ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA
MAYIS-HAZĠRAN / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ
TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
11/08/2014
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin 10 uncu maddesi gereğince,
değerlendirmesi olumlu sonuçlanan başvurular için listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Şirketimize yazılı olarak başvuruda
bulunulması durumunda, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu şahsen veya vekâleten tebellüğ ettirilerek verilecektir. Aksi takdirde, bağlantı
görüĢü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
Bir irtibat merkezi itibariyle rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı başvurular için TEİAŞ görüşü sorulan başvurular için teknik değerlendirme
durdurulmuştur. Söz konusu TEİAŞ görüşünün Şirketimize ulaştığı ay, durdurulmuş olan başvuruların teknik değerlendirilmesine kaldığı yerden
devam edilecektir.
27.11.2013 tarihli ve 1390 sayılı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) yazısında, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine
İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulması planlanan rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı teknik değerlendirme formları ile güneş enerjisine
dayalı çatı uygulamaları ve kurulu gücü 11 kW altında olan güneş uygulamaları haricindeki başvurular için koordinatlı aplikasyon krokisinin
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'ne (Kurum'a) Şirketimizce gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bahse konu dokümanlar gerek Teknik
Değerlendirme Raporunun gerekse Teknik Etkileşim Analizi (TEA) başvurusunun girdisini oluşturacak olması nedeniyle, başvuru sahiplerince
hatasız ve eksiksiz bir biçimde hazırlanması büyük önem arz ettiği ifade edilmiştir. Ayrıca, Kurumca yapılacak teknik değerlendirme sürecinin
kısaltılması amacıyla, dokümanların yazılı ve elektronik ortamda (Microsoft Excel formatında) gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı teknik değerlendirme formları için formatlar Şirketimiz internet sayfasında yayınlanmıştır.
(www.meramedas.com.tr – Bilgi Bankası – Lisanssız Elektrik Üretimi)
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında Şirketimize yapılan ve bağlantısı uygun görülen rüzgar ve/veya
güneş kaynaklı başvurunuz/başvurularınız için yukarıda ifade edilen belgelerin (imzalı olarak yazılı hali ve CD ortamında elektronik olarak teknik
değerlendirme formu ve koordinatlı aplikasyon krokisi) istenilen formatta hazırlanması ve Şirketimize ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Şirketimize gönderilen Teknik Değerlendirme Sonuçları, Şirketimiz internet sayfasında
yayınlanmaktadır. Dolayısıyla, Şirketimiz internet sayfasında yayınlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis
etmesi gerekmektedir.
Kurulu
Kaynak
Güç
Değerlendirme Sonucu
Türü
(kW)
Değerlendirme olumlu
Aab Enerji Üretim Tarım
Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Ürün Gıda İnş.San.Ve
Mh. Çimlitömek Mevkii 1591 Ada
1000 Güneş Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
Tic.Ltd.Şti.
36 Parsel
başvuru yapılması gerekmektedir.
Konya İli Derbent İlçesi Yukarı Mh.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
Abaküs Enerji Üretim A.Ş.
1000 Güneş
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Köyüstü Mevkii 434 Ada 8 9 Parsel
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
Abc Güneş Enerji Üretim
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Yolu
1000 Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
San. Tic. A.Ş.
Mevkii 1471 Parsel
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
Abdulkadir Çelik
1000 Güneş
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Köyü Paylar Mevkii 973 Parsel
Değerlendirme olumlu
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Abdülkadir Öztürk
Köyü Küçünahmet Mevkii 2991
1000 Güneş Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
Parsel
başvuru yapılması gerekmektedir.
Konya İli Çumra İlçesi
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
Abh Elektrik Üretim Tarım.
Alibeyhüyüğü Köyü Oburcak
500
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
Hay. İnş. Tic. A.Ş.
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Mevkii 3940 Parsel
Sıra BaĢvuru
BaĢvuru Sahibi
No
No
1
62849
2
141582
3
144212
4
144289
5
252631
6
111308
7
144300 Abuzer Çelik
8
114772 Ack Enerji Üretim A.Ş.
9
114745 Ack Enerji Üretim A.Ş.
10
38789
11
38688
Üretim Tesisi Adresi
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Köyü Paylar Mevkii 973 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez
Mahallesi Gözet Mevkii 310 Ada 5
Ve 6 Parsel
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
1000
Güneş başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2374 Parsel
630
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
Ack Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Merkez
Karataş Mh.Balo Yaylası Mevkii
390 Ada 29 Parsel
1000
Güneş
Ack Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1477 Parsel
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
38759
Açıkalın Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1481 Parsel
1000
Güneş
13
94195
Adana Besi Yem Tic. San.
A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi Adalet
Mh. Kulfel Mevkii 254 Ada 46
Parsel
1000
Güneş
14
Adse Enerji Yazılım Elk.
Konya İli Akören İlçesi Ahmediye
117327 Elektr. İnş. Tic. Ve San. Ltd. Köyü Kabalık Mevkii 108 Ada 53
Şti.
Parsel
750
Güneş
15
114722 Afr Makina San.Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2391 Parsel
630
Güneş
16
38653
Afr Makine San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1477 Parsel
1000
Güneş
17
93451
Ahd İnş. Enerji Mad. Gıda
Ve Tarım Ür. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Köyü
Gaffar Tepesi Mevkii 320 Ada 215
Parsel
650
Güneş
93467
Ahd İnş. Enerji Mad. Gıda
Ve Tarım Ür. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Köyü
Gaffar Tepesi Mevkii 320 Ada 215
Parsel
650
Güneş
19
62837
Ahh Enerji Üretim Tarımsal Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa
Ürünler Gıda İnşaat San.Ve Mh. Çimlitömek Mevkii 1591 Ada
Tic.Ltd.Şti.
36 Parsel
1000
Güneş
20
Ahm Doğalgaz Isı
252265 Sistemleri Enerji İnş. San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
18 Pafta 4368 Parsel
1000
Güneş
21
252277
Ahm Doğalgaz Isı
Sistemleri Enerji İnş. San.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
18 Pafta 4368 Parsel
1000
Güneş
12
18
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
1000
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Güneş Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. YEGM'ce Teknik
Değerlendirme Raporu
hazırlanabilmesi için, Teknik
Değerlendirme Formu ve
Rüzgar
Koordinatlı Aplikasyon Krokisinin
Şirketimize 10 gün içerisinde
getirilmesi gerekmektedir. Aksi
durumda başvuru geçersiz hale
gelecektir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
Güneş
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
Güneş
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
Güneş
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
1000
Güneş
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
144296 Alaiddin Ercan
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Köyü Paylar Mevkii 973 Parsel
1000
Güneş
62908
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Büet Mevkii 1521 Parsel
1000
Güneş
Ve Tic. Ltd. Şti.
22
23
118119 Ahmet Emin Makascı
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tuzlukçu
Mahallesi Avdal Mevkii 6615
Parsel
500
79717
Aksaray İli Merkez İlçesi Dorukini
Köyü Çuğun Mevkii 137 Ada 24
Parsel
1000
1000
1000
Ahmet Nuri Pakova
24
101460 Ahmet Tekelioğlu
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Kepirağılı
Mevkii 2348 Parsel
25
101486 Ahmet Tekelioğlu
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Kepirağılı
Mevkii 2349 Parsel
26
144306 Aht Enerji Üretim A.Ş.
27
144315 Aht Enerji Üretim A.Ş.
28
144310
Aht Solar Enerji Üretim
A.Ş.
29
63748
Akadlar Enerji Üretim
Anonim Şti.
30
31
Algiz Enerji A.Ş.
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Köyü Paylar Mevkii 975 Parsel
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Köyü Paylar Mevkii 977 Parsel
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Köyü Paylar Mevkii 975 979 Parsel
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu
Köyü Yan Ağıl Mevkii 2987 Parsel
1000
Güneş
101214 Ali Gürel
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
5080 Parsel
1000
Güneş
34
252664 Ali Rıza Tanaçar
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Taşkesti Mevkii N29B12DN29B17B Pafta 1084 Parsel
1000
Güneş
35
118089 Alihan Enerji Ür. Ltd. Şti.
Konya İli Ilgın İlçesi Karaköy Boz
Mevkii 1324 Parsel
1000
Güneş
36
Alkay Tarım Amb. Pet.
117462 Gıda. İnş. San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Nasuhlu Mevkii 188 Parsel
1000
Güneş
37
119899
Alkor Alüminyum Enerji
San. Tic. Ltd. Şti.
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
38
119895
Alkor Alüminyum Enerji
San. Tic. Ltd. Şti.
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
39
117307 Alp Erkin
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Muhalıç Mevkii 190 Ada 38 Parsel
1000
Güneş
40
114778 Alper Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2391 Parsel
630
Güneş
41
113398 Als Enerji Üretim Ltd. Şti.
1000
Güneş
42
113420 Als Enerji Üretim Ltd. Şti.
500
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
43
118100 Als Enerji Üretim Ltd. Şti.
1000
Güneş İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
32
62914
33
Algiz Enerji A.Ş.
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Han Mevkii 124
Ada 26 Parsel
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Han Mevkii 124
Ada 26 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada 36
Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada 35
Parsel
Konya İli Ilgın İlçesi Karaköy Boz
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Mevkii 1324 Parsel
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
44
Altın Tarım Gıda
Konya İli Sarayönü İlçesi
101158 Hay.En.İnş.Nak.Tur.San.Ve Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
Tic.A.Ş.
5079 Parsel
1000
Güneş
45
Altın Tarım Gıda
Konya İli Sarayönü İlçesi
101269 Hay.En.İnş.Nak.Tur.San.Ve Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 5066
Tic.A.Ş.
Parsel
1000
Güneş
46
Altın Tarım Gıda
Konya İli Sarayönü İlçesi
101471 Hay.En.İnş.Nak.Tur.San.Ve Çeşmelisebil Köyü Kepirağılı
Tic.A.Ş.
Mevkii 2348 Parsel
1000
Güneş
47
118145
Andromeda Enerji Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü 663 Parsel
1000
Güneş
48
114729
Anfa Makina San.Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2391 Parsel
630
Güneş
49
114760
Anfa Makina San.Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa
Mh. Kurtbasan Mevkii 1708 Ada
36 Parsel
500
Güneş
50
38680
Anfa Makine San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1477 Parsel
1000
Güneş
51
34766
Arf Denetim Eğitim Ve
Danışmanlık Ltd. Şti.
1000
Güneş
52
142941
Arsolar Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
53
142948
Arsolar Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
54
204462 Arsolar Enerji San. Ve Tic.
1000
Güneş TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
Konya İli Sarayönü İlçesi Hatip Mh.
Burçalıkkaşı Mevkii 337 Ada 4
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Amarat İşletmesi Mevkii
2284 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Amarat İşletmesi Mevkii
2276 Parsel
Karaman İli Ayrancı İlçesi Yarıkuyu
A.Ş.
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Köyü Dedeciklerin Mevkii N31
Pafta 159 Ada 7 Parsel
55
234268
Arzu Demirel
252712
Konya İli Emirgazi İlçesi Eskikişla
Mevkiinde 4447 Parsel
1000
Güneş
56
63750
Atilla Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
57
77631
Konya İli Selçuklu İlçesi Yazıbelen
Atsges Elektrik Üretim A.Ş. Köyü Büyük Tıngır Mevkii 177
Parsel
1000
Güneş
58
63740
Avanos Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
59
Av-Can En. Elk. Bil. İnş.
117646 Taah. Mak. İmalat San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş Köyü
Kurtbeli Mevkii 6 Ada 2297 Parsel
1000
Güneş
60
62825
Ayd Enerji Üretim Tarımsal Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa
Ürünler Yağ Gıda San.Ve
Mh. Çimlitömek Mevkii 1591 Ada
Tic.Ltd.Şti.
36 Parsel
1000
Güneş
61
117893
Aydınalp Un San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Konya İli Selçuklu İlçesi Tömek
Köyü 29769 Ada 3 Parsel
1000
Güneş
62
144008 Ayges Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Kale Köyü
656 Parsel
1000
Güneş
63
143963
Konya İli Emrgazi İlçesi Eskikışla
Mevkii 4551 Parsel
500
Güneş
Aykan Sondaj Mad. Müh.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkması ve hat kapasitesi
nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
64
99217
Ayşe Akgül
Konya İli Kadınhanı İlçesi Saçıkara
Köyü Odabaşılara Mevkii 106 Ada
56 Parsel
1000
Güneş
65
38752
Bakıcı Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1480-1481
Parsel
1000
Güneş
66
Baranok Hayvancılık Gıda
136367
Yem Sanayi Ve Tic. A.Ş.
1000
Güneş
67
211122
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
68
Başaran Gayrimenkul
211129 Yatırım Ve İnşaat San. Tic.
A.Ş.
1000
Güneş
500
Güneş
Başaran Enerji Üretim Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
Alibeyhüyüğü Köyü Yılanlıkuyu
Mevkii 5196 Parsel
Karaman İli Ayrancı İlçesi 9 Yol
Köyü Yukarı Göçer Mevkii Pafta 17
Parsel 936
Karaman İli Ayrancı İlçesi 9 Yol
Köyü Yukarı Göçer Mevkii Pafta 17
Parsel 936
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
69
91751
Bbk Enerji Yazılım Elkt.
Konya İli Derebucak İlçesi Durak
Elektr. İnş. Tic. Ve San. Ltd. (Kirli) Köyü Irzala Mevkii 109 Ada
Şti.
11 Ve 13 Parsel
70
91758
Bbk Enerji Yazılım Elkt.
Konya İli Derebucak İlçesi Durak
Elektr. İnş. Tic. Ve San. Ltd. (Kirli) Köyü Irzala Mevkii 109 Ada
Şti.
11 Ve 13 Parsel
500
Güneş
71
91766
Bbk Enerji Yazılım Elkt.
Konya İli Derebucak İlçesi Durak
Elektr. İnş. Tic. Ve San. Ltd. (Kirli) Köyü Irzala Mevkii 109 Ada
Şti.
11 Ve 13 Parsel
500
Güneş
72
91775
Bbk Enerji Yazılım Elkt.
Konya İli Derebucak İlçesi Durak
Elektr. İnş. Tic. Ve San. Ltd. (Kirli) Köyü Irzala Mevkii 109 Ada
Şti.
11 Ve 13 Parsel
500
Güneş
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
73
91874
Bbk Enerji Yazılım Elkt.
Konya İli Derebucak İlçesi Durak
Elektr. İnş. Tic. Ve San. Ltd. (Kirli) Köyü Irzala Mevkii 109 Ada
Şti.
11 Ve 13 Parsel
500
Güneş
74
91877
Bbk Enerji Yazılım Elkt.
Konya İli Derebucak İlçesi Durak
Elektr. İnş. Tic. Ve San. Ltd. (Kirli) Köyü Irzala Mevkii 109 Ada
Şti.
11 Ve 13 Parsel
500
Güneş
75
91879
Bbk Enerji Yazılım Elkt.
Konya İli Derebucak İlçesi Durak
Elektr. İnş. Tic. Ve San. Ltd. (Kirli) Köyü Irzala Mevkii 109 Ada
Şti.
11 Ve 13 Parsel
500
Güneş
76
91883
Bbk Enerji Yazılım Elkt.
Konya İli Derebucak İlçesi Durak
Elektr. İnş. Tic. Ve San. Ltd. (Kirli) Köyü Irzala Mevkii 109 Ada
Şti.
11 Ve 13 Parsel
500
Güneş
77
118111 Bekir Sinan Makascı
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tuzlukçu
Mahallesi Avdal Mevkii 6615
Parsel
1000
Güneş
78
37509
1000
Güneş
79
37525
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
80
37559
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
81
37530
1000
Güneş
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Beril Enerji Üretim Ltd. Şti. Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Beril Enerji Üretim Ltd. Şti. Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Beril Enerji Üretim Ltd. Şti. Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Beril Enerji Üretim Ltd. Şti. Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
82
37553
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Beril Enerji Üretim Ltd. Şti. Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
83
24924
Berna Elektrik Üretim A.Ş.
84
144224
Bes Güneş Enerji Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
85
86
1000
Güneş
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
Köyü Dikilitaş Mevkii 3162 Parsel
1000
Güneş
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1471 Parsel
1000
Güneş
87383
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Betula Elektrik Üretim A.Ş. Köyü Paylar Mevkii 873 Ve 874
Parsel
1000
Güneş
26719
Beyaz Piramit Tarım Hayv.
Enerji Dağıtım Ve
Danışmanlık A.Ş.
750
Güneş
750
Güneş
750
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra
Köyü 406 Ada 6 Parsel
Beyaz Piramit Tarım
237992 Hayvancılık Enerji Dağıtım
Ve Danışmanlık A.Ş.
Beyaz Piramit Tarım
238000 Hayvancılık Enerji Dağıtım
Ve Danışmanlık A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Avdul Köyü
Bozundere Mevkii Adresinde N29A-15B Pafta 600 Parselde
Konya İli Çumra İlçesi Avdul Köyü
Bozundere Mevkii Adresinde N29A-15B Pafta 600 Parselde
89
234198
Bilhan Başeymez
252066
Konya İli Çumra İlçesi Yörükcamili
Köyü Aktaş Mevkii 871 Parsel
1000
Güneş
90
101452 Binnur Marasalı
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 5164
Parsel
1000
Güneş
91
144061
Bir Güneş Enerji Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1469 Parsel
1000
Güneş
92
118430
Blokbims Hafif Yapı
Elemanları Mad. İnş. San.
Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak
Köyü Kırandibi Mevkii 3397 Parsel
300
Güneş
87
88
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Tic. A.Ş.
93
141573 Bobin Enerji Üretim A.Ş.
94
211157
Bordo Gıda San. Tic. Ltd.
Şti.
95
101434
Cam Bilişim Tel. Rek.
En.Mad.Ve Tic. A.Ş.
96
143986 Canges Elektrik Üretim A.Ş.
97
252772
Cbc Yenilenebilir Enerji
Üretim San. Ve Tic A.Ş.
Konya İli Derbent İlçesi Yukarı Mh.
Akbayır Mevkii 433 Ada 17 Parsel
Karaman İli Ayrancı İlçesi 9 Yol
Köyü Yukarı Göçer Mevkii Pafta 17
Parsel 930
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 4946
Parsel
1000
Güneş
Konya İli Selçuklu İlçesi Kale Köyü
656 Parsel
1000
Güneş
Karaman İli Merkez İlçesi Kisecik
Köyü Null Mevkii N30-A11-B Pafta
313 Ada 5 Parsel
1000
Güneş
600
Güneş
1000
Güneş
500
Güneş
500
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
98
144230 Cem Emre Değer
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Tavşan Tepesi Mevkii 867
Parsel
99
13736
Cem Kösedağ
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 763 Parsel
100
62889
Cenal Elektrik Üretim A.Ş.
101
62895
Cenal Elektrik Üretim A.Ş.
102
62886
Cenal Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Büet Mevkii 1521 Parsel
500
Güneş
103
62901
Cenal Elektrik Üretim A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
Yalvaç Ve Ağca Mevkii 2255 Parsel
500
Güneş
Konya İli Çumra İlçesi Doğanlı
Köyü Emir Ağılı Ve Badırı Mevkii
174 Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Hatıp
Mahallesi Burçelıkkaşı Mevkii 336
Ada 36 Parsel
sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
104
105
Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra
Köyü 421 Ada 4 Parsel
Konya İli Güneysınır İlçesi Karasınır
Cerrahi Eğitim İnş. Ve Özel
237972
Mahallesi N29-A-20B Pafta 340
Sağlık Hiz. A.Ş.
Ada 35 Parselde
144275
Cengizhan Enerji Tarım Ve
Hayv. A.Ş.
26721
Cerrahi Eğitim İnş. Ve Özel Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra
Sağlık Hiz. A.Ş.
Köyü 406 Ada 4 Parsel
107
19338
Cerrahi Eğitim İnş. Ve
Sağlık Hiz. A.Ş.
108
117333
109
134556
110
114115
106
Güneş
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
750
Güneş
750
Güneş
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Cevherler Gıda San. Ve Tic.
Ardıcınardı Mevkii 192 Ada 59
Ltd. Şti.
Parsel
1000
Güneş
Cey Yenilenebilir Elektrik
Enerji Üretim A.Ş.
800
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra
Köyü M29D.12D.C Pafta 420 Ada
17 Parsel
Konya İli Çumra İlçesi Yörükcamili
Lille Mevkii 1088 Parsel
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Cıngıllı Organik Tarım İşl.
A.Ş.
Cıngıllı Organik Tarım İşl.
114132
A.Ş.
Niğde İli Bor/0 İlçesi Kızılca Köyü
Balkuyu Mevkii 4201 Parsel
Niğde İli Bor/0 İlçesi Kızılca Köyü
Balkuyu Mevkii 4201 Parsel
112
94184
Konya İli Karapınar İlçesi Fevzi
Paşa Mh. Gümülük Mevkii 1769
Ada 30 Parsel
113
135638 Cuma Bulduk
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
114
60577
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
111
115
60519
Cihanbir Sözen
Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy
Köyü Çuvaldızyassı Mevkii 206 Ada
24 Parsel
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
Çelik Enerji Üretim Ltd. Şti. Köyü Borcakkırı Mevkii 1579
Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Çelik Enerji Üretim Ltd. Şti. Köyü Şekerbayırı Mevkii 183
Parsel
1000
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
başvuru yapılması gerekmektedir.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
Köyü Dikilitaş Mevkii 3162 Parsel
116
24934
Çevko Elektrik Üretim A.Ş.
117
252605
Dağ Müh. Müt. Tic. Ve San. Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Ltd. Şti.
Köyü Kepirce Mevkii 420 Parsel
118
63741
Derinkuyu Enerji Üretim
Anonim Şti.
119
135637 Derya İlgün
120
Dinler Güneş Enerji
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eski
143937 Sistemleri İth. İhr. San. Tic. Yaylacık Köyü Çay Mevkii 125 Ada
A.Ş.
9 Parsel
121
134579
Dost Cömert Turz. Petrol
Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
1000
Güneş
600
Güneş
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy
Köyü Çuvaldızyassı Mevkii 206 Ada
24 Parsel
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Yolu
Mevkii 1471 Parsel
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
Konya İli Ereğili İlçesi Fevzi Çakmak
Mh. Zengen Köyü Killik Mevkii 161
Ada 85 Parsel
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
Karşıyaka Mh. Seyitaliköprüsü
Mevkii 985 Ada
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Parseller
122
122233
Dost Güneş Enerjisi San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
123
144216
Dört Güneş Enerji Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
124
143991 Eceges Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Kale Köyü
656 Parsel
1000
Güneş
125
77537
Konya İli Selçuklu İlçesi Yazıbelen
Köyü Büyük Tıngır Mevkii 177
1000
Güneş
Edsges Elektrik Üretim A.Ş.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Konya İli Selçuklu İlçesi Kale Köyü
656 Parsel
1000
Güneş
Ek Enerji Yenilenebilir
Enerji A.Ş.
Konya İli Derbent İlçesi Yukarı Mh.
Kocakır Mevkii 442 Ada 5 Parsel
1000
Güneş
117301
Ekofan Enerji Elk. Üretimi
İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Yıkıkağıl Mevkii 184 Ada 18 Parsel
1000
Güneş
129
252761
Ekogün Enerji Üretim San.
Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
Kağıllı Mevkii 17 Pafta 309 Parsel
1000
Güneş
130
117204
Ekogün Enerji Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Ekon Endüstri İnş. Ve Tic.
129280
A.Ş.
Ekonut Proje İnş. San. Ve
129269
Tic. A.Ş.
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü 663 Parsel
Konya İli Ereğili İlçesi Kutören
Köyü Karaağıl Mevkii 3970 Parsel
Konya İli Ereğili İlçesi Kutören
Köyü Karaağıl Mevkii 3970 Parsel
Konya İli Derbent İlçesi Yukarı Mh.
Sincek Deresi Mevkii 435 Ada 10
Parsel
1000
Güneş
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Parsel
126
144001 Efeges Elektrik Üretim A.Ş.
127
134564
128
131
132
133
134552 Ekosan Eneji Üretim A.Ş.
134
252755 Ekrem Ekinci
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
Kağıllı Mevkii 17 Pafta 309 Parsel
1000
Güneş
135
38769
Emeç Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Merkez
Karataş Mh.Balo Yaylası Mevkii
390 Ada 29 Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
136
99208
Emine Sarpkaya
Konya İli Kadınhanı İlçesi Saçıkara
Köyü Odabaşılara Mevkii 106 Ada
56 Parsel
137
237281
Emre Enerji Yatırımları
San. Ve Tic. A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı
Köyü İbsala Akşehir Yolu Mevkii
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkması ve hat kapasitesi
nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
N31A44A Pafta 3646 Parsel
Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı
Köyü İbsala Akşehir Yolu Mevkii
3644 Parsel
138
104720
Emre Enerji Yatırımları
San.Ve Tic. Şti.
139
144199
Energ Güneş Enerji Üretim Konya İli Karatay İlçesi Obruk Yolu
San. Ve Tic. A.Ş.
Mevkii 1470 Parsel
sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra
Köyü 420 Ada 16 Parsel
1000
Güneş
Konya İli Güneysınır İlçesi Gürağaç
Köyü Sarıöldüğüdere Mevkii 127
Ada 1 Ve 131 Parsel
Konya İli Güneysınır İlçesi
Örenboyalı Köyü Büyükyer Mevkii
121 Ada 85 Parsel
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
140
144262
Eragro Enerji Tarım Ve
Hayv. Tic. San. Ltd. Şti.
141
90619
Eragro Enerji Tarım Ve
Hayv. Tic. San. Ltd. Şti.
142
54151
Eragro Enerji Tarım Ve
Hayv. Tic. San. Ltd. Şti.
143
Eragro Enerji Tarım Ve
237981 Hayvancılık Tic. San. Ltd.
Şti.
Konya İli Güneysınır İlçesi Karasınır
Mahallesi N29-A-20B Pafta 340
Ada 35 Parselde
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
144
Eragro Enerji Tarım Ve
237976 Hayvancılık Tic. San. Ltd.
Şti.
Konya İli Güneysınır İlçesi Karasınır
Mahallesi N29-A-20B Pafta 340
Ada 35 Parselde
1000
Güneş
145
Eragro Enerji Tarım Ve
252228 Hayvancılık Tic. San. Ltd.
Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Yenimescit
Köyü N29A16C2 Pafta 169 Ada 33
Parsel
1000
Güneş
146
Eragro Enerji Tarım Ve
252230 Hayvancılık Tic. San. Ltd.
Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Yenimescit
Köyü N29A16C2 Pafta 169 Ada 33
Parsel
1000
Güneş
147
115859
Erg Enerji Ür.San.Tic. Ltd.
Şti.
115864 Erg Enerji Ür.San.Tic. Ltd.
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü Işıklar Mevkii 625 Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
250
Güneş
1000
Güneş Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
148
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Şti.
149
144276 Erlerkon Enerji A.Ş.
Köyü Işıklar Mevkii 625 Parsel
Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra
Köyü 421 Ada 4 Parsel
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
1000
Güneş
150
19329
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra
Köyü M29D12C Pafta 406 Ada 3
Parsel
151
19334
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra
Köyü M29D12C Pafta 406 Ada 3
Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
152
19341
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra
Köyü M29D12C Pafta 406 Ada 7
Parsel
153
19348
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra
Köyü M29D.12C. Pafta 406 Ada 7
Parsel
500
Güneş
1000
Güneş
154
19351
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra
Köyü M29D.12C. Pafta 406 Ada 7
Parsel
155
19354
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra
Köyü M29D.12C. Pafta 406 Ada 7
Parsel
1000
Güneş
156
26728
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra
Köyü 406 Ada 6 Parsel
750
Güneş
157
26733
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra
Köyü 406 Ada 4 Parsel
750
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
158
54162
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra
Köyü 420 Ada 16 Parsel
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
159
144252
Erol Ceran Nak. Taah. Tic.
Ve San. Ltd. Şti.
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Karabağyolüstü Mevkii 376
Ve 608
667,2
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
160
63749
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Ertuğrul Gazi Enerji Üretim
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Anonim Şti.
Parsel
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
161
60563
Eyman Metal İth. İhr. Paz.
Ltd. Şti.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
Köyü Borcakkırı Mevkii 1579
Parsel
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
162
60524
Eyman Metal İth. İhr. Paz.
Ltd. Şti.
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Şekerbayırı Mevkii 441
Parsel
163
24941
Ezel Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
Köyü Dikilitaş Mevkii 3162 Parsel
1000
Güneş
164
117294
Fanes Enerji Elk. Üretimi
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
İnkökez Mevkii 185 Ada 13 Parsel
1000
Güneş
165
92897
Fatma Dinkul
Konya İli Karapınar İlçesi Reşadiye
Mh. Beşağıl Mevkii 1926 Ada 38
Parsel
600
Güneş
166
60571
Fevvare Enerji Üretim Ltd.
Şti.
1000
Güneş
167
60530
Fevvare Enerji Üretim Ltd.
Şti.
1000
Güneş sonuçlanmıştır. Bağlantı
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
Köyü Borcakkırı Mevkii 1579
Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Şekerbayırı Mevkii 441-180
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Tavşan Tepesi Mevkii 867
Parsel
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
168
144237 Fikriye Hilal Değer
169
143891
Florya Enerji San. Tic. Ltd.
Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
Sulusaray Köyü Karaçayır Mevkii
4564 Parsel
1000
Güneş
170
143899
Florya Enerji San. Tic. Ltd.
Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
Sulusaray Köyü Göz Ağacı Mevkii
4221 Parsel
1000
Güneş
171
143928
Florya Enerji San. Tic. Ltd.
Şti.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eski
Yaylacık Köyü Sayın Dölek Mevkii
126 Ada 31 Parsel
1000
Güneş
172
94163
Füsun Sözen
Konya İli Karapınar İlçesi Fevzi
Paşa Mh. Gümülük Mevkii 1769
Ada 29 Parsel
1000
Güneş
173
144268
1000
Güneş
174
19360
750
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
175
62829
Gitaş Enerji Üretim Yağ
Tarımsal Ürünler Ve Gıda
Tic.San.Anonim Sti.
Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa
Mh. Çimlitömek Mevkii 1591 Ada
36 Parsel
1000
Güneş
176
62816
Gitaş Gıda Ve İhtiyaç
Maddeleri Tic.Ve
San.Anonim Şti.
Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa
Mh. Çimlitömek Mevkii 1591 Ada
36 Parsel
1000
Güneş
Konya İli Güneysınır İlçesi Gürağaç
Girayhan Tarım Enerji
Köyü Sarıöldüğüdere Mevkii 127
Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Ada 2 3 4 Parsel
Konya İli Çumra İlçesi Avdul Köyü
Girayhan Tarım Enerji
Bozundere Mevkii D29A15B. 617
Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Parsel
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Göçü Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
177
92840
178
119893 Gökhan Dokumacı
179
36526
Gökmen Yenilenebilir
Enerji Üretim Ltd. Şti.
180
86430
Gökmen Yenilenebilir
Enerji Üretim Ltd.Şti.
181
38644
182
Konya İli Derbent İlçesi Saraypınar
Köyü Taşpınar Mevkii 133 Ada 33
Parsel
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
500
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa/Mescit Mahallesi Adaağıl
Mevkii 211 Ada 28 Parsel
1000
Güneş
Göktuna Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1477 Parsel
1000
Güneş
63743
Göreme Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
183
141454
Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı
Gülbims İnş. Tar. Ürn. San.
Köyü Şehiryolu Mevkii 11594
Tic. Ltd. Şti.
Parsel
200
Güneş
184
118094 Gün Işığı Enerji Ür. Ltd. Şti.
1000
Güneş
185
113392
1000
Güneş
500
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
186
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Han Mevkii 124
Ada 26 Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Hatip Mh.
Burçalıkkaşı Mevkii 337 Ada 4
Parsel
Konya İli Ilgın İlçesi Karaköy Boz
Mevkii 1324 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Gün Işığı Enerji Üretim Ltd.
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada 35
Şti.
Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Gün Işığı Enerji Üretim Ltd.
113404
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada 36
Şti.
Parsel
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
187
113409
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Gün Işığı Enerji Üretim Ltd.
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada 45
Şti.
Parsel
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
188
252757
Güneko Enerji Üretim San. Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
Tic. A.Ş.
Kağıllı Mevkii 17 Pafta 309 Parsel
750
Güneş
189
117226
Güneko Enerji Üretim San. Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Ve Tic. A.Ş.
Köyü 663 Parsel
1000
Güneş
190
24928
Günel Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
Köyü Dikilitaş Mevkii 3162 Parsel
1000
Güneş
191
94558
Günpanel Enerji A.Ş.
Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi
Akarköy Köyü Teller Mevkii 475
Parsel
1000
Güneş
Güssün Çetiner
Konya İli Kadınhanı İlçesi Saçıkara
Köyü Odabaşılara Mevkii 106 Ada
57 Parsel
1000
Güneş
Güzide Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
Güzide Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
Güzide Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
Güzide Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
Güzide Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
Güzide Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 1 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 2 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 4 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 3 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 5 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 6 Parsel
500
Güneş
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkması ve hat kapasitesi
nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hacer Talan
Konya İli Kadınhanı İlçesi Saçıkara
Köyü Odabaşılara Mevkii 106 Ada
57 Parsel
1000
Güneş
192
99224
193
141465
194
141475
195
141478
196
141484
197
141492
198
141497
199
99234
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkması ve hat kapasitesi
nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
200
139473 Hacıbektaş Belediyesi
Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Zir
Mahallesi Köme Mevkii 326 Ada
26 Parsel
201
139477 Hacıbektaş Belediyesi
Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Zir
Mahallesi Köme Mevkii 326 Ada
26 Parsel
500
Güneş
202
113201
Konya İli Beyşehir İlçesi Karaali
Köyü Kayapınarı Mevkii 263 Ada
22 Ve 24 Parsel
500
Güneş
203
Hak Harita Peyzaj İnş.
144282 Tarım Gıda San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Konya İli Güneysınır İlçesi Gürağaç
Köyü Sarıöldüğüdere Mevkii 127
Ada 130 13 12 9 8 7 6 Parsel
1000
Güneş
204
234274
Hakkı Can
252072
Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi
Kızılkuyu Köyü Yassıören Mevkii
351 Parsel
1000
Güneş
205
252641 Harun Reşit Öztürk
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
Köyü Küçünahmet Mevkii 2991
Parsel
1000
Güneş
206
234208
Hasan Hüseyin Utcu
252070
Konya İli Çumra İlçesi Yörükcamili
Aktaş Köyü Aktaş Köyü 871 Parsel
1000
Güneş
207
252616 Hasan Pekak
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 626 Parsel
500
Güneş
208
101194 Haydar Tavbatır
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
5079 Parsel
1000
Güneş
Hadim Enerji San.Ve Tic.
A.Ş.
500
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
209
101241 Haydar Tavbatır
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 5066
Parsel
210
101461 Haydar Tavbatır
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Kepirağılı
Mevkii 2348 Parsel
1000
Güneş
211
87366
Hedera Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Köyü Paylar Mevkii 873 Ve 874
Parsel
1000
Güneş
212
63670
Hg Yenilenebilir Enerji
Üretim Ltd.Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa/Mescit Mah. Akin Yolu
Mevkii 225 Ada 56 Parsel
1000
Güneş
213
63675
Hg Yenilenebilir Enerji
Üretim Ltd.Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa/Mescit Mah. Akin Yolu
Mevkii 225 Ada 56 Parsel
1000
Güneş
214
63677
Hg Yenilenebilir Enerji
Üretim Ltd.Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa/Mescit Mah. Akin Yolu
Mevkii 225 Ada 56 Parsel
1000
Güneş
215
63678
Hg Yenilenebilir Enerji
Üretim Ltd.Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa/Mescit Mah. Akin Yolu
Mevkii 225 Ada 56 Parsel
1000
Güneş
63681
Hg Yenilenebilir Enerji
Üretim Ltd.Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa/Mescit Mah. Akin Yolu
Mevkii 225 Ada 56 Parsel
1000
Güneş
63686
Hg Yenilenebilir Enerji
Üretim Ltd.Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa/Mescit Mah. Akin Yolu
Mevkii 225 Ada 56 Parsel
1000
Güneş
216
217
1000
Güneş
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
218
63727
Hititler Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
219
77524
Hkn Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Yazıbelen
Köyü Büyük Tıngır Mevkii 282
Parsel
1000
Güneş
220
63752
Hunlar Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
221
13731
Hüseyincan Kösedağ
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 763 Parsel
1000
Güneş
222
92873
Hüzzam Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Beyşehir İlçesi
Yenidoğan/Yüksek Mh. Toyboğazı
Mevkii 122 Ada 11 - 12 Parsel
500
Güneş
223
144201
İki Güneş Enerji Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Yolu
Mevkii 1470 Parsel
1000
Güneş
224
63721
İskender Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
225
101177 İsmail Tavbatır
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
5079 Parsel
1000
Güneş
226
101248 İsmail Tavbatır
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 5066
Parsel
1000
Güneş
227
114124
Niğde İli Bor İlçesi Kızılca Köyü
Kıçıkırık Mevkii 3417 Parsel
1000
Güneş
İtkan İnş.Taah.San. Ve Tic.
A.Ş.
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
228
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkması ve hat kapasitesi
nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Konya İli Karapınar İlçesi Sandıklı
Mh. Deper Mevkii 1186 Ada 55
Parsel
1000
Güneş
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Kalmia Elektrik Üretim A.Ş. Köyü Paylar Mevkii 873 Ve 874
Parsel
1000
Güneş
Kırşehir İli Kaman İlçesi Çiftlikli
Mahallesi Terelik Mevkii 179 Ada
11 Parsel
500
Güneş
999
Güneş başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
134609 Kadir Kalkan
229
87360
230
128583 Kaman Belediyesi
231
143289
Kamu Araştırmaları Vakfı
İktisadi İşletmesi
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Bozyer Mevkii 149 Ada 7 Ve 8
Parsel
232
94171
Kar Solar Tarım. Enerji
Hay.Seracılık San.Tic Ltd.
Şti.
Konya İli Karapınar İlçesi Adalet
Mh. Kulfel Mevkii 254 Ada 46
Parsel
233
117293
Karakuş Enerji Elk. Üretimi Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İnkökez Mevkii 185 Ada 13 Parsel
234
117807
Karapınar Ziraat Odası
Başkanlığı
Konya İli Karapınar İlçesi Adalet
Mh. Meteoroloji Cd. 299 Ada 36
Parsel
235
55180
Kardeşler Tavukculuk
Ekipman San. Tic. Ve Ltd.
Şti.
236
18980
237
63737
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
1000
Güneş
20
Güneş
Konya İli Selçuklu/1 İlçesi Dağdere
Köyü 1330 Parsel 11 Pafta
1000
Güneş
Karsolar Enerji Yatırımları
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Karaman İli Merkez İlçesi Su
Durağı Köyü İbsala Akşehir Yolu
Mevkii N31A44A Pafta 3646 Parsel
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
Kaymaklı Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
238
6168
Kemal Akdemir
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
Damlakuyu Köyü Kızıltaş Mevkii 54
Parsel 135 Ada
239
88715
Kestaş Enerji Ve Teknoloji
A.Ş.
Karaman İli Ermenek İlçesi Görmeli
Köyü Kuyuönü Mevkii 180 Ada 27
Parsel
1000
Güneş
240
Koçakerler Tarım Petr.
144247 Nak. Paz. İth. İhr. Dahili
Tic. San. Ltd. Şti.
Konya İli Karatay İlçesi Yarma Köyü
Kışla Mevkii 4698 Parsel
240
Güneş
241
118146
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
242
117287
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
243
142942
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
244
134543
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
245
93662
1000
Güneş başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
246
93672
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
400
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş Değerlendirme olumlu
247
113211
248
87327
Konges Enerji Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü 663 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Konsolar Enerji San. Ve Tic.
Köyü Amaratişletmesi Mevkii 2276
A.Ş.
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Konsolar Enerji San. Ve Tic.
Köyü Amarat İşletmesi Mevkii
A.Ş.
2284 Parsel
Konya İli Derbent İlçesi Yukarı Mh.
Kurşun Enerji Üretim A.Ş.
Köyüstü Mevkii 434 Ada 7 Parsel
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Kwa Enerji Üretim Ticaret
Hüyükburun Köyü Balas Mevkii
Limited Şirketi
124 Ada 11 Parsel
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Kwa Enerji Üretim Ticaret
Hüyükburun Köyü Balas Mevkii
Limited Şirketi
124 Ada 11 Parsel
Konya İli Beyşehir İlçesi
Yenidoğan/Sarayyolu Mahallesi
Ladik Enerji San.Ve Tic.
Sarıtaş Mevkii 229 Ada 109 Parsel
A.Ş.
Konya İli Derbent İlçesi Saraypınar
Köyü Taşpınar Mevkii 133 Ada 33
Parsel
Laurus Elektrik Üretim A.Ş. Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
Köyü Paylar Mevkii 873 Ve 874
Parsel
Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Köyü Tekelek Mevkii 474 Parsel
1000
Güneş
118115 Lütfi Mustafa Makascı
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tuzlukçu
Mahallesi Avdal Mevkii 6615
Parsel
1000
Güneş
252622 Mahmut Akkan
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29B12A
Pafta 465 Parsel
500
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
249
117533
250
251
252
253
Lotus 1 Enerji İnş. Tarım
Hayv. İth. İhr. Ltd. Şti.
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tuzlukçu
Makascı Müh.Mim.San.Tic.
118118
Mahallesi Avdal Mevkii 6615
Ltd. Şti.
Parsel
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Makrobim Bigisayar Satış
252669
Köyü Kepirce Mevkii N29B12D
Ve Eğitim Merkezi A.Ş.
Pafta 0 Ada 498 Parsel
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
20267
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
Malim Tarım Hayvancılık
Kalıntırmanyolu Mevkii 18 Pafta
Üretim San. Ve Tic. Ltd. Şti.
2211 Parsel
999
Güneş
255
20268
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
Malim Tarım Hayvancılık
Kalıntırmanyolu Mevkii 18 Pafta
Üretim San. Ve Tic. Ltd. Şti.
2211 Parsel
999
Güneş
256
87355
Malus Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Köyü Paylar Mevkii 873 Ve 874
Parsel
1000
Güneş
257
117543
Manolya 1 Enerji İnş.
Tarım Hayv. İth. İhr. Ltd.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Köyü Tekelek Mevkii 474 Parsel
1000
Güneş
254
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Şti.
Mavi Yeşil Enerji Dan. İnş.
Tur. Gıda Ve Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Emrgazi İlçesi Eskikışla
Mevkii 4551 Parsel
258
143969
259
Mavisolar Enerji Üretim
Paz. Dan.
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş Köyü
117671
İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic. Kurtbeli Mevkii 6 Ada 2297 Parsel
Ltd. Şti.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
500
Güneş
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
260
252271
Maydem İnş. Müh. Enerji
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
18 Pafta 4368 Parsel
1000
Güneş
261
252274
Maydem İnş. Müh. Enerji
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
18 Pafta 4368 Parsel
1000
Güneş
262
77644
Mbe Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Yazıbelen
Köyü Büyük Tıngır Mevkii 282
Parsel
1000
Güneş
263
211140
Mc Başaran Otelcilik Ve
Turizm İşletmeleri A.Ş.
Karaman İli Ayrancı İlçesi 9 Yol
Köyü Yukarı Göçer Mevkii Pafta 17
Parsel 939
1000
Güneş
500
Güneş
264
39754
Mehmet Ali Önal
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
Bahçelievler Mh. Derecik Mevkii
33 Parsel
265
234226
Mehmet Demirel
252715
Konya İli Emirgazi İlçesi Eskikişla
Mevkiinde 4447 Parsel
1000
Güneş
266
101184 Mehmet Gürel
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
5079 Parsel
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
267
117322 Mehmet İsmet Ergin
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Muhalıç Mevkii 189 Ada 12 Parsel
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
268
142936 Mehmet Koç
Konya İli Ereğli İlçesi Merinos Köyü
3 Ada 185 Parsel
400
Güneş
269
55176
Mehmet Sabit Kalfa
Konya İli Selçuklu/1 İlçesi Dağdere
Köyü 1330 Parsel 11 Pafta
1000
Güneş
270
101165 Mehmet Tekelioğlu
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
5079 Parsel
1000
Güneş
271
101262 Mehmet Tekelioğlu
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 5066
Parsel
1000
Güneş
272
101467 Mehmet Tekelioğlu
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Kepirağılı
Mevkii 2348 Parsel
1000
Güneş
273
101489 Mehmet Tekelioğlu
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Çataltepe
Mevkii 2350 Parsel
1000
Güneş
274
252634 Mehmet Yaşar Öztürk
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
Köyü Küçünahmet Mevkii 2991
Parsel
1000
Güneş
275
118141
Meramges Enerji Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü 663 Parsel
1000
Güneş
276
60583
Mert Çelik Mutfak Ür. Ltd.
Şti.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
Köyü Borcakkırı Mevkii 1579
Parsel
1000
Güneş
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Mert Çelik Mutfak Ür.
Ltd.Şti.
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Şekerbayırı Mevkii 182
Parsel
277
60511
278
144234 Mesut Değer
279
118030
280
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi
Metrekare Müh. Mim.
138420
Mustafapaşa Mevkii 162 Ada 2
Hrt.İnş.Taah.Tur.Tic.Ltd.Şti.
Parsel
281
142943
Mkb Enerji Tarım Turz.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
282
117283
Mkb Enerji Tarım Turzm.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
283
134570 Mol Enerji Üretim A.Ş.
284
117785 Moz Elektrik Üretim A.Ş.
285
101474 Muhsin Gürel
286
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
600
Güneş
210
Güneş
20
Güneş
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
630
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Kepirağılı
Mevkii 2348 Parsel
1000
Güneş
101209 Mustafa Gürel
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
5080 Parsel
1000
Güneş
287
101170 Mustafa Tekelioğlu
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
5079 Parsel
1000
Güneş
288
101427 Mustafa Tekelioğlu
Konya İli Sarayönü İlçesi
1000
Güneş
Metaş Mad. Endüstri Tic.
Ltd. Şti.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Tavşan Tepesi Mevkii 867
Parsel
Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak
Köyü Kırandibi Mevkii 3397 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Amarat İşletmesi Mevkii
2284 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Amaratişletmesi Mevkii 2276
Parsel
Konya İli Derbent İlçesi Yukarı Mh.
Kocakır Mevkii 442 Ada 6 Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2374
Parsel
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 5066
Parsel
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
289
101430 Mustafa Tekelioğlu
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
5067 Parsel
1000
Güneş
290
101484 Mustafa Tekelioğlu
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Kepirağılı
Mevkii 2349 Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Kepirağılı
Mevkii 2348 Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Çataltepe
Mevkii 2350 Parsel
291
101470 Mustafa Tekelioğlu
292
101491 Mustafa Tekelioğlu
293
252764 Mustafa Tırıs
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
Kağıllı Mevkii 17 Pafta 309 Parsel
1000
Güneş
294
101480 Nail Güner
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Kepirağılı
Mevkii 2349 Parsel
1000
Güneş
295
101494 Nail Güner
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Çataltepe
Mevkii 2350 Parsel
1000
Güneş
296
91264
Karaman İli Merkez İlçesi
Hadimiye Mh. 319 Ada 21 Parsel
11
Güneş
297
110122 Naim Ünlüer
Karaman İli Merkez İlçesi
Hamidiye Mahallesi 319 Ada 21
Parsel
22
Güneş
298
143947 Namres Enerji Üretim A.Ş.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
1000
Güneş
Naim Ünlüer
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
299
143943 Namres Enerji Üretim A.Ş.
300
92893
Natürel Enerji Üretim Ve
Sist. San. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Meram İlçesi Kavak Köyü
Seçme Yarılgana Mevkii 6721
Parsel
1000
Güneş
301
91272
Nazife Koyuncu
Karaman İli Merkez İlçesi Cedit
Mh. 3142 Ada 8 Parsel 4 Katlı Bina
11
Güneş
302
110117 Nazife Koyuncu
Karaman İli Merkez İlçesi Cedit
Mahallesi 3142 Ada 8 Parsel
33
Güneş
303
77556
Konya İli Selçuklu İlçesi Yazıbelen
Köyü Büyük Tıngır Mevkii 282
Parsel
1000
Güneş
304
234213
Necati Utcu
252069
Konya İli Çumra İlçesi Yörükcamili
Aktaş Köyü Aktaş Köyü 871 Parsel
1000
Güneş
Neptün Güneş Enerji
Üretim A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
Alayyolu Mevkii 18 Pafta 2117
Parsel
1000
Güneş
Nergis 1 Enerji İnş. Tarım
Hayv. İth. İhr. Ltd. Şti.
Nerium Elektrik Üretim
A.Ş.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Köyü Tekelek Mevkii 473 Parsel
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Köyü Paylar Mevkii 873 Ve 874
1000
Güneş
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Sulusaray Köyü Karaçayır Mevkii
4563 Parsel
305
19739
306
117440
307
87344
Nbd Elektrik Üretim A.Ş.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eski
Yaylacık Köyü Sayın Dölek Mevkii
126 Ada 31 Parsel
1000
Güneş
Parsel
308
63734
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
309
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Çağsak
Nevşehir Güneş Enerji Ltd.
143887
Köyü Yanıkoren Mevkii 115 Ada 37
Şti.
Parsel
1000
Güneş
310
143952
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eski
Nevşehir Güneş Enerji Ltd.
Yaylacık Köyü Çay Mevkii 124 Ada
Şti.
25 Parsel
500
Güneş
311
92850
Nihavend Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Beyşehir İlçesi
Yenidoğan/Sarayyolu Mh. Sarıtaş
Mevkii 229 Ada 110 Parsel
500
Güneş
312
113205
Nikriz Enerji San.Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Beyşehir İlçesi Karaali
Köyü Kayapınarı Mevkii 263 Ada
24 Parsel
500
Güneş
313
117317
Nilmete Enerji Dan. İnş.
Hayv. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Eskihancivarı Mevkii 186 Ada 20
Parsel
1000
Güneş
Nevşehir Enerji Üretim
Anonim Şti.
314
62121
Nur-Pet Petrol San. Ve Tic. Konya İli Karapınar İlçesi Adalet
Ltd. Şti.
Mh. 1522 Ada 15 Parsel
315
81072
Nurtaş Tarım San.Ve Tic.
A.Ş.
316
141531 Obruk Enerji San. Ve Tic.
650
Güneş
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
Karşıyaka Mahallesi Mantak
Mevkii 365 Ada 60 Parsel
1000
Güneş
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
1000
Güneş
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
A.Ş.
Obruk Enerji San. Ve Tic.
141555
A.Ş.
Obruk Enerji San. Ve Tic.
141560
A.Ş.
Köyü 287 Ada 2 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 287 Ada 2 3 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 287 Ada 1 Parsel
101154 Orhan Can
320
317
1000
Güneş
800
Güneş
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
5079 Parsel
1000
Güneş
101282 Orhan Can
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 5066
Parsel
1000
Güneş
321
101436 Orhan Can
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 5164
Parsel
1000
Güneş
322
117429
Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Köyü Tekelek Mevkii 473 Parsel
1000
Güneş
323
114757 Orkun Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2374 Parsel
630
Güneş
324
101203 Osman Gürel
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
5079 Parsel
1000
Güneş
325
101256 Osman Gürel
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 5066
Parsel
1000
Güneş
326
101454 Osman Gürel
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Kelağıl Mevkii
1558 Parsel
1000
Güneş
327
Özdağ İnş. Gıda Ve Day.
252610 Tük. Malları San. Tic. Ltd.
Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 435 Parsel
600
Güneş
318
319
Orkide 1 Enerji İnş. Tarım
Hayv. İth. İhr. Ltd. Şti.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
118130
Özdenler Elektrik Üretim
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Ilgın İlçesi Argıthan Mh.
Kuyubeleni Mevkii 11503 Parsel
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
329
92860
Özgün Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Beyşehir İlçesi
Yenidoğan/Yüksek Mh. Toyboğazı
Mevkii 122 Ada 1 - 10 - 11 Parsel
500
Güneş
330
62811
Özkan Zengin
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Mahallesi Karayer Mevkii 340 Ada
11 Parsel
1000
Güneş
331
38757
Pamir Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1481 Parsel
1000
Güneş
332
117417
Papatya 1 Enerji İnş. Tarım Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Hayv. İth. İhr. Ltd. Şti.
Köyü Tekelek Mevkii 473 Parsel
1000
Güneş
333
Paşa İnsan Kaynakları
Aksaray İli Ortaköy İçesi
144254 Eğitim Dan. Paz. Org. Ve
Sarıkaraman Köyü Ekincioğlu
Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Mevkii 3023 Parsel
650
Güneş
334
Paşa İnsan Kaynakları
Aksaray İli Ortaköy İçesi
144256 Eğitim Dan. Paz. Org. Ve
Sarıkaraman Köyü Ekincioğlu
Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Mevkii 3038 Parsel
500
Güneş
335
63735
Peri Baca Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
336
63730
Persler Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
328
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Güneş
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Han Mevkii Hüyükburun Köyü
Ayrancı/Karaman
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
Han Mevkii Hüyükburun Köyü
Ayrancı/Karaman
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Balas Mevkii 21
Parsel 124 Ada
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
Alay Yolu Mevkii 2117 Parsel
Konya İli Ereğili İlçesi Kutören
Köyü Karaağıl Mevkii 3970 Parsel
Konya İli Ereğili İlçesi Kutören
Köyü Karaağıl Mevkii 3970 Parsel
Konya İli Ereğili İlçesi Kutören
Köyü Karaağıl Mevkii 3970 Parsel
Konya İli Ereğili İlçesi Kutören
Köyü Karaağıl Mevkii 3970 Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi Beyköyü
Küçük Göz Tepesi Mevkii 404
Parsel
338
117202
339
129285
340
129276
341
129273
342
129299
343
142937 Ramiz Ongun
346
1000
Pluton Güneş Enerji
Üretim A.Ş.
Proen Enerji Ve Mad. San.
Ve Tic. A.Ş.
Prokon İmalat Ve Montaj
A.Ş.
Prokon Mühendislik
Müşavirlik A.Ş.
Proya Yazılım Ve Ticaret
A.Ş.
94173
345
Güneş
Konya İli Karapınar İlçesi Adalet
Mh. Kulfel Mevkii 254 Ada 46
Parsel
337
344
1000
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Pınar Solar Tarım. Enerji
Hay.Seracılık San.Tic Ltd.
Şti.
Rener Enerji Sistemleri
Elektrik Üretim Maden
228424
Danışmanlık Hiz. İth. İhr.
San. Tic. Ltd. Şti.
Rener Enerji Sistemleri
Elektrik Üretim Maden
228437
Danışmanlık Hiz. İth. İhr.
San. Tic. Ltd. Şti.
Rener Enerji Sistemleri
Elektrik Üretim Maden
8864
Danışmanlık Hiz. İth. İhr.
San. Tic. Ltd. Şti.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
347
142953
Rumi1 En. Ür. Mim. Dan.
San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Eskihancivarı Mevkii 186 Ada 20
Parsel
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
348
93435
Salih Demirci
Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Köyü
Gaffar Tepesi Mevkii 320 Ada 215
Parsel
441,6
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
349
252232 Samat Karakuş
Samet Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
350
92869
351
Sardunya 1 Enerji İnş.
117551 Tarım Hayv. İth. İhr. Ltd.
Şti.
352
141504
353
141515
354
141509
355
141525
356
141521
357
63283
358
129289
359
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Konya İli Çumra İlçesi Yenimescit
Köyü N29A16C2 Pafta 169 Ada 33
Parsel
1000
Güneş
Konya İli Beyşehir İlçesi
Yenidoğan/Yüksek Mh. Toyboğazı
Mevkii 122 Ada 11 Parsel
500
Güneş
Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Köyü Tekelek Mevkii 473 Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
500
Güneş
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
Sarıoğlan Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Sarıoğlan Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Sarıoğlan Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Sarıoğlan Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Sarıoğlan Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 286 Ada 4 14 15 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 286 Ada 11 12 13 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 286 Ada 1 2 3 16 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 286 Ada 8 9 10 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 286 Ada 5 6 7 Parsel
Satürn Güneş Enerji
Üretim A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
Alay Yolu Mevkii 3117 Parsel
Savkon Savunma Enerji
Mad. San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Ereğili İlçesi Kutören
Köyü Karaağıl Mevkii 3970 Parsel
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Seg Akdeniz En.Ür.San.Tic.
115854
Mahallesi Kavaklı Mevkii 10281
Ltd. Şti.
Parsel
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
360
38837
Seg Akdeniz Enerji Üretim
San. Tic. Ltd. Şti.
Karaman İli Merkez İlçesi Kisecik
Köyü Null Mevkii 313 Ada 5 Parsel
1000
Güneş
361
92054
Seg Akdeniz Enerji Üretim
Aksaray İli Eskil İlçesi Merkez Mh.
1000
Güneş
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
San. Tic. Ltd. Şti.
362
115835
Seg Anadolu Alternatif
En.Ür.San.Tic. Ltd. Şti.
363
54514
364
Kavaklı Mevkii 10265 - 10266 Parsel K.Bozcamahmut Mevkii
10183 Parsel
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mahallesi Kavaklı Mevkii 10281
Parsel
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
Seg Anadolu Alternatif
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Enerji Üretim San. Tic. Ltd. Mh. K. Bozcamahmut Mevkii
Şti.
10183, 10265, 10266 Parsel
1000
Güneş
54533
Seg Anadolu Alternatif
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Enerji Üretim San. Tic. Ltd. Mh. K. Bozcamahmut Mevkii
Şti.
10183, 10265, 10266 Parsel
1000
Güneş
365
62939
Seg Anadolu Alternatif
Enerji Üretim San.Tic.Ltd.
Şti.
1000
Güneş
366
115840
Seg Ege
Yen.En.Ür.San.Tic.Ltd. Şti.
1000
Güneş
367
38857
Seg Ege Yenilenebilir Enerji Karaman İli Merkez İlçesi Kisecik
Ürt. San. Tic. Ltd. Şti.
Köyü Null Mevkii 313 Ada 5 Parsel
1000
Güneş
368
115844
Seg Karadeniz Yeşil
En.Ür.San.Tic. Ltd. Şti.
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mahallesi Kavaklı Mevkii 10281
Parsel
1000
Güneş
369
54522
Seg Karadeniz Yeşil Enerji
Üretim San. Tic. Ltd. Şti.
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mh. K. Bozcamahmut Mevkii
10183, 10265, 10266 Parsel
1000
Güneş
370
54561
Seg Karadeniz Yeşil Enerji
Üretim San. Tic. Ltd. Şti.
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mh. K. Bozcamahmut Mevkii
10183, 10265, 10266 Parsel
1000
Güneş
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mh. Kavaklı Mevkii 20265 Ve
10266 Parsel, K.Bozcamahmut
Mevkii 10183 Parsel
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mahallesi Kavaklı Mevkii 10281
Parsel
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mh. Kavaklı Mevkii 20265 Ve
10266 Parsel, K.Bozcamahmut
Mevkii 10183 Parsel
1000
Güneş
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
371
62924
Seg Karadeniz Yeşil Enerji
Üretim San.Tic.Ltd.Şti.
372
63746
Selçuklu Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
373
92885
Selmet Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Beyşehir İlçesi
Yenidoğan/Yüksek Mh. Toyboğazı
Mevkii 122 Ada 2 Parsel
500
Güneş
374
118108 Serkan İnci
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tuzlukçu
Mahallesi Avdal Mevkii 6615
Parsel
500
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
375
77563
Sfs Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Yazıbelen
Köyü Büyük Tıngır Mevkii 282
Parsel
1000
Güneş
376
115850
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Smart Solar Ar.Gel.En.San.
Mahallesi Kavaklı Mevkii 10281
Ve Tic. Ltd. Şti.
Parsel
1000
Güneş
377
93735
Solaren S1 Enerji Üretim
A.Ş.
Konya İli Ilgın İlçesi Argıthanı Köyü
Kuyubeleni Mevkii 10960 Parsel
1000
Güneş
378
93742
Solaren S1 Enerji Üretim
A.Ş.
Konya İli Ilgın İlçesi Argıthanı Köyü
Kuyubeleni Mevkii 10960 Parsel
1000
Güneş
379
117487
Solaren S1 Enerji Üretim
A.Ş.
Konya İli Akören İlçesi Ahmediye
Köyü Kabalık Mevkii 108 Ada 61
Ve 62 Parsel
500
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
380
117525
Solaren S2 Enerji Üretim
A.Ş.
381
117537
Solaren S2 Enerji Üretim
A.Ş.
382
117510
Solaren S3 Enerji Üretim
A.Ş.
383
142938
Solaren S3 Enerji Üretim
A.Ş.
384
117407
Solaren S4 Enerji Üretim
A.Ş.
385
117438
Solaren S4 Enerji Üretim
A.Ş.
386
117386
Solaren S5 Enerji Üretim
A.Ş.
387
142939
Solaren S5 Enerji Üretim
A.Ş.
388
94181
Solkar Tarım Enerji
Hay.Seracılık San.Tic Ltd.
Şti.
389
Solkon Enerji San. Ve Tic.
142944
A.Ş.
390
391
Konya İli Akören İlçesi Ahmediye
Köyü Kabalık Mevkii 108 Ada 59
Ve 60 Parsel 109 Ada 76 Parsel
Konya İli Akören İlçesi Ahmediye
Köyü Kabalık Mevkii 108 Ada 61
Ve 62 Parsel
Konya İli Akören İlçesi Ahmediye
Köyü Kabalık Mevkii 108 Ada 59
Ve 60 Parsel 109 Ada 76 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Şekerbayırı 177 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Şekerbayırı Mevkii 177 Ve
189 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Şekerbayırı Mevkii 177 Ve
189 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Şekerbayırı Mevkii 177 Ve
189 Parsel
Konya İli Akören İlçesi Ahmediye
Köyü Kabalık Mevkii 108 Ada 59
109 Ada 76 108 Ada 60 Parsel
Konya İli Karapınar İlçesi Adalet
Mh. Kulfel Mevkii 254 Ada 46
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Amarat İşletmesi Mevkii
2284 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Solkon Enerji San. Ve Tic.
142951
Köyü Amarat İşletmesi Mevkii
A.Ş.
2276 Parsel
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
87372 Sorbus Elektrik Üretim A.Ş. Köyü Paylar Mevkii 873 Ve 874
Parsel
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
1000
Güneş
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
1000
Güneş
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş sonuçlanmıştır. Bağlantı
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkması ve hat kapasitesi
nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkması ve hat kapasitesi
nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Başvuru sahibi talebi ile başvuru
iptal edilmiştir, teknik değerlendirme
yapılmamıştır
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
392
135055
Srd Enerji Tarım Hayv. San. Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Köyü
Ve Tic. A.Ş.
Kılıçlı Mevkii 324 Ada 6 Parsel
1000
Güneş
393
135061
Srd Enerji Tarım Hayv. San. Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Köyü
Ve Tic. A.Ş.
Kılıçlı Mevkii 324 Ada 5 Parsel
700
Güneş
394
144044
Sunergie Güneş Enerjisi
Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1469 Parsel
1000
Güneş
395
117499
Sümbül 1 Enerji İnş. Tarım
Hayv. İth. İhr. Ltd. Şti.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Köyü Tekelek Mevkii 471 Parsel
1000
Güneş
396
38763
Süner Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1480 Ve 1481
Parsel
1000
Güneş
397
101147 Şakir Kaya
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Eğridere Mevkii
5079 Parsel
1000
Güneş
398
101217 Şakir Kaya
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 5066
Parsel
1000
Güneş
101432 Şakir Kaya
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 4946
Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
399
400
401
Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı
Şemsolar Enerji Yatırımları
104702
Köyü İbsala Akşehir Yolu Mevkii
San.Ve Tic. Ltd. Şti.
3644 Parsel
Şemssolar Enerji
Karaman İli Merkez İlçesi Su
18974 Yatırımları San. Ve Tic. Ltd. Durağı Köyü İbsala Akşehir Yolu
Şti.
Mevkii N31A44A Pafta 3646 Parsel
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
402
117213
T Dinamik Enerji San. Ve
Dış Tic. A.Ş.
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü 663 Parsel
1000
Güneş
403
252746
T Dinamik Enerji San. Ve
Dış Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü
Kağıllı Mevkii 17 Pafta 309 Parsel
1000
Güneş
404
101428 Tahsin Tekelioğlu
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Acı Mevkii 5066
Parsel
1000
Güneş
405
114732 Tanay Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2391 Parsel
630
Güneş
406
38765
Tangör Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1481 Parsel
1000
Güneş
407
24922
Tanıl Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu
Köyü Dikilitaş Mevkii 3162 Parsel
1000
Güneş
408
117217
Td Yeşil Enerji Üretim San. Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Ve Tic. A.Ş.
Köyü 663 Parsel
1000
Güneş
409
118140
Tde Enerji Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü 663 Parsel
1000
Güneş
410
38808
Tekno Doğalgaz Çevirim
Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Merkez
Karataş Mh.Balo Yaylası Mevkii
390 Ada 29 Parsel
1000
Güneş
411
38661
Tekno Doğalgaz Çevirim
Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1477 Parsel
1000
Güneş
412
114738
Tekno Doğalgaz Çevrim
Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2374 Parsel
630
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
413
Tekno Doğalgaz Çevrim
114740
Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
414
415
38795
416
Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa
Mh. Kurtbasan Mevkii 1708 Ada
36-37 Parsel
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
500
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
Tekno Girişim Teknoloji
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
252672 Geliştirme Danışmanlık Ve Köyü Kepirce Mevkii N29B12D
Eğitim San. Tic. A.Ş.
Pafta 0 Ada 517 Parsel
1000
Güneş
Tekno İnş. Mak. Tic. Ve
San. A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Merkez
Karataş Mh.Balo Yaylası Mevkii
390 Ada 29 Parsel
1000
Güneş
38669
Tekno İnş. Mak. Tic. Ve
San. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1477 Parsel
1000
Güneş
417
114742
Tekno İnşaat Makinaları
Tic. Ve San. A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2391 Parsel
630
Güneş
418
114751
Tekno İnşaat Makinaları
Tic. Ve San. A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa
Mh. Kurtbasan Mevkii 1708 Ada
38 Parsel
500
Güneş
419
87335
Tilia Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Köyü Paylar Mevkii 873 Ve 874
Parsel
1000
Güneş
420
39202
Toprak Su Fidan Tarımsal
Ürn. Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Hatip
Mahallesi Burçalıkkaşı Mevkii 337
Ada 4 Parsel
1000
Güneş
421
114736 Toygar Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2367 Parsel
630
Güneş
422
38746
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1479 Parsel
1000
Güneş
Trs Elektrik Üretim A.Ş.
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
423
237292
Tuncel Enerji Yatırımları
San. Ve Tic. A.Ş.
424
104707
Tuncel Enerji Yatırımları
San.Ve Tic. A.Ş.
425
426
427
428
429
Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı
Köyü İbsala Akşehir Yolu Mevkii
N31A44A Pafta 3646 Parsel
Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı
Köyü İbsala Akşehir Yolu Mevkii
3644 Parsel
Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı
Köyü İbsala Akşehir Yolu Mevkii
3644 Parsel
Tunteks Tekstil Etiket
104716 Matbaacılık Ve İnş.San.Ve
Tic. A.Ş.
Türkoğlu Petrol Petrol Ürn.
Konya İli Karapınar İlçesi Akçayazı
Nak. Har. Ve Mobilya
251502
Köyü Merdivenli Mevkii M30-DTaah. İşl.San. Tic. Ve Ltd.
05-D Pafta 69 Parsel
Şti
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
1000
Güneş başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
1000
Güneş
77514
Tyt Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Yazıbelen
Köyü Büyük Tıngır Mevkii 177 Ve
282 Parsel
1000
Güneş
87331
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Ulmus Elektrik Üretim A.Ş. Köyü Paylar Mevkii 873 Ve 874
Parsel
1000
Güneş
Konya İli Bozkır İlçesi Karacaardıç
Köyü Ardıçini Mevkii 231 Ada 10
11 Parsel
1000
Güneş
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Yolu
Mevkii 1470 Parsel
1000
Güneş
20
Güneş
135639 Upgrade Enerji Tic. A.Ş.
430
63729
Uygur Enerji Üretim
Anonim Şti.
431
144209
Üç Güneş Enerji Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
432
Karaman İli Ayrancı İlçesi
105268 Üçharman Köyü Muhtarlığı Üçharman Köyü Köyiçi Mevkii 220
Ada 2 Parsel
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Başvuru gücünün, Dağıtım Trafosu
için Yönetmelikte belirlenen
maksimum başvuru gücünden
yüksek olması nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
433
79724
Ümit Pakova
Aksaray İli Merkez İlçesi Dorukini
Köyü Çuğun Mevkii 137 Ada 24
Parsel
1000
434
38755
Ünay Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1479-14801481 Parsel
1000
435
63738
Ürgüp Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
436
143954
Ürgüp Güneş Enerji Ltd.
Şti.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eski
Yaylacık Köyü Çay Mevkii 124 Ada
25 Parsel
500
437
38693
Yamaç Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk Köyü
Obruk Yolu Mevkii 1479 Parsel
1000
438
144302
Yamaner İnşaat Mimarlık
Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Köyü Paylar Mevkii 973 Parsel
1000
439
111603
Yapılcanlar Tohumculuk
Hay.San.Tic.Ltd. Şti.
Aksaray İli Merkez/2 İlçesi Kutlu
Köyü Akan Mevkii 1681 Parsel
1000
440
94564
Yapılcanlar Turizm Petrol
Nak. Gıda Hayv. San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Taşpınar/Erenler Köyönü Mevkii
323 Ada 1 Parsel
1000
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. YEGM'ce Teknik
Değerlendirme Raporu
hazırlanabilmesi için, Teknik
Değerlendirme Formu ve
Rüzgar
Koordinatlı Aplikasyon Krokisinin
Şirketimize 10 gün içerisinde
getirilmesi gerekmektedir. Aksi
durumda başvuru geçersiz hale
gelecektir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Güneş Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Güneş Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Güneş Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Güneş Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
Güneş
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Biyogaz Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Güneş Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
441
117800
Yararlar Tarım Ürn. Hayv
Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti
Konya İli Karapınar İlçesi Reşadiye
Mh. Eşeli Yaylası Mevkii 2025 Ada
31 Parsel
500
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
442
92879
Yegah Enerji San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Beyşehir İlçesi
Yenidoğan/Yüksek Mh. Toyboğazı
Mevkii 122 Ada 2 - 10 Parsel
500
Güneş
443
Yenişehir Gayrimenkul
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
252592 Otecilik İş. Tic. Ve San. Ltd.
Köyü Kepirce Mevkii 409 Parsel
Şti
600
Güneş
999
Güneş
1000
Güneş
444
445
Yerli Çözümler Basın Yayın
143295 Organizasyon Ve Yiyecek
Hiz. Ltd. Şti.
Yeşildere En.San. Ve Tic.
116152
A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Bozyer Mevkii 149 Ada 7 Ve 8
Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 283 Ada 1 Parsel
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
446
116141
Yeşildere En.San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
447
116153
Yeşildere En.San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
448
116156
Yeşildere En.San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
449
116157
Yeşildere En.San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
450
116160
Yeşildere En.San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
451
116161
Yeşildere En.San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
452
116164
Yeşildere En.San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
453
116166 Yeşildere En.San. Ve Tic.
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
1000
Güneş
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
A.Ş.
Köyü 283 Ada 1 Parsel
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
454
63745
Yeşilöz Enerji Üretim
Anonim Şti.
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı
Köyü Beliktaş Mevkii 125 Ada 90
Parsel
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
455
Yeşilsolar Enerji Üretim
Paz. Dan.
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş Köyü
117662
İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic. Kurtbeli Mevkii 6 Ada 2297 Parsel
Ltd. Şti.
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
456
117518
Zakkum 1 Enerji İnş. Tarım Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Hayv. İth. İhr. Ltd. Şti.
Köyü Tekelek Mevkii 471 Parsel
1000
Güneş iptal edilmiştir, teknik değerlendirme
457
117473
Zambak 1 Enerji İnş. Tarım Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Hayv. İth. İhr. Ltd. Şti.
Köyü Tekelek Mevkii 550 Parsel
1000
Güneş
458
101456 Zekeriya Abayhan
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Kelağıl Mevkii
1558 Parsel
1000
Güneş
101458 Zekeriya Abayhan
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Kelağıl Mevkii
1524 Parsel
1000
Güneş
Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tursunlu
Köyü Paylar Mevkii 873 Ve 874
Parsel
1000
Güneş
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Mahallesi Karayer Mevkii 340 Ada
11 Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş bağlantı başvurusu olumsuz
459
460
87377
Zelkova Elektrik Üretim
A.Ş.
461
62806
Zentar Tarım Ürünleri
San.Tic.Ltd.Şti.
462
117460
Zerdeçal 1 Enerji İnş. Tarım Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Hayv. İth. İhr. Ltd. Şti.
Köyü Tekelek Mevkii 550 Parsel
463
38777
Zeynep Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Merkez
Karataş Mh.Balo Yaylası Mevkii
390 Ada 29 Parsel
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Başvuru sahibi talebi ile başvuru
yapılmamıştır
Başvuru sahibi talebi ile başvuru
iptal edilmiştir, teknik değerlendirme
yapılmamıştır
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının
Yönetmelikte izin verilen değerden
düşük çıkmasından dolayı, bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu
sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde
başvuru yapılması gerekmektedir.
Başvuru sahibi talebi ile başvuru
iptal edilmiştir, teknik değerlendirme
yapılmamıştır
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle
sonuçlanmıştır.
464
118104 Zeynep Elif En.Ür. Ltd. Şti.
Konya İli Ilgın İlçesi Karaköy Boz
Mevkii 1324 Parsel
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için
1000
Güneş TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.