NCF Vonkajší filter AquaNova – návod na obsluhu
Inštrukcie pre jednoduchú inštaláciu filtra AQUA NOVA NCF
Ďakujeme za zakúpenie vonkajšieho (kanistrového) filtra Aqua Nova. Nižšie vidíte inštrukcie pre jeho
jednoduchú inštaláciu.
Bezpečnostné upozornenia:
Pred spustením filtra si prosím prečítajte tieto inštrukcie. Filtre sú určené výhradne pre akvaristické účely a mali
by sa používať iba vnútri (v dome) a s tekutinami, ktorých teplota nepresahuje 35°C.Pred akoukoľvek údržbou
(obsluhou) filtra treba všetky spotrebiče v akváriu odpojiť od elektrickej siete. Nepoužívajte filter, ak
zaznamenáte akékoľvek poškodenie (napr. prasklinu alebo porušenie elektrického prívodu). Elektrický kábel
nesmiete vymieňať (nahrádzať) ani opravovať. V čase prevádzky musí byť filter naplnený vodou; je nutné
zamedziť, aby pracoval „na sucho“. Nikdy neponárajte kanister do akvária, resp. do vody. Filter je určený len
pre jedno akvárium.
Jednoduchá inštalácia (krok za krokom):
1. Vyberte filter a príslušenstvo zo škatule a podľa vyobrazenia na škatuli skontrolujte, či nič nechýba. Opatrne
odklopte všetky štyri svorky na vrchu kanistra, jemne ich posuňte nahor a uvoľnite ich tak od horného krytu
s čerpadlom (obrázok 1). Veko s čerpadlom potom pomaly odnímte vytiahnutím priamo nahor (obrázok
2).Všimnite si, že ku krytu s čerpadlom je prichytený gumený prstenec (kruh). Tento nesmiete stratiť, nakoľko
utesňuje filter. Hlavné tesnenie doporučujeme po čase premazať akvaristickou silikónovou vazelínou.
2. Vyberte filtračnú vlnu (vatu) a postupne – po jednej – povyťahujte priehradky pre filtračné médiá uchopením
za sklápacie rúčky. Všetky vonkajšie filtre Aqua Nova sú dodávané s už obsiahnutými filtračnými médiami. Tieto
treba starostlivo prepláchnuť čerstvou vodou a až potom ich umiestniť nazad do kanistra (obrázok 3). Dbajte na
to, aby ste priehradky pre médiá nepreplnili a dôkladne preverte, či sa niečo z médií nedostalo do výpustnej
rúrky(obrázok 4).
3. Vložte všetky priehradky s filtračnými médiami späť do kanistra. Uistite sa, že spodná priehradka pevne
dosadá na podpery na dne kanistra, a že všetky priehradky sú správne poskladané (navrstvené) a prepojené
výpustnou rúrkou (obrázok 5). Teraz nasuňte zelený chránič čerpadla tak, aby jeho hroty smerovali nahor.
4. Všetko je pripravené pre nasadenie veka s čerpadlom na skriňu kanistra. Uistite sa, že gumený prstenec na
veku je správne umiestnený v drážke, a že nie je stočený. Jeho stočeniu zabránite premazaním silikónovou
akvaristickou vazelínou alebo aspoň namočením vlhkou rukou. Opatrne položte kryt s čerpadlom na vrch
kanistra, a to v takej pozícii, ktorá súhlasí s líniou výpustnej rúrky tvorenej priehradkami pre filtračné médiá. Keď
je všetko presne usporiadané, potlačte kryt s čerpadlom nadol a zaistite ho všetkými štyrmi svorkami (obrázok
6).
5. Pripravený filter umiestnite do skrinky pod akváriom, príp. na podlahu (obrázok 8). Zistite, akú dĺžku hadíc
potrebujete k pripojeniu prítokovej aj výtokovej rúrky akvária. Nasávaciu rúrku treba prostredníctvom hadice
pripojiť na IN konektor a výtokovú rúrku – takisto prostredníctvom hadice – na OUT konektor „rýchlo
uvoľniteľného Aqua Nova ventilu“(obrázok 7). Po pripojení nemajú byť hadice pokrútené či zalomené. Ak je to
potrebné, skráťte hadice tak, aby viedli z filtra do akvária (resp. z akvária do filtra) čo najpriamejšie.
6. Nasaďte zberný košík („cedidlo“) na nasávaciu rúrku. Nasávaciu rúrku pripevnite k zadnej stene akvária
dvoma úchytkami a prísavnými klobúčikmi (obrázok 9).Kúskom hadice spojte výtokovú rúrku s rozstrekovacou
rampou a túto potom takisto pripevnite k zadnej stene akvária dvoma úchytkami a prísavnými klobúčikmi
(obrázok10). Uistite sa, že ste napojili správny koniec rozstrekovacej rampy, nakoľko jej opačný (nesprávny)
koniec je opatrený uzáverom. Rozstrekovacia rampa môže byť k stene akvária prichytená buď pod, alebo nad
vodnou hladinou, a to v závislosti od požadovaného pohybu hladiny.
7.Spustenie filtra. Po pospájaní všetkých dielov je filter pripravený na spustenie.Tak ako je to zobrazené
(obrázok 11), kontinuálne stláčajte „Aqua Nova čerpací piest“ kým sa kanister nenaplní vodou. Naplnený filter
by mal byť schopný pracovať asi minútu aj bez prívodu elektriny.Po dosiahnutí prúdenia vody je možné filter
zapnúť – zapojiť do elektrickej siete. Filter teraz pracuje.Pre kontrolu správnej činnosti filtra preverte prstami
prúdenie vody z rozstrekovacej rampy a uistite sa, že v hadiciach nevidno nijaký vzduch.
Údržba:
V závislosti od druhu a množstva rýb v akváriu, treba čistenie dielov (ako čerpacej hlavice, filtračných médií či
celého kanistra) vykonávať v intervaloch, ktoré sa v priemere pohybujú medzi jedným až dvoma mesiacmi. To,
že nastal čas na vypláchnutie filtra poznáte veľmi jednoducho podľa toho, že prietok vody na výpustnej rampe
zoslabol na veľmi nízku úroveň. Filtračné médiá preplachujte VŹDY vo vode odpustenej z akvária, nikdy nie pod
tečúcou vodovodnou vodou. Pre všetky naše kanistrové filtre dodáva Aqua Nova aj kompletné balenia
náhradných filtračních médií a aktívneho uhlia.
Dovozca: HomElectric Košice – www.shopakva.sk
Záručný list
Záručné podmienky:
 Záručný list a doklad o kúpe výrobku sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa
vyskytne v záručnej dobe závada, výrobok v pôvodnom balení a tieto doklady musí užívateľ predložiť pre
prijatie reklamácie
 Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim
 Záručná doba sa v prípade, že porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, odkedy užívateľ
uplatnil nárok na záručnú opravu do dňa určeného k prevzatiu výrobku zo servisu. Dokladom je kópia opravného
listu
 Záručné opravy sa uznávajú len na výrobné vady a nie na vady spôsobené chybným užívaním, zlým zapojením
a údržbou, nevzťahuje sa na opotrebiteľné veci ako najmä batérie.
.....................................................
Dátum nákupu
..............................................................
Pečiatka a podpis predajne
Download

NCF Vonkajší filter AquaNova – návod na obsluhu