www.cassovialifesciences.com [email protected] Media Kit Research and Innovation We Bridge the Gap www.cassovialifesciences.com [email protected] O Cassovia Life Sciences Cassovia Life Sciences (CLS) je nezisková dobrovoľná asociácia vedeckých výskumných inštitúcií a členov inovatívneho priemyslu so vzťahom k lekárskemu a biologickému výskumu. CLS funguje ako centrálny spojovací bod pre viacero výskumných zariadení v regióne Košíc a v cezhraničnom regióne Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. CLS buduje medzinárodnú sieť stakeholderov, podporuje kompetencie a kapacity svojich členov, organizuje konferencie, semináre, workshopy a šíri úspechy svojich členov na medzinárodnej úrovni. Čo je našou víziou? Našou víziou je je tvoriť regionálne výskumné a inovačné centrum biologických vied, ktoré reprezentuje kompetencie súvisiace s biologickými vedami, výskumné a inovačné kapacity v rámci a okolo univerzitného mesta Košice (Cassovia) a v jeho cezhraničnom regióne. V dôsledku našich aktivít sú Košice a ich cezhraničný región považované za rovnocenného partnera medzi vedúcimi európskymi a globálnymi centrami s vysokou intenzitou výskumu a inovácií. Čo je naším poslaním? Poslaním Cassovia Life Sciences je vytvoriť kritické množstvo vedeckých kompetencií, výskumných kapacít s cieľom umožniť generovanie nových vedomostí a poznatkov s potenciálom podporovať zdravie, predchádzať ochoreniam alebo ich liečiť. CLS umožňuje novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú víziu premeny Košíc a ich regiónu na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá sa vyrovná svojim európskym a globálny partnerom. CLS umožňuje svojim členom zúčastňovať sa na cezhraničných a medzinárodných výskumných projektoch a šíriť svoje výsledky v medzinárodnom meradle. Ako fungujeme? CLS funguje ako centrálny spojovací bod pre viacero výskumných zariadení v regióne blízko Košíc a v cezhraničnom regióne Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. CLS je ústredím kompetencií a zdrojov, ktoré prepája komplementárne vedecké a výskumné strediská akademickej sféry a inovatívneho priemyslu v záujme využitia potenciálu spoločného úsilia a spolupráce. CLS ako centrálny spojovací bod umožňuje svojim členom dosiahnuť kritické množstvo uznania na svetovej scéne výskumu a inovácií v oblasti biologických vied. Toto uznanie umožňuje CLS a jeho členom zúčastniť sa na medzinárodných výskumných projektoch a konzorciách. www.cassovialifesciences.com [email protected] Sme spojovacou bránou pre východ a západ CLS je bránou pre vedeckú a výskumnú spoluprácu medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Pretože Košice a Užhorod sú najvýchodnejším, respektíve najzápadnejším univerzitným mestom Európskej únie a Ukrajiny, už geografická blízkosť skvele umožňuje úspešnú spoluprácu. CLS poskytuje platformu pre networking pre vedecké výmeny a spolupráce v oblasti výskumu medzi zúčastnenými stranami, subjektmi Európskej únie a Ukrajiny. CLS ako centrálny spojovací bod umožňuje svojim členom dosiahnuť kritické množstvo uznania na svetovej scéne výskumu a inovácií v oblasti biologických vied. Toto uznanie umožňuje CLS a jeho členom zúčastniť sa na medzinárodných výskumných projektoch a konzorciách. CLS symposium Dňa 29. októbra 2013 ekonóm Dr. Michael Galsworthy prijal pozvanie Cassovia Life Sciences na plenárnu prednášku o výsledkoch jeho výskumu pod názvom: Podfinancovanie medicínskeho výskumu vo východnej Európe v rámcových programoch Európskej únie – dôkazy, následky a návrhy na zmenu tejto situácie v programe Horizon 2020. Podľa dopadovej štúdie Európskej komisie o medicínskych výskumných projektoch – pôvodných 15 členských štátov získalo až 34-­‐krát viac finančných zdrojov ako 12 nových členských krajín na financovanie medicínskeho výskumu z programu FP7. Ak chceme zvrátiť túto nepriaznivú situáciu a chceme sa nechať počuť v celej Európskej únii, teraz je ten správny čas konať. Preto naším prvým krokom je pozvanie Dr. Galsworthyho, ktorý odprezentuje súčastný stav a podelí sa s nami o riešenia, ktoré napravia túto nepriaznivú situáciu. Ponúknuté riešenia môžu byť vnímané ako nový vzor, ktorý preklenie medzeru medzi západnou a východnou Európou v oblasti medicínskeho výskumu. Komu je prednáška adresovaná Očakávame hlavných predstaviteľov univerzít, politických delegátov, členov Cassovia Life Sciences a zástupcov všetkých dotknutých organizácií so záujmom na zmene tejto situácie. Prečo prísť? Prednáška je určená tým, ktorí sa chcú dozvedieť o podfinancovaní medicínskeho výskumu vo východnej Európe a prispieť k pozitívnej zmene. Ak chceme naozaj zmeniť túto situáciu, potrebujeme aby bol náš hlas vypočutý. Ak ste z tých, ktorí sú pripravení proaktívne pomôcť so vzniknutou situáciou, ste srdečne vítaní. Dôležité detaily Prednáška sa uskutoční 29. októbra 2013 od 14. do 16. hodiny v historickej aule Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Registrovať sa môžete na http://cassovialifesciences.eu/cls-­‐sympozium/ www.cassovialifesciences.com [email protected] Hlbšie skúma problematiku financovania výskumu vo východnej Európe práca Dr. Galsworthyho: Michael J. Galsworthy at al., An analysis of subject areas and country participation for all health-­‐related projects in the EU’s FP5 and FP6 programmes, The European Journal of Public Health Advance Access published June 25, 2013 *Dr. Galsworthy je výskumný pracovník na oddelení aplikovaného medicínskeho výskumu na University College London, VB. Základom pre jeho prezentáciu je výskum publikovaný ako: Galsworthy M. and McKee M. Europe’s ‘Horizon 2020ʹ′ science funding programme: Horizon 2020ʹ′ science funding programme: How is it shaping up? J Health Serv Res Policy (2 May 2013). Profil Dr. Michaela J. Galswortyho Dr. Michael J. Galsworthy v súčasnosti prednáša ako seniorský vedecký výskumník na prestížnej londýnskej univerzite (University College London). Jeho výskumná činnosť je zameraná na oblasť optimalizácie zdravia v rámci europskej spolupráce (ECHO project), kde kombinuje štátne nemocničné databázy v šiestich európskych krajinách a porovnáva postupy liečenia, choroby a výsledky pre kľúčové ukazovatele. Zároveň sa investigatívne zameriava na stredo a vyýchodoeurópsky problém podfinancovania vedy a výskumu, kde ponúka riešenie, ako zmeniť túto paradigmu. Vyštudoval Univerzitu v Cambridge, neskôr pracoval na Univerzite v Zurichu a následne pôsobil v Inštitúte verejného zdravia v Slovinsku. Profil MVDr. Alojza Bombu, DrSc. MVDr. Alojz Bomba, DrSc. je v súčasnosti prednostom Ústavu experimentálnej medicíny, Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho výskumná činnosť je zameraná na štúdium úlohy črevnej mikroflóry v patogenéze aterosklerózy a kolorektálneho karcinómu a možnosti jej modulácie v ich prevencii probiotikami a naturálnymi bioaktívnymi látkami. Je autorom konceptu potencovaných probiotík a jedným zo zakladateľov gnotobiologického pracoviska, jediného svojho druhu na Slovensku. Je autorom 54 publikácii v karentovaných vedeckých časopisoch a 4 kapitol v zahraničných monografiách. Je riadnym členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a prezidentom Cassovia Life Sciences. Ústav mikrobiológie a imunológie I. I. Mečnikova Ukrajinskej akadémie lekárskych vied mu v roku 2012 udelil čestný titul "Honored Professeur". www.cassovialifesciences.com [email protected] Kontakt pre médiá Norbert Bomba Managing director Mobil: +421 918 707 371 E-­‐mail: [email protected] Ľudmila Hoosová Project Manager Mobil: +421 917 858 838 E-­‐mail: [email protected] Zakladajúci členovia CLS 
Download

Kit