Lekcia č. 10
Analýza sviečok
V tejto lekcii sa budeme venovať jednej z metód technickej analýzy, ktorá sa nazýva analýza
sviečok. Už sme sa venovali tomu, ako sa sviečky vytvárajú a aké parametre a pre ne používajú. Teraz
si preberieme, aké možnosti poskytujú pre predpovedanie trhu. Rôzne kombinácie sviečok naznačujú
zmeny v psychológii trhu a smere trendu. Tieto kombinácie sa nazývajú formácie a delia sa na
formácie zmeny a formácie pokračovania. Teraz sa budeme venovať prvej formácii zmeny.
Formácia zmeny „Kladivo“ a „Visiaci muž“
Sviečky s dlhým dolným tieňom a krátkym telom sú zobrazené na obr. 1a – b. Skutočné telo je
umiestnené na vrchu dennej cenovej škály. Zvláštnosťou tejto sviečky je fakt, že môže byť buď býčia
alebo medvedia v závislosti od fázy trendu, v ktorej sa objaví. Ak sa táto sviečka objaví v klesajúcom
trende, je to signál, že trend sa končí. V tomto prípade sa sviečka nazýva „kladivo“. (obr. 1a)
Obr. 1a. Schematický obrázok „kladiva“.
Ak sa sviečka, zobrazená na obr. 1b
objaví po tom, čo ceny rástli, môže to byť
Obr. 1b. Schematický obrázok sviečky „visiaci
muž“.
signál o ukončení trendu. V tomto prípade by
sviečka mala názov „visiaci muž“. Pripomína
visiaceho muža s hompáľajúcimi nohami.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
82
Kladivo a visiaci muž môžu byť definované tromi hlavnými znakmi:
1. Skutočné telo je vo vrchnej časti sviečky. Farba tela nie je dôležitá.
2. Dolný tieň je dvakrát dlhší ako skutočné telo.
3. Sviečka nemá vrchný tieň, alebo je tento tieň veľmi krátky.
Čím je spodný tieň dlhší, horný tieň kratší a telo kratšie, tým je býčí potenciál „kladiva“ alebo
medvedí potenciál „visiaceho muža“ väčší.
Aj keď telá týchto sviečok môžu byť biele (nevyplnené) a čierne (vyplnené), kladivo s bielim telom má
vyslovene býčí charakter a visiaci muž s čiernym telom má vyslovene medvedí charakter. Biele
(vyplnené) telo kladiva znamená, že ceny padali, potom nastal obrat (obr. 3). Naznačuje to
zintenzívnenie býčích tendencií. Čierne (vyplnené) telo visiaceho muža určuje, že zatváracia cena sa
nevráti na úroveň otváracej ceny. Je súčasťou nárastu medvedieho potenciálu. V prípade, ak sa objaví
visiaci muž, je lepšie čakať na potvrdenie medvedieho signálu. Logika tejto udalosti je nasledovná: trh
je plný býčej energie. Objaví sa visiaci muž. V tento deň obchodníci otvoria obchody na úrovni
maximálnych cien alebo blízko nej, potom ceny prudko klesnú a potom znovu vzrastú a zatvoria sa na
úrovni maximálnej ceny alebo blízko nej. Nie je možné zistiť, či je pri tomto cenovom pohybe visiaci
muž signálom na otočenie trhu. Takýto pokles počas jedného obdobia predpovedá, že v budúcnosti
sa trend zmení. Hlavný princíp, ktorý by ste si mali pamätať v súvislosti s visiacim mužom: čím je
medzi telom visiaceho muža a otváracou cenou v nasledujúci deň viac cenových medzier, tým je
väčšia pravdepodobnosť, že visiaci muž vytvoril vrchol. Čierna sviečka môže byť ďalším potvrdením
medvedieho charakteru na trhu. Zatváracia cena sviečky je nižšie ako zatváracia cena v deň, kedy sa
objavil visiaci muž. (obr. 2)
Obr. 2. Prítomnosť čiernej sviečky potvrdzuje vyformovanie vzoru visiaci muž a opačný býčí trend.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
83
Všetko, uvedené vyššie, platí aj pre kladivo, ale obrátene – veľká cenová medzera smerom
hore medzi telom kladiva a otváracou v nasledujúci deň po objavení visiaceho muža predpovedá
možnosť vytvorenia kladiva naspodku (obr. 3).
Obr. 3. Kladivo, ktoré sa objavilo na začiatku októbra predpovedá pauzu v medveďom trende na viac
ako 2 mesiace.
Pohlcujúce formácie
Kladivo a visiaci muž sú vzory zložené z jednej sviečky. Väčšina signálov na grafe však
pochádza z formácií, ktoré sú vytvorené kombináciou sviečok. Jednou z týchto kombinácií je
pohlcujúca formácia. Aplikuje sa na veľký počet dôležitých signálov a obrátení trendu a je vytvorená
dvomi sviečkami s telami s rôznou farbou (obr. 4a – b).
Obr. 4a. Medvedie pohltenie. Vytvára sa na
rastúcom trhu. „Pohltenie“ bieleho tela sviečky
čiernou sviečkou je signálom, že trend sa otočí.
V tomto prípade prevážili medvede nad býkmi.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
84
Obr. 4b. Býčie pohltenie. Na trhu bol klesajúci
trend. Potom sa objavila býčia sviečka s bielym
telom, ktorá pohltila predchádzajúcu sviečku
s čiernym
telom.
To
znamená,
že
tlak
nákupcov prevýšil tlak predajcov.
Pohlcujúce formácie musia spĺňať tri podmienky:
1. Stúpajúci alebo klesajúci trend (aj krátkodobý) musí byť na trhu veľmi výrazný.
2. Pohlcujúca formácia je tvorená dvomi sviečkami. Telo druhej sviečky by malo pohltiť prvú
(tiene sa nepohlcujú).
3. Druhé telo musí byť opačnej farby. Takže ak je po dlhom klesajúcom trende pohltené
čierne telo dlhým bielym telom, môže to byť signálom na obrat v trende. Pohltenie
krátkeho bieleho tela dlhým bielym telom pri rastúcom trende sa môže pokladať za
obrat.
Faktory, vymenované nižšie, zvyšujú možnosť zmeny v trende po objavení
pohlcujúcej formácii:
1. Ak je prvá sviečka formácie s krátkym telom a druhá s dlhým, znamená to, že
predchádzajúci trend oslabuje, ale nový nadobúda na sile (obr. 5 – 6).
2. Ak sa formácia objaví po vlečúcom alebo príliš rýchlom trende. Ak je trend na trhu príliš
dlho, všetci potencionálni nákupcovia otvorili dlhé pozície. V tomto prípade nie je dobré
čakať na veľký pocit nákupov, čo je potrebné pre pohnutie trhu smerom hore. Rýchly rast
cien „naťahuje“ trh a núti obchodníkov realizovať zisk zatvorením pozícií (obr. 5 – 6).
3. Ak druhá sviečka formácie pohlcuje niekoľko tiel.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
85
Obr. 5. Horné pohltenie v júni a februári potvrdilo formáciu dvojitého vrcholu a vydalo signál
o začiatku medvedieho trendu.
Obr. 6. Býčie pohltenie na konci júla vydalo signál o opačnom trende a začiatku býčieho trendu.
Tmavý mrak
Ďalšou formáciou zmeny je „tmavý mrak“ (obr. 7a – b). Táto formácia je zložená z dvoch
sviečok, ktoré sa objavujú po rastúcom trende (alebo na vrchu obchodného kanála) a signalizuje, že
nastane obrat v trende. Prvý deň sa objaví sviečka dlhým bielym telom. Ďalší deň otváracia cena
prekročí maximum predchádzajúceho dňa (t. j. je nad horným tieňom prvej sviečky). Na konci dňa sa
zatváracia cena takmer vyrovná dennému limitu a pokryje väčšinu predchádzajúcej sviečky s bielym
telom. Čím je zatváracia cena druhej sviečky nižšie (väčšia časť bieleho tela je pokrytá čiernym telom
druhej sviečky), tým je možnosť hornej formácie pravdepodobnejšia. Niektorí analisti tvrdia, že
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
86
zatváracia cena čiernej sviečky by mala pokrývať viac ako 50% bieleho tela. Ak zatváracia cena čiernej
sviečka nedosiahne úroveň 50%, je lepšie čakať na ďalší signál, ktorý potvrdzuje pravdepodobnosť
medvedieho trhu.
Obr. 7a. Schematický obrázok „tmavého
mraku“.
Zoznam faktorov, ktoré zosilňujú význam „tmavého mraku“:
1. Čím je zatváracia cena čiernej sviečky bližšie k otváracej cene predchádzajúcej bielej sviečky
(väčšia časť bieleho tela je pokrytá bielym telom), tým je vyššia pravdepodobnosť hornej
formácie. Ak čierne telo pokrýva predchádzajúce biele telo úplne, vytvorí sa medvedie
pohltenie. Pri formácii „tmavý mrak“ čierne telo pokrýva biele iba čiastočne, preto sa „tmavý
mrak“ podobá na čiastočné zatmenie slnka (t. j. pokrytá je iba časť bieleho tela). Medvedie
pohltenie vydáva silnejší signál o zmene trendu. Ak sa vyformuje dlhá biela sviečka so
zatváracou cenou, ktorá je vyššie ako maximá vytvorené „tmavým mrakom“ alebo medvedím
pohltením, predpovedá to ďalší rast cien.
2. Ak sa počas dlhého rastúceho trendu objaví sviečka s dlhým bielym telom, ktorej otváracia
cena sa rovná dennému minimu (t. j. nemá spodný tieň), zatváracia cena sa rovná dennému
maximu (t. j. nemá horný tieň) a ďalší deň sa objaví dlhá sviečka s čiernym telom a otváracou
cenou na maxime a zatváracou na minime, takejto formácií sa hovorí „čierny deň
s odrezaným vrchom a spodkom“.
3. Ak sa druhá sviečka formácie otvorí vyššie, ako je úroveň rezistencie a potom cena klesne, je
to dôkazom toho, že banky nedokážu kontrolovať trh.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
87
Obr. 7b. Tmavý mrak – dôležitosť formácie je vyššia, ak telo čiernej sviečky pokrýva viac ako 50%
z tela bielej sviečky
Formácia „prenikavá línia“
Formácia „tmavý mrak“ je signálom pre zmenu trendu na vrchole trhu. Jej opakom je
„prenikavá línia“, ktorá je signálom na zmenu na dne trhu (obr. 8a – b). Skladá sa z dvoch sviečok
a objavuje sa počas klesajúceho trendu. Prvá sviečka má čierne telo, druhá má biele telo. Biela
sviečka sa otvára nižšie, ako je minimálna cena predchádzajúcej čiernej sviečky. Rastúca cena vytvára
dlhé biele telo, ktoré sa zatvára o niečo vyššie, ako je čierne telo sviečky.
Obr. 8a. Schematický obrázok „prenikavej
línie“.
Býčia „prenikavá línia“ sa podobá na býčie pohltenie. Pri býčom pohltení však biele telo
celkom pokrýva predchádzajúce čierne telo. Pri „prenikavej línií“ biele telo pokrýva iba časť čiernej
sviečky. Čim je pokrytá väčšia časť čierneho tela, tým je zmena v trende pravdepodobnejšia.
Psychologicky táto formácia pôsobí, akoby na trhu prevládal klesajúci trend. Objavenie sa medvedej
sviečky s čiernym telom potvrdzuje jej silu. Ďalší deň otváracia cena vytvorí medzeru smerom dole
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
88
a objaví sa nižšie ako predchádzajúca minimálna cena. Medvedí obchodníci sú šťastní. Potom cena
začne stúpať a na konci dňa je zatváracia cena vyššie ako otváracia cena predchádzajúcej sviečky.
Význam prenikavej línie je ovplyvnený tými istými faktormi ako formácia tmavý mrak, ale
v zrkadlovom odraze. V prípade formácie „prenikavá línia“ je pravidlom, že 50% pokrytie
predchádzajúcej sviečky platí striktnejšie ako pri tmavom mraku (obr. 8).
Obr. 8b. Formáciu „prenikavá línia“, zobrazenú na grafe môžeme pokladať sa ideálnu – otváracia
cena bielej sviečky je nižšie ako minimálna cena predchádzajúcej; skutočné telo čiernej sviečky je
pokryté na viac ako 50%.
Hviezdy
Hviezdy sú najzáhadnejšími signálmi o zmene trendu. Hviezda je sviečka s krátkym telom,
ktoré vytvorilo medzeru s predchádzajúcou sviečkou s dlhým telom (obr. 9a). Hlavnou podmienkou
tejto formácie je cenová medzera medzi hviezdou a telom predchádzajúcej sviečky. Prekrytie tieňov
je povolené. Farba sviečky nie je podstatná. Hviezdy sa môžu objaviť na vrchu aj naspodku. Ak sviečka
korešponduje s doji, t. j. namiesto tela má horizontálnu líniu, volá sa „doji hviezda“ (obr. 9b). Hviezda,
hlavne doji hviezda môže signalizovať zmenu v predchádzajúcom trende. Malé telo sviečky indikuje,
že boj medzi medveďmi a býkmi sa končí. Ak na trhu prevláda silný rastúci trend, situádiu majú
v rukách býky. Hviezda sa objaví po sviečke s dlhým bielym telom, čo znamená, že nákupcovia na trhu
strácajú silu a ponuka a dopyt sa vyrovnáva. Táto rovnováha je vytvorená povolením tleku nákupcov
a zosilnením tlaku predajcov. Hviezdy signalizujú, že potenciál rastúceho trenduje vyčerpaný a zmena
na trhu je možná. To isté ale v opačnom znení platí pre hviezdy, ktoré sa vyskytujú počas klesajúceho
trendu: hviezda, ktorá sa objaví hneď po dlhej čiernej sviečke predpovedá zmenu síl na trhu. Ak počas
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
89
klesajúceho trendu na trhu prevládajú medvede, situácia sa po objavení hviezdy zmení: sily býkov
a medveďov sa vyrovnajú. Tlak dole sa oslabuje a medvede strácajú prevahu.
Obr. 9a. Schematický obrázok sviečky „hviezda“.
Obr. 9b. Schematický obrázok sviečky „doji hviezda“
Hviezdy tvoria 4 formácie zmeny:
1. Večerná hviezda
2. Ranná hviezda
3. Doji hviezda
4. Padajúca hviezda
Telá sviečok môžu byť biele aj čierne.
Ranná hviezda
„Ranná hviezda“ (obr. 10) je spodná formácia zmeny. Táto formácia sa skladá zo sviečky s čiernym
telom, ktorá je nasledovná sviečkou, ktorá má krátke telo a medzi ktorými je medzera smerom dolu
(tieto dve sviečky vytvárajú najjednoduchší model hviezdy). Na tretí deň narastie sviečka, ktorej telo
pokryje väčšinu tela čiernej sviečky. Táto formácia signalizuje, že býky prevzali iniciatívu.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
90
Obr. 10. Formácia zmeny „ranná hviezda“. Formácia bola potvrdená silnou bielou sviečkou, ktorá sa
objavila hneď po formácií.
Večerná hviezda
„Večerná hviezda“ je medveďou obdobou „rannej hviezdy“. Táto formácia je signálom, že sa na
vrchole zmení trend, takže za signál sa pokladá, iba ak jej predchádzal rastúci trend (obr. 11).
„Večerná hviezda sa skladá z troch sviečok. Prvá sviečka má dlhé biele telo po ktorom nasleduje
hviezda. Hviezda je prvou nápovedou, že trh dosahuje vrchol. Tretia sviečka potvrdzuje, že sa
vyformoval vrchol a formácia je kompletná. Tretia sviečka má čierne telo, ktoré pokrýva väčšiu časť
bieleho tela prvej sviečky.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
91
Obr. 11. Formácia „večerná hviezda“. Po dlhodobom rastovom trende dala hviezda signál o možnej
zmene trendu.
Formácia zmeny „ranná doji hviezda“ a „večerná doji hviezda“ sú rozdielnymi formami hore
uvedených formácií s nasledujúcim rozdielom. Namiesto sviečky s krátkym telom sa formuje sviečka,
ktorej otváracia cena je rovnaká ako zatváracia a to spôsobuje absenciu tela. Ďalšie požiadavky na
vyformovanie týchto formácií sú podobné ako pri „rannej a večernej hviezde“. Doji hviezda sa
pokladá za dôležitejšiu, pretože sa skladajú z doji sviečky.
Všetky formácie vytvorené hviezdami by mali mať medzeru medzi prvým a druhým telom
a ďalšiu medzeru medzi druhým a tretím telom. Druhá medzera je však zriedkavá a nie je potrebná,
aby formácia fungovala.
Padajúca hviezda a prevrátené kladivo
Padajúca hviezda je formáciou jednej sviečky, ktorá signalizuje koniec rastúceho trendu. Jej
vzhľad korešponduje s jej menom. V porovnaní s večernou hviezdou nie je takým významným
signálom o zmene v trende. Ak vidíte na obr. 12, telo padajúcej hviezdy je malé a umiestnené
v spodnej časti sviečky; vrchný tieň je dlhý. Farby tela nie je podstatná. Medzi telom padajúcej
hviezdy a predchádzajúcou sviečkou by mala byť medzera. Táto medzera sa však nevyskytuje vždy.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
92
Obr. 12. Padajúca hviezda
Táto sviečka ukazuje, že obchodná sezóna bola otvorená blízko k dennému minimu a potom ceny
vystrelili smerom hore a znovu padli, takže zatváracia cena je približne taká istá ako otváracia. Inými
slovami, rast ceny počas obchodnej doby bol nepodstatný.
Obr. 13. Po štyroch dňoch rastúceho trendu ceny vyskočili smerom hore a potom znovu padli.
Sviečky môžu okrem formácií zmeny vytvárať formácie pokračovania.
Okná (medzery)
Japonci volajú cenové medzery „okná“. Ak západný obchodník povie „vyplniť cenovú medzeru“,
Japonec povie „zatvoriť okno“. Okno je cenová medzera medzi zatváracou a otváracou cenou
momentálneho a predchádzajúceho dňa. Na obr. 14 sú znázornené otvorené okná v rastúcom
trende. Cenová medzera sa objaví medzi horným tieňom a predchádzajúcou sviečkou a spodným
tieňom nasledujúcej sviečky.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
93
Obr. 14. Okná v rastúcom trende potvrdzujú rast ceny, ale vyformovanie pohltenia indikuje zmenu
v sile trhu.
Na obr. 15 je znázornené okno v klesajúcom trende. Medzi spodným tieňom predchádzajúcej
sviečky a horným tieňom sviečky, ktorá predstavuje momentálny deň nie je žiadne kolísanie cien.
Obr. 15. Okná v klesajúcom trende. Zmena v trende je signalizovaná dvomi formáciami zmeny –
„prenikavou líniou“ a „býčím pohltením“.
Japonskí analisti tvrdia, že obchody by mali byť otvorené v smere, ktorý určujú okná.
Okná sa často stávajú oblasťami rezistencie a supportu. Okná v rastúcom trende signalizujú ďalší rast
ceny. Počas korekčného pádu môžu tieto okná slúžiť ako support pre ceny. Ak sa pri korekčnom páde
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
94
okno zatvorí a tlak predajcov bude pretrvávať, predchádzajúci rastový trend sa skončil. Okno
v klesajúcom trende signalizuje ďalší pád cien. Každý korekčný rast ceny musí čeliť rezistencii, ktorá
vznikla na úrovni okna. Ak sa okno zatvorí a ceny budú stúpať, klesajúci trend skončil.
Formácia „tri metódy“
Existujú dva typy tejto formácie: býčia a medvedia. Sú formáciami pokračovania. Býčia
metóda sa skladá z nasledovných elementov:
1. Dlhá biela sviečka.
2. Po dlhej sviečke nasleduje skupina troch klesajúcich sviečok s krátkymi telami. V ideálnom
prípade sú to tri sviečky, ale môžu byť len dve alebo viac ako tri. Najdôležitejšie je, aby
neprekročili rozsah bielej sviečky. Krátke sviečky môžu byť akejkoľvek farby, ale väčšinou
bývajú čierne.
3. Posledný obchodný deň by mal byť prezentovaný dlhou bielou sviečkou so zatváracou cenou
vyššou ako bola zatváracia cena v predchádzajúci deň. Otváracia cena poslednej sviečky vo
formácii by mala byť tiež vyššia ako zatváracia cena v predchádzajúci deň. Táto formácia
pripomína býčie vlajky a zástavy v západnej grafickej analýze. Formácia „tri metódy“ je
spojená s prestávkou v obchodovaní alebo oddychom medzi bitkami. Ak sa objavia krátke
sviečky, znamená to, že trh sa zastavil, aby si odpočinul.
Obr. 16. Formácia „tri metódy“ v býčom trende.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
95
Medvedia formácia „tri metódy“ (obr. 17) sa vytvára pri klesajúcom trende. Najprv sa objaví
dlhá čierna sviečka. Je nasledovaná tromi krátkymi, postupne rastúcimi sviečkami (väčšinou sú biele),
ktoré sa nachádzajú v rozsahu prevej sviečky (vrátane tieňov). Otváracia cena poslednej obchodnej
sezóny by mala byť nižšie ako predchádzajúca zatváracia cena a zatváracia cena by mala byť nižšie
ako zatváracia cena prvej čiernej sviečky. Po tejto poslednej sezónne prezentovanej čiernou sviečkou
by klesanie cien malo pokračovať. Táto formácia pripomína medvedie vlajky a zástavy v západnej
grafickej analýze.
Obr. 17. Formácia „tri metódy“ v medveďom trende.
Toto ani zďaleka nie je kompletný zoznam formácií, ktoré zahŕňa analýza sviečok. Prebrali
sme tie najdôležitejšie formácie zmeny a pokračovania, ktoré sa často vyskytujú na trhu a podávajú
najspoľahlivejšie signály pre predpovedanie trhu.
Testové otázky
1. Opíšte hlavné kritériá, ktoré určujú formáciu „večerná hviezda“.
2. Aký je rozdiel medzi býčím pohltením a prenikavou líniou?
3. Čo znamená „tri metódy“? Aké sú predpovede, ak sa táto formácia objaví na trhu?
4. Vďaka čomu sa môže vytvoriť formácia „ranná hviezda“?
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
96
5. Na trhu bola vytvorená formácia „tmavý mrak“. Ktorú pozíciu (dlhú alebo krátku) by ste
otvorili?
6. Pri rastúcom trende sa vytvorila formácia „okno“. Čo by ste urobili?
a.
zatvorili skôr otvorené dlhé pozície
b.
otvorili krátke pozície
c.
rozšírili dlhé pozície, ktoré boli otvorené skôr
d.
otvorili krátke pozície
Odporúčaná literatúra
http://instafxeducation.com/en/tech_analysis.php
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
97
Download

lekciu o svieč kových grafoch