NÁVOD NA MONTÁŽ RÁMU
SK
SLOVENSKY
t
t
t
t
t
t
t
ÚVOD
MONTÁŽ JEDNOTKY
UCHYTENIE BICYKLA
ODSTRÁNENIE BICYKLA
MONTÁŽ VYROVNÁVACÍCH NOŽIČIEK
UPOZORNENIE
UŽITOČNÉ RADY
11
12
13
15
16
17
17
SK
Ďakujeme, že ste si vybrali QUBO
A
SLOVENSKY
B
C
ÚVOD
Skontrolujte si , či sú v balení všetky komponenty:
UPOZORNENIE
I
Odporová jednotka sa môže líšiť v závislosti od
modelu trenažéru.
A- Qubo rám - 1ks
.
B- Jednotka - 1 ks
C- Rychloupinák - 1 ks
D- Šróby - 2 ks
E- Vyvažovacie nožičky - 10 ks
11
SK
MONTÁŽ JEDNOTKY
ø45
ø30
t Rozložte rám (A) z jeho zloženej pozície
(Obr. 1) a položte ho na rovný povrch (Obr. 2)
SLOVENSKY
3
4
t Utiahnite šróby M6 (D) (Obr. 5 a Obr. 6)
s použitím správnych dier podľa priemeru valca.
1
D
Upozornenie!
ø30 priemer valca
5
2
t Na spodnej časti sú 2 páry dier, ktoré sa používajú
v závislosti od priemeru valca:
1) Použite predný pár dier, ak je priemer valca
jednotky 30mm (Obr. 3)
2) Použite zadný pár dier, ak je priemer valca jednotky
45 mm
12
(Obr. 4);
D
Upozornenie!
ø45 priemer valca
6
SK
UCHYTENIE BICYKLA
t Uistite sa, že rychloupinák na zadnom kolese bicykla
parallel
je poriadne zatiahnutý.
t Otočte páčku (F) do pozície otvorený “open” (Obr. 7).
9
F
t Zatvorte páčku (F), uistite sa, že úchyt sa
SLOVENSKY
55°
55° a 65° začne stláčať (Obr. 10).
65
°
7
t Dajte bicykel do pozície tak, že vložíte ľavý koniec
10
zadného rychloupínaku do ľavého úchytu (Obr.
8). Pre bezpečnejšie zaklapnutie bicykla na stojan,
sa uistite, že páčka rychloupínaku nie je v horizon-
t Ak páčka začne stláčať rýchloupinák (F) skôr, ako
je potrebné rozpätie (Obr. 11), treba úchyt kolesa
tálnej polohe (Obr. 9).
otočiť doľava (g) (Obr. 12), aby páčka začala stláčať
(F)
úchyt v potrebnom rozmedzí
55°
(medzi 55° a 65°) (Obr. 10).
11
8
13
SK
doľava alebo doprava, ako potrebujete, a znovu pritiahnite
G
skrutky (obr.16, obr.17 a obr.18).
SLOVENSKY
12
15
t Ak páčka začne stláčať upínak až za vymedzeným
rozpätím (Obr. 13), trochu povoľte ľavý úchyt kolesa
(G) (Obr.
a
vanom rozmedzí
65°
(medzi 55° a 65°). (Obr. 10).
16
13
G
17
14
t Ak je koleso bicykla mimo stredu valca
(Obr. 15), uvoľnite odporovú jednotku
(B) príslušnými skrutkami (D), posuňte jednotku
14
18
SK
t Pritlačte bicykel k odporovej jednotke, kým sa
zadné koleso nedotkne valca (Obr. 19).
19
SLOVENSKY
21
tSkontrolujte stabilitu bicykla tým, že pokývete
horizontálnou trubkou rámu a sedlom. Ak sa vám
bicykel stále nezdá stabilný, uistite sa, že rýchloupinák
a páčka sú v správnej pozícii, že páčka je zavretá
(F) - “closed” a upínací systém bol správne nastavený.
22
ODOPÍNANIE BICYKLA
t Ak chcete zmenšiť priestor zabraný trenažérom,
odstáňte jednotku (B) z rámu (A) a uložte ho späť do jeho
t Pridržte bicykel jednou rukou a tou druhou otvorte
originálneho balenia, zložte rám tak, ako je na obrázku .
páčku (F), jej otočením do pozície otvorený “open”
Obr. 23 a Obr. 24.
(Obr. 20). Odstráňte bicykel.
F
20
23
t Pri prenášaní alebo skladovaní je vhodné zatvárať stojan
trenažéru. (Obr.21 a Obr.22).
15
SK
E
A
SLOVENSKY
26
E
24
A
MONTÁŽ VYROVNÁVAJÚCICH NOŽIČIEK
t Rám QUBO (A) je vybavený vyrovnávajúcimi
27
nožičkami (E) kvôli kompenzácii prípadných nerovností
na podložke, aby mal bicykel perfektnú stabilitu.
t Vyrovnávacie nožičky (E) sa môžu upevniť pod zadné
(Obr. 25).
nohy (Obr. 28 a Obr. 29).
NO
OK
E
A
28
A
E
25
t Vyrovnávacie nožičky (E) sa môžu upevniť pod
predné nohy (Obr. 26 a Obr. 27).
16
29
t Ak jedna vyrovnávacia nožička nestačí, (E) je možné
pridať ďalšiu nožičku k tej, ktorá je už namontovaná.
(Obr. 30, Obr. 31, Obr. 32 a Obr. 33).
Upozornenie: smerovanie nožičky (E) je pootočené o 90°
oproti pozícii tej predchádzajúcej.
SK
UPOZORNENIE
E
A
30
A
31
A
E
t V balení nie sú žiadne individuálne použiteľné
komponenty.
t Vzhľadom na to, že nožičky sú vyrobené z mäkkého
protiškmykového materiálu, môžu počas používania
zanechať gumené otlačky na podlahe.
UŽITOČNÉ RADY
32
E+E
t Stojan je navrhnutý pre použitie len jednou osobou.
t Skontrolujte stabilitu a bezpočnosť bicykla pred
každým použítím.
t Ak nie je rychloupinák kolesa kompatibilný so stojanon,
použite ten, ktorý je pribalený k trenažéru (C).
SLOVENSKY
E+E
t Zabráňte prístupu ľudí, detí a zvierat k valcu počas
používania, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu
pohyblivých a rotujúcich časti alebo bicykla v prípade
kontaktu.
t Pred začatím tréningu, postavte trenažér na suché
miesto, mimo potenciálne nebezpečných objektov
(ako nábytok, stoly, stoličky...), aby ste predišli riziku
nepredvídaného alebo náhodného kontaktu
al s nimi.
A
33
t Pre menšie opotrebenie a priľnavosť plášťa
na valce sa odporúča používať plášť so šírkou 23mm.
t Odporúčaný tlak v zadnom kolese je: 7-8 atmosfér pre cestné a 3,5-4 atmosféry pre MTB plášte.
Prípadne dbajte na tlak doporučený výrobcom
pláštov.
t Pre tichší chod, lepšiu priľnavosť plášťa a menšie
vibrácie, použite hladké plášte (tiež pre MTB
bicykle).
t Pred použitím očistite plášť alkoholom alebo vodou.
t Ak kolík rychoupináka pretŕča o viac ako 3mm cez
skrutku, je potrebné túto časť skrátiť (Obr.34).
34
17
NÁVOD NA POUŽITIE
TRENAŽÉR QUBO DIGITAL
SK
SK - Slovensky
termopolymér ELASTOGEL, ktorý je použitý na valci
odporovej jednotky. Jeho použitím tak vznikajú viaceré
výhody:
t[OÓäFOÈIMVǏOPTǸPNFSBOÈWEFDJCFMPDI
t[MFQÝVKFQSJǥOBWPTǸQMÈÝǸBOBPEQPSPWÞKFEOPULV
tSFEVLVKFPQPUSFCPWBOJFQMÈÝǸBP
t[OJäVKFWJCSÈDJFBQSJOÈÝBSFÈMOZQPDJU[KB[EZ
t[MFQÝVKFWâLPOUSFOBäÏSVQSJQPVäJUÓ.5#QMÈÝǸPW
5ÈUPTQPMVQSÈDBOBWâWPKJ&-"450(&-6NVVNPäǪVKF
PEPMÈWBǸOBENFSOÏNVPQPUSFCFOJVSP[QÞÝǸBEMÈN
NBTUOPUÈNBUFQMV.BUFSJÈMKFWÝBLOBQSJFLUPNV
WZTPLPQSVäOâ
2
Obsah návodu
ÚVOD
18
TEPOVÁ FREKVENCIA
18
SNÍMAČ KADENCIE
18
ZOZNAM KOMPONENTOV
19
MONTÁŽ RÁMU A ODPOROVEJ JEDNOTKY
20
INŠTALÁCIA KONZOLY
20
FUNKCIE KONZOLY
21
ÚVODNÉ NASTAVENIE
21
TLAČIDLÁ
21
TRÉNINGOVÉ ZÓNY
22
TRÉNING POWER
22
VLASTNÉ NASTAVENIE ÚROVNE ODPORU
23
PREDNASTAVENÉ ÚROVNE ODPORU
24
TRÉNING
25
VYMAZANIE ÚDAJOV
27
BATÉRIA
27
RIEŠENIE PROBLÉMOV
28
SK
Ďakujeme, že ste si zakúpili
cyklotrenažér QUBO DIGITAL.
ÚVOD
Trenažér QUBO DIGITAL vám umožní zlepšiť váš
SLOVENSKY
programov. Prostredníctvom konzoly na riadítkach
máte možnosť v každom momente sledovať
okamžité, priemerné a maximálne hodnoty.
A vďaka intuitívnemu rozhraniu si môžete ušiť
váš tréningový plán presne na mieru.
Dôležité upozornenie
t1PLJBǥQPVäÓWBUFUSFOBäÏSOFCS[EJUFNÙäFUF
WÈäOFQPÝLPEJǸWBMFDBQMÈÝǸ
t0EQPSPWÈKFEOPULBTBQSJQPVäÓWBOJ[PISJFWB
1SFUPTBQSFELPOUBLUPNTWBMDPNVJTUJUFäFKFEOPULB
KFEPTUBUPǏOFWZDIMBEOVUÈ
TEPOVÁ
FREKVENCIA
Trenažér QUBO DIGITAL má v sebe integrovaný
prijímač tepovej frekvencie vysielaný hrudným
pásom. To umožňuje jazdcovi vidieť na displeji
konzoly aktuálny tep počas tréningu.
Hrudný pás nie je obsahom balenia spolu s
trenažérom. Integrovaný prijímač srdcovej
frekvencie je kompatibilný so všetkými zariadeniami
typu ANT +.
18
SNÍMAČ
KADENCIE
Trenažér QUBO Digital nepoužíva snímač pre meranie kadencie.
Kadencia je počítaná na základe výpočtu založeného na rýchlosti.
Vzhľadom k tomu, že toto nie je priame meranie,ale výsledok
výpočtu, pri niektorých situáciách hodnota kadencie nemusí byť
presná. Ak požadujete presnejšie merania, je možné pripojiť
snímač kadencie k trenažéru. Pre ďalšie informácie kontaktuje
spoločnosť Elite srl ([email protected]).
SK
B
A
SLOVENSKY
C
D
F
E
G
1
ZOZNAM KOMPONENTOV
A - Elektronická odporová jednotka - 1 ks
B - Konzola na riadítka - 1 ks
C - Držiak konzoly - 1 ks
D - Gumová podložka - 1 ks
E - Gumičky - 3 ks
F - Viazacie pásky - 4 ks
G - Sieťový adaptér - 1 ks
19
SK
Dôležité
t Upozornenie: Integrované bezdrôtové systémy,
ktoré pracujú na rovnakom frekvenčnom pásme
môžu narúšať dátový prenos trenažéru QUBO
Digital. Preto takéto systémy deaktivujte.
SLOVENSKY
t Nenechávajte trenažér a konzolu na priamom
slnečnom žiarení alebo na mimoriadne vlhkých
miestach pokiaľ trenažér dlhšiu dobu nepoužívate.
t Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky
(benzín alebo riedidlá)na ktorejkoľvek časti
trenažéru QUBO Digital.
2
t Montáž držiaku na riadítka pomocou viazacích pások (obr.2)
MONTÁŽ RÁMU a ODPOROVEJ JEDNOTKY
Pre montáž odporovej jednotky (A) na rám, postupujte
podľa pokynov uvedených v návode na montáž rámu.
Potom pripojte sieťový adaptér do zásuvky a opačný
koniec zasuňte do konektora na odporovej jednotke.
INŠTALÁCIA KONZOLY
Konzolu (B) môžete umiestniť na riadítka alebo
na predstavec, podľa toho ako Vám to najlepšie
vyhovuje.
t Otvorte kryt na batériu na konzole vložte batériu
typu CR2032 do konzoly. Rešpektujte uvedenú
polaritu.
3
t Montáž držiaku na predstavec pomocou viazacích pások (obr.3)
t V balení sa nachádza držiak konzoly, dve rôzne
viazacie pásky (F) a tri rôzne gumičky (F).
Namontujte držiak konzoly (C.) na riadítka alebo na
predstavec pomocou gumičiek alebo pásiek, podľa
toho, ktoré sú na montáž vhodnejšie.
Pomocou gumovej podložky (D) zabránite poškriabaniu
riadítok alebo predstavca. Držiak namontujte presne
podľa obrázkov vpravo.
Upozornenie: Namontujte držiak tak, aby výsuvný
mechanizmus smeroval k jazdcovi.
4
t Montáž držiaku na predstavec pomocou gumičiek (obr.4)
20
SK
t Konzolu do držiaku zasuňte smerom zhora nadol
(obr. č.5).
t Uistite sa, že konzola je v držiaku správne zasunutá.
t Pre uvoľnenie konzoly z držiaku stlačte výsuvný
mechanizmus a konzolu vysuňte smerom nahor.
Upozornenie: trenažér bude pracovať správne len
pokiaľ je konzola (B) správne umiestnená v držiaku
(C.) a sieťový adaptér je v zásuvke a opačný koniec
adaptéra je vsunutý do odporovej jednotky.
FUNKCIE KONZOLY
Konzola umožňuje prevádzkovanie rôznych
tréningových metód podľa potrieb každého jednotlivého jazdca. Jazdec si môže sledovať svoje
aktuálne údaje ako rýchlosť, kadencia, srdcový pulz
a taktiež priemerné alebo maximálne hodnoty.
Tiež sú tu špeciálne funkcie
r
ako tréningové zóny
srdcového pulzu pre optimalizovanie tréningu.
.
K dispozícii sú tri rôzne tréningové režimy:
Kedykoľvek počas prebiehajúceho programu je
možné, (dlhým 3 sek stlačením) vrá tiť do hlavného
menu.
Tieto funkcie a režimy sú detajlne rozpísané v
nasledujúcej časti tohoto návodu.
SLOVENSKY
5
odporu môže byť kedykoľvek zmenená.
- Tréning PROGRAM: v tomto režime
je možné vybrať si z 10 rôznych tréningových
programov, v ktorých si valec automaticky nastavuje
výkon. Jazdec si môže kontrolovať stupeň náročnosti
kedykoľvek, jeho prispôsobením svojej fyzickej kondícii.
Veľmi jednoduché hlavné menu umožňuje
zobrazovanie rôznych funkcií. Ak sa na displeji
zobrazí nejaký režim alebo funkcia, treba ho
aktivovať stlačením stredného tlačidla.
ÚVODNÉ NASTAVENIE
Kvôli správnemu používaniu, sú dôležité
počiatočné nastavenia. Preto, ak vložíte batériu,
konzola začne testovať segmenty, čo zrušíte
stlačením ktoréhokoľvek tlačidla a priamo
prejdete k časti s nastaveniami.
Detajlnejšie vysvetlenie, ako upraviť tieto
hodnoty vzhľadom na ich význam nájdete v časti
Nastavnie tohto manuálu.
Poznámka: Tieto nastavenia môžu byť zmenené
kedykoľvek v menu Nastavenia (SETUP) v
hlavnom menu.
TLAČIDLÁ
Konzola má nasledovné tlačidlá:
- stredné: slúži na potvrdzovanie hodnôt (v menu
SETUP) alebo pre spustenie tréningového
programu a pre zmenu obrazovky počas
tréningu.
Stlačte stredné tlačidlo na 3 sek pre návrat do
hlavného menu.
- Tréning POWER: v tomto móde je možné
trénovať nastavením požadovaného výkonu (od
60 do 990 wattov), valec sa automatický nastaví
tak, aby bol dodržaný predvolený výkon. Požadovaný
výkon môže byť kedykoľvek zmenený.
- Tréning (LEVEL): v tomto režime je možné trénovať výberom požadovanej úrovne (16 rôznych).
To umožňuje simulovanie situácie porovnateľnej so
situáciou na ceste, preto generovaný výkon bude
závisieť od rýchlosti, ktorá je dodržovaná. Úroveň
21
SK
- RH a LH tlačidlá: ich funkcia je vždy iná, podľa
obrazovky, v ktorej sa nachádzate:
- menu: umožňuje vyberanie režimov a funkcií,
ktoré chcete zobraziť
- nastavenie: umožňujú upravovať zobrazené
parametre - zvýšiť RH alebo znížiť LH. Poznámka:
dlhým stlačením zrýchlite zvyšovanie/znižovanie.
- tréning: pre upravovanie základných
parametrov, podľa tréningového režimu (výkon,
úroveň, stupeň náročnosti).
Zóna, v ktorej sa jazdec aktuálne nachádza sa
zobrazuje prostredníctvom symbolu TZ, za ktorým
je príslušné číslo.
SLOVENSKY
- AC tlačidlo (na zadnej strane počítača): používa sa
pre resetovanie počítača.
MPH
WATT
TZ
TZ
CDN
7
6
TRÉNINGOVÉ ZÓNY
Vo všetkých tréningových režimoch je možné si
sledovať tréningové zóny (TZ).
Tieto zóny okamžite signalizujú hodnoty srdcovej
frekvencie vzhľadom na jazdcovu maximálnu
srdcovú frekvenciu.
Táto hodnota je vypočítaná na základe jazdcovho
veku, podľa vzorca: HRmax = 220-vek.
Spolu je 5 rôznych skupín.
- Zóna 1 - keď je srdcový tep menej ako 70%
maxima
- Zóna 2 - keď je srdcový tep medzi 70 a 80%
maxima
- Zóna 3 - keď je srdcový tep medzi 80 a 90%
maxima
- Zóna 4 - srdcový tep medzi 90 a 100% maxima
- Zóna 5 - srdcový tep nad maximálnou hodnotou
22
TRÉNING POWER
V tomto režime je možné trénovať nastavením
výkonu odporovej jenotky, podľa potreby.
Samotný režim spustíte výberom POWER v hlavnom
menu pomocou tlačidiel RH a LH a potvrdením
stredným tlačidlom.
Následne sa spustí hlavná obrazovka (kde sa
zobrazuje aktuálna rýchlosť, kadencia a srdcový
pulz).
Môžte začať pedálovať.
Použite bočné tlačidlá pre upravovanie záťaže
SK
- maximálne hodnoty
Tento displej zobrazuje nasledujúce hodnoty:
1 t MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ
2 t MAXIMÁLNY VÝKON
MX
3 t MAXIMÁLNA SRDCOVÁ FREKVENCIA
4 t MAXIMÁLNA KADENCIA
5 t CELKOVÝ ČAS
- celkové priemerné hodnoty
Tento displej zobrazuje nasledujúce hodnoty:
SLOVENSKY
každým stlačením pravého tlačidla o 10W nahor a
ľavého o 10W nadol. Jednotka sa prispôsobí tak,
aby bol dodržaný výkon pri každej zmene rýchlosti.
V prípade, že výkon nemôže byť dodržaný
(napríklad, ak je výkon príliš nízky a rýchlosť vysoká
alebo naopak), na displeji sa zobrazí blikajúci signál
OUT OF RANGE. V tomto prípade je vhodné zmeniť
výkon alebo rýchlosť.
Hodnota sa stabilizuje, keď je rýchlosť kompatibilná
s požadovaným výkonom.
Stlačením stredného tlačidla, je možné pravidelne
meniť zobrazované údaje:
- aktuálne hodnoty
Tento displej zobrazuje nasledujúce hodnoty:
1 t CELKOVÁ PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ
2 t CELKOVÝ PRIMERNÝ VÝKON
AV
3 t CELKOVÁ PRIMERNÁ SRDCOVÁ FREKVENCIA
4 t CELKOVÁ PRIEMERNÁ KADENCIA
5 t CELKOVÁ PREJDENÁ VZDIALENOSŤ
1 t AKTUÁLNA RÝCHLOSŤ
2 t AKTUÁLNY
VÝKON
3
4 t AKTUÁLNA KADENCIA
5 t JAZDNÝ ČAS
Preukončenietréningustlačtestrednétlačidlonadobu3sek.
t AKTUÁLNY SRDCOVÝ PULZ
Poznámka: výkon môže byť zmenený len prostredníctvom tejto obrazovky.
- priemerné hodnoty
Tento displej zobrazuje tieto hodnoty:
1 t PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ
2
AV
t PRIEMERNÝ VÝKON
3 t PRIEMERNÝ SRDCOVÝ PULZ
4 t PRIEMERNÁ KADENCIA
5 t PREJDENÁ VZDIALENOSŤ
ÚROVŇOVÝ REŽIM
V tomto režime je možné meniť úroveň záťaže na
valci. To umožňuje simulovať situáciu podobnú jazde
na ceste, pretože výkon závisí od rýchlosti pedálovania. Spolu je možných 16 úrovní odporu. Pre
spustenie tohto režimu potvrďte možnosť LEVEL v
hlavnom menu použitím bočných tlačidiel a
potvrdením stredným tlačidlom. Zobrazí sa hlavná
obrazovka tohto režimu, kde môžete sledovať
aktuálnu rýchlosť, kadenciu a srdcový pulz.
Použitím bočných tlačidiel si môžete upravovať
záťažový stupeň, zvýšiť o jedno každým stlačením
pravého tlačidla a znížiť o jedno každým stlačením
ľavého tlačidla. Úroveň záťaže sa zobrazuje v spodnej
časti obrazovky. Stlačením stredného tlačidla si
prepnete zobrazované údaje. Možnosti sú nasledovné:
23
SK
- aktuálne hodnoty
- celkové priemerné hodnoty
Displej zobrazuje nasledujúce hodnoty:
Tento displej zobrazuje nasledujúce hodnoty:
SLOVENSKY
1
t AKTUÁLNA RÝCHLOSŤ
1
t CELKOVÁ PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ
2
t AKTUÁLNY VÝKON
2
t CELKOVÝ PRIEMERNÝ VÝKON
3
t AKTÁLNY SRDCOVÝ PULZ
3
t CELKOVÁ PRIEMERNÁ SRDCOVÁ FREKVENCIA
4
t AKTUÁLNA KADENCIA
4
t CELKOVÁ PRIEMERNÁ KADENCIA
5
t JAZDNÝ ČAS
5
t CELKOVÁ NAJAZDENÁ VZDIALENOSŤ
6
t ÚROVEŇ ZÁŤAŹE
6
t ÚROVEŇ
Poznámka: Úroveň záťaže môže byť zmenená len prost-
Pre ukončenie tréningu, stlačte na 3 sek stredové tlačidlo
redníctvom tejto obrazovky.
konzoly.
PROGRAMOVÝ REŽIM
- priemerné hodnoty
Tento displej zobrazuje nasledujúce hodnoty:
AV
1
t PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ
2
t PRIEMERNÝ VÝKON
3
tPRIEMERNÁ SRDCOVÁ FREKVENCIA
4
t PRIEMERNÁ KADENCIA
5
t PREJDENÁ VZDIALENOSŤ
6
t ÚROVEŃ ZÁŤAŽE
- maximálne hodnoty
Tento displej zobrazuje nasledujúce hodnoty:
MX
24
AV
1
t MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ
2
t MAXIMÁLNY VÝKON
3
t MAXIMÁLNA SRDCOVÁ FREK.
4
t MAXIMÁLNA KADENCIA
5
t CELKOVÝ ČAS
6
t ÚROVEŇ ZÁŤAŽE
V tomto režime je možné vybrať si a vytvoriť si
tréningový program.
Je tu 10 prednastavených programov. Každý
program pozostáva z častí s rôznou úrovňou odporu.
Počas programu je tiež možné upravovať obtiažnosť,
zvýšiť alebo znížiť a prispôsobiť si tréning podľa
vlastných potrieb.
Pre výber tohto režimu treba potvrdiť PROGRAM v
hlavnom menu stlačením stredného tlačidla.
Výber programu:
Najskôr, vstúpte do obrazovky s výberom programu.
Každy program ma určité charakteistiky:
1. celkový čas v minútach
2. hodnota výkonu, ktorý je nutný pre dokončenie
programu v KJ. Táto hodnota udáva, koľko energie je
potrebnej
3. počet častí programu. Každá časť trvá 3 min.
4. číslo programu
5. graf, ktorý zobrazuje výkon každej časti
SK
MIN
KJ
- aktuálne hodnoty
1 t MINÚTY DO KONCA
Displej zobrazuje nasledujúce hodnoty:
2 t CELKOVÁ ENERGIA
1 t AKTUÁLNA RÝCHLOSŤ
3 t CELKOVÝ POČET SEGMENOTV
4 t ČÍSLO PROGRAMU
2 t AKTUÁLNY VÝKON
5 t GRAF PROGRAMU
3 t AKTUÁLNA SRDCOVÁ
- FREKVENCIA
4 t AKTUÁLNA KADENCIA
5 t JAZDNÝ ČAS
6 tINDIKÁTOR ČASU DO KONCA SEGMENTU
Pre zobrazenie všetkých tréningových programov
stlačte bočné tlačidlá.
- priemerné hodnoty
K dispozícii sú nasledujúce programy:
Displej zobrazuje nasledujúce hodnoty:
SLOVENSKY
6 t INDIKÁTOR PROGRAMU
#1 Regenerácia
1 t PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ
#2 Aktívna regenerácia
#3 Základný tréning 1
2 t PRIEMERNÝ VÝKON
#4 Základný tréning 2
3 t PRIEMERNÝ SRDCOVÝ PULZ
4 t PRIEMERNÁ KADENCIA
AV
#5 Rozvoj sily
5 t PREJDENÁ VZDIALENOSŤ
#6 SFR 1
6 t INDIKÁTOR ČASU DO KONCA SEGMENTU
#7 SFR 2
#8 Prírastkový tréning
- maximálne hodnoty
#9 Intervalový prírastkový tréning 1
Na displeji sa zobrazia nasledujúce hodnoty:
#10 Intervalový prírastkový tréning 2
1 t MAXIMMÁLNA RÝCHLOSŤ
Na strane 78 si môžete pozrieř grafy jednotlivých programov
Výber programu potvrďte stredným tlačidlom a program
2 t MAXIMÁLNY VÝKON
sa automaticky spustí.
3 t MAXIMÁLNA SRDCOVÁ FREKVENCIA
MX
4 t MAXIMÁLNA
X
KADENCIA
5 t CELKOVÝ ČAS
Tréning
6 t INDIKÁTOR ČASU DO KONCA SEGMENTU
Počas tréningu sa zobrazujú údaje na displeji.
Jednotlivé obrazovky sú veľmi podobné tým v POWER
- celkové priemerné hodnoty
alebo LEVEL režime.
Tento displej zobrazuje nasledujúce hodnoty:
Zostávajúci čas do konca každého semgmentu sa
1 t CELKOVÁ PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ
v spodnej časti orazovky.
2 t CELKOVÝ PRIEMERNÝ VÝKON
Stlačením stredného tlačidla je možné prepnúť obra zovku. Cyklicky sa menia nasledujúce zobrazenia:
3 t CELKOVÁ PRIEMERNÁ SRDCOVÁ
FREKVENCIA
AV
4 t CELKOVÁ PRIEMERNÁ KADENCIA
5 t CELKOVÁ NAJAZDENÁ VZDIALENOSŤ
6 t INDIKÁTOR ČASU DO KONCA SEGMENTU
25
SK
- priebeh programu
MIN
1 t MINÚTY DO KONCA
- hmotnosť: stlačte pravé tlačidlo pre zvýšenie
hmotnosti a ľavé pre zníženie. Voľbu potvrďte
stredným tlačidlom. Upozornenie:pre nastavenie
správnej hodnoty treba pripočítať aj váhu bicykla.
2 t STUPEŃ NÁROČNOSTI
SEG
3 t AKTUÁLNY SEGMENT
- vek: stlačte ľavé tlačidlo pre zníženie a pravé pre
zvýšenie. Potvrďte stredným tlačidlom.
4 t CELKOVÝ POČET SEGMENTOV
5 t GRAF PROGRAMU
6 t ČAS DO KONCA SEGMENTU
SLOVENSKY
Poznámka: stupeň náročnosti sa dá meniť len v
tejto obrazovke.
Priebeh programu ukazuje čas do konca
programu, nastavený stupeň obtiažnosti; a tiež
aktuálny segment na grafe.
Stupeň obtiažnosti ovplyvňuje vydanú energiu,
umožnuje jazdcovi upraviť si tréning jeho
individuálnym potrebám. Stupeň náročnosti
tréningu sa môže kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť
stlačením ľavého alebo pravého tlačidla (jedno
stlačenie = 10%). Tréning ukončíte 3 sek
stlačením stredného tlačidla na cyklopočítači.
NASTAVENIE
Pre vstup do nastavovacieho menu (SETTING) sa
pohybujete prostredníctvom ľavého a pravého
tlačidla a potvrdením stredovým tlačidlom.
Nastavovanie opustíte stlačením stredového
tlačidla na 3 sek.
Nastavovať je možné:
- mernú jednotku: stlačte pravé tlačidlo pre
britský jednotkový systém (míle a libry) alebo ľavé
tlačidlo pre metrický systém (km a kg). Výber
potvrďte stredným tlačidlom.
26
- celková predjdená vzdialenosť: ukazuje celkové
prejdené km/míle; užitočné, napríklad, pre kontrolu
prejdenej vzdialenosti v jednej sezóne. Zobrazuje sa
ako 5 miestne číslo. Pre každé číslo nastavte
požadovanú hodnotu použitím ľavého a pravého
tlačidla. Stlačením stredného tlačidla potvrdzujete
jednotlivé čísla a presúvate sa na ďalšie. Prípadne v
menu SETUP môže byť táto hodnota vynulovaná.
- celkový jazdný čas: celkový čas trvania tréningu;
užitočné kvôli sledovaniu celkového času na trenažéry
počas jednej sezóny. Celkový čas sa zobrazuje vo
formáte “hodiny:minúty “ (hhh:mm). Pre nastavenie
každej číslice použite ľavé alebo pravé tlačidlo a po
jednotlivých potvrdzujte stredným tlačidlom. Hodnota
môže byť vynulovaná v SETUP menu.
- t r éningové zóny TZ: ukazovateľ tréningových zón
pre konkrétneho jazdca. Pre podrobnejšie vysvetlenie
výpočtu, si pozrite časť o Tréningových zónach.
Stlačením pravého tlačidla sa hranice srdcového pulzu
aktivujú; stlačením ľavého zase deaktivujú. Potvrďte
stlačením stredného tlačidla.
- paramater dôležitý pre odporovú jednotku:
parameter, ktorý sa mení len na žiadosť ELITE
zákazníckeho servisu. Správna hodnota je 0270.
SK
- Párovanie 2: táto funkcia umožňuje komunikáciu
medzi konzolou a hrudným pásom, aby
prijímané údaje boli správne. Pre správne sprevádzkovanie sa uistite, že hrudný pás vysiela signál a
stlačte ľavé tlačidlo. Políčko so srdcovou frekvenciou
začne blikať. Počkajte na správu „Yes“, ak všetko
prebehlo v poriadku alebo „Err“, ak sa spojenie
nepodarilo nadviazať. Ak spojenie zlyhalo,skúste celý
postup zopakovať ešte raz. Ak problémy trvajú,
prečítajte si časť manuálu o Odstraňovaní porúch.
Poznámka: Tieto nastavenia sa môžu kedykoľvek
zmeniť v menu SETUP.
VYMAZÁVANIE ÚDAJOV
Konzola zaznamenáva údaje do dvoch
samostatných pamätí: čiastkové údaje a celkové
údaje. Tento systém umožňuje (napríklad) mazanie
údajov z predchádzajúceho tréningu bez toho, že by
boli zmazané celkové hodnoty.
Konzola umožňuje dva spôsoby mazania
údajov.
1. Vynulovanie čiastkových údajov, čo zrealizujete
pomocou funkcie RESET v hlavnom menu. Táto
funkcia zmaže čiastkové dáta o priemernej a
maximálnej rýchlosti, priemernom a maximálnom
výkone, priemernej a maximálnej kadencii,
priemernej a maximálnej srdcovej frekvencii,
vzdialenosti a jazdnom čase.
Po zvolení funkcie RESET, bude požadované
potvrdenie. Pre zmazanie údajov vyberte „yes“ (Y) a
potvrďte svoju voľbu. Na displeji sa vám zobrazí
správa DONE (hotovo). Táto správa znamená, že údaje
boli zmazané. Ak si neželáte zmazať údaje vyberte „N“
a stlačte stredné tlačidlo.
POZNÁMKA: Tento úkon nezmaže celkové priemerné
hodnoty - rýchlosť, výkon, kadencia, srdcová
frekvencia, celkovú prejdenú vzdialenosť a celkový
jazdný čas.
SLOVENSKY
- Párovanie 1: táto funkcia umožüje spoluprácu medzi
konzolou a odporovou jednotkou. Vďaka. tejto
funkcii je cyklopočítač schopný komunikovať s
odporovou jednotkou a správne vyhodnocovať
prijaté údaje aj v prítomnosti iných trenažérov
rovnakého typu. Pre sprevádzkovanie tejto funkcie je
dôležité, aby ternažér Qubo Digital bol riadne
pripojený na elektrickú energiu a uistite sa, že v
blízkosti nie sú žiadne iné trenažéry rovnakého typu.
Následne stlačt e ľ avé tlačidlo. Rýchlosť a pole s
kadenciou začnú blikať. Počkajte chvíľu na správu
„YES“, ak všetko prebehlo správne alebo „Err“, ak
spojenie zlyhalo. V prípade, že spojenie zlyhalo,
zopakujte celý postup ešte raz. Ak sa to ani teraz
nepodarilo, prečítajte si časť Odtraňovanie
problémov.
2. Zmazanie celkovej prejdenej vzdialenosti a
celkových hodnôt, zrealizujete upravením nastavení v
menu SETUP. Pre podrobnejšie informácie si
prečítajte časť SETUP (Nastavenia) tohto manuálu.
Poznámka: upravenie celkovej prejdenej vzdialenosti
a celkového času ovplyvní aj celkovú priemernú
rýchlosť.
BATÉRIA
Počítač QUBO Digital používa batériu CR2032
V ideálnom prípade je životnosť tejto batérie viac ako 300
prevádzkových hodín alebo 2 roky v pohotovostnom režime.
Keď je batéria slabá a je potrebné ju vymeniť, zobrazí sa
na displeji “change battery”. Vymeňte batériu.
UPOZORNENIE
t Odhoďte batérie do nádob
na to určených
t Nevyhadzovať do okolia
t Ak je batéria nahradená nesprávnym typom batérie
môže dôjsť k jej roztrhnutiu.
27
SK
UPOZORNENIE
Počas používania trenažéru QUBO Digital s Elastogélovým valcom, je mierne opotrebenie valca úplne bežné.
Testy preukázali, že po nepretržitom používaní a
najazdení 20 000 km, sa valec opotreboval približne o
0,1mm a keďže hrúbka valca je 10mm, správne
zaobchádzanie s trenažérom nespôsobí väčšie
opotrebenie. Reklamácie v dôsledku nesprávneho
používania a starostlivosti, nebudú uznané. Jemné
opotrebenie gumených častí je celkom normálne.
SLOVENSKY
Používanie QUBO Digital s úzkymi pláštami alebo s
nevhodne natlakovanými plášťami môže trvalo
poškodiť elastogélový valec.
Konzola, ktorá sa upevňuje na riaditka nie je
vodeodolná. Uistite sa, že nepríchadza do kontaktu s
potom, čo by mohlo poškodiř elektronické obvody.
Neskladujte trenažér na mokrom alebo vlhkom mieste.
Elektronické komponenty by sa mohli poškodiť.
Ak nie je použitý originálny sieťový adaptér QUBO
Digital nemusí to byť v súlade s EC nariadeniami.
Ak sa Vám zdá, že koleso sa na elastogélovom valci
šmýka, treba dať vzostupnú silu do pedálov. Tréning so
šmýkajúcim sa plášťom, môže trvalo poškodiť
elastogélový valec.
ODSTRAŇOVANIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
Zlyhanie spojenia:
- v prípade, že dôjde k odpojeniu počas tréningu,
počkajte, kým sa na políčku rýchlosti neobjaví „-.-“.
Potom stlačte pravé tlačidlo počítača na 3 sek. To
obnoví prijímací modul a spojenie by malo byť
obnovené.
- ak sa nezobrazuje srdcová frekvenica, stlačte pravé
tlačidlo cyklopočítača na 3 sek. To obnoví prijímací
modul a údaje by sa mali znovu objaviť.
28
- Ak sa nepodarilo nadviazať spojenie, skúste ho
nadviazať medzi počítačom a odporovou jednotkou
znovu.
Srdcová frekvencia sa nezobrazuje
- skúste obnoviť spojenie medzi cyklopočítačom a
hrudným pásom znovu.
Error AP2
- ak sa na displeji zobrazí správa „AP2 error“, to
znamená, že zlyhala komunikácia medzi odporovou
jednotkou a cyklopočítačom. Počkajte niekoľko
minút a cyklopočítač sa pokúsi pripojiť . Ak problém
pretrváva, urobte reset pomocou AC tlačidla na
zadnej strane počítača.
Oneskorenie v zmene výkonu
- od momentu, kedy zmeníte výkon, by mano trvať
len niekoľko sekúnd, kým jednotka zareaguje a
prispôsobí sa. Je to kvôli samotnej štruktúre a
nemalo by to byť považované za chybu v jednotke.
Výmena batérie
- Ak batéria nefunguje správne po jej vymenení, je
vhodné stlačiť AC tlačidlo na zadnej strane počítača
nejakým ostrým predmetom.
TRÉNINGOVÉ PROGRAMY
200
120
100
150
Watt
Watt
80
60
100
40
50
20
0
0
0
15
30
0
45
15
30
45
Min
Min
#2 Aktívna regenerácia
#1 Regenerácia
300
200
250
150
Watt
Watt
200
100
150
100
50
50
0
0
0
15
30
0
45
15
30
45
Min
Min
#3 Základný tréning 1
#4 Základný tréning 2
300
250
250
200
Watt
Watt
200
150
150
100
100
50
50
0
0
0
15
30
0
45
15
30
45
Min
Min
#5 Rozvoj sily
#6 SFR 1
250
300
250
200
Watt
Watt
200
150
150
100
100
50
50
0
0
0
15
30
45
0
15
Min
45
30
45
#8 Prírastkový tréning
250
250
200
200
150
150
Watt
Watt
#7 SFR 2
100
100
50
50
0
0
0
15
30
Min
#9 Intervalový prírastkový tréning 1
78
30
Min
45
0
15
Min
#10 Intervalový prírastkový tréning 2
Vyhlásenie o zhode
'ROXSRGStVDQêGHNODUXMHåHWHQWRSURGXNW
WUHQDåpU48%2',*,7$/Y\UREHQêILUPRX(/,7(VUO
VSĎĖDYãHWN\WHFKQLFNpUHJXOiFLHSRGĐDQDULDGHQLD((&(&D(&
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-1:2007
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002 + ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 300 440-1 V1.6.1:2010 + ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
EN 50371:2002
%ROLY\NRQDQpYãHWN\SRWUHEQpWHVW\EH]GU{WRYpKRSUHQRVX
9é52%&$DOHER329(5(1é=È6783&$
7iWRGHNODUiFLDMHY\GDQiQDSOQ~]RGSRYHGQRVĢYêUREFXDOHERMHKRSRYHUHQpKR]iVWXSFX
FONTANIV$
ELITE S.R.L.
VIA FORNACI,4
35014 FONTANIVA
PD –ITALY
PHONE 0495 940 044 R.A.
FAX 0495 940 064
WWW.ELITE-IT.COM
E-MAIL: [email protected]
COD. FISC. E P. IVA 0083108 028 8
REG. IMP. PD N. 12677
REA CCIAA PD N. 152612
GAETANO MERCANTE,
0DQDåpUHOHNWURQLFNpKRYêYRMD
79
Download

SK NÁVOD NA MONTÁŽ RÁMU