4
EXAM-Info č. 2
exam
®
Tvorba a využívanie školských testov (2.)
RNDr. Vladimír Burjan, EXAM
V prvej časti tohto seriálu som kon- ných školských písomných prác
štatoval neradostnú situáciu v ob- (určených viac-menej na jedno polasti merania výsledkov vzdeláva- užitie v malej skupine žiakov) je
nia na Slovensku v porovnaní s vy- tvorba profesionálneho testu zložispelým zahraničím. Tých, ktorí ma- tým, mnohoetapovým procesom
jú o túto oblasť pedagogiky záujem, s presnými pravidlami (postupne sa
postupne prevediem základnými s nimi zoznámite v ďalších pokrakapitolami teórie školských testov. čovaniach.) Spravidla sa na tvorbe
Vzhľadom na obmedzený priestor testu podieľa celý tím odborníkov
však pôjde o veľmi stručný (a teda a celý proces trvá rádovo mesiace.
nutne trochu povrchný) prehľad. Aby test plnil svoj účel, musí byť
Kto by chcel do problematiky vnik- administrovaný (zadávaný) takým
núť hlbšie, bude musieť siahnuť po žiakom, pre ktorých je určený a zaďalších zdrojoch. Žiaľ, ako som už dávanie musí prebiehať presne stauviedol v 1. časti, väčšina z nich je noveným postupom. Rovnako spôv angličtine. To sa týka nielen kníh, sob vyhodnotenia testu by mal byť
ale aj časopisov a internetových autormi dôkladne popísaný v spriestránok. Na konci pripájam základ- vodnej dokumentácii. Aby lepšie
nú knižnú literatúru v slovenskom vynikli rozdiely medzi (profesionála českom jazyku. Mnohé z uvádza- nym) školským testom a bežnou píných kníh sú však staršieho dáta, somnou prácou (zostavenou učitepreto nezachytávajú búrlivý vývoj ľom), porovnáme ich základné patejto disciplíny v posledných desať- rametre v prehľadnej tabuľke:
ročiach. Navyše viaceré vznikali
v podmienkach ideologickej izolácie
Klasická
Profesionálny
Parameter
pís. práca
školský test
od okolitého sveta, preto nedostapočet
zväčša
menej
spravidla
točne informujú o tom, čo sa v obotázok
ako
10
aspoň
20
lasti pedagogických meraní dialo
formát
spravidla
uzavreté aj
v „kapitalistickom“ zahraničí. Keďže
otvorené
otvorené
otázok
však ide o jediné dostupné zdroje
počet
zväčša
niekoľko
v slovenskom a českom jazyku, poautorov
jeden
(tím)
čas na
zväčša
važoval som za nutné ich spome20 min –
1 vyuč. hod.
núť. Uvádzam tiež najvýznamnejšie vypraconiekoľko hodín
vanie
alebo menej
web-stránky, nabudúce bude ich
niekoľko
týždne až
zoznam pokračovať. Osobitne od- doba tvorby
hodín
mesiace
porúčam čitateľom stránku SCIO
grafická
minimálna
profesionálna
úprava
(www.scio.cz) v českom jazyku,
počet
zväčša
desiatky
ktorá obsahuje aj inštruktážne a výpoužití
1–2
až stovky
kladové texty.
počet
jedna trieda,
stovky
Náš „rýchlokurz“ teórie pedažiakov
niekoľko tried
až tisíce
spriev.
zväčša
gogických meraní začneme zdanlinutná
dokum.
žiadna
vo triviálnou otázkou:
pokyny
pre žiakov
pokyny na
hodnotenie
pokyny pre
zadávateľa
Čo sú školské
(didaktické) testy?
spravidla
iba ústne
spravidla
jednoduché
žiadne alebo
stručné
iba v rámci
triedy, príp.
medzi triedami školy
®
Na čo sú školské testy dobré?
Ak je vyučovanie riadený proces
s jasne stanovenými cieľmi, prirodzene, vzniká potreba v priebehu
výučby alebo na jej konci overiť, do
akej miery boli stanovené ciele splnené (či už u jednotlivých žiakov,
alebo skupiny ako celku). Takáto
spätná väzba má veľký význam
jednak pre žiakov samotných, jednak pre učiteľa, ktorý môže na základe získaných informácií zhodnotiť efektívnosť použitých vyučovacích metód a prípadne ich v budúcnosti zmeniť. Metód na zisťovanie
a hodnotenie vedomostí žiakov je
mnoho. Od ústnej odpovede, cez
písomnú prácu, školský test až po
rôzne praktické úlohy, projekty atď.
Je úlohou učiteľa v každej konkrétnej situácii vybrať takú, ktorá je pre
daný účel optimálna. Pri výbere optimálnej metódy zisťovania úrovne
vedomostí sú rozhodujúce najmä
nasledujúce kritériá:
•
účel hodnotenia. Ide o priebežné hodnotenie, ktoré má plniť najmä diagnostickú funkciu
a byť vodidlom pre prípadné korekcie výučby, alebo ide o záverečné, sumatívne hodnotenie, ktoré má byť bilanciou už
dokončenej výučby?
•
požadovaná forma výstupu.
Stačí známka, body, percentuálne vyjadrenie úspešnosti?
Alebo potrebujeme podrobnejšiu charakteristiku každého jedného žiaka?
•
počet žiakov, ktorých potrebujeme ohodnotiť. Jedna trie-
písomné
môžu byť
aj zložité
presné
a podrobné
často možná aj
medzi školami,
či s veľkými
populáciami
Školský test je jedným z mnohých nástrojov na diagnostiko- možnosť
vanie úrovne vedomostí žiakov porovnania
v istej presne vymedzenej oblas- výsledkov
ti. Na rozdiel od iných diagnostických metód môžeme v prípade tes- Pokúsme sa teda zhrnúť: školský
tov hovoriť priamo o meraní úrovne (didaktický) test je špeciálny
vedomostí. Aby bol školský test re- diagnostický nástroj určený na
levantným, presným meracím ná- objektívne meranie výsledkov
strojom, musí však spĺňať celý rad vzdelávania v istej konkrétnej
prísnych kritérií. Na rozdiel od bež- oblasti. Zložitý odborný postup
EXAM
jeho tvorby má zaručiť, že túto
svoju funkciu bude plniť optimálne. Súčasťou testu musí byť dokumentácia, ktorá presne definuje, čo test meria, akej populácii
žiakov je určený, ako má prebiehať administrácia, ako majú byť
vyhodnotené výsledky a aké typy
rozhodnutí možno na základe výsledkov robiť (s prihliadnutím na
presnosť merania daným testom).
– Váš profesionálny partner pre testy a skúšky
exam
5
EXAM-Info č. 2
®
da? Niekoľko tried? Celá škola?
Tisíce žiakov?
•
čas, ktorý máme k dispozícii.
Jednak na samotné zisťovanie
úrovne vedomostí, jednak na
spracovanie a predloženie výsledkov.
•
Prostriedky a zdroje (ľudské
aj technické), ktoré sú k dispozícií. Počet osôb, ktoré sa
môžu na hodnotení podieľať,
náklady, ktoré môžu byť so zisťovaním úrovne vedomostí žiakov spojené, technika, ktorú
máme k dispozícii.
•
•
•
•
didaktického testu, Praha,
a problematiku pedagogicVÚIS (ČVUT) 1983
kých meraní (300 ľudí!).
Čajagi, Ľ.: Objektivizácia zisťo• ACER – Australian Council
vania a hodnotenia vedomostí
for Educational Research
žiakov didaktickými testami,
Bratislava, Psychodiagnostické
(Austrália):
a didaktické testy n. p. 1984
www.acer.edu.au
Hniličková, J., Josífko, M., TuNajväčšia austrálska organiček, A.: Didaktické testy a jejich
zácia zaoberajúca sa pedagostatistické zpracování, Praha,
gickým výskumom, tvorbou
SPN 1972
školských testov a problemaHrabal V., Lustigová Z., Vatikou pedagogických meraní.
lentová L.: Testy a testování
ve škole, Praha, SVI PF UK
• NFER – National Founda1994
tion for Educational ReChráska, M.: Didaktické tessearch (Veľká Británia):
ty, Brno, Paido 1999
www.nfer.ac.uk
Komenda, S., Mazuchová,. J.:
Najväčšia anglická organizáTvorba a testování testu, Olocia zaoberajúca sa pedagomouc, Nakl. UP 1995
gickým výskumom, tvorbou
Lapitka, M.: Tvorba a použitie
školských testov a problemadidaktických testov, Bratislatikou pedagogických meraní.
va, ŠPÚ 1996
Mráz, V.: Analýza a standar• CRESST – National Center
dizace testů pedagogické
for Research on Evaluation,
a psychologické diagnostiky,
Standards and Student
Praha, Ped. fakulta UK 1978
Testing (USA):
Mužič, V.: Testy vědomostí,
www.cresst96.cse.ucla.edu
Praha, SPN 1971
Výskumné pracovisko zaobeŘešátko, M.: Didaktické testy
rajúce sa výskumom v oblasti
v školní praxi, Praha, Komepedagogických meraní. Možnium 1973
V inej situácii je učiteľ, ktorý potrebuje v priebehu dvoch týždňov uza- •
vrieť známky v jednej triede, v inej
situácii je dekan fakulty, na ktorú
môžu prijať 300 z 2000 uchádzačov •
a výsledky prijímacích skúšok musia byť zverejnené do 7 dní, v úplne
inej situácii je organizátor priesku- •
mu, ktorý má dať odpoveď na otázku, aké sú vedomosti slovenských
maturantov z matematiky. Je zrejmé, že zatiaľ čo v prvom prípade si •
učiteľ môže dovoliť s každým žiakom osobne 20 minút komunikovať
•
a prečítať niekoľko strán žiakovho
textu, v druhom prípade už je nutné
zvoliť efektívnejší model (zrejme
nosť bezplatne stiahnuť stovbez ústnej časti), a v treťom je doky výskumných správ o rôzTesty na Internete
konca potrebné obmedziť sa na pínych aspektoch testovania
somný test s prevažne uzavretými
(vo formáte PDF).
• EXAM (SR): www.exam.sk
položkami, ktorých vyhodnocovanie
Súkromná
firma
zaoberajúca
je možno realizovať dostatočne
sa systematicky a profesionál- • NCME – National Council
efektívne
(dokonca
strojovo).
on Measurement in Educane problematikou školských
V každej z týchto situácii sú k distion (USA):
testov.
pozícii iné diagnostické nástroje.
ncme.ed.uiuc.edu
V žiadnom prípade netvrdíme, že
Stavovská organizácia zdru•
SCIO
(ČR):
www.scio.cz
školské testy by sa mali používať
žujúca odborníkov zaobera„Mekka
testovania“
v
českej
vždy a všade. To by kvalite vzdelájúcich sa oblasťou pedagogicrepublike. Výborná stránka!
vania rozhodne uškodilo. Treba dokých meraní. Vydáva dva odkonale poznať ich prednosti a nedostatky a využívať ich v tých situá- • ETS – Educational Testing
borné časopisy venované
Service (USA): www.ets.org
ciách, kde je to optimálne a kde iné
problematike testov (teoremetódy narážajú na vážne probléNajväčšia organizácia na sveticky ladený Journal of Educamy. O konkrétnych prednostiach
te zaoberajúca sa tvorbou
tional Measurement a praktica nedostatkoch školských testov si
školských testov a problemaky orientovaný Educational
povieme nabudúce.
tikou pedagogických meraní
Vybraná domáca bibliografia
•
•
Bubeníková, L. a kol: Teorie
a praxe jazykového testování,
Praha, Academia 1975
Byčkovský, P.: Základy měření výsledků výuky. Tvorba
EXAM
®
(skoro 3 000 zamestnancov!).
• CITO – Národný inštitút pre
tvorbu testov (Holandsko):
www.cito.nl Najväčšia európska organizácia špecializovaná na tvorbu školských testov
Measurement: Issues and
Practice).
Ďalšie linky
uvedieme nabudúce.
– nezávislí profesionáli, ktorým nie je ľahostajná kvalita vzdelávania
Download

2. diel - Burjan o škole