SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
v spolupráci
s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
vás pozýva na tematický seminár s názvom
Rozvoj technických vedomostí, zručností a kompetencií v projektoch
Leonardo da Vinci – Prenos inovácií,
ktorý sa uskutoční dňa 25. novembra 2010
v Hoteli Mercure Bratislava Centrum na Žabotovej ul. č. 2 v Bratislave.
Cieľom seminára je:
prezentovať aktuálne potreby slovenského a českého trhu práce v technických odboroch;
informovať o Výzve na predkladanie žiadostí o grant v Programe celoživotného
vzdelávania na rok 2011 so zameraním na strategické priority Leonardo da Vinci týkajúce
sa rozvoja technických zručností;
prezentovať vybrané slovenské a české projekty Leonardo da Vinci – Prenos inovácií
zamerané na rozvoj technických zručností;
vytvoriť sieť organizácií, ktoré realizujú projekty Leonardo da Vinci – Prenos inovácií
v príslušnej oblasti, a zástupcov cieľovej skupiny (potenciálnych odberateľov);
diskutovať o silných a slabých stránkach realizácie projektov Leonardo da Vinci – Prenos
inovácií zameraných na rozvoj technických zručností, prekážkach a bariérach presadenia
výsledkov projektov v slovenských a českých podmienkach a o možných témach budúcich
projektov v podprograme Leonardo da Vinci zameraných na technické zručnosti.
Seminár je určený realizátorom vzdelávacích projektov Leonardo da Vinci – Prenos inovácií,
relevantným profesionálnym zväzom a asociáciám, poskytovateľom odborného vzdelávania
a prípravy, potenciálnym žiadateľom o grant v Programe celoživotného vzdelávania, atď.
Program:
9:30 – 10:00
Registrácia účastníkov
10:00 – 10:10
Privítanie a uvedenie tém (Mária Paveleková, SAAIC – Národná
agentúra
Programu
celoživotného
vzdelávania;
Vladana
Smotlachová, DZS - Národní agentura pro evropské vzdělávací
programy NAEP, Praha)
10:10 – 10:40
Predstavenie účastníkov a ich projektov
10:40 – 11:00
Požiadavky slovenského trhu práce na technické študijné odbory
(prednáška; Irena Jankovičová, Štátny inštitút odborného
vzdelávania, Bratislava)
11:00 – 11:20
Požiadavky českého trhu práce na technické študijné odbory
(prednáška, Jiří Braňka, Národní vzdělávací fond, Praha)
11:20 – 11:40
Rozvoj technických zručností vo Výzve na predkladanie návrhov
žiadostí o grant v Programe celoživotného vzdelávania na rok 2011
(Vladana Smotlachová, DZS - Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy NAEP, Praha)
11:40 – 12:00
Prezentácia vybraného slovenského projektu Leonardo da Vinci –
Prenos inovácii:
Projekt číslo LLP-LdV-TOI-2009-SK-93100534: Skvalitnenie odborného
vzdelávania v oblasti vstrekovania plastov (Katarína Ikrényiová, AOmega, s.r.o. Malacky)
12:00 – 13:00
Obed
13:00 – 14:40
Prezentácie vybraných slovenských a českých projektov Leonardo da
Vinci – Prenos inovácií:
Projekt číslo CZ/07/LLP-LdV/TOI/134015: Fashion School II Multimedia and Internet Guide for International Textile and Clothing
Branch (Ladislava Zaklová, Textilní zkušební ústav, s.p., Brno)
Projekt číslo LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100552: Welding Multimedia
Dictionary (Ľuboš Mráz, Výskumný ústav zváračský - Priemyselný
inštitút SR, Bratislava)
Projekt číslo CZ/06/B/F/PP/168022: Distance E-learning based
Interactive Practical Education (Vítězslav Hájek, Vysoké učení
technické Brno)
Projekt číslo LLP-LdV-TOI-2009-SK-93100530: Virtual Training
Laboratory in Automated and Robotized Manufacturing System
(Technická univerzita Košice)
Projekt číslo CZ/08/LLP-LdV/TOI/134017: Certification Transfer of
Vocational Training - Branch Electrician into Credit System (Pavel
Chejn, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Praha)
14:40 – 15:45
Diskusia
15:45 - 16:00
Zhrnutie záverov a odporúčaní, ukončenie seminára
Organizátormi tematického seminára sú:
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Národná agentúra Programu
celoživotného vzdelávania
Svoradova 1
811 03 Bratislava
www.saaic.sk/llp
v spolupráci s
Domem zahraničních služeb/Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
Program Leonardo da Vinci
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
www.naep.cz
SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania hradí seminárny servis a stravu
počas seminára, nehradí cestovné a ubytovanie účastníkov. Realizátori prebiehajúcich projektov
Leonardo da Vinci – Prenos inovácií si môžu náklady na ubytovanie a cestovné náklady hradiť
z rozpočtu projektu, pretože ide o diseminačnú aktivitu.
SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania dohodla v Hoteli Mercure
Bratislava Centrum zľavu pre ubytovanie účastníkov seminára. Cena za ubytovanie je 75,EUR/noc/vrátane raňajok + mestská daň (www.mercure.com; tel. +421 2 57 27 7000, e-mail:
[email protected]). V prípade záujmu o ubytovanie v tomto hoteli nahláste pri rezervácii vášho
ubytovania aj heslo LEONARDO.
Na
seminár
sa
zaregistrujte
cez
on-line
registráciu
na
webovej
stránke:
http://web.saaic.sk/registracia/registracia_online_bez_vyberu.cfm?id_akcie=26, najneskôr do 18.
novembra 2010. Počet účastníkov seminára je limitovaný. Odporúčame, aby ste sa zaregistrovali
čo najskôr.
Realizátorom projektov odporúčame, aby na tematický seminár priniesli propagačné materiály
(letáky, brožúry, atď.) o svojom projekte pre ostatných účastníkov seminára.
Doprava:
Z Hlavnej železničnej stanice: Hotel Mercure Bratislava Centrum na Žabotovej ul. č. 2 je blízko
Hlavnej železničnej stanice, je vzdialený cca 5 minút pešou chôdzou.
Z Autobusovej stanice Mlynské Nivy: trolejbus č. 210, smer Hlavná stanica, vystúpiť na poslednej
zastávke Hlavná stanica.
Tešíme sa na Vašu účasť na seminári.
S pozdravom,
Mgr. Dagmar Augustinská
koordinátorka podprogramu Leonardo da Vinci
Vybavuje: Mária Paveleková ([email protected])
Vladana Smotlachová ([email protected])
Download

SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného