1
Dobrovoľníctvo ďaleko aj blízko
Dobrovoľníctvo je činnosť vykonávaná v prospech jednotlivca, komunity alebo spoločnosti bez nároku na odmenu. Za dobrovoľnícku činnosť síce
nedostaneš hmatateľnú odmenu, ale tou najväčšou a najcennejšou odmenou môže byť hoci len úsmev na tvári dieťaťa, dobrý pocit z renovácie
starobylej farmy, rekonštrukcie hradu, či nové priateľstvá a životné skúsenosti. V neposlednom rade to môže byť práve možnosť spoznať inú
krajinu z pohľadu dobrovoľníka.
Nespočetné množstvo mladých ľudí po celom svete každoročne dobrovoľníči na rôznych verejnoprospešných projektoch. Okrem toho, že pomôžu
miestnej komunite, rozvíjajú svoju osobnosť a zručnosti. Ak sa k nim pridáš, zažiješ na vlastnej koži to, o čom tu píšeme. Preto sa oplatí byť
dobrovoľníkom. Kým to nezažiješ, nevieš, aké to je. Zážitky na celý život na teba môžu čakať aj na opačnej strane zemegule, ale aj neďaleko
tvojej školy, práce či domu. Veď príležitosti sa ti ponúkajú každodenne, možno práve teraz pred tebou, možno za tebou, možno pod tvojím
oknom je niečo, čo by si ako dobrovoľník mohol zmeniť k lepšiemu. Záleží len na tebe, ako dokážeš využiť každú minútu.
V čom je dobrovoľníctvo také skvelé? Nuž, je unikátne v tom, že sa doňho môžeš sapojiť kdekoľvek - doma, na Slovensku, alebo aj ďaleko za
hranicami našej krajiny . Ako je to možné?
INEX Slovakia so svojou 19 ročnou tradíciou je členom viacerých sietí občianskych združení a dobrovoľníckych organizácií po celom svete. Každá
z tých organizácii vo svojej krajine usporiadúva dobrovoľnícke projekty v miestnych komunitách. Týchto projektov sa zúčastňujú mladí ľudia
rôzneho veku, pohlavia, národnosti či vierovyznania. V tejto brožúre ti prinášame informácie o tom, ako sa stať jedným z nich – dobrovoľníkom či už doma, alebo v zahraničí. Všetky ďaleké aj blízke krajiny sú teraz na dosah ruky. Veríme, že si medzi nimi nájdeš aj ty tú svoju, ktorá ti
prirastie k srdcu a aj vďaka tebe sa stane lepším miestom pre život.
Dobrovoľníci nie sú platení nie preto, že by boli zbytoční, ale preto, že sú neoceniteľní.
2
3
Dobrovoľníctvo - ako to vlastne začalo?
Medzinárodné dobrovoľnícke tábory uzreli svetlo sveta po prvý krát po prvej svetovej vojne. Európa sa zmietala vo veľkej povojnovej chudobe,
všade vládol strach a nedôvera. Skupinka mladých ľudí z rôznych európskych krajín sa v roku 1920 pod vedením Švajčiara Pierra
Cérésoleho pustila do opravy vojnou zničenej dediny blízko francúzskeho mestečka Verdun na francúzsko-nemeckých hraniciach. Spoločná
práca v priateľskom duchu bola vyjadrením medzinárodnej solidarity a odmietnutím nepriateľstva medzi dobrovoľníkmi z Francúzska a Nemecka.
Tento akt sa stal symbolom urovnania konfliktov medzi dvoma pôvodne znepriatelenými národmi. Myšlienka dobrovoľníckej práce nadchla
mnohých mladých ľudí a ich počet postupne rástol. Ich úsilie bolo navyše podporené miestnymi komunitami žijúcimi v okolí a vládami európskych
krajín.
Táto prvá akcia vyvolala začiatok vlny medzinárodných dobrovoľníckych
táborov a vznik medzinárodných dobrovoľníckych sietí. Po určitom čase sa na
vzdelávaciu a interkultúrnu stránku táborov začal klásť rovnaký dôraz ako na
samotnú prácu. Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce sa stali nástrojom
pre rozvoj medzinárodného porozumenia a solidarity medzi ľuďmi. Myšlienka
mieru je pre dobrovoľníctvo stále kľúčová, avšak v súčasnosti sa dobrovoľníci
zameriavajú na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Mladí ľudia po celom svete sa snažia spoločnou prácou zachrániť svetovú
prírodu, kultúrne a národné dedičstvo a zabezpečiť udržateľnosť rozvoja pre
nasledujúce generácie, a to spoločnými silami bez ohľadu na náboženstvo, etnicitu, národnosť či politické názory.
4
Kto sme?
INEX Slovakia (INternational EXchanges) je nezisková organizácia ponúkajúca nevšedné zážitky, osobnostný rozvoj a zmysluplné prežívanie
voľného času mládeže prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania.
Cieľmi nášho združenia je podporovať mladých ľudí bez ohľadu na národnosť, politickú príslušnosť či náboženské
vyznanie vo vykonávaní dobrovoľníckych aktivít a zároveň rozvíjať dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí.
Prostredníctvom mládežníckej mobility, dobrovoľníctva s medzinárodnou účasťou a neformálneho vzdelávania
chceme prispievať k osobnostnému rozvoju mladých ľudí.
Cieľovou skupinou je najmä mládež od 15 do 30 rokov, ktorú sa snažíme osloviť našimi aktivitami a touto cestou
prispieť k ich hodnotnému prežívaniu voľného času. Naše združenie je aktívne tvorené pre dobrovoľníkov a je
tvorené
dobrovoľníkmi.
Naše
podujatia
obohacujú
mládež
aj
svojím
medzinárodným a všeobecne prospešným rozmerom – podporujeme u nich aktívne
dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce
(MTDP), ktoré organizujeme na Slovensku i v zahraničí, ponúkame mladým ľuďom
možnosť stretnúť sa s ľuďmi z iných kultúr, prekonávať vzájomné kultúrne a
jazykové bariéry, získavať vedomosti o iných krajinách, zdokonaliť sa v cudzích jazykoch a popri tom vykonávať
verejnoprospešné dobrovoľnícke činnosti.
Medzi hlavné aktivity nášho združenia patrí zapájanie sa do medzinárodných dobrovoľníckych aktivít, programov
výmen mládeže prostredníctvom medzinárodných výmenných sietí, organizovanie vzdelávacích podujatí pre
pracovníkov s mládežou i samotných dobrovoľníkov, činnosť základných kolektívov (ZK) a pracovných skupín, a
iné pravidelné aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie a mládežnícku mobilitu.
5
Ďaleko...
V tejto časti sa pozrieme na to, aké možnosti nám ponúka medzinárodné dobrovoľníctvo. Od roku 1993 podporujeme mladých ľudí v spoznávaní
nových kultúr, vytváraní nových priateľstiev z celého sveta a v získavaní skúseností. Vďaka nášmu členstvu v medzinárodnej sieti Alliance for
European Voluntary Service Organisations a partnerstvu v Service Civil International a Youth Action for Peace vysielame ročne na dobrovoľnícke
tábory približne 300 dobrovoľníkov. Dobrovoľníci majú možnosť cestovať do takmer 80 krajín po celom svete a vybrať si z viac ako 2000
projektov.
Možnosti dobrovoľníctva s INEX-om ďaleko v zahraničí
-
staň sa účastníkom na medzinárodných táboroch dobrovoľníckej práce a pomôž tak na lokálnych dobrovoľníckych aktivitách po celom
-
zapoj aj svoju rodinu do zaujímavých projektov s názvom Family kemp po celom svete, kde vykonávaš spolu so svojimi blízkymi niečo
svete – mysli globálne a konaj lokálne!
prospešné - zabavíš sa pri tom, stráviš čas so svojou rodinou, nájdeš si známych z rôznych krajín sveta, ale hlavne zažiješ niečo
nezvyčajné,
-
ako teenager zaži medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce priamo tebe ušitý na mieru : Teenage kemp, kde môžeš stretnúť množstvo
mladých ľudí z miest, o akých sa ti ani nesnívalo, prispieť svojou prácou k vyššiemu cieľu, precvičiť si angličtinu, spoznať nových
priateľov z celého sveta,
-
zapoj sa do Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) a ako dobrovoľník preži 2 až 12 mesiacov v cudzej krajine a získaj mnohé skúsenosti,
ktoré doma len tak ľahko nenadobudneš,
-
ako mladý človek využi možnosti, ktoré ti ponúka program Mládež v akcii financovaný Európskou komisiou, zapoj sa do mládežníckych
výmen či mládežníckych iniciatív a podpor mobilitu európskej mládeže,
-
rozšír si svoje obzory na množstve zahraničných školení a seminárov s medzinárodnou účasťou, či už o dobrovoľníctve, vedení mladých
ľudí, interkultúrneho učenia...
6
MTV/LTV
MTV je skratka pre strednodobé (Middle term volunteering) a LTV
pre dlhodobé (Long Term volunteering) projekty. Naši partneri, ktorí
organizujú vyššie popísané workcampy, majú z času na čas záujem hosťovať jedného alebo viac dobrovoľníkov a zapájať ich do svojich aktivít
dlhodobejšie. Pre mladého človeka je to skvelá možnosť ako získať nové skúsenosti, zlepšiť si jazyk, či istú dobu žiť v zahraničí. Podmienky ako
poskytovanie stravy či ubytovanie sa líšia od projektu k projektu, možno ich nájsť v našej online databáze ako špeciálne projekty.
Mládežnícke výmeny
Do projektov mládežníckej výmeny podporovaných programom Mládež v akcii sa možno tiež zapojiť po celom svete. Zvyčajne trvajú do dvoch
týždňov a zúčastňujú sa ich päťčlenné skupiny aspoň zo štyroch rôznych krajín. Program mládežníckej výmeny býva zameraný na rôzne témy.
Môže ísť o spoznávanie nových kultúr, ochranu životného prostredia, prácu s médiami a iné.
Európska dobrovoľnícka služba
Európsku
dobrovoľnícku
službu
finančne
podporuje
Európska
komisia
formou
špeciálneho grantového programu Mládež v akcii. EÚ takto prispieva k neformálnemu
vzdelávaniu a výchove mladých ľudí prostredníctvom rôznych projektov, v rámci
ktorých sú mladí ľudia priamo zapojení do aktivít rôznych európskych komunít. V praxi
to znamená, že ak máš 18 – 30 rokov a chceš stráviť 2 – 12 mesiacov v neziskovej
organizácii v zahraničí, je to príležitosť aj pre teba. Témy projektov sú znova
rôznorodé. Rozdiel medzi EVS a MTV/LTV je, že nástup na Európsku Dobrovoľnícku
Službu trvá dlhšie a je administratívne náročnejší.
Dobrovoľník sa v rámci svojho EDS projektu zúčastňuje aktivít, ktoré:
-
uskutočňujú sa v inej krajine ako je krajina trvalého pobytu dobrovoľníka,
-
nie sú náhradou plateného pracovného miesta, ale dobrovoľníckou činnosťou,
7
-
neformálne vzdelávajú samotného dobrovoľníka,
-
zahŕňajú aspoň jeden členský štát EÚ.
Ak ťa táto možnosť zaujala, napíš email Mirke na [email protected] a dohodni si osobné stretnutie v našej kancelárii. Bližšie informácie nájdeš aj na
našej internetovej stránke.
EDS dobrovoľníčky na Inex-e
Nataliya – je naša EDS dobrovoľníčka. Má 23 rokov, pochádza z Ľvova, veľmi krásneho,
starého mesta na západe Ukrajiny. Minulý rok ukončila magisterské štúdium na
fakulte manažmentu. Zaujíma sa o štúdium jazykov vie sa v pohode dohovoriť po grécky,
španielsky, francúzsky. Nasledujúcich 11 mesiacov sa okrem iného bude zdokonaľovať aj
v slovenskom jazyku.
Mariya - prišla k nám z krásneho Bulharska. Má 22 rokov, je študentkou
medzinárodných
ekonomických vzťahov. Mariya sa zaujíma o šport, jogu, lezenie. Už sa teší na svoj prvý
tábor! Spoločne s Nataliyou píšu mládežnícku výmenu, ktorá bude prebiehať na Slovensku.
11 mesiacov bude spoznávať Slovensko z pohľadu dobrovoľníka.
Prajeme dievčatám veľa elánu a skvelých zážitkov počas EDS projektu!
Školenia a projekty v zahraničí
V rámci spolupráce našich medzinárodných sietí máme taktiež možnosť vysielať našich dobrovoľníkov na rôzne školenia do zahraničia. Znovu sa
témy líšia v závislosti od organizácie, ktorá školenie iniciuje. Niektoré školenia sú napríklad zamerané na marketing, prácu s fotografiou, videom,
alebo na neformálne vzdelávanie či sociálne začlenenie. Tieto školenia sú vedené pomocou neformálneho vzdelávania, po anglicky, a účasť
mladých ľudí z rôznych krajín umožňuje aj spoznávanie iných kultúr.
8
Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce (MTDP), aka WORKCAMPy
Ako sme už spomínali, ide o dobrovoľnícke aktivity v lokálnych komunitách organizované po celom svete hlavne pre mladých ľudí vo veku od 18
do 35 rokov. Existujú aj projekty pre mladých 14 až 17 ročných ľudí, prípadne pre ľudí nad 35. Väčšina dobrovoľníckych táborov (workcampov)
býva v období jún až september. Zvyčajná dĺžka trvania je 2 až 3 týždne. Na bežnom workcampe býva väčšinou 10 – 35 ľudí z celého sveta.
Dobrovoľnícke práce sú naozaj rôznorodé a závisia od konkrétnej organizácie. Môžete rekonštruovať hrad v Rumunsku, pracovať s deťmi či
starými ľuďmi Španielsku, čistiť lesné cestičky na Islande, alebo pomáhať organizovať folkový festival vo Francúzsku.
Účastníkov jednotlivých workcampov (maximálne 1 – 2 ľudia z jednej krajiny) si vyberajú naši partneri na základe prihlášok. Správne a úplne
vyplnená prihláška (Volunteer Exchange Form – VEF) je základom úspešného umiestnenia na tebou vybraný workcamp. Pokiaľ sa rozhoduješ na
takýto projekt ísť prvýkrát, organizujeme aj stretnutie pre „first-timerov“, kde dávame našim „prvodobrovoľníkom“ rôzne rady, tipy a triky, a
radi zodpovieme všetky možné aj nemožné otázky.
Zopár rád a upozornení pred tvojím táborovým dobrodružstvom
- Súčasťou tvojej batožiny by mal byť spací vak.
- Príprava stravy je zväčša na pleciach účastníkov, teda nie je na škodu pripraviť si zopár zaujímavých
receptov z našej kuchyne.
- Dopravu na miesto konania, ako aj víza (do krajín, kde sú potrebné) si musíš uhradiť a zabezpečiť sám.
Najlacnejšie lístky sa samozrejme nedajú zohnať dva dni pred začiatkom workcampu, preto odporúčame
zabezpečiť si ich v dostatočnom predstihu.
- INEX Slovakia nepoisťuje účastníkov workcampov v zahraničí. Odporúčame ti, aby si uzavrel poistenie na
cesty a pobyt v zahraničí na dobu mimo samotný workcamp, ako i na dobu počas workcampu. Pred
vycestovaním do členských krajín EU odporúčame požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o vydanie
Európskeho preukazu zdravotného poistenia.
9
- Účastnícky príspevok za workcamp je rozdielny pre členov a nečlenov INEX-u. Takto získané prostriedky využíva INEX na financovanie pobytov
zahraničných účastníkov na slovenských workcampoch. Členom sa môže stať ktokoľvek a prihlásiť sa môžeš tak, že vyplníš formulár na našej
stránke alebo osobne v našej kancelárii a zaplatíš členské na aktuálny rok (pre rok 2012 je 2 €). Členské je možné zaplatiť osobne v kancelárii
INEX-u alebo prevodom na účet číslo 2667455125/1100. Ako účel platby/popis transakcie vyplň svoje meno a priezvisko. V prípade, ak sa za člena
prihlasuješ spolu s prihlasovaním sa na workcamp, tak je členské zahrnuté v tvojom účastníckom príspevku na workcamp, stačí už len prihláška.
Ponuka workcampov
Rýchlu orientáciu v tejto brožúrke Ti umožní nasledovný popis. Nadpisy označujú názov krajiny a názov našej partnerskej organizácie, ktorá
zabezpečuje príslušné tábory. Za názvom organizácie nasleduje výber z ich ponuky - zoznam
MTDP. Údaje o každom tábore majú nasledovnú štruktúru:
kód
Kód slúži pre ľahkú identifikáciu konkrétneho workcampu, lepšiu orientáciu a
vypĺňa sa do prihlášky. Kód pre každý workcamp je jedinečný a slúži aj na
rýchlu komunikáciu s kanceláriou, poprípade vyhľadávanie na webovej
stránke.
dátum
Dátum príchodu a dátum odchodu z workcampu.
názov
Názov workcampu – označuje názov projektu, resp. zemepisný názov miesta
konania MTDP.
oblasť
Bližšie označenie miesta konania – oblasť, región, najbližšie väčšie mesto, atď.
práca
Ide iba o veľmi stručný popis pracovnej náplne workcampu. Podrobnejšie informácie nájdeš na našej stránke.
vek
Vekové obmedzenia pre účastníkov. Buď je stanovený interval (napr. 18 – 30 rokov), alebo minimálna veková hranica – napr.
18+ znamená, že účastníci musia byť starší ako 18 rokov v čase príchodu na workcamp.
poznámka
Priestor na rôzne upozornenia (pozri nasledujúci zoznam).
10
Použité skratky v poznámkach
hdw.
„Hardwork“ - práca je fyzicky náročná. Toto je samozrejme relatívny pojem vzhľadom na fyzickú dispozíciu jednotlivca.
veg.
Na workcampe sa poskytuje výlučne vegetariánska strava.
A, F, ...
Skratky cudzích jazykov - vyžaduje sa ich základná znalosť; ak nie je uvedený žiaden, dorozumievacím jazykom na
workcampe je angličtina. A – angličtina, F – francúzsky jazyk, Š – španielsky jazyk, N – nemecký jazyk, R – ruský jazyk a pod.
mot.
Pre účasť na workcampe je potrebná adekvátna motivácia a motivačný list, ktorý je potrebné napísať na extra papier
abst.
Striktný zákaz užívania alkoholu a cigariet.
prach.
Práca vykonávaná na MTDP je v prašnom prostredí.
izol.
Izolované miesto (hory, púšť, savana, tundra, step, tajga, ostrov) – vzdialený prístup k civilizácii.
fee
Extra poplatok, ktorý treba zaplatiť hostiteľskej organizácii pri príchode do tábora. Extra poplatky na teenage tábory sa
platia vopred vysielajúcej organizácii (INEX Slovakia), ktorá tento poplatok odovzdá danej hostiteľskej organizácii.
VP
Vyžaduje sa vodičský preukaz.
M, W
Prijímajú sa len muži (M), len ženy (W)
vt
Výpis z registra trestov (Certificate of good conduct) je potrebný po prijatí účastníka na workcamp.
teen.
Workcamp určený pre účastníkov mladších ako 18 rokov
bike
Vlastný bicykel, poprípade, vedieť jazdiť na bicykli.
fam.
Workcampy pre rodiny a ich členov.
Na čo mysli pri výbere
V ponuke workcampov sa nachádzajú aj workcampy organizované výmennou sieťou SCI – Service Civil International. Väčšina týchto workcampov
obsahuje aj študijnú časť projektu (study part), teda po pracovnej časti dňa nasleduje hlbšie oboznámenie sa s tematikou projektu – väčšinou
cez rôzne workshopy, semináre, diskusie. Preto ak sa chcete zúčastniť workcampu SCI, majte na pamäti, že tieto tábory nie sú vnímané iba ako
pracovné projekty. Očakávania vedúcich projektu počítajú s hlbším záujmom dobrovoľníkov o tému, ktorá je hlavnou náplňou pracovnej i
študijnej časti. Nezriedka je požadovaný aj motivačný list, kde by mal potenciálny účastník poukázať na dôvody, prečo sa chce zúčastniť
11
uvedeného projektu. Tieto motivačné listy sú v mnohých prípadoch rozhodujúcim prvkom pri prijatí, resp. odmietnutí účastníka, preto ich
význam nepodceňujte.
Volunteer Exchange Form (VEF) – prihláška na workcamp
Prihlášku vypisuj bez diakritiky, po anglicky a čitateľným paličkovým písmom, uvádzaj trvalú aj prechodnú adresu, tvoju funkčnú e-mailovú
adresu, ktorá slúži na základnú komunikáciu s kanceláriou INEX Slovakia. Uveď dátum a miesto narodenia, zamestnanie, národnosť a číslo
občianskeho preukazu alebo pasu (ak sa chystáš do krajiny mimo EÚ).
Emergency contact
Uveď osobu, ktorú môžeme kontaktovať pri prípadných nečakaných udalostiach počas tvojho pobytu v zahraničí.
Languages
Uveď druh jazyka, ktorým rozprávaš.
Remarks on health
Ak si alergik, užívaš pravidelne lieky, máš špeciálne potreby, uveď sem.
Past volunteer experience Ak si už niekde bol dobrovoľník, neváhaj a uveď to, môže ti to pomôcť pri umiestňovaní.
Project choices
Je tu uvedených 10 riadkov, do nich vpíš rebríček tvojich naj táborov, z ktorých by si sa aspoň na jeden chcel
dostať. My sa snažíme dostať ťa na tábor uvedený ako prvý v poradí. Ak to nevyjde, automaticky ideme ďalej na
2., 3., ... Ak sa v priebehu umiestňovania všetky tábory zaplnia, ihneď ťa budeme kontaktovať a požiadame ťa o
výber ďalších možností. Nezabúdaj, že na tábor, ktorý si vyberieš, musíš naozaj chcieť ísť, a byť o ňom
informovaný. V prípade, že chceš ísť iba na jeden určitý tábor, neuvádzaj ich viac.
Why do you wish…
Túto časť treba nutne vypísať! Pre niektoré partnerské organizácie, napr. tie, ktoré organizujú tábory zamerané na
umenie, prácu s deťmi, postihnutými, atď., je to veľmi dôležitá časť prihlášky. Pri jej vypisovaní teda zapoj rozum,
fantáziu a ešte niečo navyše. Odporúčame pri uvedených druhoch
táborov napísať motiváciu na samostatný list, ktorý sa odošle spolu s
prihláškou.
General remarks
Ak chceš ísť s kamarátom, prosím uveď jeho meno a priezvisko,
prípadne uveď čokoľvek, čo by mala hostiteľská organizácia vedieť.
12
Po vyplnení týchto bodov nasleduje najdôležitejšia položka – podpis. Pred samotným vlastnoručným podpísaním si podrobne preštuduj
„Podmienky účasti na MTDP“ uvedené na zadnej strane prihlášky. Vlastnoručne nepodpísaná prihláška je neplatná. Ak ešte nemáš 18 rokov, daj
prihlášku podpísať svojim rodičom, a to aj v prípade, že počas tábora už budeš mať 18 rokov. Prihlášku
nájdeš na našej internetovej stránke www.inex.sk.
Prihlásiť sa môžeš aj online.
Ak nám prihlášku posielaš online, nezabudni ju prísť podpísať alebo doruč originál na adresu:
INEX Slovakia — občianske združenie
Košická 37
821 09 Bratislava 2
Nezabudni priložiť všetky potrebné prílohy (motivačný list, výpis z registra trestov – ak je potrebný a i.).
Typy workcampov – zaužívané skratky
Tieto skratky nájdeš pri podrobnejšom popise táborov na našej stránke.
agri
poľnohospodárske /záhradnícke práce
hist
zamerané na históriu obce alebo lokality
arch
archeologické práce
kids
organizovanie aktivít pre deti
art
umelecky zamerané projekty (festival, divadlo...)
manu
práca zameraná na manuálnu činnosť
cons
konštrukčné/stavebné práce
reno
obnova objektov
disa
práca s mentálne/fyzicky postihnutými ľudmi
study
tábory zamerané na štúdium a výskum
envi
environmentálne projekty rôzneho charakteru
fest
pomoc pri organizovaní festivalu
V nasledujúcej časti nájdeš výber táborov partnerských organizácií, na ktoré najčastejšie vysielame našich dobrovoľníkov. Tento zoznam je však
neúplný, nakoľko naši partneri dopĺňajú nové tábory a aktualizácie, a to počas celej sezóny. Ak máš záujem aj o iné krajiny, resp. organizácie,
aktualizovanú a doplnenú ponuku nájdeš na našej webovej stránke www.inex.sk.
13
Belgicko
Belgicko - Compagnons Batisseurs Belgium – CBB
CBB03
06/07
21/07
Centre Couleurs du Monde
Rendeux
Príprava aktivít s mládežou a deťmi v centre pre utečencov
18+
CBB05
06/07
21/07
Les Glaďeuls
OPONT
Rekonštrukcia a oprava múru kultúrneho strediska
18+
mot.
CBB06
20/07
29/07
Holidays on the Beach
Wenduine
Organizácia voľného času pre mentálne postihnutých ľudí
18+
F, mot.
CBB07
05/08
25/08
FEDASIL II
Rixensart
Príprava aktivít v centre pre utečencov, práca v záhrade
20+
F, mot.
CBB08
05/08
18/08
Domaine de Mozet
Mozet
Práca v prírode, výstavba mostíka, upratovacie práce
15-17
fee:150 €, teen.
CBB09
06/08
18/08
Miradors for animals obs.
Chevetogne
Práca v záhrade, envir. práce v prírode, čistenie chodníkov
15-17
fee:150 €, teen.
CBB10
10/08
26/08
GRIMM
Marche-en-Famenne
Manuálna práca, oprava miesta pre opekanie, lavíc, prístrešia
18+
CBB11
12/08
24/08
Domaine
Nivelles
Práca na chate: maľovanie, murárske a tesárske práce
18+
CBB12
20/08
30/08
Together on holidays
Chevetogne
Organizácia voľného času pre mentálne postihnutých
18+
F, mot.
Belgicko - JAVVA
JAVVA 01
02/07
23/07
Red Cross Centre - Yvoir
YVOIR
Pomoc pri organizácii workshopov pre deti v centre pre utečencov
18+
JAVVA 02
06/07
21/07
Domaine de Mozet
MOZET
Rekonštrukčné práce v parku
18+
JAVVA 03
16/07
06/08
Red Cross Centre - Oignies
OIGNIES
Workshopy pre deti v centre pre utečencov
18+
JAVVA 04
20/07
14/08
Nature et Techniques
EUPEN
Rôzne renovačné práce a príprava výstavy
18+
JAVVA 05
13/08
31/08
Arthur Regniers Centre
BIENNE
Príprava aktivít pre ľudí s fyzickým postihnutím
18+
JAVVA 06
14/08
29/08
Red Cross Centre - Fraipont
FRAIPONT
Renovačné práce v centre pre utečencov
18+
JAVVA 07
14/08
30/08
CEMôme : holiday camp
NISMES
Pomoc pri organizovaní letného tábora pre deti
18+
JAVVA 08
16/08
31/08
Youth Centre
BRAINE-L'ALLEUD
Rekonštrukčne práce v centre pre mládež
18+
JAVVA 09
17/08
31/08
Festival Théâtres Nomades
BRUSSELS
Pomoc pri organizácii divadelného festivalu
18+
JAVVA 10
18/08
01/09
Vévy Wéron Farm
WEPION
Renovačná a iná práca na farme
18+
Belgicko - SCI Belgium - organizácia SCI
BE-SCI 1.1
29/06
14/07
Asylum seeker centre
Florennes
Organizovanie aktivít pre deti a mládež v centre pre utečencov
20+
F
BE-SCI 6.1
01/07
15/07
Natural park Viroin-Hermeton
Nismes
Údržba prírodného parku
18+
hdw.
BE-SCI 9.1
07/07
21/07
Tale festival
Florenville & Chiny
Pomoc pri organizácii festivalu
18+
F
BE-SCI 1.2
09/07
29/07
Asylum seeker centre
Rixensart
Organizovanie aktivít pre obyvateľov centra pre utečencov
20+
F, mot.
BE-SCI 4.1
22/07
04/08
Farming with disabled people
Manage
Práca na farme kde pracujú aj ľudia s ment. postih.
18+
F
BE-SCI 9.2
28/07
08/10
“Esperanzah” festival
Floreffe
Pomoc pri organizácii festivalu
18+
BE-SCI 9.3
05/08
18/08
Architectural heritage
Arlon
Renovácia historického opevnenia
18+
BE-SCI 8.6
05/08
18/08
International House and Saint-PaulV
Mons
Renovačné práce v centre pre bezdomovcov
18+
BE-SCI 5.1
15/08
30/08
Youth centre
Brusel
Organizovanie aktivít pre deti
18+
F
BE-SCI 1.3
19/08
01/09
Red-Cross asylum seeker centre
Natoye
Renovácia a organizovanie aktivít v centre pre utečencov
18+
F
Na Fir Bolg
Antwerpen
Pomoc pri organizovaní festivalu folkovej hudby
18+
Belgicko - VIA Belgium - organizácia SCI
BE-VIA 9.2
24/06
08/07
hdw.
14
BE-VIA 4.1
21/07
05/08
MPI OOSTERLO
Balen
Organizovanie aktivít pre znevýhodnených ľudí, organizácia reggae festivalu
18+
BE-VIA 8.1
29/07
12/08
TER DENNEN
Lanaken
Príprava voľnočasových aktivít pre deti a mládež v centre pre utečencov
18+
BE-VIA 4.2
31/07
14/08
WEMELKAMP
Herentals
Organizovanie voľnočasových aktivít v tábore pre deti s autizmom
18+
BE-VIA 9.1
19/08
01/09
BOOMBAL FESTIVAL
Lovendegem
Pomoc pri organizovaní festivalu tanca a folkovej hudby
18+
Česká republika
Česká republika - INEX SDA
SDA 102
17/06
30/06
Mezno
Tábor
Kultivácia lesa a verejných priestranstiev
18+
SDA 103
18/06
01/07
Horse farm
Chmelistna
Pomoc pri stavaní prístrešku pre kone a kultivácia okolia
18+
SDA 202
18/06
01/07
Chudenice
Plzeň
Pomoc pri renovácií historických častí dediny
18+
SDA 302
24/06
07/07
Camphill Community II
České Kopisty
Obnova centra pre ľudí s mentálnym postihnutím a práca na organickej farme
18+
non-smokers
SDA 303
28/06
13/07
Children Summer Camp
Jizbice
Príprava tábora a aktivít pre deti s postihnutím
18+
non-smokers
SDA 203
30/06
21/07
Castle Hartenberg Art
Hřebeny
Kreatívne aktivity v okolí zrúcaniny hradu Hartenberg
18+
SDA 104
08/07
23/07
Nature Playground
Jirkov
Stavanie ihriska pre deti
18+
SDA 401
08/07
28/07
New Forest
Liberec
Kultivácia lesa
18-26
SDA 105
10/07
24/07
Vysoke Veselí
Vysoke Veselí
Kultivácia lesa a verejných priestranstiev
18+
SDA 106
12/07
23/07
Chříč
Chříč
Prestavbe starého pivovaru na komunitné centrum a príprava festivalu
18+
SDA 204
15/07
29/07
Svojšín
Plzeň
Renovácia záhrady pri Svojšínskom zámku
18+
hdw., mot.
SDA 205
15/07
29/07
Castle Grabštejn
Chotyně
Pomoc pri renovácií hradu Grabštejn
18+
hdw.
SDA 304
16/07
29/07
Fight social exclusion
Ústí nad Labem
Príprava aktivít pre deti a mládež zo „sociálnych gét“
18+
mot
SDA 305
21/07
04/08
Therapeutic Centre Ledovec
Ledce
Pomoc pri chode a obnove prírodného terapeutického centra
18+
SDA 306
22/07
04/08
Camphill Community III
České Kopisty
Obnova centra pre ľudí s mentálnym postihnutím a práca na organickej farme
18+
SDA 206
22/07
05/08
Castle Kynžvart
Lázně Kynžvart
Renovácia záhrady pri zámku Kynžvart
18+
SDA 107
22/07
06/08
Tvarožná Lhota
Strážnice
Práca v ekologickom centre a príprava slávnosti pre deti
18-26
SDA 108
23/07
04/08
Nežichov
Bečov
Kultivácia botanickej záhrady a práca na organickej farme
18+
SDA 207
04/08
18/08
Castle Hartenberg
Hřebeny
Pomoc pri príprave podujatí na jeseň 2012 a renovácie hradnej záhrady
18+
hdw.
SDA 307
05/08
15/08
Help the elderly
Praha
Príprava aktivít v centre pre starších ľudí a pomoc pri obnove centra
18+
mot., vt., med. form
SDA 208
06/08
18/08
Outdoor Museum Modra
Modra
Obnova vonkajšieho múzea a príprava kultúrnych podujatí
18+
SDA 209
10/08
24/08
Jewish Holešov
Holešov
Pomoc pri obnove miestneho židovského cintorína
18+
SDA 403
11/08
31/08
Mikulov
Mikulov
Kultivácia prírodnej rezervácie a pomoc pri obnove židovského cintorína
18-26
hdw., non-smokers
SDA 308
17/08
31/08
Children Summer Camp II
Jizbice
Príprava táborových aktivít pre deti s postihnutím a obnova prostredia
18+
SDA 109
24/08
10/09
Dýšina
Plzeň
Kultivácia komunitných prírodných priestranstiev a rekonštrukcia kostola
18-30
mot., non-smokers
SDA 110
24/08
10/09
Kyšice
Plzeň
Zveľaďovanie dediny a príprava aktivít pre deti
18+
non-smokers
SDA 404
27/08
14/09
Back to nature
Stoupa
Kultivácia lesa a okolitej prírody
18+
izol.,
SDA 405
02/09
15/09
New Forest II
Liberec
Kultivácia lesa
18+
SDA 501
02/09
14/09
Ashram Yoga Centre
Žďárec u Skutče
Stavba ekologického domu zo slamy a hliny
18+
hdw., veg.
15
Fínsko
Fínsko - Allianssi
ALLI03
26/06
08/07
Nouri Pori
Pori
Organizácia detského festivalu, environ. práce
18+
ALLI04
01/07
08/07
Vartiosaari
Helsinki
Záhradné a upratovacie práce
16-17
ALLI05
01/07
14/07
Jami Fly In
Jamijarvi
Pomoc pri príprave leteckého festivalu
18+
ALLI06
01/07
14/07
Old Power
Oulainen
Organizácia lokálneho podujatia, pomocné práce
16-17
ALLI07
08/07
18/07
Horse farm
Pietarsaari
Udržiavacie práce na konskom ranči
18+
ALLI08
15/07
28/07
Vaala
Vaala
Renovácia miestneho kultúrneho dedičstva
18+
ALLI09
15/07
28/07
Piispala
Kannonkoski
Renovácia a upratovanie okolia centra pre deti a mládež
18+
fee:100 €, teen
teen
ALLI10
22/07
28/07
Salla Reindeer Park
Salla
Úprava okolia turistického chodníka
18+
ALLI02
24/07
07/07
Kids camp
Janakkala
Organizácia a vedenie detského tábora
18+
vt
ALLI11
30/07
10/08
Vasatokka
Inari
Terénne práce - kosenie, nosenie dreva...
18+
izol.
ALLI12
19/08
01/09
Moijala
Hattula
Záhradné práce v centre pre postihnutých ľudí
18+
Fínsko - KVT Finland – organizácia SCI
FI-KVT 6.1
18/06
29/06
Toivo Biodynamic Farm
Rihu
Práca v záhrade na biofarme
18+
FI-KVT 9.2
24/06
07/07
Village Community Hall Viljakkala
Viljakkala
Pomoc pri modernizácii lokálneho kultúrneho centra
18+
FI-KVT 5.1
29/06
10/07
Children’s Music Festival Siikalatva
Siikalatva
Pomoc pri organizácii detského hudobného festivalu
18+
FI-KVT 4.1
02/07
14/07
Äijälä Home
Jyskä
Práce v záhrade spolu s postihnutými ľuďmi
18+
FI-KVT 3.1
09/07
20/07
Food not Bombs
Helsinki
Varenie a rozdávanie jedla na uliciach, upratovanie po verejných akciách
18+
FI-KVT 6.2
23/07
05/08
Forest School Saarijärvi
Saarijärvi
Práce v záhrade a lese, starostlivosť o zvieratká
18+
FI-KVT 9.3
01/08
22/08
Haihatus Art House
Joutsa
Renovácia domu, práca v záhrade kultúrneho centra
18+
FI-KVT 6.3
06/08
17/08
Keuruu Ecovillage
Keuruu
Výstavba a rekonštrukcia v eko-dedine, práca v záhrade
30+
FI-KVT 9.4
13/08
26/08
Summer Lodge Ylöjärvi
Ylöjärvi
Renovácia okolia a budov, práca v záhrade, maľovanie
18+
18 25
veg., hdw.
mot., veg.
veg., abst.
Francúzsko
Francúzsko - Compagnons Batisseurs France
CBF05
30/06
15/07
Mettray
Mettray
Murárske a stavebné práce
CBF02
09/07
29/07
Saint Barnabé
SAINT BARNABE
Rôzne práce v okolí starej práčovne
CBF07
22/07
12/08
Vouvray
Vouvray
Murárske práce a zdieľanie aktivít s obyvateľmi
CBF04
06/08
25/08
Cormery
Cormery
Tradičné murárske a stolárske práce
mot.
+18
18 25
18 25
A, F
hdw
CBF01
06/08
26/08
Baden
Baden
Rekonštrukcia námorných stien pomocou špeciálnej techniky
CBF03
18/08
01/09
La Seyne-sur-mer
LA SEYNE-SUR-MER
Renovácia kuchyne v miestnom komunitnom centre
+18
18 26
Francúzsko - Concordia France
CONC 064
29/06
15/07
ECOMUSEE DE ST-DEGAN BREC’H I
Morbihan
Tradičné tesárske a drevárske práce na reštaurácii ekomúzea
18+
CONC 183
30/06
14/07
Lyon
Rhone-Alpes
Príprava "Urban Globe Throtters" predstavenia
18+
mot.
16
CONC 001
06/07
27/07
COMMUNITY OF ARTOLIE DISTRICT
Bordeaux
Čistenie porastu a sutí z miestnej farmy
18+
A, F
CONC 002
06/07
27/07
DURAVEL
Duravel
CONC 003
06/07
27/07
IZON
West Izon
Rekonštrukcia opevnení tradičnými technikami
18+
A,F, cert. lešenie
Odstraňovanie vegetácie, triedenie kamenia pre hrádzu
18+
CONC 004
06/07
27/07
Saint Caprais de Bordeaux
CONC 005
06/07
27/07
Vanxains 1
Entre-Deux-Mers
Renovácia turistickej cesty, inštalácia piknikových miest, maľovanie
18+
Dordogne
Rekonštrukcia opevnení tradičnými technikami
CONC 031
06/07
27/07
18+
NOVACELLES
Novacelles
Rekonštrukcia kaplnky tradičnými technikami
18+
18+
A, F
CONC 032
06/07
27/07
PONT DU CHATEAU
Pont du Château
Rekonštrukcia schodov s vyvrelými horninami
CONC 065
06/07
27/07
LAURENAN
Brittany
Renovácia strechy práčovne
18+
CONC 121
06/07
27/07
HOULGATE
Norman coast
Propagácia lokálnej fauny a flóry, tvorba produktov z recyklovaného dreva
18+
CONC 153
06/07
27/07
Orry la Ville
Park Oise
Tradičné murárske práce
18+
CONC 154
06/07
27/07
VERS SUR LAUNETTE
Park Oise
Renovácia práčovní
18+
CONC 155
06/07
27/07
WIMEREUX
Pas-de-Calais
Spevňovanie cesty, rekonštrukcia budov
18+
CONC 184
06/07
27/07
La Motte-Servolex
Chambéry
Tvorba fresky, mozaiky, tvorba kvetinových špirál a obrazov z kameňov
18+
A, bike
CONC 185
06/07
27/07
Sainte-Agnès
Grenoble
Renovácia komunitnej budovy pre dobrovoľníkov
18+
A, F
CONC 151
06/07
27/07
COMMUNAUTE DE COMMUNES...
Picardie
Čistenie bažiny v z kanoe
15-17
fee:150 €, teen.
CONC 152
06/07
27/07
Nogent sur Oise
Chantilly
Stavba "Provenslávskej záhrady", sadenie stromov
15-17
A, F,fee:150€, teen
CONC 213
09/07
29/07
PAYS DE SOMMIERES
Nîmes, Montpellier
Stavanie základných múrov pôvodnej rímskej výstavby
18+
CONC 214
10/07
31/07
CAPDENAC 1
Cahors, Rodez
Rekonštrukcia opevnení tradičnými technikami
18+
CONC 066
10/07
31/07
BAINS SUR OUST II
Redon
Renovácia miestneho kostola tradičnými technikami
18+
CONC 092
10/07
31/07
CHELLES
Paris
Tvorba zelených zón a organizácia workshopu o environmentalizme
18+
CONC 093
10/07
25/07
MONTREUIL SOUS BOIS
Paris
Tvorba zelených zón a práca na mládežníckom centre
18+
CONC 094
10/07
31/07
PARIS 19th
Paris
Tvorba zelených zón
18+
CONC 067
10/07
24/07
BREAL-SOUS-MONTFORT
Rennes
Práca na petanquovom ihrisku a tvorba bezbariérových môl
18+
A, F
CONC 034
10/07
31/07
JENZAT
Bassin de Gannat
Rekonštrukcia starodávneho domu
18+
A, cert. lešenie
CONC 035
10/07
31/07
SAINT-OURS-LES-ROCHES
Chaîne des Puys
Rekonštrukcia práčovní v dvoch dedinách
18+
CONC 036
10/07
31/07
Saint-Pal de Mons
Auvergne
Rekonštrukcia románskej kaplnky tradičnými technikami
18+
A, cert. lešenie
CONC 006
10/07
31/07
VERDELAIS
Gironde
Pomoc pri organizácií kultúrneho festivalu a kultúrnych aktivít
18+
A, mot.
CONC 033
10/07
24/07
CLERMONT 1
Auvergne
Stavba drevených záhradných domčekov
15-17
fee:150 €, teen.
CONC 156
10/07
31/07
SAINT MAXIMIN
Chantilly
Tvorba prírodnej cestičky s vysádzaním rastlín
15-17
fee:150 €, teen.
CONC 215
11/07
25/07
LA DOMITIENNE
Béziers
Čistenie vegetácie, značkovanie turistických chodníkov
15-17
fee:150 €, teen.
CONC 217
11/07
25/07
TARASCON
Provence
Konštrukcia protipožiarneho zavlažovania
15-17
fee:150 €, teen.
CONC 009
13/07
03/08
DOMME
Dordogne
Renovácia hradu, tradičné murárske techniky a čistenie vegetácie
18+
CONC 189
13/07
03/08
CN Dauphiné– Charantonnay
Lyon
Organizácia podujatí pre mladých ľudí
15-17
A, F
A, F,fee:150€, teen
CONC 007
13/07
27/07
CABANAC ET VILLAGRAINS
Bordeaux
Renovácia múru tradičnými technikami
15-17
CONC 008
13/07
27/07
Saucats
Bordeaux
Renovácia cintorína tradičnými technikami
15-17
CONC 187
13/07
03/08
Bourg-Saint-Maurice
Ain
Rekonštrukcia kaplnky tradičnými technikami
15-17
CONC 188
13/07
03/08
CHAMPDIEU
Saint Etienne
Renovácia múrov historickej pamiatky
15-17
CONC 190
13/07
03/08
CN Pont-de-Veyle
Mâcon
Práca na tvorbe táboriska a piknikových miest
15-17
A, cert. lešenie
A, F
A, F,fee:150€, teen
A, F,fee:150€, teen
A, F,fee:150€, teen
A, F,fee:150€, teen
A, F,fee:150€, teen
17
CONC 218
17/07
31/07
CASTELNAU-DE-LEVIS
Albi
Renovácia hradu
18+
CONC 037
18/07
03/08
NATURE RESERVE ROCHER...
Puy de Dôme
Čistenie vegetácie v prírodnej rezervácii
18+
CONC 068
18/07
08/08
LAMBALLE
St Brieuc
Renovácia práčovní
18+
A,F
CONC 038
24/07
10/08
CHANTELLE 1
Bourbonnais
Rekonštrukcia múrov kláštora a mlynu
15-17
fee:150 €, teen.
CONC 039
25/07
08/08
CLERMONT 2
Auvergne
Stavba drevených záhradných domčekov
15-17
fee:150 €, teen.
CONC 069
01/08
22/08
LESCOUËT-GOUAREC
Brittany
Rekonštrukcia múru tradičnými technikami
18+
A,F
CONC 219
01/08
22/08
CAPDENAC 2
Figeac
Rekonštrukcia opevnení tradičnými technikami
18+
CONC 040
02/08
15/08
FESTIVAL "APEROS MUSIQUE DE BLESLE"
Auvergne
Pomoc pri organizácii festivalu
18+
CONC 220
03/08
24/08
AZILLE
Canal du Midi
Čistenie brehov rieky a práca na moste
18+
CONC 221
03/08
17/08
COUPIAC
Aveyron
Rekonštrukcia múrov pomocou techník suchého kameňa
18+
CONC 222
03/08
24/08
CUXAC D'AUDE
Le Minervois
Archeologické práce
18+
CONC 223
03/08
17/08
EMMAÜS ESCALQUENS
Toulouse
Triedenie, čistenie a uskladňovanie vecných darov na charitu
18+
CONC 224
03/08
17/08
NARBONNAISE
Narbonne
Oprava hrádzí
18+
CONC 010
03/08
24/08
Chancelade
Périgueux
Renovácia práčovne
18+
A,F
CONC 124
03/08
17/08
PEUTON
Mayenne
Rekonštrukcia obecnej budovy tradičnými technikami
15-17
fee:150 €, teen.
CONC 011
03/08
24/08
Eaux Bonnes
South of Pau
Stavba prístrešku pre termálny prameň
18+
A,F
CONC 012
03/08
24/08
Gere Belestem
Vallée d'Ossau
Úprava cesty ku fontáne
18+
A,F
CONC 013
03/08
17/08
Laxion
Périgueux
Renovácia hradného múru a organizácia stredovekého festivalu
18+
A,F
CONC 014
03/08
24/08
Sadirac
Entre Deux Mers
Renovácia práčovní tradičnými technikami, odstraňovanie vegetácie
18+
A,F, bike
CONC 015
03/08
24/08
St Médard d'excideuil
Perigueux
Renovácia kostola tradičnými technikami
18+
A, cert. lešenie
CONC 016
03/08
24/08
Vanxains 02
Périgueux
Rekonštrukcia múrov tradičnými technikami
18+
A,F, hdw
CONC 042
03/08
24/08
DAVAYAT
Auvergne
Renovácia podpier
18+
A, cert. lešenie
CONC 043
03/08
24/08
ESCUROLLES - BASSIN DE GANNAT 2
Clermont-Ferrand
Renovácia studne a kostola tradičnými technikami
18+
CONC 044
03/08
24/08
SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX
Berry
Renovácia nádrží a žľabov práčovne, čistenie porastu
18+
CONC 122
03/08
24/08
Juigné-Sur-Sarthe
Angers, Le Mans
Rekonštrukcia múru
18+
CONC 123
03/08
24/08
Montfaucon-Montigné
Angers
Rekonštrukcia bývalého múru tradičnými technikami
18+
CONC 125
03/08
24/08
Vivoin
Sarthe
Rekonštrukcia budovy pre pútnikov
18+
CONC 191
03/08
24/08
Bouvesse-Quirieu
Pays des Couleurs
Úprava ciest vedúcich k stredovekej usadlosti
18+
CONC 157
03/08
17/08
Ressons-sur-Matz
Oise
Rekonštrukcia múru
18+
A, cert. lešenie
CONC 158
03/08
17/08
Tilloloy
Oise
Rekonštrukcia a zviditeľnenie bunkra z prvej svetovej vojny
18+
A, cert. lešenie
CONC 159
08/08
29/08
Neuchaftel
Pays de Bray
Renovácia kaplnky tradičnými technikami
18+
A, cert. lešenie
CONC 160
08/08
28/08
Pavant
Champagne
Úprava turistickej cestičky
18+
F
CONC 126
08/08
28/08
Parcé-Sur-Sarthe
Angers, Le Mans
Rekonštrukcia pozorovacích veží tradičnými technikami
18+
A, cert. lešenie
A, cert. lešenie
A,F
CONC 161
08/08
29/08
TRACY LE MONT
Noyon
Renovácia múru, údržba informačných tabúľ o prvej svetovej vojne
15-17
A, fee:150 €, teen.
CONC 070
08/08
29/08
DINARD
Ille et Vilaine
Renovácia cintorína tradičnými technikami
18+
A,F
CONC 095
08/08
29/08
PARIS 19 - Recyclage et animation
Paris
Práca s recyklovanými materiálmi, workshopy pre lokálne obyvateľstvo
18+
CONC 071
08/08
29/08
PLOËRMEL II
Morbihan
Murárske práce na opevnení
18+
CONC 045
14/08
30/08
CHANTELLE 2
Bourbonnais
Reštaurácia múrov a mlynu priliehajúcich ku kláštoru
18+
A,F, cert. lešenie
18
CONC 046
14/08
28/08
CLERMONT 2
Auvergne
Stavba drevených záhradných domčekov
15-17
fee:150 €, teen.
CONC 192
20/08
10/09
Grand Parc Miribel Jonage
CONC 072
22/08
29/08
ECOMUSEE DE ST DEGAN BREC’H II
Lyon
Organizácia festivalu a environmentálnych aktivít
18+
A,F
Morbihan
Mlátenie žita
18+
CONC 225
22/08
05/09
A,F
MONTCLAR
Aveyron
Murárske a udržiavacie práce na ruinách
18+
Francúzsko - Jeunesse et Reconstruction
JR12/214
24/06
07/07
Emmaus 2
Valence
Práca pre komunitu
18-30
JR12/210
27/06
17/07
Pommiers
Villefranche
Obnovovanie kamennej steny - murárske práce
18-30
A, F, mot., abst.
F, A
JR12/204
01/07
21/07
Etoile sur rhône
Valence
Obnova steny cintorínu v dedine, práca s mládežou
18-30
F, A
JR12/07
07/07
28/07
Fourneville
Pont l'evêque
Rekonštrukcia kostola a práčovne
18-30
A, F, hdw.
JR12/301
08/07
28/07
Chateau de Bramevaque
Bramevaque
Konzervácia hradnej zrúcaniny, úprava okolia
18-30
A, F,izol.
JR12/218
08/07
28/07
Allan
Montélimar
Murárske práce na miestnych pamiatkach
18-30
A, F, hdw.
JR12/302
08/07
28/07
Sicoval
Toulouse
Renovácia starej kamennej fontány, úprava okolia
18-30
A, F, hdw.
JR12/103
08/07
28/07
Montmorin
Clermont-ferrand
Obnova stropu tradičnej pece dedinky La Vialle
18-30
F, A
JR12/105
08/07
28/07
Chalvignac
Mauriac
Obnova 2 tradičných pecí v okolí
18-30
F, A
JR12/108
08/07
28/07
Issoire
Issoire
Čistenie potôčikov, environmentálna kampaň
18-30
F
JR12/112
08/07
28/07
Urçay
Vallon-en-sully
Obnova kostola po povodniach
18-30
F, A
JR12/01
08/07
28/07
Juziers
Juziers
Úprava chodníkov a bývalých barakov v meste Juziers
18-30
F, A
JR12/05
09/07
27/07
Emmaus 1 FS
Paris
Pomoc lokálnej komunite s každodennou prácou
18-30
F
JR12/202
12/07
27/07
Avt Ermitage Jean Reboul 3
Clelles-mens
Denné aktivity a starostlivosť o postihnutých
18-30
F, A
JR12/205
15/07
04/08
La Voulte sur Rhône
Valence
Murárske práce a udržiavanie starého mesta
18-30
F
JR12/300
15/07
04/08
Segur
Rodez
Renovácia dedinky, súťaž pastierskych psov
18-30
F, A
JR12/02
16/07
06/08
Leffrinckoucke 1
Dunkerque
Obnova rôznych častí pevnosti
18-30
F, A
JR12/215
22/07
11/08
Emmaus 3
Valence
Práca pre komunitu
18-30
A, F, mot., abst.
JR12/212
22/07
04/08
Le Chatelard en Bauges
Aix les bains
Čistenie okolia rieky
18-30
A, F, hdw., izol.
JR12/206
22/07
08/08
Crest
Valence
Pomoc s organizáciou festivalu
18-30
A, F,fee:50 €
JR12/100
29/07
18/08
Egliseneuve d´entraigues
Issoire
Úprava hradnej zrúcaniny a jej okolia
18-30
F, A
JR12/101
29/07
18/08
Gelles
Laqueuille
Pokladanie futbalového ihriska, dedinský festival
18-30
F, A
JR12/102
29/07
18/08
Job Agglo
Clermont-ferrand
Úprava verejných priestranstiev
20-30
F,mot.,
JR12/111
29/07
18/08
Murat-le-Quaire
Laqueuille
Obnova mestskej pece
18-30
F, A
JR12/113
29/07
18/08
Cheylade
Aurillac
Stavba bezpečnostnej plochy pri vodopádoch
18-30
F, A
JR12/307
29/07
19/08
Antichan de Frontignes
Montrejeau
Obnova starej rímskej cesty, organizácia festivalu
18-30
F, A
JR12/03
01/08
31/12
Leffrinckoucke 2
Dunkerque
Obnova rôznych častí pevnosti
18-30
F, A
JR12/110
05/08
18/08
Autrac
Issoire
Stavba turistického chodníka
18-30
F, A
JR12/305
05/08
25/08
Autour et au Moulin
Toulouse matabiau
Obnova starých pekárenských budov
18-30
F, A
JR12/306
05/08
25/08
Chateau de Fiches
Varilhes
Obnova hradnej steny, murárske práce vo výškach
18-30
F, A
JR12/06
06/08
24/08
Emmaus 2 FS
Paris
Pomoc lokálnej komunite s každodennou prácou
18-30
A, F, mot., abst.
JR12/211
12/08
01/09
Villard Reculas
Grenoble
Obnova cintorínu a bývalej lyžiarskej zjazdovky
18-30
A, F, izol.
19
JR12/303
12/08
01/09
Vielmur sur agout
JR12/106
12/08
01/09
Chaspinhac
JR12/04
16/08
31/08
Festival Couvre feu
JR12/216
19/08
01/09
Au Petit Chapiat
JR12/104
19/08
03/09
Association les handi-gene
JR12/107
19/08
08/09
Billom
JR12/220
19/08
08/09
JR12/203
31/08
20/09
Vielmur-sur-agout
Výškové renovačné práce na kaplnke
18-30
F, A
Le puy-en-velay
Čistiace práce na nálezisku
18-30
F, A
Nantes
Pomoc s prípravou festivalu
18-30
A, F, fee:50 €
Valence
Čistenie okolia malého potoka
18-30
F, A
Moulins
Pomoc s predajom nábytku, organizácia kampane
18-30
F, A
Clermont-ferrand
Výstavba verejnej záhrady v centre mesta
18-30
F, A
L´Alpe D´Huez
Grenoble
Murárske práce na cintorínskom múre
18-30
A, F, izol.
Avt Ermitage Jean Reboul 4
Clelles-mens
Denné aktivity a starostlivosť o postihnutých
18-30
F, A
Francúzsko - Solidarites Jeunesses
SJ12
18/06
30/06
Saint Menoux
St. Menoux
Stavba novej strechy na starej práčovni
18+
SJ13
24/06
14/07
Irrigation system
Vaunières
Stavba zavlažovacieho systému pre záhradu
18+
SJ14
27/06
18/07
Salvagnac
Salvagnac
Rekonštrukcia steny okolo kláštora z 13.storočia
18+
SJ15
27/06
18/07
Montberon
Montberon
Organizovanie festivalu, stavba drevenej steny
18+
SJ16
01/07
31/07
Driving path Faï
Faï
Stavba cesty, organizácia festivalu
18+
SJ17
02/07
22/07
Party Room Vaunières 1
Vaunières
Zatepľovanie miestnej herne
18+
SJ18
02/07
22/07
Lesdiguières castle
Le Glaizil
Rekonštrukcia valu okolo hradu z 16. storočia
18+
SJ19
02/07
23/07
Landrais
Landrais
Oprava fasády miestneho kostola
18+
SJ20
03/07
24/07
Haimps
Haimps
Organizácia hudobného festivalu, práca s deťmi
18+
SJ21
04/07
24/07
Corn village
Corn
Renovácia kamenného prístrešku
18+
SJ22
06/07
27/07
Bourg-Charente
Charente
Oprava fasády starej pekárskej pece
18+
SJ23
06/07
27/07
Bocage Bourbonnais
Franchesse
Stavba malých múrikov v a dreveného prístrešku
18+
SJ27
07/07
28/07
Esprels
Esprels
Tradičné murovanie dedinskej steny
18+
SJ28
07/07
28/07
Saint Remy
St. Remy
Rekonštrukcia starého stredovekého múru
18+
SJ30
07/07
28/07
Bocage Sud
Noyant
Renovácia školských zariadení a banského múzea
18+
SJ31
07/07
28/07
Episy
Episy
Úpravy areálov okolo miestneho štadióna
18+
SJ24
07/07
21/07
Beaumotte
Beaumotte
Čistenie rybníkov, rozširovanie kurníku pre hydinu
15-17
teen., fee: 150€
SJ26
07/07
25/07
Marnay
Marnay
Oprava steny miestneho cintorína, renovácia práčovne
15-17
teen., fee: 150€
SJ29
07/07
28/07
Laguépie Mayounelle 1
Laguépie
Stavba vodotesného dna pre dva rybníky
15-17
teen., fee: 150€
SJ33
07/07
28/07
L'Air de Rien à Torcy
Torcy
Sprístupnenie a úpravy verejnej záhrady
18+
SJ34
09/07
27/07
Cusset
Cusset
Čistenie prírodného vodného prameňa
18+
SJ35
09/07
27/07
Com Agglo Moulins
Moulins
Organizácia voľnočasových aktivít pre mladých
18+
SJ38
10/07
31/07
La Ferté-sous-Jouarre 1
La Ferté-sous
Tradičné murárske práce, stavba toaliet
15-17
SJ32
10/07
31/07
La Redoute de la Butte Pinson
Montmagny
Murárske práce na pevnosti z 19. storočia
18+
SJ36
10/07
31/07
Vendeuvre du Poitou
Vienne
Oprava fasády na Bonnivetskom zámku
18+
SJ37
10/07
31/07
Mulière et Festiv'été
Wissous
Príprava miestneho parku na festival
18+
SJ39
11/07
01/08
Melle
Deux-Sèvres
Oprava meštianskeho domu z 19. storočia
18+
SJ40
11/07
01/08
Slipway of Auvillar
Auvillar
Čistenie historickej cesty
18+
teen., fee: 150€
20
SJ41
12/07
28/07
Château des Prureaux 1
Montcombroux
Oprava steny malého zámku
15-17
SJ42
13/07
02/08
SJ43
16/07
06/08
SJ44
21/07
SJ45
SJ46
teen., fee: 150€
Montricoux
Montricoux
Dláždenie cesty
18+
Saint Pierre du Palais
Saint Pierre
Oprava pece používanej na výrobu dlaždíc
15-17
10/08
Souvigny
Souvigny
Príprava stredovekého festivalu
18+
23/07
07/08
Irrigation system Vaunières
Vaunières
Stavba zavlažovacieho systému pre záhradu
15-17
23/07
12/08
Party Room Vaunières 2
Vaunières
Zatepľovanie miestnej herne
18+
SJ47
27/07
17/08
La Crèche
Deux-Sèvres
Obnova múrikov v meste tradičnými technikami
18+
SJ48
30/07
19/08
Garden&Wooden games
Beauvoisin
Úpravy oddychového areálu
18+
SJ49
31/07
21/08
Massat
Massat
Renovácia pastierskych osád
18+
SJ50
01/08
21/08
River cleaning St. Auban d'Oze
St. Auban d'Oze
Čistenie brehov rieky, organizácia festivalu
18+
SJ51
01/08
22/08
Pays de Charlieu
Pouilly-sous-Charlieu
Renovácia mostov na vidieku
18+
SJ53
04/08
25/08
Béceleuf-Rochard
Béceleuf
Oprava strechy nocľahárne
18+
SJ54
04/08
25/08
Clairgoutte
Clairgoutte
Oprava starého mlynu
18+
SJ56
04/08
25/08
La Ferté-sous-Jouarre 2
La Ferté-sous
Tradičné murárske práce, stavba toaliet
15-17
teen., fee: 150€
SJ58
06/08
19/08
Eco-site
Faï
Oprava hydraulického zavlažovacieho systému
15-17
teen., fee: 150€
SJ59
06/08
27/08
Montlieu-la-Garde
Montlieu-la-Garde
Reštaurovanie historickej pece
18+
SJ60
07/08
23/08
Château des Prureaux 2
Montcombroux
Oprava steny malého zámku
15-17
teen., fee: 150€
SJ62
08/08
29/08
Laguépie Mayounelle 2
Laguépie
Stavba vodotesného dna pre dva rybníky
15-17
teen., fee: 150€
SJ63
08/08
29/08
Réalville
Réalville
Úprava zelene a opravy kultúrneho strediska
18+
SJ64
20/08
09/09
River and path clearing
Montmaur
Čistenie rieky a cesty pri hrádzi
18+
SJ65
20/08
10/09
Annepont
Annepont
Oprava steny vodného mlynu
18+
SJ66
24/08
14/09
St. Georges du Bois
St. Georges du Bois
Oprava starého veterného mlynu
18+
SJ68
31/08
10/09
Clausonne Abbey
Saix
Dláždenie cesty pri opátstve z 12. storočia
18+
SJ69
03/09
29/09
Leucate Pond 2
Leucate
Čistenie morského rybníka
18+
SJ70
03/09
32/09
Vaunières Selecting area
Vaunières
Stavba prístrešku a nových plôch na parkovanie
18+
SJ71
04/09
25/09
Montendre Castle
Montendre
Oprava hradby starého zámku
18+
SJ72
06/09
26/09
Ecofestibal
Septfonds
Organizácia festivalu, oprava záhradnej brány a fontány
18+
SJ73
10/09
30/09
Discovery footpaths
Serres
Čistenie turistických ciest
18+
SJ74
10/09
01/10
Ile d'Aix
Ile d'Aix
Oprava steny pevnosti, organizovanie aktivít pre deti
18+
izol.
F, mot.
teen., fee: 150€
teen., fee: 150€
G, F
Francúzsko - SCI France – organizácia SCI
FR-SCI 5.3
30/06
27/07
Beaucourt
Franche Comté
Práca v domove dôchodcov s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou
20+
FR-SCI 4.3
01/07
31/07
L'Hospitalet 1
Vendôme
Organizovanie kreatívnych aktivít pre ľudí s fyzickým postihnutím
20+
F, mot.
FR-SCI 6.1
06/07
22/07
Planète Lilas 1
Vitry-sur-Seine
Staranie sa o park a záhradky
18+
A, hdw.
FR-SCI 9.4
14/07
28/07
Geville
Lorraine
Renovácia starovekého hradu
18+
A, hdw.
FR-SCI 4.4
01/08
31/08
L'Hospitalet 2
Vendôme
Organizovanie kreatívnych aktivít pre ľudí s fyzickým postihnutím
20+
F, mot.
FR-SCI 11.1
04/08
25/08
L'Argentière-la-Bessée
French Alps
Renovácia starodávnych strieborných baní
18+
A, hdw.
FR-SCI 4.2
06/08
24/08
Gap
Southern Alps
Organizovanie kreatívnych aktivít pre ľudí s fyzickým postihnutím
20+
F, mot.
21
FR-SCI 4.1
06/08
24/08
Marseille
Marseille
Organizovanie aktivít a pomáhanie ľuďom s fyzickým postihnutím
20+
F, mot., VP
FR-SCI 6.2
08/08
02/09
FR-SCI 6.3
12/08
24/08
Planète Lilas 2
Vitry-sur-Seine
Staranie sa o park a záhradky
18+
A, hdw.
Manspach
Altenach
Obnova tradičnej lisovne oleja
18+
A, hdw.
Francúzsko – UNAREC
U05
17/06
03/07
Grigny
Grigny
Pomoc pri stavbe hospodárskych budov
18+
U03
22/06
06/07
Festival La Bouchure
Commentry
Príprava festivalu
18+
F
U04
22/06
13/07
Auzat
Auzat
Archeologické práce v starom pastierskom dome
18+
F
U08
02/07
23/07
Châteaugiron
Châteaugiron
Úprava múru tradičnou technikou
18+
U09
03/07
19/07
Chantelle
Chantelle
Úprava múru tradičnou technikou, natieranie, čistenie od zelene
18+
U10
06/07
27/07
Palacret
Begard
Reštaurovanie kaplnky a jej okolia
18+
U11
06/07
18/07
Rêve de foin
Rosieres
Príprava festivalu
18+
U13
07/07
28/07
Site du Crany
Eulmont
Príprava pôdy pre znovuobnovenie záhrady
18+
U14
07/07
21/07
Saint Avit
Lacapelle Biron
Úprava múru tradičnou technikou
14-17
U15
08/07
28/07
Brunoy
Brunoy
Renovácia parku
18+
U16
09/07
30/07
Colline de Sion
Sion
Renovácia Kalvárie
18+
U17
09/07
30/07
Joinville
Joinville
Reštaurovanie významných pamiatok mesta
18+
U18
09/07
30/07
Bionville
Bionville
Tvorba miesta, lavičiek na odpočinok
18+
U20-A
10/07
24/07
30th Alliance Anniversary Camp
Montaigu le Blin
Rekonštrukcia historického múru, natieranie hradu
14-17
fee: 200€
U19
10/07
26/07
Aurillac
Aurillac
Stavba plotu na poli
14-17
fee: 200€
U21-A
10/07
26/07
La grange aux loups 1
Vassieux en Vercors
Stavba solárnej sprchy, vonkajšej kuchyne
14-17
fee: 200€
U22
10/07
31/07
Taurignan Vieux
Prat Bonrepaux
Úprava kamenného múru
14-17
fee: 200€
U23
11/07
31/07
Festival Cultures du Monde
Gannat
Príprava festivalu
18+
F
U24
13/07
27/07
Ax les Thermes
Ax les Thermes
Úprava okolia a značenie chodníkov
14-17
fee: 200€
U25
13/07
03/08
Moulin de Cordouen
Saint Caôais
Čistenie brehov rieky Mayenne
18+
F
U26
21/07
04/08
Esplas de Sérou
Esplas de Sérou
Čistenie fontány
14-17
fee: 200€
F
fee: 200€
U20-B
25/07
08/08
30th Alliance Anniversary Camp
Montaigu le Blin
Rekonštrukcia historického múru, maľovanie hradu
14-17
fee: 200€
U27
26/07
09/08
Aurignac
Aurignac
Úprava kamenného múru
14-17
fee: 200€
U28
27/07
17/08
Pirogue de Largouet
Quimper
Stavba dreveného člna piroga tradičnou technikou
18+
U21-B
01/08
17/08
La grange aux loups 2
Vassieux en Vercors
Stavba malých slamených domov
14-17
fee: 200€
U29
03/08
17/08
Chateau de Bonaguil
LaCapelle Biron
Úprava kamenného múru
14-17
fee: 200€
U30
04/08
25/08
Thann
Thann
Renovácia hradu a čistenie okolia
18+
U31
04/08
25/08
Château de Saint Jean du Marché
Bruyeres
Renovácia sadu
18+
U32
04/08
25/08
Citadelle de Langres
Rekonštrukcia “spiaceho mosta” tradičnou technikou
18+
U37
07/08
28/08
Emmaus 82
Ville Dieu du Temple
Eco práca na administratívnej budove
18+
U33
07/08
23/08
Pays de Murat
Murat
Úprava kamenného múru
14-17
fee: 200€
U35
07/08
23/08
Saint Arnoult en Yvelines
Saint Arnoult
Značenie chodníka a druhov stromov
14-17
fee: 200€
U36
07/08
23/08
Rambouillet
Rambouillet
Údržba okolia prírodnej rezervácie
14-17
fee: 200€
22
U42
08/09
29/09
Iles Lavezzi – Corsica
Bonifacio
Rekonštrukcia kamenného múru, čistenie okolia
18+
U20-C
09/08
23/08
30th Alliance Anniversary Camp
Montaigu le Blin
Čistenie historického schodiska a hradu
14-17
fee: 200€
U38
11/08
26/08
Café Culturel le Burgaud
Le Burgaud
Reštaurovanie kamenných múrov
14-17
fee: 200€
U39
17/08
31/08
Tarascon
Tarascon sur Ariege
Príprava Tarascon Latino festivalu
18+
U40
17/08
01/09
La Poudrerie
Vaujours
Renovácia dreveného plotu a oblúka
18+
U41
02/09
16/09
La Bouzigue
Blagnac
Organizovanie worshopov na eco témy, stavanie slameného domu
18+
Grécko
Grécko – ELIX
ELIX01
01/07
17/07
ANDROS Ι
CYCLADES
Čistenie chodníkov od vegetácie na ostrove, renovačne práce
18+
fee 30 €
ELIX03
01/07
17/07
NAXOS Ι
CYCLADES
Čistenie a značenie chodníkov na ostrove
18+
fee 30 €
ELIX05
17/07
02/08
SYROS Ι
CYCLADES
Čistenie a značenie chodníkov na ostrove
18+
fee 30 €
ELIX04
18/07
03/08
NAXOS ΙI
CYCLADES
Čistenie a značenie chodníkov na ostrove
18+
fee 30 €
ELIX06
05/08
21/08
SYROS ΙI
CYCLADES
Čistenie a značenie chodníkov na ostrove
18+
fee 30 €
SIW 12-13
30/06
14/07
Festival New Attraction
City of Gronigen
Príprava a promo festivalu, po skončení -upratovanie
18+
SIW 12-05
14/07
28/07
Vechtdal
Ommen
Čistiace a rekonštrukčné práce v lese
18+
SIW 12-01
04/08
18/08
Bakkeveen
Wijnjewoude
Environmentálne a čistiace práce v lese
18+
SIW 12-11
10/08
24/08
Emmaus Parkwijk
City of Utrecht
Zber, triedenie a dokladanie šatstva do secondhandu
18+
SIW 12-04
18/08
01/09
Groote Peel
Nederweert
Čistiace práce v lese a rekonštrukcia mostíkov
18+
SIW 12-07
18/08
01/09
Park Groningen
Gronigen
Environmentálna úprava parku
18+
SIW 12-14
18/08
01/09
That they may rest in honour
Loenen
Úprava vojenského cintorína
18+
mot.
SIW 12-10
19/08
02/09
Emmaus Haarzuilens
City of Utrecht
Pomoc v seconhande a príprava festivalu v Emmaus komunite
18+ .
abst.,mot
SIW 12-02
25/08
08/09
State Forestry
Twijzel
Čistenie chodníkov
18+
SIW 12-03
25/08
08/09
30th Alliance Anniversary CAMP
Oudemolen
Čistenie chodníkov a práca so senom
18+
SIW 12-06
25/08
08/09
IJssellandschap
Haere
Odkrývanie bunkrov, čistenie chodníkov, natieranie budov
18+
SIW 12-08
08/09
22/09
The Dutch Championships Horse Riding
Ermelo
Príprava konských pretekov, renovačné a záhradné práce
18+
SEEDS 030
18/06
01/07
Meet us - don’t eat us
Reykjavík
Projekt zameraný na zvýšenie povedomia o ochrane veľrýb
18+
fee 160 €
SEEDS 037
24/06
07/07
Botanic Garden in Reykjavík
Reykjavík
Práca v botanickej záhrade
22+
fee 160 €
SEEDS 038
25/06
09/07
Revegetation in the south...
Reykjavík
Obnova rastlinného krytu
16+
fee 200 €
SEEDS 041
01/07
15/07
Selárdalur in the Western fjords...
Arnarfjörður
Rekonštrukcia starého kostola
18+
fee 200 €
SEEDS 042
02/07
15/07
Meet us - don’t eat us
Reykjavík
Projekt zameraný na zvýšenie povedomia o ochrane veľrýb
18+
fee 160 €
SEEDS 047
08/07
21/07
Botanic Garden in Reykjavík
Reykjavík
Práca v botanickej záhrade
22+
fee 160 €
Holandsko
Holandsko – SIW
abst.,mot
Island
Island - Seeds
23
SEEDS 048
10/07
24/07
Skriðuklaustur - making history
Skriðuklaustur
Pomocné práce na archeologickom nálezisku
18+
fee 200 €
SEEDS 055
16/07
29/07
Meet us – don’t eat us
Reykjavík
Projekt zameraný na zvýšenie povedomia o ochrane veľrýb
18+
fee 200 €
SEEDS 056
16/07
30/07
Reykjavík - Green and fun!
Reykjavík
Práca v záhrade v centre pre postihnutých ľudí
18+
fee 180 €
SEEDS 058
19/07
01/08
Rey Cup - Football Festival for kids
Reykjavík
Pomoc pri organizácii futbalového festivalu
18+
fee 200 €
SEEDS 059
22/07
04/08
Botanic Garden in Reykjavík
Reykjavík
Práca v botanickej záhrade
22+
fee 200 €
SEEDS 060
23/07
03/08
Skriðuklaustur - making history
Skriðuklaustur
Pomocné práce na archeologickom nálezisku
18+
fee 200 €
SEEDS 065
30/07
12/08
Meet us - don’t eat us
Reykjavík
Projekt zameraný na zvýšenie povedomia o ochrane veľrýb
18+
fee 200 €
SEEDS 070
06/08
18/08
Botanic Garden in Reykjavík
Reykjavík
Práca v botanickej záhrade
22+
fee 200 €
SEEDS 077
13/08
26/08
Meet us - don’t eat us
Reykjavík
Projekt zameraný na zvýšenie povedomia o ochrane veľrýb
18+
fee 200 €
SEEDS 082
18/08
30/08
Working & Horseback riding in the South
Reykjavík
Práca v okolí konskej farmy
18+
fee 200 €
SEEDS 083
19/08
01/09
Botanic Garden in Reykjavík
Reykjavík
Práca v botanickej záhrade
22+
fee 200 €
SEEDS 088
26/08
09/09
Organic Farming in Iceland
Fljótsdalshérað
Práca na eko-farme
18+
fee 150 €
SEEDS 089
26/08
09/09
The Highlands of Iceland...
Reykjavík
Čistenie a značenie turistických chodníkov
18+
fee 200 €
SEEDS 090
27/08
09/10
Natural heritage in the far East
Egilsstadir
Rôzne environmentálne práce a práca na farme
18+
fee 180 €
SEEDS 098
06/09
20/09
Ísafjarðardjúp: Nature & Fun...
Ísafjörður
Rôzne environmentálne práce v okolí kempu
18+
fee 180 €
SEEDS 100
08/09
22/09
Organic Farming in Iceland
Fljótsdalshérað
Práca na eko-farme
18+
fee 150 €
SEEDS 101
10/09
24/09
Nature & Culture in the...
Reykjavík
Environmentálne práce na pláži a čistenie chodníkov v lese
18+
fee 180 €
IJGD 2311
23/06
14/07
Erlangen
Starostlivosť o zvieratá a záhradu, budovanie stánkov, program pre deti
17-26
N.
IJGD 2240
23/06
14/07
IN THE FOREST WITH ANIMALS AND
CHILDREN
GAMES AND ADVENTURE CAMP WITH
CHILDREN
Wismar
Pomoc pri organizovaní detského tábora
18-26
IJGD 2103
23/06
15/07
Prvý týždeň - intenzívny kurz nemčiny, neskôr - rekonštrukcia náhrobkov
18-26
fee: 300 €
23/06
14/07
DO YOUR PART FOR INTERN... I
BOOST YOUR GERMAN IN THE PEACE
VILLAGE
Berlin
IJGD 2118
Storkow
Práca v parku, možnosť zlepšiť si nemčinu
16-26
fee: 300 €, N.
IJGD 2301
30/06
21/07
TEAMWORK FOR THE STUTTGART...
Stuttgart
Budovanie novej turistickej cesty
16-26
IJGD 2228
30/06
21/07
NATURE PRESERVATION ON THE BALTIC SEA
Flensburg
Obnova rybníka pri Baltskom mori
16-26
IJGD 2203
30/06
17/07
LYRIC PARK 2012 – WHAT HOLDS...
Hildesheim
Príprava a organizovanie festivalu
16-26
IJGD 2242
30/06
28/07
SUMMER CAMP AT THE BALTIC SEA
Kiel
Pomoc pri organizovaní detského tábora
16-26
IJGD 2336
01/07
21/07
Bullay
Práca v lese, obnova turistických ciest a oprava ihriska
16-26
IJGD 2337
06/07
28/07
FOREST AND NATURE ADVENTURE
AN ADVENTURE THROUGH THE RUHR
REGION
Bochum
Pomoc pri organizovaní detského tábora
16-26
IJGD 2327
07/07
21/07
NATURE CALLS!
Hilchenbach-luetzel
Práca v lese, obnova turistických ciest a výroba obydlí pre vtáky
16-26
IJGD 2205
07/07
28/07
Práca v lesnej škôlke, obnova turistických ciest
16-26
07/07
29/07
ADVENTURE FOREST
YOUR PART IS MISSING IN THE TRAIL
NETWORK
Hameln
IJGD 2113
Rangsdorf
Obnova turistických ciest, značenia a lavičiek
16-26
IJGD 2120
07/07
21/07
SUMMER CAMP WITH THE KIDS...
Senftenberg
Pomoc pri organizovaní detského tábora
16-26
IJGD 2332
07/07
30/07
FUN OLYMPICS 2012
Bad Oeynhausen
Pomoc pri organizovaní detskej olympiády
18-26
N.
IJGD 2104
07/07
29/07
DO YOUR PART FOR INTERN... II
Berlin
Prvý týždeň - intenzívny kurz nemčiny, potom - rekonštrukcia náhrobkov
18-26
fee: 300 €, N.
Nemecko
Nemecko – IJGD
ride a bike, hdw
N.
ride a bike
24
IJGD 2310
14/07
04/08
NATURE PRESERVATION AT...
Rottweil
Čistenie vodných plôch, rezanie zelene, obnova turistických ciest
16-26
ride a bike
ride a bike
IJGD 2308
14/07
04/08
FOREST EXPERIENCE IN STUTTGART
Stuttgar
Práca v parku - vytrhávanie invazívnych druhov rastlín, rekonš. lesných ciest
16-26
IJGD 2111
14/07
04/08
YOUR SUMMER AT THE KIds... I
Bad Schandau
Pomoc pri organizovaní detského tábora
18-26
IJGD 2347
14/07
04/08
FUN OLYMPICS-GAME CITY!
Soest
Pomoc pri organizovaní detskej olympiády
18-26
N.
IJGD 2227
14/07
28/07
EXPLORE (YOUR) NATURE
Wismar
Tábor v prírode, "prekonaj sám seba a zaži rôzne dobrodružstvá"
14-17
bike, fee:310 €
IJGD 2234
21/07
04/08
MAKE YOUR OWN TV PROGRAM
Flensburg
Príprava svojho vlastného filmu
16-26
fee: 260 €
IJGD 2225
21/07
11/08
ON THE VIKINGS‘ TRAIL!
Schleswig
Oprava steny a cesty, ochrana prírody v oblasti kde žili Vikingovia
16-26
IJGD 2223
21/07
04/08
SUN, BEACH AND WAVES...
Sande (Friesland)
Udržiavanie sladkovodného biotopu od cudzích rastlín
16-26
IJGD 2326
21/07
11/08
SUMMER FUN IN THE FOREST
Bingen
Práca v lese, pomoc pri programe pre postihnuté deti
16-26
IJGD 2216
21/07
11/08
CREATIVE CONSTRUCTION
Hannover
Pomoc pri organizovaní detského tábora
16-26
IJGD 2400
21/07
11/08
ANIMAL FARM IN BARLEBEN
Barleben
Práca na pláži, starostlivosť o zvieratá v mini ZOO
16-26
IJGD 2229
21/07
04/08
SUPERVISE, ACCOMPANY, BUILD - MEET!
Oldenburg
Tvorba voľnočasových aktivít pre obyvateľov ústavu, tvorba záhrad
16-26
IJGD 2102
21/07
05/08
LET US NEVER FORGET
Berlin
Obnova cintorína (práca 4 dni)
14-17
fee: 130 €
IJGD 2324
22/07
15/08
INTERNATIONAL FOREST ART
Darmstadt
Pomoc pri budovaní umeleckých sôch, príprava slávnostného otvorenia
18-26
hdw.
IJGD 2201
28/07
18/08
OPEN THE CURTAINS...ITS THEATER TIME!
Kreiensen
Príprava divadla
16-26
fee: 300€, bike
IJGD 2325
28/07
18/08
CREATE NATURE SPACE FOR KIDS
Krefeld
Práca v centre pre deti, maľovanie sklených dlaždíc s miestnym umelcom
16-26
IJGD 2333
28/07
18/08
PLAYGROUND OF DREAMS
Bielefeld
Oprava detského ihriska - budovanie chodníkov, pieskoviska a preliezok
16-26
IJGD 2335
28/07
18/08
UNDER CONSTRUCTION – BUILD NEW...
Gelsenkirchen
Stavanie skladu, budovanie novej strechy a maľovanie ošipárne
16-26
IJGD 2342
28/07
18/08
ON THE PLAYGROUND, GET SET, GO!
Gevelsberg
Oprava detského ihriska, tvorba vlastného video denníka
16-26
IJGD 2346
28/07
18/08
DIVERSITY, ENVIRONMENT, AND...
Leverkusen-zentrum
Príprava festivalu - program, dekorácie, stavba lavičiek pri cyklo ceste
16-26
IJGD 2209
28/07
18/08
NATURE ADVENTURE
Goslar
Ochrana prírody v národnom parku - čistenie brehov rieky
16-26
IJGD 2305
28/07
18/08
3 IN 1: LANDSCAPE PRESERVATION...
Vaterstetten
Rezanie živých plotov, pomoc pri stavbe chatrčí, pomoc pri detskom tábore
16-26
IJGD 2318
28/07
18/08
HOT & SPICY – CREATIVITY WITH...
Georgensgmuend
Sadenie rôznych druhov korenia, tvorba receptov a kuchárskej knihy
18-26
ride a bike
ride a bike
hdw.
N., ride a bike
IJGD 2334
28/07
18/08
HELP PROTECT AND PRESERVE...
Wesel
Ochrana prírody - zbavovanie sa invazívnych druhov rastlín
16-26
IJGD 2220
28/07
18/08
LANDSCAPE MAINTENANCE ON...
Hamburg-Neugraben
Ochrana prírody - zbavovanie sa invazívnych rastlín, čistenie brehov rieky
16-26
IJGD 2302
28/07
25/08
ON THE RIGHT TRACK...INTO THE ALPS!
Marzling
Kosenie lúk, obnova plotov a ciest
16-26
IJGD 2338
28/07
18/08
EXPLORE NATURE WITH KIDS
Essen
Práca s deťmi - budovanie stanov, típí a starostlivosť o zvieratá
16-26
IJGD 2345
28/07
18/08
ART AND CULTURE ACROSS 5 CONTINENTS
Boenen
Pomoc pri organizovaní detského tábora
16-26
IJGD 2309
28/07
20/08
GNURPSEL CITY – THE CITY OF CHILDREN
Weinsberg
Pomoc pri organizovaní detského tábora - mestečko, ktoré je riadené deťmi
18-26
N.
IJGD 2204
28/07
18/08
THEATER
Alfeld
Príprava divadla a tvorba predstavenia
14-17
fee: 300 €
IJGD 2402
29/07
11/08
TWO WEEKS IN HISTORICAL NAUMBURG
Naumburg
Rekonštrukcia záhrady hostela
16-26
IJGD 2300
29/07
19/08
INTERNATIONAL SUMMER BREAK 2012
Deggendorf
Pomoc pri organizovaní detského tábora
18-26
N.
IJGD 2339
31/07
22/08
BE IN THE MIDDLE OF IT ALL!
Dortmund
Pomoc pri organizovaní detského tábora
18-26
N.
IJGD 2222
04/08
18/08
STOP & MOTION – ANIMATION WORKSHOP
Bremen
Animácia vo filme, práca s filmom
16-26
fee: 280 €
IJGD 2317
04/08
25/08
MEDIEVAL CONSTRUCTION IN...
Weiden
Pomoc pri stavaní stredovekého domu pomocou starých metód
16-26
IJGD 2303
04/08
25/08
TAKE A NEW PATH-NATURE...
Tegernsee
Obnova turistických chodníkov, osádzanie značiek a lavičiek
16-26
IJGD 2224
04/08
25/08
DEDICATION AND COMMITMENT...
Bremen
Budovanie posedenia, príprava festivalu
16-26
IJGD 2114
04/08
18/08
YOUR SUMMER WITH KIDS... II
Bad Schandau
Pomoc pri organizovaní detského tábora
18-26
.
25
IJGD 2101
04/08
26/08
OPEN YOURSELF TO NEW WORLDS
Berlin
Organizácia festivalu spolu s obyvateľmi domova pre mentálne postihnutých
18-26
IJGD 2329
11/08
25/08
OUT INTO THE COUNTRYSIDE!
Frankenberg
Ochrana prírody - obnova rybníka a práca v lese
16-26
IJGD 2226
11/08
25/08
CONSTRUCT A BIOTOPE...
Doerverden
Budovanie rybníka
16-26
hdw.
IJGD 2401
11/08
01/09
WE’RE GOING TO MAKE BARLEBEN NICER!
Barleben
Budovanie domovov pre zvieratá, obnova turistických ciest
16-26
ride a bike
IJGD 2316
11/08
01/09
CREATIVE, COLORFUL, AND ECOLOGICAL
Oberschleissheim
Výroba nábytku a umeleckých predmetov z odpadu, tvorba filmu a divadla
16-26
IJGD 2341
11/08
01/09
ON THE RIGHT TRACK THROUGH NATURE
Runkel
Kosenie lúk v národnom parku, obnova kultúrnych pamiatok, obnova mokradí
16-26
IJGD 2323
11/08
26/08
CARPE VIAM - INTERNATIONAL STREET ART
Tuebingen
Príprava a prevádzka festivalu
16-26
IJGD 2207
11/08
25/08
HANOVER
Hanover
Práce spolu s ľuďmi s mentálnym postihnutím - budovanie miesta na grilovanie
16-26
IJGD 2206
18/08
01/09
ON AIR WITH RADIO TONKUHLE
Hildesheim
Príprava vlastného programu do rádia, živé vysielanie v rádiu
16-26
IJGD 2340
18/08
01/09
LIVE AND WORK IN A NATIONAL PARK
Bad Wildungen
Práca v národnom parku - odstraňovanie plotov
16-26
IJGD 2214
18/08
01/09
BE ACTIVE IN WOLFSBURG’S FOREST
Wolfsburg
Práca v lese - budovanie turistickej trasy
16-26
IJGD 2320
18/08
08/09
THINK OF TOMORROW, TODAY!
Rosstal-wegbruecke
Budovanie záhrady v škôlke, práca v lesnej škôlke a budovanie detských ihrísk
16-26
IJGD 2314
18/08
08/09
FOREST EXPERIENCE IN HOLLFELD
Bamberg
Práca v lesnej škôlke a obnova plotov
16-26
IJGD 2343
18/08
08/09
TO ACCOMPLISH DIFFICULT TASKS...
Saarburg and Trier
Budovanie amfiteátru, stavba kamenných múrov
16-26
IJGD 2442
18/08
08/09
ALLYOUCANPAINT... II
Halle/sale
Príprava a prevádzka festivalu
18-26
IJGD 2115
18/08
02/09
YOUR SUMMER WITH KIDS AND TEENS III
Bad Schandau
Pomoc pri organizovaní detského tábora
18-26
IJGD 2404
18/08
08/09
LIVING RENAISSANCE IN COSWIG
Coswig
Rekonštrukcia budovy
16-26
IJGD 2306
20/08
03/09
EXPERIENCE AND CREATE NATURE...
Amberg (Oberpfalz)
Údržba záhrady - kosenie, starostlivosť o bylinky a zeleň
18-26
IJGD 2116
23/08
11/09
HAVE A GREAT TIME IN FELIXSEE
Spremberg
Obnova vonkajšej bowlingovej dráhy, rekonštrukcia prístreškov
16-26
IJGD 2406
24/08
08/09
LET’S PLAY ADVENTURES
Zeitz
Budovanie dobrodružného ihriska
16-26
IJGD 2211
25/08
15/09
A NEW FACADE FOR THE THEATER
Hildesheim
Rekonštrukcia priečelia budovy
16-26
IJGD 2328
08/09
22/09
CREATE AN ADVENTURE SPACE FOR KIDS
Recklinghausen
Budovanie prekážkovej lezeckej dráhy
16-26
IJGD 2330
09/09
29/09
DISCOVER THE VOLCANOES IN...
Juenkerath
Rekonštrukcia vtáčej pozorovateľne,
16-26
NIG03
24/06
02/07
Vogelsang
Vogelsang
Priprava festivalu a kultúrnych podujatí
18-27
NIG05
25/06
07/07
Teterow II
Teterow
Stavba ohrady v prírodnej rezervácii
18-27
NIG06
25/06
07/07
Upahl-Lenzen I
Lohmen
Kosenie a zber trávy v prírodnej rezervácii
18-27
NIG08
02/07
21/07
Schmarsow
Schmarsow
Premena starej stajne na saunu
18-27
NIG09
09/07
21/07
Teterow III
Teterow
Úprava náučného chodníka a kosenie
18-27
NIG10
09/07
21/07
Upahl-Lenzen II
Lohmen
Kosenie a zber trávy v prírodnej rezervácii
18-27
NIG11
14/07
28/07
Ravensbrueck
Ravensbrueck
Výskum histórie koncentračného tábora, preklad textov a renov. práce
18-27
NIG12
23/07
04/08
Teterow IV
Teterow
Pomocné práce v prírodnej rezervácii
18-27
NIG13
23/07
04/08
Lohmen
Lohmen
Renovácia archeologického náučného chodníka
18-27
NIG14
06/08
19/08
Stralsund
Stralsund
Renovácia jachtárskej klubovne, stavba móla
18-27
NIG15
06/08
18/08
Teterow V
Teterow
Stavanie rozhľadne v prírodnej rezervácii
18-27
NIG16
27/08
15/09
Peenemuende I
Peenemuende
Rekonštrukčné práce v koncentračnom tábore
18-27
NIG17
27/08
15/09
Peenemuende II
Peenemuende
Kosenie trávy v národnom parku
18-27
fee: 250 €
ride a bike
Nemecko – NIG
N
26
Nemecko - Open Houses
OH‐W15
17/06
30/06
Klein Dammerow Manor...
Kyritz
Práca v zámockom parku, budovanie plotov
OH‐W04
24/06
07/07
Lohra Castle
Bleicherode
Práca v zámockom parku
18+
18+
OH‐B04
24/06
07/07
Lohra Castle
Bleicherode
Rekonštrukcia podlahy
18+
OH‐W12
01/07
13/07
Oberau Castle
Meißen
Rekonštrukčné práce na hrade
18+
OH‐W16
08/07
20/07
Klein Dammerow Manor
Meyenburg
Práca v zámockom parku, rekonštrukcia zámku
18+
OH‐W05
08/07
26/07
Lohra Castle
Bleicherode
Práca v zámockom parku
18+
mot.
OH‐B05
08/07
26/07
Lohra Castle
Bleicherode
Práca v hrade
18+
mot.
OH H01
15/07
28/07
Parks and Gardens of...
Weimar
Práca v zámockom parku
18+
N., mot.
OH‐B10
23/07
04/08
Ollendorf Water Castle
Erfurt
Murovacie práce, oprava strechy
18+
mot.
OH‐W10
23/07
04/08
Ollendorf Water Castle
Erfurt
Práca v zámockom parku
18+
OH‐B06
29/07
15/08
Lohra Castle
Bleicherode
Práca v hrade
18+
mot.
OH‐B09
29/07
11/08
Parum Rectory
Güstrow
Murovanie steny, maľovanie steny
18+
mot.
OH‐W06
29/07
15/08
Lohra Castle
Bleicherode
Práca v lese, upravovanie chodníkov
18+
OH‐W14
12/08
24/08
Wehlen Rectory, Rathewalde...
Stadt Wehlen
Rekonštrukčné práce, práca v záhrade
18+
OH‐W17
12/08
24/08
Klein Dammerow Manor
Meyenburg
Práca v zámockom parku, rekonštrukcia zámku
18+
18+
OH‐W13
19/08
31/08
Oberau Castle
Meißen
Rekonštrukčné práce na hrade
OH‐W07
26/08
08/09
Lohra Castle
Bleicherode
Čistenie lesa od popadaného dreva
18+
OH‐B07
26/08
08/09
Lohra Castle
Bleicherode
Rekonštrukcia penziónu
18+
OH‐W18
02/09
16/09
Parum Rectory
Güstrow
Práca v prírode, obnova rybníka
18+
OH‐W08
09/09
10/09
Lohra Castle
Bleicherode
Čistenie lesa od popadaného dreva
18+
OH‐B08
09/09
20/09
Lohra Castle
Bleicherode
Rekonštrukcia penziónu
18+
OH‐W11
10/09
22/09
Ollendorf Water Castle
Erfurt
Práca v zámockom parku
18+
OH‐B11
10/09
22/09
Ollendorf Water Castle
Erfurt
Murovacie práce, oprava strechy
18+
N.
mot.
mot.
mot.
Nemecko - SCI Germany – organizácia SCI
DE-SCI 5.16
02/07
15/07
Kiel
Schleswig-Holstein
Organizacia aktivít pre deti
18+
DE-SCI 6.45
05/07
19/07
Rübenau
Saxony
Práce na horskej lúke (sekanie, zber sena)
18+
DE-SCI 8.81
07/07
28/07
Hamburg St. Pauli
Hamburg
Pomoc pri distribúcii potravín a oblečenia
18+
DE-SCI 6.40
14/07
29/07
Bernkastel-Kues I
Trier
Enviromentélne práce na lúke
18+
DE-SCI 5.18
14/07
29/07
Moers
Ruhrgebiet
Organizacia aktivit pre deti
18+
A, N
DE-SCI 5.24
14/07
03/08
Hitzacker I
Hamburg
Hospodárske práce s koňmi
18+
A, N
DE-SCI 6.52
14/07
28/07
Glücksburg
Flensburg
Stavanie informačných stanic a solárnej kuchyne
18+
A, N
DE-SCI 5.21
16/07
04/08
Berge
Berlin
Práce s drevom a zber sena
18+
A, N
DE-SCI 5.17
21/07
04/08
Trebnitz Castle
Berlin
Organizacia aktivit pre deti
18+
DE-SCI 6.43
21/07
04/08
Jena und Unterweißbach
Jena
Práce vonku, záhradníctvo, orezávanie stromov
18+
DE-SCI 1.32
28/07
10/08
Dachau
Munich
Údržba okolia memoriálu v bývalom konc.tábore
18-26
fee 140 €
27
DE-SCI 5.23
28/07
11/08
Philippsthal/Werra
Bad Hersfeld
Záhradnícke práce
18+
DE-SCI 1.38
28/07
11/08
Hamburg-Neuengamme
DE-SCI 6.49
04/08
25/08
Jaenkendorf
Hamburg
Príprava výstavy a prezentácii zamerané na dobrov. a workcampy
18+
Saxony
Práca na záhrade a na poli, zber ovocia, oprava starej cesty
DE-SCI 1.31
04/08
25/08
18+
Zeithein
Saxony
Terénne a záhradnícke upravy v priestoroch bývalého konc.tábora
18+
DE-SCI 6.48
10/08
DE-SCI 6.25
11/08
28/08
Schelingen
Freiburg
Enviromentélne práce na lúke, zber sena
18+
31/08
Hitzacker II
Hamburg
Hospodárske práce s koňmi
DE-SCI 6.51
18+
11/08
25/08
Rutenberg
Brandenburg
Outdoorové práce, záhradníctvo
18+
DE-SCI 5.26
18/08
01/09
Görlitz
Saxony
Organizacia aktivit pre deti
18+
DE-SCI 6.41
18/08
02/09
BERNKASTEL-KUES II
Trier
Enviromentélne práce na lúke
18+
DE-SCI 6.46
18/08
01/09
Sipplingen
Überlingen
Orezávanie stromov
18+
DE-SCI 6.42
08/09
23/09
Tübingen
Stuttgart
Outdorové práce, záhradníctvo, orezávanie stromov
18+
IBG 30
01/07
23/07
30th Alliance An-ry CAMP
Bavaria
Konštrukčne práce na ihrisku, maľovanie
18-30
IBG 03
08/07
24/07
Nagold
Ba-Wu
Pomoc pri príprave keltského festivalu na hrade
18-30
IBG 04
08/07
29/07
Meiningen
Thuringia
Rekonštrukčné práce a maľovanie stien
18-30
IBG 05
14/07
25/07
Karlstadt
Bavaria
Pomoc pri organizácii hudobného festivalu
18-30
IBG 07
21/07
11/08
Lauterbach
Ba-Wu
Environmentálne práce v chránenom území, oprava plotu
18-30
IBG 08
21/07
10/08
Muehlhausen
Thuringia
Rekonštrukčné práce a maľovanie chatiek
18-30
IBG 09
21/07
11/08
Hoetensleben
Saxony – A.
Údržba historického pomníka, pomoc pri rockovom festivale
18-30
IBG 10
21/07
13/08
Schiltach
Ba-Wu
Práca v záhrade v domove dôchodcov
18-30
IBG 11
22/07
12/08
Mainz
Rhineland-P.
Obnova špeciálnej steny pre jašterice, pomocné práce na ihrisku
18-30
IBG 16
29/07
15/08
Donauwoerth-Alliance
Bavaria
Príprava a realizácia vlastnej výstavy
18-30
IBG 18
05/08
26/08
Giebelstadt
Bavaria
Údržba okolia hradu a čistenie potoka
18-30
IBG 19
12/08
26/08
Potsdam-Alliance
Brandenburg
Manuálne práce a príprava vlastnej výstavy
18-30
IBG 21
13/08
25/08
Schwanfeld
Bavaria
Pomocné práce v okolí dedinského múzea
18-30
IBG 22
18/08
09/02
Kehl
Ba-Wu
Environmentálne práce v okolí jazera
18-30
IBG 23
19/08
09/08
Niederheimbach
Rhineland-P.
Renovácia miesta pre opekanie a stavanie plota
18-30
IBG 24
25/08
08/09
Wangen
Ba-Wu
Práca s deťmi, príprava voľnočasových aktivít
18-30
IBG 25
09/09
29/09
Bad Kreuznach
Rhineland-P.
Environmentálne práce, rúbanie dreva
18-30
ride a bike
A.N
Nemecko – IBG
mot.
mot.
mot.
mot.
N, mot
Nemecko - YAP Germany
CPD01
16/06
30/06
Rödinghausen I
Rödinghausen
Rekonštrukcia starej továrne, čistenie, maľovanie
18-26
A, N, abst.
CPD02
30/06
15/07
Rodenbach
Rodenbach
Renovácia objektov pre deti v zábavnom parku
18-26
A, N
CPD03
07/07
28/07
Bellheim
Bellheim
Renovácia ihriska pre miestnych obyvateľov
18-26
A, N
CPD04
08/07
22/07
„Selfpropulsion”
Herford
Oprava a natieranie starých bicyklov
18-26
A, N
CPD05
19/07
31/07
Brunsbüttel
Brunsbüttel
"Olympijské hry v blate", aktivity pre účastníkov
18-26
A, N, mot.
CPD06
23/07
06/08
Gossberg
Gossberg
Stavanie budovy z ekologických materiálov
18-26
A, N
28
CPD07
27/07
10/08
Mittweida
Mittweida
Návrh malieb na stenu v mládežníckom centre
18-26
A, N
CPD08
28/07
12/08
Schwäbisch Hall
Schwäbisch Hall
Renovácia bývalého koncentračného tábora
18-26
A, N
CPD09
28/07
18/08
Bellheim
Bellheim
Rekonštrukcia hlavného námestia pred kostolom
18-26
A, N
CPD10
28/07
10/08
Dachau
Dachau
Workshopy a diskusie na tému rasizmus
16-26
A, N, fee: 140 €
CPD11
28/07
11/08
Hamm (Sieg)
Hamm (Sieg)
Vylepšenie rekreačnej oblasti, stanového tábora
CPD12
29/07
11/08
Sievershausen
Sievershausen
Maľovanie "Window of Peace" na stene v dedine
18-26
A, N
CPD13
04/08
18/08
Eilenburg
Eilenburg
Renovácia okolia mládežníckeho centra
18-26
A, N
CPD14
11/08
25/08
Giessen
Giessen
Práca v azylovom centre, organizovanie aktivít
18-26
A, N
CPD15
13/08
24/08
Prenzlau
Prenzlau
Výzdoba mesta na záhradný festival
18-26
A, N
CPD16
13/08
24/08
Bad Sooden-Allendorf
Bad Sooden
Stavba basketbalového ihriska pre mladých
18-26
A, N
CPD17
18/08
01/09
Rödinghausen II
Rödinghausen
Rekonštrukcia starej továrne, čistenie, maľovanie
18-26
A, N, abst.
CPD18
25/08
08/09
Mutlangen
Mutlangen
Stavanie stajní pre zvieratá
18-26
A, N
CPD19
01/09
15/09
Bedheim
Bedheim
Renovácia hradu, záhradný trh
18-26
A, N
VJF 1.4
02/07
20/07
Zarnekla
Zarnekla
Práca v sade, kosenie
18-26
veg.
VJF 2.2
02/07
21/07
Sachsenhausen 1
Berlin, Oranienburg
Prednášky z histórie, čistenie okolia pamätníka
18-26
ride a bike
VJF 2.7
02/07
14/07
Ravensbrueck
Fuerstenberg
Čistenie okolia koncentračného tábora
18-26
VJF 2.8
02/07
13/07
Liepnitzseeinsel 1
Berlin
Renovačné práce na ostrove, budovanie volejbalového ihriska
18-26
VJF 2.1
07/07
21/07
KiEZ Hoelzerner See
Heidesee
Renovačné práce v centre pre deti a mládež
18-26
VJF 2.3
16/07
04/08
Sachsenhausen 2
Berlin
Prednášky z histórie, čistenie okolia pamätníka
18-26
VJF 2.9
23/07
03/08
Liepnitzseeinsel 2
Berlin
Renovačné práce na ostrove, budovanie volejbalového ihriska
18-26
isol.
VJF 4.1
06/08
25/08
Schloss Altenhausen
Altenhausen
Manuálna a kreatívna práca v okolí zámku
18-26
isol.
Nemecko – VJF
isol.
ride a bike
VJF 2.5
13/08
28/08
Gut Kemlitz
Kemlitz
Renovačné práce na farme
18-26
VJF 2.10
13/08
24/08
Liepnitzseeinsel 3
Berlin
Renovačné práce na ostrove, budovanie volejbalového ihriska
18-26
isol.
VJF 3.5
13/08
23/08
Berlin-Sprachcamp 2
Berlin
Kurz nemčiny
18-26
N., fee: 120 €
VJF 3.7
13/08
23/08
Berlin Teufelssee
Berlin
Práca v lese, výroba lavičiek
18-26
hdw.
VJF 4.2
15/08
05/09
Rackith
Rackith
Rekonštrukčné práce v okolí farmy
18-26
isol., ride a bike
VJF 2.6
17/08
01/09
Burg/Spreewald
Burg
Zbieranie byliniek, práca v záhrade
18-26
VJF 2.4
20/08
08/09
Sachsenhausen 3
Berlin
Prednášky z histórie, čistenie okolia pamätníka
18-26
VJF 1.3
20/08
02/09
Castle "Dreiluetzow"
Dreiluetzow
Pomoc pri organizácii festivalu
18-26
VJF 2.12
23/08
08/09
KiEZ Frauensee
Heidesee
Práca v záhrade, čistenie a maľovanie v centre KiEZ Frauensee
18-26
VJF 1.2
27/08
11/09
Alt Sammit
Alt Sammit
Environmentálne práce v národnom parku
18-26
ride a bike
hdw.
Nemecko – Pro International
PRO-13
17/06
29/06
Marburg
Marburg
Lesnícke pomocné práce (3 hod. denne)
16-26
N.+ fee 160 €
PRO-7
30/06
14/07
Marburg
Marburg
Rôzne manuálne práce v oblasti mládež. táboriska (záhrada, maľovanie)
16-26
N.+ fee 160 €
PRO-14
15/07
27/07
Marburg
Marburg
Lesnícke pomocné práce (3 hod. denne)
16-26
N.+ fee 160 €
29
PRO-25
22/07
11/08
Deetz
Magdeburg
Úprava okolia "mládež. farmy"
16-26
A
PRO-15
29/07
10/08
Marburg
Marburg
Lesnícke pomocné práce (3 hod. denne)
16-26
N.+ fee 160 €
PRO-8
11/08
25/08
Marburg
Marburg
Rôzne manuálne práce v oblasti mládež. táboriska (záhrada, maľovanie)
16-26
N.+ fee 160 €
PRO-26
12/08
02/09
Deetz
Magdeburg
Úprava okolia "mládež. farmy"
16-26
N.+ fee 160 €
PRO-21
17/08
01/09
Tringenstein
Hessen
Rôzne manuálne práce v oblasti mládež. táboriska (záhrada, maľovanie)
16-26
A
PRO-9
26/08
08/09
Marburg
Marburg
Rôzne manuálne práce v oblasti mládež. táboriska (záhrada, maľovanie)
16-26
N.+ fee 160 €
PRO-16
02/09
14/09
Marburg
Marburg
Lesnícke pomocné práce (3 hod. denne)
16-26
N.+ fee 160 €
FIYE 202
01/07
14/07
PRZEDWIOSNIE
Warsaw
Pomoc pri organizovaní hier, aktivít a výletov pre duševne chorých
18-30
mot.
FIYE 203
02/07
15/07
JEDRUS 1
Michalin
Pomoc miestnej komunite v organizácii programu pre deti a mládež
18-30
Poľsko
Poľsko – FIYE
1
FIYE 204
15/07
28/07
ZAKOPANE
ZAKOPANE
Organizácia neformálneho jazykového vzdelávania pre teenagerov
18-26
FIYE 205
16/07
29/07
JEDRUS 2
Michalin
Pomoc miestnej komunite pri organizácii programu pre deti a mládež
18-30
FIYE 206
16/07
29/07
JEDRUS 3
Michalin
Environmentálna práca v okolitých lesoch
18-30
FIYE 207
16/07
28/07
GLAZ 1
GLAZ
Jazykové semináre a animácia voľnočasových aktivít pre deti
18-30
FIYE 208
30/07
11/08
JANOWICE 2
Janowice Wielkie
Maľovanie, upratovanie a rekonštrukcia ihriska v sanatóriu
18-30
mot.
FIYE 209
30/07
11/08
GLAZ 2
GLAZ
Jazykové semináre a animácia voľnočasových aktivít pre deti
18-30
FIYE 210
11/08
25/08
Wieliszew
Wieliszew
Čistenie brehov rieky, turistických chodníkov, pomoc pri organ.festivalu
18-30
FIYE 211
18/08
08/09
SZARZA
Kanie Helenowskie
Renovačné práce na konskej farme
18-30
FIYE 212
19/08
01/09
PRZEDWIOSNIE
Warsaw
Pomoc pri organizovaní hier, aktivít a výletov pre duševne chorých
18-30
FIYE 213
19/08
28/08
KROSNICE
KROSNICE
Organizovanie aktivít pre deti a mládež
18-30
FIYE 214
08/09
23/09
TYCZYN 1
TYCZYN
Práca v centre pre ľudí s postihnutím
18-30
SFERA-05
24/06
14/07
THE ISLAND CALLED “CHILDHOOD”
Snezhinsk
Aktivity pre deti a príprava prezentácií pre deti o svojej krajine
18-30
SFERA-06
01/07
27/07
THE KINGS’ VALLEY - 3
Tuva
Archeologické práce
18-30
SFERA-07
02/07
12/07
SODRUZHESTVO-2012
Ryazan
Aktivity pre deti a príprava prezentácií pre deti o svojej krajine
18+
SFERA-08
03/07
29/07
THE KINGS’ VALLEY - 4
Krasnoyarsk
Archeologické práce
18-30
SFERA-09
09/07
26/07
EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL-1
N. Novgorod
Organizovanie aktivít pre deti s postihnutím
18+
SFERA-10
11/07
28/07
GREEN MOSCOW
Moscow
Environmentálne práce v botanickej záhrade
18+
mot.
SFERA-11
16/07
31/07
TRAMPLIN
Yoshkar-Ola
Aktivity pre deti a príprava prezentácií pre deti o svojej krajine
18-30
med.certif.
SFERA-14
19/07
30/07
VOLUNTEERS SAVE THE RIVER
Novosibirsk
Environmentálne práce v okolí rieky
18+
med.insur.
SFERA-16
30/07
16/08
EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL-2
N. Novgorod
Organizovanie aktivít pre deti s postihnutím
18+
med. certif.
SFERA-17
31/07
25/08
THE KINGS’ VALLEY - 5
Tuva
Archeologické práce
18-30
SFERA-18
02/08
27/08
THE KINGS’ VALLEY - 6
Krasnoyarsk
Archeologické práce
18-30
SFERA-19
06/08
18/08
HOPE
Smolensk
Príprava aktivít pre deti v rehab. centre a rôzne manuálne práce
18+
2
mot.
mot.
mot.
Rusko
Rusko – SFERA
med. certif.
med.certif.
30
SFERA-23
20/08
06/09
EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL-3
N. Novgorod
Organizovanie aktivít pre deti s postihnutím
18+
med. certif.
Srbsko
Srbsko - YRS VSS
VSS 01
18/06
01/07
ECO CAMP TRSIC
Trsic
Čistenie odpadkov a vegetácie, osádzanie lavičiek, tabúľ a značenie chodníkov
23+
hdw, fee: 15 €
VSS 02
02/07
13/07
SUMMER IN TOPONICA
Nis
Prezentovanie vlastnej kultúry, vyzdobovanie chatiek, maľovanie lavičiek
18+
fee: 20 €
VSS 03
20/07
03/08
LACISLED FORTRESS
Aleksandrovac
Archeologické práce, čistenie vegetácie
18+
fee: 15 €
VSS 04
27/07
11/08
KOSJERIC I – SOUNDING
Kosjeric
Tvorba videí a hudby, improvizačné predstavenia, murálne maľby
23+
fee: 30 €
VSS 05
27/07
11/08
KOSJERIC II – ARTBURG HILL
Kosjeric
Tvorba umeleckého diela na tému starnutia
23+
fee: 30 €
VSS 06
27/07
11/08
KOSJERIC III – STREET GALLERIES
Kosjeric
Tvorba pouličných galérií z malieb a grafitov
23+
fee: 30 €
VSS 07
27/07
11/08
KOSJERIC IV – PERFORMING ARTS
Kosjeric
Tvorba divadla v situáciách a priestoroch bežného života
23+
fee: 30 €
VSS 08
28/07
08/08
BREST
Belgrade
Práca na lesnej škôlke, tvorba grafitov
18+
fee: 25 €
VSS 09
29/07
07/08
ZASAVICA
Belgrade
Práca v rezervácií, odstraňovanie invazívnej vegetácie
18+
fee: 15 €
VSS 10
05/08
18/08
OBEDSKA BARA
Obedska Bara
Revitalizácia a čistenie lúk v rezervácií, práca na renovácií pevnosti a lode
18+
fee: 15 €
VSS 11
15/08
30/08
BALKAN SCOUT CENTER
Jovac
Príprava miesta pre výstavbu mládežníckeho centra
18+
fee: 15 €
VSS 13
01/09
10/09
ZLAKUSA
Zlakusa
Príprava pre stavbu centra pre keramiku, organ. folklórneho festivalu
18+
fee: 15 €
Španielsko
Španielsko - DeAmicitia
ESDA-11
15/06
29/06
Río Pradíllo
Cercedilla
Práca na bio farme, používanie tradičných spôsobov výroby
18+
ESDA-09
27/06
18/07
Games in nature Sierra Norte
Rascafría
Aktivity a workshopy na environmentálnu tému pre deti
18+
ESDA-10
27/06
18/07
Games in nature Villena
Villena
Aktivity a workshopy na environmentálnu tému pre deti
18+
ESDA-04
01/07
15/07
El Alta
Cereceda
Práca na farme, starostlivosť o zvieratká, maľovanie, práca na záhrade
18+
ESDA-12
13/07
23/07
Musical summer
Buitrago del Lozoya
Pomocné práce na festivale vážnej hudby
18+
ESDA-07
16/07
30/07
Stone by stone
La Cabrera
Rekonštrukčné práce v záhrade starého kláštora
18-35
ESDA-01
30/07
13/08
Meat the truth
San Mamés
Práca na farme, tradičné spôsoby výroby rôznych produktov
20+
ESDA-02
30/07
16/08
Donkey Caravan
Gargantilla del Lozoya
Príprava predstavenia na envir.tému, vystupovanie v dedinách v okolí
17+
mot
ESDA-08
17/08
31/08
Sand path
Gargantilla del Lozoya
Údržba plotu a cesty ktorá spája dve dediny
14+
fee:100 €, teen
Španielsko – SCI Madrid – organizácia SCI
ES-MAD 8.12
01/07
15/07
BASIDA Aranjuez
Aranjuez
Pomoc v centre pre drogovo závislých a HIV poz.
18+
Š
ES-MAD 8.13
01/08
15/08
BASIDA Manzanares
Manzanares
Pomoc v centre pre drogovo závislých a HIV poz.
18+
Š
ES-MAD 6.11
15/08
30/08
Castaño y Nogal
Becerreá Lugo
Úprava chodníka popri rieke
23-33
Š hdw. mot.
ES-MAD 8.11
15/08
29/08
BASIDA Navahondilla
Navahondilla
Pomoc v centre pre drogovo závislých a HIV poz.
18+
Š
30/06
ONE WORLD
Passugg-Araschgen
Čistenie okolia domu, rekonštrukcia chodníka
18+
A, N,
Švajčiarsko
Švajčiarsko – WS
WS12FP
16/06
31
WS12CU03
01/07
15/07
BEACH CAMP
Cudrefin
Každodenná príprava jedla pre deti v detskom tábore
20+
F, A, mot.
WS12CU04
15/07
28/07
WS12ES01
08/07
22/07
BEACH CAMP
Cudrefin
Každodenná príprava jedla pre deti v detskom tábore
20+
F, A mot.
SUPERBEACH CAMP
Estavayer-le-Lac
Každodenná príprava jedla pre deti v detskom tábore
20+
WS12ES02
22/07
F, A, mot.
05/08
SUPERBEACH CAMP
Estavayer-le-Lac
Každodenná príprava jedla pre deti v detskom tábore
20+
WS12FR01
F, A, mot.
08/07
22/07
A4A-CITY CAMP
Fribourg
Každodenná príprava jedla pre deti v detskom tábore
20+
F, A, mot.
F, A, mot.
WS12FR02
22/07
11/08
A4A-CITY CAMP
Fribourg
Každodenná príprava jedla pre deti v detskom tábore
20+
WS12ES03
05/08
18/08
SUPERBEACH CAMP
Estavayer-le-Lac
Každodenná príprava jedla pre deti v detskom tábore
20+
F, A, mot.
WS12SCH
11/08
25/08
“HAY FEVER” IN THE ALPS
Davos
Práca v botanickej záhrade, ukladanie sena
18+
A, mot.
WS12TEURAG
25/08
08/09
SWISS NATURE
Teuffenthal/Ralligen
Práca na farme, príprava dreva na zimnú sezónu
18+
A, mot., abst.
fee: 25 €, mot.
Taliansko
Taliansko – Informa Giovani
IG 5.1
18/06
26/06
Apriti cuore 1
Palermo
Pomoc pri sťahovaní detského centra - obetí násilia
18-65
IG 6.11
05/07
15/07
Baixi
Liguria
Práce na farme, stavanie plotu
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 5.2
05/07
16/07
Rio de Oro 1
Ascoli Piceno
Organizovanie aktivít a každodenná pomoc pre deti s postihnutím
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 6.13
08/07
18/07
Le Macchie
Pisa
Práce na farme, stavanie plotu a solárnych spŕch
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 6.12
10/07
20/07
Podere Veranello
Grosseto
Práca na bio farme, zber a spracovanie zeleniny
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 6.10
15/07
30/07
GreenLello
Piedmont
Práce na farme, zber orechov, práca v záhrade
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 6.5
15/07
30/07
Habitat Eco Village 1
Tucany
Práca v eko dedine, výstavba eko jazera
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 5.3
16/07
31/07
Rio de Oro 2
Ascoli Piceno
Organizovanie aktivít a každodenná pomoc pre deti s postihnutím
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 5.4
16/07
31/07
Apriti cuore 2
Palermo
Organizovanie aktivít pre deti ktoré boli obeťami násilia
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 6.1
16/07
29/07
Rucasa 1
Naples
Práca na farme, pomoc pri výrobe džemova a chleba
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 6.3
02/08
12/08
The small farm 1
Tuscany
Rôzne pomocné práce na farme
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 6.2
20/08
02/09
Rucasa 2
Naples
Práca na farme, pomoc pri výrobe džemov a chleba
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 6.4
20/08
31/08
The small farm 2
Tuscany
Rôzne pomocné práce na farme
18-65
fee: 25 €, mot.
IG 6.6
01/09
15/09
Habitat Eco Village 2
Tucany
Práca v eko dedine, výstavba eko jazera
18-65
fee: 25 €, mot.
18+
Taliansko – Legambiente
Leg03
18/06
01/07
Alto Sebino (Bg)
Lombardia
Čistenie prírodnej rezervácie, pomoc pri organizácii festivalu
Leg04
20/06
04/07
Valle di Mosso e Valle Cervo
Piemonte
Udržiavanie prír. rezervácie, značenie chodníkov
18+
Leg05
24/06
07/07
Pusiano (Co)
Lombardia
Čistenie pláží jazera Pusiano, monitorovanie zvierat v okolí
18+
Leg43
25/06
09/07
Piediluco lake (Tr)
Umbria
Pomoc pri organizovaní festivalu
18+
Leg13
02/07
07/07
Sernaglia della Battaglia...
Veneto
Zveľaďovanie oblasti s výskytom vtáctva
18+
Leg06
25/06
10/07
Bizzarrone (Co)
Lombardia
Čistenie chodníkov pozdĺž rieky
18+
Leg07
26/06
10/07
Valsassera (Bi)
Piemonte
Čistenie lesných chodníkov
18+
Leg11
30/06
13/07
Sasso di Castalda (Pz)
Basilicata
Čistenie lesa, pomoc postihnutým ľuďom s pohybom po parku
18+
Leg24
30/06
14/07
Novara (No)
Piemonte
Čistenie a obnova chodníkov a cyklistických trás v parku
18+
Leg08
30/06
14/07
Campolungo Bienno
Lombardia
Čistenie chodníkov v Malegne
18+
32
Leg09
30/06
14/07
Modica-Ispica (Rg)
Sicilia
Oprava plotov, osádzanie značiek, výstavba schodov
18+
Leg10
30/06
Leg12
01/07
14/07
Campiglia Cervo
Piemonte
Čistenie lesných ciest od dreva, ochrana parku
18+
14/07
Albaredo per San Marco (Bg)
Lombardia
Údržba zelene
Leg14
18+
04/07
18/07
Camburzano (Bi)
Piemonte
Reštaurovanie starých ciest, organizovanie trhov
18+
Leg15
06/07
19/07
Fascia delle Risorgive (Tv)
Veneto
Čistenie chodníkov pri rieke Piave, organizovanie festivalu
18+
Leg16
07/07
21/07
Fagnano Olona (Va)
Lombardia
Čistenie chodníkov pri rieke
18+
Leg17
08/07
22/07
Empolese -Valdelsa (Fi)
Toscana
Budovanie kamenných múrov, osádzanie značiek
18+
Leg19
08/07
22/07
Paisco-Lovenio
Lombardia
Údržba chodníkov, botanický výskum
18+
Leg20
08/07
22/07
Carmignano – Bacchereto
Toscana
Údržba chodníkov
18+
Leg18
10/07
23/07
Alpe Dosso (So)
Lombardia
Obnova horských chodníkov
18+
Leg21
09/07
23/07
Val Sessera (Bi)
Piemonte
Údržba starých opustených ciest
18+
Leg22
12/07
26/07
Quincinetto, Canavese (To)
Piemonte
Údržba ciest, starých múrikov, antropologické výlety
18+
Leg23
13/07
27/07
Canavese
Piemonte
Obnova kamenných múrikov, plotov, prerezávanie kríkov
18+
18+
Leg25
15/07
28/07
Rovato (Bs)
Lombardia
Údržba chodníkov, značiek, odstraňovanie buriny
Leg26
15/07
29/07
Mazzano (Bs)
Lombardia
Výsadba stromov, príprava zavlažovacieho systému
18+
Leg27
16/07
30/07
Schio (Vi)
Veneto
Práca v záhrade
18+
Leg44
17/07
28/07
Imperia (Im)
Linguria
Oprava cesty a plota
18+
Leg28
19/07
02/08
Sostegno (Bi)
Piemonte
Obnova krajiny, organizovanie historických a kultúrnych akcií
18+
Leg29
21/07
04/08
Basso Sebino (Bs)
Lombardia
Čistenie a údržba parku, pozorovanie flóry a fauny
18+
Leg42
22/07
04/08
Gerola Alta (So)
Lombardia
Údržba zelených plôch, pasenie kráv
18+
Leg30
23/07
06/08
Vernio - Valdibisenzio (Po)
Toscana
Údržba cesty okolo dedinky v centre Apenín
18+
Leg31
25/07
08/08
Ivrea – Canavese (To)
Piemonte
Obnova kamenných múrikov, plotov, prerezávanie kríkov
18+
Leg32
29/07
11/08
Villa d’Adda (Bg)
Lombardia
Čistenie a údržba chodníkov
18+
Leg33
29/07
13/08
Brinzio (Va)
Lombardia
Údržba záhrady
18+
Leg34
05/08
18/08
Ca’Soldato
Lombardia
Kosenie lúky, údržba a čistenie starého prameňa
18+
Leg35
08/08
21/08
Refrontolo
Veneto
Údržba starých ciest, pomoc pri organizovaní festivalu
18+
Leg36
12/08
26/08
Montecatini Terme
Toscana
Obnova chodníka - čistenie, osádzanie značiek
18+
Leg37
14/08
26/08
Isola della Certosa (Ve)
Veneto
Údržba ciest
18+
Leg38
20/08
01/09
Ceregnano, Polesine (Ro)
Veneto
Úprava parku, pomoc pri výrobe lavičiek, stolov v parku
18+
Taliansko – Lunaria
LUNAR 04
16/06
26/06
Comic festival
Roma
Pomoc pri organizovaní medzinárodného festivalu komiky "Crack"
21+
LUNAR 05
19/06
02/07
Symphony of flowers
Poggio Moiano
Zber a fotenie kvetov, z ktorých sa vyrobí "koberec". Www.infioritalia.org
18+
LUNAR 06
28/06
19/07
Agape 2
Prali
Podpora ekumenického centra, práca v kuchyni, čistenie
18+
LUNAR 07
09/07
26/06
Rest House 1
Gagliole
Príprava voľnočasových aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím
18+
LUNAR 08
14/07
28/07
Cefalù
Cefalù
Čistenie a úprava pláže
18+
LUNAR 09
16/07
30/07
Explora Kids
Rimini
Pomoc pri organizovaní detského tábora
18+
LUNAR 10
16/07
31/07
Riace Village
Riace
Stavba domu v eko dedine, interkulturálna integrácia s miestnymi obyvateľmi
18+
ride a bike
ride a bike
33
LUNAR 11
19/07
09/08
Agape 3
Prali
Podpora ekumenického centra, práca v kuchyni, čistenie
18+
LUNAR 12
23/07
06/08
Capracotta Garden
Capracotta
Starostlivosť o botanickú záhradu
21+
LUNAR 13
23/07
06/08
Rest House 2
Gagliole
Príprava voľnočasových aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím
18+
LUNAR 14
30/07
20/08
Eco Dream Capojale
Cagnano Varano
Renovácia národného parku Capojale pri jazere
18+
LUNAR 15
06/08
20/08
Rest House 3
Gagliole
Príprava voľnočasových aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím
18+
LUNAR 16
08/08
23/08
Cantinando
Barile
Podpora umelecko-vínneho festivalu a renovačné práce
21+
LUNAR 17
18/08
08/09
Agape 4
Prali
Podpora ekumenického centra, práca v kuchyni, čistenie
18+
Taliansko - YAP Italy
CPI 02
18/06
02/07
Capodarco
Grottaferrata
Pomoc v centre pre postihnutých ľudí
18+
CPI 03
27/06
11/07
Mondiali antirazzisti
Bosco Albergati
Pomoc pri organizovaní festivalu
18+
CPI 06
07/07
28/07
Gis
Naples
Animácie pre deti v nemocničnej škôlke
18+
CPI 07
09/07
27/07
Zora
Odoardina
Pomoc v centre pre postihnutých ľudí
20+
CPI 15
24/08
07/09
Ecovillage Mogliaze
Mogliazze
Práca v záhrade, príprava bio potravín na trh
18+
mot.
isol.
Veľká Británia
Veľká Británia (Wales) - UNA Exchange
UNAS03
21/07
03/08
Maes yr Haf
Dinas Rhondda
Pomoc pri detskom tábore, realizácia aktivít, upratovanie po aktivitách
18+
UNAS04
06/08
20/08
Bryncynon
Hirwaun
Práca v záhrade, oprava chodníkov a pod.
18+
UNAS05
08/08
21/08
History Matters 2
Welshpool
Stredoveké stavebné práce a remeslá
18+
UNAS06
09/08
28/08
Penrhys
Ystrad Rhondda
Program pre deti v detskom tábore
18+
UNAS07
09/08
25/08
Blaenllechau
Ystrad Rhondda
Práca s mladými ľuďmi
18+
UNAS08
09/08
23/08
Big Skill
Brecon
Pomoc pri organizovaní festivalu
18+
Veľká Británia – Concordia UK
CONCUK08
23/06
07/07
CAMPOAK GROVE COLLEGE
West Sussex
Práca s handicapovanými pri záhradníckych prácach
18+
A, vt, hdw.
CONCUK09
01/07
15/07
MOULSECOOMB
East Sussex
Práce v škole, pomoc s deťmi a environmentálne práce
18+
A, vt, hdw
A, 2 ref, vt
CONCUK01
09/07
15/07
OVER THE WALL 1
Fife, Scotland
Organizovanie voľnočasových aktivít pre handicapované deti
21+
CONCUK10
13/07
28/07
OXFORD MENCAP 1
Oxfordshire
Pomoc handicapovaným ľuďom pri prežívaní voľného času
20+
A, vt, mot
CONCUK12
14/07
28/07
MABLETHORPE 1
Lincolshire
Práca s deťmi zo znevýhodnených pomerov
18+
A, vt
A, 2 ref, vt
CONCUK02
15/07
22/07
OVER THE WALL 2
Fife, Scotland
Organizovanie voľnočasových aktivít pre handicapované deti
21+
CONCUK13
28/07
11/08
MABLETHORPE 2
Lincolshire
Práca s deťmi zo znevýhodnených pomerov
18+
A, vt, mot
CONCUK03
04/08
10/08
OVER THE WALL 3
North Dorset
Organizovanie voľnočasových aktivít pre handicapované deti
21+
A, 2 ref, vt
CONCUK11
04/08
11/08
OXFORD MENCAP 2
Oxfordshire
Pomoc handicapovaným ľuďom pri prežívaní voľného času
20+
A, vt
CONCUK15
08/08
26/08
ONE WORLD SUMMER EXTRA
Berkshire
Pomoc pri organizácii festivalu o zdravom životnom štýle
18+
A, vt, mot.
CONCUK14
11/08
27/08
MABLETHORPE 3
Lincolshire
Práca s deťmi zo znevýhodnených pomerov
18+
A, vt
CONCUK04
12/08
18/08
OVER THE WALL 4
North Dorset
Organizovanie voľnočasových aktivít pre handicapované deti
21+
A, 2 ref, vt
CONCUK16
12/08
26/08
ONE WORLD SUMMER
Berkshire
Pomoc pri organizácii festivalu o zdravom životnom štýle
18+
A, vt, mot.
34
CONCUK05
27/08
02/09
OVER THE WALL 5
Midlands
Organizovanie voľnočasových aktivít pre handicapované deti
21+
A, 2 ref, vt
CONCUK17
19/08
29/08
CONCUK18
08/09
22/09
MADHURST
West Sussex
Pomoc pri organizácii umeleckého festivalu
18+
A, vt
OAK GROVE COLLEGE 2
West Sussex
Práca s handicapovanými pri záhradníckych prácach
18+
A, vt, hdw.
SCI Veľká Británia
UK-IVS 6.5
07/07
21/07
Camphill Botton
Yorkshire
Práca na farme
18+
UK-IVS 10.2
13/08
26/08
One World England Festival
Berkshire
Organizácia aktivít na festivale
18+
Veľká Británia - VAP UK
VAP UK-04
21/07
05/08
Clow Beck Eco Centre
Darlington
Manualné a enviromentalné pracé v Eko centre
18+
fee 20 GBP
VAP UK-03
21/07
11/08
Othona Community
Essex
Manualné a enviromentalné pracé pre komunitu
18+
fee 20 GBP
VAP UK-02
28/07
11/08
Stanley Youth Centre Playscheme
Stanley
Organizovanie aktivít pre deti
18+
fee 20 GBP
VAP UK-01
13/08
05/09
Buddhafield East
Halesworth
Rôzne manuálne a kreatívne práce v centre pre meditáciu
18+
fee 20 GBP
Do ktorých krajín sa ešte môžeš vybrať na workcamp?
Albánsko
Dánsko
Kirgizsko
Moldavsko
Thajsko
Arménsko
Estónsko
Kórea
Nórsko
Turecko
Austrália
Gruzínsko
Litva
Portugalsko
Uganda
Azerbajdžan
India
Macedónsko
Rakúsko
Ukrajina
Bielorusko
Japonsko
Maďarsko
Rumunsko
USA
Bulharsko
Kanada
Maroko
Slovinsko
a mnohé iné...
Čierna hora
Keňa
Mexiko
Taiwan
Pre vyhľadávanie SCI workcampov (ak ich nenájdete na našej stránke) použite www.workcamps.info.
35
Podmienky účasti na MTDP (workcampoch)
No väčšine workcampov je táborovým a komunikačným jazykom angličtina. Od účastníka sa spravidla nevyžaduje žiadna zvláštna kvalifikácia
alebo zručnosti. Ak sa niektoré z podmienok účasti líšia od štandardných podmienok, upozorňujeme na to v poznámke. Tu uvádzame napr.
táborový jazyk, ak ním nie je angličtina, ďalej zvláštne formality vyžadované pre daný MTDP atď. Podmienky účasti na workcampe sú uvedené
na zadnej strane prihlášky na MTDP (Volunteer Exchange Form). Svojím podpisom na prihláške dobrovoľník potvrdzuje, že s nimi súhlasí a
zaväzuje sa ich dodržiavať. Ak sa chceš zúčastniť na viac ako jednom MTDP, je potrebné vypísať ďalšiu prihlášku (VEF) a uhradiť ďalší účastnícky
príspevok.
Proces vybavovania
Proces vysielania na MTDP sa začne, ak sa splnia dve najdôležitejšie podmienky:
1.
Riadne vyplnená a podpísaná prihláška - VEF.
2.
Uhradenie účastníckeho príspevku prevodom (ráta sa odo dňa pripísania sumy na účet), alebo priamo v kancelárii INEX Slovakia.
Počas sezóny trvá potvrdenie účasti (prijatie na workcamp) cca. 3 dni, zo začiatku (apríl) je doba dlhšia (5 – 7 dní). Prijatie na tábor je zasielané
potvrdzovacím e-mailom hneď, ako sa dozvieme, že ťa na tábor prijali.
Cestovanie na tábor
Pred samotným výberom tábora mysli na to, že po prijatí sa na neho musíš aj nejako dostať. Odporúčame ti vyberať spôsob cestovania ešte v
čase, keď si vypisuješ prihlášku. Po potvrdení prijatia a obdržaní pokynov sa môžeš pustiť do vybavovania cestovných dokladov. Na tábor je
nutné prísť v deň začiatku a odísť v deň ukončenia. V prípade, ak sa nemôžeš dostaviť v určený čas na miesto stretnutia, okamžite daj vedieť
túto informáciu (ako aj detaily o tvojom príchode) našim partnerom (ich adresa býva uvedená v pokynoch). V prípade, že sa ti nepodarí s nimi
skontaktovať, je možné túto správu poslať e-mailom k nám a my ju hneď pošleme na príslušné miesto, aby o tvojom skorom/neskorom príchode
na tábor vedeli v dostatočnom časovom predstihu. Cestovné kancelárie a rôzne agentúry nám v súčasnosti ponúkajú širokú škálu možností ako
cestovať po Európe, ale aj ďalej. INEX Slovakia cestu na tábor nezabezpečuje. Záleží len na tebe, a tvojom dobrodružnom duchu. aký spôsob
dopravy si zvolíš, my však odporúčame používať ekologickú vlakovú dopravu.
36
Finančné podmienky
Účastnícky príspevok MTDP*
Prvý MTDP v kalendárnom roku
Každý ďalší MTDP v danom roku
Člen INEX-u
95 € **
50 €
Nečlen INEX-u
120 €
70 €
*Aktívni členovia pracovných skupín v INEX Slovakia (projektový, školitelský a promo tím) a vedúci na workcampoch na Slovensku v roku 2012,
majú nárok na 50% zľavu na účastnícky príspevok MTDP v roku 2012.
** Tento príspevok zahŕňa aj členský príspevok na kalendárny rok v hodnote 2 €, podmienkou je aj odovzdanie prihlášky člena (podáva sa na
každý kalendárny rok).
Upozornenie: zľavy nemožno kombinovať!
Platba
Účastnícky príspevok, ako aj členské na rok 2012 môže účastník zaplatiť osobne v kancelárii
INEX Slovakia, prevodom na náš účet alebo vložením poplatku na náš účet v hociktorej pobočke
Tatra banky. Prosíme uviesť do kolónky účel platby/popis transakcie svoje priezvisko a meno,
napr. Mrkvička Jožko.
INEX Slovakia – občianske združenie
Košická 37, 821 09 Bratislava
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2667455125/1100
37
Stornovacie podmienky
Zrušenie prihlášky musí byť písomné (na našej stránke nájdeš vzor).
V prípade zrušenia prihlášky na MTDP zo strany prihláseného účastníka má INEX Slovakia nárok na nasledovné stornovacie poplatky:
• 15 a viac dní pred začiatkom tábora 50 % zo sumy účastníckeho poplatku,
• 14 a menej dní pred začiatkom tábora 100 % zo sumy účastníckeho poplatku.
Ako dátum zrušenia prihlášky sa berie dátum podania oznámenia o zrušení prihlášky (dátum na poštovej pečiatke).
Ak sa INEX-u Slovakia nepodarí umiestniť záujemcu do niektorého z táborov v zahraničí, a žiadateľ nemá záujem o iný MTDP, platnosť prihlášky
sa ruší a INEX Slovakia si bude účtovať 7€ ako manipulačný poplatok. Po odčítaní tohto poplatku zvyšnú sumu vráti záujemcovi na základe
písomnej žiadosti záujemcu, ktorá musí byť vlastnoručne podpísaná.
V prípade zrušenia prihlášky zo strany prihláseného účastníka a nájdenia si náhrady (ktorú potvrdí náš partner), bude INEX Slovakia účtovať
storno poplatok 24€. Ak sa požaduje vyplatenie akejkoľvek sumy na bežný účet, žiadosť musí obsahovať aj číslo účtu, na ktorý majú byť peniaze
zaslané (vzory všetkych tlačív nájdeš na www.inex.sk/podmienky).
Pred tým, než sa prihlásiš, si nezabudni preštudovať celý popis tvojho MTDP na internetovej stránke www.inex.sk alebo v kancelárii INEX-u
Slovakia a prečítať si podmienky účasti na MTDP.
Projekty na inšpiráciu...
Skôr, ako sa dostaneme k možnostiam dobrovoľníctva blízko, čiže s INEXom na Slovensku, pozrieme sa na
niektoré úspešné projekty uskutočnené v záhraničí v roku 2011...
38
Volunteering MAP: Motivation Action Participation
Naša partnerská organizácia v Turecku organizovala v októbri tréning pre trénerov. Program školenia bol zameraný výhradne na tri témy
vyplývajúce z názvu školenia, a to motivácia, akcia a participácia, a riešili sa otázky ako čo je to motivácia a ako motivovať ľudí k
dobrovoľníctvu, čo znamená akcia a participácia.
Cieľom školenia bolo vyškoliť účastníkov, ktorí budu ďalej školiť mladých ľudí. Účastníci boli vedení k novým poznatkom formou diskusií,
prezentácii a skupinových aktivít. Za INEX Slovakia sa zúčastnili naši dvaja aktívni dobrovoľníci, ktorí su zároveň aj členmi školitelského tímu
a budu sa zúčastňovať na organizácii našich školení.
Grounding our future
Mládežnícka výmena „Grounding our future“ sa uskutočnila pri mestečku Cagliari na juhu Sicílie, na ktorej sme sa zúčastnili ako partneri a vyslali
na projekt skupinu mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o dobrovoľníctvo a ochranu životného prostredia. Výmena bola zameraná na ochranu
životného prostredia a okrem tvorby dokumentárneho videa a fotiek jeho účastníci vytvorili murálnu maľbu s environmentálnou tematikou.
Slovenská skupina mala možnosť stretnúť sa so skupinami iných mladých ľudí z Talianska, Francúzska a Belgicka, ktorých taktiež daná oblasť
zaujíma, a stráviť spolu týždeň, počas ktorého spolu diskutovali o spomínaných témach.
Flag tour
Rok 2011, bol Európskou komisiou vyhlásený ako Euópsky rok dobrovoľníctva. Okrem zámeru priblížiť
dobrovoľníctvo občanom EÚ, bol tento rok aj desiatym výročím medzinárodného roku dobrovoľníctva
vyhláseného OSN. V rámci Alliance - medzinárodnej siete dobrovoľníckych organizácií ako aj
INEXu
dobrovoľníctvo oslavujeme každý rok – dobrovoľníctvom samotným. Nemohli sme si však túto príležitosť
nechať ujsť a preto Alliance zorganizovala kampaň zvanú Flag Tour.
39
Myšlienka Flag Tour bola jednoduchá – putovná vlajka (v skutočnosti išlo o dve vlajky, aby sme to stihli, ale nikomu ani muk) vyletela 4. marca
lietadlom z Arménska a postupne navštívila 36 členských organizácií Alliance v ich domovských krajinách. Vlajka takto prešla takmer celý svet.
Sprevádzali ju dobrovoľnícke aktivity, či už zorganizované na jej počesť, alebo tie, ktoré len na krátko navštívila. Svoju púť ukončila cyklistickou
trasou po Veľkej Británií. Preša takto cez 36 krajín a stretla tisícky dobrovolníkov z celého sveta.
Ak by ťa zaujímalo viac fotiek, informácií, alebo príbehy z putovania vlajky. navštív www.allianceflagtour2011.blogspot.com.
Blízko...
Ako sme už spomínali do dobrovoľníctva sa môžeme zapojiť aj doma, na Slovensku. V tejto časti sa pozrieme na to, aké možnosti nám ponúka
dobrovoľníctvo na Slovensku a ako sa zapojiť a stať sa dobrovoľníkom.
Možnosti dobrovoľníctva s INEX-om... na Slovensku
-
nechaj sa vyškoliť na akreditovaných Školeniach pre vedúcich MTDP,
-
staň sa lídrom a vyskúšaj si viesť MTDP počas leta,
-
zapoj sa do pravidelných aktivít INEX-u s názvom Čajové dejchánky,
-
zhodnoť svoju dobrovoľnícku činnosť na Veľkom stretnutí dobrovoľníkov
(VEM - Volunteers’ evaluation meeting),
-
pomôž svojou prácou znevýhodneným sociálnym skupinám ako napr. ľuďom žijúcim v izolovaných
-
zapoj sa do našej činnosti ako člen pracovnej skupiny ,
-
založ si Základný kolektív a spolu so svojimi priateľmi aktívne a zmysluplne prežívaj voľný čas, zameraj
dedinách; mentálne, telesne i sociálne hendikepovaným deťom a pod.,
sa na pravidelnú dobrovoľnícku činnosť v tvojom okolí s finančným príspevkom na vaše aktivity,
-
zapoj sa do rôznych nepravidelných dobrovoľníckych aktivít organizovaných počas celého roka, ako napr. hry so zdravotne či sociálne
znevýhodnenými ľuďmi, či aktivity s deťmi na sídlisku Kopčany a rôzne iné (ad hoc) príležitosti.
40
Čajové dejchánky
Naši dobrovoľníci majú rôzne záujmy a radi sa s nimi podelia. Ná základe toho sme v dávnej minulosti začali s neformálnymi stretnutiami
familárne nazvanými „čajové dejchánky“. Hlavnou myšlienkou čajových dejchánkov je dozvedieť sa niečo nové na tému, ktorá je dopredu
ohlásená. Môže ísť o prezentáciu krajiny, workshop pre šikovné ruky, alebo nejakú aktuálnu spoločenskú tému. Väčšinou sa čajové dejchánky
odohrávajú v našej
kancelárii, ale z času na čas sa vyberieme na film alebo do divadla. Za tieto akcie sú zodpovedné hlavne naše EDS
dobrovoľníčky, ale každý dobrý nápad je vítaný.
Základné kolektívy
Aby sme to povedali formálne - základný kolektív je neformálna skupina mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov, ktorí sa radi stretávajú a radi by sa
stretávali i naďalej v rámci voľnočasových, záujmových, športových, kultúrnych ale najmä dobrovoľníckych aktivít vo svojej miestnej lokalite.
Tieto aktivity sú podporené z grantového programu ADAM z Ministerstva školstva a z vlastných zdrojov INEXu Slovakia. Základný kolektív má 10
až 20 členov, ktorí majú spoločný, najlepšie dobrovoľnícky záujem. Na jeho založenie je potrebná zakladacia listina tzv. zoznam členov ZK, a
vedúci skupiny, ktorý ju bude riadiť.
Pracovné skupiny
Chceš robiť vo svojom čase niečo zaujímavé, zábavné, ale aj zmysluplné? Zapoj sa do jednej z našich troch pracovných skupín:
-
Projektový tím – Máš záujem o projektový manažment, či dobrý nápad na projekt spojený s dobrovoľníctvom, alebo s neformálnym
vzdelávaním? Čo takto ho zrealizovať s pomocou INEXu?
-
-
Promo tím – Myslíš si, že ľudia by sa mali viac dozvedieť o dobrovoľníctve alebo INEXe? Chceš si vyskúšať a zlepšiť svoje dizajnerské,
textárske, alebo prezentačné schopnosti?
-
-
Školiteľský tím – Už všetko vieš? A čo takto to naučiť iných?
41
Školenie pre „1stTimer-ov“ – dobrovoľníkov, ktorí idú na workcamp prvý krát
Každoročne sa na dobrovoľnícke tábory hlásia nováčikovia, ktorí sa o tejto možnosti dopočuli od svojich kamarátov alebo z iných zdrojov. Práve
pre nich v polovici júna organizujeme malé školenie, kde sa dozvedia všetky odpovede na svoje otázky čo sa týka prípravy, realizácie a
vyhodnotenia tábora. Rady pre nováčikov budú dávať služobne starší dobrovoľníci, ktorí si už nejaký ten medzinárodný tábor dobrovoľníckej
práce preskákali :)
Volunteers’ Evaluation Meeting
VEMko je familiárne nazvané stretnutie všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa počas roka zapojili do
dobrovoľníckych táborov, a ich priateľov, známych, jednoducho všetkých, ktorým je INEX blízky,
alebo ktorí sa o ňom chcú dozvedieť viac. VEMko je hlavne veľká zábava, emotívne stretnutie a
mega-veľká akcia, na ktorú sa oplatí ísť. VEM organizujeme každý rok v októbri a stretnutia sa
zúčastní takmer 80 ľudí z celého Slovenska. Ide síce predovšetkým o prezentovanie zážitkov,
zhodnotenie predchádzajúcej sezóny, ale napriek tomu sa účastníci môžu zapojiť do viacerých
tvorivých workshopov, do tvorby video scénok, do priebehu galavečera, do viacerých prezentácií
exotických krajín, môžu stretnúť množstvo nových ľudí, ale predovšetkým sa dozvedieť niečo
nové o dobrovoľníctve a možnostiach, ktoré poskytuje. Na VEMku sa môžeš zúčastniť na jeseň
2012. Presný dátum bude uverejnený na www.inex.sk.
MDD 5. decembra
Pod skratkou MDD sa v tomto prípade neskrýva deň detí, ale menej známy Medzinárodný deň dobrovoľníctva. V roku 1985 Valné zhromaždenie
OSN určilo 5. december za každoročný sviatok venovaný dobrovoľníkom, dobrovoľníckym komunitám a organizáciám. Každoročne pripravujeme
spolu s našimi aktívnymi dobrovoľníkmi zaujímavú dobrovoľnícku aktivitu, ktorou tento deň spolu oslávime.
42
Vzdelávacie aktivity INEXu na Slovensku
Už máš za sebou medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce ako účastník a chcel by si vyskúšať druhú stranu – stať sa vedúcim MTDP? Máš
možnosť navštíviť akreditované školenia INEXu, získať osvedčenie o absolvovaní a stať sa tak vedúcim počas leta na táboroch po celom
Slovensku. Vyškolenie vedúceho je náročný proces a budúci vedúci počas neho získajú skúsenosti, ktoré využijú nielen počas realizácie MTDP, ale
aj vo svojom osobnom i profesijnom živote.
Čo tvorí celý cyklus akreditovaného vzdelávania pre vedúcich MTDP na Slovensku?
-
Marec– Školenie vedúcich 1 – teoretickejšie školenie s témami ako Komunikácia, Životný cyklus tábora, Prvá pomoc, Finančný
-
Máj – Školenie vedúcich 2 (DemoCamp) – možnosť vyskúšať si rolu vedúceho na vlastnej koži v rámci aktivít zameraných na riešenie
-
Leto – workcamp – využitie všetkých získaných vedomostí a zručností v reálnom prostredí na MTDP v spolupráci so svojim co-leaderom.
manažment, Projektový manažment tábora, „Teória hier“, Hodnotiace metódy a pod.
konfliktov, Interkultúrne učenie, Komunikáciu, Prvú pomoc a tiež dobrovoľnícku prácu.
Lídri pripravia okrem iného aj študijnú časť (study part) pre „svojich“ dobrovoľníkov.
-
September – Potáborka – zhodnotenie svojho pôsobenia a absolvovaných školení a zároveň naplánovanie si ďalších dobrovoľníkych
aktivít
Ad hoc aktivity
Zapoj sa do rôznych nepravidelných dobrovoľníckych aktivít organizovaných počas celého roka, ako napr. hry so zdravotne alebo sociálne
znevýhodnenými ľuďmi, či aktivity s deťmi. V spolupráci s našimi partnerskými organizáciami DSS Integra, OZ Ulita, OZ UpDown a Bol raz jeden
človek organizujeme počas celého roka aktivity, do ktorých máš možnosť sa zapojiť. Stačí pravidelne sledovať kalendár aktivít na našom webe
kde nájdeš omnoho viac aktivít), napísať email, že máš záujem a budeme sa tešiť na spoločné stretnutie.
43
Alliance card
INEX Slovakia je hrdým členom medzinárodnej siete organizácií, ktorých hlavnou náplňou je organizovanie workcampov. Aliancia spolu s EYCA-ou
vydala čisto novú kartičku Alliance Card pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckych workcampov, a je teda istou formou
odmeny či vďaky. Kartička funguje podobne ako Euro<26 a môžete si vďaka nej uplatniť viacero zaujímavých zliav. Je na nej logo mládežníckej
karty a platí na jeden rok od vydania. Získať ju môžete po návrate zo svojho dobrovoľníckeho projektu a po vyplnení správy z projektu.
Odovzdaná bude osobne v kancelárii INEX-u. Bližšie info na www.inex.sk/alliance-card.
Kde všade na Slovensku stretneš zahraničných dobrovoľníkov?
Počas leta sa na Slovensku uskutoční 10 medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce. Nájdi si pokojne ten vo svojej lokalite a príď podporiť
činnosť dobrovoľníkov vo svojom okolí. Príď sa pozrieť, čo znamená byť dobrovoľníkom a zapoj sa spolu s nami do rôznych dobrovoľníckych
činností. I týmto spôsobom máš možnosť prispieť k rozvoju svojho okolia.
ISL 01
BANSKÁ ŠTIAVNICA
14 – 28 júl 2012 - Banská Štiavnica
Úlohou dobrovoľníkov bude práca na miestnej kalvárii. Tábor je organizovaný s podporou Johnson Controls.
www.banskastiavnica.sk
ISL 02
Čierny hrad
8. – 21. júl, zrúcanina Čierneho hradu pri obci Zlatno pri Zlatých Moravciach
Aj tento rok sa dobrovoľníci zapoja do rekonštrukcie starovekého Čierneho hradu. Budú odkrývať jeho
zachovalé pozostatky a čistiť okolie.
www.ciernyhrad.sk
44
ISL 03
STONE TOWER
17. – 27. júl, Kamenica pri Humennom.Dobrovoľníci sa zapoja do revitalizácie okolia Kamenického hradu z 12.storočia a pomôžu pri archeologickom výskume.
www.castrum.sk/veza/index.php
ISL 04 HRAD ČABRAĎ
22. – 29. Júl, ČABRADSKÝ VRBOTOK, KRUPINA
Dobrovoľníci sa zapoja do rekonštrukcie hradu Čabraď
ISL 05
BREKOV
29. júl – 5. august, hrad Brekov pri Humennom
Prácou dobrovoľníkov bude rekonštrukcia starovekého hradu Brekov z 13.storočia a environmentálne práce v
jeho okolí.
ISL06 ŠARIŠ & OBIŠOVCE
29. júl – 11. august, zrúcanina hradu Šariš a Obišovce pri Prešove
Dobrovoľníci budú revitalizovať starú zrúcaninu hradu Šariš a hradu Obišovce a čistiť okolie. Zapoja sa aj do
archeologického výskumu na hrade a pomôžu zmapovať miestnu flóru a faunu.
www.hrad.wbl.sk
ISL 07 ZAMAROVCE
29. júl – 12. august, Trenčín
Dobrovoľníci budú pracovať na renovácii budovy, záhrady a národného parku
45
ISL 08
SLATINKA
12 - 25. august, Slatinka pri Zvolene
Poslaním dobrovoľníkov budú rôzne práce v Eko-centre, starostlivosť o ovocie a bylinkovú
záhradu – všetko tradičným spôsobom.
www.slatinka.sk
ISL 09
INTEGRA
2 – 15. september, DSS Integra v Bratislave
Dobrovoľníci spríjemnia leto klientom so zdravotným a mentálnym znevýhodnením z Domova sociálnych služieb Integra a budú pre nich
pripravovať aktivity.
www.dssintegra.sk
ISL 10 Čučma
12 – 22. August, Čučma, Rožňava
Dobrovoľníci budú čistiť lokality areálu starej baníckej osady pri obci Čučma
Viac informácií o MTDP na Slovensku nájdeš http://www.inex.sk/actual-workcamps
46
Aké úspešné projekty sme organizovali na Slovensku
Na Slovensku sme od nášho vznuku uskutočnili, či pomohli zrealizovať veľa úspešných projektov. V rámci obmedzeného priestoru a našej snahy
neponúknuť Vám len jednoduché vymenovanie Vám povieme aspoň o niektorých.
Integra
Na sklonku leta roku 2011 sme tak, ako každý rok organizovali workcamp v DSS Integra, kde 8-10 dobrovoľníkov pripravovalo voľnočasové aktivity
pre klientov tohto domova sociálnych služieb.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra poskytuje starostlivosť 38 imobilným klientom s ťažkým mentálnym a telesným
postihnutím a v mnohých prípadoch aj so zmyslovým handicapom v dennom, týždennom a celoročnom pobyte.
Výsledkom presadzovania
inovatívnych prístupov v činnostiach a aktivitách, s využitím prvkov arteterapie , muzikoterapie, dramaterapie, pohybovej terapie a
canisterapie, je spokojnosť a zlepšenie kvality života postihnutých obyvateľov domova. Napriek ťažkému postihnutiu sa naši klienti zúčastňujú aj
na športových aktivitách ako sú plávanie či boccia (hra podobná petanque). Tiež vydávajú otvorený mesačník s názvom „Dvere“, ktorým možno
nakuknúť do sveta Integrákov, ich problémov, starostí, radostí a úspechov. Workcampy sa konajú v spolupráci s DSS Integra od roku 2005. Tento
workcamp nás neminie ani toto leto!
Flag tour
INEX Slovakia sa ako člen medzinárodnej siete neziskových organizácií The Alliance of
European Voluntary Service Organisations (ďalej Alliancia). V rámci Európskeho roku
dobrovoľníctva 2011 usporiadať kampaň „Alliance Flag Tour“. Na Slovensku sme
putovnú vlajku hosťovali na začiatku augusta.
Vlajka postupne navštívila štyri workcampy, aktivity spojené s kampaňou zahŕňali
medzikultúrne dobrovoľnícke aktivity na hrade Hanigovce, Brekov, Sklabiňa, vo vtáčej
rezervácii Senné a environmentálne aktivitami v Bratislave. Dobrovoľníci 5.augusta od
47
10:00 do 12:00 počas kampane vyčistili trávnatý areál združenia Brány do života v Bratislave v spolupráci s mestskou časťou Petržalka. S vlajkou
sme sa ťažkou lúčili, ale nakoniec zo Slovenska poputovala do Nemecka.
Čierny Hrad
V roku 2011 sme sezónu dobrovoľníckych táborov začali Čiernym hradom, ktorý, ako možno napovedá aj
názov je zameraný na rekonštrukciu Čierneho hradu. S účasťou 15 dobrovoľníkov ide už o tradičný
workcamp. Zaujímavosťou je, že hrad nemá akúkoľvek strategickú polohu, preto je jeho postavenie
a význam zahalený rúškom tajomstva. Na hrade počas leta prebieha každoročne archeologický výskum,
ktorý sa snaží odkryť toto tajomstvo.
O rekonštrukciu sa stará občianske združenie Čierny hrad založené v roku 2004 nadšencami, ktorým záleží
na osude tejto zaujímavej kultúrnej pamiatky Cieľom OZ Čierny hrad je záchrana, konzervácia Čierneho
hradu a získanie čo najviac informácii o ňom tak, aby bolo možné hrad využívať ako turistickú atrakciu a prispieť tým k rozvoju turizmu
v regióne. Jedným z úspechov je napríklad osadenie informačnej tabule. Tento rok medzinárodní dobrovoľníci zavítajú na Čierny hrad na
začiatku Júla.
Voluntary Marathon
Projekt Voluntary marathon bol organizovaný v septembri 2011 ako mládežnícka výmena v rámci programu Mládež v akcii. Projektu sa zúčastnilo
dvadsať mladých ľudí, tentokrát z Islandu, Francúzska, Talianska a Slovenska a trval jedenásť dní. Tematicky bol zameraný na propagáciu
dobrovoľníctva a občianskej participácie. Odohrával sa v Banskej Štiavnici. Túto výmenu zorganizoval náš projektový tím. Mali možnosť naučiť sa
viacej o projektovom manažmente – ako získať financie na projekt, na čo nezabudnúť pri organizácií, čo to obnáša viesť skupinu viacej ako
dvadsiatich ľudí v reálnom čase a priestore, ako projekt zviditeľniť a nakoniec aj aké administratívne úkony sú potrebné na na uzavretie
projektu.
48
Five elements
V lete 2011 zorganizovali naše EDS dobrovoľníčky Oľga z Ukrajiny a Roberta z Talianska mládežnícku
výmenu s názvom „Discovering the 5 element’s. Trvala 7 dní a zúčastnilo sa jej 20 dobrovoľníkov.
Zameraná bola na ochranu prírody a spoznávanie kultúr a ako napovedá jej názov, tieto dve témy .
Prebiehala v čarovnom Slovenskom raji. Účastníci pochádzali z Talianska, Slovenska, Lotyšska
a Belgicka. Každý deň bol zameraný na ochranu prírody cez tematiku jedného zo živlov (elementov).
Tento rok v ich šlapajách budú nasledovať naše tohtoročné EDS dobrovoľníčky Maryia a Nataliya. Ich
projekt by mal byť zameraný na zdravý životný štýl.
Akreditované školenia
Naše školenia mládežníckych lídrov (alias Vzdelávanie mládežníckych pracovníkov pôsobiacich
v medzikultúrnom prostredí) organizujeme od roku 1995 a od roku 2009 sú oficálne akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Od roku 2009 sme takto vyškolili 33 mladích ľudí, ktorí následne viedli rôzne dobrovoľnícke projekty, či v rámci našej organizácie, alebo
z vlastnej iniciatívy, či už doma, alebo v zahraničí. Školenia sú cennou skúsenosťou aj pre našich lektorov. Jeden z nch mal tento rok možnosť
podielať sa na organizácií medzinárodného školenia na tému Interkltúrneho učenia v Strasbourgu.
Technical meeting
Ak si sa dočítal až sem, isto viete, že sme členom medzinárodnej siete dobrovoľníckych organizácií Alliance. Alliance, to nie je však len sieť
emailových adries a mien pod nimi. Naším cieľom je vyslať mladých ľudí na zaujímavé projekty do zaujímavých krajín. Aby sme si mohli byť istý,
že tomu tak je, členovia Alliance sa niekoľkokrát do roka stretávajú. Hlavnými udalosťami sú General Assembly (valné zhromaždenie) a Technical
Meeting (stretko ohladne praktických záležitostí). Tá prvá sa zameriava na smerovanie Alliancie a dlhodobejšie projekty, zatiaľ čo Technical
meeting je stretnutie počas ktorého si všetky organizácie poskytujú informácie o projektoch pre nadchádzajúcu sezónu.
Kde sa tieto udalosti odohrávajú? Všade! V roku 2003 sme mali možnosť prvýkrát zorganizovať Technical Meeting na Slovensku. V roku 2013, na
dvadsiate narodeniny INEXu Slovakia, sa história zopakuje a znovu máme tú česť hosťovať Technical Meeting.
49
Čo treba spraviť pre účasť na našich aktivitách?
-
môžeš ku nám prísť do kancelárie
-
napíš email
-
zavolaj
-
alebo jednoducho príď na akciu
Tešíme sa na všetko, čo spolu (nielen) v tomto roku zažijeme a vykonáme!
50
51
Download

Dobrovoľníctvo ďaleko aj blízko