Cena: 0,07 EUR / Vydáva ART PLUS
Číslo 3 / Ročník 19 /
MAREC 2011
HK 36 Skalica - HK Poprad
konečný stav série: 2:4
Poprad postúpil do
semifinále
Hokejisti HK Poprad sa stali druhými semifinalistami slovenskej Slovnaft extraligy. Na postup
zo štvrťfinále cez Skalicu potrebovali šesť zápasov. Skaličania cestovali do Popradu na piaty
zápas série kde prehrali 6:3 a rozhodujúci sa hral 6. marca 2011 v Skalici, prehrali sme ho 1:0.
Do semifinále postúpilo mužstvo spod Tatier.
V skalickej MHD 400 cestujúcich denne
Mestská hromadná doprava sa v Skalici stala už neodmysliteľnou súčasťou služieb, poskytovaných
mestom Skalica. Zvykli si na ňu malí i veľkí a aj čísla za uplynulý kalendárny rok dokazujú jej opodstatnenosť.
Ľudovít Barát, zástupca primátora mesta Skalica: "Myslím si, že pri hodnotení minulého roka
môžeme byť spokojní. Skalická MHD prepravila za kalendárny rok 144 tisíc cestujúcich. Je to číslo,
ktoré pri spúšťaní mestskej hromadnej dopravy nikto neočakával. Za necelé dva roky fungovania boli
iba minimálne zmeny v rámci trasy. Štatistika jasne ukazuje, že najviac ľudí cestuje v zimných a
skorých jarných mesiacoch. Napríklad v decembri bolo denne prepravených priemerne až 530 cestujúcich. Chcel by som spomenúť, že sme dobudovali zastávky, osadili lavičky, inštalovali odpadové koše.
Bolo to aj na základe pripomienok občanov."
Kým od marca do konca roka 2009 previezli autobusy skalickej MHD 76 tisíc cestujúcich, za to isté
obdobie minulého roka to už bolo 139 tisíc, čiže takmer dvakrát toľko. Najviac sa ich odviezlo v
decembri - vyše 15 tisíc, najmenej v júni - vyše 10 tisíc. Priemerne sa denne viezlo 400 cestujúcich.
Pozitívnou informáciu pre cestujúcich je, že napriek zvýšeniu DPH a napriek avizovanému zdražovaniu cien pohonných hmôt sa ani v nasledujúcom období neplánuje zvýšenie cien cestovného v rámci
skalickej MHD a ceny platia také, aké boli stanovené v marci 2009.
SKALICKÝ PRESS
MESTSKÝ ÚRAD
2
Skalica - 5,5 milióna eur investícií v roku 2010
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci
prerokovávali správu o investičnej výstavbe v našom meste v uplynulom roku. Napriek tomu, že ekonomická kríza zasiahla aj samosprávu, mesto Skalica pokračovalo aj v týchto aktivitách.
Jozef Hlavatý, vedúci oddelenia výstavby MsÚ Skalica: "Najväčšiu
investíciu predstavovala bytová výstavba. Podarilo sa nám uviesť do
užívania dva bytové domy na sídlisku Lúčky, jeden sme odkúpili od
stavebnej firmy a druhý stavalo mesto. K domom bola vybudovaná príslušná infraštruktúra. Na výstavbu boli získané financie z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja a úver Štátneho fondu rozvoja bývania.
Väčšími investíciami, ktoré boli v minulom roku ukončené, bola najmä
komplexná rekonštrukcia radnice, spolufinancovaná z Nórskeho
finančného mechanizmu. Ďalej to boli objekty Materskej školy Skalica,
kde sa získali finančné prostriedky z európskych fondov. Ukončená bola
tiež ďalšia etapa rekonštrukcie zimného štadióna. Tu boli vybudované
nové klubové priestory, šatne a sociálne zariadenia. Vybudovaná bola
kanalizácia a vodovod na ulici Psíky a v lokalite Propaste. Rekonštruo-
vané a rozšírené bolo železničné priecestie na ulici Jurkovičova smerom
do priemyselnej zóny. Tu sme dostali dotáciu z Úradu vlády Slovenskej
republiky. Koncom minulého roku sa začala jedna významná investícia.
Je to rekonštrukcia jezuitského kostola, pričom práce budú pokračovať aj
v tomto roku. Nepodarilo sa začať s rekonštrukciou zariadenia pre
seniorov, keďže sa predĺžil proces výberového konania a schvaľovania.
Okrem toho bolo plánované začatie výstavby nového pavilónu pre
ležiacich klientov tohto zariadenia. Tiež sa mala začať realizácia novej
kompostárne. Všetky tieto tri objekty sa plánujú realizovať v tomto roku."
Na všetky tieto aktivity preinvestovalo mesto Skalica v roku 2010 5,5
milióna eur. Boli to prostriedky z rozpočtu mesta, eurofondov a štátne
dotácie. Okrem toho boli realizované investičné projekty Správou mestského majetku Skalica.
J: Hlavatý: "Bola to výstavba ihriska s umelou trávou v areáli letného
štadióna. Ďalej to bolo vybudovanie nového detského ihriska na Clementisovej ulici. Začala sa rekonštrukcia priestorov Základnej školy
Strážnická. Tiež bolo rozšírené a upravené parkovisko na Pelíškovej
ulici.”
Dve prijatia na radnici
V ten istý deň sa v sobášnej sieni uskutočnilo aj prijatie Mgr. Věry
Vydarenej. Primátor vo svojom príhovore vysoko ocenil jej celoživotné
aktivity. Najprv to bolo v rámci jej povolania učiteľky matematiky a
zemepisu. Věra Vydarená okrem toho bola aj riaditeľkou základnej školy.
Aktívna bola v telocvičnej jednote Sokol a v posledných rokoch
predovšetkým ako predsedníčka skalickej Jednoty dôchodcov. Věra
Vydarená sa zapísala do Pamätnej knihy mesta Skalica a primátorovi sa
poďakovala za prijatie.
16. februára sa na skalickej radnici uskutočnili dve prijatia. Najprv to boli
rodičia Emy Kapsovej, prvého narodeného dieťaťa v našom meste v roku
2011. Prvé dieťa Mariána Kapsu a Dariny Kapsovej sa narodilo 4. januára
o 22. hodine 14 minúte, meralo 50 centimetrov a vážilo 3,6 kilogramu.
Rodičia sa zapísali do Pamätnej knihy mesta Skalica a od primátora dostali
finančný dar.
3 SPOLOÈNOS
Školáci u primátora
SKALICKÝ PRESS
Pozvánky
11. 3. Vlasta Jankovičová,
vernisáž výstavy
(Galéria u františkánov,
17.00 hod.)
V rámci osnov vyučovania na prvom stupni základnej školy sa majú deti oboznámiť aj s fungovaním
miestnej samosprávy. A najlepšie je to priamo na radnici. Žiaci II. C ZŠ Vajanského s pani učiteľkou
Gašpárkovou sa 16. februára stretli s primátorom Skalice Stanislavom Chovancom. V obradnej sieni
sa deti dozvedeli základné informácie o úrade a trochu i o histórii nášho mesta. Potom si deti mohli
prezrieť priestory radnice a predovšetkým pracovňu primátora. Tu sa im najviac páčilo primátorské
kreslo, v ktorom sa takmer všetci vystriedali. Možno, že v ňom nachvíľu sedel budúci najvyšší predstaviteľ Skalice.
Členovia odborných komisií MsZ Skalica
a) Komisia pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo
Predseda: Mgr. Jozef Jurovatý
Členovia: Ing. Ján Varga, Ing. Ivan Medlen, Ing. Marián Bartošek, Ing. Miroslav Horňák, Lic. Milan
Roman, PhDr. Roman Záhradník, Mgr. Jana Chrenková, Ing. Michal Srholec
b) Komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie
Predseda: Ing. František Kadlečík
Členovia: Ján Repáň, Ing. Ľudovít Bránecký, Ing. Štefan Juríček, Ing. Rudolf Šantavý, Ing. Marián
Suchovský, Ing. Ján Michálek, Ing. Jozef Hlavatý, Mgr. Lukáš Tisoň
c) Komisia pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky
Predseda: JUDr. Júlia Horváthová
Členovia: RNDr. Anton Dinka, Jana Koutná, Mgr. Miroslav Minďaš, PhDr. Viera Drahošová, Peter
Somorovský, JUDr. Dušan Krivský, Mgr. Ľudovít Košík, Peter Pagáč
d) Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
Predseda: Ing. Peter Bartoš
Členovia: František Hlavina, Viera Miklášová, Mgr. Ivan Horák, Ing. Róbert Samson, RNDr. František Štefanec, Lic. Milan Roman, Mgr. Beáta Minďašová, Pavol Vaško
e) Komisia pre sociálne veci , zdravotníctvo a bývanie
Predseda: PaedDr. Alexander Tóth
Členovia: Lic. Igor Varga, MUDr. Juraj Čunderlík, MUDr. Daniel Vidovič, MUDr. Pavol Bujala,
MUDr. Milada Dragúnová, Mária Kubová, PhDr. Martina Štepanovská, Emília Kropáčková
f) Komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
Predseda: MUDr. Pavol Bujala
Členovia: MUDr. Vladimír Kvaltín, MUDr. Peter Košík, Mgr. Lukáš Tisoň, Peter Pagáč
g) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica
Predseda:
Členovia: MUDr. Juraj Čunderlík, MUDr. Pavol Bujala, Mgr. Ľudovít Košík, Peter Pagáč
12. 3. Horská Chata, The Hat,
Basstards, koncert
(Orlovňa, 20.00 hod., vstupné 4 €)
16. 3. Otvorenie VII. výstavy
neprofesionálnych fotografov
na tému svetlo a tieň, symboly
a znaky
(Mestská knižnica Skalica,
16.00 hod.)
19. 3. Vandali, Papundekel,
OK!, koncert
(Orlovňa, 20.00 hod., vstupné 5 €)
SKALICKÝ PRESS
Deviate Kleiblove lekárske dni Záhoria
SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
4
OBÈIANSKA RUBRIKA
od 21. janára do 20. februára 2011
... sa narodili
Samuel Janúšek, Timea Janúšková, Sofia
Sukupčáková, Michal Vojtašovič, Juraj Hájnik,
Martina Hujsová, Tomáš Kabelík, Viliam
Mikula, Silvia Puškárová, Ľuboš Rímeš, Aneta
Řihová, Denis Slatinský, Matej Valachovič
... nás opustili
Alexander Vajla (71), Gizela Okasová (93),
Stanislav Hladký (63), Anna Vrablicová (82),
Štefan Radič (65), Viliam Šulko (88),
Mária Ivánková (45), Mária Holečková (79),
Karol Géher (75), Peter Appel (53),
Miroslav Holienčin (51)
Vyše 150 lekárov, členov i
nečlenov Spolku lekárov
Záhoria sa 3. februára stretlo v priestoroch hotela
Tatran na deviatom ročníku
medzinárodnej vedeckej
konferencie
Kleiblove
lekárske dni Záhoria. Podujatie okrem Spolku lekárov Záhoria spoluorganizovala Stredná
zdravotnícka škola, Nemocnica s poliklinikou Skalica a Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko doktora Pavla Blahu v Skalici. V úvode
podujatia prítomných pozdravil viceprimátor Skalice Ľudovít Barát. Potom boli odovzdané
ceny za najlepšiu prednášku uplynulého roka doktorke Elene Ondriskovej a bronzové
medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti za prednáškovú činnosť v Spolku lekárov Záhoria. Prevzali si ich doktorky Barbora Bunová, Marta Koszoruová, Renata Mihálová a doktor
Ján Rak. Predseda výboru Spolku lekárov Záhoria docent doktor Jozef Marenčák otvoril
vedeckú časť konferencie, ktorej jednotlivé príspevky uviedol vedecký tajomník výboru
Spolku lekárov Záhoria docent doktor Ivan Bartošovič, mimoriadny profesor. Lekári a
zdravotnícki pracovníci z okresov Skalica, Senica, Myjava a Malacky si vypočuli 20 prednášok z viacerých oblasti medicíny, napr. urológie, patológie, ortopédie, gynekológie,
psychiatrie a ďalších. Okrem toho to boli témy zaoberajúce sa napríklad súčasným stavom
právnej zodpovednosti v nemocnici či lekárskej posudkovej činnosti. Konferencie sa
zúčastnila a vysoko ho ohodnotila riaditeľka sekretariátu Slovenskej lekárskej spoločnosti
v Bratislave Želmíra Mácová. V závere niekoľkohodinového podujatia boli účastníkom
vedeckej konferencie odovzdané certifikáty kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Svetový deň sprievodcov
21. február je oficiálnym dátumom osláv Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu.
Podujatia pri príležitosti týchto osláv sa konajú už od roku 1990. Pripomínajú vznik
Svetovej federácie asociácie turistických sprievodcov v roku 1985. Ich cieľom je prezentovať prácu profesionálnych sprievodcov cestovného ruchu a priblížiť obyvateľom a turistom
históriu a kultúru miest. Tento rok pripadli oslavy Svetového dňa sprievodcov cestovného
ruchu na predposledný februárový víkend 19. - 20. februára. Už niekoľko rokov sa k tejto
udalosti hlási aj mesto Skalica a bolo tomu tak aj v roku 2011, konkrétne v sobotu 19.
februára. Obyvatelia i návštevníci mesta si mohli prezrieť pamiatkovú zónu a pamätihodnosti individuálne alebo aj organizovane so sprievodcami.
BLAHOŽELANIE
V tomto mesiaci sa dožíva v dobrom zdraví a obdivuhodnej duševnej sviežosti 70 rokov
dlhoročný stredoškolský profesor RNDr. Martin Súkup.
V Skalici pôsobil od r. 1966 na skalickej SVŠ-ke a gymnáziu až do svojho odchodu na
dôchodok. Jeho hodiny matematiky a zemepisu mali možnosť navštevovať stovky študentov, ktorí boli jeho zásluhou skvele pripravení nielen na ďalšie štúdium na vysokých
školách, ale aj do praktického života. Prof. Martin Súkup pôsobil dlhé roky aj ako predseda dnes už, žiaľ, neexistujúceho ľahkoatletického oddielu OLYMPIA SKALICA. Prajeme
mu do ďalších rokov pevné zdravie a veľa životného elánu.
Red.
jubilanti
85 rokov
Mária Kraicerová, Margita Benešová
80 rokov
Emília Tomíková, Helena Lovecká,
doc. Ing. Ján Fischer, CSc., František Kobeda
75 rokov
Zuzana Jančíková, Mária Chválová, František
Chromek, Petronela Bránecká, Jozef Bílik,
Mária Žáková
70 rokov
Alojzia Zdražilová, Terézia Vépyová, Pavel
Soviš, Hermína Olgyayová, Michal Kadlečík,
Anton Jankech, Jozef Čermák, Jozef Blaha,
Ján Bančák, Michal Balesz, Angela Ivičičová
65 rokov
Zita Vaňková, Anna Špačková, PhDr. Elena
Speváková, Oľga Novomeská, František
Marťan, Zdenka Komínková, Jaroslav
Komárek, Jarmila Kavická, Jozef Gergel,
Veronika Brnová, Mária Bokolová, Jozef
Jankovič, Monika Hurňanská
60 rokov
Mária Rímešová, Zdenko Reisner, Ing. Peter
Palacka, Ján Nemšovský, Mária Karasová,
Svatopluk Kosík, Elena Kavická, Jozef
Kadlíček, Jan Janeček, Anna Jakubcová, Jiřina
Hránková, Štefan Beňa, Anton Turkovič,
Mária Jurcsiková, Ing. Ján Gajda, Miroslav
Černý, Viera Balvanová
Jubilantom, ktorí oslávili svoje jubileá,
gratulujeme !
5
SKALICKÝ PRESS
Nová výstava v Záhorskom múzeu
Zabudnutí svedkovia histórie. To je názov najnovšej výstavy, ktorá
bola 17. februára otvorená v Záhorskom múzeu. Kaplnky, kríže a
Božie muky. O nich je táto výstava predstavujúca kolekciu fotografií,
ktoré vznikli v letných mesiacoch minulého roka v rôznych kútoch
Záhoria. Sú tu stovky objektov, ktoré tvoria kultúrne dedičstvo, nesú
duchovný odkaz a pripomínajú udalosti a tradície našich predkov.
Mnohé z nich sú zabudnuté, opustené, o iné sa starajú ľudia, obce,
cirkev alebo rôzne organizácie. Cieľom projektu bolo vykonať
fotodokumentáciu týchto malých sakrálnych stavieb a pamätníkov,
zozbierať ich príbehy, pripraviť výstavy v rôznych obciach tohto
územia. Táto výstava má za cieľ ukázať krásu a malebnosť týchto
objektov, ale zároveň v niektorých prípadoch na ich veľmi zlý technický stav. Úlohou je aj upozorniť a motivovať verejnosť, že je treba
sa o ne starať, zachrániť ich, aby nezmizli v minulosti, ale naďalej
dotvárali charakter našej krajiny.
Nositeľom projektu Zabudnutí svedkovia histórie je Záhorské osvetové stredisko Senica a združenie A-foto 21. Ich predstavitelia
riaditeľka Záhorského osvetového strediska Ľubica Krištofová a
fotograf Jozef Húšek predstavili projekt a porozprávali okolnosti
vzniku takmer 2500 fotografií, z ktorých asi 50 je prezentovaných na
výstave. Ako povedala Ľubica Krištofová: "Želaním autorov projektu je, aby výstava vzbudzovala záujem o tieto charakteristické objekty, míľniky našej histórie. Niektoré potrebujú pomoc, aby ich zub
času celkom neodstránil. Je treba ich zachrániť, aby naďalej mohli
niesť posolstvo z minulosti do budúcnosti." Výstavu Zabudnutí svedkovia histórie si vo výstavných priestoroch Záhorského múzea budete
môcť pozrieť do 18. marca.
Piatykrát Oldrich Majda
Najnovšou výstavou v Galérii u františkánov
je zbierka dosiaľ neprezentovaných malieb
Oldricha Majdu.
Výstava bola slávnostne otvorená za prítomnosti umelcovej manželky Johanky Majdovej 4.
februára. Život a dielo umelca predstavil kurátor
výstavy, riaditeľ Záhorskej galérie v Senici Štefan
Zajíček. O hudobné spestrenie podujatia sa
postarala ľudová hudba Cifra Stanislava Okenicu
so sólistami Antonom Pavčom a Máriou
Marťanovou.
Š. Zajíček: "Je to výstava usporiadaná pri príležitosti 5. výročia úmrtia a nedožitých 80-tych narodenín. Výstava prináša prekvapenie tým, že tieto
obrazy ešte neboli verejne prezentované. Našli sa
v umeleckej pozostalosti, ako sa hovorí za
skriňou. Sú to obrazy, ktoré boli vytvorené na
prelome 90-tych rokov, kedy bol Oldrich Majda
po dvadsaťročnom potlačení do úzadia rehabilitovaný. Obdobie dvadsiatich rokov, kedy Majda
nemohol oficiálne prezentovať svoje práce, využil
na intenzívnu komornú tvorbu v oblasti maľby,
rezbárstva, tapisérií aj ilustrácií. Ocitol sa v tomto
čase ako bájny vták Fénix, ktorý vstal z popola a
mohol sa zapojiť do verejného života. Veľmi
pozitívne sa to prejavilo na jeho tvorbe a bola to
preňho taká satisfakcia. Na výstave je prezentovaná jeho kolekcia krajinárskych prác v rámci
jeho potuliek od Záhoria až po východné Slovensko. Je to taká panoráma Slovenska zobrazená v
olejomaľbách. Obrazy krajiny sú zobrazené v jej
mnohotvárnosti od nížin po horstvá. Autor používa pomerne zjednodušené podanie reality a používa pri tom predovšetkým prírodné farebné tóny
svetlookrové, hnedé a modrozelené. Človek má
taký dobrý pocit z krajiny, ktorá dýcha pokojom,
radosťou a osviežením."
SKALICKÝ PRESS
Zomrel bývalý skalický farár
vdp. PaedDr. Ján Kučerík
V stredu 26. januára 2011 odišiel do večnosti vo veku 64 rokov a 41 rokov
kňazskej služby bývalý rímskokatolícky farár skalickej farnosti, vdp.
PaedDr. Ján Kučerík.
Narodil sa 19. júna 1946 v Krásne nad Kysucou. Teológiu vyštudoval v
Bratislave a po kňazskej vysviacke 22. júna 1969 pôsobil ako kaplán v
Piešťanoch, od roku 1972 v Trnave. V roku 1975 sa stal administrátorom v
Záhorskej Vsi a v rokoch 1978 - 80 zároveň spravoval aj farnosť Jakubov. V
januári 1981 sa stal správcom farnosti v Skalici a pôsobil v nej takmer 20 rokov.
V jubilejnom roku 2000 sa stal farárom v Považanoch, kde vo filiálke Potvorice
dostaval kostol, ktorý bol vysvätený v roku 2002. Tu pôsobil až do svojej smrti.
Okrem tých najmladších ho iste dobre poznali a dodnes na neho s úctou spomínajú všetci Skaličania i obyvatelia Mokrého Hája, Prietržky a Vrádišťa. Od
svojho príchodu do Skalice si svedomito a obetavo plnil všetky svoje kňazské
povinnosti i v tých časoch, kedy to pre kňaza nebolo jednoduché. Vysluhoval
sviatosti, vyučoval náboženstvo v školách, bol starostlivým otcom všetkých
katolíckych kresťanov. Po celý čas bol vždy k dispozícií na fare pre každého,
kto potreboval kňaza alebo mal záujem za ním prísť. Kedykoľvek bol ochotný
navštíviť chorého, ktorý prejavil záujem o prítomnosť kňaza. Denne i viackrát
navštevoval nemocnicu. Veľkými pomocníkmi mu boli jeho rodičia, ktorí mu
viedli domácnosť a po smrti otca v r. 1987 až do jeho odchodu matka. Presne
rok po jeho príchode v januári 1982 zomrel jeden z jeho kaplánov P. Timotej
Povrazník ofm a až do roku 2006 bol pre celú Skalickú farnosť pomocníkom
farára v pastorácií už len jeden kaplán. Iste i pre jeho príkladný kňazský život
si v rokoch jeho pôsobenia i potom viacerí Skaličania zvolili duchovné
povolanie.
Žil veľmi jednoducho, skromne a obetavo, za dvadsať rokov nebol zo Skalice
na dovolenke. Bol športovec, zaujímal sa o šport, často si s mladými zahral
futbal alebo aj hokej na skalických rybníkoch. Popri náročnej duchovnej práci
sa postaral, aby všetky kostoly a kaplnky, ktorých je v skalickej farnosti trinásť,
boli dôsledne z vonku i vnútra opravené. V obnovenom šate sa postupne
zaskveli exteriér i interiér kostola milosrdných bratov, kaplnky sv. Anny, i dominanty Skalice farského kostola i s vežou a interiér františkánskeho kostola.
Opravil aj paulínsky kostol i kaplnku sv. kríža na cintoríne. Pred zrútením
zachránil a generálne opravil kaplnku sv. Františka Xaverského. Tiež sa realizovala prístavba kostola sv. Alžbety a Rozálie v Prietržke a opravy kostolov v
Mokrom Háji a Vrádišti. Práce sa realizovali svojpomocne za pomoci mnohých
ochotných brigádnikov, medzi ktorými sa s lopatou či fúrikom pohyboval i on a
pre všetky hladné krky vždy bolo pripravené bohaté občerstvenie, o ktoré sa
postarala jeho matka a jej ochotné pomocníčky. I keď veľa vykonal i v oblasti
materiálnej, počas celého jeho pôsobenia v Skalici neorganizoval žiadnu
zbierku, ani okrem nedeľných zbierok nepýtal peniaze. Mestské zastupiteľstvo
mu v roku 2002 udelilo cenu mesta Skalica.
Po odslúžení dušičkových bohoslužieb v novembri minulého roku bol
prinútený ísť do nemocnice v Novom Meste nad Váhom a tam mu zistili vážne
ochorenie. Odtiaľ putoval do jednej z bratislavských nemocníc. Ešte mu bolo
umožnené niekoľko dní prežiť na fare v Považanoch. Mal ešte veľa plánov, no
nebolo mu umožnené, aby ich naplnil. Nasledovala ďalšia hospitalizácia a
ukončenie dní jeho pozemského putovania.
Zádušnú sv. omšu v mieste jeho posledného kňazského pôsobiska v
Považanoch slúžil v sobotu 29. januára pomocný biskup trnavskej arcidiecézy
Ján Orosch s emeritným biskupom Jánom Sokolom, so želivským opátom
Bronislavom Ignácom Kramárom a prítomnými mnohými kňazmi, medzi ktorými boli viacerí z jeho bývalých kaplánov i skalických rodákov. Tejto rozlúčky sa
zúčastnili autobusom i autami i viacerí veriaci zo skalickej farnosti.
Pohrebné obrady v jeho rodisku v Krásne nad Kysucou sa konali v nedeľu 30.
januára a viedol ich trnavský arcibiskup Róbert Bezák s prítomnými kňazmi.
Tiež sa ich zúčastnili viacerí veriaci zo Skalice a Prietržky. Za jeho požehnané
pôsobenie v Skalici sa tu poďakoval Dr. Pavol Lovecký. Pochovaný bol podľa
jeho želania na miestnom cintoríne, kde spolu s jeho rodičmi bude očakávať
vzkriesenie.
Zádušná sv. omša za neho sa slávila i v Skalici v nedeľu 30. januára vo
farskom kostole sv. Michala o 10.30.
Mgr. Ľudovít Košík
6
Workshop doktorandov SeVŠ
V dňoch 16.-17.februára 2011 sa na Stredoeurópskej vysokej
škole v Skalici uskutočnilo vedecko-odborné stretnutie doktorandov a učiteľov v študijnom programe Environmentálne manažérstvo na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Cieľom stretnutia
bolo definovanie stratégie a vymedzenie konkrétnych cieľov a úloh
vedecko-výskumnej a odbornej činnosti, vedecká environmentálno- manažérska profilácia školy. Podujatia sa okrem rektora, profesorov, docentov, odborných asistentov a doktorandov školy zúčastnili aj profesori a doktorandi z fakulty technických vied Univerzity v Novom Sade a odborníci z oblasti životného prostredia.
Do prvého ročníka 166 detí
V piatok 4. a v sobotu 5. februára sa na skalických základných
školách uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Rodičia mohli
svoje deti prísť zapísať do dvoch mestských a jednej súkromnej
základnej školy. Tu ich čakali pedagógovia, ktorí si museli
preveriť vedomosti a schopnosti detí, ktoré sú potrebné k nástupu
do 1. ročníka. Deti pred vstupom do základnej školy musia spĺňať
kritériá pripravenosti. Napríklad sa musia zrozumiteľne
vyjadrovať, dokázať komunikovať s učiteľom, musia byť schopné
porozumieť jednoduchým pokynom, majú byť samostatné pri
obliekaní a obúvaní, musia byť schopné začleniť sa do kolektívu,
byť schopné sústrediť sa na konkrétnu činnosť, povedať svoje
meno, adresu či mená svojich rodičov. Nároky na predškolákov sú
jasne stanovené, aby sa predchádzalo nechcenému a nepríjemnému
návratu do materskej školy po niekoľkých týždňoch školskej
dochádzky. V školskom roku 2011/2012 nastúpi do prvého ročníka
skalických škôl celkom 166 detí, z toho 81 na ZŠ Vajanského, 66
na ZŠ Strážnická a 19 na súkromnú ZŠ. Rodičia 20 detí požiadali
o odloženie školskej dochádzky svojich ratolestí o rok.
Ukončenie vinohradníckeho roka
V piatok 25. februára sa v kultúrnom dome v Prietržke uskutočnilo oficiálne ukončenie vinohradníckeho roka. Podujatie
pripravilo občianske združenie Vínna cesta Záhorie v spolupráci s
obecným úradom Prietržka. V úvode sa uskutočnila prednáška
Jerguša Hajdučíka, technológa a enológa Chateau Modra, a.s. na
tému someliérstva. Po jej skončení mohli účastníci ochutnávať
prinesené vzorky vína. V rámci kultúrneho programu sa predstavili
členovia speváckeho zboru Urban a na dobrú náladu koštujúcim
vinohradníkom a vinárom vyhrávala až do neskorého večera
hudobná skupina Záhorácki muzikanti.
7
Detské karnevaly
SKALICKÝ PRESS
Spolu s mamou
Na sobotu 12. februára pozvali vychovávateľky Školského klubu ZŠ Vajanského deti do veľkej telocvične školy. Uskutočnil sa tam pravidelný
karneval, tentoraz v štýle divokého západu. Takto bolo ladené oblečenie
vychovávateliek i výzdoba telocvične. Desiatkam detí a ich rodičom sa počas
podujatia niekoľkokrát predstavili starší spolužiaci predovšetkým tancom.
Poriadne si zatancovali aj deti, ktoré sem prišli v maskách. Veľká pozornosť
bola sústredená na tombolu. Veď kto by si nechcel domov odniesť nejaký
pekný darček. Ale hádam ešte viac sa tešili, šantili a zabávali pri hudbe a
tanci a všetci pekne spolu - princezné, víly, vojaci, hokejisti, strašidlá, piráti,
zvieratká a ďalšie rozprávkové bytosti.
V uplynulých dňoch sa uskutočnili dva detské karnevaly. Pre žiakov prvého
stupňa si ho tradične v jedálni pripravili vychovávateľky školského klubu ZŠ
Strážnická. Do vyzdobenej jedálne neprišli iba deti, ale aj ich rodičia, starí
V skalickom útulku Cesta sa od júla 2010 realizuje projekt s názvom
"Spolu s mamou" aj vďaka podpore z fondu Hodina deťom, ktorý
zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Projekt je zameraný na
deti a matky žijúce v útulku, ktoré musia denne čeliť zlej finančnej a
sociálnej situácii. Aj z tohto dôvodu je akékoľvek kultúrne, spoločenské či športové vyžitie pre nich a ich deti nedostupné. A práve vďaka
tomuto projektu sa mamičky a ich deti spolu s koordinátorom a
dobrovoľníkmi v uplynulých mesiacoch mohli zúčastniť na rôznych
aktivitách v rámci tvorivých dielní a navštívili premietanie v 3D
projekcii v CINEMAXe Skalica. Na premietanie rozprávok a
animovaných filmov sa spoločne tešia každý mesiac, keď sa prostredníctvom zakúpeného dataprojektoru uskutočnilo premietanie
rozprávky či filmu v terapeutickej miestnosti zariadenia. Matky naučili
deti prostredníctvom krúžku varenia a pečenia základom prípravy
stravy. Okrem toho trávia spoločné chvíle aj skrášľovaním svojich
príbytkov maľovaním, výrobou rôznych ozdobných predmetov či
násteniek. Pre mamičky bol mesačne pripravovaný seminár s detskou
pediatričkou a od januára 2011 seminár pripravuje aj detská
psychologička. V tomto roku je pre deti spolu s ich matkami okrem
tvorivých dielní, premietania či krúžku varenia pripravená návšteva
knižnice v Skalici, karneval, návšteva zoologickej záhrady v
Bratislave a detské divadelné predstavenie v Slovenskom národnom
divadle. Prostredníctvom spoločných aktivít matiek s deťmi chcú
pracovníci oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva aj ďalej
rozvíjať a podporovať komunikáciu medzi matkou a dieťaťom,
budovať a prehlbovať vzájomnú dôveru medzi nimi, naučiť ich
spoločne čeliť problémom každodenného života a v neposlednom rade
im umožniť zažiť pocit radosti zo spoločne strávených chvíľ.
Ľuboš Beňa vo filme
Do slovenských kín v polovici februára prišiel nový český film
Občanský průkaz. Slávnostná premiéra a uvedenie filmu sa uskutočnilo v Bratislave 8. februára aj za účasti Ľuboša Beňu a Jaroslava Foršta, manažéra dua Beňa & Ptaszek. Bolo to z dôvodu, že Ľuboš a Matěj
v tomto filme účinkujú a nahrali doň dve skladby, z toho jednu titulnú.
Je to určite zaujímavý počin tohto stále známejšieho slovenskočeského bluesového dua, ktoré práve v týchto dňoch vydáva nový CD
nosič v Nemecku.
rodičia či súrodenci. A detí v maskách bolo neúrekom aj na mestskom
karnevale. V Dome kultúry sa uskutočnil v nedeľu 20. februára. Na začiatku
sa predstavilo Divadielko na vešiaku z Bratislavy. Podujatie moderovala
Gabriela Činová, ktorá deti aktívne zapájala do súťaží a hier a v programe sa
predstavili i žiačky ZUŠ Skalica Michaela Geržová a Jana Blahová so svojimi pesničkami. Ako na každom karnevale nechýbala tombola s množstvom
hračiek a dobrá zábava.
SKALICKÝ PRESS
8
Skaličanka zo Slniečka zožala úspech
V prvej polovici januára tohto roka sa v priestoroch kongresovej
sály v budove Microsoftu v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie
cien celoslovenskej súťaže o najlepšie projektové vyučovanie umiestnené na portáli Moderný učiteľ. Súťažilo v nej 50 prác v 5 kategóriách
a odmenení boli vždy traja súťažiaci. Po prvýkrát bola v súťaži i
kategória pre materské školy. Do nej sa zapojila Denisa Remišová,
učiteľka Súkromnej materskej školy Slniečko zo Skalice s prácou Ako
štyri víly s kamarátkou Zemou žili.
Cieľom projektu bolo pokryť všetky problémy a oblasti týkajúce sa
ekológie či života na Zemi. Snahou bolo netradičnou a zaujímavou formou
priblížiť deťom aktuálnu a stále viac preferovanú tému našej spoločnosti.
Jedným z hlavných motivačných činiteľov pre deti sa stala rozprávka, v
ktorej sa spájali jednotlivé ročné obdobia so všetkými aktivitami, ktoré
následne deti vykonávali a realizovali počas celého roka. Prostredníctvom
animovaných postavičiek deti riešili zadané úlohy, pričom využívali
množstvo informačnokomunikačných technológií (PC kameru, fotoaparát
a pod.). Práca vytvára v deťoch prirodzenou formou základy "ekopovedomia", vďaka ktorému už nebudú vnímať Zem ako miesto, kde žijeme, ale
i ako neoddeliteľnú súčasť ich života, ku ktorému je potrebné sa správať
slušne, starostlivo nielen dnes, ale i v budúcnosti. Zámer autorky projektu zaujal odbornú porotu natoľko, že vo svojej kategórii získala pekné
Cirkus Slniečko
Long Vihajkl Cirkus
27. februára pripravila nezisková organizácia
Materská škola a detské jasle Slniečko v Dome
kultúry podujatie s názvom Cirkus Slniečko.
Tento rok oslavuje Slniečko piate narodeniny a
oslava bola v cirkusovom štýle. Deti a ich rodičov
vystúpením potešili hostia z Prahy-semifinalisti
Česko-Slovensko má talent-Long Vihajkl Cirkus.
Pre záujemcov si dokonca pripravili chodúľový
workshop. Skvelý zabávač Šašo Filip potešil
cirkusovým umením. Pri žonglovaní, hre s
diabolom či točení tanierov deti ani nedýchali.
Nechýbala cirkusová strelnica či cukrová vata pre
všetkých a množstvo iných cirkusových zážitkov,
ktoré potešili srdcia malých i veľkých. Oslava 5
rokov existencie súkromnej materskej školy a
detských jaslí sa naozaj vydarila. Slniečko ďakuje
všetkým, ktorým sa zúčastnili, ale i tým, ktorí mu
pomáhali a pomáhajú.
druhé miesto.
Cen odovzdával prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., vedúci Katedry základov
vyučovania informatiky UK v Bratislave, ktorý pôsobí aj ako medzinárodný porotca v tejto súťaži. Tri vybrané projektové vyučovania: Ako
sme priniesli kúsok Afriky do školy, FUN MESTO a Focus on the water
postupujú do európskeho kola, ktoré sa bude konať na jar v Moskve.
Pre Denisu Remišovú je projektové vyučovanie už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou jej pedagogickej praxe v Súkromnej materskej škole
Slniečko, nakoľko nielen jej, ale i mnohým ďalším pedagógom poskytuje
takáto výučba mnoho priestoru pre uplatnenie technickej zdatnosti,
tvorivosti či nápaditosti. Zároveň vzbudzuje v deťoch záujem o nové
poznatky a prispieva k získavaniu vedomostí prirodzenou a hravou
formou. Projektové vyučovanie taktiež vytvára široké spektrum možností
ako zaujímavo a pútavo inovovať vyučovanie v materskej škole.
Denise Remišovej treba srdečne zablahoželať k ďalšiemu úspechu,
vďaka ktorému zviditeľnila svoju ojedinelú prácu, Súkromnú materskú
školu Slniečko i samotné mesto Skalica. Veríme, že entuziazmus a zápal
vytvárať neustále čosi nové, neobjavené si táto učiteľka zachová i naďalej
a bude inšpiráciou pre mnohých kolegov.
Mgr. Ivana Jankuvová
9
SKALICKÝ PRESS
VÝCHOVA BEZ KRIKU A BITKY (2.)
Milí rodičia, verím, že náš minikurz výchovy si našiel svojich priaznivcov, preto vám
ponúkam jeho druhú časť, ktorá je zameraná na SKÁKANIE DO REČI.
Jedným z najcennejších výdobytkov predškoláka je pozornosť jeho rodičov.
Preto v situáciách, keď sa o ňu musí deliť s niekým iným, vyskúša čokoľvek, len aby
ju získal späť. Obmedzte pokusy dieťaťa získať späť vašu plnú pozornosť. V čase, keď
sa rozprávate s niekým iným, poskytnite dieťaťu špeciálne a pre tento účel určené
rozptýlenie. Dieťa sa tak dokáže zabaviť aj bez vás a vy sa budete môcť baviť bez neho.
Predchádzanie problému:
Obmedzte dĺžku svojich rozhovorov s niekým iným na minimum v čase, keď je dieťa
vo vašej blízkosti, ničím sa nebaví a vyžaduje vašu pozornosť. Môžete vyskúšať i hru "na
telefón"- názorne, pomocou hry predveďte dieťaťu, čo znamená nerušiť: hrajte s dvomi
telefónmi jedným pre vás a druhým pre dieťa. Povedzte mu:"Takto rozprávam do telefónu
a takto sa ty hráš, keď telefonujem." Potom nechajte dieťa predstierať, že telefonuje a
predstierajte hru, pri ktorej ho nebudete rušiť. Ukážete mu tak, čo môže namiesto vyrušovania robiť. Ak máte v pláne dlhší rozhovor, pripravte dieťaťu hračky, s ktorými sa počas
neho môže hrať. Dajte však pozor, aby tieto "telefónne" hračky zodpovedali schopnostiam vášho dieťatka, pretože inak by vás mohlo rušiť prosbami o pomoc.
Riešenie problému:
Čo robiť: Pochváľte dieťa, keď sa hrá a nevyrušuje prerušte rozhovor a povedzte
dieťatku:"Ďakujem, že sa tak pekne hráš s hračkami." Ak máte návštevu a je to čo i len
troška možné, zapojte dieťa do rozhovoru. Obmedzíte tak jeho snahu o získanie vašej
pozornosti rušením.
Dobrým pomocníkom môžu byť obyčajné hodiny. Ukážte na nich dieťaťu, kedy sa mu
budete môcť opäť naplno venovať. Povedzte mu:"Ak sa teraz budeš dve minúty hrať so
svojimi hračkami, kým zazvoní budík,budem mať vybavený telefonát a budem sa s tebou
hrať.”
Používajte pokarhanie a oddychový čas-ak dieťa karháte, robte to napríklad so slovami:”Nemôžem sa rozprávať s kamarátkou, keď ma prerušuješ. Radšej sa, prosím, hraj s
autíčkom." Ak to nepomôže, skúste použiť oddychový čas povedzte mu:"Je mi ľúto, že
mi skáčeš do reči. Dáme si oddychový čas."
Čo nerobiť: Nerozčuľujte sa a nekričte na dieťa, tým by ste mu len poskytli nevhodný
vzor správania. Neskáčte ľuďom do reči a obzvlášť nie svojmu dieťaťu.
Želám vám veľ trpezlivosti pri zvládaní tejto náročnej úlohy a nabudúce si pre vás
pripravím zopár odporúčaní, ako zvládnuť neporiadnosť u detí.
spracovala Mgr. Ľubica Pochylá
(Zdroj: Jerry Wyckoff, Barbara C. Unellová:Výchova bez křiku a pohlavkú) CPPPaP v Holíči
ÚNIA MIEST SLOVENSKA
Zverejňujemem list Únie miest Slovenska k návrhu vyhlášky MŽP SR o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o obaloch, ktoré sa nepodarilo doriešiť v rozporovom
konaní. Predmetom rokovania bol rozpor v otázke preukazovania materiálového
toku, t.j. množstva odpadov z obalov.
Vážené dámy, vážení pani,
v závere mesiaca január 2011 sa uskutočnilo pripomienkové konanie k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch.
Vzhľadom na skutočnosť, že v znení novej vyhlášky sa mestá a obce ocitli mimo
dokladovacieho toku odpadov z obalov, t.j. nebudú mať možnosť žiadať oprávnene organizácie o príspevok za vyseparovaný odpad, čo môže úplne zásadným spôsobom ohroziť ďalšie pokračovanie separovaného zberu na územi miest a obcí - sme v rámci MPK
žiadali upraviť znenie vyhlášky tak, aby sme tuto diskrimináciu miestnej samosprávy
odstránili a zároveň vylúčili, resp. maximálne obmedzili možnosť duplicitných, resp.
fiktívnych potvrdení o zhodnotení odpadu.
Na prvom rozporovom konaní 10. 2. 2011 sme síce tuto našu požiadavku úplne nepresadili, ale bola zrejmá ochota pokračovať v rokovaniach prijať aspoň čiastočne kompromisne riešenie s tým, že sa predloží návrh na úpravu zo strany MZP SR na nasledujúcom
rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka.
Dňa 21. 2. 2011 sa uskutočnilo rozporové konanie u pána št. tajomníka RNDr. Branislava Cimermana, počas ktorého vôbec neboli brané do úvahy objektívne argumenty a
požiadavky zástupcov Únie miest Slovenska a na záver nebol vyhodnotený výsledok
rokovania.
Vzhľadom na priebeh rokovania a dovolíme si konštatovať i vzhľadom na jednostranný postoj pána štátneho tajomníka, požiadali sme o rokovanie k tejto vážnej otázke pána
ministra Ing. Jozsefa Nagya Zároveň sme o tejto vážnej situácii informovali predstaviteľov miest a obcí a vyzvali ich k podpore našich požiadaviek.
Marian Minarovič, generálny sekretár
Mládežnícka atletika 2010
Vyhodnotenie atletickej činnosti pri ZŠ Vajanského v
uplynulom roku.
Všetci členovia školského športového strediska
reprezentujú v majstrovských súťažiach AŠK Skalica.
V rámci západoslovenskej oblasti skončilo družstvo
mladších žiačok /pod vedením trénerky E. Zalubilovej/ na
3. mieste za Galantou a novými Zámkami /pred Nitrou,
Trnavou, Novým Mestom n/V., Trenčínom a ďalšími.../.
Najviac bodov pre družstvo AŠK: Snovická 85, Mikušová
63, Flajžíková 57, Vaňková 55, Sofková 48, Poláková 29,
Schillerová 21, Žilavá 13, Slováková 10.
V súťaži jednotlivcov staršieho žiactva na
Majstrovstvách západoslovenskej oblasti medailové
umiestnenie získali:
- striebro - Katarína Juríčková v behu na 60 m aj na 300 m
- Kristína Mikulová vo vrhu guľou a v hode
oštepom
- bronz - Veronika Hasíková v skoku do výšky a v hode
oštepom
- Filip Bednárik v hode oštepom
Na Majstrovstvách Slovenska sa najviac darilo Veronike
Hasíkovej, ktorá obsadila v hode oštepom výborné
3.miesto.
V súťažiach základných škôl kolektívy dievčat i chlapcov ZŠ Vajanského vyhrali okresné kolo a na Majstrovstvách Trnavského kraja skončili na 4. mieste.
Kristína Mikulová vo vrhu guľou a Filip Bednárik v behu
na 300 m sa stali majstrami kraja.
Medzinárodné úspechy.
Na medzinárodných pretekoch v Poľsku reprezentovali
vo výbere Slovenska aj dve naše atlétky: Aneta Flajžíková
- beh na 60 m a Margaréta Snovická - hod loptičkou.
Obidve obsadili vo svojich disciplínach 4. miesto.
Na Európskych detských atletických hrách v Olomouci
/Česká republika/ sa darilo v konkurencii vyše 800 štartujúcich aj našim atlétkam:
12 ročné - Aneta Flajžíková - 6. miesto v behu na 60 m
- 10. miesto v skoku do diaľky
13 ročné -Margaréta Snovická - 1. miesto v hode loptičkou
15 ročné - Veronika Hasíková - 4. miesto v skoku do výšky
- 6. miesto v hode oštepom
- Katarína Juríčková - 8. miesto v behu na 60 m
- Kristína Mikulová - 8. miesto vo vrhu guľou
- 10. miesto v hode oštepom
Atlétkou školy v školskom roku 2009-2010 sa stala
Kristína Mikulová, najhodnotnejší výkon dosiahla Veronika Hasíková /v skoku do výšky 157 cm - nový školský
rekord/. Objavom roka je mladšia žiačka Aneta Flajžíková
- talentovaná šprintérka a skokanka do diaľky /470 cm/.
Mládežnícka atletika v Skalici:
19/4
Šprintérsky 3-boj XIV. ročník
15/6
Skalická olympiádaXX. ročník
24/5
Štafetový beh MDD
8/9
Olympiáda ZŠ Štvorlístok
21/9
Athletic Triathlon XVIII. ročník
3/12
Skalická latka XXXIII. ročník
To všetko sme dosiahli za skromných podmienok /napr.
atletická dráha na štadióne je už takmer oráčinou - kvalitou
i farbou/. Aj to je dôvodom nepozývania mimoskalických
športovcov na naše podujatia.
Hádam by si skalická atletika zaslúžila aj lepšiu - veď naše
žiačky a dorastenky získali za štyri desaťročia na
majstrovstvách Slovenska /i Československa/ viac ako 100
medailí, z nich vyše tretinu zlatých...
SKALICKÝ PRESS
ŠPORT
10
Hokejbal - extraliga
Futbal
O týždeň neskôr, ako bolo naplánované sa začala jarná časť hokejbalovej extraligy. Skaličania do nej vstúpili na druhom mieste. Svoj
prvý zápas v roku 2011 zohrali na domácom štadióne, kde privítali
priebežne posledný celok extraligy Žiar nad Hronom. Priepastný
tabuľkový i bodový rozdiel však v prvej tretine vôbec nebolo vidieť.
Skaličania akoby si uvedomovali úlohu favorita a pôsobili nervózne.
Nedokázali využiť ani jednu zo šancí a poriadne rozchytali hosťujúceho brankára. Prvá časť sa skončila bez gólov. V druhej sa dokonca do vedenia dostali hostia, ale ešte v nej domáci vyrovnali. Zvrat
nastal až v tretej tretine, kedy to Skaličanom konečne začalo padať a
napokon vyhrali 5:1, hoci podľa priebehu duelu to na to vôbec
nevyzeralo. Do streleckej listiny sa za domácich zapísali Sofka,
Od polovice januára sa rozbehla séria prípravných zápasov skalických
futbalistov. Veľmi dobre im na to slúži nový štadión s umelým trávnikom,
ktorý bol do užívania odovzdaný pri príležitosti 90. výročia organizovaného
futbalu v Skalici v novembri minulého roka. Muži zatiaľ zohrali šesť zápasov.
Veselí nad Moravou porazili 7:0, Križovany 3:0, Radošovce 8:1. S Novým
Mestom nad Váhom remizovali 3:3, Holíču podľahli 1:4 a remízou 3:3 sa
skončil aj zápas v stredu 2. februára s Myjavou. Dorastenci prehrali vo Veselí
0:2 a tým istým rozdielom podľahli Púchovu. Myjavu porazili 2:1. Mladší
dorastenci porazili Moravský Svätý Ján 2:1, Radošovciam podľahli 2:4 a nad
Myjavou vyhrali 4:3. Ďalšie zápasy sa hrali v sobotu 5. februára. Muži porazili
Vrbové 3:2, dorastenci vyhrali nad Vrbovým 5:1 a mladší dorastenci vyprášili
Mokrý Háj 6:0.
V stredu 9. februára hostili skalickí seniori Stupavu, ktorej nedali príliš veľa
šancí a vyhrali s prehľadom 5:1. Na sobotu 12. februára boli naplánované tri
zápasy, ale nakoniec sa odohrali iba dva. Mladší dorastenci svoj zápas s Veselí
nad Moravou nehrali. Muži hostili hráčov Jaslovských Bohuníc a chvíľami to
ani nevyzeralo na priateľský, ale skôr nepriateľský prípravný zápas. Bolo v
ňom veľa nervozity a dokonca fyzických kontaktov a vylúčenia. Skaličania
vyhrali 5:4. Dorastenci hrali svoj zápas s rovesníkmi z Jaslovských Bohuníc,
ktorým podľahli 0:3.
15. februára tu hrali starší žiaci s rovesníkmi z Moravského Svätého Jána.
Podľahli im 2:3. Mladším žiakom sa darilo viac - nad futbalistami z tejto obce
vyhrali 5:0. V stredu 16. februára skalickí starší dorastenci podľahli senickej
sedemnástke 1:3 a seniori senickej devätnástke 0:2. Hralo sa aj v sobotu 19.
februára. B dorast porazil Gbely 2:1, A dorast vyhral vysoko 6:2 nad Bzencom
a tým istým rozdielom sa skončil aj duel Skalice s Gbelmi.
Uprostred prípravy v polovici februára sa novým prezidentom Mestského
futbalového klubu Skalica stal poslanec MsZ Skalica a predseda komisie
mládeže a športu Ing. Peter Bartoš.
Na ihrisku s umelým trávnikom pokračovali v príprave skalickí futbalisti aj
v poslednú februárovú sobotu. Mládežníkom sa príliš nedarilo. B dorast
podľahol senickej šestnástke 0:5 a A dorast senickej osemnástke 1:2. Muži si
schuti zastrieľali a Iskru Petržalka poslali domov s poltuctom. Vyhrali 6:1.
Válek, Galbavý, Martinusík a Macháček.
V sobotu 26. februára
sa zrodil prekvapujúci
výsledok
v
súboji
druhého a ôsmeho celku
extraligovej
tabuľky
hokejbalu. Na skalickom
štadióne proti sebe
nastúpili Skalica a Profis
Sharks Bratislava. Bol to
vyrovnaný
zápas
s
množstvom osobných
súbojov a šancí na oboch
stranách. Skaličania sa
proti žralokom z Bratislavy presadzovali iba veľmi ťažko, ale napriek
tomu po prvej tretine viedli 2:0. V druhej padol iba jeden gól do
domácej siete. V tretej časti zápasu začali preberať iniciatívu hostia a
dvoma gólmi dokonali obrat. Skaličania prehrali 2:3 a stratili tak
dôležité body v boji o priebežné prvenstvo. V nedeľu sa dohrával
zápas 17. kola, v ktorom Skalicu hostila predposledná Žirafa Žilina.
Napriek tomu, že domáci mali o piatich hráčov viac, papierové predpoklady sa naplnili. Ale až od druhej tretiny. Tú prvú vyhrali domáci
1:0. Skaličania sa presadili až v prostrednej časti hry, kedy štyrikrát
skórovali a bolo prakticky rozhodnuté. V tretej tretine sa už iba
upravil stav na konečných 5:2 pre hostí. Skaličania sú na druhom
mieste so 44 bodmi za 45-bodovou Nitrou a pred Reebok Ružinov
Bratislava so 40 bodmi. Do konca základnej časti zostávajú tri kolá.
Naši hráči hrajú najbližšie dva zápasy vonku so silnými súpermi
šiestymi Vrútkami a štvrtým Martinom. 12. marca ukončia základnú
časť na domácom štadióne s aktuálnym lídrom extraligy Nitrou.
Na záver ešte spomeňme zaujímavú informáciu. Na základe
hlasovania bola zvolená najlepšia desiatka extraligových
hokejbalistov Slovenska za rok 2010 a v nej sú až traja Skaličania - 5. Jaroslav Martinusík, 8. Peter Galbavý a 10. Ľubor
Komenda. Blahoželáme!
Turnaj volejbalových nádejí
V nedeľu 6. februára sa v telocvični ZŠ so športovým zameraním Mallého v
Skalici opäť uskutočnil turnaj volejbalových prípraviek. V zápasoch si mladé
volejbalové talenty mohli vyskúšať to, čo ich tréneri naučili na tréningoch.
Turnaja sa zúčastnilo päť trojčlenných družstiev volejbalistiek zo Skalice i z
holíčskej základne a povzbudiť ich prišli aj ich rodičia a súrodenci. Hralo sa
systémom každý s každým na dvoch ihriskách, takže dievčatá si ani nemali čas
oddýchnuť. Po spočítaní skóre jednotlivých zápasov sa uskutočnilo vyhlásenie
výsledkov. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo v zložení Barbora
Krivušová, Erika Davideková a Veronika Lešková. Druhé boli dievčatá Gabika Nejedlíková, Radka Mixová, Miška Romančíková a Vendi Roháriková.
Víťazmi sa stali Monika Keherová, Nina Kvaltínová a Markéta Kittnerová.
Dievčatá v rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov dostali aj naozajstné
medaily. Turnaj zabezpečili v spolupráci so ZŠ Mallého tréneri prípravky
Miroslava Kubíková, Katka Dufková a Pavel Trubáčik.
11 ŠPORT
Hokej
Aj vo februári pokračovala spanilá jazda Skaličanov v novom roku.
Od 50. kola sa Skaličania museli zaobísť bez svojej najväčšej opory.
Aktuálne najproduktívnejší hráč extraligy Miro Zálešák sa stal
hráčom majstrovských Košíc. Zmluvu s východniarmi podpísal do
roku 2014. Pripomeňme ešte, že od klubu odišiel na vlastnú žiadosť
asistent Petra Oremusa Martin Pešout. Stal sa asistentom trénera
extraligových Karlových Varov.
1. februára cestovali Skaličania pod Tatry na ľad aktuálne druhého
Popradu. Papierové predpoklady boli jasne na strane domácich, ktorí sa aj
rýchlo ujali vedenia po niekoľkých minútach. Potom však akoby hostí
podcenili a v druhej tretine dokonca boli lepším celkom zeleno-bieli.
Svoju snahu pretavili aj do vyrovnávajúceho gólu. Strelil ho Tomáš Mikúš
a bola to jeho premiérová strela do čierneho medzi seniormi. Tomáš,
mladší brat známejšieho Juraja, vletel do seniorskej extraligy ako kométa. Predstavil sa zatiaľ v piatich zápasoch a získal päť kanadských bodov
za gól a štyri prihrávky. Domáci v tretej tretine pridali ďalší gól a tesný
náskok si držali posledných sekúnd riadneho hracieho času. Skaličania
odvolali brankára a tri sekundy pred klaksónom posunul zápas do predĺženia Jarolín. A v ňom opäť zaúradovala trojka. Tri sekundy pred koncom
päťminútovky bol v úniku faulovaný Konečný, rozhodca nariadil trestné
strieľanie, ktoré skalický útočník bezpečne premenil. Stalo sa to, čomu
málokto veril. Zraneniami a odchodom najproduktívnejšieho hráča
oslabení Skaličania dokázali získať mimoriadne cenné dva body u
druhého tímu extraligovej tabuľky.
V piatok 18. februára Skaličania cestovali na ľad víťaza základnej časti
do Košíc. Účasť v play off si už zabezpečili výhrou nad Slovanom a tak
nad nimi nevisela hrozba neúčasti vo vyraďovacích bojoch. Hrali preto
uvoľnene a dokonca sa ujali vedenia gólom Holoviča. Do polovice zápasu to bola vyrovnaná partia, ale potom sa miska váh naklonila na stranu
domácich. Predovšetkým v tretej tretine zabrali a výsledkom bola ich
výhra 5:1. V nedeľu 20. februára hrali zeleno-bieli dôležitý zápas o
konečné umiestnenie s poslednou Žilinou. Uvedomovali si, že iba výhra
im môže zabezpečiť siedmu priečku, čím by sa vyhli Košiciam. Po
niekoľkých týždňoch maródky sa do zostavy vrátil René Školiak. Dôležitosť zápasu Skaličanom v prvej tretine možno trochu zväzovala ruky a
nohy, pretože sa vôbec nevedeli presadiť, presnejšie povedané nedarilo sa
im prekonať hosťujúceho brankára. Prvá tretina sa skončila bez gólov.
Gólostroj Skaličanov odštartovalo úspešné trestné strieľanie Tibora
Kutálka v druhej časti hry. Postupne sa do čierneho trafili Juraj Jurík, Petr
Obdržálek a účet druhej tretiny uzavrel Michal Šátek. Totálne rozloženú
obranu prekonal v prvých sekundách záverečnej časti hry aj Tomáš
Mikúš. O tri minúty neskôr už šiesty gól domácich pridal Ivan Jankovič.
To už bol v skalickej bránke Zdeno Kotvan, ktorý zaznamenal niekoľko
výborných zásahov a kapituloval až necelú minútu pred koncom, kedy už
pozornosť skalickej obrany pod dojmom vysokej výhry opadla. Bola to
však iba kozmetická úprava vysokej výhry 6:1, ktorou Skaličania
potvrdili siedmu priečku.
Skaličania teda skončili na siedmom mieste s bilanciou 21 výhier v riadnom hracom čase a 6 v predĺžení, resp. po samostatných nájazdoch, 26
prehier a štyroch prehier po predĺžení resp. samostatných nájazdoch.
Najproduktívnejším hráčom Skaličanov sa stal René Školiak aj napriek
tomu, že chýbal v deviatich zápasoch po zranení v Žiline. Obsadil piate
miesto kanadského bodovania v rámci celej extraligy. Dosiahol 51 bodov
za 18 gólov a 33 asistencií. Kapitán mužstva Tibor Višňovský nazbieral
35 bodov za 17 gólov a 18 prihrávok, René Jarolín 32 bodov za 17 gólov
a 15 prihrávok, Tibor Kutálek 29 bodov za 14 gólov a 15 prihrávok atď.
Najproduktívnejším skalickým obrancom bol Martin Gründling, ktorý
vsietil 3 góly a pridal 12 asistencií. Spomeňme ešte dve mená. Petr
Obdržálek nastúpil za Skalicu v 11 zápasoch a pripísal si 12 bodov za 7
gólov a 5 asistencií. Stal sa tak výraznou posilou útočných radov
Skaličanov. Druhým menom je Tomáš Mikúš, ktorý sa stal ako 17-ročný
najmladším hráčom zeleno-bielych. Svoj talent a ťah na bránku ukázal v
8 zápasoch, v ktorých dal dva góly a na štyri ďalšie prihral.
Skaličania vstúpili do bojov play off v Poprade. A úvod im vyšiel na
jednotku. Po disciplinovanom výkone sa im podarilo hneď v prvom
SKALICKÝ PRESS
zápase v piatok 25. februára vyhrať 2:0. Do čierneho trafili Konečný a
Holovič. Na druhý deň síce zeleno-bieli viedli gólom Petra Gulu z trestného strieľania, ale Popradčania ešte v prvej tretine dali dva góly a vyhrali
najtesnejším rozdielom 2:1. Séria sa za stavu 1:1 presunula na skalický
zimný štadión v pondelok 28. februára. Pred zápasom sa členovia
fanklubu prešli po meste, aby dali všetkým jasne na javo, že je tu play off.
Zápasu predchádzalo už tradičné trdelníkové predstavovanie hráčov a
štátna hymna. V prvej tretine mali domáci jasne navrch a útočnú hru
korunovali gólom Šátka. Od druhej časti hry akoby na ľad vykorčuľovalo iné mužstvo. Viazla kombinácia, nedarila sa hra dopredu a Popradčania
skalický útlm využili dokonale. Strelili dva góly a keďže v tretej tretine
gól nepadol, zápas sa skončil opäť výhrou Popradu 2:1. Ďalším nepríjemným faktom bolo krvavé a bolestivé zranenie Martina Gründlinga, ktorý
zápas nedohral. Spestrením záverečnej tretiny bola zápasnícko-boxerská
vložka troch párov horúcich hláv. Zo skalickej strany sa do nej zapojila
trojica Mikušovič, Jaborník a Michal Školiak.
Opora nášho mužstva brankár Lakosil
V prvý marcový deň sa hral štvrtý zápas série Skalice a Popradu.
Tentoraz bola spočiatku hra oboch tímov o čosi pomalšia a opatrnejšia.
Tempo sa zvyšovalo v druhej časti hry a najlepší hokej fanúšikovia videli
v záverečnej tretine, kedy sa valili útoky zo strany na stranu a najmä tie
skalické dvíhali divákov zo sedadiel. Spoločným menovateľom troch
tretín bola nepriestrelnosť brankárov, a tak sa za nerozhodného stavu 0:0
predlžovalo. Nastavený čas však nedobehol do svojho regulárneho konca,
pretože v 64. minúte sa po Jarolínovej prihrávke presadil Rasťo Konečný
a jeho gól znamenal výhru Skalice 1:0 a vyrovnanie série na 2:2.
Hokejisti HK Poprad sa stali druhými semifinalistami slovenskej Slovnaft extraligy. Na postup zo štvrťfinále cez Skalicu potrebovali šesť
zápasov. Skaličania cestovali do Popradu na piaty zápas série kde prehrali
6:3 a rozhodujúci sa hral 6. marca 2011, prehrali sme ho 1:0 gólom Arneho Krotáka. Do semifinále postúpilo mužstvo spod Tatier.
Hokejbal - SMHL
Napriek tomu, že kalendár v januári a februári nebýva hokejbalistom
naklonený, počasie sa tento rok rozhodlo inak. Aj preto sa v oboch
mesiacoch uskutočnilo niekoľko dohrávok, predohrávok a tiež kompletné
kolá. V januári sa darilo lídrovi tabuľky Hurikánom, ktorí v štyroch
zápasoch porazili HbTF 06, 135 Snehulákú, Vikingov i Clehajtru. Štyri
víťazné zápasy si zapísal aj THC Adidas so 135 Snehulákú, Barónmi a
dvakrát Vikingami. Okrem toho remizovali s Ocean. Patrí im druhá priečka. Tretia CHT Clehajtra vyhrala nad Barónmi a HbTF 06 a podľahla
Oceanu a Hurikánom. V sobotu 12 . februára sa stretli mužstvá Adidas a
Hurikánov v dohrávke 10. kola. Hurikáni potvrdili pozíciu lídra a vyhrali
7:4. Víťazstvo nad druhým tímom tabuľky sa však vôbec nerodilo ľahko.
Po prvej tretine bolo skóre vyrovnané 1:1 a po druhej dokonca vyhrávali
Adidas 4:3. Štyri góly Hurikánov v tretej časti hry však znamenali ich
výhru a upevnenie vedúcej pozície. Na druhý deň sa odohrali štyri zápasy
16. kola. HbTF podľahli THC Adidas 3:15, Ocean porazili Vikingov 5:3,
Clehajtra vyhrala 4:0 nad 135 Snehulákú a poslední Baróni prehrali s
Vedeli ste, že ...
KVÍZ NA MAREC
. Vážené čitateľky a čitatelia Skalického pressu! V prvom jarnom mesiaci tohto roka sa hlásime s
naším kvízom. Veríme, že vás dlho sa vlečúca zima neodradila od čítania stránok nášho mesačníka. Je
prirodzené, že pozornosť našich mnohých spoluobčanov v uplynulom období pútali okázalé či menej
okázalé plesy rôznych firiem a inštitúcií, alebo prebiehajúce hokejové play off. Slušnosť však káže
vrátiť sa k úlohe z minulého, februárového čísla. Záber na jednu zo skalických búd zachytáva
slávnostné odhalenie pamätnej tabule národnému umelcovi Jankovi Blahovi na začiatku vinohradníckeho honu Hliníky. Správna odpoveď teda bola pod písmenom "B".
Nová úloha: Na fotografii je záber na podobnú slávnosť, ktorá sa odohrala na začiatku tohto
storočia, dokonca v tom istom roku ako slávnosť na počesť Jankovi Blahovi, ktorú sme vám ponúkli
ako súťažnú úlohu v minulom čísle Pressu. Tentoraz sa odhaľovanie pamätnej tabule odohralo skôr v
centrálnej časti mesta a súvisí s osobnosťou z oblasti umenia a vedy. Slávnostná pocta sa ušla
ďalšiemu nášmu významnému rodákovi.
Na fotografii je zachytený priebeh slávnostnej udalosti odhaľovanie pamätnej tabule:
A, Františkovi Krištofovi Veselému
B, Ľudovítovi Novákovi
C, Pavlovi Bunčákovi
… na smrteľnú otravu zdravého dospelého človeka
s hmotnosťou okolo 60 kg muchotrávkou zelenou
stačí zhruba 50 g huby v surovom stave?
... Travertín vzniká vyzrážaním zo sladkovodných
minerálnych, prípadne termálnych prameňov?
... najnižší bod (okrem priepastí) na našom území je
iba 94 metrov nad morom a je to miesto, kde sa
Bodrog dostáva do Maďarska?
… spojenecká invázia do Francúzska počas 2.
svetovej vojny sa začala 6. júna 1944, keď k
pobrežiu Normandie postupne priplávalo 2 727
lodí, z ktorých sa vylodilo 156 000 vojakov?
... tzv. Česká cesta prechádzala medzi Holíčom a
Štúrovom?
... Endemit je druh rastliny alebo živočícha, žijúci
na určitom území ako napríklad kamzík vrchovský
u nás?
... Venuša je aj v minime svojej jasnosti najjasnejším bodovým zdrojom svetla na oblohe?
Veľa šťastia a trpezlivosti, priatelia! Dúfajme, že mesiac marec nám prinesie radosť z pekného
jarného počasia, čo určite zanechá priaznivé stopy na našej fyzickej i duševnej kondícii. Zachovajte
nám aj naďalej vašu priazeň.
Pripravuje: PhDr. Jozef Špaček
Z odpovedí, ktoré prišli do našich redakčných schránok, sme vyžrebovali výhercom sa stal
Mgr. Jozef Barák, Lietavská 8, Bratislava
Redakcia SKALICKÝ PRESS, Štefánikova 1, 909 01 SKALICA, alebo osobne do redakčnej
schránky. E-MAIL: artplus @ ba.telecom.sk
... kým celkový objem sedimentov v zemskom
telese je približne 5%, na povrchu pokrývajú
usadené horniny až 75% Zeme?
... Bratislavou a Hodonínom prechádza rovnaký
poludník (17°)?
... priemerná hĺbka Zemplínskej Šíravy je iba okolo
10 metrov?
(zdroj: Wikipédia)
SKALICKÝ PRESS -mesačník pre obyvateľov Skalice a okolia
Vydáva: MsÚ Skalica vo vydavateľstve ART PLUS-V. Kováč. Redakcia: Mgr. M. Minďáš, Arch-a e-mail: mmindas @ ehs.sk.
Redakčná rada: J. Koutná, Mgr. Ľ. Košík, PhDr. J. Špaček. Technický redaktor: Viktor Kováč. Adresa redakcie: Štefánikova 1, 909 01 Skalica. Inzercia a príspevky (schránka) tamtiež. Uverejnené príspevky vyjadrujú názor autora a redakcia sa s nimi nemusí stotožňovať. Tel.: 034/ 664 55 09.
Tlač: Didaktik, družstvo SKALICA. Internetová adresa vydavateľstva e-mail: artplus @ ba.telecom.sk, http://www.skalica.sk/
Download

V skalickej MHD 400 cestujúcich denne