Vojenské lesy
Časopis zamestnancov Vojenských lesov a majetkov SR, š.p.
Ročník VI / september - október - november 2012
vojenské
lesy
ISSN 1338-3221
SLOVO NA ÚVOD
Časopis zamestnancov
Vojenských lesov
a majetkov SR, š.p.
3/2012
Ročník 6
september - október - november 2012
Vydavateľ:
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Lesnícka 23
962 63 PLIEŠOVCE
tel: 045/5306 101
fax: 045/5306 102
e-mail: [email protected]
web: www.vlm.sk
Redakcia:
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Lesnícka 23
962 63 PLIEŠOVCE
tel: 045/5306 121
mobil: 0902 913 223
fax: 045/5306 122
Redakčná rada:
Predseda: Ing. Zuzana Balandová (šéfredaktor)
Podpredseda: Mgr. Marianna Konopová
(zástupca šéfredaktora - odborný
garant pre lesnú pedagogiku)
Členovia: Ing. Jozef Bittara (redaktor)
Ing. Marián Hojdan (redaktor)
Ing. Teodor Derco (redaktor)
Ing. Jozef Joppa (redaktor)
Ing. Ivan Schlosser (redaktor - odborný garant pre strelectvo)
Jaroslav Jurský (redaktor - odborný
garant pre kynológiu)
Registrácia:
MK SR B13 r. č. 3710/2007 zo dňa 30. januára 2007
ISSN 1338-3221
LAYOUT A SADZBA: Peter Jánsky
TLAČ: Ars spektrum s.r.o.
NEPREDAJNÉ!
Neprešlo jazykovou úpravou.
Keď som bol v školskom veku, všetok voľný čas som trávil v lese. V pätnástich rokoch som vyšiel
na vrchol Vihorlatu 30 krát za rok a vždy s malou dušou, čo uvidím z vrcholu. Nie som z lesníckej rodiny, ale som samorast, ktorého opantal les. Zvolil som si Lesnícku fakultu, lebo v lese som nechcel
tráviť len voľný čas, ale chcel som tam byť vždy. Prečo také vyznanie? Lebo si myslím, že tí, ktorí pracujeme v lese celý život, sme na tom podobne, ako som to opísal v úvode. Väčšina z nás je v tom lese
až po uši aj so svojou dušou.
A práve preto neviem pochopiť, prečo nás verejnosť vníma ako nejakých zločincov, keď si robíme svoju prácu, ktorú od nás nepriamo vyžadujú naši kritici svojimi každodennými nárokmi na život. Každý vníma nezobranú kukuricu z poľa, ako trestuhodnú nezodpovednosť a lajdáctvo, ale ak
chceme podobnému javu zabrániť v lese a pristúpime k obnove zrelých porastov, aby sa neznehodnotilo drevo, vnímajú to ľudia ako krutosť voči prírode. Poľnohospodári majú zverenú pôdu, aby na
nej efektívne hospodárili a zobrali úrodu vtedy, keď je to pre potreby človeka najvhodnejšie. Ak lesníci nechajú znehodnotiť drevo v poraste, kde je prioritnou funkciou produkcia dreva, malo by to byť
vnímané podobne ako s kukuricou. Tí, ktorí to o nás šíria a masírujú úspešne verejnú mienku, sú určite veľkými milovníkmi prírody. No kto viac miloval les, ako tí, ktorí sa rozhodli prežiť v ňom celý
svoj život a inú alternatívu si ani nevedeli predstaviť? Prečo tieto dve skupiny, profesionálni lesníci a milovníci prírody, združení v rôznych združeniach, prezentujú svoj vzťah medzi sebou stále
negatívne? Ťaháme za kratší koniec. Zrúbanie stromu je pre laika emocionálna záležitosť. Rástol 100
rokov, robil príjemný chládok a sedávali na ňom vtáčiky. Ten, kto to urobil, si nezaslúži žiadne uznanie, ale hanu. Tomu sa dá ľahko porozumieť, ukázať na fotografii, rozvešať plagáty. Laická verejnosť
vníma obnovné ťažby aj so stopercentnou prirodzenou obnovou, ako drancovanie. Veternou smršťou poškodené porasty, ako aj prípadné lokálne záplavy po abnormálnych dažďoch, sa bez uváženia skutočných príčin prisudzujú ako následok našej činnosti v lese. Perfektnými fotografiami z práve rozpracovanej obnovnej ťažby plnej zatiaľ nespracovaných konárov presviedčajú novinári o našej
„krutosti“ k prírode. Chcú zaujať za každú cenu, píšu to, čo chce verejnosť počuť – samé negatíva.
Úspešnosť tohto ťaženia proti lesníkom je v jednoduchosti podania, ktorému každý hneď porozumie. Ako z toho von? Ako uspieť u novinárov, u starostov obcí a u verejnosti? Ako vysvetliť, že nie
sme tí zlí? Odpoveď nie je ľahká. Pokúsim sa:
Do nekonečna musíme, taktiež ako naši kritici, vysvetľovať jednoduché a základné veci, ktorým porozumie každý, a to jednoducho „po lopate“. Odborné výrazy a pojmy musia ísť bokom:
Že ...naša činnosť je vynútená celospoločenskou potrebou využívať drevo vo svoj prospech. Ak by
sme to nerobili, aj novinári, aj ochranári, by nemali na čo a na čom písať, nemali by sme na čom sedieť, nemali by sme strechu na dome, nemali by sme toaletný papier ani pampersky, neboli by knihy,
učebnice, časopisy, nemali by sme čím kúriť... Áno, má každý pravdu, kto povie, že bez lesníkov tu les
bude. Bez zásahu človeka by časom vznikol určite ten najprirodzenejší a najstabilnejší les. O tom nepochybuje nikto. Ale to by sme sa museli zriecť všetkých potrieb, ktoré si vieme zabezpečiť len prostredníctvom hospodárenia v lesoch. Keď chceme naďalej využívať les vo svoj prospech a inú alternatívu zatiaľ nepoznáme, musíme ho aj rúbať. A rúbať ho tak, aby sme mali čo rúbať aj o sto rokov. A to
už elektrikári, pekári a strojári ... nevedia. Na to sú tu lesníci, ktorí poznajú všetky doteraz preskúmané metódy nahromadené dlhodobým lesníckym výskumom a overené dlhoročnou praxou ako
aj neustále sa vyvíjajúce metódy čoraz viac sa zameriavajúce na prírode blízke hospodárenie. Vieme
ako to urobiť, aby následky ťažby dreva boli čo najmenšie a aby po starom poraste následne hneď rástol nový zdravý les. Vieme, čo treba urobiť ihneď v prípade požiaru, alebo veľkej kalamity. Vieme, čo
môže počkať a čo nestrpí odklad, aby nedošlo k veľkým škodám. Akékoľvek otáľanie, spôsobené verejnou diskusiou napádajúcou správnosť overených postupov, môže byť niekedy horšie ako ten najsilnejší vietor alebo lykožrút v Tatrách či na Šumave. Isteže pri rúbaní stromu lietajú aj triesky. Ale aj
triesky raz pohnijú a obohatia pôdu. Všetko nejde upratať hneď, chce to nejaký čas.
Je na nás, ako si uhájime zmysel našej práce pred verejnosťou, aby každý rozumný človek pochopil, že keď chceme brať úžitky z lesa nepretržite, tak bez lesníkov a cieľavedomého obhospodarovania
to nepôjde.
Aj po dlhých rokoch nepretržitej práce na lesnej správe, keď vystúpim na „môj“ Vihorlat, či v zime
na lyžiach, alebo v letných horúčavách, stále mám malú dušičku pri pohľade na krásne Vihorlatské
lesy. Som lesník, som posledný, kto by tým nádherným lesom chcel ublížiť.
Ing. Duda Štefan, vedúci LS Jovsa, OZ Kamenica nad Cirochou ❧
2
vojenské le sy 3/2012
OBSAH
SLOVO NA ÚVOD . . . . . . . . . . 2
Lesníctvo
od spoločných
koreňov
strelectvo
Dokonalá kozlica Blaser K 95 . . . . . . . . . . 22
Chránené vtáčie územia - správa lesného
majetku štátu vo vojenských lesoch
a ochrana prírody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Aktuálne otázky ochrany prírody
a starostlivosti o les pri rozvoji vidieka. . . 7
Škody spôsobované zverou . . . . . . . . . . . . . 8
Spoločná pracovná porada
v Mimoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pokus o reintrodukci tetřeva hlušce
v Brdech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Poľovnícke brokové disciplíny. . . . . . . . . . 23
spoločenská
rubrika
HISTÓRIA
aktuality . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
poľovníctvo
a rybárstvo
Životné jubileá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sieň úcty a slávy poľovníctva
na Slovensku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
kynológia
Jeden z nás
Milan Šepeľa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jeden z nás
Ing. Teodor Derco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ukrajina
za schengenskou hranicou. . . . . . . . . . . . . 26
Zvernice v pôsobnosti VLM SR š.p.. . . . . 12
Veterinárne ošetrenie zveri vo zvernici. . 15
Lesná pedagogika
Obor zo Záhoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Návrh novely zákona o poľovníctve č.
274/2009 Z. z.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pracovné jubileá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Rady Ferdinanda von Raesfelda. . . . . . . . . . 20
Naše farbiariky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kynologický kalendár
IX-XII 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Detské dni svätého Huberta. . . . . . . . . . . . 28
Detská lesnícka univerzita. . . . . . . . . . . . . 29
Prečo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
fotografia na titulnej strane © Jozef Vitkovič: Mláďa orla skalného
vojenské le sy 3/2012
Hry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
LesnÍctvo
V roku 2004 územie postihla rozsiahla veterná a následne podkôrniková kalamita, čo spôsobilo značnú zmenu biotopov v relatívne krátkom čase, no vyhlasovanie CHVÚ Levočské vrchy autori
Zámeru kŕčovito opierajú o „monitoring“ z roku 1998 až 2002,
ktorý nezohľadňuje a ani nemôže zohľadňovať vplyv kalamity.
Chránené vtáčie
územia
Správa lesného majetku štátu vo vojenských
lesoch a ochrana prírody
VLM SR, š.p. dnes spravujú lesný majetok štátu na výmere 65 900 ha, ktorý je situovaný v prevažnej miere vo Vojenských obvodoch Záhorie, Lešť, Valaškovce a v Levočských vrchoch, v zrušenom Vojenskom obvode Javorina. Menšia časť, cca 7 200 ha, je situovaná mimo vojenských
obvodov, na územiach určených pre potreby obrany štátu, v zmysle zákona o obrane.
Chránené vtáčie územie
Levočské vrchy
Hoci sa na nedávnej konferencii vo Zvolene na tému Aktuálne otázky ochrany prírody a starostlivosti o les pri rozvoji vidieka
všetky zúčastnené strany – lesníci, ochranári a tretí sektor verejne zhodli, že je dotknutá legislatíva v nesúlade a postup vyhlasovania
chránených území nevhodný, nikto nenavrhol
ani neurčil „stop time“, teda termín od kto-
Ing. Zuzana Balandová
Ing. Vladimír Ziman (text)
foto: Ing. Jozef Joppa
rého začne prísna inventarizácia v súčasnosti už vyhlásených chránených území, úprava
legislatívy, stanovenie metodík vedeckých výskumov a postupov vyhlasovania chránených
území. Práve naopak vieme, že vyhlasovanie
chránených území beží ďalej. Takýmto príkladom je Zámer vyhlásiť chránené vtáčie územie Levočské vrchy rozprestierajúce sa v okresoch 4 miest na 58 katastrálnych územiach
s výmerou 46 069,65 ha! Presne povedané,
malo ísť už len o dodatočné prerokovania,
kvôli časti územia, ktoré sa nachádza v zrušenom Vojenskom obvode Javorina.
„Zámer vyhlásiť“
Neštátni vlastníci na verejnom pripomienkovaní v Kežmarku vyjadrili absolútny nesúhlas so spôsobom vyhlasovania CHVÚ
Levočské vrchy ako aj s jeho vyhlásením - vnímajú ho ako ďalšiu krivdu, kde hlas vlastníka je protiústavne opomínaný.
4
Podľa zákona má vlastník alebo správca
právo do 30 dní od dňa doručenia zámeru podať písomné pripomienky, čo sa aj stalo. Najzávažnejším je fakt, že na dotknutom území
stále prebieha proces reštitúcií a viac ako 2/3
reštitučných nárokov neboli do dnešného dňa
uplatnené. Teda účastníkmi takéhoto zámeru
majú byť všetci, ktorí uplatňovali a uplatňujú
svoje reštitučné nároky. Počítala vôbec zverejnená výzva na vyjadrenie k „Zámeru“ s takýmito osobami? Bol pri tvorbe zámeru braný
do úvahy aj fakt, že v priebehu reštitučného
procesu mení štát pôvodne nastavené podmienky tak, že pôvodné obmedzenie spočívajúce v niekdajšom výcviku vojsk nahradzuje
ďalšie nové obmedzenie z dôvodu vyhlásenia
CHVÚ? Vlastník dotknutého pozemku má
vojenské le sy 3/2012
LesnÍctvo
Tzv. „monitoring“ prebehol bez
vedomia vlastníkov, správcov
a užívateľov. Oblasti „monitoringu“ z rokov 1998 - 2002 prekryté
s reštituovanými pozemkami jasne hovoria o tom, že k Zámeru
sa musí mať možnosť vyjadriť
každý vlastník. Tvorcovia Zámeru využili možnosť verejnej vyhlášky, avšak v bežiacom procese
reštitúcii je takmer nemožné,
aby sa každý z približne 9 tisíc
reštituentov dozvedel a dostal
k vyhláške visiacej niekde na tabuli obecného úradu, alebo na
webovom sídle MŽP SR, pretože
nemusí vedieť, že sa ho to týka.
právo požadovať bezodplatne iný pozemok vo
vlastníctve štátu alebo náhradu v peniazoch.
Bola možnosť takéhoto finančného dopadu pri tvorbe tohto zámeru braná do úvahy?
Pravdou však je, že vlastnícke práva je možné
obmedziť len v nevyhnutnej miere vo verejnom záujme, a to za primeranú úhradu. Nie je
možné uplatňovať istý článok Ústavy SR ako
nadradený iným.
Relevantné vedecké podklady
Autori Zámeru deklarujú verejný záujem
tým, že Levočské vrchy boli dodatočne zaradené do národného zoznamu CHVÚ schváleného vládou SR, na základe podkladov odborníkov, t.j. objektívnych príčin. Konkrétne
publikácie Významné vtáčie územia na Slovensku (2004), kde Levočské vrchy nie sú uvedené ako chránené vtáčie územie, tzv. monitoringu neziskovej mimovládnej organizácie
SOS/Bird Life Slovensko, zámerne nie výskumu alebo prieskumu, nakoľko o týchto hovorí zákon o ochrane prírody a krajiny a ich
samotný výkon upravuje. Pretože „monitoring“ bol vykonávaný bez toho, aby o ňom
správca, užívateľ alebo vlastník vôbec vedeli, a na základe Návrhu sústavy chránených
vtáčích území (SPA) v Slovenskej republike a ich ochranných podmienkach vypracovaným Spoločnosťou pre ochranu vtáctva na
Neštátni vlastníci požiadali KÚŽP v Prešove, aby písomne odpovedal na ich list, ktorým boli vznesené pripomienky
k Zámeru, do doby kým sa tak stane odmietli prerokovávať pripomienky. Požadovali tiež najprv ukončiť proces reštitúcií
a až následne začať rokovať s vlastníkmi o Zámere vyhlásiť CHVÚ.
Publikácia, ktorá bola deklarovaná ako podklad pre vyhlásenie
CHVÚ Levočské vrchy
vojenské le sy 3/2012
5
LesnÍctvo
Slovensku, ktoré boli poskytnuté len elektronicky ako dokument programu word! Napriek
tomu, že VLM SR, š.p., prejavili absolútnu
vôľu rokovať a spolupracovať, mnohé logické,
relevantné a objektívne skutočnosti boli tvorcami Zámeru odmietnuté, pretože to v súčasnosti dovoľuje platná legislatíva. Otázkou
potom je, nakoľko je vyhlasovanie CHVÚ objektívne zo strany tvorcov Zámerov?
Na záver
Je nevyhnutné podotknúť, že VLM SR, š.p.
nie sú proti ochrane prírody. Práve naopak!
Avšak pri dodržaní všetkých zásad racionalizmu a ako výsledok serióznych rokovaní,
kde vlastník, správca alebo užívateľ sú vo vzťahu s orgánmi ochrany prírody rovnocennými
partnermi už pri úvahách o možnom zámere
li až extrémne požiadavky a obmedzenia, ktoré znemožňujú racionálnu správu lesného majetku štátu v správe VLM SR, š.p. Za prípadný
neúspech a škodu spôsobenú vykonaním vízií
ochrancov prírody na lesnom majetku štátu
v správe VLM SR, š.p., však ich autori nenesú
žiadnu zodpovednosť a nie sú postihnuteľní primeraným trestom v prípade pochybení a ich následkov. Už dnes, všetky obmedzenia na chránených územiach rôzneho druhu,
s rôznym stupňom územnej ochrany prírody
vo vojenských lesoch, spôsobujú VLM SR, š.p.
ekonomickú újmu pri dodržiavaní zákazov
plynúcich zo zákona o ochrane prírody a podľa neho vydaných obmedzení v programoch
starostlivosti pre chránené územie.
Podľa jednotlivých organizačných jednotiek VLM SR, š.p. sú vyhlásené nasledovné
SR, š.p. rôzne druhy chránených území. Dnes
sú tu nasledovné chránené územia: Chránená krajinná oblasť Vihorlat, Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy, SKUEV 0209
Morské oko, SKUEV 0025 Vihorlat, SKUEV
0051 Kyjov, NPR Jovsianska hrabina, NPR
Motrogon, NPR Postávka, NPR Ďurova mláka, NPR Vihorlat, NPR Vinianska stráň, NPR
Viniansky hradný vrch, PR Kyjovský prales,
Prírodná pamiatka Sninský kameň, Prírodná pamiatka Čierny potok. V súčasnosti (2011
- 2012) prebiehajú jednania o návrhu na zriadenie a vyhlásenie ďalších dvoch prírodných
rezervácií – Nežabec a Vihorlatské pralesy.
Súčasne (2009 - 2012), Ministerstvo životného prostredia SR sa snaží na značnej časti Vojenského obvodu Valaškovce, vytvoriť lokalitu “Svetové dedičstvo UNESCO – Karpatský
Kalamita postihla takmer 79% územia Levočských vrchov a tým došlo k zásadnej zmene biotopov. Zaujímavosťou Zámeru je, že hranica CHVÚ je v k.ú. Ľubica a k.ú. Ľubické kúpele vedená
v centrálnej časti Levočských vrchov hranicami parcel v stave „C“, ktoré však nekopírujú žiadne prírodné hranice a priamo v teréne nie je žiadny rozdiel medzi územím, ktoré je súčasťou
navrhovaného CHVÚ a územím, ktoré do oblasti CHVÚ zahrnuté nebolo
vyhlasovať akékoľvek chránené územia, ktorý bude podložený objektívnym vedeckým výskumom alebo prieskumom.
Správa lesného majetku štátu
Pri správe lesného majetku štátu je vo vojenských lesoch plne rešpektovaná všetka legislatíva pre lesné hospodárstvo. Špecifické
prostredie vojenských obvodov, určené v minulosti aj dnes pre prednostné potreby ozbrojených síl, vytvorilo rozsiahle územia, kde voľný vstup a pohyb bol obmedzený a pri správe
lesného majetku štátu (podľa LHP), časovú
neprístupnosť častí týchto území, bolo záväzné dodržať pre všetkých. Tak sa vo vojenských
obvodoch SR udržali lokality, kde sú prírodné zložky veľmi zachovalé a sú už dve desaťročia predmetom zvýšeného záujmu orgánov
ochrany prírody, eventuálne ochranárskych
združení. Pritom ochranárske záujmy dosiah6
chránené územia (resp. prebiehajú práce na
ich vyhlásení)
Vojenský obvod Záhorie: Ramsarská lokalita “Alúvium Rudavy “, SKUEV 0173 Kotlina,
SKUEV 0316 Šranecké piesky, SKUEV 0172
Bežnisko, SKUEV 0163 Rudava, SKUV 0170
Mešterova lúka, SKUEV 0169 Orlovské vŕšky, SKUEV 0219 Malina, SKUEV 0119 Široké,
SKUEV 0121 Marhecké rybníky, SKUEV 0218
Močiarka,SKUEV 0089 Martinský les, CHA
Šranecké piesky, CHA Bežnisko, Prírodná pamiatka – jaskyňa Veľké Prepadlé.
Levočské vrchy, zrušený Vojenský obvod
Javorina: SKUEV 0336 Rieka Torysa, ďalej
v súčasnosti prebieha už tri roky trvajúce jednanie vo vyhlásení CHVÚ Levočské vrchy.
Vojenský obvod Valaškovce, je ukážkovým príkladom, ako orgány ochrany prírody
duplicitne, v prekryvoch a chaoticky vyhlasujú na lesnom majetku štátu v správe VLM
bukový prales – Vihorlat“. Je tu teda dokonale
neprehľadná situácia s cieľmi ochrany prírody,
s prekryvmi jednotlivých druhov chránených
území, ignorujúc skutočnosť, že územie je vojenským obvodom a vojenským výcvikovým
priestorom. Ak bolo v minulosti pre nás možné, vo vojenských obvodoch spravovať lesný
majetok štátu so starostlivosťou riadneho hospodára, dnes pri agresívnych obmedzeniach
zo strany orgánov ochrany prírody na chránených územiach nevieme, aký bude výsledok
uplatňovania programov starostlivosti o chránené územia, ktoré vyhotovili orgány ochrany
prírody a kto za ich nezdar a spôsobené škody
ponesie zodpovednosť na lesnom majetku štátu v správe VLM SR, š.p.?
❧
vojenské le sy 3/2012
LesnÍctvo
Aktuálne otázky ochrany
prírody a starostlivosti
o les pri rozvoji vidieka
Neustále sa vyhrocujúce problémy medzi lesníkmi a ochranármi v dôsledku nesúladu legislatívy si 1. Vedenie MPaRV SR a MŽP SR konštatujú, že
konferencia „Aktuálne otázky ochrany prívynucujú čoraz viac priestoru. Situácia je dlhodobo neúnosná, a preto je potrebné promptne prijať
rody a starostlivosti o les pri rozvoji vidieka“
opatrenia a kompromisy pre jej zlepšenie. Pravdepodobne neušlo Vašej pozornosti, že dňa 13.9.2012
splnila svoj cieľ, ktorým bolo pomenovanie
sa vo Zvolene konala konferencia s názvom Aktuálne otázky ochrany prírody a starostlivosti o les
najdôležitejších okruhov problémov v ochrapri rozvoji vidieka, ktorej hlavným organizátorom bola Slovenská lesnícka komora vo Zvolene.
Konferencia sa konala pod záštitou ministra PaRV SR Ľubomíra Jahnátka, ministra ŽP
SR Petra Žigu, pozvanie ďalej prijali aj štátny
tajomník MŽP SR Ján Ilavský, generálny riaditeľ sekcie LH MPaRV SR Ján Mizerák, generálny riaditeľ sekcie Ochrany prírody a tvorby
krajiny MŽP SR Rastislav Rybanič, ktorí tak,
ako ďalší významní hostia, vystúpili so svojimi
príspevkami na tejto konferencii.
SLsK usilovala pri organizácii konferencie
predovšetkým o jej pokojný a konštruktívny
priebeh, príspevky prednášali striedavo zástupcovia lesníkov a ochranárov. Na záver prebehla
Ing. Jaroslav Šulek, predseda Slovenskej
lesníckej komory (text, foto)
panelová diskusia, v ktorej odpovedali na otázky
prítomných predovšetkým Ján Ilavský, Ján Mizerák, Rastislav Rybanič, Jaroslav Šulek, ale aj ďalší.
Najdôležitejšie myšlienky zo všetkých príhovorov si môžete prečítať na našej webovej stránke. Tu si dovolím uviesť závery, ktoré
spoločne na konci konferencie prijali ministri
oboch rezortov:
ne prírody pri starostlivosti o lesy v rámci
rozvoja vidieka. Oba rezorty ju považujú za
začiatok konštruktívnej diskusie na hľadanie odborných riešení metodických, legislatívnych a praktických problémov súvisiacich
s obhospodarovaním a ochranou lesov.
2. Rezorty potvrdzujú záujem a budú podporovať pokračovanie dialógu v danej téme.
3.Rezorty založia spoločnú pracovnú skupinu
zloženú z odborníkov zainteresovaných rezortov, ktorá bude predkladať návrhy riešení
spoločných problémov.
4.Pracovná skupina bude úzko spolupracovať
pri vypracúvaní návrhov novelizácie legislatívy a jej zosúlaďovania (zákon o lesoch, zákon o poľovníctve, zákon o ochrane prírody
a krajiny), pri vypracovaní návrhu metodiky a postupu na prehodnotenie sústavy chránených území a metodiky a postupu riešenia
úhrady majetkovej ujmy vyplývajúcej z obmedzení vlastníkov lesov.
5.Rezorty sa dohodli, že pri vyhlasovaní nových chránených území sa bude postupovať
podľa spoločne odsúhlasenej metodiky a postupu na prehodnotenie sústavy chránených
území. Vyhlásenie každej novej lokality bude
prerokované v pracovnej skupine.
So svojim názorom na problémy ochrany prírody
vystúpil aj minister PaRV SR Ľubomír Jahnátek
Konferencie sa zúčastnili aj (zľava) štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský, minister ŽP SR Peter Žiga, rektor
Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil, minister PaRV SR Ľubomír Jahnátek a generálny riaditeľ
sekcie LH MPaRV SR Ján Mizerák
vojenské le sy 3/2012
Považujeme za veľmi významné, že takéto
podujatie sa udialo pod vedením SLsK a akceptovali ho a zúčastnili sa na ňom významní predstavitelia oboch dotknutých rezortov
a mimovládnych organizácií. SLsK bude naďalej sledovať vývoj udalostí, pôsobenie celej
pracovnej skupiny a aktívne sa zúčastňovať na
ďalšom dianí v daných veciach.
❧
7
LesnÍctvo
Kultúra buka pravidelne atakovaná poškodzovaním (ohryzom) jeleňou zverou
Škody
spôsobované
zverou
Základným a podstatným cieľom je zosúladiť záujmy lesného hospodárstva a poľovníctva tak, aby
pri dosiahnutých únosných stavoch zveri a jej riadnom poľovníckom obhospodarovaní nebola narušená nepretržitosť a trvalosť obnovy a pestovania lesa z titulu zvýšených nákladov a škôd zverou.
VLM SR, š.p., Správa
lesov Pliešovce
Ing. Vladimír Ziman (text),
foto Ing. Teodor Derco
Škody spôsobované jeleňou zverou
na mladých lesných porastoch
Poškodenie mladých lesných porastov odhryzom letorastov ihličnatých a listnatých drevín jeleňou zverou v predchádzajúcich rokoch
dosiahlo nebývalý rozsah najmä v lesnom cel-
Poškodenie mladých lesných
porastov odhryzom letorastov
drevín jeleňou zverou v LC Lešť
v uplynulých ôsmich rokoch
spôsobuje vážne ohrozenie
zabezpečenia týchto porastov
A tým aj eventuálne narušenie a rozvrat
obhospodarovania miestnych lesov v rozpore s Programom starostlivosti o les (2004 –
2013) v LC Lešť. Na výšku a plošný rozsah
poškodenia má vplyv nadmerná početnosť
jelenej zveri v dotknutých lesoch a v celom
poľovnom revíri Javorie (14 518 ha). Ochrana a obrana mladých lesných porastov pred
škodami spôsobenými jeleňou zverou je konaná jednak zvyšovaním počtu lovenej jelenej zveri a tiež nátermi drevín repelentami
a oplocovaním najviac ohrozených lokalít.
V roku 2011 boli repelenty proti odhryzu letorastov aplikované v LC Sklené na ploche 81
ha (24 000 €) a v LC Lešť na ploche 407 ha
(77 000 €). Oplôtky boli postavené v LC Lešť
v dĺžke 6,1 km. Úbytok jelenej zveri v poľovnom revíri Javorie, čo je v podstate územne
LC Lešť, činil v rokoch 1998 – 2011 celkom
2 516 kusov, z toho lov jelenej zveri 2 383 kusov a úhyn 133 kusov.
Znižovanie poškodenia
cez Poľovnícke plánovanie
a obhospodarovanie
Cieľom je stanoviť ho na 125 – 150 kusov
jej jarných kmeňovaných stavov. Toto, spolu
s ďalšími ochrannými opatreniami proti odhryzu letorastov drevín v mladých lesných
porastoch, už vplýva aj na znižovanie poškodenia a ich výškové odrastanie.
Buk pravidelne poškodzovaný ohryzom - tzv. hlavový buk
ku (LC) Lešť, pri drevinách buk a dub letný,
zimný. Menší rozsah tohto poškodenia je v LC
Sklené, pri drevine smrek. Ocenenie škôd spôsobených jeleňou zverou za rok 2011 – 2012,
vykonané podľa aktuálnej metodiky oceňovania týchto škôd, vydanej NLC Zvolen, činí
v LC Sklené 801,40 € a v LC Lešť 6 743,40 €.
8
Dôsledok dlhodobého poškodzovania kultúr jeleňou zverou
vojenské le sy 3/2012
LesnÍctvo
OZ MALACKY
Ing. Martin Kováč, samostatný referent
odd.výroby, OZ Malacky (text, foto)
Škody spôsobované zverou –
kvantitatívne ukazovatele
Škody spôsobené zverou na lesných porastoch netešia žiadneho lesného hospodára. Sú
veľmi dôležitým ukazovateľom vzťahov medzi
zverou a jej lesným prostredím a súčasne významným faktorom lesníckeho hospodárenia.
Jednou zo základných zákonných povinností
lesného hospodára je obnova lesných porastov,
ktorá je v podmienkach OZ Malacky, v spojení s celoplošnou prípravou pôdy, mimoriadne
nákladná. OZ vynakladá v priemere 2250,- €
na 1 hektár zalesnenej plochy. Ďalej pristupuje povinnosť zabezpečiť mladé lesné porasty,
za normálnych okolností do veku 7 rokov, tak,
aby ich stav bol zárukou ďalšej existencie a vývoja lesa na danej ploche, na čo vynakladáme
priemerne ďalších 1500,-€ na 1 hektár zabezpečeného lesného porastu. S ohľadom na tieto
vysoké náklady musia byť početné stavy zveri a poľovnícka starostlivosť o ne na únosnej
úrovni tak, aby neboli ohrozené práve tieto základné zákonné povinnosti a samotná podstata trvalej udržateľnosti lesa.
Územie VLM SR, š. p., OZ Malacky,
s takmer iba monokultúrnym zastúpením borovice, neposkytuje dobrú úživnosť pre raticovú zver, skôr sa jedná o prostredie, ktoré využíva k svojmu úkrytu. Škody, ktoré zver
spôsobuje na lesných porastoch, sú rozmanité.
V prvom rade dochádza ku škodám hneď po
výsadbe, odhryzom, kedy býva poškodený terminálny pupeň a borovica vyráža niekoľkými
svojimi bočnými pupeňmi. Dvojročné kultúry takto pôsobia skôr dojmom krov. Ďalší prírastok býva ale pomerne silný a dlhý, pre ohryz
málo atraktívny, a tým pádom aj menej atakovaný zverou. V prípade absencie konkurenčnej
buriny borovica veľmi rýchlo odrastá a vo veku
5 – 7 rokov po výsadbe bežne dosahuje výšku okolo 1,5 metra. Do tejto doby zverou veľmi ohrozovaná nie je. Od rastovej fázy mladín
ju však zver začína využívať ako prirodzený
úkryt a v tejto dobe dochádza k ďalším, menej
priaznivým škodám – obhryzu, lúpaniu a vytĺkaniu. Uvedené poškodenia sa na lesných porastoch prejavujú až do rastovej fázy žŕdkovín,
neskôr už tieto škody ustávajú, pretože borovica si začína na svojom kmeni vytvárať borku.
OZ Kežmarok
Eduard Kriššák, samostatný referent
oddelenia výroby, OZ Kežmarok (text, foto)
Škody spôsobované raticovou
zverou na pozemkoch VLM SR
Odštepný závod Kežmarok hospodári na
území Levočského pohoria, v ktorom je vytvorený spoločný poľovný revír Javorina.
V nepatrnej miere sú v užívaní aj pozemky
mimo bývalého VVP, na ktorých vykonávajú právo poľovníctva poľovnícke združenia.
Ing. Boris Juraško poukazuje na to, že aj napriek chemickej ochrane
sú borovicové kutúry atakované zverou - odhryznutý terminál
Len vďaka mimoriadnej plasticite
borovice a dostatočnej hustote
jedincov na zalesnených
plochách neprichádza k tak
dramatickým škodám, ktoré
by ohrozili existenciu lesa
Poškodené jedince kontinuálne vypadávajú z priestorovej štruktúry porastu v rámci
výchovných zásahov. Podľa posledného rozsiahlejšieho zisťovania škôd z roku 2010 bolo
zistené u mladých lesných porastov borovice
(87% zastúpenie) 40% poškodenie lúpaním
a 12% poškodenie odhryzom, u buka (10% zastúpenie) 48% poškodenie odhryzom, 2% lúpaním a obhryzom, a u jelše, brezy a duba (3%
zastúpenie) 22% poškodenie obhryzom a lúpaním. Za rok 2010 – 2011 boli škody spôsobené raticovou zverou vyčíslené na cca. 2700,€. Alarmujúcejšie sú však škody spôsobené
novším fenoménom - bobrom vodným, ktoré
lesné správy za to isté obdobie vyčíslili na cca.
8500,-€. Pri výpočte tejto sumy sa však jedná
len o ním priamo poškodené stromy, neboli
do nej zahrnuté chradnúce porasty v blízkom
zaplavenom okolí, čiže nepriame škody spôsobené jednoznačne jeho aktivitou. Takéto
trvalejšie zaplavenie, alebo výrazné zvýšenie
hladiny spodnej vody veľmi zle znášajú všetky dreviny vrátane borovice, dokonca aj, inak
vlhkomilná jelša.
Trojročná kultúra systematicky atakovaná odhryzom
Poškodené odrastené kultúry jeleňou zverou - výsledok
nesprávneho poľovníckeho hospodárenia
Počty raticovej zveri v posledných rokoch
v rámci Slovenska kulminujú a ináč to nie je
ani na pozemkoch v správe OZ Kežmarok.
Tomu sa prispôsobuje poľovnícke plánovanie,
hospodárenie, teda vlastne snaha znížiť početnosť zveri tak, aby sa jarné kmeňové stavy
približovali normovaným a tým minimalizovali škody v lesnom hospodárstve, ale aj poľnohospodárstve.
Tieto škody na pozemkoch
VLM SR, š. p. ale musíme
rozdeliť na dve skupiny
20 ročný porast borovice atakovaný lúpanín, obhryzom a vytĺkaním jeleňou zverou
vojenské le sy 3/2012
A to na škody na pozemkoch, kde výkon
práva poľovníctva vykonáva VLM SR, š. p. vo
vlastnej réžii a škody na pozemkoch, kde výkon práva poľovníctva vykonávajú poľovnícke
združenia. Zákon č. 274 o poľovníctve z roku
2009 a jeho vykonávacie predpisy ukladajú
povinnosti užívateľom poľovných revírov ako
aj užívateľom poľovných pozemkov pri zni9
LesnÍctvo
Smrek systematiky poškodzovaný obhryzom a odhryzom
žovaní a forme minimalizovania škôd spôsobovaných zverou a na zveri. Toto ustanovenie
zákona je v praxi veľmi ťažko realizovateľné
pri poľovníckych združeniach, ktoré si neplnia všetky povinnosti vyplývajúce z platných
predpisov. Plniť tieto povinnosti sme donútili poľovnícke združenia uzavretím dodatkov
k nájomným zmluvám, kde škody presahovali únosnú mieru. V týchto dodatkoch sú uvedené presné pravidlá pri poľovníckom hospodárení, povinnosti pri vzniknutých škodách
na lesných kultúrach, povinnosti pri ochrane
kultúr proti zveri (prácu vykonávajú poľovnícke združenia a pod.).
Škody na pozemkoch kde výkon
práva poľovníctva vykonávajú
VLM SR, š. p. sú na minimálnej úrovni
VLM SR, š.p., OZ Kamenica
n. Cir. hospodári v relatívne
samostatnom a uzavretom
orografickom celku
Vihorlatského pohoria
júcej nezodpovedá požadovaným kritériám
z hľadiska drevinovej skladby, veku porastov
a zastúpenia pastevných plôch. Prevládajú tu
lesné porasty s monokultúrnym zastúpením
buka vo veku 20 – 70 rokov, ktoré dosahujú
plné zakmenenie a celoročne tu chýba bylinná
etáž. Na celom území zvernice sa nachádzajú
pastevné plochy - lúky iba na výmere 16 ha,
takže ich výmera je taktiež nedostačujúca. Na
zabezpečenie potrebnej starostlivosti o zver je
potrebné každoročné vynaloženie zvýšených
nákladov na zabezpečovanie krmív a zlepšovanie životného prostredia zveri. Aj napriek
tomu sa škody tu spôsobované zverou na lesných porastoch vyskytujú v značnom rozsahu. Najčastejšie a najnebezpečnejšie je poškodenie v letnom období obhryzom kôry
30 až 40-ročných bukových porastov, kde jelenia zver nachádza cez deň výborný úkryt,
Z hľadiska lesníckeho pri
obhospodarovaní lesa je
uplatňovaný prevažne
podrastový hospodársky spôsob
Nárasty buka poškodené obhryzom
Prevažná časť poľovného revíru sa nachádza vo VO Valaškovce, k.ú. Valaškovce stred,
sever a juh. Poľovná plocha revíru celkom je
15 096 ha, z toho je 129 ha poľnohospodárskej pôdy a 263 ha ostatných plôch. Ostávajúca časť je lesná pôda. Celý tento priestor sa
vyznačuje prevažne monokultúrnym zastúpením bukových porastov, ktoré neposkytujú dobré úživné podmienky pre voľne žijúcu poľovnú zver. V dôsledku nižšej úživnosti
poľovného revíru a následných potravných
migrácií sú aj stavy voľne žijúcej raticovej zveri v porovnaní s inými revírmi v pôsobnosti
VLM SR, š.p. nižšie.
Dlhodobým využívaním daného potenciálu prirodzeného zmladenia je tu dosahovaný
70 - 80 % podiel prirodzenej obnovy. Následne aj škody spôsobované zverou na lesných
porastoch – kultúrach, nárastoch a kmeňovinách sú zanedbateľné. Vzhľadom k dosahovanému podielu prirodzenej obnovy sú aj
ojedinelé škody na nárastoch a kultúrach bezAtypické poškodenie obhryzom kôry v rubných porastoch
Samozrejme k tomu je predpoklad prevedenej ochrany na mladých porastoch, rozumné prikrmovanie zveri v čase núdze, čo
sa týka miesta, ale aj druhu krmiva a samozrejme udržanie optimálnych stavov raticovej
zveri, predovšetkým jelenej. V našom spoločnom poľovnom revíri k tomu vedieme aj ostatné subjekty, ktoré poľujú na svojom území,
ale všetko plánovanie riadi VLM SR, š. p. OZ
Kežmarok.
Podľa platných predpisov v lesnom hospodárstve má lesný hospodár povinnosť zabezpečiť lesný porast od vzniku holiny v rozpätí
rokov 7 až 10 podľa rámcových smerníc hospodárenia v danom HSLT. Na troch lesných
celkoch na OZ Kežmarok: Ľubica, Tichý Potok a Podolínec, sa zabezpečenie týchto porastov až na malé výnimky darí.
OZ Kamenica
Ing. Marián Hojdan, vedúci oddelenia výroby,
OZ Kamenica n/Cir.,
(text, foto Ing. Dušan Staško)
Obhospodarovanie lesa a škody
zverou
Poľovná zver je prirodzenou súčasťou lesných ekosystémov. Jedným zo základných
cieľov poľovníctva je zachovanie všetkých
druhov poľovnej zveri v takej početnosti populácií, aby nedochádzalo k neúnosným škodám v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve. Doterajšie skúsenosti a poznatky
z tejto oblasti nás však presviedčajú o rozporuplnom prístupe a rôznosti názorov na riešenie tejto problematiky.
10
významné, nakoľko sa v blízkosti nachádza
dostatok nepoškodených jedincov. Ochrana
nezabezpečených MLP proti zimnému obhryzu zveri repelentami sa prevádza v minimálnom rozsahu – cca 15 ha ročne na plochách
v blízkosti zimovísk jelenej zveri. Škody obhryzom a lúpaním kmeňov v bukových porastoch neboli zaznamenané, ojedinele sa
tieto vyskytujú u cenných listnáčov a v smrekových porastoch.
Opačná situácia vo zverinci
jelenej zveri Kamienka
Zvernica bola zriadená v r. 2002 v severozápadnej časti revíru – k.ú. Valaškovce – Stred
na výmere 908 ha. Lokalita, na ktorej sa zvernica nachádza a životné prostredie zveri tu ži-
ale v rámci denných pastevných cyklov žiadnu vláknitú potravu. Vyskytujú sa aj atypické
škody v rubných porastoch BK v letnom období, kedy dochádza k dokonalému obhryzu
kôry niektorých 80 ročných a starších bukov.
Normované kmeňové stavy jelenej zveri vo
zvernici sú 118 kusov, skutočné jarné sa približujú normovaným. Prikláňame sa k názoru, že takáto početnosť jelenej zveri nesie so
sebou aj zvýšené nebezpečenstvo poškodzovania lesných porastov. Je preto nutnosťou
prostredníctvom poľovníckeho hospodárenia realizovať opatrenia za účelom zlepšenia
súčasných podmienok chovu jelenej zveri vo
zvernici, zníženia početných stavov zveri na
únosné a zároveň minimalizovania škôd zverou. ❧
vojenské le sy 3/2012
aktuality
Lesný pedagóg do vrecka
Lesnícke a drevárske múzeum
Drevo vždy živé
Lesnícke a drevárske múzeum ponúka vo
svojich priestoroch stálu výstavu s názvom
Drevo vždy živé. Výstava je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším
Národné lesnícke centrum vyzýva čo najširšie
spektrum nárokových skupín na lesy a lesníctvo so zameraním na jednotlivé oblasti novej
právnej úpravy lesného hospodárstva, aby vyjadrili svoje názory, námety a požiadavky.
Zdroj: http://www.forestportal.sk/ForestPortal/
Financovanie – Lesy – Drevo 2012
Technická univerzita pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Financovanie Lesy
– Drevo 2012, ktorá sa uskutoční v priestoroch
Technickej univerzity dňa 22. 11. 2012. Nosnou
témou konferencie je ekonomická efektívnosť
výroby a spracovania biomasy na energetické
účely.
Seminár trubačov
Liptovský Hrádok
Občianske združenie Lesná pedagogika
vydalo príručku pre lesných pedagógov s názvom Lesný pedagóg do vrecka. Textovou
formou sú v publikácii prezentované rôzne typy hier, ktoré rozveselia, ale aj naučia.
Ilustrácie od Ľubomíra Juhása pobavia všetkých čitateľov. Vždy, keď vám zaspí kreatívna
múza, Lesný pedagóg z vrecka bude po ruke,
a tak o zážitkové učenie s najmenšími nebude núdza.
technikám opracovania dreva na našom území,
akými boli napríklad štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich
historickú podobu a zároveň prezentuje typické
nástroje a konečné výrobky remeselníkov.
Zdroj: http://zvolen.virtualne.sk
Les v zrkadle vedy
Lesy Slovenskej republiky, š. p. Lesnícke a
drevárske múzeum pripravili v rámci projektu
Smrečiny stálu výstavu s názvom Les v zrkadle
vedy, Rozpad smrečín – prenos výsledkov z výskumu do praxe. Výstava poukazuje na význam
Postavenie a úloha lesov
v zelenej ekonomike
Pri príležitosti 10. výročia založenia PEFC
Slovensko sa dňa 7.11.2012 vo Vyhniach
uskutoční konferencia s názvom Postavenie
a úloha lesov v zelenej ekonomike, pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, ktorej očakávaným výstupom je
definovanie vízie riešenia nových spoločenských, ekonomických a environmentálnych
výziev kladených na lesy a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie v koncepte zelenej
ekonomiky.
Organizátormi sú PEFC Slovensko a Technická univerzita vo Zvolene.
Dr. tech. Ing. JUDr. František Papánek
Pri príležitosti stého výročia od narodenia profesora Dr. tech. Ing. JUDr. Františka
Papánka, prvého rektora Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, vynikajúceho lesníka, lesníckeho ekonóma a vysokoškolského pedagóga, vedecko – výskumného
pracovníka a experta pre rozvojové krajiny,
pracovníci Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene pripravili v dňoch 13.09.2012
-31.10.2012 výstavu Šesť zastavení v živote
profesora Papánka a Technickej univerzity
vo Zvolene, ktorou chcú návštevníkom múzea priblížiť život a dielo prof. Papánka a taktiež premeny školy za 60. rokov jej pôsobenia
vo Zvolene.
vojenské le sy 3/2012
V dňoch 16. - 18.11.2012 sa na Strednej odbornej škole lesníckej uskutoční seminár trubačov. Pozývame naň predovšetkým študentov
lesníckych škôl, ktorí majú záujem o poľovnícke trúbenie, ale aj poľovníkov a lesníkov, ktorí sa chcú naučiť hrať alebo zdokonaliť v hraní
poľovníckej hudby. Začínajúci trubači sa budú
učiť základy hry na lesnicu alebo poľovnícky roh, hrajúci trubači sa budú zdokonaľovať v
technike hry a nacvičovať skladby na aktuálne
trubačské súťaže. Počas semináru sa budú konať aj medzinárodné lovy líšok s orlami a trubači budú mať príležitosť vidieť organizáciu poľovačky s dravcami.
Viac informácií na: http://www.trubaci.sk/
Novela zákona o
verejnom obstarávaní
lesa pre človeka v minulosti i súčasnosti, približuje spôsoby jeho obhospodarovania a zameriava sa najmä na aktuálny stav rozpadávajúcich
sa smrekových lesov. Hľadá jeho možné príčiny
a prináša aj riešenia ako zdravotný stav slovenských smrečín zlepšiť a cestami prírode blízkeho obhospodarovania zabezpečiť ich dlhodobú
prosperitu.
Zdroj: http://zvolen.virtualne.sk
Legislatívny zámer nového
zákona o lesoch
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen vypracovalo na základe
čiastkovej úlohy č. 10/2 zadanej sekciou lesného
hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR v
rámci kontraktu č. 1180/2011 – 710/MPRV pre
rok 2012 „Legislatívny zámer nového zákona o
lesoch“. Návrh legislatívneho zámeru zákona o
lesoch je zverejnený na verejnú diskusiu a diskusné fórum na webovej stránke ForestPortal.
Podľa platného právneho stavu sa proces verejného obstarávania riadi princípmi rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti a hospodárnosti a efektívnosti. Z
aplikačnej praxe je zrejmé, že ak niektorý z
týchto princípov nie je v praxi premietnutý, je
to princíp efektívnosti. Rovnako je zrejmé, že
princíp hospodárnosti sa zredukoval na princíp najnižšej ceny, bez ohľadu na efektívnosť
takéhoto prístupu. Navrhovaná úprava by zachovala princípy rovnakého zaobchádzania
a nediskriminácie a zároveň posilnila princíp transparentnosti. Pokiaľ ide o princíp hospodárnosti, ambíciou návrhu zákona je spojiť tento princíp s efektívnosťou a zabezpečiť
ich aplikáciu spôsobom, ktorý bude sledovať
dosiahnutie efektívneho vynakladania prostriedkov v procese verejného obstarávania.
Ministerstvo vnútra preto pripravilo návrh
novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zámerom novely zákona je maximálna transparentnosť a pružné nakupovanie.
Účinnosť by mala nadobudnúť 1. januára 2013.
Hlavným cieľom návrhu zákona je dosiahnuť
efektívnosť vynakladania verejných zdrojov,
spojenú aj s posilnením súťažného princípu a s
dôrazom na záujem štátu a zabezpečiť flexibilitu a aktívnu otvorenosť procesov verejného obstarávania a chrániť kvalitných a poctivých dodávateľov. Aké výsledky bude mať aplikovaná
novela zase najlepšie ukáže prax.
Zdroj: http://www.minv.sk/?25&sprava=novelazakona-o-verejnom-obstaravani
11
Poľovníctvo a rybárstvo
Zvernice v pôsobnosti
VLM SR, š.p.
V spojení s legislatívnymi zmenami v zákone o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. a v k nemu vydanej
Vyhláške č. 344/2009 Z. z., všetky zvernice (celkovo 6) v správe VLM SR š.p., sú deklarované ako
generačné zvernice (§ 2 ods.1, písm. a) a ods. 2 vyhlášky 344/2009 Z.z. Tieto sú učené na šľachtenie poľovnej zveri, ktorá by sa mala uplatniť na zazverovanie revírov (tiež na predaj cudzím)
alebo je zver v nich určená aj na chov zveri vo zvernici na účel jej lovu vo zvernici, v ktorej je
chovaná. Pre chov a lov poľovnej zveri v generačnej zvernici sa každoročne predkladá samostatný plán chovu a lovu zveri vo zvernici.
Zvernica
Hlboká mláka
Ing. Štefan Čuvala, vedúci LS Riadok,
OZ Malacky (text, foto)
zveri bol od roku 2002 postupne premiestňovaný do zriadeného zverníka. V nasledujúcich rokoch bola dovezená ďalšia kvalitná muflonia a tiež danielia zver. V roku 2009
bola do zverníka vypustená zver jeleňa sika
Dybowského.
prebonitácia V roku 2010
Uznaný zverník bol zaradený do IV. akostnej triedy a boli stanovené normované kmeňové stavy zveri, a to 300 jedincov muflonej zveri,
200 jedincov danielej zveri a 80 jedincov zveri
jeleňa sika Dybowského.
Z celkovej plochy zverníka zaberajú lesné
porasty 59 % (178 ha), poľnohospodárska pôda
40 % (120 ha) a ostatné plochy 1 % (3 ha). V lesných porastoch má najvyššie zastúpenie borovica (72 %), menej jelša, dub, hrab, breza a jaseň.
Poľnohospodárske pozemky sú obhospodarované tak, aby v čo v najväčšej miere pokryli potrebu zveri vo vegetačnom i zimnom období.
Lesná správa Riadok, VLM SR, š.p., OZ Malacky,
poľovnícky obhospodaruje dva poľovné revíry.
Z voľného poľovného revíru Záhorie o celkovej
výmere 25 598 ha do obvodu lesnej správy Riadok patrí 8 656 ha. Druhým poľovným revírom
je uznaný zverník Hlboká mláka o výmere 302
ha. Obidva poľovné revíry sú zaradené do poľovnej oblasti S I Záhorie a do chovateľského
celku Záhorie.
Dôležitá je prísna selekcia
Samotnému vzniku zverníka Hlboká mláka o výmere 301,55 ha dokončením oplotenia
v roku 2002 predchádzalo v roku 1999 zriadenie chovnej aklimatizačnej obôrky s výmerou 3 ha na okraji tohto zverníka, kde bola
dovezená kvalitná muflonia zver z rôznych
chovov na území Slovenska i Čiech. Menej
kvalitné jedince boli vyraďované z chovu
a vypúšťané do voľného poľovného revíru.
Vyselektovaný kvalitný materiál muflonej
Jeleň sika Dybowského
12
Nádejný daniel zo zvernice Hlboká mláka - v apríli tohto
roku boli nájdené zhody s hodnotou 212 b. CIC. Tento
jedinec je vhodný pre zlepšovanie kvality genofondu.
Vo zverníku je pre potreby prikrmovania
zveri vybudovaných dostatok kŕmnych zariadení. Pre objemové krmivo sú to 2 veľkokapacitné a 7 menších krmelcov. Jadrové krmivo
je zveri podávané v 6-tich automatických kŕmidlách (búdkach) a v 12-tich válovoch. Je tu
vybudovaných 12 solísk a 3 napájadlá pre zver.
Na odchyt zveri sú k dispozícii 2 odchytové
zariadenia. Na pozorovanie a lov zveri slúži 12
krytých kazateľnicových posedov.
V kategórii muflónov je prechodný nedostatok starších jedincov III. VT. Je predpoklad, že tento stav sa v priebehu nasledujúcich rokov zmení k lepšiemu, nakoľko
vo zverníku je dostatok nádejných jedincov
vo veku 3 až 5 rokov. V poľovníckej sezóne 2011/2012 bolo vrátane úhynu a odchytu
ulovených 92 kusov muflonej zveri, z toho 8
dosiahlo bodovú hodnotu zlatej, 4 striebornej a 3 bronzovej medaily. Najsilnejšia trofej
mala bodovú hodnotu 218,00 b. CIC, ďalšia
v poradí 212,50 b. CIC. Za obdobie posledných 5 rokov bolo vo zverníku ulovených
49 zlatých, 22 strieborných a 11 bronzových
vojenské le sy 3/2012
Poľovníctvo a rybárstvo
Zvernica jelenej
zveri v Kamienke
Ing. Dušan Staško, technik LS Kamienka, OZ
Kamenica n/Cir., (text)
foto: Ing. Dušan Staško, Jozef Vitkovič
Nádejný jedinec muflóna
V dôsledku zmien vlastníckych vzťahov ku
poľovným revírom po roku 1989, zanedbávania starostlivosti o chov a ochranu zveri
a tiež v dôsledku ilegálneho lovu, boli stavy
jelenej zveri v 90-tych rokoch postupne znižované. Nepriaznivo zmenená veková a pohlavná štruktúra (úbytok počtu lovných jeleňov) a celkovo nízka početnosť ohrozovala
genofond a trofejovú kvalitu tunajšej populácie jelenej zveri. Ako východisko z tejto
zlej situácie bolo rozhodnutie zriadiť zvernicu jelenej zveri za účelom zachovania populácie kvalitného genofondu východo - karpatského jeleňa.
Prostredie zvernice
Výmera zvernice je 908 ha, z toho lesné
porasty tvoria 892 ha a lúky a políčka 16 ha.
Lesné porasty sú zastúpené prevažne listnatými drevinami (86%). Prevažuje buk, v nižšom počte sú zastúpené dub, hrab, breza
a cenné listnáče javor, jaseň, brest. Ihličnatú
prímes tvorí smrek a smrekovec. Porasty sa
nachádzajú poväčšine vo fáze mladín a žrďovín. Zvernica je ohraničená 16 km oplotenia.
Vo zvernici sa nachádza 6 krytých posedov,
12 krmovísk, 15 solísk a 1 odchytové zariadenie.
Doterajšie výsledky
Normované kmeňové stavy sú 118 ks jelenej zveri - 47 jeleňov, 47 jeleníc a 24 jelienčat. Vo zvernici sa nachádza tiež diviačia
zver a v malom množstve aj zver srnčia. Plánovaný lov pri naplnení NKS je 42 ks, z toho
12 jeleňov, 12 jeleníc a 18 jelienčat. Výsledky
doterajšieho 10 ročného hospodárenia nenaplnili celkom očakávania, hlavne čo sa týka
trofejovej kvality. Len 3 jelene z doteraz ulo-
muflónov. 5 najsilnejších muflónov ulovených za toto obdobie bolo ohodnotených
na 229,05, 227,30, 226,70, 221,95 a 221,75 b.
CIC. Je predpoklad, že v blízkej dobe bude
vo zverníku ulovený muflón s bodovou hodnotou nad 230 b. CIC.
Danielia zver
Danielia zver je svojou početnosťou zhruba na úrovni normovaných kmeňových stavov. Rovnako ako pri muflónoch i pri danieloch je ešte nedostatok starších jedincov III.
VT. Je to však z logického dôvodu, t.j. daniele od začatia chovu vo zverníku ešte jednoducho nestačili dorásť do lovného veku.
Našou snahou je, v záujme dosiahnutia čo
najvyššej bodovej hodnoty danielov v lovnom veku, selektívnym odstrelom vyradiť z chovu nekvalitné jedince I. a II. VT.
V poľovníckej sezóne 2011/2012 bolo vrátane úhynu ulovených 47 kusov danielej zveri.
Z ulovených danielov boli dve trofeje ohodnotené na zlatú medailu (208,36 a 190,12 b.
CIC), jeden na striebornú a jeden na bronzovú medailu. Za obdobie posledných 5 rokov bolo vo zverníku ulovených 8 zlatých, 2
strieborné a 5 bronzových danielov. Dosiahnutá bodová hodnota troch najsilnejších danielov za toto obdobie bola 208,36, 203,33
a 196,62 b. CIC. Na základe danielích zhodov nájdených v apríli 2012 je možné s veľkou pravdepodobnosťou očakávať v blízkej
dobe ulovenie daniela s bodovou hodnotou
nad 210 b. CIC.
Zabezpečenie dostatočného množstva potravy vhodného druhu je vo zvernici nevyhnutné najmä v zimnom období
tabulka lovu zveri vo zvernici
jelenej zveri Kamienka
v rokoch 2007-2011
roky
Zver jeleňa sika Dybowského je svojou početnosťou 28 jedincov pri tohtoročnom jarnom sčítaní zveri ešte hlboko pod normovaným stavom. Z tohto dôvodu jej lov nie je
v súčasnej dobe plánovaný. Ide o zver dovezenú z viacerých chovov v Českej republike. Vyznačuje sa minimálnou plachosťou, čo nám
komplikuje odchyt muflonej zveri, lebo v čase
odchytu sa zdržuje v tesnej blízkosti odchytových zariadení s dostatkom kvalitného krmiva, a tým odrádza mufloniu zver od vstupu
do odchytového zariadenia. Zatiaľ je táto zver
len určitým spestrením druhovej skladby vo
zverníku.
vojenské le sy 3/2012
jeleň
jeleň sika Dybowského
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
I.v.t.
5
7
4
6
3
II.v.t.
4
10
5
2
1
III.v.t.
3
2
1
2
1
IV.v.t.
0
1
2
1
1
spolu
12
20
12
11
6
jelenica
8
16
13
19
15
jelienča
16
28
11
12
8
spolu
36
64
36
42
29
Ručiaci jeleň v zvernici jelenej zveri Kamienka
vených dosiahli medailové hodnoty (najlepší 190,21 bodov CIC). Dôvodov je viac. Nízky podiel lúk a ohryzových políčok - necelé
2% z celkovej výmery zvernice. Nízke zastúpenie plodonosných drevín - prevažná časť
lesných porastov je vo veku 20 až 60 rokov
a s tým je spojená nízka fruktifikácia. V dôsledku vysokého zakmenenia a podrastového spôsobu hospodárenia je bylinný kryt
v porastoch slabý a pre zver malo výživný.
13
Poľovníctvo a rybárstvo
vou hodnotou: 221 b. C.I.C., 233 b. C.I.C.,194
b. C.I.C., 206 b. C.I.C., 210 b. C.I.C.
VLÚ MO SR vydal rozhodnutie, ktorým
určil pre zvernicu Podjavorie nové kmeňové stavy poľovnej zveri v nasledovnej skladbe: jelenia zver celkom 120 kusov, danielia
zver celkom 80 kusov, muflonia zver celkom
100 kusov. Tieto sú určené s prihliadnutím
na úživnosť zvernice a možnosť realizácie
poplatkového lovu trofejovej zveri podľa jej
druhov a aktuálneho i výhľadového záujmu
o jej lov.
Zimné prikrmovanie zveri
Dospelý muflon - zvernica Podjavorie
Všetky tieto príčiny slabej úživnosti zvernice ovplyvnili doterajšie dosiahnuté výsledky chovu. K tomu sa pričlenili značné škody zverou spôsobené na lesných porastoch
lúpaním a ohryzom. Negatívnym javom vo
zvernici je aj zlý pomer pohlavia v neprospech jeleňov. V snahe vykonávania dôslednej selekcie sa intenzívnejšie lovili jelene I.
– II. vek. triedy, v dôsledku čoho stúpol podiel jeleníc. Introdukcia zveri z Kežmarku
a Tatranskej Javoriny sa na zlepšení trofejovej kvality výrazne neprejavila.
prijaté opatrenia za účelom
zlepšenia chovu a zníženia
škôd na lesných porastoch
Pre obdobie rokov 2011 – 12 sú stanovené
tieto základné prevádzkové a chovné ciele:
- Zvýšenie výmery lúk a ohryzových políčok.
Za minulý rok stúpla táto výmera o 11 ha.
- Loviť viac jedincov priemernej kvality.
- Zintenzívniť prikrmovanie zveri, a tým eliminovať škody spôsobované na porastoch.
- Intenzívnejším lovom jeleníc upraviť nevyhovujúci pomer pohlavia v prospech samčej zveri.
- Zintenzívniť ochranu porastov proti škodám spôsobovaným zverou.
Zvernica
Podjavorie
Ing. Vladimír Ziman (text),
foto: Ing. Tibor Pataky, CSc.
Jeleň v ruji - poľovný revír Javorie
Poľovnícke obhospodarovanie
zverníka
Poľovnícke obhospodarovanie zverníka sa
v prvých troch rokoch nieslo v znamení jeho
zazverenia danielou a mufloňou zverou nákupom z kvalitných chovov v Českej republike.
Jelenia zver zatiaľ nebola nakupovaná, zostala
pôvodná, ktorá bola oplotením hranice zverníka uzavretá v jeho priestore.
Výsledky chovu a lovu
Pre efektívnejšie využívanie trvalých trávnych porastov a ornej pôdy v správe VLM
SR, š.p., Pliešovce, skvalitnenie genofondu pôvodnej jelenej zveri, skvalitnením genofondu a trofejovej hodnoty muflónov a danielov,
s rozšírením ponuky lovu zveri vo zverníku aj
na tieto dva druhy poľovnej zveri, bol roku
2006 uznaný zverník Podjavorie o celkovej
výmere 319,49 ha.
14
Lov trofejovej zveri jelenej a muflonej
vo zverníku má a mal v podobe dosiahnutých bodových ohodnotení trofejí slušné výsledky, lov danielej trofejovej zveri je zatiaľ
usmerňovaný (kvôli jej menšej početnosti)
na výber menej kvalitných jedincov. Doteraz tu boli ulovené (prípadne uhynuté) jelene
s nasledovnou maximálnou bodovou hodnotou trofeje: 180 b. C.I.C., 188 b. C.I.C., 200
b. C.I.C (úhyn), 190 b. C.I.C (úhyn), 198 b.
C.I.C. Trofeje muflónov s maximálnou bodo-
Rekodifikácia
Vydaním novely zákona o poľovníctve č.
274/2009 Z.z. a novely k nemu vydanej Vyhlášky MP SR č. 344/2009, ktorou sa zákon
o poľovníctve vykonáva, došlo aj k rekodifikácii a zaradeniu zverníka Podjavorie nasledovne. Podľa § 6, ods.1 zákona č. 274/2009
Z.z. o poľovníctve je zverník Podjavorie
uznanou zvernicou. Na účel, pre ktorý má
táto uznaná zvernica slúžiť, sa vzťahuje príslušné ustanovenie Vyhlášky č. 344/2009
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. A to § 2 ods. 1 písm. g) a ods. 2 vyhlášky.
Zvernica je schválená ako generačná zvernica určená aj na chov zveri, na účel jej lovu vo
zvernici. Súčasne pre túto generačnú zvernicu platí v plnom rozsahu ustanovenie § 2,
ods. 6 predmetnej vyhlášky.
❧
vojenské le sy 3/2012
Poľovníctvo a rybárstvo
Veterinárne ošetrenie
zveri vo zvernici
Praktické skúsenosti získané časom ukazujú, že len cermix a rafendazol nestačia na udržanie
dobrého zdravotného stavu zveri.
Silvester Lánik, lesník LS Riadok,
oz Malacky (text)
foto: Jozef Vitkovič
Zvykli sme si, že po preliečení týmito prípravkami by malo byť všetko v poriadku, ale nie
vždy je to pravda. Pri odchyte injekčne aplikujeme biomektin, ale len odchytenej časti populácie
zveri. Občasný úhyn nájdený v obore nie je nič
mimoriadne. Vo voľnej prírode by sme si nič nevšimli, pretože by si s tým poradili diviaky.
Coccidióza
Vychudnutý muflón a stehná znečistené od
trusu. Nie práve najkrajší pohľad na zver, ale
aj to patrí k zvernicovým chovom. Po odlovení uvedeného jedinca nasledovalo odoberanie
vzoriek a ich zaslanie na virologické vyšetrenie.
Coccidióza, taký bol výsledok laboratórneho
vyšetrenia. S týmto ochorením sme sa stretávali v minulosti v chove bažantov a v chovoch hydiny, preto to prekvapenie. Po porade s MVDr.
Ondriskom sme zakúpili lieky a plošne preliečili celú populáciu zvernice. Pravdepodobne sa
nám nepodarí na prvý raz vyliečiť celú populáciu zveri, pretože nie každý jedinec dostane
v krmive dostatočné množstvo liekov, ale aspoň vieme kde máme v budúcnosti nadviazať.
Zber trusu a odoberanie vzoriek z podozrivých kusov ulovenej zveri. Aj o tom je poľovníctvo.
❧
Ošetrovanie ratíc muflonej zveri
Návrh novely zákona
o poľovníctve č. 274/2009 Z. z.
Pred krátkym časom rozvíril v medzirezortnom pripomienkovaní hladinu poľovníckych
kruhov nový Návrh zákona, ktorým sa má meniť a dopĺňať zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene
a doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Ing. Zuzana Balandová, vedúca
oddelenia výroby GR (text)
„Ulovený nový slovenský rekord“
Obor
zo Záhoria
Dňa 07.07.2012 sa nášmu kolegovi Antonovi Borekovi podaril husársky
kúsok. Keď mu na miestnej vode v Moravskom Svätom Jáne pri love kaprov na
položenú zabral o 14:00 sumec, s ktorým zápasil štyri hodiny. Po úspešnom
vylovení bola ryba vážená a pomeraná.
Sumec vážil 108 kilogramov a meral
274 centimetrov. Vďaka týmto mieram
si sumec zabezpečil titul „Slovenský rekord“. Za zmienku snáď stojí, že šťastný lovec použil udicu Contendor o vrhacej záťaži 3 libry, navijak Awashima
Kapa so silónom o hrúbke 0,26 milimetra. Ako nástraha bola použitá kukurica. Lovcovi k úlovku srdečne gratulujeme a prajeme do budúcna podobné ak
nie väčšie úlovky.
Petrov Zdar! ❧
Lukáš Šrámek, technik správy LS
Jablonové, OZ Malacky (text, foto)
vojenské le sy 3/2012
Spomínaná novela obsahuje množstvo
zmien, z ktorých asi najcitlivejšie zástupcovia „štátnych“ revírov vnímajú znenie nového
§ 13a, ktorý znie: Užívanie poľovného revíru
s viac ako dvojtretinovou väčšinou poľovných
pozemkov vo vlastníctve štátu
(1) Na poľovný revír, v ktorom výmera poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu presahuje dve tretiny celkovej výmery poľovného revíru sa nevzťahuje postup podľa § 5.
Právnická osoba9) spravujúca väčšinu výmery poľovných pozemkov vo vlastníctve
štátu na základe výberového konania uzatvorí zmluvu.
(2) Právnická osoba9) pri výbere užívateľa poľovného revíru zohľadňuje tieto kritériá:
a) navrhovaná výška náhrady za užívanie
poľovného revíru – 40 %,
b) kvalita výhľadového plánu poľovníckeho
hospodárenia v poľovnom revíri s dôrazom
na určené ciele – 30 %,
c) poznatky z užívania iných poľovných revírov z predchádzajúceho obdobia – 30 %.
(3) Postup podľa odseku 1 sa nepoužije, ak ministerstvo z dôvodu zachovania kvality
genofondu niektorých druhov zveri rozhodne o vyhradenom užívaní poľovného
revíru (ďalej len „vyhradený poľovný revír“), v rozhodnutí určí užívateľa poľovného revíru a dobu užívania na 15 rokov.
(4) Užívateľom podľa odseku 3 môže byť práv-
nická osoba9) alebo právnická osoba podľa
§ 13 ods. 1 písm. d), ktorá uskutočňuje lov
zveri svojimi zamestnancami.
(5) Vlastníkovi poľovného pozemku začleneného do vyhradeného poľovného revíru
patrí náhrada podľa sadzobníka uvedeného
v prílohe č. 2.
A teda z textu tohto ustanovenia vyplýva,
že ak právnická osoba spravuje väčšinu výmery poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu,
musí, resp. je povinná, uzatvoriť zmluvu o užívaní poľovného revíru s inou fyzickou alebo právnickou osobou. Podľa kritérií stanovených v navrhovanom znení tohto ustanovenia
nie je zrejmé, prečo správca majetku štátu, ktorý sám vykonáva právo poľovníctva, má povinnosť takéto právo (poľovné) postúpiť písomnou
zmluvou inej fyzickej alebo právnickej osobe.
Ide o absurdné ustanovenie, ktoré nemá oporu
v doposiaľ platnej právnej úprave (zákon o lesoch, zákon o vojenských obvodoch). Z akého
dôvodu by mal správca majetku štátu postupovať výkon poľovného práva inej fyzickej a právnickej osobe, keď sám vykonáva všetky poľovné
práva na spravovaných poľovných pozemkoch?
Nie je (alebo je) zrejmé, aký bol zámer autorov
tejto novely, ktorá v texte ods. 1 núti správcu poľovných pozemkov uzatvoriť zmluvu o užívaní
poľovného revíru. Predpokladajme, že nemalo ísť o zámer ,,núteného“ postúpenia užívania
poľovného revíru, k čomu prinútila nešťastná
formulácia paragrafu 13a, ale že by malo ísť len
o ,,možnosť“ takúto zmluvu uzatvoriť pri dodržaní kritérií pre výberové konanie. V takomto
prípade by snáď bolo znenie úplne nového paragrafu pre nás akceptovateľné...
15
od spoločných koreňov
Máchovo jezero a zámok Bezděz
Spoločná pracovná
porada v Mimoni
Ako sa už stalo tradíciou, naše riaditeľské rady sa spájajú s pracovnými poradami našich kolegov
z VLS ČR s.p., a tak popri plnení pracovných povinností máme možnosť spoznať mnohé krásne
miesta Čiech a Slovenska, na ktoré by sme sa, nebyť porád mnohí nedostali.
Ing. Zuzana Balandová, ved.
oddelenia výroby GR (text)
foto: Ing. Ján Chlpáň, Ing. Anton Bodnár
používať až koncom 19. storočia ako pamiatka na K. H. Máchu.
Bezděz
Táto pekná tradícia nás tentokrát zaviala až na sever Čiech do obce Doksy v okrese
Česká Lípa, v Libereckom kraji. Miesto nášho pobytu bolo výnimočne pekné, mali sme
totiž možnosť pobudnúť na brehu Máchovho jezera, taktiež nazývaného Veľký rybník, s rozlohou 284 ha a hĺbkou v niektorých
miestach dosahujúcou 12 m. Uprostred jazera sa nachádzajú dva ostrovy a to Myší zámek
a Kachní ostrov – oba samozrejme neprístupné, pretože boli vyhlásené ako ornitologické
rezervácie. Dlhodobo boli vedené spory o názov jazera a názov Máchovo jezero sa začal
Nad jazerom sa týči národná kultúrna pamiatka, ktorou je gotický hrad Bezděz, viditeľný už z veľkej diaľky. V krátkosti pripomeniem,
že v máji roku 2011 bol slávnostne vyhlásený na
ploche takmer 18 tis. ha lesnícky park Bezděz,
na čom sa vo významnej miere podieľali naši
kolegovia z VLS ČR s.p.
Naša pracovná cesta trvala len dva dni, ale
opäť sme získali množstvo zážitkov, utužili sme
dobré a dlhoročné vzťahy s našimi českými kolegami, vymenili sme si skúsenosti, rozličné
odborné poznatky a rady. Najbližšia porada sa
bude konať na Slovensku a dúfame, že naši kolegovia sa budú u nás cítiť rovnako dobre ako my
u nich, za čo aj touto cestou ďakujeme.
Pestovnie semenáčikov na vzduchových vankúšoch culum
Navštívili sme „eko“ zábavný park Miraculum, je to raj pre deti
Skleníky so závlahami - Správa lesních školek VLS ČR, s.p.
Plavba po Máchovom jazere
Máchovo jezero
16
vojenské le sy 3/2012
od spoločných koreňov
Pokus o reintrodukci
tetřeva hlušce v Brdech
Protože se objevují časté dotazy, jak to vlastně dopadlo s pokusem o reintrodukci tetřeva hlušce
do Brd, chtěl bych se v následujícím textu pokusit o shrnutí a vyhodnocení celé záležitosti. V textu jsem použil výtažek z článku „Deset let návratu tetřeva hlušce do Brd“ publikovaném v časopise VLS č. 4/2006.
Václav Pernegr (text, foto)
Nejprve k historii výskytu
tohoto krásného kurovitého
ptáka v Brdech
Díky souvisle zalesněnému území na pomezí středních, západních a jižních Čech o rozloze
cca 50 tis. ha žily zde od nepaměti silné populace kurovitých ptáků, tedy tetřeva hlušce, tetřívka obecného a jeřábka lesního. Tak jako v jiných oblastech docházelo i zde v poválečné době
k úbytku populace až k jejímu úplnému vymizení. Poslední pozorování tetřeva hlušce z různých
míst v centrálních Brdech spadají do první poloviny sedmdesátých let.
V polovině devadesátých let zpracovalo MŽP
záchranný program tetřeva hlušce pro ČR. Brdy
byly vytipovány jako oblast II. kategorie s dobrými podmínkami, vedle Krkonoš a Jeseníků.
Následně, ve vzájemné spolupráci MZe, MŽP
a VLS ČR, s.p., bylo rozhodnuto o tom, že se zde
uskuteční pokus o reintrodukci.
Kuřata byla dovážena vždy na přelomu srpna
a září, při předávání byla vyšetřována a očkována. Po dobu karantény a aklimatizace (cca jeden až dva týdny) byla vždy zajištěna nepřetržitá ochrana z řad personálu lesní správy.
V letech 1996 až 2008, tedy nepřetržitě po 13
let, byla každoročně dovezena a vypuštěna tetřeví kuřata v celkovém počtu 385 kusů v poměru pohlaví cca 1:1 z odchovny v Německu.
Ptáci byli vždy vyspělí a v dobré zdravotní kondici.
Nyní k výsledkům pokusu.
Veškerá pozorování ve volnosti, která byla
nahlášena, byla zaznamenávána na LS Obecnice. Samozřejmě nejčastější pozorování byla
vždy na podzim po vypuštění nových ptáků.
Lze ale říci, že, zhruba po třetím roce vypouštění, byli tetřevi pozorování ve volnosti celoročně, tedy i před vypouštěním dalších ptáků v následujícím roce. Největším problémem
bylo odchování kuřat v zajetí, protože to způsobilo určitou ztrátu plachosti a otupení přirozených instinktů ptáků z volnosti. Z toho důvodu
zákonitě značná část ptáků padla po vypuště-
ní do spárů škodné zvěře. Plašší jedinci přežívali. O ztrátě plachosti svědčí různé kuriózní
pozorování tetřevů z řad personálu, kterému
tetřev mnohdy dělal společnost na posedu, bagristovi seděl na bagru, takže nemohl bagrovat.
V okolních obcích se tetřevi v zimě přidružovali k domácí drůbeži (tato hlášení došla např.
z Obecnice, Drahlína, Sádku, Lázu, Rožmitálu, Věšína, Zaječova, Strašic), zimovali v objektech lesní školky apod.. Jedna tetřeví slepice
byla nalezena dokonce na náměstí v Komárově (29.11.2006). Někteří jedinci i v lesním prostředí doslova vyhledávali lidskou společnost
a téměř nejevili známky plachosti. Co se týče
vzdálenosti pozorování od vypouštěcí voliéry,
nejčastější hlášení jsou pochopitelně z centrální části Brd, tedy z okolí Toku, Koruny, Kočky,
Hlavy, Třemošné, Malého Toku, Brdců, Jordánu, Brdy. Nejvzdálenější hlášení došla např. až
z Rokycanska (Trhoň, okraj města Rokycan),
z dalších zajímavějších pozorování lze uvést např. obce Velcí, Ostrý u Rejkovic, Kolvín,
Bahna u Strašic, okolí Skořic.
O tom, že částečně probíhala
přirozená reprodukce tetřevů,
svědčí tyto skutečnosti:
nález skořápek z tetřevích vajec v červnu
2000 v „Rokli“ (cílová plocha Tok), nález uhynulého tetřevího kuřete v červnu 2004 za ryb-
Místo pro aklimatizační
a vypouštěcí voliéru
Kam se budou dovážet nakoupená kuřata
a dále pak vypouštět do volnosti, bylo vybráno u lesní správy Obecnice v jižní části cílové
plochy Tok. Už název místa napovídá, že je významné z hlediska historického výskytu tetřeva. Tato část cílové plochy není vojensky ani
hospodářsky využívána, jedná se o rozvolněné nárosty smrku s vtroušeným modřínem ve
věku 50 – 80 let se souvislým podrostem vřesu, borůvky a brusinky, pomístně s hasivkou
orličí, smilkou tuhou apod.. Z vegetačního hlediska se jeví jako optimální biotop pro tetřeva.
Typický biotop na cílové ploše Tok
vojenské le sy 3/2012
Kohout, který tokal na Toku po několik jar
Tokající tetřev na Toku, v pozadí město Příbram
níkem Octárna, pozorování a fotografické zdokumentování tetřevího toku na jaře 2005, 2006.
Na neúspěchu přirozené reprodukce se zcela
určitě hlavní měrou podílela černá zvěř, jejíž
stavy v minulosti nikdy nebyly zdaleka tak vysoké, jako je tomu dnes.
Dne 30. září 2008 bylo z aklimatizační voliéry vypuštěno posledních 15 tetřevů
a tím zřejmě po třinácti letech skončil původně plánovaný desetiletý projekt. Hlášení o pozorování došla ještě ze zimního období 2008/2009, ale od té doby, i přes časté dotazy
na lesní personál či obyvatelstvo okolních obcí,
bohužel nemáme žádné zprávy o výskytu tetřevů v Brdech. A tak nezbývá, než konstatovat,
že tento krásný pták, který by zde zdánlivě měl
mít příznivé životní podmínky, zde bohužel
kořeny nově nezapustil. Slabou útěchou nám
může být to, že ani v jiných oblastech, kde pokus o reintrodukci proběhl, nebyl úspěšný. Ale
za pokus to určitě stálo!
❧
17
história
Sieň úcty a slávy
poľovníctva na Slovensku
Žijeme v dobe, keď – tak ako nikdy pred tým, nám médiá chcú diktovať a vnucovať svoj názor.
Prekrúcajú rebríčky hodnôt. Snažia sa upriamiť našu pozornosť na katastrofy, vyhľadávajú správy, kde prevláda násilie, zločin a až sa bojím, či sa netešia, ak sa niekomu stane niečo zlé - len aby
tam mohli utekať s kamerou. Vyzdvihujú ako hrdinov celebrity – osobnosti, ktoré toho v živote veľa nedokázali (česť výnimkám). Viem, že lesníci a poľovníci, ktorí vedia, že naše najväčšie
bohatstvo je v prírode, kultúre, histórii a tvorivosti, sa nedajú pomýliť. V snahe spomenúť si na
skutočné osobnosti, ktoré boli skromné, no po nich tu ostanú trvalé hodnoty, rozhodli sme sa
spoločne so Slovenským poľovníckym zväzom a Slovenskou poľovníckou komorou, vyzdvihnúť
život a dielo ľudí, ktorí prispeli k rozvoju nášho poľovníctva.
Ing. Marián Číž, riaditeľ Múzea vo Svätom
Antone (text),
Ing. Ľubomír Lužina (foto)
Na začiatku bola myšlienka
V roku 2010 bola v barokovej sýpke - v areáli Národnej kultúrnej pamiatky svätoantonského kaštieľa, slávnostne sprístupnená Sieň
úcty a slávy poľovníctva na Slovensku. S myšlienkou prišiel v roku 90. výročia organizovaného poľovníctva na Slovensku p. Peter Šomek. S podporou SPK a SPZ pripravil p. Šomek
prvé informačné banery a priestory siene boli
inštalované spoločne s Múzeom vo Sv. Antone a Zoopreparatóriom v Žiari nad Hronom.
Sieň slávnostne prestrihnutím pásky sprístupnil 3. septembra 2010 prezident SPK a SPZ
Ing. Tibor Lebocký za prítomnosti účastníkov odborného seminára „20 rokov Dní Sv.
Huberta“. Slávnostný ceremoniál sa konal ako
súčasť osláv 90. výročia organizovaného poľovníctva na Slovensku, ktoré potom pokračovali 4. Septembra 2010 v rámci hlavného
programu 20. ročníka Dní Sv. Huberta.
2011 pripomenul 40. výročie svojho vzniku
a Ing. Ladislav Molnár, PhD. – najlepší odborník z oblasti histórie poľovníctva na Slovensku (pri príležitosti jeho nedožitých 90.
narodenín). Interiéry siene v roku 2011 boli
doplnené expozíciou, ktorú pripravil SKS pri
SPZ. Nové subjekty boli slávnostne uvedené v predvečer Dní Sv. Huberta – 2. septembra 2011 za prítomnosti členov prezídia SPZ
a SPK. 3. septembra 2011 navštívil sieň aj prezident SR – J.E. Ivan Gašparovič. Okrem banerov sú v sieni vo vitrínach umiestnené
vzácne exponáty, ktoré predstavujú uvedené
osobnosti a taktiež kópie slovenských rekordov trofejí.
V roku 2012 uvádzame do siene
dve ďalšie významné osobnosti
JUDr. Štefan Teren (1912 – 2003) bol dlhoročným predsedom Československej mysliveckej jednoty i Slovenského poľovníckeho
zväzu. Bol autorom i spoluautorom odbornej
Prvé dve osobnosti
Ako prvé dve osobnosti boli do siene uvedení MUDr. Jan Červíček (1864 – 1924) – zakladateľ Loveckého ochranného spolku pre
Slovensko (1920) a nestor slovenskej poľovníckej kynológie Koloman Slimák (1903 – 1996).
Interiéry siene dopĺňala expozícia „60 rokov
Sýpka
Zoopreparatória
v Žiari nad Hronom“.
V roku 2011 boli do siene uvedení Slovenský klub sokoliarovpri SPZ, ktorý si v roku
Zo siene úcty a slávy
18
Návšteva prezidenta v sieni, jeho excelenciu doprevádzal aj pán Ing. Tibor Lebocký
vojenské le sy 3/2012
história
Štefan Teren
Vojenské lesy
a majetky
Slovenskej
republiky, štátny
podnik Pliešovce
(Od lesnej správy cez podnik
až po generálne riaditeľstvo
VLM SR - desiata časť)
Roky 1998 – 1999
Postupná privatizácia
pokračuje
Fridrich Konrad
poľovníckej literatúry (napr. Naše poľovníctvo, Poľovníctvo a zver vo výtvarnom prejave, Po stopách vzácnej zveri, …) i beletrie.
Mnohí čitatelia Vojenských lesov si iste spomenú napríklad na „Trofej neznámeho strelca“ (príbeh bol i nafilmovaný). Svojimi aktivitami prispel k ochranárskemu poslaniu
i prezentácii našej poľovníckej organizácie.
V roku 2012 si pripomíname 100. výročie od
jeho narodenia.
Fridrich Konrad (1900 – 1982) sa zaoberal chovom a výcvikom farbiarov a doslova
bez náhrady ich rozdával medzi záujemcov
v oblasti s lovom raticovej zveri v medzivojnovom období. Bol uznávaným odborníkom
a znalcom života raticovej zveri. Od vzniku Klubu chovateľov farbiarov v roku 1958,
sa aktívne zapájal do jeho činnosti. Na jeho
počesť organizuje Klub chovateľov farbiarov
od roku 1985 Memoriál Fridricha Konrada
– dnes najprestížnejšie európske skúšky farbiarov.
Prezentácia bohatej
histórie poľovníctva
Vybudovanie Siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku pomáha pri prezentácii bohatej histórie nášho poľovníctva. Klub histórie slovenského poľovníctva na Slovensku,
Slovenská poľovnícka komora i Múzeum vo
Svätom Antone, dokazujú i vytvorením siene, aké je dôležité nadviazať na skúsenosti
vzácnych ľudí, ktorí pomohli pri budovaní
organizovaného poľovníctva. Dokazujú, že
im nie je ľahostajný osud nášho poľovníctva
a prírody aj v budúcnosti.
❧
V prechádzajúcej časti sme poukázali na zmluvu, ktorá bola uzatvorená
od 1.5.1995 na majetok štátu. Táto nájomná zmluva bola uzatvorená do doby
realizácie privatizácie časti štátneho
podniku, ktorý sa nachádzal mimo Vojenského obvodu Lešť, v súlade so schváleným privatizačným projektom. Bola to
veľmi hektická doba a na vedenie podniku boli vyvíjané veľké tlaky z rôznych, či
už oprávnených a niekedy aj neoprávnených strán. Veľka časť majetku, ktorý bol
predtým obhospodarovaný VLM Pliešovce, postupne bola prevedená na Slovenský
pozemkový fond a ten potom uzatváral
nájomné zmluvy s budúcimi privatizérmi. Tak tomu bolo najmä v oblasti Horného a Dolného Tisovníka, Madačky a Starej Huty. Tento majetok, ktorý v priebehu
rokov VLM Pliešovce zveľadili, bol postupne privatizovaný cez fond národného
majetku. Niektoré oprávnené požiadavky
na navrátenie majetku nebolo možné riešiť z dôvodu, že nárokovaný majetok sa
nachádzal vo vojenských obvodoch a tento nebolo možné vydať v zmysle platných
zákonov. Tieto náležitosti sa riešili zámennými zmluvami, na základe ktorých
VLM Pliešovce dali oceniť majetok nárokovateľný a majetok, ktorý bol v správe
VLM a vo vlastníctve štátu a pri zhodnej
cene sa tento majetok zamenil na základe zámenných zmlúv. Tak došlo k zámenám nehnuteľností patriacich VLM za
lesné pozemky vo VVP, ktoré boli pôvodne majetkom obce Pliešovce a Senohrad.
V Pliešovciach boli obci odovzdané budovy lesnej a stavebnej správy a hájenky na
Zaježovej za lesné pozemky patriace obci
vo VVP Lešť. Obci Senohrad boli odovzdané za lesné pozemky vo VVP Lešť
bývalé budovy strediska v Sučanoch pri
Martine. Všetky tieto udalosti prebiehali veľmi zložito a sprevádzali ich niekedy
aj nekorektné snahy zo strany rôznych záujmových skupín a len vďaka vtedajšiemu
vedeniu podniku pod vedením Ing. Jozefa Ulianku boli vykonávané v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky. Samozrejme, že tento proces prebiehal až
do konca deväťdesiatych rokov minulého
storočia o tom však zase nabudúce.
viac na www.vlm.sk ❧
autor: Ing. Teodor Derco,
samostatný odborný referent
oddelenia výroby GR
Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku v bývalej barokovej sýpke
vojenské le sy 3/2012
19
kynológia
Rady Ferdinanda
von Raesfelda
Portrét Ferdinanda von Raesfelda
Pred časom sa mi dostal do rúk zaujímavý článok, ktorého autorom bol pred takmer sto rokmi
saský kráľovský lesmajster Ferdinand von Raesfeld. Myslím, že by bola chyba ponechať si tieto
perly starého majstra lesníctva a poľovníctva len pre seba, a tak sa o ne rád podelím s našimi čitateľmi.
Farbiar je využívaný
na dohľadávanie poranenej
zveri s cieľom priviesť ju do
„moci poľovníka“.
Na túto prácu sa používa čistokrvný hannoverský farbiar alebo na pofarbenej stope
pracujúci poľovne upotrebiteľný pes, či bavorský horský farbiar ako i nemecký prepeličiar.
Stále sa zmenšujúca možnosť na prácu na pofarbenej stope, ktorá idúc ruka v ruke so zlep-
mi psov pracoval na pofarbenej stope vysokej
zveri dostatočne dlho, musí priznať, že nejaký
zmienky hodný rozdiel v práci týchto oboch
rás neexistuje.
Parforsna drezúra
Dnes už asi neexistuje žiadny rozumný
poľovník, ktorý by sa striktne pridržiaval
starej školy tzv. parforsnej drezúry, pokiaľ
by jej hlavná sila spočívala iba v tom, ako
Na pofarbenej stope použiteľného psa sa kladú nasledujúce nároky:
Pes musí:
1. byť vedený na remeni (dať
sa viesť na remeni)
2. nechať sa odložiť na remeni
3. na remeni zaľahnúť do stopy poranenej
zveri, spoľahlivo ju sledovať, vypracovať
každý spiatočný priechod, kým
nenájde kus uhynutý alebo kým sa
pred ním tento nezdvihne z ležoviska
4. vypustený duriť poranený kus na
zočenie a tak dlho stavanú zver hlásiť,
kým nebude dostrelená alebo strhnutá
5. okamžite zanechať pred ním uhasnutý,
zlomený alebo strhnutý kus a vyhľadať
svojho pána alebo hlásiť zhasnutú
zver tak, ako to prirodzene robí
väčšina bavorských farbiarov
Pes nesmie:
1. byť hlasným pri zočení kusa
2. ak je odložený, nesmie byť nepokojný
alebo hlasný, mal by zostať ležať,
kým nebude pánom odvolaný
(alebo si poň pán sám nepríde)
3. nesmie byť vypustený a nesmie byť
skôr hlasným, kým bezprostredne
pred sebou nezočí zver
4. nesmie zanechať pred sebou
utekajúcu alebo ním stavanú zver
skôr, kým táto nebude dostrelená
alebo kým nebude strhnutá
5. nesmie načínať uhasnutú
zver alebo ju po prípadnom
škrtení oblizovať, či šklbať
šením smrtiaceho účinku dnešných zbraní
ukrajuje psovi z jeho pracovného poľa hlavne
tam, kde sa nejedná o silné stavy zveri. Preto
by záverom vyplývajúcim z tej situácie malo
byť následovné: Toho, na ostatnú prácu na
pofarbenej stope používaného (to znamená u nízkej zveri často nasadzovaného poľovne upotrebiteľného psa) vycvičiť i na prácu na pofarbenej stope vysokej zveri, čím by
sa jeho takýmto spôsobom denne získavaná
schopnosť a skúsenosť s prácou na stopách
nízkej zveri dala využiť i pri práci na pofarbenej stope zveri vysokej. To sa ale často nestáva, pretože je ustálený a rozšírený názor, že
rasa farbiara stojí tak vysoko nad inými rasami, že len tento pes môže byť použiteľný na
úspešnú dohľadávku vysokej zveri. A poľovne upotrebiteľný druh psa je v tomto prípade len akousi výpomocou „červeného psa“.
To však je absolútne neprimerané a nevýstižné tvrdenie a každý, kto s oboma týmito rasaJaroslav Jurský, LS Tichý potok,
(zdroj: Nemecké poľovníctvo)
20
psovi niektoré úlohy doslova „vbiť“ do hlavy. Do tohto učenia tvrdosti, hrôzy a nerozumu vniesol starý Friedrich Oswald prvý
prielom svojou knihou „Stavač vo svojej plnej hodnote“, ktorá sa vyznačuje „parforsnou drezúrou bez úderov, jemným zaobchádzaním v dobrých i zlých dňoch“. Vo
svojej mladosti som všetky svoje psy vycvičil podľa tejto knihy a s výsledkom som
bol vždy vo vysokej miere spokojný. Dnes
sa ide ešte ďalej ako šiel samotný Oswald
a chce sa dosiahnuť oveľa viac pomocou lásky ako pomocou úderov. Obávam sa však,
že i v tomto ohľade sa zašlo trochu priďaleko a myslím si, že niektorým „vychovávateľom“ sa to tak trochu vymklo z rúk
Základom je poslušnosť
Hlásenie ulovenej zveri
Základom každej výchovy u všetkých
psov s výnimkou jazvečíka, u ktorého to ide
i bez výraznej poslušnosti, je bezpodmienečná a nikdy nezlyhávajúca poslušnosť. Tá
sa začína učením veľmi skorým, a to už asi
v 6-tom mesiaci života. Pes sa musí naučiť
posadiť sa, ľahnúť si (teda z polohy sedenia
sa položiť na brucho priložiac hlavu na predné laby), na slovo, či na hvizd podať prednú
labu. Musí v takejto polohe vedieť i zotrvať,
nech sa stane čo chce, kým mu jeho pán opäť
nedá povel „choď!“ alebo „dopredu!“, alebo
niečo, čo považuje on sám za cielene dôležité. Toto cvičenie je najdôležitejším a najúčinnejším z celého výchovného procesu, ktorý
nikdy nemôže byť dostatočne intenzívnym
a poriadne nacvičeným, pretože ono vkladá
psa za všetkých okolností aj vo väčšej vzdialenosti plne do rúk jeho pána.
vojenské le sy 3/2012
kynológia
sám zbavovať remeňa, ani tak, že by ho odhryzol. Potom je to dlhý remeň až do 30 m, ktorý
je na svojom druhom konci na vhodnom mieste opatrený kruhom a umožní tak vychovávateľovi bezpečné pôsobenie na svojho zverenca i na väčšiu vzdialenosť. Potom je to škrtiaci
obojok a ešte i často zvelebovaný a súčasne i zatracovaný koralový obojok. Koralový obojok
však nesmie byť používaný ako nástroj muče-
Kynologický
kalendár
IX-XII 2012
Výstavy:
Medzinárodná výstava psov CACIB
17.11.2012, Nitra
Medzinárodná výstava psov CACIB
18.11.2012, Nitra
Klubové výstavy:
Poľovnícke psy sú nepostrádateľnou
súčasťou poľovníctva od nepamäti
Hlásenie a stavanie postreleného daniela
Vedenie a odloženie
nia. V rukách rozumného vychovávateľa však
tieto nástroje tvoria výbornú pomôcku na docielenie poslušnosti zverenca. Nakoniec sem
ešte patrí prút alebo ľahký bičík. Týmto však
nemá byť zverenec bitý do bezvedomia, jeho
použitiu sa však mnohokrát nedá vyhnúť. Ale
pozor! Pri práci s prútom! Je osožný len jeden
dobre mierený úder, nie zbesilé bičovanie.
Vedenie na remeni vyžaduje, aby bol svojho pána na remeni doprevádzajúci pes papuľou vždy trochu za kolenom vodiča, aby sa
nedral dopredu, aby zaľahol do remeňa a nezaostával s cieľom niečo oňuchať a aby ustúpil, ak jeho vodič urobí otočku vľavo. V prípade, že by sa pes tlačil dopredu, stúpiť mu
na prsty.
Ďalšou dôležitou stránkou prvotného výcviku je odloženie na remeni a odloženie na
voľno. To znamená, že miesto, kde ho pán
nechal sedieť alebo ležať, nesmie pes opustiť
skôr, kým nebude odvolaný.
Pomôcky
Na výcvik sa používa množstvo pomôcok,
ktoré by som na tomto mieste rád v krátkosti
spomenul. Najsamprv je to kožená reťaz (kožou potiahnutá železná reťaz). Mala by psa presvedčiť, že ak už bol raz uviazaný, nesmie sa
Naše farbiariky
Keďže je poľovníctvo úzko profilovaná
oblasť, všeobecne ani poľovníckej literatúry nie je mnoho. Preto vždy poteší, keď je
k dispozícii nové „poľovnícke čítanie“.
20. júna tohto roku uzrela svetlo sveta nová knižka „Naše farbiariky II“, ktorá
ako sama udáva je zamýšľaním sa s farbiarmi cez poľovnícke príbehy. Zaujímavosťou
je, že okrem už známeho autora Branislava Baku sú jej spoluautormi aj naši kolegovia za OZ Kežmarok, Jaroslav Jurský, František Špirko a Ing. Pavol Tomala. Knižka je
voľným pokračovaním jej prvej časti a vyšla
v náklade iba 1000 kusov.
Prajeme všetkým čitateľom príjemné zážitky pri listovaní v nej. Možno v nej nájdete neobyčajný príbeh, ktorý vás očarí.
Dobrá zásada pri každom výcviku
je spojiť prísnosť s láskavým zaobchádzaním, na ktoré je i pes vo vysokej miere citlivý.
Ja sám som svojich psov vychovával a cvičil vo
voľnom priestore, tak ako to bývalo i predtým
častým zvykom a mal som s tým len dobré
skúsenosti. Kto má na to čas a je navyše i charakterovo vhodný na proces výchovy, mal by
svoje psy cvičiť a vychovávať sám. Lebo jeho
pes bude v rukách druhého presne tým, čím
bol v rukách prvých, ak boli tieto samozrejme
dobré. ❧
Severských poľovných Plemien KV,
CAC, 27.10.2012, miesto neurčené
Teriérov KV, CAC
16.11.2012, Nitra
Európska výstava Slovenských čuvačov, CAC, 16.11.2012, Nitra
Vrcholové podujatia:
Memoriál Františka Sigeta
8.-9.12.2012, Žilina
Klubové:
Klubové SD alpských jazvečikových duričov, 3.-4.11.2012, Stropkov
Skúšky odvahy teriérov
4.11.2012, Bratislava
Fatranský pohár, skúšky
farbiarov CACT
9.-11.11.2012, Rajecká Lesná
Klubové DS jazvečíkov CACT
10.-11.112012, Senné
Klubové SD alpských jazvečikových duričov, 17.-18.11.2012, Trenčín
Klubové SD slovenských kopovov
23.-25.11.2012, Humenné
Medzinárodné DS jazvečíkov CACIT
1.-2.12.2012, Malacky
Putovný Pohár KCHSK CACIT
30.11.-2.12.2012, Pov. Bystrica
Celoštátne SD alpských jazvečikových
duričov CACT, 8.-9.12.2012, Trenčín
Ing. Zuzana Balandová,
ved. oddelenia výroby GR
vojenské le sy 3/2012
21
strelectvo
Dokonalá kozlica
Blaser K 95
Špičková kombinovaná kozlica Blaser K 95,
dokonalá povrchová úprava, drevo pažby
a predpažbia sú rovnakej štruktúry
Jedny z najkvalitnejších poľovníckych pušiek, ktoré od roku 1995 zaznamenali svetový boom,
pochádzajú z nemeckého starobylého mestečka Isnyim-Allgäu, kam sa v roku 1977 premiestnila celá výroba Blaseru. Legendárny príbeh sa síce začal v roku 1963, ale za tridsaťpäť rokov svojej
existencie v spomenutom meste, firma Blaser Jagdwaffen prišla s významnými riešeniami, novinkami, ktoré nielen výrazne zlepšili kvalitu a bezpečnosť produkovaných zbraní, ale posunuli ich
na vyšší stupeň technickej dokonalosti. Predovšetkým jedinečné riešenia zamykania opakovacích guľových, či zlamovacích pušiek, zámkových a spúšťových mechanizmov, fascinujú invenčnosťou a jednoduchosťou. Dokonalú povrchovú úpravu a precíznosť Blaser často kombinuje
s krásnymi, bohatými jemnými rytinami. Nápady na nový výskum vychádzajú z vlastných poľovníckych skúseností, ale aj poznania profesionálov, ktorí používajú zbrane značky Blaser, technologických expertov a obchodníkov po celom svete. Každý kto pracuje v spoločnosti Blaser, od
vývoja cez výrobu až po predaj, je spojený myšlienkou vybaviť poľovníkov tým najlepším. V tom
spočíva tajomstvo úspechu tejto malej zbrojovky, avšak pokiaľ ide len o počet zamestnancov.
Kozlicu Blaser K 95 s lôžkovým záverom
považujem za špičkový výrobok v čase jej
vzniku. Zbraň má originálny patentovaný výklopný zaver „block lock“, ktorý bol prvý raz
použitý na jednohlavňových zlamovacích guľovniciach K 77. Na dne baskule je vymedzovací segment, ktorý zapadne medzi hlavňové háky, smerujúce od seba. Predný sa zachytí
okamžite pripravená na streľbu. Takže nie je
potrebná bežná mechanická poistka spúšte, bicie kladivká nie sú totiž napnuté. Funkciu prevzalo tiché „šupátko“ na temene baskule, akoby trochu väčšia poistka s dlhším posuvným
pohybom asi 25 mm smerom dopredu. Keď sa
situácia zmení a cieľ sa nám stratí z dohľadu,
napnuté kohútiky dostaneme do pôvodnej, neTechnické parametre
Výrobca: Pri zlomení hlavní je dostatočný priestor aj na pohodlné zasunutie veľkého guľového náboja
o osku kĺbu, okolo ktorého sa hlavne otáčajú.
Zadný zapadne na protiľahlej strane pod výsuvný hranolovitý čap, jazýček, ovládaný temennou kľučkou. Snahou konštruktérov bolo
umiestniť háky čo najbližšie k osi hlavní, aby
sila namáhania vzniknutá výstrelom bola voči
záveru čo najmenšia. Lôžkový záver s výkyvným blokom, ktorý mimochodom už používa
aj firma Merkel, je veľmi odolný a patrí k jedným z najpevnejších lôžkových záverov. Výhodou je väčšia pevnosť a odolnosť proti vzniku
vôle v závere, čím sa značne predlžuje životnosť mechanizmu a zbrane. Vpredu, na vnútornej strane baskule a predpažbia nenájdeme
žiadne páčky, ktoré by mali funkciu niečo napínať. Po sklopení hlavní sa bicí mechanizmus
nenatiahne, zbraň aj po vložení nábojov nie je
22
Blaser
JagdwaffenGmbH,
Nemecko
Typ zbrane:
guľobroková kozlica
Model : Blaser K 95
Kaliber: 20/70, 9,3x74 R
Celková dĺžka: 1030 mm
Dĺžka hlavní: 600 mm
Hmotnosť:3300 g
Odpor spúšte: 15 N, 10 N
Zahrdlenie:na objednávku broková
hlaveň s vymeniteľnými
chokmi
Cena: 2480,00 EUR
Predajca: Puškárstvo Hermes,
Bratislava
napnutej polohy, posunutím napínacej páčky
späť. Pre porovnanie s pištoľou, ako by plnila
funkciu vypúšťacej páky natiahnutého bicieho
kohúta bez iniciácie zápalky. „Sicher ist sicher“
hovoria Nemci a tak k väčšej bezpečnosti s nábojmi v nábojovej komore je kozlica vybavená
aj pádovou poistkou. V širokom, až masívnom
elipsovitom lúčiku sú dve spúšte, prvá odpaľuje vrchnú, brokovú hlaveň, druhá guľovú. Určitou nevýhodou, na ktorú si treba zvyknúť je
„lock action“. Po vystrelení prvej hlavne pušku
treba posuvným ovládačom opäť natiahnuť
aby sme mohli odpáliť aj
druhú komoru. Pri modeloch K 97 sa už naraz naťahujú obidve kladivká. Chod jazýčkov spúšti bol krátky a plynulý,
odpor trocha rozdielny, sila potrebná na uvoľnenie iniciačného ústrojenstva do činnosti pri
brokovej hlavni je mierne vyššia, 15 N, odpor
guľovej, 12 N.
Hlavne dĺžky 600 mm sú v kalibri 20/70
a 9,3x74 R. V mieste záverových hákov sú spojené do jedného celku, v strede pružne spriahnuté
objímkou tak, aby sa dalo nastaviť ich nastrelenie do jedného bodu. Inak sú po celej dĺžke voľne uložené a pri výstrele neobmedzene kmitajú.
Tento systém zvyšuje presnosť a umožňuje mierenú dvojranu. Medzera medzi hlavňami je vyplnená elastickou gumenou lištou.
Vyťahovač je veľmi jednoduchej konštrukcie, takmer bezporuchový, nemá žiadne pružiny
a je spoločný pre obe nábojové komory. Posúva
sa v bočných drážkach hlavňovej objímky tlakom výčnelkov v baskuli, za ktoré je zachytený.
Pri zlomení pušky z dôvodu nabitia, či vybitia,
pomerne široký vyťahovač pridržiava nábojnicu
a uľahčuje manipuláciu s nábojmi.
Na zbrani sú štandardne mechanické mieridlá, plátkový cieľnik je stranovo nastaviteľný.
Guľová hlaveň má štyri pravotočivé drážky,
zakončenie ústia tvorí mierne zaoblenie. Pri použití jednotnej strely do brokovej hlavne vznikne vhodná kombinácia kalibrov. Zmena na iný
kaliber a model, mohli by sme vymenovať všetky najbežnejšie, je jednoduchá, stačí vymeniť
zväzok hlavní a pritom finančne bez väčších nákladov.
Hranolovitá muška sa dá výškovo nastaviť skrutkou, dotiahnutím v prednej časti sa jej
zadná strana zdvíha, dĺžka sa zväčšuje a streľba
sa prenáša pod zámerný bod. No bez zameriavacieho ďalekohľadu je kozlica ako krívajúca. Výnimočnosť zbraní Blaser je aj v montáži optiky,
ktorá určila nový štandard v QD. Uchytáva sa
do štyroch súmerných vybraní na vrchu nábojovej komory. Pokiaľ kupujete Blaser aj s optikou,
firma používa len svetové značky, napríklad Zeiss, Swarowski, Leopold, Schmidt&Bender, čo sa
určite prejaví vo vyššej cene.
Osobitosťou Blaseru sú aj pažby. Ich tvarovanie je prepracované do posledných detailov
tak, aby spĺňali ergonomické požiadavky aj tých
najnáročnejších zákazníkov. Ide predovšetkým
o pažby Bavorského typu, vždy s jednoduchou
lícnicou, či dvojitou v luxusnom vyhotovení.
Stredná, zúžená časť pažby za spúšťou je
precízne tvarovaná a prispieva k pohodlnévojenské le sy 3/2012
strelectvo
mu a spoľahlivému držaniu. Krk pažby prechádza do výraznej pištoľovej rukoväti. Úchopové
časti pažby a predpažbia sú zdrsnené rybinou.
K zníženiu spätného nárazu okrem bežne dodávaných rôznych druhov pätiek (botiek), je pre
firmu charakteristický „Kikstop“. Tento tlmič
spätného nárazu je uložený v strede osi pažby.
Ide o valcovité teleso z nerezovej ocele naplnené wolfrámovými guľôčkami, ktoré stlmí minimálne 20 percent energie pôsobiacej spätne do
ramena strelca. Avšak vynaliezaví konštruktéri
kikstopom vyriešili aj ďalší problém, najmä pri
zbraniach s veľkými kalibrami. V našom prípade 20/70 a 9,3x74 R znamenalo trochu vyššiu hmotnosť hlavní ako pri 20/70 a .222 Rem.
a tak tento 600 gramový „cylinder“ prispel k dokonalému vyváženiu zbrane, bez ktorého by intuitívna streľba nebola pohotová a presná. Na
pripevnenie predpažbia k hlavniam slúži hák
predpažbia, ktorý je zospodu demibloku, pričom prispieva k pevnejšiemu spojeniu s baskulou. Nos predpažbia je opatrený úchytom s očkom na remeň, druhé je umiestnené zospodu
hlaviska.
Blaser má štyri základné atribúty úspechu,
ktoré musia spĺňať jeho zbrane. Bezpečnosť, manuálny napínací systém dovoľuje rýchlu, takmer
bezhlučnú aktiváciu krátko pred výstrelom.
Presnosť, pevnosť záveru a technológia spojenia hlavní dovoľujú strieľať precíznejšie. Spoľahlivosť, každý nový prvok je dôsledne odskúšaný
v praxi pred jeho sériovým zavedením. A nakoniec univerzálnosť, maximálne prispôsobenie sa
požiadavkám zákazníkov, poľovníkov. Taká je
aj kozlica K 95, lákavá zbraň, ktorá každého milovníka streľby doslova vyzýva k jej uchopeniu.
Za poskytnutie zbrane ďakujeme Puškárstvu
Hermes.
Pripravil: Ľuboš Ivanovčan
Poľovnícke brokové
disciplíny
Medzi poľovníckymi strelcami sú obľúbené brokové disciplíny – oblúkové strelište, batéria,
poľovnícky skeet, poľovnícky parkúr, sporting compakt parkúr, univerzálny trap, americký
trap, vysoká veža a zajac na prieseku.
Batéria
Spoločný vyťahovač s jednoduchou mechanickou funkciou
V strede sú hlavne pružne spriahnuté regulovateľnou objímkou, medzi volne uloženými hlavňami je elastická lišta
vojenské le sy 3/2012
Vysoká veža
Najviac rozšírené sú strelecké preteky
na batérii, pokiaľ ide o strelište s 15 vrhačkami, jedná sa o športový trap, keď je vrhačiek menej, tak je to poľovnícka batéria. Pri
americkom trape je jedna vrhačka s tzv. plávajúcou lištou, kde má každý terč iný smer,
podľa polohy lišty pri vyletení terča. Zbrane
sú povolené maximálne kaliber 12 a strelivo
maximálnej hmotnosti 28,5 g a dĺžka nábojnice po výstrele nesmie presiahnuť 70 mm.
Strelec na stanovišti si môže pred výstrelom
oprieť pušku do ramena a terč sa musí objaviť ihneď po povele.
Ďalšou zaujímavou disciplínou je streľba
na vysokej veži, ktorá pozostáva zo stožiara, na ktorom je umiestnená jedna alebo dve
vrhačky. Čap katapultu vrhačky musí byť
20 metrov nad úrovňou streleckých stanovíšť. K strelišťu patria dve zásteny, ktoré nie
sú podmienkou. Streľba na tomto strelišti je
možná niekoľkými spôsobmi: voľný alebo
obmedzený výhľad, na jednotlivé terče alebo dvojterče, na jednom alebo piatich stanovištiach. Strieľa sa z pohotovostného postoja
a zalíciť sa smie až po objavení sa terčov.
Oblúkové strelište
Všetky disciplíny sa strieľajú buď samostatne alebo v rôznych kombináciách streleckých viacbojov aj kombináciou s guľovými disciplínami. Pri všetkých streleckých
podujatiach je najdôležitejšia disciplína pretekárov a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov pri zaobchádzaní so
zbraňou. Určite sa zvýši popularita brokovej
streľby na Slovensku zásluhou našich úspešných olympijských medailistiek.
Pri oblúkovom strelišti sú tieto základné rozdiely oproti batérii: terče sa vypúšťajú
z dvoch veží – vysokej a nízkej a majú stále
rovnaký smer, mení sa stanovište strelcov 1
až 7, strelec musí stáť v pohotovostnom postoji po vydaní povelu na vypustenie terča
až do objavenia sa terča, terč musí vyletieť
po vydaní povelu v rozmedzí 0 až 3 sekúnd,
strieľa sa aj na dvojterče (vypustené sú naraz
z vysokej aj nízkej veže). Pri počte 20 terčov
v jednej položke sa jedná o oblúkové strelište a pri počte 25 terčov o poľovnícky skeet.
Pri poľovníckych disciplínach sa môže na
jednotlivé terče vystreliť 2 výstrely (okrem
dvojterčov), naproti tomu pri športovom
skeete len jeden výstrel.
Najdôležitejšia je bezpečnosť
Ing. Ivan Schlosser, vedúci LS
Jablonové, OZ Malacky (text, foto)
23
spoločenská rubrika
Životné jubileá
v mesiaci júl 2012 oslávila
svoje životné jubileum 55 rokov pani
Anka Cúttová, samostatný odborný
referent oddelenia obchodu GR
a v mesiaci august 2012
oslávili životné jubileá:
Ing. Teodor Derco,
samostatný odborný referent
oddelenia výroby GR - 60 rokov
pán Pavel Melicher,
robotník SL Pliešovce, 55 rokov
Veríme, že kolegyňa a kolegovia prijmú
naše úprimné ospravedlnenie za to, že
nedopatrením neboli ich životné jubileá
zverejnené v čísle 2/2012 nášho časopisu.
október 2012
Ján Slúka,
lesník SL Pliešovce, 50 rokov
František Bukovina,
samostatný referent oddelenia
ekonomiky OZ Kežmarok, 50 rokov
Anna Andrejcová,
robotníčka LS Kamienka, OZ
Kamenica nad Cirochou, 50 rokov
november 2012
Mgr. Štefan Lopatovský,
lesník LS Podolínec, OZ
Kežmarok, 50 rokov
Pracovné jubileá
október 2012
Ing. Pavel Hanulay,
samostatný odborný referent oddelenia
ekonomiky GR, 35. výročie
Eduard Tkáč,
lesník LS Jovsa, OZ Kamenica
nad Cirochou, 30. výročie
Zdeněk Blaho,
lesník LS Riadok, OZ Malacky, 35. výročie
Pavol Olšovský,
lesník LS Mikulášov, OZ
Malacky, 35. výročie
november 2012
Ctibor Ivančík,
robotník SL Pliešovce, 30. výročie
december 2012
Ladislav Randík,
robotník LS Jablonové, OZ
Malacky, 20. výročie
24
Jeden z nás
MILAN ŠEPEĽA
V septembri tohto roku slávi svojich 60 rokov Milan Šepeľa, vekom aj služobne najstarší zamestnanec na ústredí odštepného závodu v Kamenici nad Cirochou. Myslím, že ho dobre poznajú aj viacerí
kolegovia z ostatných závodov, keďže svojim vtipom vie odľahčiť aj inak vážne porady ekonomických oddelení. Priblížme si teraz preto jeho osudy vo Vojenských lesoch a majetkoch SR, š.p.
Ing. Jozef Benej, vedúci ekonomického
oddelenia, o.z. Kamenica nad
Cirochou (text, foto: Archív M.Š.)
S našou firmou je spojený v podstate celý
Milanov pracovný život. Nastúpil v októbri
1974, hneď po vojenčine, a to do národného
podniku v Kamenici nad Cirochou. Ako čerstvo vyštudovaný ekonóm začal pracovať na
pozícii samostatný účtovník na učtárni podniku. Dlho sa tu však neohrial a po necelom roku
sa stal ekonómom
Lesnej správy Kamenica nad Cirochou. Tu
pobudol celých osemnásť rokov, počas ktorých si rozšíril vzdelanie o pomaturitné
štúdium na Strednej
lesníckej technickej
škole v Prešove, kým
ho v roku 1993 nepreložili späť na teraz už
odštepný závod v Kamenici nad Cirochou,
ako samostatného referenta oddelenia ekonomiky venujúceho
sa predovšetkým informačným technológiám. S počítačmi už
zostala jeho kariéra
spätá až do dnešných
dní.
až po pásové traktory – kaťuše. Pri priemernom evidenčnom počte zamestnancov správy,
ktorý sa pohyboval okolo 100 osôb, som sa rozhodne nenudil.
Prečo ťa preložili späť na závod?
Na lesnej správe som dostal v poradí druhý
osobný počítač na závode – prvý mal personalista a mzdár Pavol Gavura. Mal som ho asi
pol roka, keď mi pri jednej návšteve na správe
oznámil vtedajší riaditeľ: „Vidím, že ti to s ním
ide. Dám ťa na závod, na výpočtové stredisko“.
Začal som tam pracovať s Ing. Michalom
Kurtym
a po jeho odchode
v roku 1998 som to
dostal na starosť už
sám.
Odvtedy je tvoja práca spojená
hlavne s výpočtovou technikou. Ako vnímaš
prudký rozvoj
v tejto oblasti?
V osemdesiatych rokoch sa ešte
na prenos dát používali dierne štítky a magnetické
pásky. Posielali sa
na výpočtové stredisko do Prahy,
kde sa zohrávali
všetky dáta. OpraMilan, ako si sa
vy sa robili iba
dostal z učtárne
raz v roku, v mena lesnú správu?
Milan Šepeľa dnes a v začiatkoch pôsobenia na Lesnej správe
siaci
november.
Uvoľnilo sa tam
U nás sa používali talianske počítače Olivetmiesto
polesného
ti, výkonom a hlavne veľkosťou ťažko porova môj predchodca,
nateľné s dnešnými. V deväťdesiatych rokoch
Štefan Harvilik, naň
to už bolo lepšie, osobné počítače sa dostanastúpil. Vtedajší riali aj na správy a s nimi aj programy Dr. Loulu,
diteľ pán Kindernaj
s ktorými po postupnej modernizácii pracuza mnou prišiel a pojeme dodnes. V súčasnosti sa u nás výpočtovedal mi: „Mladý,
vá technika dostala až na úroveň jednotlivých
pôjdeš za ekonóma
lesných obvodov – každý lesník má malý prena správu“, a tak som
nosný počítač Nomad, takže údaje o výrobe sú
šiel...
hneď odosielané na spoločný server. Využívajú sa rýchle dátové siete, čo umožňuje centraČo bolo náplňou tvojej práce?
Ekonóm na správe bol vtedy, ako sa hovo- lizovať spracovanie aj ukladanie dát. Veď všetrí, taká „holka pro všechno“. Správca, lesní- ky programy nášho informačného systému už
ci a polesní boli väčšinu času v teréne, len eko- bežia na serveroch v Pliešovciach, ku ktorým sa
nóm ostával na správe, plnil tak úlohu styčného pripájajú zamestnanci všetkých závodov.
Zmena je život a v oblasti informačných
dôstojníka. Plnil som v podstate aj povinnosti, ktoré neskôr mali technici správy alebo zá- technológií to platí dvojnásobne. Žiadna zmena
stupcovia správcov. Okrem tvorby plánov, ale ešte nezaskočila nášho Milana. Do budúcvymzdievania, evidencie majetku som mal na nosti mu želáme, nech ho neopúšťa jeho hustarosti aj sklad materiálu a evidenciu strojov mor, veľa trpezlivosti s nami, „bežnými užívaa mechanizmov, ktorá zahŕňala všetky mecha- teľmi“ a aby ho počítače počúvali aj naďalej.
❧
nizačné prostriedky správy od motorových píl
vojenské le sy 3/2012
spoločenská rubrika
Jeden z nás
Ing. Teodor Derco
V auguste tohto roku oslávil, ako sám žartovne dodáva svojich 30 krát 2 rokov, teda šesť krížikov,
náš kolega Ing. Teodor Derco, v súčasnosti pôsobiaci ako samostatný odborný referent oddelenia
výroby generálneho riaditeľstva. Keďže celý svoj profesionálny život zasvätil práci vo vojenských
lesoch, ako dlhoroční kolegovia si s ním pri príležitosti jeho jubilea vďačne zaspomíname aspoň
v niekoľkých riadkoch.
Na úvod. Koľko rokov pracuješ u VLM
a prečo si sa rozhodol práve pre VLM?
Koľko rokov...? Joj .. to si už ani nepamätám!
Ale teraz vážne, na vtedajšie podnikové riaditeľstvo Vojenských lesov a majetkov Pliešovce
som nastúpil 15. apríla 1980. To znamená, že už
ubehlo 32 rokov od môjho nástupu k tejto lesníckej firme. A nebolo to celkom len moje rozhodnutie, že som sem nastúpil. Ako iste vieš,
pochádzam z tatranskej obce Nový Smokovec,
a preto som sa chcel zamestnať po skončení fakulty u vtedajšej Správy Tanap-u v Tatranskej
Lomnici. Lenže osud to zariadil inak. Vtedajší riaditeľ S-Tanap-u mi oznámil, že nemá pre
mňa voľné miesto, a tak ma do zamestnania
neprijal. Mal som rôzne ponuky na prácu, ale
ja som chcel pracovať len v lesníckej organizácii. Keďže som neuspel u TANAP-u, tak som
pokračoval v hľadaní zamestnania a pritom
som stretol Ing. Ivana Tomašku, CSc., vedúceho projekčnej kancelárie na podnikovom riaditeľstve VLM Pliešovce, ktorý bol na služobnej ceste vo Vysokých Tatrách. Od neho som
dostal ponuku, či by som nechcel pracovať ako
projektant lesných ciest. Vraj má jedno miesto
projektanta voľné. Keďže som bol slobodný bez
záväzkov, tak som túto ponuku, ktorú som potom nikdy neoľutoval, prijal. A bolo to krásnych osem rokov, ktoré som strávil na projekcii. Neskôr s odstupom času som bol pánu
vtedajšiemu riaditeľovi S-TANAP-u vďačný za
to, že ma neprijal do zamestnania. Samozrejme, že s vďačnosťou spomínam na Ing. Ivana
Tomašku, CSc., ktorý ma veľa naučil a bol to
veľmi dobrý šéf a láskavý človek, žiaľ už nie je
medzi nami.
tej dobe. Došlo k zmene politického režimu,
postupne sa menili majetkové pomery u VLM,
dochádzalo k postupnému odovzdávaniu majetku obciam, menila sa forma zamestnávania lesných robotníkov, a to všetko sa muselo
zvládnuť pri plnení si základných povinností starostlivosti o les a hospodárenia v ňom.
Mal som to šťastie, že som bol obklopený veľmi
dobrým kolektívom. Len vďaka tomu som túto
náročnú prácu mohol zvládať. Bola to krásna práca a veľmi rád na ňu spomínam. Bola to
skutočne lesnícka a riadiaca práca. A negatíva
..? Neviem, bol som tak zapálený pre túto prácu, že po 15 rokoch môjho pôsobenia na správe
Práca na správe. Môžeš zhodnotiť jej klady, prípadne negatíva?
Práca na správe je v rámci lesníckej organizácie jedna z najzaujímavejších. A funkcia vedúceho správy, v ktorej som pôsobil 15 rokov je
asi najkrajšia v lesníckej branži. Táto funkcia je
krásna preto, lebo výsledky práce lesného hospodára sa s odstupom času prejavia na stave
lesa. Moje pôsobenie na správe začalo tiež veľmi hekticky. Moje pôsobenie na projekcii skončilo po ôsmich rokoch a bol som preradený na
útvar lesnej výroby k Ing. Zimanovi a vtedy
prišiel za mnou vedúci lesnej správy Pliešovce
pán Vladimír Búzik a ponúkol mi funkciu jeho
zástupcu na správe. Samozrejme, že som celý
šťastný túto prácu prijal. To som ale netušil,
že udalosti naberú veľmi urýchlený vývoj. Na
lesnú správu Pliešovce som nastúpil v novembri 1988 a už 1.9.1989 som bol vymenovaný do
funkcie vedúceho správy. Môj predchodca po
ťažej chorobe náhle zomrel. Bol so hodený do
vody a učil som sa za pochodu riadiť odborne
a ľudsky kolektív v počte viacej ako 100 pracovníkov. Stal som sa správcom vo veľmi pohnu-
...a dnes ako samostatný odborný referent oddelenia výroby
vojenské le sy 3/2012
spomínam radšej na to dobré.
Oproti tomu práca na štátnom podniku (GR). Čo Ti dala? S ohľadom na Tvoje skúsenosti môžeš urobiť porovnanie s predchádzajúcim pôsobením?
Každá práca je pre človeka, ktorý ju vykonáva čestne, prínosom. Porovnávať prácu na
jednotlivých organizačných zložkách podniku, kde som pôsobil, nie je jednoduché. Činnosť, ktorej som sa venoval na projekcii, bola
úplne odlišná ako práca v lesníckej prevádzke
a práca na oddelení výroby, kde pôsobím teraz. Projekčná činnosť bola vysoko odborná,
inžinierska a náročná aj fyzicky pri vonkajších meracích prácach. Pri tejto práci som sa
realizoval odborne a získal som veľký prehľad
Ing. Peter Šoltés, samostatný
referent ekonomického oddelenia,
OZ Kežmarok (text, foto: archív T.D.)
o podniku, lebo som sa dostal často pri vytyčovaní lesných ciest do oblastí, kde sa niektorí
zamestnanci podniku nedostali vôbec. Pôsobenie vo funkcii vedúceho správy nebolo síce už
tak čisto odborné, skôr sa kládol dôraz na organizačné schopnosti. Samozrejme, že ani odbornosť pri tejto práci nie je zanedbávaná, lebo
som bol aj odborný lesný hospodár a zodpovedal som aj za úroveň stavu hospodárenia v lese.
No a moje terajšie pôsobisko je skôr zamerané
na dokonalú znalosť legislatívnych noriem, zákonov, vyhlášok z oblasti lesníctva. Z toho, čo
som povedal je zrejmé, že každé moje pracovné
zaradenie bolo iné a všestranne ma obohatilo.
Dnes mi pri mojej práci, najmä pri kontrolnej
činnosti v lese, skúsenosti z predošlých pôsobísk v rámci podniku veľmi pomáhajú.
Pri pohľade späť, zmenil by si niektoré svoje rozhodnutia či už pracovné alebo osobné?
Či by som menil svoje predošlé rozhodnutia? Veľmi hypotetická
otázka. Ťažko je na túto
otázku odpovedať. Počas tých rokov, ktoré pôsobím v podniku som
mal množstvo pracov...ako správca LS Pliešovce
ných ponúk na zmenu
zamestnania, či už v inej
lesnícke firme, v štátnej správe. Žiadnu ponuku so neprijal, tak si
myslím, že to niečo znamená. Znamená to prinajmenšom to, že som
v tejto firme spokojný
a chcem v nej aj naďalej
...ako nový zamestnanec
pracovať a tešiť sa z jej
VLM r. 1980
napredovania. V mojom
osobnom živote sa stala jedna udalosť, ktorú som nemohol ovplyvniť, tá jediná je pre mňa celoživotnou traumou
a veľmi by som si želal aby sa nestala, ale žiaľ
nejde to. Inak so svojim osobným životom som
spokojný a nemenil by som na ňom nič.
Tvoje osobné želania do budúcna?
Čo teda povedať na záver? V prvom rade si
každý človek želá, aby bol zdravý a nie je tomu
inak ani v mojom prípade. Teda želám si, aby
som bol zdravý, aby boli zdraví a šťastní moji
najbližší. Od začiatku môjho pôsobenia u VLM
Pliešovce som pracoval a pracujem v kolektíve úžasných ľudí, a preto im prajem všetkým
veľa zdravia a šťastia. Želám si, aby firma VLM
bola aj naďalej stabilnou, aby zabezpečovala zamestnanosť v regiónoch, kde pôsobí. No a samozrejme, chcem sa dožiť v zdraví odchodu do
dôchodku, aby som sa mohol venovať rodine,
svojím záľubám a naďalej sledovať, ako sa darí
vojenským lesom – firme, v ktorej som celý svoj
pracovný život pôsobil.
Do ďalšieho života, či už osobného alebo
profesionálneho, Ti teda, Teodor, prajeme, nech
sa splnia všetky tvoje želania. ❧
25
spoločenská rubrika
Pri prehliadke Užhorodu nechýbala ani zastávka pri pamätníku
dodnes ľudmi zo Zakarpatia veľmi uznávaného T. G. Masaryka
Ukrajina
za schengenskou hranicou
Ako sa vraví: Radšej raz vidieť ako stokrát počuť. Toto som si pomyslel, keď som sa dozvedel, že
sa zúčastním zájazdu pracovníkov VLM SR, š.p. na Ukrajinu. O tejto krajine som už dosť počul, aj
dobrého aj zlého, tak som sa celkom potešil, že si budem môcť urobiť svoj vlastný názor a pohľad
na túto krajinu. Zopár postrehov a zážitkov, ktoré som spolu s kolegami zažil počas 4 dní strávených v tejto krajine, si dovolím priblížiť aj našim čitateľom.
Ľahko dnu a ťažko von
Toto platí pri prechode slovensko-ukrajinskej hranice doslovne. Našťastie sme predsa
len mali zabezpečený plynulejší prejazd oboma smermi vďaka intervencii nášho ukrajinského hostiteľa pána Ivana V. Kostiva.
Výstup na Teplú jamku
26
História a kultúra
Užhorod a jeho okolie je historicky aj kultúrne ovplyvnený česko-slovenskou minulosťou, nakoľko Zakarpatská rus v minulosti patrila k Československej republike. Je to vidno na
mnohých stavbách z minulého storočia.
Kvalita cestnej siete
Tak toto je samostatná kapitola, ktorú treba
zažiť. Nemalo zmysel sa snažiť vyhnúť jamám
a výtlkom, lebo tým by sme si čas strávený
v mikrobuse predĺžili minimálne o polovicu.
Šofér bol skúsený a my sme zároveň pochopili,
prečo mikrobus, ktorým sme jazdili, nebol tak
úplne najnovší typ.
Lesy a príroda
Samozrejme sme boli zvedaví na hospodárenie a stav lesov na Ukrajine. Videli sme viaceré
Prehliadka arboréta
vojenské le sy 3/2012
spoločenská rubrika
Domáci nás privítali - ako to už býva zvykom, chlebom
Pohostinnosť a dobrosrdečnosť
A na záver by som chcel vyzdvihnúť pohostinnosť a dobrosrdečnosť našich hostiteľov. Veľká vďaka patrí pánovi Ivanovi V. Kostivovi, jeho
manželke Svetlane a Michajilovi Vasilievičovi,
ktorí sa postarali o celý náš pobyt. Vďaka nim
sme strávili príjemné chvíle, zažili a videli mnohé zaujímavé veci. S úsmevom spomíname na
nezabudnuteľný kufrík, ktorý bol zázračne vždy
plný a pripomínal čarovný obrus z rozprávky.
Ešte raz: Veľká vďaka! ❧
Hoverla - najvyšší vrch Ukrajiny má 2 061 m.n.m.
zaujímavé miesta, ale v podstate platí asi jedno
tvrdenie, že Zakarpatská Ukrajina je rozľahlá
a lesy sú menej intenzívne obhospodarované,
čím vznikajú možnosti na udržanie pôvodných
biocenóz bez zásahov (navštívili sme pralesové
spoločenstvo Uhliská o výmere zhruba 12.000
ha). Ďalším, nám dobre známym problémov,
ktorý už začali pociťovať aj v tamojších lesoch,
je rozpor medzi ochranármi a lesníkmi nielen
v problematike spracovania chrobačiarov, ktorých rozsiahle ohniská sme mali možnosť vidieť, ale aj celkového obhospodarovania lesa.
Ľudia a život
Našimi cestami po Ukrajine sme si všímali
aj život obyvateľstva. Mnohé rozostavané domy
neboli dokončené, čo súviselo s tým, že väčšina
mladých ľudí chodí za prácou do celej Európy.
Príjemne ma prekvapila atmosféra v Mukačeve, príjemne prostredie a pekne upravená pešia
zóna.
Ing. Jozef Bittara, vedúci oddelenia
odbytu, o.z. Malacky, (text)
foto: Ing. Ľudovít Zvalený, Ukrajinské štátne lesy
vojenské le sy 3/2012
Navštívili sme Karpatské bukové pralesy UNESCO
Nevicky zámok
Hoverla
Najvyšší vrch Ukrajiny (2.061 m.n.m ). Výstup sme absolvovali zhruba z výšky 1.600 m.
n.m a pripomínal mi kopce Nízkych Tatier.
Zaujímavosťou bola zmena počasia pod vrcholom, silný vietor, pocitová teplota asi okolo 0°C
spolu s prehánkami preverili našu pripravenosť, alebo skôr nepripravenosť? Ale samozrejme sme to zvládli bez akýchkoľvek strát.
Ďalší geografický stred Európy
Na naše prekvapenie sme sa ocitli v geografickom strede Európy aj na Ukrajine o čom
máme aj úradné potvrdenie.
27
lesná pedagogika
Detské dni svätého
Huberta
V dňoch 20.-21.6.2012 usporiadalo Múzeum vo Svätom Antone v spolupráci s lesníckymi organizáciami a lesníckou školou v Banskej Štiavnici prvý ročník detských dní svätého Huberta.
Janko Machajdík sa práve zoznamuje so „svojou“ skupinou detí, ktorým bude vysvetľovať mnohé zaujímavosti lesníctva a poľovníctva
covia za našu organizáciu Ing. Teodor Derco,
Ing. Ján Machajdík, Ing. Mário Očovai a Ing.
Vladimír Ziman sa mali veru čo obracať, aby
uspokojili zvedavé a niekedy aj všetečné otázky malých návštevníkov tohto podujatia. Obidva dni nám svietilo slniečko, a tak sa podujatia zúčastnilo veľa malých návštevníkov. Deti
najviacej zaujalo vystúpenie krúžku sokoliarov
základnej školy Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní pod vedením Mgr. Pavla Michala
a tiež vystúpenie dvoch profesionálnych vábičov zveri Ing. Alojza Kaššáka a Dr. Jozefa Hlásnika, ktoré nemali chybu. Veľkou atrakciou pre
nich bola aj laserová strelnica. Ale nedá sa povedať, že by ostatné atrakcie neboli zaujímavé
a na všetkých stanovištiach sa deti bavili výborne a boli šťastné, že si mohli odniesť aj sladké odmeny, alebo darčekové predmety od organizátorov podujatia, ktoré získali v náučných
súťažiach.
Ing. Teodor Derco, samostatný
odborný referent oddelenia lesnej
výroby GR (text, foto)
Divadelná hra o svätom Hubertovi v podaní malých umelcov
Na prípravu tohto podujatia bol vytvorený organizačný štáb, v ktorom mali jednotlivé organizácie svojho zástupcu. Náš podnik
zastupovala a celú prípravu mala na starosti
Mgr. Marianna Konopová, ktorá sa tejto úlohy zhostila na výbornú. Toto podujatie bolo
prvé svojho druhu, a preto ani organizátori nemali žiadne skúsenosti s jeho prípravou
a učili sa, ako sa vraví, za pochodu. Boli pripravené dve varianty, a to suchá v prípade
pekného počasia a mokrá v prípade nepriaznivého počasia.
O čo tu vlastne išlo?
Táto akcia si kládla za cieľ hravou, súťaživou formou oboznámiť žiakov materských
a základných škôl s prácou lesníkov a poľovníkov pri zveľaďovaní našich lesov a poľovnej
zveri žijúcej v nich. Akcie sa mohli zúčastniť
všetky základné školy, ktoré sa zaregistrovali
na internetovej stránke uvedeného podujatia.
Na základe registrácie si potom prevzali jednotlivé skupiny žiakov skúsení lesní pedagógovia z jednotlivých usporiadateľských orga28
Vladko Ziman sprevádza skupiny zvedavých detí náučnou trasou
nizácií, ktorí sprevádzali deti po celej náučnej
trase v areáli múzea a jeho priľahlého parku.
Deti sa na trase mohli
oboznámiť na jednotlivých
stanovištiach s týmito lesníckymi
a poľovníckymi atrakciami:
Ukážky sokoliarstva, kto nosí rohy a kto
parohy, stopy a zvuky zvierat, hádzanie flinty do žita, ako si pomáhajú zvieratá a rastliny,
mini-divadlo Legenda o Sv. Hubertovi, laserová strelnica, zhotovenie kŕmidiel, filmy o živote zvierat, tajomstvá lesa, poľovnícka expozícia
a tiež hry, súťaže o zaujímavé ceny. Sprievod-
Veľký ohlas
Podľa správ, ktoré sa dostali sprievodcom
malo toto podujatie veľký ohlas medzi jednotlivými pedagógmi zo zúčastnených škôl,
ktorí vyjadrili želanie, aby sa takéto podujatia pre deti robili aj v budúcnosti. Organizátorov môže len tešiť takýto záujem verejnosti
a dúfajme, že sa o rok stretneme na druhom
ročníku detských dní sv. Huberta, lebo deti
sú naša budúcnosť a teda aj budúcnosť zdravého lesa a krásnej zveri.
LESU A LOVU ZDAR! ❧
vojenské le sy 3/2012
lesná pedagogika
Detská lesnícka
univerzita
Úspešní absolventi Detskej lesníckej univerzity
vo Zvolene po slávnostnej promócii
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. spolu s partnermi podporili druhý ročník projektu Národného
lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, a preto bol školský rok
2011/2012 výnimočný pre 38 žiakov zvolenských základných škôl. Okrem každodenných starostí
aj radostí žiaka šiesteho ročníka, mali možnosť spoznávať aj zelené tajomstvá a prírodné zákonitosti lesa, v rámci štúdia na Detskej lesníckej univerzite.
Ing. Andrea Melcerová,
Národné lesnícke centrum
(text, foto)
Čo zaujímavé projekt priniesol?
Projekt Detskej lesníckej univerzity zahŕňal 8 zaujímavých prednášok a činnosť celoročného prírodovedeckého krúžku na základných školách pod vedením pedagógov. Tím
odborníkov z Technickej univerzity vo Zvolene a Národného lesníckeho centra raz mesačne odpovedalo študentom na zvedavé otázky a diskutovalo na témy lesníctva a ekológie
lesa. Program odborných prednášok dopĺňali zážitkové hry a aktivity lesnej pedagogiky
s lesníkmi počas lesných vychádzok. Koncom
júna poslucháči navštívili Banskú Štiavnicu
a Detské dni Svätého Huberta vo Svätom Antone.
Slávnostné ukončenie
Ako býva akademickým zvykom, štúdium poslucháčov bolo ukončené slávnostnou promóciou v aule Technickej univerzivojenské le sy 3/2012
ty vo Zvolene. Za účasti významných hostí
z lesníckych inštitúcii a rodinných príslušníkov a priateľov poslucháčov Detskej lesníckej univerzity bol poslucháčom dňa 27.6.2012
odovzdaný diplom absolventa Detskej lesníckej univerzity, z rúk dekana Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene doc. Dr.
Ing. Viliama Pichlera.
Odkaz absolventov
druhého ročníka detskej
lesníckej univerzity:
Vážení vzácni hostia, odovzdajte odkaz
všetkým slovenským lesníkom od nás absolventov Detskej lesníckej univerzity. Slovenskí
lesníci, starajte sa o naše zelené bohatstvo z láskou. Je to nádherný svet. Svet plný zaujímavých
podnetov, pre nás budúcu generáciu, ktorej
odovzdáte svoje celoživotné dielo.
Poďakovanie patrí hlavnému partnerovi
a partnerom projektu za možnosť realizovať
aktivity pre podporu propagácie vedy a výskumu v lesníctve.
Deti si vyskúšali na TU aj posty vedenia
Koordinátor
projektu:
Hlavný partner
projektu:
Partneri projektu:
❧
29
lesná pedagogika
Prečo?
Prečo sa lesy
nazývajú
pľúcami Zeme?
Už v predchádzajúcom čísle nášho časopisu som avizovala, že druhá téma projektu Krok za
krokom smerom k lesu bola les a vzduch. Viete prečo sa les považuje za pľúca Zeme a ako les
a ovzdušie spolu súvisia..?
Mgr. Marianna Konopová, samostatný
referent oddelenia Kancelárie riaditeľa
OZ Malacky (text, foto zdroj: internet)
Z vlastnej skúsenosti viem, nakoľko sú to
i moje slová, že ľudia často vyhľadávajú tieň
lesných porastov pred slnkom a letnými teplotami so slovami:
„poďme do lesa, tam je
dobrý vzduch“
....ako je teda možné, že teplotný rozdiel
medzi mestom a priľahlým lesom je taký výrazný? Ako sú stromy schopné zachytiť smog
mesta tak, aby neprenikol do vnútra lesa? Prečo sa ozdravovne pre chorých nachádzajú väčšinou v horskom prostredí?
30
Vietor a les
Les má totiž vplyv nielen na zloženie vzduchu a jeho čistotu, ale tiež na pohyb vzduchu,
jeho vlhkosť a ďalšie meteorologické javy, ktoré pôsobia na klímu. Teplotné rozdiely majú
vplyv na pohyb vzduchu. Tým, že sa vzduch hýbe a tiež tlakom vzduchu nastáva vietor. Stromy a celé lesné komplexy sú natoľko
múdre, že pri bezvetrí pohyb vzduchu vyvolajú. Naopak, pri rýchlom pohybe vzduchu,
v našom laickom preklade pri silnom vetre,
ho tlmia, pôsobia ako zábrana proti vetru,
chránia ľudské obydlia, plochy pestovaných
plodín, čo ocenia najmä poľnohospodári. Les
dokáže znížiť rýchlosť vetra až o 60%.
Pohlcovač prachu
Ovzdušie je často znečisťované látkami
z tovární, elektrární, áut a iných zdrojov. Les
má však svoj význam aj tu. Takto znečistený vzduch spomaľuje a látky zachytáva priamo listami zelene. Dôležitá je veľkosť listu,
čím väčšia je jeho plocha, tým viac nečistôt
je schopný zachytiť a uchrániť nás od nich.
Významnejšie sú teda v tomto smere listnaté stromy. Len pre zaujímavosť 1 ha lesa je
schopný za rok prefiltrovať takmer 70 ton prachu. Taktiež povrch listu, ktorý je drsný, skôr
zachytí škodlivú látku, ako list, ktorého povrch je hladký. To najdôležitejšie, prečo máme
oprávnenie nazvať les pľúcami Zeme je, že porast v lese je schopný produkovať kyslík, ktorý je nenahraditeľný nielen pre ľudský organizmus.
Les má na ľudské telo doslova lekárske
účinky, využívajú ho najmä ľudia s pľúcnymi ochoreniami. Vážme si preto zeleň, ktorá
nás obklopuje, pretože les nás osvieži chladnejším vzduchom, chráni naše príbytky, ale
hlavne preto, že za nás dýcha....
❧
vojenské le sy 3/2012
lesná pedagogika
Ako sa volá najobľúbenejší a najchutnejší
hríb rastúci aj v Slovenských lesoch?
Pomenuj správne názvy húb a zoraď ich do kategórií jedlých a nejedlých. Pomôžu ti
atlasy húb alebo internet. Správnu odpoveď sa dozvieš v budúcom čísle. :)
Osemsmerovka
K
H
K
R
R
O
S
A
Í
O
Á
V
O
Š
M
J
L
S
Z
B
E
U
U
D
E
I
E
Á
U
T
I
S
S
K
R
Í
K
R
Y
B
O
A
B
A
Ň
A
V
Ý
vojenské le sy 3/2012
Kozák, osika, brezák,
krík, les, kvet, baňa,
tuja, rosa, tis, Artuš,
kry, voš, um
31
PUŠKÁRSTVO HERMES
Dovozca zbraní značky Browning a nábojov
Winchester pre Slovenskú Republiku
Trnavská cesta 46, 821 02 Bratislava
Tel./Fax: 02/44644511, www.hermes.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 10:00 – 18:00 hod,
Sobota: 9:00 – 12:00 hod.
Browning Ultra XS
kal.: 12/70, 76cm, Adj.Stk., 5x Midas
cena: 3 708 €
Browning GTS Special
Kal.: 12/76, 76cm, 5x INV+
cena: 2 348 €
Broková kozlica Browning Cynergy Hunter Gr.3
kal.: 12/76, 71cm, INV+
cena: 2 880 €
Guľovnica Browning X-Bolt Composite Stalker (bez optiky)
kal.: .223Rem., .270WSM, .308Win., .30-06Spr., .300Win.Mag.
243Win.
cena: 1 008 €
Guľovnica Browning Euro-Bolt II Standard
kal.: .30-06Spr, .300Win.Mag., 7mmRem.Mag., 7x64
cena: 1 290 €
Broková kozlica Browning Cynergy Composite Black Ice
kal.: 12/76, 76cm, INV+
cena: 2 580 €
Samonabíjacia guľovnica Browning BAR ShortTrac/LongTrac Plus
kal.: .308Win., .300Win.Mag., 9,3x62, .30-06Spr.
cena: od 1 450 €
Guľovnica Browning X-Bolt Hunter
kal. .308Win. - ľavácke vyhotovenie
kal.: .308Win., .30-06Spr., 56cm hlaveň
cena od: 1 242 €
cena od: 1 090 €
Download

október - november 2012 - Vojenské lesy a majetky SR, š.p.