besiedky sa prechádza cez miestnosť, kde sa stretávajú najmenšie deti. Na začiatku aj po skončení
besiedky sa tam stretne veľmi veľa ľudí a neskoro prichádzajúci už
rušia ich program. Preto by sme chceli rodičov poprosiť, aby deti vy5
Informačný list – Cukrová 4 December 2013
prevadili od dverí na schodisku. Rovnako po skončení besiedky sa
budeme snažiť doviesť deti do jedálne alebo ku schodom. Vďaka.
Kontakt: Mária Machajdíková, [email protected]
Mladší dorast
Klub pre deti vo veku 11–15 rokov.
Stretnutia sú každý štvrtok od 16.15 do 17.45 hod. na Cukrovej ul.
Kontakt: [email protected], www.mldorast.cbba.sk
W.A.L.K.
Skupina pre mladých v stredoškolskom veku.
Kontakt: Matěj Hájek, 0948 280 596
Jakub Uhlík, 0908 181 162
Mráčiky
Kontakt: Ester Ďurišková, 0905 413086
Daniel Machajdík, 0905 434546
[email protected], www.mraciky.cbba.sk
Kvapôčky
Kontakt: www.kvapocky.cbba.sk
6
December 2013
Informačný list – Cukrová 4
Stretnutia mladých
Pozývame vás na diskusný večer Naboso s Václavom Umlaufom, ktoré
sa uskutoční 5. decembra o 18.30 hod. v Čajovni UNIK na Ferienčíkovej 5. V rozhovore s naším hosťom sa dotkneme jeho životného príbehu katolíckeho kňaza, politického väzňa a človeka spirituality, a budeme sa s ním rozprávať o tom, čo on, my a naša spoločnosť prežívame
v čase adventu a Vianoc.
Zároveň pozývame všetkých mladých na predvianočné stretnutie vo
štvrtok 19. decembra o 18.30 hod. na Cukrovej.
Na spoločný obed pozývame všetkých mladých v nedeľu 8. 12. 2013
po ranných bohoslužbách.
Tešíme sa na Vás!
Spoločné spievanie
Každý pondelok o 18.45 hod. je príležitosť spievať spoločne piesne
staré i nové, známe i doposiaľ neznáme.
Kvalitný hlas nie je podmienkou – vítaný je každý, kto má záujem
o piesne, spev a stretnutie s ľuďmi. Piesňami a spevom následne poslúžime na bohoslužbách v našom zbore, ale aj v Jure a Betánii.
Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411
[email protected]
Stretnutie chvál v nedeľu ráno
Stretnutie chvál sa koná vždy v novomesačnú nedeľu – 1. 12. 2013
a 5. 1. 2014 o 8.45 hod. Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú spievať nášmu Bohu oslavné piesne, modliť sa a zdieľať sa o tom, čo prežívame.
Bohuslava Bánová, Milo Adamkovič a Rado Krupa
7
Informačný list – Cukrová 4 December 2013
STARŠOVSTVO ZBORU
Staršovstvo sa stretlo na pravidelnom mesačnom zasadaní 18. 11.
2013.
Venovali sme sa ako hlavnej téme práci v doraste, ktorý v priebehu
uplynulého roka prešiel veľkými personálnymi zmenami, z tímu odišli
viacerí dlhoroční pracovníci. Súčasný tím vedie Matěj Hájek a tvoria
ho Assa Camara, Michaela Wenzlová a Ondrej Matej. Stretnutia sa presunuli na stred týždňa, chodieva okolo 12–15 mladých ľudí. Stretávanie je otvorené, mladí ľudia v staršom školskom veku 10–15 rokov sú
vždy vítaní. Staršovstvo vyjadrilo poďakovanie a uznanie Matějovi za
to, čo sa podarilo urobiť za uplynulé obdobie pre skupinu dorastencov, najmä za zvládnutie úspešnej výmeny generácií v tíme vedúcich aj
u dorastencov. Taktiež za otvorenie skupiny pre deti z mimozborového
prostredia.
• Staršovstvo vzalo na vedomie prevedenie členstva Petry Klementovi čovej do zboru CB Levice (stanica Trnava).
• Uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami stanice Sv. Jur Milanom
Mitanom a Romanom Baranovičom. Hovorili sme o možnostiach pre sunúť stretávanie spoločenstva vrátane bohoslužieb do inej budovy,
o ďalšom pracovníkovi pre Sv. Jur, a o rozvíjajúcej sa práci pobočky
CZŠ Narnia v Pezinku.
• Hovorili sme o činnosti kazateľov za uplynulé obdobie, vyjadrili sme
im vďačnosť, ale aj radu, aby so svojím časom hospodárili rozumne,
nachádzali čas aj na oddych a tak aby sa vyvarovali preťaženiu.
• Diskutovali sme tiež o niektorých pohľadoch ľudí na bohoslužby,
o našich predstavách na sviatočné bohoslužby počas adventu a cez
Vianoce. Dotkli sme sa aj pomerne nízkej návštevnosti na biblických
stredách. Ľudia vyjadrujú svoju potrebu po hlbšom biblickom štúdiu,
no zdá sa, že nevyužívajú možnosť, ktorú poskytujú práve stretnutia
v stredu, zamerané na štúdium biblických kníh. Zaoberali sme sa
niektorými možnými vysvetleniami. Tejto téme sa ešte budeme veno vať.
• Rozhodli sme sa urobiť pracovné stretnutie o vízii zboru, na ktoré
chceme pozvať bývalých členov staršovstiev nášho zboru, členov rôz8
December 2013
Informačný list – Cukrová 4
nych pracovných tímov pôsobiacich medzi nami a prizvať k tomu všetkých, ktorých zaujíma smerovanie nášho zboru. Cieľom je informovať
sa o tom, čo sa deje, čo robíme, čo sú naše výzvy, ako ich budeme riešiť
v nasledujúcom období. Stretnutie sa uskutoční 15. 2. 2014 na Cukrovej a už teraz vás pozývame, aby ste si dali tento termín do vašich
kalendárov.
Milena Uhlíková
Pozvanie k eucharistii
Boh k nám prehovára rôznymi spôsobmi. V kontexte bohoslužby sa
nám Kristus dáva spoznať predovšetkým v slove a sviatostiach. Sviatosť, ktorá sa pravidelne opakuje a ktorá nám dáva možnosť Krista
rozbitého na kusy prijať ako tú najvnútornejšiu súčasť samých seba,
sa volá eucharistia alebo Večera Pánova. Je to slávnosť pokánia aj radosti. Sviatok, ku ktorému pristupujem sám za seba aj ako len malá
časť všetkých ostatných v celých dejinách kresťanstva.
Večera Pánova je súčasťou bohoslužieb každú prvú nedeľu v mesiaci
a na veľké kresťanské sviatky, aby sme sa dokázali na túto skúsenosť
pripraviť v modlitbe, v odpustení ľuďom okolo nás, aj vo vyznaní svojich vín. Eucharistia však nie je pre dokonalých. Je pokrmom na cestu
práve tým, ktorí vedia, že sú ešte na ceste, že do dokonalosti majú
ďaleko. Aj preto sa čas od času snažíme ponúknuť v priebehu Večere
Pánovej príhovorné modlitby, ktoré každému, kto túži po tom zakúsiť
hlbší Boží aj ľudský dotyk v ťažkosti, ktorú prežíva.
Nové pozlátené kalichy na víno a misky na chlieb nielen vyjadrujú
dôstojnosť slávnosti eucharistie, ale predovšetkým spĺňajú prísnejšie
hygienické nároky ako predmety, ktoré sme doteraz používali. Tí z nás,
ktorí sú chorí, môžu aj naďalej využiť možnosť prijímať víno z malých
kalíškov alebo môžu krátkodobo prijímať len chlieb. Spoločný kalich
ostáva aj naďalej miestom, kde sa stretáva naša mnohoraká nedokonalosť so znakom Božej jednoty.
Josef Sýkora
9
Informačný list – Cukrová 4 December 2013
Pastiersky list predsedu Rady CB
Milé sestry a bratia,
Pozdravujem Vás v tomto predvianočnom, adventnom období, keď si
pripomíname príchod nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ale zároveň
aj očakávame jeho druhý príchod v sláve, keď dovŕši dejiny svojej spásy.
V ňom sa totiž plnia a splnia Božie sľuby, ktoré nám dal prostredníctvom svojich hovorcov (prorokov):
Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodina
– sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.
Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať
celým svojím srdcom. (Jer 29:11–13)
Všetko to, na čo sa Boží ľud po stáročia díval dopredu, lebo to boli
sľuby, sa splnilo a my sa na to dívame späť ako na dejiny. Teda takmer
všetko sa splnilo, lebo v tejto veľkej Božej kozmickej dráme príde ešte
záverečná scéna:
Vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám
Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my,
ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore
v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami. (1Tes 4:16–18)
Očakávanie tejto záverečnej scény nás povzbudzuje k aktívnej službe
lásky voči nášmu Pánovi aj voči našim blížnym a k vytrvalosti napriek
všetkým prekážkam, aj našim vlastným zlyhaniam.
Bezprostredný dôvod, pre ktorý sa na Vás teraz obraciam, je to, aby
som sa pripojil k výzve Volebnej komisie, ktorá pripravuje voľby našej
novej Rady v máji budúceho roku. Prvou etapou, ktorá trvá do 12. decembra, je to, aby staršovstvá zborov, správcovia zborov, členovia Rady
a celocirkevní pracovníci poslali svojich nominantov do funkcie predsedu, tajomníka a členov Rady. Potrebné administratívne kroky sa
uskutočnia, veď sme ich už urobili veľakrát. Neúspešné voľby v roku
2012 nám však jasne ukazujú, že potrebujeme viac, ako dôkladne premyslený volebný poriadok. Pripájam sa preto k apoštolskej výzve našej
Volebnej komisie, aby sme vyhliadli spomedzi seba sedem osvedče10
December 2013
Informačný list – Cukrová 4
ných mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto
službu (Sk 6:3). Zatiaľ, čo spomínaní duchovní pastieri sa modlia
a nominujú kandidátov, vyzývam všetkých Vás, aby ste na svojich osobných, rodinných a skupinových modlitbách prosili za Božiu múdrosť
pre tých, ktorí „vyhliadajú“ a za Božie uistenie pre tých, ktorí budú
„vyhliadnutí“. Zároveň prosím, aby sa v nedeľu 8. decembra konali na
všetkých spoločných bohoslužbách modlitby za novú Radu, ktorá má
podobnú funkciu na celocirkevnej úrovni, akú má staršovstvo na zborovej úrovni.
Amen, príď, Pane Ježišu! (Zj 22:20)
Prajem Vám pokojné adventné obdobie a nevýslovnú radosť z daru
Božieho Syna!
S láskou Váš Ján Henžel
27. novembra 2013
POZVÁNKY
Duchovná obnova
V dňoch 5.–8. 12. 2013 v Exercičnom dome v Marianke bude Duchovná obnova. Stretnutie bude viesť Tomáš Komrska. Bližšie informácie
nájdete na nástenke v zborovom vestibule alebo kontaktujte Alicu Rosovú.
Kontakt: Alica Rosová, [email protected], 0915 749 470
Vianoce s Betániou
V nedeľu 8. 12. 2013 už tradične navštívia bohoslužby na Cukrovej
klienti z Betánie Senec a prinesú so sebou svoje výrobky, vianočné
darčeky. Zámerom je prezentovať život našich priateľov a ich úspechy
v manuálnych zručnostiach pri výrobe vianočných darčekov, ktoré si
môžete pozrieť i zakúpiť.
Srdečne vás pozývame po bohoslužbách na prvé poschodie.
Miro Krupa
11
Informačný list – Cukrová 4 December 2013
Stretnutie seniorov
Milí seniori, pozývame Vás na predvianočné stretnutie v sobotu 14. 12.
2013 o 15.00 hod. do jedálne v zborovom dome na Cukrovej. Spolu
s bratom kazateľom Josefom Sýkorom budeme premýšľať o vzťahu viery a bolesti v našom živote. Bude priestor aj na zdieľanie sa, svedectvá
a spoločné rozhovory pri občerstvení. Tešíme sa na Vás.
Dušan Kintler
OZNAMY A PONUKY
Hľadáme misijného pracovníka
Hľadáme ochotného a obdarovaného človeka – muža, ktorý by bol
ochotný pracovať medzi slovenskými a českými Rómami v Škótsku
(Gowanhill, Glasgow).
Zbor Gowanhill Free Church (ďalej GFC), ktorý sa schádza v oblasti husto obývanej Rómami sa pred viacerým rokmi rozhodol Rómom a iným
prisťahovalcom zvestovať evanjelium. Vzhľadom na problém komunikácie (mnohí Rómovia nehovoria anglicky) im však okrem praktickej
pomoci nemohol poslúžiť aj zvesťou Slova.
Kazateľ zboru GFC Kenny Boyd sa obrátil na nás s prosbou o vyslanie
konkrétneho pracovníka zo Slovenska. Hľadáme teda kresťana – muža,
ktorý je ochotný vstúpiť do takejto služby. Kandidát by mal mať tieto
predpoklady: dohovorí sa anglicky (kvôli komunikácii s vedením zboru), absolvoval biblické vzdelávanie, má skúsenosť so zvestovaním
evanjelia, je schopný samostatne pracovať v Rómskej komunite, vyučovať Božie Slovo, nadväzovať nové vzťahy, viesť stretnutia. Verí
v Pána Ježiša a vie prinášať obeť. Je ochotný spolupracovať s miestnym zborom.
Bližšie informácie: Evanjelizačno-misijný odbor pri RCB, Peter Prištiak,
[email protected], 0915 937 233
12
December 2013
Informačný list – Cukrová 4
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Rada Cirkvi bratskej v SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
pracovného miesta: Riaditeľ kancelárie Rady Cirkvi bratskej.
Jeho hlavná činnosť je definovaná v Poriadku Cirkvi bratskej, článok 69.
Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie, člen
Cirkvi bratskej, obrátený kresťan, bezúhonnosť, znalosť problematiky
hospodárenia na manažérskej úrovni, znalosť základných dokumentov
Cirkvi bratskej, znalosť legislatívy v oblasti cirkevných väzieb, ovládanie Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ), jazykové
znalosti – minimálne jeden cudzí jazyk slovom a písmom.
Osobné predpoklady: túžba slúžiť Bohu spravovaním záležitostí cirkvi,
ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť; vek
nad 30 rokov.
Ďalšie požiadavky – sú výhodou: znalosť pracovnoprávnych vzťahov,
znalosť účtovníctva, internet, sociálne siete, skúsenosti v staršovstve
zboru, skúsenosti s prácou v Rade CB.
Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi so stručným popisom pracovných činností, výpis
z registra trestov nie starší ako tri mesiace, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov, čestné prehlásenie o pravdivosti
všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, motivačný list.
Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými
dokladmi poštou najneskôr do 15.1.2014.
Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený písomne.
Rada si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.
Vzory príloh, prípadne ďalšie informácie uchádzačom podá tajomník
Rady Cirkvi bratskej.
Za Radu Cirkvi bratskej
Ivan Markuš
13
Informačný list December 2013
Chlieb náš každodenný 2014
Heslá 2014 a predaj kníh
V nedeľu 15. 12. 2013 po bohoslužbách bude Porta libri predávať
knihy aj čítanie na každý deň – Chlieb náš každodenný na rok 2014
a Heslá 2014. Ak by ste si chceli čítanie vopred objednať, môžete na
tel. čísle 0948 172 420 alebo e-mailom na [email protected]
Prenájom
Dám do dlhodobého prenájmu 1 a 1/2 izbový byt o rozlohe 42 m2
v Bratislave miestnej časti Karlova Ves – Dlhé diely centrum. Byt je celý
kompletne zariadený nábytkom a spotrebičmi.
Kontakt: Daniel Rajský, 0905 422 403 alebo 0903 422 470
[email protected]
ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
18. 12. Vladislav Jurčo – 87
29. 12. Bohuslav Piatko – 65
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto
miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
1. Jána 4:7
14
Informačnýlist
December 2013
Cirkev bratská Bratislava
Kaplnka
Bohoslužby o 17.00 hod.
1. 12. 1. advent
Sloboda prichádza vo večnosti Matěj Hájek
8. 12. 2. advent
Sloboda prichádza v pravde Daniel Pastirčák
15. 12. 3. advent
Večnosť prichádza v láske Daniel Pastirčák
22. 12. 4. advent
Advent ako tvorba chrámu Juraj Kušnierik
24. 12. Štedrý deň o 15.00 hod. Bezmoc Božia
Matěj Hájek
Daniel Pastirčák
25. 12. Boh v nás hľadá stratené dieťa Daniel Pastirčák
29. 12. Úprimná otázka Bohu 3 Jana Camara
15
Informačný list – Kaplnka
December 2013
Tím Kaplnky v novembri
Tím Kaplnky sa stretol 26. novembra. Okrem bežných prevádzkových záležitostí sme sa rozprávali hlavne o mieste, na ktoré by sme sa v priebehu
budúceho roku chceli presťahovať. V hre sú v tejto chvíli dve možnosti:
klub A4 v budove bývalej YMCA a Klarisky. Ako pravdepodobnejší a vyhovujúcejší sa nám zatiaľ javí klub A4, ktorý sme si už boli aj pozrieť
a rozprávali sme sa s jeho prevádzkovateľmi, z ktorých viacerí patria do
širšieho okruhu priateľov a návštevníkov Kaplnky.
Rozprávali sme sa aj o finančných otázkach nášho zboru. Sme veľmi vďační za to, že mnohí členovia komunity Kaplnky zbor pravidelne finančne
podporujú, no chceli by sme k dávaniu inšpirovať viacerých.
Sme radi, že Pán Boh život Kaplnky požehnáva, že prichádzajú noví ľudia, stretávajú sa s Ním a snažia sa robiť správne rozhodnutia na svojej
životnej ceste.
Najbližšie stretnutie tímu Kaplnky budeme mať 16. decembra.
Pozvánka
Dovoľujeme si vás pozvať na Klub s českým teológom, jezuitom Václavom Umlaufom, ktorý bude v nedeľu 8. decembra o 18.30 hod. (po podvečerných bohoslužnách).
Juraj Kušnierik
16
December 2013
Informačný list
17
December 2013
Informačný list – Kontakty
KONTAKTY
Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4
www.cbba.sk
Správca zboru
Josef Sýkora: 02/5296 7592
[email protected]
Kancelária zboru
Marta Machajdíková: 0915 446 507
02/5296 7593, [email protected]
Kazateľ
Matěj Hájek: 02/5296 7592
[email protected]
Správca zborového domu
Ľubomír Melna: 0905 759 895
02/5296 7593, [email protected]
Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účty:
PREVÁDZKOVÝ ÚČET: 2665040073/1100
FOND POMOCI: 2652040613/1100
INVESTIČNÝ ÚČET: 2665716029/1100
Zbor Cirkvi bratskej Kaplnka, Bratislava
www.cbba.sk
Správca zboru
Daniel Pastirčák: 02/5296 4949, 0948 362 827
[email protected]
Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účet:
ÚČET ZBORU KAPLNKA: 2925894471/1100
VS 111 – Prevádzka a rozvojové projekty zboru CB Kaplnka
VS 222 – Fond pomoci zboru CB Kaplnka
VS 444 – Príprava a realizácia stavby Kaplnky
Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.
Príspevky do januárového čísla posielajte do 30. 12. 2013
Neprešlo jazykovou úpravou.
18
Download

Informačnýlist December 2013