ÈISTENIE A UDRŽOVANIE ŽIVICOVÝCH PODLÁH
Èistenie a údržba živicových podláh je jedným z faktorov, ktoré majú výrazný vplyv na dlhodobú trvalos a zachovanie
dobrého vzh¾adu podlahy. Zrnká piesku a iné tvrdé èastice, ktoré zostávajú na povrchu podlahy spôsobujú intenzívne
trenie, ktoré znaène znižuje životnos podlahy. Preto je ve¾mi dôležité, aby sa pri vchodoch do budov a objektov s
živicovými podlahami používali rohožky a ochranné koberce na èistenie obuvi. Táto ochrana zároveò znižuje pracovné
náklady na údržbu. Dôležitý je výber optimálnej metódy èistenia podlahy a použitie èistiacich prostriedkov. Široký výber
dostupných èistiacich zariadení /zametacie stroje, drhnúce stroje, vysokotlakové umývacie stroje, priemyselné vysávaèe/
a ruèného náradia, predovšetkým mopov s príslušenstvom umožòujú správny a ekonomický výber metódy udržiavania
èistoty podlahy. Moderné èistiace prostriedky majú èasto selektívne pôsobenie, a preto je nutné vybera pod¾a druhu
zneèistenia. Živicové podlahy Novoflex sú odolné voèi zásaditým èistiacim prostriedkom s pH nižším ako 10, ktoré sa
bežne používajú na odstránenie mastnoty, oleja a iných bežných neèistôt. Dôležité: nesmú sa používa kyslé prípravky
s pH menším ako 6, ktoré sa používajú pri údržbe hygienických zariadení, keramických obkladaèiek a pod., pretože
môže dôjs k odfarbeniu a poškodeniu povrchu. Na každodennú údržbu sa používajú èistiace prostriedky s neutrálnym
pH, alebo s ¾ahko zásaditým pH /8/. Na menšie neèistoty staèí použi vlhký mop, pri väèších neèistotách sa používa
väèšie množstvo èistiaceho prostriedku, ktorý sa musí z povrchu dôkladne odstráni èastým žmýkaním mopu. Pri údržbe
väèších povrchov je praktické zavedenie èistiacich strojov. Zabezpeèujú nielen lepšiu výkonnos èistenia, ale aj lepší
efekt, vïaka odsávaniu nadbytoènej vody zmiešanej s neèistotami. Na umývanie protišmykových podláh sa obyèajne
využíva vysokotlakové umývacie stroje. Na dôkladné, håbkové umývanie podláh sa obyèajne používajú silnejšie èistiace
prostriedky s pH 9-11. Na dosiahnutie uspokojivého efektu treba aplikova strojové umývanie, alebo použi kotúè na
drhnutie podlahy. Frekvencia umývania závisí od stupòa zneèistenia a zaaženia podlahy, jednak malo by sa prevádza
viac ako 1x v roku. V prípade zneèistenia chemikáliami /farby, laky, živice atï./ sa na umývanie môžu použi organické
riedidlá /octan etylu, acetón atï./, ale iba po konzultácii a so súhlasom producenta podlahy Novoflex. Mnohé èistiace
prostriedky zanechávajú na povrchu podlahy tenké polymérové ochranné vrstvy. Pri každodennom používaní neutrálnych
èistiacich prostriedkov sa zmývajú spolu s neèistotami s každým ïalším umytím. Pri použití èistiacich prostriedkov na
bežnú údržbu, tieto vrstvy hrubnú a u¾ahèujú údržbu a zároveò predlžujú životnos podlahy. Pri podlahových systémoch
Novoflex sa môžu používa iba na tvrdé polyuretánové a epoxidové podlahy. Dôležité upozornenie: Pred každou údržbou
podlahy /frekvencia umývania musí by v súlade s odporúèaním výrobcu preparátu/ musia by tieto vrstvy odstránené,
èo si vyžaduje použitie vhodných silných chemických prostriedkov a mechanického umývania. Bezpodmieneène sa
musia odstráni pred renováciou živicovej podlahy /napr. pred lakovaním/.
PRIEMYSELNÁ PODLAHA
UPOZORNENIE:
Podlahy Novoflex nie sú odolné voèi kyslým èistiacim prostriedkom s pH < 6. Vyžaduje sa presne dodržiava upozornenia
výrobcu o pomere miešania /riedenia/ èistiacich prostriedkov a vody.
Zákaz používania konzervujúcich prostriedkov na elastické športové podlahy. Pri renovácii podláh Novoflex musia by
konzervaèné prostriedky dôkladne odstránené.
VZORKOVNÍK FARIEB
RAL 1001
RAL 6011
RAL 1011
RAL 6010
RAL 5014
RAL 7011
RAL 5012
RAL 7032
RAL 5015
RAL 7030
RAL 5010
RAL 8012
Levická 7, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 7334 953
Fax: 037/ 7334 141
NOVOL
3 Liata vrstva NOVOFLEX P41
UNIVERZÁLNA POLYURETÁNOVÁ PODLAHA
Univerzálnu podlahu tvorí zmes materiálov na báze polyuretánových živíc, ktoré vytvárajú mnohovrstvové,
bezškárové podlahy. Tieto podlahy sú urèené do uzavretých objektov ako napr. priemyselné haly, sklady, dielne,
kanalizaèné priestory, školy, nemocnice, laboratória, obchody a pod. Nanáša sa hlavne na betónovú bázu.
Výhody univerzálnej polyuretánovej podlahy: vysoká schopnos prenosu dynamického zaaženia, vysoká tvrdos
a koeficient trenia, estetický vzh¾ad, bezškárová, ¾ahká v údržbe, odolná voèi zvýšenému chemickému namáhaniu.
Hrúbka povrchu systému závisí od jej urèenia a od kvality podložia. Štandardná hrúbka celého povrchu je od
1,5 do 2,5 mm. Ak je podložie nerovné, alebo vyžaduje úpravy /napr. pomocou vyrovnávacej masy Novoflex P24
s prímesou kremièitých pieskov/, hrúbka podlahy môže by na urèitých miestach ove¾a väèšia.
Základné vlastnosti polyuretánovej uviverzálnej podlahy:
Technické údaje
Hodnota
Metóda výskumu
Odolnos voèi rozahovaniu
Predåženie pri pretrhnutí
Pri¾navos k betónu
Opotrebovanie v prístroji Stuttgart
Tvrdos Shore a
Koeficient kinetického trenia
- na sucho
- na mokro
> 10 mPa
> 10 mPa
> 2 mPa
> 0,009 mm
asi 75D
PN-81/C-89034
PN-81/C-89034
--PN-75/B-04270
PN-80/C-04238
> 0,24
> 0,10
BN-86/6781-02
BN-86/6781-02
Univerzálna polyuretánová podlaha je produkovaná na báze materiálov uvedených v "Aprobacie Technicznej"
ITB nr.-15-3147/99
Typické zloženie vrstiev polyuretánovej podlahy
1- Podložie
2- Základný náter Novoflex P10
3- Liata vrstva Novoflex P41
4- Lak Novoflex P65
2 Základný náter NOVOFLEX P10
Opis:
Opis:
Novoflex P41 je dvojzložková, samonivelaèná zmes na báze polyuretánových živíc bez obsahu rozpúšadiel. Tvorí
hladkú, tvrdú vrstvu, vysoko odolnú voèi dynamickému zaaženiu. Obsahuje kremièitý piesok, preto je vhodná na
prevedenie protišmykových podláh. Prevedená na drevenom rošte /slepá podlaha/ tvorí element systému povrchov
športových elastických podláh.
Asi 0,16-0,25 kg/m2 náteru na jednu vrstvu /zodpovedá hrúbke 0,08-0,12 mm/
Doba tuhnutia:
Príprava povrchu:
Farba:
Betónový alebo cementový podklad musí vyhovova stavebným normám, s kvalitne prevedenou bezpeènostnou
izoláciou proti vlhkosti. Trieda betónu sa prispôsobí k predpokladanému zaaženiu podlahy, niekdy nie nižšia ako B20.
Povrch musí by suchý, èistý /vlhkos betónu nemôže prekroèi 3%/, bez prasklín a rýh. Povrch betónu musí ma
základný náter napr. Novoflex P10. Drevený podklad, ktorý sa používa pri podlahách s elastickým povrchom musí by
suchý, zbavený prachu a neèistôt, so základným náterom na povrchu - napr. Novoflex P10.
12 štandardných odtieòov v palete farieb Novol. Iné odiene na objednávku.
Pomer miešania:
Podmienky a doba skladovania:
Komponent A: 4 váhové èasti
Komponent B: 1 váhová èas
Prechováva na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu ohòa a tepla. Chráni pred slneèným žiarením. Obsah
balenia chráni pred vlhkom. Náter Novoflex P65 zložka A: 12 mesiacov pri 20°C. Náter Novoflex P65 zložka B
/tvrdidlo/: 6 mesiacov pri 20°C.
Podmienky aplikácie:
Komponenty A s B sa v príslušnom pomere zmiešajú mechanickým miešadlom. Èas miešania je približne 3-5 minút
v závislosti od intenzity miešania. Pripravená zmes sa nanáša zubatou stierkou na kvalitne upravený podklad.
Nasledujúce vrstvy podlahy sa môžu nanáša po utvrdení náteru - cca po 24 hodinách.
Príprava povrchu:
Popolavá, béžová, zelená, modrá. Iné farby - na objednávku.
Betónový alebo cementový podklad musí by vykonaný pod¾a stavebných pravidiel, pri použití vhodnej
bezpeènostnej izolácie proti prenikaniu vlhkosti. Trieda betónu je zoh¾adnená voèi predpokladanému zaaženiu
podlahy, nikdy nie nižšia ako B20. Povrch musí by èistý, suchý /vlhkos betónu nesmie prekroèi 3%/, je potrebné
odstráni praskliny, zvyšky betónu, cementové mlieko. Drevené podložie, ktoré sa používa v systémoch elastických
povrchových podláh /na tzv. drevenom rošte/ musí by suché, oèistené od prachu a iných neèistôt.
Údržba zariadenia:
Proporcie miešania:
Jednozložkový výrobok, vyžaduje si len poèiatoènú homogenizáciu materiálu v pracovnom balení.
Prechováva v suchých a chladných priestoroch, chráni pred zdrojmi ohòa a tepla. Chráni pred slneèným žiarením.
Obsah balenia chráni pred vlhkom. Náter Novoflex P41 komponent A: 12 mesiacov pri teplote 20°C. Náter Novoflex
P41 komponent B /tvrdidlo/: 6 mesiacov pri teplote 20°C.
Podmienky aplikácie:
Predpisy BP:
Cca 2,5-4,0 kg/m2 /pri hrúbke cca 1,5-2,5 mm/
Farba:
Èas tvrdnutia:
Rozpúšadlo pre nitrocelulózové zmesy.
Podmienky a doba prechovávania:
Uvedené v Karte charakteristiky preparátu nebezpeèného pre daný výrobok.
Balenie:
Komponent A: 16 kg
Komponent B: 4 kg
/na individuálne objednávky možnos iných ve¾kostí balenia/
4 Lak NOVOFLEX P65
Opis:
Použité podklady:
- polyuretánové liate podlahy
- epoxidové liate podlahy
- betón
- cementové potery, napr. Atlas Terplan N
Bledožltá
Príprava povrchu:
Èistenie zariadenia:
Betónový alebo cementový podklad musí by prevedený pod¾a stavebných pravidiel, pri použití príslušnej
bezpeènostnej izolácie proti prenikaniu vlhkosti. Trieda betónu je zoh¾adnená voèi predpokladanému zaaženiu
podlahy, nikdy nie nižšia ako B20. Povrch musí by èistý, suchý /vlhkos betónu nesmie prekroèi 3%/, je potrebné
odstráni praskliny, zvyšky betónu, cementové mlieko. Povrch polyuretánových a epoxidových podláh, pripravený
na úpravu musí by rovný, suchý /utvrdený/. V prípade starých lakovaných podláh a vrstiev je potrebné povrch pred
nanesením náteru Novoflex P65 dôkladne prebrúsi brúsnym papierom P120-P180, odstráni prach a odmasti.
Riedidlo na nitrocelulózové výrobky
Podmienky a doba skladovania:
Prechováva na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu ohòa a tepla. Chráni pred slneèným žiarením. Obsah
balenia chráni pred vlhkom.
Podložie: 6 mesiacov pri teplote 20 °C vo vzduchotesnom balení.
4
3
2
1
Proporcie miešania:
Predpisy BP:
Zložka A: 2 váhové èasti
ZložkaB: 1 váhová èas
Uvedené v Technickej karte nebezpeènej substancie pre daný výrobok
Podmienky aplikácie:
Balenie:
Teplota vzduchu: 10-25 °C
Teplota podložia: 10-25 °C
Relatívna vlhkos vzduchu: 40-75%
Vlhkos podložia: max.: 3%
18 kg pracovné balenie
/možnos iných balení na individuálnu objednávku/
Jedným zo základných podkladov pod živicové podlahy je betón. Kvalita betónu výrazne ovplyvòuje parametre
podlahy. Podklad musí by vykonaný v súlade so stavebnými zásadami. Najrozšírenejší je viacvrstvový podklad.
Prvú vrstvu tvorí zhutnené kamenivo alebo vrstva betónovej zmesi triedy B7-B10. Na túto vrstvu sa dvojmo kladie
stavebná fólia ako izolácia proti vlhkosti ako aj polystyrén ako izolácia tepelná. Ïalšia vrstva je betón triedy min. B20
/priemer 12, oèká 20/20 cm/. Ak sa jedná o väèšie povrchy, vrstva musí by príslušne dilatovaná /roztiahnutá/.
Dilataèné štrbiny musia zosta otvorené. Povrch musí by èistý, suchý /vlhkos betónu nesmie presiahnu 3%,
otryskaný, oèistený od cementového mlieèka, bez trhlín. Nevyhnutnou podmienkou je vytvorenie podkladu, ktorý má
vlhkos nižšiu ako 3%, preto je poèas kladenia živicovej podlahy dôležité kontrolova teplotu a vlhkos podkladu aj
vzduchu. Teplota vzduchu musí by o nieko¾ko stupòov vyššia ako bod rosy. V praxi betónové podložia iba zriedkavo
vyhovujú vyššie uvedeným požiadavkám. Predovšetkým staré betónové podlahy sú èasto popraskané, zaolejované,
zavlhnuté z nerovnosami atï. Pred aplikáciou ¾ubovo¾nej podlahy na báze syntetických živíc, je nevyhnutné najskôr
zhodnoti stav podkladu a v mnohých prípadoch vyrieši a urèi spôsob jej nápravy. Jednou z najpopulárnejších metód
je Shot peening. Používa sa na odstránenie cementového mlieèka, starých polymérových vrstiev, drobných
nerovností na povrchu ako aj na zväèšenie drsnosti povrchu príliš hladko rozotreného betónu a tým je pri¾navos
živicových podláh nevyhovujúca. V prípade potreby odstránenia väèších povrchových nerovností v podloží, znièenej
alebo silne zneèistenej /zaolejovanej/ vonkajšej vrstve betónu je najúèinnejšie použi iný druh mechanického
opracovania - frézovanie. Jednoduché a lacné riešenie prípravy podkladu pod živicovú podlahu je vyliatie nového
betónu. Zásadnou nevýhodou tohto sposôbu je: nevyhnutnos poèka asi 4 týždne do momentu, keï vlhkos betónu
klesne na asi 3-4%, teda maximálnej prípustnej hodnoty na aplikovanie živicových podláh. V niektorých prípadoch
umožòuje použitie epoxidových materiálov /podkladov/ skrátenie tejto lehoty na 2 týždne. Kvalitným podkladom pod
živicové podlahy sú tiež cementové nivelaèné potery napr. Terplan N alebo Terplan R-firmy Atlas. V závislosti od
hrúbky umožòujú nanášanie ïalších vrstiev už po nieko¾kých dòoch. Dosiahnutý povrch je hladký a rovný, èo pomáha
zlepši kvalitu polymérových vrstiev pri nižšej spotrebe materiálu. V prípade, že okrem vyrovnania starej podlahy je
nevyhnutné podklad zosilni, je najvýhodnejším riešením stieranie celého povrchu polyuretánovou živicou /napr.
Novoflex P24/, alebo epoxidovou živicou /napr. Novoflex E40/ zahustenou kremièitým pieskom. Táto metóda umožòuje
nanášanie ïalších vrstiev už po uplynutí 24 hodín. Zároveò sa používa pri náprave menších poškodení, kedy sa
namiesto špeciálnych spojív používa samo nivelizaèné vyrovnávky zahustené kremièitým pieskom. Pred nanesením
živicových liatych podláh je vždy potrebné previes úpravu podkladu. Pri polyuretánových podlahách sa na skvalitnenie
pri¾navosti ïalších vrstiev a zosilnenie podkladu používa jednozložkový podklad - poter Novoflex P10. Pod epoxidové
podlahy a v prípade potreby znaèného zosilnenia podkladu a dobrej pri¾navosti voèi zavlhnutému podkladu sa používa
poter Novoflex E10. Drevené podklady, ktoré sa používajú v povrchovo-elastických systémoch /na tzv. drevenom rošte/
musia by suché, oèistené od prachu a neèistôt. Úprava podkladu napr. pomocou Novoflexu P10 nie je nevyhnutná, ale
odporúèa sa kvôli zlepšeniu pri¾navosti povrchovej vrstvy k drevu.
Novoflex P65 je dvojzložkový, farebný, polomatný náter na báze polyuretánových živíc. Používa sa pri koncových
prácach na liatych polyuretánových a epoxidových podlahách - na dosiahnutie požadovaného estetického vzh¾adu
a vysokej odolnosti voèi chemickému namáhaniu a treniu. Môže sa nanáša ako tenká vrstva bezprostredne na betón
alebo poter.
Farba:
Novoflex P10 tvrdne vplyvom vlhkosti vo vzduchu. Pri teplote 20°C sa ïalšie vrstvy môžu nanáša po 24 hodinách.
Zložka A: 10 kg
Zložka B: 5 kg
/na individuálne objednávky možnos iných balení/
PRÍPRAVA PODKLADU POD PODLAHY
24 hodín pri teplote 20°C
0,1 - 0,2 kg/m2 na jednu vrstvu
Riedidlo na nitrocelulózové výrobky
Balenie:
Postup:
Doba tvrdnutia:
Spotreba:
Èistenie zariadenia:
Uvedené v Technickej karte nebezpeènej substancie pre daný výrobok
- betón
- stierace cementové potery
- drevo
Dodržiava požadované podmienky aplikácie, premieša obsah balenia pokým sa nevytvorí jednoliata zmes.
Nanášanie pomocou valèeka, štetca alebo hydrodynamickou tryskou. Poèet vrstiev /1alebo2/ ako aj spotreba
materiálu závisia od stavu podložia a požadovaného efektu. Ako spojivo s dobrým betónom alebo s drevom postaèí
jedna vrstva podkladu pri použití asi 0,1 kg/m2-0,15kg/m2, na zosilnenie slabého, pórovitého betónu sa musia
nanies 2 vrstvy pri spotrebe asi 0,2 kg/m2.
24 hodín pri teplote 20°C
Predpisy BP:
Teplota vzduchu: 15-25 °C
Teplota podkladu: 10-25 °C
Relatívna vlhkos vzduchu: 40-75%
Vlhkos podkladu: 3%
Použité podklady:
Postup:
Spotreba:
- betón
- cementové tmelové masy, napr. Atlas Terplan N
- drevo
Spotreba:
15-25 °C
10-25 °C
40-75 %
max.3 %
Mechanickým miešaèom sa vymiešajú v príslušnom pomere zložky A a B. V závislosti od intenzity miešania je doba
miešania 3-5 minút. Pripravená zmes sa nanáša valèekom, alebo hydrodynamickou tryskou. Vrstva sa tvrdí po 24
hodinách. Na dosiahnutie optimálnych parametrov náterovej vrstvy P65 ako tenko vrstvovej podlahy sa odporúèa
nanáša 2 razy, s 24 hodinovým èasovým odstupom medzi nanášaním jednotlivých vrstiev. Náter stuhne po 24 hod.
a úplnú mechanickú odolnos dosiahne po 7 dòoch.
Používané podklady:
Novoflex P10 je jednozložkové podložie na báze polyuretánových živíc. Používa sa hlavne pri cementových
podlahách - na zosilnenie povrchovej vrstvy betónu, ako ochrana pred prášením, èiastoèná ochrana pre prenikaním
zemskej vlhkosti do podlahy a zabezpeèenie pri¾navosti ïalších vrstiev podlahy.
Teplota vzduchu:
Teplota podložia:
Relatívna vlhkos vzduchu:
Vlhkos podložia:
Postup:
1
2
3
4
Podložie /betón.../
Základný náter Novoflex P10
Liata vrstva Novoflex P41
Lak Novoflex P65
Download

Priemyselná podlaha NOVOL_prospekt