Základné informácie o spoločnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. a poskytovaných
investičných službách
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZPKT“),
ktorou sa do českého právneho poriadku transponovala európska smernica 2004/39/ES zo dňa 21. apríla 2004 o trhoch finančných n ástrojov (ďalej len
„smernica MIFID“), ktorej účelom je najmä zvýšenie ochrany zákazníkov, ktorým sa poskytujú investičné služby, a zvýšenie transparentnosti kapitálových
trhov, týmto spoločnosť ATLANTIK finanční trhy, a. s. (ďalej len „ATLANTIK FT“) informuje svojich zákazníkov o niektorých skutočnostiach súvisiacich
s poskytovaním investičných služieb.
I) Základné informácie o ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Obchodná firma: ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7328
Sídlo:Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
IČO: 26218062
DIČ: CZ26218062
E-mail: [email protected]
Internetové stránky: www.atlantik.cz, www.eatlantik.sk
Kancelária Praha
Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: + 420 221 710 111
Tel.: 800 484 484 (Bezplatná zelená linka - platí pre hovory z ČR)
Kancelária Brno
Veselá 24, 602 00 Brno
Česká republika
Tel.: + 420 545 423 411
Tel.: 800 484 484 (Bezplatná zelená linka - platí pre hovory z ČR)
Kancelária Bratislava
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02
Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 259 418 418
ATLANTIK FT je obchodník s cennými papiermi v zmysle ZPKT, ktorý je držiteľom povolenia na poskytovanie investičných služieb vydaného Českou
národnou bankou, so sídlom Na Příkopě 28, Praha 1, www.cnb.cz.
Komunikácia so zákazníkom
Jazyk. Zákazník môže na komunikáciu s ATLANTIK FT používať český jazyk. Na základe dohody s ATLANTIK FT môže zákazník používať anglický jazyk.
V uvedených jazykoch bude ATLANTIK FT poskytovať zákazníkovi informácie.
Forma a spôsob odovzdávania informácií. ATLANTIK FT komunikuje a poskytuje zákazníkovi informácie (napr. informácie o uzavretých obchodoch
s investičnými nástrojmi, informácie o stave peňažných prostriedkov a investičných nástrojov) primárne prostredníctvom elektronických komunikačných
prostriedkov (e-mailová pošta, fax, telefón), prípadne písomne (poštou) alebo na osobnom rokovaní. Niektoré informácie sa v súlade s právnymi predpismi
zákazníkovi poskytujú spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup (internetová adresa ATLANTIK FT). Informácie o povahe, početnosti a termínoch
zasielania informácií o poskytnutých službách sú stanovené v príslušných zmluvných dohodách uzavretých medzi ATLANTIK FT a zákazníkom. Zákazník
môže s ATLANTIK FT komunikovať (vrátane podávania pokynov k investičným nástrojom) osobne, písomne alebo prostredníctvom elektronických
komunikačných prostriedkov. Bližšie informácie týkajúce sa podávania pokynu zákazníkom sú stanovené vo všeobecných obchodných podmienkach
ATLANTIK FT, ktoré sú uverejnené na Internetových stránkach ATLANTIK FT. Záznamy komunikácie so zákazníkom týkajúce sa poskytnutej investičnej
služby a záznamy komunikácie s potenciálnym zákazníkom uchováva spoločnosť ATLANTIK FT najmenej po dobu 5 rokov od okamihu poskytnutia
investičnej služby alebo uskutočnenia obchodu. Ďalšie podrobnosti o odovzdávaní informácií a spôsobe komunikácie medzi zákazníkom a ATLANTIK FT
sú stanovené v príslušnej zmluvnej dokumentácii. V prípade, že zákazník požaduje poskytovanie niektorých informácií v písomnej podobe, oznámi svoju
požiadavku ATLANTIK FT. V prípade, že zákazník nepožaduje poskytovanie informácií v písomnej podobe, ATLANTIK FT predpokladá, že zákazník
súhlasí s poskytovaním informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
II) informácie o investičných službách a investičných nástrojoch
Spoločnosť ATLANTIK FT je oprávnená poskytovať nasledujúce investičné služby.
Hlavné investičné služby:
(i) prijímanie a odovzdávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov; (ii) vykonávania pokynov týkajúcich sa investičných nás trojov na účet
zákazníka; (iii) obchodovanie s investičnými nástrojmi na vlastný účet; (iv) investičné poradenstvo týkajúce sa investičných nástrojov; (v) upisovanie alebo
umiestňovanie investičných nástrojov so záväzkom alebo bez záväzku ich upísania.
Vedľajšie investičné služby:
(i) úschova a správa investičných nástrojov vrátane súvisiacich služieb; (ii) poskytovanie úveru alebo pôžičky zákazníkovi na umožnenie obchodu
s investičným nástrojom, na ktorom sa poskytovateľ úveru alebo pôžičky podieľa; (iii) poradenská činnosť týkajúca sa štruktúry kapitálu, priemyselnej
stratégie a s tým súvisiacich otázok, ako aj poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa premien spoločností alebo prevodov podnikov; (iv)
poskytovanie investičných odporúčaní a analýz investičných odporúčaní alebo podobných všeobecných odporúčaní týkajúcich sa obchodovania
s investičnými nástrojmi; (v) vykonávanie devízových operácií súvisiacich s poskytovaním investičných služieb; (vi) služby súvisiace s upisovaním alebo
umiestňovaním investičných nástrojov.
Vyššie uvedené investičné služby môže ATLANTIK FT poskytovať ku všetkým investičným nástrojom v zmysle § 3 ZPKT (najmä akcie, dlhopisy, podielové
listy, nástroje peňažného trhu, deriváty a i.).
Základné typy investičných nástrojov, ktoré sú predmetom investičných služieb poskytovaných spoločnosťou ATLANTIK FT:
i)
akcie, cenný papier predstavujúci podiel na spoločnosti, s ktorým sú spojené práva akcionára na riadenie spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom
zostatku pri zániku spoločnosti;
ii)
dlhopis, nahraditeľný cenný papier, s ktorým je spojené právo na splatenie dlžnej sumy a povinnosť emitenta toto právo uspokojiť;
iii)
podielový list, cenný papier predstavujúci podiel podielnika na majetku v podielovom fonde a s ktorým sú spojené ďalšie práva plynúce z právnych
predpisov alebo štatútu fondu;
iv)
investičný certifikát, investičný nástroj, ktorý sa svojou formou podobá dlžnému úpisu, ktorý investor kupuje od emitenta s tým, že mu ho v neskoršom
termíne predá naspäť, cenu investičného certifikátu stanovuje tzv. špecialista na základe vývoja ceny podkladového aktíva, podkladovými aktívami
môžu byť napríklad burzové indexy, akcie, meny, nerastné suroviny atď.;
v)
warrant, rizikový investiční nástroj, sekuritizovaná opcia, ktorej hodnota závisí od hodnoty a volatility podkladového aktíva (napr. akciového indexu),
splatnosti, realizačnej ceny a finančnej páky, jeho nákupom získava majiteľ právo kúpiť (call warrant) či predať (put warrant) k vopred stanovenému
termínu určité podkladové aktívum (napr. akcie) za vopred stanovenú cenu;
vi)
futures, je veľmi rizikový investičný nástroj, ktorým sa rozumie zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim futures, ktorá spĺňa podmienky stanovené
organizátorom regulovaného trhu a v ktorej má kupujúci futures povinnosť kúpiť podkladové aktívum v deň splatnosti za zodpovedajúcu cenu/hodnotu
a predávajúci má povinnosť predať dané podkladové aktívum za rovnakých podmienok.
Bližšie informácie o jednotlivých investičných službách, investičných nástrojoch, rizikách s nimi spojených a možných zaisteniach proti nim sú obsiahnuté
vo všeobecných obchodných podmienkach ATLANTIK FT a príslušnej zmluvnej dokumentácii uzavretej so zákazníkom. Uvedené dokumenty sú
uverejnené na Internetových stránkach ATLANTIK FT.
1
20110615_Základné informácie o ATLANTIK FT
III) Ceny poskytovaných investičných služieb
Ceny štandardných investičných služieb poskytovaných spoločnosťou ATLANTIK FT vrátane súvisiacich náklado v a poplatkov, ako aj ďalších finančných
záväzkov spojených s príslušnou službou sú stanovené v cenníku investičných služieb, ktorý sa klientom predkladá na oboznámenie a podpis spoločne
s príslušnou zmluvnou dohodou. Ceny ostatných služieb sú stanovené dohodou medzi ATLANTIK FT a zákazníkom. Aktuálny cenník investičných služieb
je uverejnený na Internetových stránkach ATLANTIK FT.
IV) Konflikt záujmov
ATLANTIK FT v súlade s § 12 písm. b) ZPKT vydáva pravidlá na zisťovanie a riadenie konfliktu záujmov (ďalej len „Politika konfliktu záujmov“). Cieľom
politiky konfliktu záujmov je pri poskytovaní investičných služieb efektívne zisťovať a riadiť konflikty záujmov, aby v ich dôsledku nedochádzalo
k poškodzovaniu záujmov zákazníkov.
Politika konfliktu záujmov obsahuje pravidlá na zisťovanie a riadenie konfliktu záujmov medzi:
ATLANTIK FT, jeho vedúcimi osobami, viazanými zástupcami a jeho zamestnancami a zákazníkmi ATLANTIK FT alebo jeho potenciálnymi
zákazníkmi;
osobou, ktorá ovláda spoločnosť ATLANTIK FT, je ovládaná spoločnosťou ATLANTIK FT alebo osobou ovládanou rovnakou osobou ako ATLANTIK
FT a jej vedúcimi osobami a viazanými zástupcami a zákazníkmi spoločnosti ATLANTIK FT alebo jej potenciálnymi zákazníkmi;
zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi ATLANTIK FT navzájom.
V prípade, že konflikt záujmov nemožno odvrátiť, ATLANTIK FT uprednostní vždy záujmy zákazníka pred vlastnými záujmami alebo záujmami osôb, ktoré
tvoria so spoločnosťou ATLANTIK FT podnikateľské zoskupenie. Ak dôjde ku konfliktu záujmu medzi zákazníkmi navzájom, zaistí ATLANTIK FT
spravodlivé riešenie pre týchto zákazníkov. V prípade, že sa spravodlivé riešenie nedá zaistiť, môže ATLANTIK FT odmietnuť vykonanie služby
zákazníkovi.
Pri zisťovaní a posudzovaní konfliktu záujmov ATLANTIK FT berie do úvahy, či on sám alebo osoba uvedená v predchádzajúcom odseku alebo osoba so
zvláštnym vzťahom k ATLANTIK FT: môže získať finančný prospech alebo sa vyhnúť finančnej strate na úkor zákazníka; má odlišný záujem týkajúci sa
výsledku služby poskytovanej zákazníkovi alebo výsledku obchodu vykonávaného menom zákazníka od záujmu tohto zákazníka; má motiváciu
uprednostniť záujem zákazníka pred záujmami iného zákazníka; podniká v rovnakom odbore ako zákazník; dostáva alebo dostane od inej osoby, než je
zákazník, ponuku v súvislosti so službou zákazníkovi, a táto ponuka nepredstavuje zvyčajnú úplatu za poskytovanú službu.
Opatrenia na zistenie a riadenie konfliktu záujmov. V rámci efektívneho riadenia konfliktu záujmov spoločnosť ATLANTIK FT:
má nastavenú takú organizačnú štruktúru ATLANTIK FT a celého podnikateľského zoskupenia, ktorého je súčasťou, že dochádza k personálnemu
oddeleniu jednotlivých organizačných útvarov spôsobom, ktorý efektívne zamedzuje nežiaducemu toku informácií a ich prípadnému zneužitiu;
zaisťuje funkčnú a organizačnú nezávislosť jednotlivých organizačných útvarov, ktoré majú dostatočné materiálne a organizačne podmienky na
objektívny výkon svojej činnosti;
má zavedené pravidlá na realizáciu osobných obchodov zamestnancov ATLANTIK FT a ďalších osôb spojených so spoločnosťou ATLANTIK FT a
vykonáva pravidelnú kontrolu ich dodržiavania;
vedie zoznamy s investičnými nástrojmi (watch list, restricted list), pri ktorých môže dôjsť ku konfliktu záujmov;
vedie zoznam zasvätených osôb, t. j. osôb, ktoré majú k dispozícii vnútorné informácie;
v rámci systému vnútornej kontroly zaisťuje pravidelný dohľad (compliance, interný audit) nad osobami poskytujúcimi investičné služby menom
ATLANTIK FT.
V prípadoch, keď nie je možné konfliktu záujmu účinne predísť, informuje ATLANTIK FT o existencii konfliktu záujmu zákazníka, pričom zákazník má tak
možnosť urobiť podložené rozhodnutie, či využije investičné služby ponúkané spoločnosťou ATLANTIK FT alebo nie. Konflikt záujmov je v rámci
ATLANTIK FT spojený najmä s nasledujúcimi investičnými službami: prijímanie, odovzdávanie a vykonávanie pokynu zákazníka, investičné poradenstvo,
upisovanie a umiestňovanie investičných nástrojov a poskytovanie investičných odporúčaní a analýz investičných príležitostí.
Ponuky
Špecifickým prípadom konfliktu záujmov sú tzv. ponuky. ATLANTIK FT nesmie pri poskytovaní investičných služieb prijať, ponúknuť alebo poskytnúť
poplatok, odmenu alebo nepeňažitú výhodu, ktorá môže viesť k porušeniu povinnosti obchodníka s cennými papiermi konať kvalifikovane, čestne,
spravodlivo a v najlepšom záujme zákazníkov.
Ponuky sú prípustné len za predpokladu, že: a) sú hradené zákazníkom, za zákazníka alebo sa vyplácajú zákazníkovi; b) sú hradené tretej strane či pre
tretiu stranu alebo poskytované treťou stranou či za tretiu stranu a zákazník bol pred poskytnutím investičnej služby jasne, zrozumiteľne a úplne
informovaný o existencii a povahe ponuky a výške alebo hodnote ponuky alebo spôsobe ich výpočtu, ak sa nedajú zistiť vopred, ponuka prispieva k
zlepšeniu kvality poskytovanej investičnej služby a ponuka nie je v rozpore s povinnosťou ATLANTIK FT konať v najlepšom záujm e zákazníka. ATLANTIK
FT pristupuje k riadeniu ponúk rovnakým spôsobom ako pri iných konfliktoch záujmov, t. j. zaisťuje ich identifikáciu, robí opatrenia proti ich vzniku, prípadne
vykonáva ich efektívne riadenie. Podrobnejšie informácie o konfliktoch záujmov a ponukách sú uverejnené na Internetových stránkách ATLANTIK FT.
V) informácie o ochrane majetku zákazníka
ATLANTIK FT v systéme svojej vnútornej evidencie v rámci tzv. klientskeho účtu zaisťuje sústavnú a jednoznačnú identifikáciu majetku zákazníka tak, že
môže kedykoľvek odlíšiť majetok držaný pre jedného zákazníka od majetku držaného pre ostatných zákazníkov a od svojho vlastného majetku. Majetkom
zákazníka sa rozumejú peňažné prostriedky a investičné nástroje, ktoré má ATLANTIK FT vo svojej moci na poskytnutie investičnej služby, a peňažné
prostriedky a investičné nástroje získané za tieto hodnoty pre zákazníka. Majetok zákazníka nie je súčasťou majetkovej podstaty ATLANTIK FT. Systém
vnútornej evidencie obsahuje záznam o tom, na akom účte tretej osoby sa jednotlivé investičné nástroje a peňažné prostriedky každého zákazníka držia.
Investičné nástroje. Investičné nástroje nakúpené v Českej republike sa držia alebo evidujú v Centrálnom depozitári cenných papierov alebo
v samostatných evidenciách investičných nástrojov vedených na to oprávnenou finančnou inštitúciou (banka, obchodník s cennými papiermi). Na tieto
investičné nástroje sa aplikuje české právo.
Investičné nástroje nakúpené v zahraničí sa prostredníctvom tretej osoby tzv. custodiana držia u depozitárov cenných papierov (ďalej len „depozitár“).
ATLANTIK FT vyberá custodiana resp. depozitára s odbornou starostlivosťou a podľa požiadaviek stanovených právnymi predpismi medzi renomovanými
finančnými inštitúciami.
Zahraničné investičné nástroje zákazníkov sa zvyčajne evidujú na zákazníckych zberných účtoch otvorených na meno ATLANTIK FT (nominee account,
omnibus account) u custodianov. ATLANTIK FT vždy eviduje investičné nástroje zákazníkov na odlišných účtoch/podúčtoch, ako sú tie, na ktorých sa
evidujú investičné nástroje ATLANTIK FT. Zahraničné investičné nástroje zákazníkov sa prostredníctvom custodiana (Československá obchodní banka,
a.s., Concorde Securities Ltd., Penson Financial Services, Inc. alebo KAS BANK N.V.) držia najmä u nasledujúcich depozitárov: Clearstream Banking S.A.,
State Street Bank & Trust Company, Fortis Bank Luxembourg, S.A., HSBC BANK PLC HBEU, Bank Pekao SA, Warsaw, KELER Ltd, Budapest, Raiffeisen
Zentralbank Ősterreich AG, BNP PARIBAS, URALSIB.
Dôvodom združovania zákazníckeho majetku na zberných účtoch je výrazná úspora nákladov oproti individuálnym účtom zákazníkov a ďalej skutočnosť,
že ATLANTIK FT týmto umožňuje obchodovať aj tým zákazníkom, ktorí nespĺňajú podmienky na vedenie individuálnych účtov u príslušných depozitárov.
ATLANTIK FT upozorňuje zákazníka najmä na nasledujúce riziká a skutočnosti vyplývajúce zo združovania majetku zákazníka na zberných účtoch:(i)
investičné nástroje sa v zahraničí vedú na zbernom účte na meno ATLANTIK FT; (ii) v prípade nezrovnateľného schodku (straty) po eventuálnom zlyhaní
tretej osoby (custodian, depozitár) môžu zákazníci spoločne zdieľať stratu, a to proporcionálne v závislosti od ich podielu na združenom majetku; (iii) na
investičné nástroje vedené, resp. držané v zahraničí sa aplikuje príslušné zahraničné právo; zahraničné právne poriadky zvyčajne poskytujú investorom
ochranu v prípade úpadku depozitára v tom zmysle, že ich investičné nástroje sa nestanú súčasťou majetkovej podstaty úpadcu; niektorí depozitári môžu
mať k držaným investičným nástrojom záložné alebo obdobné právo na zaistenie svojich pohľadávok voči tretím osobám, a preto m ôže byť v prípade
úpadku depozitára ťažké previesť majetok späť do Českej republiky; v prípade, že zahraničný právny poriadok neposkytuje investorom dostatočnú právnu
ochranu, alebo ak si depozitár riadne neplní svoje povinnosti, alebo investičné nástroje zákazníka sa z akéhokoľvek dôvodu nedajú identifikovať a rozlíšiť
od majetku depozitára a depozitár sa ocitne v úpadku, existuje riziko, že investičné nástroje zákazníka sa stanú súčasťou majetkovej podstaty úpadcu a
2
20110615_Základné informácie o ATLANTIK FT
zákazník bude musieť svoje pohľadávky uplatniť v úpadkovom konaní; (iv) ATLANTIK FT nezodpovedá, pri vynaložení odbornej starostlivosti, za zlyhanie
tretích osôb v rámci vedenia, resp. držania majetku na zbernom účte ani za ich úpadok.
ATLANTIK FT môže používať investičné nástroje zákazníka na repo obchod, na obchod na vlastný účet alebo na obchod na účet iného zákazníka, ak
zákazník vopred a výslovne súhlasil s použitím investičných nástrojov. Neprofesionálny zákazník musí svoj súhlas udeliť písomne alebo iným rovnocenným
spôsobom. Bližšie informácie o pravidlách na použitie investičných nástrojov zákazníka na repo obchody, obchody na vlastný účet alebo na účet iného
zákazníka sú k dispozícii na Internetových stránkách ATLANTIK FT.
Peňažné prostriedky. Peňažné prostriedky zákazníkov sa podľa jednotlivých mien držia na zberných zákazníckych účtoch bánk: UniCredit Bank Czech
Republic, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a J & T BANKA, a.s. Peňažné prostriedky sa na zberných účtoch neúročia. ATLANTIK FT vždy drží
peňažné prostriedky zákazníkov na odlišných účtoch, ako sú tie, na ktorých sa držia peňažné prostriedky ATLANTIK FT.
Majetok zákazníka je za podmienok a v rozsahu stanovených ZPKT chránený záručným systémom, ktorý prevádzkuje Garanční fond obchodníků
s cennými papíry (ďalej len „Garanční fond“). ATLANTIK FT platí do Garančního fondu ročný príspevok vo výške 2 % z objemu výnosov z poplatkov a
provízií za poskytnuté investičné služby za posledný kalendárny rok. Zákazník má nárok na plnenie z Garančního fondu, ak ATLANTIK FT z dôvodu svojej
finančnej situácie nie je schopný plniť svoje záväzky spočívajúce vo vydaní majetku zákazníkom a nie je pravdepodobné, že ich splní do 1 roka, alebo ak
súd vydal rozhodnutie o úpadku ATLANTIK FT alebo vydal iné rozhodnutie, ktoré má za následok, že zákazníci ATLANTIK FT sa nem ôžu účinne domáhať
vydania svojho majetku voči spoločnosti ATLANTIK FT. Náhrada sa zákazníkovi poskytuje vo výške 90 % majetku zvereného spoločnosti ATLANTIK FT,
najviac sa však vyplatí suma v českých korunách zodpovedajúca 20 000 EUR pre jedného zákazníka. Bližšie informácie týkajúce sa Garančního fondu a
náhrad z Garančního fondu sú k dispozícii na Internetových stránkach ATLANTIK FT.
VI) Kategorizácia zákazníkov
V súlade so ZPKT zaradzuje ATLANTIK FT svojich zákazníkov do troch kategórií: (i) neprofesionálny zákazník; (ii) profesionálny zákazník; (iii) spôsobilá
protistrana (t. j. profesionálny zákazník, voči ktorému spoločnosť ATLANTIK FT nie je povinná pri poskytovaní niektorých hlavných investičných služieb
dodržiavať pravidla rokovania so zákazníkmi v zmysle § 15 až 15r ZPKT).
Zákazníci jednotlivých kategórií majú nárok na rôzny stupeň ochrany, ktorý zodpovedá úrovni ich znalostí a skúseností s investovaním na finančných
trhoch. Najvyšší stupeň ochrany sa potom poskytuje neprofesionálnym zákazníkom a najnižší stupeň sa poskytuje spôsobilým protistranám. Pri splnení
podmienok stanovených ZPKT môže zákazník požiadať o zaradenie do inej kategórie. Podrobné informácie o jednotlivých zákazníckych kategóriách a
s nimi spojených právach a podmienkach prestupu medzi kategóriami sú uverejnené na Internetových stránkách ATLANTIK FT.
VII) Pravidlá vykonávania pokynov
ATLANTIK FT vydáva pravidlá vykonávania pokynov zákazníkov (ďalej len „Pravidlá vykonávania pokynov“). Pravidlá vykonávania pokynov obsahujú
hlavné zásady a princípy, ktorými sa ATLANTIK FT riadi pri vykonávaní pokynov zákazníkov k investičným nástrojom, pričom účelom Pravidiel vykonávania
pokynov je, aby ATLANTIK FT v rámci poskytovanej investičnej služby zákazníkovi zaistil najlepší možný výsledok. Pravidlá vykonávania pokynov sa
vzťahujú na všetky typy investičných nástrojov v zmysle ZPKT. Pravidlá vykonávania pokynov sú spoločné pre všetky kategórie zákazníkov
(neprofesionálna, profesionálna, spôsobilá protistrana).
Jedným z cieľov pravidiel vykonávania pokynov je určiť pre každý pokyn vhodné prevodné miesto. Prevodnými miestami sa rozumejú: (i) regulovaný trh; (ii)
mnohostranný obchodný systém; (iii) obchodník s cennými papiermi vykonávajúci systematickú internalizáciu; (iv) tvorca trhu alebo iný poskytovateľ
likvidity, ak nejde o činnosť na regulovanom trhu alebo v mnohostrannom obchodnom systéme alebo pre obchodníka s cennými papiermi vykonávajúceho
systematickú internalizáciu; (v) alebo zahraničné prevodné miesto, ktorého predmet činnosti je obdobný predmetu činnosti niektorého z prevodných miest
uvedených v bodoch (i) až (iv) (ďalej len „Prevodné miesta“). V prípade, že ATLANTIK FT nie je členom príslušného trhu alebo nemá na príslušný trh
priamy prístup, môže pokyn zákazníka vykonať prostredníctvom tretej osoby. ATLANTIK FT vykonáva výber týchto osôb s odbornou starostlivosťou
z renomovaných finančných inštitúcií. Osoba vykonávajúca pokyny musí byť držiteľom povolenia na výkon investičných služieb a musí mať zavedené
porovnateľné pravidlá vykonávania pokynov ako ATLANTIK FT.
Určenie najvýhodnejšieho prevodného miesta, prípadne obchodníka s cennými papiermi provádějícího pokyn zákazníka na příslušném Převodním místě,
je založené na nasledujúcich kritériách, je založené na nasledujúcich kritériách (zoradené podľa dôležitosti): (i) cena investičného nástroja; (ii) celkový
objem poplatkov účtovaných zákazníkovi (iii) objem vlastných poplatkov účtovaných zákazníkovi, (iv) kvalita prevodného miesta, (v) podmienky na
vyrovnanie, (vi) pravdepodobnosť vykonania pokynu, (vii) rýchlosť vykonania pokynu, (viii) objem požadovaného pokynu, (ix) t yp pokynu, (x) ďalšie faktory
(napr. obchodné hodiny trhov).
Ak ATLANTIK FT vykonáva pokyn neprofesionálneho zákazníka, vykonanie pokynu za najlepších podmienok sa určí z hľadiska celkového plnenia, ktoré sa
skladá z ceny investičného nástroja a nákladov spojených s vykonaním pokynu, kam patria aj všetky výdavky zákazníka priamo súvisiace s vykonaním
pokynu, vrátane poplatkov prevodným miestam, poplatkov za zúčtovanie a prípadných ďalších poplatkov platených tretím osobám, ktoré sa zúčastňujú
vykonania pokynu.
Zoznam aktuálne používaných prevodných miest a tretích strán vykonávajúcich pokyny vo vzťahu k jednotlivým typom investičných nástrojov:
TYP INVESTIČNÉHO
NÁSTROJA
Akcie
KRAJINA/REGIÓN
Európske akcie
HLAVNÉ PREVODNÉ MIESTO
Česká republika
Zvyčajne primárny trh príslušného investičného
nástroja (najlikvidnejší trh v danom regióne)
Burza cenných papierov Praha
Nemecko
Deutsche Börse Frankfurt
Velká Británie
London Stock Exchange (LSE)
Maďarsko
Budapest Stock Exchange (BSE)
Poľsko
Warsaw Stock Exchange (WSE)
Rakousko
Vienna Stock Exchange (VSE)
Francie, Benelux
Euronext
3
20110615_Základné informácie o ATLANTIK FT
SPÔSOB VYKONÁVANIA POKYNOV
(priamo vykonávané spoločnosťou
ATLANTIK FT/
vykonávané treťou osobou)
priamo vykonávané spoločnosťou
ATLANTIK FT; vykonávané treťou
osobou (J & T Banka)
vykonávané treťou osobou (Neonet, J.P.
Morgan, Credit Suisse First Boston,
Morgan Stanley, Deutsche Bank, MF
Global )
vykonávané treťou osobou (Neonet, J.P.
Morgan, Credit Suisse First Boston,
Morgan Stanley, Deutsche Bank, MF
Global)
vykonávané treťou osobou (Concorde
Securities, Morgan Stanley, Deutsche
Bank, MF Global)
vykonávané treťou osobou (Concorde
Securities, Morgan Stanley, Deutsche
Bank, MF Global)
vykonávané treťou osobou (Neonet, J.P.
Morgan, Credit Suisse First Boston,
Morgan Stanley, Deutsche Bank)
vykonávané treťou osobou (Neonet, J.P.
Morgan, Credit Suisse First Boston,
Morgan Stanley, Deutsche Bank, MF
Global)
Slovensko
Ostatní (Grécko,
Bulharsko, aj.)
Rusko
Severná Amerika
(USA, a i.)
Iné investičné nástroje
Burza cenných papierov v Bratislave
vykonávané treťou osobou (J & T Banka)
Athens Stock Exchange, Bulgarian Stock Exchange,
Bucharest Stock Exchange, a i.
MICEX (Moscow interbank currency Exchange) RTS
Exchange,
NYSE, AMEX, NASDAQ
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Deutsche
Bank, Elana Trading)
vykonávané treťou osobou (Uralsib)
Iné akcie
Výber podľa aktuálnych
jednotlivých trhov
Warranty, investičné
certifikáty a obdobné
investičné nástroje
trhy OTC (over-the-counter)
Cenné papiere
kolektívneho
investovania
Pokyny sa odovzdávajú priamo emitentovi cenného
papiera alebo jeho distribútorovi
trhových
podmienok
vykonávané treťou osobou (Pinnacle
Capital Markets, Neonet, J.P. Morgan,
Credit Suisse First Boston, Morgan
Stanley, Deutsche Bank)
vykonávané treťou osobou (Neonet,
Morgan Stanley, MF Global)
vykonávané treťou osobou (najmä
Commerzbank, Goldman Sachs,
Deutsche Bank, Erste Bank, Sal
Oppenheim, Barclays Capital, a i.)
-----------------------------------------
ATLANTIK FT môže vykonať pokyn zákazníka proti vlastnému účtu za predpokladu dodržania zásad stanovených v pravidlách vykonávania pokynov.
Pravidlá vykonávania pokynov stanovia, že ATLANTIK FT je oprávnený vykonávať pokyny zákazníkov aj mimo regulovaného trhu alebo mnohostranného
obchodného systému.
V prípade neštandardných pokynov (napr. objem) je ATLANTIK FT nútený zvážiť aj ďalšie faktory, ako sú vyššie uvedené. Napriek tomu, že cieľom
pravidiel vykonávania pokynov je dosiahnuť najlepší možný výsledok s prihliadnutím na dané podmienky a situáciu na kapitálovom trhu, ATLANTIK FT
nemôže s ohľadom na komplexnosť a dynamiku finančných trhov zaistiť najlepší možný výsledok pre každý jednotlivý pokyn. Cieľom pravidiel vykonávania
pokynov je dosiahnuť trvale vysoký podiel pokynov, pri realizácii ktorých sa dosiahol najlepší možný výsledok.
ATLANTIK FT priebežne vyhodnocuje účinnosť pravidiel vykonávania pokynov, najmä či prevodné miesta uvedené v pravidlách vykonávania pokynov
umožňujú aj naďalej vykonávať pokyny zákazníkov za najlepších podmienok, kvalitu vykonania pokynov zo strany tretej osoby a zistené nedostatky
odstraňuje bez zbytočného odkladu. Preskúmanie pravidiel vykonávania pokynov vykonáva ATLANTIK FT vždy bezodkladne po významnej zmene
ovplyvňujúcej schopnosť dosiahnuť vykonaním pokynu najlepší možný výsledok pre zákazníka, najmenej však raz ročne. Na žiadosť zákazníka spoločnosť
ATLANTIK FT doloží, že vykonáva alebo vykonal pokyn v súlade s pravidlami vykonávania pokynov.
Od vyššie uvedených pravidiel sa ATLANTIK FT môže odchýliť len v medziach stanovených výslovným príkazom zákazníka (napr. zákazník určí
prevodné miesto na vykonanie pokynu). Takýto príkaz môže spoločnosti ATLANTIK FT brániť vo vykonaní pokynu podľa pravidiel vykonávania
pokynov za najlepších podmienok pre zákazníka.
V prípade mimoriadnych situácií na kapitálovom trhu sa ATLANTIK FT môže rozhodnúť vykonať pokyn iným spôsobom, ako je uvedený v pravidlách
vykonávania pokynov, vždy však koná s cieľom dosiahnuť najlepší možný výsledok pre zákazníka.
Podaním pokynu dáva zákazník spoločnosti ATLANTIK FT súhlas s pravidlami vykonávania pokynov, ktoré sú účinné v dobe podania pokynu.
Združené pokyny. Spoločnosť ATLANTIK FT je oprávnená vykonať pokyn zákazníka spoločne s obchodom na vlastný účet alebo s pokynom iného
zákazníka, ak nie je pravdepodobné, že združenie pokynov bude pre zákazníkov, ktorých pokyny majú byť združené, menej výhodné ako ich samotné
vykonanie. V súvislosti s týmto informuje ATLANTIK FT zákazníkov, ktorých pokyny majú byť združené, že združenie tohto pokynu môže byť pre nich
menej výhodné ako ich samostatné vykonanie. ATLANTIK FT v súlade s vnútornými pravidlami vykonáva rozvrhnutie plnenia a záväzkov z vykonaného
združeného pokynu tak, aby rozdelenie plnenia a záväzkov z vykonaného pokynu nepoškodilo žiadneho zákazníka. Ak bol združený pokyn zákazníka a
obchod na vlastný účet vykonaný len čiastočne, ATLANTIK FT prizná plnenie a zodpovedajúce záväzky zo združeného pokynu prednostne zákazníkovi.
Aktuálne znenie pravidiel vykonávania pokynov je uverejnené na Internetových stránkach ATLANTIK FT. O všetkých podstatných zmenách v pravidlách
vykonávania pokynov bude zákazník informovaný spôsobom stanoveným právnymi predpismi a zmluvnou dohodou uzavretou so zákazníkom.
4
20110615_Základné informácie o ATLANTIK FT
Download

Základné informácie o ATLANTIK FT